Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00443 005376 21760107 na godz. na dobę w sumie
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne - książka
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-711-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel czynią zeń doskonałe narzędzie do przeprowadzania analiz statystycznych. MS Excel może w wielu przypadkach zastąpić drogie i skomplikowane w obsłudze pakiety statystyczne.

Książka ta jest drugą publikacją z tej serii poświęconą zastosowaniom Excela w statystyce. W pierwszej książce pt.: 'Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne' przedstawione zostały możliwości tego programu w zakresie statystycznej analizy struktury. Tym razem zaprezentowane zostało zastosowanie Excela w innych działach statystyki, a mianowicie w statystyce matematycznej oraz w analizie współzależności i dynamiki zjawisk.

'Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne' to cenna pomoc dla studentów rozmaitych kierunków, którzy stają przed koniecznością wykonania analizy danych, a także dla wszystkich osób, korzystających w swojej pracy z narzędzi statystyki matematycznej.

Książka opisuje:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne Autor: Andrzej Obecny ISBN: 83-7197-711-5 Format: B5, stron: oko³o 98 Zaawansowane mo¿liwoġci arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel czyni¹ zeñ doskona³e narzêdzie do przeprowadzania analiz statystycznych. MS Excel mo¿e w wielu przypadkach zast¹piæ drogie i skomplikowane w obs³udze pakiety statystyczne. Ksi¹¿ka ta jest drug¹ publikacj¹ z tej serii poġwiêcon¹ zastosowaniom Excela w statystyce. W pierwszej ksi¹¿ce pt.: „Statystyka opisowa w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne” przedstawione zosta³y mo¿liwoġci tego programu w zakresie statystycznej analizy struktury. Tym razem zaprezentowane zosta³o zastosowanie Excela w innych dzia³ach statystyki, a mianowicie w statystyce matematycznej oraz w analizie wspó³zale¿noġci i dynamiki zjawisk. „Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne” to cenna pomoc dla studentów rozmaitych kierunków, którzy staj¹ przed koniecznoġci¹ wykonania analizy danych, a tak¿e dla wszystkich osób, korzystaj¹cych w swojej pracy z narzêdzi statystyki matematycznej. Ksi¹¿ka opisuje: • Rozk³ady empiryczne i teoretyczne • Estymacjê parametryczn¹ • Metody weryfikacji hipotez (testy istotnoġci i zgodnoġci) • Korelacjê i regresjê • Badanie trendów i wahañ okresowych IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp..............................................z...................................................z...........................................................7 Rozdział 1. Rozkłady empiryczne i teoretyczne...................................................z............................................9 Rozdział 2. Wprowadzenie ...................................................n...................................................n........... 9 Histogramy i diagramy rozkładów ...................................................n................................ 10 Rozkład normalny ...................................................n...................................................n.... 15 Rozkład dwumianowy ...................................................n................................................. 17 Rozkład Poissona ...................................................n...................................................n..... 20 Estymacja parametryczna...................................................z...........................................................25 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n......... 25 Przedział ufności dla średniej, błąd względny szacunku ...................................................n.. 26 Przedział ufności dla wskaźnika struktury ...................................................n..................... 33 Przedział ufności dla odchylenia standardowego, długość przedziału ufności....................... 34 Dopuszczalny błąd szacunku, liczebność próby...................................................n.............. 38 Rozdział 3. Weryfikacja hipotez...................................................z........................................................................ 43 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n......... 43 Testy istotności dla średniej..................................................n........................................... 43 Testy istotności dla dwóch średnich ...................................................n.............................. 46 Test istotności dla wskaźnika struktury...................................................n.......................... 51 Testy istotności dla wariancji i dla dwóch wariancji ...................................................n....... 52 2 Pearsona dla rozkładów ...................................................n.................... 55 Test zgodności χ Rozdział 4. Korelacja i regresja ...................................................z.......................................................................63 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n......... 63 Współczynnik korelacji liniowej Pearsona...................................................n..................... 63 Tablica korelacyjna ...................................................n...................................................n.. 65 Rozkład warunkowy i brzegowy ...................................................n................................... 70 Korelacyjny diagram rozrzutu ...................................................n...................................... 71 Funkcja regresji...................................................n...................................................n........ 73 Błąd standardowy parametrów strukturalnych, odchylenie sntandardowe reszt i współczynniki determinacji ...................................................n..................................... 74 6 Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Trend i wahania okresowe...................................................z...........................................................79 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n......... 79 Metoda mechaniczna wyodrębniania tendencji rozwoju...................................................n.. 79 Metoda analityczna wyodrębniania tendencji rozwoju ...................................................n.... 81 Błąd standardowy parametrów strukturalnych, odchylenie sntandardowe składnika resztowego i współczynnik zbieżności ...................................................n......... 83 Wyodrębnianie wahań sezonowych ...................................................n.............................. 85 Rozdział 6. Przykłady rozwiązań zadań za pomocą Excela ...................................................z....................91 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n......... 91 Rozkład dwumianowy ...................................................n................................................. 91 Rozkład Poissona ...................................................n...................................................n..... 92 Przedział ufności dla średniej ...................................................n....................................... 93 Przedział ufności dla wskaźnika struktury...................................................n...................... 93 Liczebność próby ...................................................n...................................................n..... 94 Weryfikacja hipotez — frakcja elementów wyróżnionych.................................................. 94 Weryfikacja hipotez — równość dwóch wariancji ...................................................n.......... 95 2 Pearsona ...................................................n........ 95 Weryfikacja hipotez — test zgodności χ Korelacja i regresja liniowa ...................................................n.......................................... 96 Rozdział 1. Rozkłady empiryczne i teoretyczne Wprowadzenie Pogrupowane w szereg statystyczny wyniki obserwacji przeprowadzone na populacji em- pirycznej (w wyniku badania pełnego lub częściowego) nazywamy rozkładem empirycz- nym. Mówi nam on, ile razy dana wartość badanej cechy występuje w zbiorze obserwacji (dla cechy skokowej) lub ile jednostek należy do określonego przedziału wartości cechy (dla cechy ciągłej). Dysponując postacią rozkładu empirycznego, możemy dokonać opisu statystycznego zbiorowości lub prowadzić wnioskowanie co do charakteru całej zbiorowości. W parze z rozkładami empirycznymi idą rozkłady teoretyczne, czyli funkcje (modele) matematyczne, służące przeprowadzeniu analizy statystycznej danego zjawiska. Wśród nich dominującą pozycję zajmują: rozkład normalny, rozkład dwumianowy oraz roz- kład Poissona. W rozdziale tym zajmiemy się tworzeniem rozkładów empirycznych w oparciu o wyniki przeprowadzonych obserwacji oraz tworzyć będziemy zbiorowości o strukturach określo- nych przez modele teoretyczne. Rozkłady te przedstawimy w formie graficznej w postaci histogramów lub diagramów. Ponadto ćwiczenia dotyczące rozkładów teoretycznych spró- bujemy powiązać z pewnymi podstawowymi, ważnymi twierdzeniami. Za pomocą Excela — jak zobaczymy — wykonanie wszystkich tych zadań nie będzie skomplikowane. 10 Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne Histogramy i diagramy rozkładów Histogram będący formą prezentacji szeregu statystycznego (ich budowę i rodzaje omówiono wyczerpująco w Statystyce opisowej) to wykres zbudowany z przylegają- cych do siebie prostokątów, w którym podstawa każdego prostokąta oznacza wartość badanej zmiennej, a jego wysokość — liczebność lub częstość względną. Powierzchnie prostokątów są proporcjonalne do liczebności klas. Z technicznego punktu widzenia (wykonania histogramu w Excelu) nie ma znaczenia, czy badana cecha ma charakter ciągły czy skokowy. Pokażemy to w kilku pierwszych ćwiczeniach. Ćwiczenie 1.1. W jednej z wyższych uczelni ekonomicznych na Śląsku przeprowadzono ankietę, w któ- rej zapytano grupę 192 pracowników naukowych o to, w ilu uczelniach lub szkołach (poza macierzystą) prowadzą jakiekolwiek zajęcia dydaktyczne (cecha yi) oraz ile osób mają na utrzymaniu (cecha xi). Wykonaj histogram rozkładu zmiennej X oraz Y. Zadanie to można rozwiązać podobnie jak to zrobiliśmy to w Statystyce opisowej, tj. za- stosować funkcję statystyczną LICZ.JEŻELI() lub CZĘSTOŚĆ() i zbudować szereg roz- dzielczy punktowy, po czym na jego podstawie wykonać wykres kolumnowy. Tym razem wykorzystamy specjalnie narzędzie przygotowane do tego w Excelu. Jest nim Histogram. Nim przejdziemy do właściwego wykonania tego ćwiczenia, wyjaśnijmy, czym jest Histo- gram i jak oraz kiedy z niego można skorzystać. Otóż Histogram w Excelu to jedno z narzędzi analizy danych statystycznych programu o nazwie Analysis Toolpak. Aby możli- we było użycie Histogramu, program Analysis Toolpak (jeden z tzw. dodatków Excela) mu- si być wcześniej zainstalowany i załadowany. W tym celu należy wybrać z paska menu polecenie Narzędzia/Dodatki. W oknie, które się wtedy otworzy, należy zaznaczyć wybór programu Analysis Toolpak i zaakceptować ten wybór przyciskiem OK (rysunek 1.1). Rysunek 1.1. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.1 Rozdział 1. (cid:1) Rozkłady empiryczne i teoretyczne 11 Jeżeli program był wcześniej zainstalowany, to po tej czynności zostanie załadowany do pamięci komputera, czyli stanie się dostępny. Jeżeli jednak po naciśnięciu przycisku OK pojawi się okno z komunikatem takim jak na rysunku 1.2, to należy wybrać odpo- wiedź TAK i zainstalować dodatek Analysis Toolpak. Instalacja wymagać będzie jednak dostępu do niezbędnych plików znajdujących się na instalacyjnej płycie CD! Rysunek 1.2. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.1 Dysponując załadowanym dodatkiem Analysis Toolpak, można przystąpić do wykony- wania ćwiczenia. 1. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_1.xls. 2. Określ wartości maksymalne, jakie przyjmują obie badane cechy zmienne. Do komórek C2 i D2 wpisz następujące formuły: /#: ## , /#: $$ . Znajomość ich jest konieczna, aby określić przedziały histogramu. Jeżeli końce przedziałów nie zostaną podane, zakres wartości pomiędzy minimum a maksimum zbioru danych zostanie podzielony na przedziały o równej szerokości i w oparciu o nie zostanie zbudowany szereg rozdzielczy oraz wykres (patrz rysunki 1.3 i 1.4). Jak widać, zmienna, która w naszym ćwiczeniu ma charakter skokowy, została „potraktowana” przez program jako cecha ciągła, stąd taki podział na przedziały (klasy). Aby temu zapobiec, należy podać własne zakresy, do których „dostosuje” się program. Rysunek 1.3. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.1 Rysunek 1.4. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.1 Znasz więc już teraz wszystkie możliwe wartości cechy, jakie mogą przyjmować zmienne X i Y. Dla zmiennej X są to liczby z przedziału między 0 a 6, a dla zmiennej Y — od 1 do 7. 12 Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne 3. Przedstaw rozkład zmiennej X oraz jej histogram. Do komórek od C2 do C8 wpisz kolejno liczby: , , , , , , . Z paska menu wybierz polecenie Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz narzędzie analizy o nazwie Histogram. Wprowadź wartości odpowiednich pól wg rysunku 1.5. Rysunek 1.5. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.1 Usuń 9. wiersz powstałego arkusza (z częstością równą 0), aby „poprawić” opis na osi OX wykresu. Rysunek 1.6. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.1 Rysunek 1.7. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.1 4. Przedstaw rozkład zmiennej Y oraz jej histogram. Do komórek od D2 do D8 wpisz kolejno liczby: , , , , , , . Z paska menu wybierz polecenie Narzędzia/Analiza danych, a następnie znajdź i wybierz narzędzie analizy o nazwie Histogram. W zakresie danych wejściowych, w polu Zakres komórek wpisz $$, zaś w polu Zakres zbioru wpisz  . W opcjach wyjścia zaznacz Nowy arkusz i Wykres wyjściowy. Na koniec usuń 9. wiersz powstałego arkusza (z częstością równą 0), aby „poprawić” opis na osi OX wykresu. Rozdział 1. (cid:1) Rozkłady empiryczne i teoretyczne 13 Rysunek 1.8. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.1 Rysunek 1.9. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.1 W poprzednim ćwiczeniu stworzyłeś histogram dla szeregu punktowego, w który zo- stały pogrupowane wyniki obserwacji. Teraz zbudujesz szereg przedziałowy i również zaprezentujesz go w formie histogramu. Ćwiczenie 1.2. Przeprowadzono badanie statystyczne, w którym ustalono długość życia 456 osób po- chowanych na cmentarzu komunalnym w jednym z miast na Pomorzu w ostatnim roku (długość życia zaokrąglano w górę do pełnego roku). Wykonaj histogram rozkładu em- pirycznego, grupując wyniki w klasy o rozpiętości Cx = 3. 1. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_2.xls. 2. Wprowadź następujące granice przedziałów klasowych, na które podzielisz badaną zbiorowość: 1 – 3, 4 – 6, 7 – 9 itd. aż do 88 – 90. Do komórek B2 oraz B3 wpisz odpowiednio liczby i . Następnie zaznacz, przeciągając myszą, obie te komórki i ustaw kursor na uchwycie wypełniania komórki B3 (uchwyt wypełniania to prawy dolny róg komórki aktywnej). Kursor zmieni wtedy swą postać z grubego, białego krzyżyka na cienki i czarny. Teraz przeciągnij myszą do obszaru B31. 3. Wykonaj histogram rozkładu empirycznego. Z paska menu wybierz Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz Histogram. W polu Zakres komórek wpisz ##, w polu Zakres zbioru wpisz $$, natomiast w opcjach wyjścia zaznacz Nowy arkusz oraz Wykres wyjściowy. 14 Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 1.10. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.2 Ćwiczenie 1.3. Przygotowany został wykaz transakcji dziennych (231 operacji) jednej z kas hipermarketu, który zawiera informacje o liczbie zakupionych przez klienta towarów (zmienna X) i ich wartość (zmienna Y). Wykonaj histogram rozkładu empirycznego zmiennej X oraz Y. 1. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_3.xls. 2. Wykonaj histogram rozkładu zmiennej X. Z paska menu wybierz Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz Histogram. W polu Zakres komórek wpisz ##. Natomiast w opcjach wyjścia zaznacz Nowy arkusz oraz Wykres wyjściowy. Rysunek 1.11. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.3 3. Wykonaj histogram rozkładu zmiennej Y. Z paska menu wybierz Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz Histogram. W polu Zakres komórek wpisz $$, natomiast w opcjach wyjścia zaznacz Nowy arkusz oraz Wykres wyjściowy. Rysunek 1.12. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.3 Rozdział 1. (cid:1) Rozkłady empiryczne i teoretyczne 15 Teraz wykonasz ćwiczenie, prezentując rozkład empiryczny w postaci wieloboku liczeb- ności, czyli linii łamanej (diagramu), który uzyskuje się z histogramu przez połączenie odcinkami środków kolejnych górnych boków poszczególnych prostokątów. Ćwiczenie 1.4. W pewnej cementowni w Wielkopolsce przeprowadzono kontrolę przestrzegania proce- dury pakowania cementu do worków. Zważono 100 nominalnie 50-kilogramowych wor- ków cementu z dokładnością do 0,1 kg (zmienna X). Ponadto przyjęto, że pusty worek waży 0,4 kg i uwzględniono to w wynikach pomiarów. Opierając się na uzyskanych da- nych, zbuduj odpowiedni szereg rozdzielczy i wykonaj diagram uzyskanego rozkładu. 1. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_4.xls. 2. Wykonaj histogram rozkładu zmiennej X. Z paska menu wybierz Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz Histogram. W polu Zakres komórek wpisz ##, a w polu Zakres Zbioru — $$. W opcjach wyjścia zaznacz Nowy arkusz oraz Wykres wyjściowy. 3. Zmień histogram na diagram. W obszarze kreślenia wykresu kliknij prawym przyciskiem myszy. Z rozwiniętego menu podręcznego wybierz polecenie Typ wykresu. Na liście typów wykresu wskaż typ liniowy. Rysunek 1.13. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.4 Rozkład normalny Najważniejszym rozkładem teoretycznym dla cechy ciągłej w statystyce jest rozkład nor- malny Gaussa-Laplace’a. Jego funkcja gęstości prawdopodobieństwa określona dla wszystkich rzeczywistych wartości x wyraża się wzorem: xf )( = 1 σ 2 π ( Mx − 2 ) 2 2 σ , e 16 Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne gdzie: M — oznacza wartość oczekiwaną zmiennej X, σ — to odchylenie standardowe zmiennej X. Jednym z ważnych twierdzeń opartym na założeniu o rozkładzie normalnym zmiennej X jest tzw. reguła trzech sigm. Mówi ona, że realizacje zmiennej losowej nie będą się różniły (in plus ani in minus) od wartości oczekiwanej więcej aniżeli o trzy odchylenia standardowe, co opisuje równanie: MP { − 3 σ MX + Ćwiczenie poniższe przybliży tę ważną regułę. Ćwiczenie 1.5. ,0}3 σ = 9973 . Wygeneruj 10 000 liczb losowych według rozkładu normalnego o średniej M = 10 i od- chyleniu standardowym σ = 2. Następnie wykonaj histogram uzyskanego rozkładu empi- rycznego oraz oblicz liczebności cząstkowe dla następujących przedziałów liczbowych: (cid:1) 4; 16 , (cid:1) 6; 14 , (cid:1) 8; 12 . Generowanie liczb losowych o zadanych rozkładach możliwe jest w Excelu dzięki na- rzędziu analizy danych Generowanie liczb pseudolosowych. Podobnie jak Histogram należy on do pakietu Analysis Toolpak z dodatków Excela. 1. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_5.xls. 2. Wygeneruj 10 000 liczb losowych wg rozkładu normalnego N(10;2). Z paska Narzędzi wybierz polecenie Analiza danych, a następnie wybierz Generowanie liczb pseudolosowych. Wprowadź wartości odpowiednich pól wg rysunku 1.14. Rysunek 1.14. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.5 Rozdział 1. (cid:1) Rozkłady empiryczne i teoretyczne 17 3. Wykonaj histogram rozkładu empirycznego. Z paska menu wybierz Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz Histogram. W polu Zakres komórek wpisz ##, natomiast w opcjach wyjścia zaznacz Nowy arkusz oraz Wykres wyjściowy. Rysunek 1.15. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.5 4. Oblicz liczebności cząstkowe dla zadanych przedziałów wartości zmiennej X. Do komórek I8 oraz J8 wpisz kolejno ù561Ħç ##( ù561Ħç ## , +. Następnie przekopiuj ich zawartości do obszaru I9 – J10. Rysunek 1.16. Fragment arkusza przedstawiający przykładowe rozwiązanie ćwiczenia 1.5 Rozkład dwumianowy Podstawowym rozkładem dla cechy skokowej jest rozkład dwumianowy Bernoulliego. Prawdopodobieństwo k sukcesów w n próbach określa się w tym rozkładzie wg nastę- pującego wzoru: kXP ( = ) = n k       k qp kn − ,    n k  =  ! n − knk (! k = ,...,2,1,0 n , , )! gdzie: p — oznacza prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A (sukcesu), q — określa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia przeciwnego do A (porażki). 18 Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne Generując liczby losowe wg rozkładu dwumianowego, spróbujemy zilustrować inne fundamentalne twierdzenie wykorzystywane w statystyce, a mianowicie prawo wielkich liczb (dokładniej mówiąc, tzw. słabe uogólnienie prawa wielkich liczb). Mówi ono, że przy wzroście liczebności próby prawdopodobieństwo tego, że bez- względna różnica między średnią arytmetyczną z próby a wartością oczekiwaną ze zbiorowości generalnej jest mniejsza od dowolnie małej liczby dodatniej dąży do jedno- ści, co zapisuje się wzorem: lim ( n →∞ εMxP − .1) = Dla rozkładu dwumianowego wartość oczekiwana i odchylenie standardowe wynoszą odpowiednio: XE ( ) = pn , XD ( ) = qpn . Ćwiczenie 1.6. Wygeneruj kolejno 25, 100, 400 i 800 liczb losowych według rozkładu dwumianowego o parametrach: p = 0,5 i liczbie prób (doświadczeń) n = 14. Następnie dla każdej wy- generowanej serii liczby oblicz ich średnie arytmetyczne oraz odchylenia standardowe. 1. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_6.xls. 2. Wygeneruj 4 serie liczb losowych wg rozkładu dwumianowego o zadanych parametrach. Z paska Narzędzi wybierz polecenie Analiza danych, a następnie wybierz Generowanie liczb pseudolosowych. Wprowadź wartości odpowiednich pól wg rysunku 1.17. Rysunek 1.17. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.6 Następnie powtórz procedurę dla 100, 400 i 800 liczb, zmieniając jedynie wartość pola Zakres wyjściowy w Opcjach wyjścia, podając kolejno następujące adresy komórek: $, , . Rozdział 1. (cid:1) Rozkłady empiryczne i teoretyczne 19 Rysunek 1.18. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.6 Rysunek 1.19. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.6 Rysunek 1.20. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.6 Rysunek 1.21. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.6 20 Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne 3. Oblicz średnie arytmetyczne dla wygenerowanych serii danych. Do komórek od G8 do G11 wpisz kolejno: Ħ4 0+# ## , Ħ4 0+# $$ , Ħ4 0+#  , Ħ4 0+#  . 4. Oblicz odchylenia standardowe dla wygenerowanych serii danych. Do komórek od H8 do H11 wpisz kolejno: 1 *56#0 #4 19 ## , 1 *56#0 #4 19 $$ , 1 *56#0 #4 19  , 1 *56#0 #4 19  . Rysunek 1.22. Fragment arkusza przedstawiający przykładowe rozwiązanie ćwiczenia 1.6 Rozkład Poissona Innym ważnym rozkładem dla cechy skokowej jest rozkład Poissona. W rozkładzie tym prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość k, obli- czamy ze wzoru: XP ( = k ) = k λ k ! λ − e , gdzie: λ 0 — to stały parametr rozkładu. W rozkładzie tym wartość oczekiwana i odchylenie standardowe wynoszą odpowiednio: XE ( ) = pn λ= , XD ( ) = pn λ= . Wykres histogramu wykonanego dla zmiennej losowej o rozkładzie Poissona charakte- ryzuje się różnym stopniem asymetrii w zależności od wartości parametru λ. Zobaczy- my to w poniższym ćwiczeniu. Rozdział 1. (cid:1) Rozkłady empiryczne i teoretyczne 21 Ćwiczenie 1.7. Wygeneruj 5000 liczb losowych według rozkładu Poissona dla parametru λ = 0,5. Na- stępnie w oparciu o uzyskany zbiór liczb zbuduj szereg rozdzielczy punktowy i przedstaw go na histogramie. Czynności te powtórz jeszcze dwukrotnie, raz dla parametru λ = 5, a drugi dla λ = 50. 1. Utwórz nowy, pusty skoroszyt. 2. Wygeneruj 5000 liczb losowych wg rozkładu Poissona o zadanym parametrze. Z paska Narzędzi wybierz polecenie Analiza danych, a następnie wybierz Generowanie liczb pseudolosowych. Wprowadź wartości odpowiednich pól wg rysunku 1.23. Rysunek 1.23. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.7 3. Wyznacz najmniejszą i największą wygenerowaną liczbę. Do komórek B1 i B2 nowo utworzonego arkusza wpisz kolejno: /+0 ## , /#: ## (wartość najmniejszą i największą zbioru możesz również ustalić, korzystając z funkcji sortowania). 4. Określ przedziały klasowe dla szeregu rozdzielczego. Do komórki C1 wpisz wartość najmniejszej liczby. Następnie do kolejnych komórek w kolumnie C wpisuj liczby zawsze większe o jeden od poprzedniej, aż otrzymasz liczbę odpowiadającą liczbie największej w całym wygenerowanym zbiorze liczb. 5. Wykonaj histogram rozkładu empirycznego. Z paska menu wybierz Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz Histogram. W polu Zakres komórek wpisz ##, a w polu Zakres zbioru wpisz zakres komórek z przygotowanymi przedziałami klasowymi. W opcjach wyjścia zaznacz Nowy arkusz oraz Wykres wyjściowy. Powtórz procedurę od punktu 2 dla parametru λ = 5, a następnie dla parametru λ = 50. 22 Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 1.24. Fragment arkusza przedstawiający przykładowe rozwiązanie ćwiczenia 1.7 Rysunek 1.25. Fragment arkusza przedstawiający przykładowe rozwiązanie ćwiczenia 1.7 Rysunek 1.26. Fragment arkusza przedstawiający przykładowe rozwiązanie ćwiczenia 1.7 Obliczenia numeryczne wykonywane dla rozkładu dwumianowego wg podanego wcześniej wzoru przy dużych wartościach n nie są wygodne. Można wówczas skorzystać z twierdze- nia Poissona. Mówi ono, że jeżeli n→∝ i p→0 tak, że np=λ 0, to { SP n lim n ∞→ } k == k λ ! k λ − . e Wzór ten pozwala w praktyce już dla niewielkich n (rzędu kilkudziesięciu), przy małych p (dla których iloczyn λ=np nie przekracza 10), obliczać prawdopodobieństwo k sukcesów w serii n niezależych dośwadczeń. A zatem Rozdział 1. (cid:1) Rozkłady empiryczne i teoretyczne 23 XP ( = k ) =    n k    k qp kn − ≈ k λ k ! λ − e . Ostatnie ćwiczenie tego rozdziału zilustruje to twierdzenie. Ćwiczenie 1.8. Prawdopodobieństwo zajścia pewnego zdarzenia (sukcesu) wynosi p = 0,2. Przeprowa- dzono serię 30 niezależnych doświadczeń. Oblicz prawdopodobieństwo łącznej ilości k sukcesów, gdzie k = 0,1,...9. W rozwiązaniu zastosuj wzór Bernoulliego oraz Poissona. Zinterpretuj uzyskane wyniki. 1. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_8.xls. 2. Oblicz prawdopodobieństwa uzyskania kolejno: 0, 1, 2, itd. aż do 9 sukcesów, stosując wzór Bernoulliego. Do komórki B2 wpisz -1/$+0# , # @# @ # . Następnie przekopiuj jej zawartość do obszaru B3 – B11. 3. Oblicz ponownie prawdopodobieństwa uzyskania tych samych ilości sukcesów, stosując wzór Poissona. Do komórki C2 wpisz @# :2 5+.0+# # i przekopiuj jej zawartość do komórek C3 – C11. Rysunek 1.27. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: