Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 002543 22739674 na godz. na dobę w sumie
Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne - książka
Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-562-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Statystyka jest rozległą dyscypliną naukową o różnym stopniu złożoności zagadnień, którymi się zajmuje, a co za tym idzie, o różnym poziomie wymaganego dla jej studiowania matematycznego przygotowania. MS Excel, chociaż nie jest programem przeznaczonym ściśle do zastosowań statystycznych, ma jednak na tyle duże możliwości, że może okazać się niezwykle przydatny i w tej dziedzinie.

Autor za pomocą ćwiczeń przypomina wszystkie podstawowe pojęcia związane ze statystyką opisową dotyczącą analizy struktury (zagadnienia mieszczą się w zakresie kursu statystyki w szkołach średnich i wyższych).

Książka ta kierowana jest do osób, które znają dość dobrze Excela, natomiast ze statystyką idzie im nieco gorzej, jak również do tych Czytelników, którzy nie mają kłopotów ze statystyką, lecz chcieliby poznać Excela od strony jego praktycznego zastosowania w statystycznej analizie struktury.

Życzymy miłej lektury!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Statystyka opisowa w Excelu dla szk(cid:243)‡. ˘wiczenia praktyczne Autor: Andrzej Obecny ISBN: 83-7197-562-7 Format: B5, stron: 80 Zawiera dyskietkŒ Przyk‡ady na ftp: 262 kB Statystyka jest rozleg‡„ dyscyplin„ naukow„ o r(cid:243)¿nym stopniu z‡o¿ono(cid:156)ci zagadnieæ, kt(cid:243)rymi siŒ zajmuje, a co za tym idzie, o r(cid:243)¿nym poziomie wymaganego dla jej studiowania matematycznego przygotowania. MS Excel, chocia¿ nie jest programem przeznaczonym (cid:156)ci(cid:156)le do zastosowaæ statystycznych, ma jednak na tyle du¿e mo¿liwo(cid:156)ci, ¿e mo¿e okaza(cid:230) siŒ niezwykle przydatny i w tej dziedzinie. Autor za pomoc„ (cid:230)wiczeæ przypomina wszystkie podstawowe pojŒcia zwi„zane ze statystyk„ opisow„ dotycz„c„ analizy struktury (zagadnienia mieszcz„ siŒ w zakresie kursu statystyki w szko‡ach (cid:156)rednich i wy¿szych). Ksi„¿ka ta kierowana jest do os(cid:243)b, kt(cid:243)re znaj„ do(cid:156)(cid:230) dobrze Excela, natomiast ze statystyk„ idzie im nieco gorzej, jak r(cid:243)wnie¿ do tych Czytelnik(cid:243)w, kt(cid:243)rzy nie maj„ k‡opot(cid:243)w ze statystyk„, lecz chcieliby pozna(cid:230) Excela od strony jego praktycznego zastosowania w statystycznej analizie struktury. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp...................................................z...................................................z.................................................7 Rozdział 1. Szeregi statystyczne...................................................z...................................................................11 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 11 Szereg prosty ...................................................t...................................................t................12 Szereg punktowy ...................................................t...................................................t..........13 Szereg przedziałowy kumulacyjny ...................................................t..................................14 Szereg o nierównych przedziałach klasowych ...................................................t................17 Rozdział 2. Histogramy i diagramy rozkładów empirycznych — zbiorowości jednorodne ...................................................z.................................................. 21 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 21 Histogram rozkładu empirycznego...................................................t..................................22 Diagram rozkładu empirycznego...................................................t.....................................25 Rozdział 3. Średnia arytmetyczna — podstawowa miara opisu statystycznego ................. 27 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 27 Średnia arytmetyczna z szeregu punktowego...................................................t..................28 Średnia arytmetyczna z szeregu przedziałowego ...................................................t............29 Rozdział 4. Pozostałe miary średnie — klasyczne i pozycyjne ...................................................z.. 33 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 33 Średnia harmoniczna ...................................................t...................................................t....33 Średnia harmoniczna ważona ...................................................t..........................................34 Modalna dla szeregu prostego i szeregu punktowego ...................................................t.....36 Modalna dla szeregu przedziałowego...................................................t..............................37 Mediana w szeregu prostym i szeregu punktowym...................................................t.........38 Mediana w szeregu przedziałowym...................................................t.................................39 Wartości ćwiartkowe ...................................................t...................................................t....41 Rozdział 5. Miary rozproszenia ...................................................z.....................................................................43 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 43 Odchylenie przeciętne ...................................................t...................................................t..43 Odchylenie standardowe...................................................t..................................................45 Odchylenie ćwiartkowe, kwartylowy obszar zmienności ..................................................46 Typowy obszar zmienności ...................................................t.............................................49 Reguła trzech sigm ...................................................t...................................................t.......50 Relacja między odchyleniami...................................................t..........................................52 Współczynnik zmienności ...................................................t...............................................52 4 Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 6. Miary asymetrii ...................................................z........................................................................... 55 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 55 Klasyczny współczynnik asymetrii, momenty ...................................................t................55 Klasyczno-pozycyjny współczynnik skośności...................................................t...............57 Pozycyjny współczynnik asymetrii ...................................................t.................................59 Rozdział 7. Miary koncentracji ...................................................z..................................................................... 61 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 61 Współczynnik spłaszczenia, momenty ...................................................t............................61 Krzywa koncentracji Lorenza...................................................t..........................................63 Współczynnik koncentracji Lorenza ...................................................t...............................65 Rozdział 8. Kompleksowa analiza struktury...................................................z.......................................... 67 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 67 Rozdział 9. Przykłady rozwiązań zadań za pomocą Excela...................................................z.............. 73 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 73 W książkach ze statystyki rzadko spotkać można ćwiczenia, których celem jest opraco- wanie obszernego materiału statystycznego i przedstawienie go w postaci szeregu staty- stycznego. Jest tak, ponieważ dane do tego rodzaju ćwiczeń na ogół zajmują sporo miejsca. Poza tym wiązałoby się to z wykonaniem prostych, lecz czasochłonnych obli- czeń, zatem walor dydaktyczny tych ćwiczeń byłby niewielki. Gdy jednak posiadamy komputer, zliczanie i grupowanie, czyli budowa szeregu jest czynnością prostą rachun- kowo i nie zajmującą wiele czasu. Kilka pierwszych ćwiczeń tej książki poświęcimy budowie szeregów statystycznych. Pokażemy, jak — dysponując zebranym materiałem statystycznym, czyli szeregiem nieuporządkowanym — utworzyć można szeregi wyliczeniowe czy rozdzielcze, wyko- rzystując do tego celu dostępne funkcje Excela. Na podstawie opracowanych szeregów będziemy mogli z kolei poznać podstawowe właściwości badanej zbiorowości, takie jak na przykład ilość elementów o wartościach ekstremalnych czy wartość występująca najczęściej. Tworząc szeregi, pamiętać musimy o zaleceniach teoretycznych, według których należy budować szeregi obustronnie domknięte, o przedziałach klasowych równej długości itd. Z drugiej strony wiemy, że o ostatecznym kształcie szeregu statystycznego, jaki zosta- nie zbudowany, powinien decydować cel badania i chahrakter zgromadzonych danych. Inną kwestią w badaniu statystycznym jest określenie, czy cecha zmienna ma charakter skokowy, czy ciągły. Mogą się tutaj pojawić wątpliwości, które rodzą się na styku teorii z praktyką. Otóż w pewnych sytuacjach granica między tymi dwoma rodzajami cechy zaciera się. Na przykład wiek danej osoby traktujemy jako zmienną ciągłą, bowiem można go wyrazić w postaci liczby rzeczywistej (przeliczając przeżyte miesiące, dni, 12 Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne godziny jako części ułamkowe lat). Tyle tylko, że na codzień takiej formy rejestracji wieku nie stosuje się. Używa się liczb naturalnych, przyjmując jedynie odpowiednią skalę, na przykład dla noworodka będą to dni, dla niemowlaka miesiące, zaś dla dziecka i osoby dorosłej — lata. To powoduje, że cecha ta, choć z definicji ciągła, swym cha- rakterem przypomina cechę skokową. I odwrotnie, to co formalnie kwalifikuje się jako cecha skokowa, de facto (przez olbrzy- mią liczbę przyjmowanych wariantów) staje się cechą ciągłą. Na przykład liczba ludzi zamieszkujących miasta świata (od paru tysięcy do kilku milionów osób w każdym z nich). W tej książce nie będziemy się jednak zastanawiać na interpretacją rodzaju ba- danej zmiennej, z którą będziemy mieli do czynieniah w konkretnym zadaniu. Niewielką zbiorowość, składającą się z kilku lub kilkunastu jednostek, przedstawić można w postaci szeregu prostego (wyliczeniowego). Szereg ten wystarczy do przepro- wadzenia analizy statystycznej bez konieczności grupowania i zliczania. Aby taki szereg zbudować w Excelu, poszczególne informacje zapisać należy w kolejnych komórkach wiersza lub kolumny. Ćwiczenie 1.1. Zebrano oceny prac kontrolnych jednego z uczniów klasy. Zbuduj szereg statystyczny prosty. Co możesz powiedzieć o uczniu na podstawie whartości tego szeregu? Rozwiązanie 1. 2. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_1.xls. Aby zebrany materiał stał się szeregiem statystycznyhm prostym (szczegółowym), musi zostać uporządkowany. W Excelu zadanie to sprowahdza się do zastosowania polecenia Sortuj. Posortuj dane zapisane w komórkach  . Uaktywnij dowolną komórkę z oceną, a następnie użyj pholecenia Dane/Sortuj z paska menu. W oknie Sortowanie kliknij przycisk Opcje, zaś w kolejnym oknie, które się teraz otworzy, zaznacz orientację Sortuj od lewej do prawej. Po tej czynności dane zostaną posortowane w porządku rosnącym (rysunhek 1.1). Wystarczy teraz „rzut oka” na skrajne komórki arkusza, by poznać minhimalną i maksymalną ocenę, czyli minimalną i maksymalną wartość wariantu badanhej cechy zmiennej. Rysunek 1.1. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.1 3. Zinterpretuj uzyskane dane. Rozdział 1. L Szeregi statystyczne 13 Zbiorowość zawierającą większą liczbę jednostek lepiej zaprezentować w postaci szeregu rozdzielczego. Przy czym, jeżeli jednostki badanej cechy zmieniać się będą skokowo, to zbudować można szereg punktowy. Jeżeli szereg rozdzielczy tworzyć będziemy za po- mocą arkusza kalkulacyjnego, to dane zapisane być mogą w dowolnym obszarze arkusza, na przykład w kolumnie. Ćwiczenie 1.2. W jednej z wyższych uczelni ekonomicznych na Śląsku przeprowadzono ankietę, w której zapytano grupę 192 pracowników naukowych o to, w ilu uczelniach lub szkołach (poza macierzystą) prowadzą jakiekolwiek zajęcia dydaktyczne. Na podstawie zebranego mate- riału statystycznego zbuduj szereg statystyczny, obrazujący uzyskane dane. Co możesz powiedzieć o pracownikach naukowych tej uczelni? Rozwiązanie Badana cecha zmienna (liczba miejsc pracy) ma charakter skokowy i przyjmuje skoń- czoną liczbę wariantów, zaś warianty występują z różną częstością. Najlepiej więc zbu- dować szereg punktowy. Aby to zrobić, musisz znać wshzystkie warianty badanej cechy. 1. 2. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_2.xls. Oblicz minimalną i maksymalną liczbę miejsc pracy. Skorzystaj w tym miejscu z funkcji statystycznych Exchela: MIN() i MAX(). Funkcje te są funkcjami jednoargumentowymi, gdzie argumentehm jest obszar wyszukiwania — odpowiednio wartości najmniejszej i największej. Do komórek i wpisz następujące formuły: (cid:11) (cid:15)(cid:16) (cid:11) (cid:15). Wyznacz obszar zmienności (rozstęp) tego szeregu. 3. Obszar zmienności to różnica między maksymalnym a minhimalnym wyrazem szeregu. Do komórki wpisz . Znając wszystkie możliwe wartości cechy zmiennej, mohżesz przystąpić do ustalania liczebności każdej z nich. 4. Zlicz liczebności poszczególnych wartości liczby miejhsc pracy pracowników uczelni. Zastosuj w tym celu funkcję statystyczną LICZ.JEŻELI(). Jest to funkcja dwuargumentowa. Funkcja ta oblicza liczbę komórek z dhanego obszaru, których wartości spełniają określone warunki. W naszym ćwiczehniu warunkami tymi będą kolejne wartości cechy zmiennej. Wykorzystaj także ahdresowanie bezwzględne, dzięki czemu będziesz mógł szybko (poprzez kopiowanieh) obliczyć pozostałe liczebności. Do komórki wpisz formułę  (cid:11) (cid:15). Następnie przekopiuj ją do obszaru  . 14 Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne Suma liczebności poszczególnych wartości cechy zmiennhej musi być równa liczebności całej zbiorowości. 5. Zsumuj wszystkie obliczone liczebności. Zadanie to wykonaj, używając funkcji SUMA(). Ta jednoargumentowa funkcja matematyczna Excela dodaje wartości wszystkich komórehk na zadanym obszarze danych. Do komórki  wpisz formułę # (cid:11) (cid:15). 6. Zinterpretuj dane zawarte w utworzonym szeregu. Rysunek 1.2. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.2 Przekształcanie wyników obserwacji poprzez grupowanie i zliczanie można przeprowa- dzać nie tylko za pomocą szeregu punktowego, lecz również szeregu przedziałowego. Wtedy w danym przedziale (klasie) znajdą się różne wyrazy szeregu. Zwykle tworzy się szeregi o równej rozpiętości przedziałów, zamknięte od dołu i od góry, co pozwala na zastosowanie szerokiego zestawu parametrów opisowych. Nieraz czy to dla celów ana- lizy statystycznej, czy też dla większej czytelności zebranych danych przekształca się szereg przedziałowy do postaci szeregu kumulacyjnego. W szeregu takim każda kolejna tworzona klasa zawiera w sobie wszystkie klasy wcześniejsze, zaś jej liczebność odpo- wiada sumie liczebności w klasach już utworzonych. Ćwiczenie 1.3. Podczas trwania letniej olimpiady, zapytano 171 kibiców sportowych, ile godzin dziennie (średnio) spędzają oni przed telewizorem, śledząc zawody sportowe. Na podstawie uzy- skanych danych utwórz szereg kumulacyjny przedziałowy o następujących przedziałach klasowych: 0 – 3, 0 – 6, 0 – 9, 0 – 12 i 0 – 15 (zakładamy, że nikt nie oglądał telewizji więcej niż 15 godzin dziennie!). Obliczone wartości podaj w postaci procentowej jako częstości (frakcje). Co powiesz o kibicach na podstawie hzbudowanego szeregu? Rozdział 1. L Szeregi statystyczne 15 Rozwiązanie 1. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_3.xls. 2. Oblicz częstość klasy 0 – 3. Częstość — przypomnijmy — to liczba względna będąca ilohrazem liczebności cząstkowej (wagi) ni do łącznej liczby elementów w zbiorowości N. N jest zhnane i wynosi 171, pozostaje obliczenie ni. Do wyznaczenia tej wartości skorzystaj z funkcji CZĘSTOŚĆ(). Jest to funkcja dwuargumentowa. Podaje ona rozkład liczebności występowania poszczególnych wartości w zahdanym zakresie danych według przyjętego schematu grupowania. Występuje w dwhóch postaciach: formuły i formuły tablicowej. W przypadku formuły (tak jak prhzedstawiono to w tym ćwiczeniu) funkcja ta podaje liczbę komórek, których wartości nihe są większe od zadanego parametru. W naszym przypadku liczbami tymi będą górhne granice klas. Posłuż się także adresami bezwzględnymi, abyś mógł potem przekohpiować przygotowaną formułę do sąsiednich komórek i w ten sposób szybko huzyskać odpowiednie rozwiązanie. Do komórki wpisz #$~(cid:11) (cid:15) . 3. 4. Zastosuj zapis procentowy dla otrzymanej częstości. Przejdź do komórki , a następnie na pasku narzędziowym do formatowania whłącz przycisk Zapis procentowy (jeżeli pasek Formatowanie nie jest włączony, wybierz z menu polecenie Wstaw/Paski narzędzi i włącz pasek Formatowanie). Oblicz częstości w pozostałych przedziałach klasowych. Przekopiuj formułę z komórki do obszaru (po tej czynności uzyskasz wszędzie wartość 10 ). Następnie zamień w każdej formule obhszaru drugi argument funkcji CZĘSTOŚĆ(), czyli wartość 3 na odpowiednio: 6, 9, 12 i 15 (w tryb edycji komórki możesz wejść, klikając lewym przycishkiem myszy na pasku edycji lub naciskając klawisz F2). Po dokonanych zmianach pojawią się poprawne wartośchi procentowe. 5. Zinterpretuj dane zaprezentowane w szeregu. Rysunek 1.3. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.3 Ćwiczenie 1.4. Przygotowany został wykaz transakcji dziennych (987 operacji) jednej z kas hipermarketu. Zbuduj szereg przedziałowy złożony z 6 klas, otwarty od góry, przyjmując rozpiętość przedziału klasowego Cx=100. Scharakteryzuj uzyskane dane. 16 Rozwiązanie Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne W rozwiązaniu tego ćwiczenia posłużymy się Histogramem. Histogram w Excelu to jed- no z narzędzi analizy danych statystycznych programu o nazwie Analysis ToolPak. Aby możliwe było użycie Histogramu, program Analysis ToolPak (jeden z tzw. dodatków Excela) musi być wcześniej zainstalowany i załadowany. W tym celu należy wybrać z paska menu polecenie Narzędzia/Dodatki. W oknie, które się wtedy otworzy, należy zaznaczyć wybór programu Analysis ToolPak i zaakceptować ten wybór przyciskiem OK (rysunek 1.4). Rysunek 1.4. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.4 Jeżeli program był wcześniej zainstalowany, to po tej czynności zostanie także załado- wany do pamięci komputera, czyli stanie się dostępny. Jeżeli jednak po naciśnięciu przycisku OK pojawi się okno z komunikatem jak na rysunku 1.5, to należy wybrać od- powiedź TAK i zainstalować dodatek Analysis ToolPak. Instalacja wymagać będzie jed- nak dostępu do niezbędnych plików z instalacyjnego khrążka CD! Rysunek 1.5. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.4 Dysponując już załadowanym dodatkiem Analysis ToolPak można przystąpić do rozwią- zywania ćwiczenia. 1. 2. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_4.xls. Określ końce przedziałów klasowych, według których Exchel ma dokonać grupowania i zliczania. Jeżeli końce przedziałów (zbiór zakresów) nie zostaną hokreślone, zakres wartości pomiędzy minimum a maksimum zbioru danych zostanie hpodzielony na przedziały o równej szerokości. W efekcie powstanie większa liczhba klas, niż zakładamy, o przypadkowych początkach i końcach przedziałów. Abyh temu zapobiec, należy podać własne zakresy, do których „dostosuje” się proghram. W naszym przypadku histogram utwórz dla 6 następujących (domkniętych prawhostronnie) przedziałów klasowych: 1. 100, 2. (100; 200 , 3. (200; 300 , Rozdział 1. L Szeregi statystyczne 17 4. (300; 400 , 5. (400; 500 , 6. 500. Do komórek obszaru wpisz kolejno następujące liczby: , , , , . Utwórz szereg rozdzielczy, korzystając z narzędzia Histogram. 3. Z paska menu wybierz polecenie Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz narzędzie analizy o nazwie Histogram. W zakresie danych wejściowych, w polu Zakres komórek wpisz , zaś w polu Zakres zbioru wpisz . W opcjach wyjścia zaznacz Nowy arkusz i dodatkowo włącz opcję Łączny udział procentowy. 4. Zinterpretuj dane zawarte w szeregu. Rysunek 1.6. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.4 Kiedy zbiorowość składa się z kilkudziesięciu lub więcej jednostek, a badana cecha ma charakter skokowy i równocześnie znaczenie poszczególnych wariantów cechy (w aspek- cie badanego zjawiska) jest różne, to można zbudować szereg rozdzielczy o nierównych przedziałach klasowych. Można również dolny i (lub) górny przedział pozostawić otwarty. Zebrany materiał statystyczny w arkuszu Excela zapisać można w dowolny sposób, chociażby w formie tablicy. Ćwiczenie 1.5. W pewnej cementowni w Wielkopolsce, przeprowadzono kontrolę przestrzegania pro- cedury pakowania cementu do worków. Zważono 321 50-kilogramowych worków ce- mentu, z dokładnością do 0,1 kg. Ponadto przyjęto, że pusty worek waży 40 dkg. Norma zakładała, że min. 90 wszystkich worków musiało zawierać 50 kg 0,5 kg cementu. Opierając się na uzyskanych wynikach pomiarowych zbuduj odpowiedni szereg roz- dzielczy. Jaki był wynik przeprowadzonej kontroli? Rozwiązanie Interesuje Cię, jaki procent zbiorowości mieści się w zadanym przedziale liczbowym. Musisz więc zbudować szereg rozdzielczy przedziałowy, o nierównych przedziałach klasowych, otwarty od dołu i od góry. Do budowy szeregu wykorzystaj narzędzie analizy danych Histogram. 18 Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne 1. 2. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_5.xls. Określ końce przedziałów klasowych, według których Excel ma dokonać grupowania i zliczania. Do komórek i wpisz odpowiednio: (cid:16) oraz (cid:16). Excel utworzy 3 następujące przedziały klasowe: 1. 49,4, 2. (49,4; 50,5 , 3. 50,5. W przedziale 2. znajdą się zatem worki ważące od 49,5 dho 50,5 kg. 3. Utwórz szereg rozdzielczy, korzystając z narzędzia Histogram. Z paska menu wybierz Narzędzia/Analiza danych. Następnie znajdź i wybierz narzędzie analizy Histogram. W polu wejściowym Zakres komórek wpisz , w polu Zakres zbioru wpisz . Zaznacz ponadto w opcjach wyjścia Nowy arkusz (ry- sunek 1.7). Rysunek 1.7. Rysunek pomocniczy do ćwiczenia 1.5 4. Sprawdź, czy ilość elementów, jakie znalazły się w przedziale 49,5 – 50,5, jest większa bądź równa 90 wszystkich elementów. Aby to sprawdzić, musisz podzielić liczbę elementów,h które znalazły się w przedziale 49,5 – 50,5 przez liczbę wszystkich elementów zbioru. Przejdź do Arkusza2 skoroszytu Ćwiczenie1_5. Do komórki wpisz # (cid:11)(cid:15). Następnie do komórki wpisz  i zastosuj zapis procentowy uzyskanego wyniku. 5. Zinterpretuj otrzymane wyniki. Rysunek 1.8. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.5 Rozdział 1. L Szeregi statystyczne 19 Ćwiczenie 1.6. W grupie 200 studentek i studentów kierunku filozofia przeprowadzono anonimową ankietę, w której zapytano: „Ile razy w ciągu ostatnich 180 dni zdarzyło ci się nadużyć alkoholu?”. Dysponując wynikami ankiety, zbuduj szereg przedziałowy o następują- cych przedziałach klasowych: 0 – 0, 1 – 3, 4 – 8, 9 – 15 oraz 16 i więcej. Zinterpretuj uzyskane wyniki. Rozwiązanie Podział na takie właśnie klasy wydaje się uzasadniony. Z jednej strony grupa zupełnie niepijących osób jest szczególna w stosunku do reszty i należy ilość tych osób poznać dokładnie (nie łączyć z innymi osobami). Z kolei nie ma większego znaczenia (od pew- nego momentu), czy ktoś pije 20, 25 czy 30 razy w ciągu semestru, gdyż śmiało można o nim powiedzieć, że „nadużywa”. 1. 2. Otwórz skoroszyt Ćwiczenie1_6.xls. Oblicz liczebność klasy pierwszej szeregu. Podobnie jak w ćwiczeniu 1.3 zastosuj funkcję CZĘSTOŚĆ(). Do komórki wpisz formułę #$~(cid:11) (cid:15). 3. Oblicz liczebność klasy drugiej szeregu. Wykorzystaj w konstrukcji formuły fakt, że liczebnośhć klasy 1 – 3 (tej, którą się teraz zajmujesz) odpowiada liczebności klasy 0 – 3 pomhniejszonej o liczebność klasy 0 – 0. Tymczasem obie te liczebności, tzn. klasy 0 h– 3 i klasy 0 – 0 możesz łatwo wyznaczyć dzięki funkcji CZĘSTOŚĆ(). Do komórki wpisz następującą formułę #$~(cid:11) (cid:15)+ #$~(cid:11) (cid:15). 4. Oblicz liczebności klasy trzeciej i czwartej. Korzystaj z tej samej reguły, którą zastosowałeś wyżej. Do komórek i wpisz odpowiednio: #$~(cid:11) (cid:15)+ #$~(cid:11) (cid:15), #$~(cid:11) (cid:15)+ #$~(cid:11) (cid:15). 5. Oblicz liczebność klasy ostatniej. Przy konstrukcji formuły dla obliczenia liczebności khlasy ostatniej, otwartej, tj. 16 i więcej, weź pod uwagę fakt, iż dane dotyczą jednegoh semestru, czyli maksymalna wartość badanej cechy może wynieść 180 (teoretycznie kthoś mógłby pić dzień w dzień bez dnia przerwy!). Do komórki wpisz #$~(cid:11)  (cid:15)+ #$~(cid:11) (cid:15). 6. Podsumuj liczebności wszystkich klas. Do komórki wpisz # (cid:11)(cid:15). 7. Zinterpretuj dane zawarte w zbudowanej tabeli. 20 Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 1.9. Fragment arkusza przedstawiający rozwiązanie ćwiczenia 1.6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: