Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01355 028192 23407428 na godz. na dobę w sumie
Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - ebook/pdf
Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7969-091-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stopa procentowa stanowi jeden z najważniejszych parametrów gospodarki rynkowej. Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres zmian w strukturze rynków finansowych, które wpłynęły na poziomy i politykę stóp procentowych. W niniejszej książce skupiono uwagę na stopach referencyjnych banku centralnego w Polsce i strefie euro oraz ich oddziaływaniu na poziom inwestycji, co staje się szczególnie istotne w kontekście przystąpienia Polski do struktur strefy euro. W związku z tym w pracy zaprezentowano rozważania na temat polityki pieniężnej, stóp procentowych i inwestycji przedsiębiorstw oraz przedstawiono dylematy dotyczące tej problematyki, wykorzystując literaturę krajową i zagraniczną. Celem monografii jest podkreślenie wpływu polityki stopy referencyjnej banku centralnego na inwestycje przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych polityki pieniężnej w Polsce i strefie euro w latach 1998–2009. Ponadto w pracy założono, że stopa referencyjna banku centralnego wpływa odwrotnie proporcjonalnie na poziom inwestycji przedsiębiorstw, zarówno w Polsce jak i strefie euro.

 

W badaniu zastosowano modelowanie ekonometryczne. Wykorzystano jednorównaniowy, autoregresyjny model ekonometryczny, na podstawie kwartalnych danych statystycznych obejmujących lata 1998 – 2009. W związku z występowaniem w rzeczywistości gospodarczej opóźnień w reakcji przedsiębiorstw na decyzje banku centralnego, w badaniu zostały wykorzystane przesunięcia czasowe. Rozważono kilka wariantów równania w celu zaobserwowania wpływu zestawu różnych zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. Ostatecznie wyciągnięto wnioski, że polityka stopy referencyjnej banku centralnego pozostaje istotnym elementem gospodarki i należy brać pod uwagę kierunek i siłę jej oddziaływania na poszczególne składniki PKB. Dokonując syntezy badań wykazano, że istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność pomiędzy nakładami na środki trwałe w gospodarce a stopą referencyjną banku centralnego, zarówno w Polsce jak i strefie euro. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że w badanym okresie 1998–2009 czynnikiem istotnie zakłócającym procesy gospodarcze był kryzys finansowy, który wpłynął na poziom badanych zmiennych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 8 t y k i k u r s o w e j w s t r e f i e e u r o . Z a s a d n i c z o d l a b a n k u c e n t r a l n e g o m a o n a r (cid:243) w n i e d u (cid:2) e z n a c z e n i e j a k i p o l i t y k a p i e n i (cid:3) (cid:2) n a , j e d n a k o d p o w i e d z i a l n o (cid:4) (cid:5) z a k u r s w a l u - t o w y p o w i e r z o n o n a r o d o w y m m i n i s t r o m E u r o s y s t e m u z a s i a d a j (cid:1) c y m w E C O - F I N 2 3 . Z g o d n i e z a r t y k u (cid:10) e m 1 1 1 T W E z a z a r z (cid:1) d z a n i e k u r s e m w a l u t o w y m o d - p o w i a d a E B C . P r a c e n a d o p r a c o w y w a n i e m k s z t a (cid:10) t u p o l i t y k i k u r s o w e j E C O F I N m u s z (cid:1) b y (cid:5) k o n s u l t o w a n e z E B C , k t (cid:243) r y m a m o (cid:2) l i w o (cid:4) (cid:5) s p r z e c i w u w o b e c p o l i t y k i k u r s o w e j s p r z e c z n e j z c e l e m s t a b i l i z a c j i c e n . K u r s e u r o p o z o s t a j e p (cid:10) y n n y , c o u (cid:10) a t w i a E B C p r o w a d z e n i e s k u t e c z n e j p o l i t y k i m o n e t a r n e j . W o b e c p a (cid:6) s t w U n i i E u r o p e j s k i e j , k t (cid:243) r e z n a j d u j (cid:1) s i (cid:3) p o z a s t r e f (cid:1) e u r o p o l i t y k a k u r s o w a p o l e g a n a z a r z (cid:1) d z a n i u m e c h a n i z m e m k u r s o w y m E R M I I , k t (cid:243) r e g o z a s a d y d z i a (cid:10) a n i a z a - t w i e r d z o n o w c z e r w c u 1 9 9 7 r . w A m s t e r d a m i e . W r a m a c h t e g o m e c h a n i z m u p a (cid:6) s t w a c z (cid:10) o n k o w s k i e s p o z a s t r e f y e u r o z o b l i g o w a (cid:10) y s i (cid:3) d o p o w i (cid:1) z a n i a s w o j e j w a l u t y z e u r o , w f o r m i e u s t a l o n y c h d w u s t r o n n i e s t a (cid:10) y c h k u r s (cid:243) w c e n t r a l n y c h , d o s t o s o w y w a n y c h w o b e c w s p (cid:243) l n e j w a l u t y z e s t a n d a r d o w y m p a s m e m w a h a (cid:6) + / (cid:150) 1 5 . I s t n i e j e o b o w i (cid:1) z e k i n t e r w e n c j i w a l u t o w e j w p r z y p a d k u , g d y k u r s w a l u - t y z b l i (cid:2) y s i (cid:3) w y r a (cid:7) n i e d o u s t a l o n e j g r a n i c y . J e d n a k i n t e r w e n c j e t e s (cid:1) r z a d k i e i p r z e p r o w a d z a n e t y l k o , j e (cid:4) l i j e s t t o k o n i e c z n e d l a z a c h o w a n i a s t a b i l n o (cid:4) c i s y s - t e m u . P o l i t y k a k u r s o w a E B C s k u p i a s i (cid:3) r (cid:243) w n i e (cid:2) n a z a r z (cid:1) d z a n i u r e z e r w a m i w a - l u t o w y m i k r a j (cid:243) w s t r e f y e u r o . E B C g r o m a d z i i u t r z y m u j e r e z e r w y p r z e k a z a n e o d p a (cid:6) s t w c z (cid:10) o n k o w s k i c h w c e l u e w e n t u a l n y c h i n t e r w e n c j i w a l u t o w y c h . R e z e r - w y w a l u t o w e E u r o s y s t e m u s k (cid:10) a d a j (cid:1) s i (cid:3) z e u r o , z (cid:10) o t a , d o l a r a a m e r y k a (cid:6) s k i e g o , j e n a j a p o (cid:6) s k i e g o o r a z s p e c j a l n y c h p r a w c i (cid:1) g n i e n i a ( S D R ) . E B C t a k z a r z (cid:1) d z a r e z e r w a m i , b y w o d p o w i e d n i m m o m e n c i e m (cid:243) c p r z e p r o w a d z i (cid:5) i n t e r w e n c j (cid:3) w a l u - t o w (cid:1) n i w e l u j (cid:1) c t y m s a m y m r y z y k o z a c h w i a n i a s t a b i l n o (cid:4) c i c e n w o b s z a r z e e u r o 2 4 . I s t o t n y j e s t f a k t , (cid:2) e k u r s e u r o w s t o s u n k u d o i n n y c h w a l u t m a z n a c z e n i e d l a r o z w o j u g o s p o d a r c z e g o s t r e f y e u r o . S z c z e g (cid:243) l n i e o b s e r w o w a n y j e s t p r z e z p o d - m i o t y i w (cid:10) a d z e g o s p o d a r c z e k u r s e u r o d o d o l a r a a m e r y k a (cid:6) s k i e g o , p o n i e w a (cid:2) w y s o k i k u r s e u r o s p r a w i a , (cid:2) e p r o d u k t y i u s (cid:10) u g i s t r e f y e u r o s (cid:1) z b y t d r o g i e d l a k u p u j (cid:1) c y c h z e S t a n (cid:243) w Z j e d n o c z o n y c h . D r o g i e e u r o m a z d r u g i e j s t r o n y z a l e t (cid:3) , g d y (cid:2) z w i (cid:3) k s z a s i (cid:10) (cid:3) n a b y w c z (cid:1) o b y w a t e l i z e s t r e f y e u r o , k t (cid:243) r z y n a b y w a j (cid:1) t o w a r y i u s (cid:10) u g i s p r z e d a w a n e w d o l a r a c h 2 5 . S y t u a c j a g o s p o d a r c z a w s t r e f i e e u r o w d u (cid:2) e j m i e r z e u z a l e (cid:2) n i o n a j e s t o d p o - l i t y k i E B C . I s t o t n e z n a c z e n i e m a j (cid:1) t u s t o p y p r o c e n t o w e , p o z i o m i n f l a c j i o r a z p o l i t y k a k u r s o w a , n a k t (cid:243) r e E B C m a w p (cid:10) y w . D o d a t k o w o E B C j e s t j e d n y m z n a j - w i (cid:3) k s z y c h b a n k (cid:243) w c e n t r a l n y c h n a (cid:4) w i e c i e , a P K B s t r e f y e u r o j e s t z b l i (cid:2) o n e w i e l - 2 3 R a d a E C O F I N (cid:150) o b r a d u j e w s k (cid:10) a d z i e m i n i s t r (cid:243) w g o s p o d a r k i i f i n a n s (cid:243) w o r a z s z e f (cid:243) w p a (cid:6) s t w l u b r z (cid:1) d (cid:243) w . 2 4 M . P r o c z e k , P o l i t y k a p i e n i (cid:3) (cid:4) n a w s t r e f i e e u r o . E u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a o d A d o Z , (cid:132) B a n k i K r e d y t (cid:148) 2 0 0 8 , n r 6 , s . 2 5 (cid:150) 2 8 . 2 5 K . C z u b o c h a , M . P a s z k o w s k a , R o l a E u r o p e j s k i e g o B a n k u c e n t r a l n e g o w i n t e g r a c j i w a l u t o w e j k r a j (cid:243) w c z (cid:10) o n k o w s k i c h U n i i E u r o p e j s k i e j , (cid:132) e F i n a n s e (cid:150) F i n a n s o w y K w a r t a l n i k I n t e r n e - t o w y (cid:148) 2 0 0 9 , n r 4 , s . 6 . 1 9 k o (cid:4) c i (cid:1) d o P K B S t a n (cid:243) w Z j e d n o c z o n y c h . S u m a t y c h d w (cid:243) c h P K B s t a n o w i 4 0 (cid:4) w i a t o w e g o P K B . D l a t e g o w y s o k o (cid:4) (cid:5) s t (cid:243) p p r o c e n t o w y c h u s t a l a n y c h p r z e z a m e - r y k a (cid:6) s k (cid:1) R e z e r w (cid:3) F e d e r a l n (cid:1) i E u r o p e j s k i B a n k C e n t r a l n y t a k i s t o t n i e o d d z i a (cid:10) u j e n a k o n i u n k t u r (cid:3) g o s p o d a r c z (cid:1) n a c a (cid:10) y m (cid:4) w i e c i e . I n f o r m a c j e d o t y c z (cid:1) c e s t (cid:243) p p r o - c e n t o w y c h E B C , o g (cid:10) a s z a n e n a k o n f e r e n c j a c h p r a s o w y c h p r z e k (cid:10) a d a j (cid:1) s i (cid:3) n a r u - c h y i n d e k s (cid:243) w g i e (cid:10) d o w y c h w w i e l u p a (cid:6) s t w a c h . S t (cid:1) d , p o z y t y w n e o c e n y d e c y z j i E B C m a j (cid:1) o d z w i e r c i e d l e n i e w e w z r o s t a c h g i e (cid:10) d o w y c h o r a z s k u t k u j (cid:1) w z m o c n i e - n i e m e u r o w p o r (cid:243) w n a n i u d o i n n y c h w a (cid:2) n y c h w a l u t n a (cid:4) w i e c i e . D l a t e g o E B C j e s t i n s t y t u c j (cid:1) o g l o b a l n y m z n a c z e n i u 2 6 . E B C w p (cid:10) y w a n a k o n d y c j (cid:3) g o s p o d a r c z (cid:1) p a (cid:6) s t w s t r e f y e u r o , a t a k (cid:2) e o d g r y w a k l u c z o w (cid:1) r o l (cid:3) w i n t e g r a c j i w a l u t o w e j k r a j (cid:243) w c z (cid:10) o n k o w s k i c h U n i i E u r o p e j s k i e j . G o s p o d a r k i p a (cid:6) s t w s t r e f y e u r o s (cid:1) j e d n a k r (cid:243) (cid:2) n e i c z (cid:3) s t o w y m a g a n a b y (cid:10) a b y i n n a p o l i t y k a g o s p o d a r c z a w o b e c t y c h k r a j (cid:243) w . P r z y k (cid:10) a d o w o w p o (cid:10) o w i e r o k u 2 0 0 8 z a n o t o w a n o d e f i c y t w h a n d l u z a g r a n i c z n y m H i s z p a n i i w y n o s z (cid:1) c y 1 0 , 1 P K B , n a t o m i a s t g o s p o d a r k a n i e m i e c k a w y k a z a (cid:10) a n a d w y (cid:2) k (cid:3) n a p o z i o m i e 7 , 7 P K B . U z n a j e s i (cid:3) , (cid:2) e n i e d o p a s o w a n e s t o p y p r o c e n t o w e d o p r o w a d z i (cid:10) y d o (cid:132) p r z e g r z a n i a (cid:148) g o s p o d a r k i h i s z p a (cid:6) s k i e j . N i s k i e s t o p y p r o c e n t o w e i t a n i e k r e d y t y w y w o (cid:10) a (cid:10) y w H i s z p a n i i (cid:132) b a (cid:6) k (cid:3) s p e k u l a c y j n (cid:1) (cid:148) ( b u b b l e e c o n o m y ) , s z c z e g (cid:243) l n i e n a r y n k u n i e - r u c h o m o (cid:4) c i , n a k t (cid:243) r y m o p i e r a s i (cid:3) t a g o s p o d a r k a . W z w i (cid:1) z k u z m o (cid:2) l i w o (cid:4) c i (cid:1) p o - z y s k a n i a w b a n k u t a n i c h k r e d y t (cid:243) w , b u d o w a n o d u (cid:2) o p r z y r o s n (cid:1) c y c h c e n a c h n i e - r u c h o m o (cid:4) c i . W o b l i c z u (cid:4) w i a t o w e g o k r y z y s u f i n a n s o w e g o d o s z (cid:10) o d o p (cid:3) k n i (cid:3) c i a (cid:132) b a (cid:6) k i (cid:148) i r e c e s j i g o s p o d a r c z e j . S t o p a b e z r o b o c i a w z r o s (cid:10) a o 1 0 0 s t a j (cid:1) c s i (cid:3) n a j - w y (cid:2) s z (cid:1) w p a (cid:6) s t w a c h U n i i E u r o p e j s k i e j ( 1 5 ) . Z d r u g i e j s t r o n y d o s z (cid:10) o d o o b a w , (cid:2) e k r y z y s f i n a n s o w y d o p r o w a d z i d o t a k i e g o z a (cid:10) a m a n i a g o s p o d a r c z e g o , (cid:2) e n i e - k t (cid:243) r e k r a j e , j a k c h o c i a (cid:2) b y G r e c j a 2 7 , a n a w e t W (cid:10) o c h y , P o r t u g a l i a c z y H i s z p a n i a z o s t a n (cid:1) u s u n i (cid:3) t e z e s t r e f y e u r o . O b e c n i e ( l i p i e c 2 0 1 3 r . ) d o t e g o n i e d o s z (cid:10) o a E B C ( w s p (cid:243) l n i e z U E , M F W i i n n y m i i n s t y t u c j a m i ) i n t e r w e n i u j e s t a r a j (cid:1) c s i (cid:3) n i e d o p u (cid:4) c i (cid:5) d o z a (cid:10) a m a n i a s t r e f y e u r o . P a r a d o k s a l n i e , e u r o p e j s k i m o d e l g o s p o - 2 6 I b i d e m , s . 5 . 2 7 W I p o (cid:10) o w i e 2 0 1 0 r . j e d n y m z k r a j (cid:243) w s t r e f y e u r o d o t k n i (cid:3) t y c h k r y z y s e m f i n a n s o w y m b y (cid:10) a G r e c j a , m i (cid:3) d z y i n n y m i z e w z g l (cid:3) d u n a n i e d o s t a t e c z n e p r z y g o t o w a n i e t e g o p a (cid:6) s t w a d o i n t e g r a c j i w a l u t o w e j . W a r t o d o d a (cid:5) , (cid:2) e u p o d s t a w p r o b l e m (cid:243) w g r e c k i c h w y m i e n i a s i (cid:3) s (cid:10) a b o (cid:4) c i s t r u k t u r a l n e s k u t k u j (cid:1) c e n i (cid:2) s z (cid:1) k o n k u r e n c y j n o (cid:4) c i (cid:1) m i (cid:3) d z y n a r o d o w (cid:1) , n i e r (cid:243) w n o w a g (cid:1) w e w n (cid:3) t r z n (cid:1) o r a z z e - w n (cid:3) t r z n (cid:1) . P o n a d t o n i s k o o p r o c e n t o w a n e (cid:4) r o d k i u z y s k a n e z e m i s j i o b l i g a c j i p r z e z n a c z a n o w w i (cid:3) k - s z e j m i e r z e n a k o n s u m p c j (cid:3) . G r e c j a w o k r e s i e p r z e d a k c e s y j n y m s k u p i (cid:10) a s i (cid:3) n a t y m c z a s o w y m w y - p e (cid:10) n i e n i u k r y t e r i (cid:243) w k o n w e r g e n c j i d o d a t k o w o o p i e r a j (cid:1) c o b l i c z a n i e w s k a (cid:7) n i k (cid:243) w g o s p o d a r c z y c h n a w (cid:1) t p l i w y c h i n f o r m a c j a c h e k o n o m i c z n y c h . D o p i e r o o s t a t n i k r y z y s u j a w n i (cid:10) s k a l (cid:3) n i e r (cid:243) w n o w a g i f i s k a l n e j w G r e c j i i p o d w a (cid:2) y (cid:10) z d o l n o (cid:4) (cid:5) g r e c k i e g o r z (cid:1) d u d o s p (cid:10) a t y z a d (cid:10) u (cid:2) e n i a . J u (cid:2) j e s i e n i (cid:1) 2 0 0 9 r . o d n o t o w a n o w G r e c j i z n a c z n y w z r o s t r e n t o w n o (cid:4) c i b o n (cid:243) w i o b l i g a c j i s k a r b o w y c h , w z w i (cid:1) z k u z c z y m p o j a w i (cid:10) o s i (cid:3) z a g r o (cid:2) e n i e w y s t (cid:1) p i e n i a s p i r a l i z a d (cid:10) u (cid:2) e n i a i p r z e n i e s i e n i a f a l i k r y z y s u n a i n n e k r a j e s t r e f y e u r o . I n s t y t u c j e U E o r a z M F W p o d j (cid:3) (cid:10) y d e c y z j (cid:3) o u d z i e l e n i u G r e c j i p a k i e t (cid:243) w p o m o - c o w y c h w z a m i a n z a p a k i e t r e f o r m s t r u k t u r a l n y c h [ w : ] K r y z y s g r e c k i (cid:150) g e n e z a i k o n s e k w e n c j e , D o k u m e n t u z u p e (cid:10) n i a j (cid:1) c y d o r a m s t r a t e g i c z n y c h N a r o d o w e g o P l a n u W p r o w a d z e n i a E u r o , M i n i - s t e r s t w o F i n a n s (cid:243) w , W a r s z a w a 2 0 1 0 , s . 2 (cid:150) 4 3 . 2 0 d a r c z y , k t (cid:243) r y d o p u s z c z a d o p e w n e g o s t o p n i a i n t e r w e n c j o n i z m p a (cid:6) s t w o w y o k a - z u j e s i (cid:3) r o z w i (cid:1) z a n i e m w y k o r z y s t y w a n y m w s k a l i (cid:4) w i a t o w e j . W r e z u l t a c i e w c z a s i e k r y z y s u f i n a n s o w e g o p o z y c j a e u r o , j a k o w a l u t y r e z e r w o w e j w (cid:4) r (cid:243) d w i e l u b a n k (cid:243) w c e n t r a l n y c h n i e u l e g (cid:10) a o s (cid:10) a b i e n i u . S t r e f a e u r o , p o m i m o w i e l u z a g r o (cid:2) e (cid:6) i t r u d n e j s y t u a c j i m a s z a n s e w y j (cid:4) (cid:5) z r e c e s j i , j e d n a k p o d w a r u n k i e m p r z e p r o w a d z e n i a r e s t r u k t u r y z a c j i f i n a n s (cid:243) w p u b l i c z n y c h p o s z c z e g (cid:243) l n y c h k r a j (cid:243) w E u r o s y s t e m u 2 8 . P o d s u m o w u j (cid:1) c , p o l i t y k a p i e n i (cid:3) (cid:2) n a E u r o p e j s k i e g o B a n k u C e n t r a l n e g o z a l e - (cid:2) y o d w i e l u r (cid:243) (cid:2) n y c h c z y n n i k (cid:243) w l e (cid:2) (cid:1) c y c h u p o d s t a w d a n e g o s y s t e m u g o s p o - d a r c z e g o , o d s t o p n i a e f e k t y w n o (cid:4) c i w (cid:10) a d z m o n e t a r n y c h , o d j a k o (cid:4) c i i n s t r u m e n t (cid:243) w p o l i t y k i p i e n i (cid:3) (cid:2) n e j o r a z o d z a c h o w a n i a p o d m i o t (cid:243) w g o s p o d a r c z y c h i i c h z d o l n o - (cid:4) c i p r z y s t o s o w a n i a s i (cid:3) d o d e c y z j i p o d j (cid:3) t y c h p r z e z w (cid:10) a d z e w s t r e f i e e u r o 2 9 . R a d a E u r o p e j s k a w 1 9 9 3 r . n a s z c z y c i e w K o p e n h a d z e z o b o w i (cid:1) z a (cid:10) a k r a j e E u r o p y (cid:8) r o d k o w e j i W s c h o d n i e j d o u c z e s t n i c t w a w o b s z a r z e w s p (cid:243) l n e j w a l u t y . O d m o m e n t u p r z y s t (cid:1) p i e n i a P o l s k i d o s t r u k t u r U n i i E u r o p e j s k i e j , w (cid:10) a d z e g o s p o - d a r c z e s t a r a j (cid:1) s i (cid:3) d o t r z y m a (cid:5) t z w . k r y t e r i (cid:243) w k o p e n h a s k i c h i d (cid:1) (cid:2) (cid:1) d o k o l e j n e g o e t a p u i n t e g r a c j i e u r o p e j s k i e j , j a k i m j e s t U G i W . W i (cid:1) (cid:2) e s i (cid:3) t o z p r z y j (cid:3) c i e m e u r o , j a k o p r a w n e g o (cid:4) r o d k a p (cid:10) a t n i c z e g o w P o l s c e . W m o m e n c i e p o m y (cid:4) l n e j a k c e s j i P o l s k i d o U G i W , z (cid:10) o t y p r z e s t a n i e i s t n i e (cid:5) a p r a w a d o e m i s j i b a n k n o t (cid:243) w p r z e j m i e E u r o p e j s k i B a n k C e n t r a l n y , k t (cid:243) r y o d p o w i a d a z a p r o w a d z e n i e p o l i t y k i p i e n i (cid:3) (cid:2) n e j w o b s z a r z e e u r o . N B P b (cid:3) d z i e m i a (cid:10) p r a w o d o e m i s j i m o n e t e u r o 3 0 . W d z i a (cid:10) a l n o (cid:4) c i b a n k u c e n t r a l n e g o i s t o t n a j e s t k w e s t i a n i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) c i o d o r g a n (cid:243) w r z (cid:1) d o w y c h . M a t o z n a c z e n i e w m e c h a n i z m i e o d d z i a (cid:10) y w a n i a b a n k u c e n t r a l n e g o n a p r o c e s y g o s p o d a r c z e , p o n i e w a (cid:2) s t w a r z a m o (cid:2) l i w o (cid:4) (cid:5) u n i k n i (cid:3) c i a p o l i t y c z n y c h w p (cid:10) y w (cid:243) w n a d e c y z j e p o d e j m o w a n e p r z e z w (cid:10) a d z e m o n e t a r n e , a t y m s a m y m p r z y c z y n i a s i (cid:3) d o s t a b i l i z a c j i w g o s p o d a r c e . 1 . 1 . 2 . N i e z a l e (cid:6) n o (cid:5) (cid:7) b a n k u c e n t r a l n e g o N i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) (cid:5) b a n k u c e n t r a l n e g o j e s t i s t o t n (cid:1) p r z e s (cid:10) a n k (cid:1) s p r z y j a j (cid:1) c (cid:1) u t r z y - m a n i u i n f l a c j i n a n i s k i m p o z i o m i e , p o n a d t o p o z y t y w n i e w p (cid:10) y w a n a d (cid:10) u g o o k r e - s o w e t e m p o w z r o s t u g o s p o d a r c z e g o . I n s t y t u c j a n i e z a l e (cid:2) n e g o b a n k u c e n t r a l n e g o p r z y c z y n i a s i (cid:3) r (cid:243) w n i e (cid:2) d o r o z w i (cid:1) z a n i a p r o b l e m u d y n a m i c z n e j n i e s p (cid:243) j n o (cid:4) c i p o l i - t y k i p i e n i (cid:3) (cid:2) n e j . P o z a t y m n i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) (cid:5) b a n k u c e n t r a l n e g o z w i (cid:1) z a n a j e s t z s a m o - d z i e l n y m k s z t a (cid:10) t o w a n i e m i r e a l i z a c j (cid:1) p o l i t y k i p i e n i (cid:3) (cid:2) n e j o r a z p o d e j m o w a n i e m d e c y z j i d o t y c z (cid:1) c y c h f u n k c j i s t a t u t o w y c h . 2 8 K . C z u b o c h a , M . P a s z k o w s k a , o p . c i t . , s . 8 . 2 9 O . V l a d , T h e u s e o f t h e m o n e t a r y p o l i c y i n s t r u m e n t s b y c e n t r a l b a n k s u n d e r g l o b a l i z a - t i o n , A l e x a n d r u I o a n U n i v e r s i t y , I a s i (cid:150) R o m a n i a 2 0 0 8 , s . 1 6 4 . 3 0 M . S o b o l , P o l i t y k a (cid:133) , o p . c i t . , s . 8 0 . 2 1 W S t a t u c i e E u r o p e j s k i e g o S y s t e m u B a n k (cid:243) w C e n t r a l n y c h o r a z w T r a k t a c i e u s t a n a w i a j (cid:1) c y m W s p (cid:243) l n o t (cid:3) E u r o p e j s k (cid:1) o k r e (cid:4) l o n o k w e s t i e d o t y c z (cid:1) c e n i e z a l e (cid:2) n o - (cid:4) c i E u r o p e j s k i e g o B a n k u C e n t r a l n e g o o r a z N a r o d o w y c h B a n k (cid:243) w C e n t r a l n y c h 3 1 . T . P a d o a - S c h i o p p a p o d k r e (cid:4) l a (cid:10) , (cid:2) e p o l i t y k a p i e n i (cid:3) (cid:2) n a p o w i n n a b y (cid:5) p o z o s t a w i o n a i n s t y t u c j i n i e z a l e (cid:2) n e j i z a r a z e m o d p o w i e d z i a l n e j , k t (cid:243) r e j z a d a n i a s (cid:1) j a s n o o k r e - (cid:4) l o n e . M a t o r (cid:243) w n i e (cid:2) f u n d a m e n t a l n e z n a c z e n i e d l a i n t e g r a c j i w a l u t o w e j , p o n i e - w a (cid:2) n i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) (cid:5) b a n k u c e n t r a l n e g o j e s t k o n i e c z n y m w a r u n k i e m p r z y s t (cid:1) p i e n i a d o s t r u k t u r U n i i E u r o p e j s k i e j . J e s t t o w e d (cid:10) u g t e g o a u t o r a n i e t y l k o w y m (cid:243) g f o r - m a l n y , a l e r (cid:243) w n i e (cid:2) i s t o t n y k o m p o n e n t p o t r z e b n y d o p r a w i d (cid:10) o w e g o f u n k c j o n o w a - n i a p o l i t y k i g o s p o d a r c z e j 3 2 . P o z a t y m n i e z a l e (cid:2) n y b a n k c e n t r a l n y , w o l n y o d w s z e l - k i c h n a c i s k (cid:243) w p o l i t y c z n y c h , n i e m u s i u w z g l (cid:3) d n i a (cid:5) w s w o j e j p o l i t y c e c e l (cid:243) w d o r a (cid:7) n y c h , m a w t e d y m o (cid:2) l i w o (cid:4) (cid:5) s k u p i e n i a s i (cid:3) n a p o d s t a w o w y m c e l u , j a k i m j e s t o c h r o n a w a r t o (cid:4) c i p i e n i (cid:1) d z a 3 3 . N i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) (cid:5) E B C j e s t f u n d a m e n t a l n y m e l e m e n t e m i n t e g r a c j i w a l u t o w e j , d l a k t (cid:243) r e j s t a b i l n o (cid:4) (cid:5) c e n j e s t g (cid:10) (cid:243) w n y m p r i o r y t e t e m . N i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) (cid:5) b a n k u c e n t r a l n e g o w y n i k a z z a (cid:10) o (cid:2) e n i a , (cid:2) e s t a b i l i z a c j a w a r t o (cid:4) c i p i e n i (cid:1) d z a j e s t e l e m e n t e m p o l i t y k i n o w o c z e s n e g o p a (cid:6) s t w a . I n a c z e j u j m u j (cid:1) c , w s p (cid:243) (cid:10) c z e (cid:4) n i e d (cid:1) (cid:2) y s i (cid:3) d o t e g o , b y s t a b i l n o (cid:4) (cid:5) c e n b y (cid:10) a e f e k t e m p o l i t y k i p i e n i (cid:3) (cid:2) - n e j b e z w z g l (cid:3) d u n a c e l e s t a w i a n e s o b i e p r z e z r z (cid:1) d w i n n y c h s e g m e n t a c h t e j p o l i - t y k i . C z (cid:3) s t o n a g r u n c i e p o l i t y k i b a n k u c e n t r a l n e g o i p o l i t y k i r z (cid:1) d u d o c h o d z i d o k o n f l i k t (cid:243) w 3 4 . S p o w o d o w a n e o n e s (cid:1) t y m , (cid:2) e r z (cid:1) d y i p a r l a m e n t y d z i a (cid:10) a j (cid:1) w o k r e s i e k r (cid:243) t k o - i (cid:4) r e d n i o t e r m i n o w y m , z a (cid:4) o d d z i a (cid:10) y w a n i e p o l i t y k i p i e n i (cid:3) (cid:2) n e j n a g o s p o d a r k (cid:3) m a c h a r a k t e r z d e c y d o w a n i e d (cid:10) u g o o k r e s o w y 3 5 . W p o w y (cid:2) s z y m k o n t e k (cid:4) c i e w t e o r i i w y s t (cid:3) p u j (cid:1) w y m i a r y n i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) c i p o l i t y c z n e j o r a z e k o n o - m i c z n e j , o k t (cid:243) r y c h w s p o m i n a V . G r i l l i i i n . P o d a j (cid:1) o n i , (cid:2) e n i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) (cid:5) p o l i - t y c z n a p o l e g a n a z d e f i n i o w a n i u s t o s u n k (cid:243) w p o m i (cid:3) d z y b a n k i e m c e n t r a l n y m a r z (cid:1) d e m , o k r e (cid:4) l e n i u p r o c e d u r p o w o (cid:10) y w a n i a w (cid:10) a d z b a n k u c e n t r a l n e g o o r a z s f o r m a l i z o w a n i u s p o s o b u u s t a l a n i a c e l (cid:243) w b a n k u c e n t r a l n e g o o d p o w i a d a j (cid:1) c e g o z a p r o w a d z e n i e p o l i t y k i m o n e t a r n e j . Z k o l e i n i e z a l e (cid:2) n o (cid:4) (cid:5) e k o n o m i c z n a w e d (cid:10) u g V . G r i l l e g o i i n . j e s t w y z n a c z o n a p o p r z e z r a m y p r a w n e s t o s u n k (cid:243) w k r e d y t o w y c h z r z (cid:1) d e m o r a z r o l (cid:3) , j a k (cid:1) b a n k c e n t r a l n y p e (cid:10) n i w n a d z o r z e b a n k o w y m . W e d (cid:10) u g t y c h a u t o r (cid:243) w b a n k c e n t r a l n y j e s t t y m b a r d z i e j n i e z a l e (cid:2) n y i m m a b a r d z i e j o g r a n i - 3 1 P r o t o c o l o n t h e S t a t u t e o f t h e E u r o p e a n C e n t r a l B a n k S y s t e m a n d o f t h e E u r o p e a n C e n t r a l B a n k , O f f i c i a l J o u r n a l o f t h e E u r o p e a n C o m m u n i t i e s C 1 9 1 , 2 9 J u l y 1 9 9 2 , a r t . 1 4 , p k t . 1 4 . 1 (cid:150) 1 4 . 2 . , s . 7 1 (cid:150) 7 2 . 3 2 T . P a d o a - S c h i o p p a , A c c e s s i o n C o u n t r i e s o n t h e W a y t o E u r o : A C e n t r a l B a n k e r (cid:6) s V i e w , s p e e c h a t t h e c o n f e r e n c e o n (cid:132) E c o n o m i c P o l i c y D i r e c t i o n s i n t h e O E C D C o u n t r i e s a n d E m e r g i n g M a r k e t s : A n a l y s i n g t h e E x p e r i e n c e s (cid:148) , W a r s z a w a 2 1 . 0 3 . 2 0 0 2 , s . 5 . 3 3 L . O r (cid:3) z i a k , P o l i t y c z n e i e k o n o m i c z n e u w a r u n k o w a n i a u s t a n o w i e n i a i f u n k c j o n o w a n i a U n i i G o s p o d a r c z e j i W a l u t o w e j , (cid:132) B a n k i K r e d y t (cid:148) 1 9 9 8 , n r 1 2 , s . 2 6 . 3 4 R . K o k o s z c z y (cid:6) s k i , W s p (cid:243) (cid:10) c z e s n a p o l i t y k a p i e n i (cid:3) (cid:4) n a w P o l s c e , P W E , W a r s z a w a 2 0 0 4 , s . 1 5 9 (cid:150) 1 6 1 . 3 5 B . P i e t r z a k , Z . P o l a (cid:6) s k i , B . W o (cid:7) n i a k , S y s t e m f i n a n s o w y w P o l s c e , W y d a w n i c t w o N a u k o w e P W N , W a r s z a w a 2 0 0 8 , s . 1 2 4 .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: