Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00374 005054 20486376 na godz. na dobę w sumie
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków - ebook/pdf
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 180
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-992-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

W publikacji przedstawiono dwanaście studiów przypadków, opisujących działania wybranych przedsiębiorstw z różnych branż w ramach ich marketingowej strategii internacjonalizacji. Autorzy omówili problemy strategii marketing-mix na rynkach zagranicznych, tj. doboru instrumentów marketingowych, ich wzajemnych relacji i roli orientacji internacjonalizacyjnej w strategii marketingowej. Ze względu na różnorodność przedsiębiorstw poddanych badaniom uwzględniono także specyfikę marketingu małych i średnich firm na rynkach zagranicznych.

Książka jest adresowana przede wszystkim do menedżerów przedsiębiorstw oraz studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Dzięki niej można poszerzyć wiedzę na temat realizowanych przez polskie firmy strategii internacjonalizacji i marketingu na rynkach zagranicznych.

Studium przypadku (case study) jest jedną z metod badań jakościowych, bardzo pomocną przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego, np. organizacji, procesu zarządzania, jego elementów lub otoczenia organizacji, w celu sformułowania wniosków o przyczynach i rezultatach jego przebiegu. Stosuje się ją na uczelniach wyższych jako metodę edukacji menedżerskiej, szczególnie w odniesieniu do nauczania marketingu, ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtuje umiejętności analityczne i decyzyjne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wojciech Grzegorczyk, Kamila Szymańska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Marketingu, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26 RECENZENT Grzegorz Szymański REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Ewa Siwińska KOREKTA TECHNICZNA Lena Wojciechowska SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/Rawpixel © Copyright by Authors, Łódź 2018 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08375.17.0.K Ark. wyd. 8,0; ark. druk. 11,25 ISBN 978-83-8088-991-0 e-ISBN 978-83-8088-992-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SpiS treści Wstęp 1 Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym – etapy, treść i rodzaje 1.1. Badania rynków zagranicznych 1.2. Określenie celów działania na rynku zagranicznym 1.3. Określenie narzędzi marketingowych przedsiębiorstwa i formułowanie strategii marketing‑mix 1.4. Realizacja strategii i kontrola 1.5. Rodzaje strategii marketingowych na rynkach zagranicznych 9 11 12 17 18 22 23 2 Strategie marketing‑mix na rynkach zagranicznych 2.1. Polityka produktu na rynkach zagranicznych 2.2. Polityka cenowa na rynku zagranicznym 31 31 38 2.2.1. Ustalanie ceny w działalności eksportowej 39 2.2.2. Formy płatności w transakcjach zagranicznych 42 2.2.3. Polityka cenowa w rozwiniętych formach internacjonalizacji 2.3. Polityka dystrybucji na rynku zagranicznym Polityka promocji przedsiębiorstwa na rynku 2.4. międzynarodowym 2.4.1. Etapy strategii promocji na rynku międzynarodowym 2.4.2. Rodzaje działań promocyjnych 45 48 56 57 61 5 2.5. 2.6. Marketing‑mix a orientacja internacjonalizacyjna przedsiębiorstw Specyfika marketingu małych i średnich firm na rynkach zagranicznych 2.6.1. Badania marketingowe rynków zagranicznych na użytek firm sektora MSP 2.6.2. Podstawowe rodzaje strategii marketingowych małych i średnich firm na rynkach zagranicznych 2.6.3. Organizacja działalności marketingowej MSP na rynkach zagranicznych 3 Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych – wyniki badań wtórnych Formy działania przedsiębiorstw województwa łódzkiego na rynkach zagranicznych Strategie marketing‑mix polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 3.2.1. Badania marketingowe rynków zagranicznych 3.1. 3.2. i organizacja marketingu 3.2.2. Rodzaje i treść strategii marketing‑mix polskich firm na rynkach zagranicznych 4 Strategie marketing‑mix przedsiębiorstw województwa łódzkiego na rynkach zagranicznych. Studia przypadków 4.1. Charakterystyka założeń badawczych 4.2. Studia przypadków 4.2.1. Przedsiębiorstwo z branży ogrodniczej Everlasting Flowers 4.2.2. Przedsiębiorstwo z branży odzieżowej 4.2.3. Przedsiębiorstwo odzieżowe i sklep internetowy z odzieżą oraz tekstyliami 4.2.4. Producent w branży instalacyjno‑grzewczej 63 65 67 69 72 75 75 77 78 81 87 87 90 93 97 106 113 6 Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw 4.2.5. Producent obudów plastikowych dla wyrobów elektronicznych 120 4.2.6. Producent sprężarek do klimatyzacji pojazdów 128 4.2.7. Producent wstążek i dodatków do kwiatów 135 4.2.8. Producent komponentów plastikowych i metalowych do aparatury elektrycznej 140 4.2.9. Przedsiębiorstwo handlowe z branży motoryzacyjnej 4.2.10. Producent oprogramowania komputerowego dla przedsiębiorstw 4.2.11. Producent taśm i etykiet odzieżowych 4.2.12. Producent odlewów ze stopów aluminium Podsumowanie Bibliografia 147 152 157 164 173 177 WStęp Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest silnie roz- wijający się proces internacjonalizacji, czyli podejmowania przez przedsiębiorstwa działań gospodarczych na rynkach zagranicz- nych. Uczestniczą w nim także polskie przedsiębiorstwa, a sukces ekspansji na rynki zagraniczne i osiągnięcie na nich silnej pozycji konkurencyjnej uzależniony jest od prawidłowo przygotowanej i realizowanej marketingowej strategii internacjonalizacji. Obej- muje ona strategię wejścia na rynki zagraniczne i marketingową strategię obecności na nich. Prezentowana praca odnosi się do strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Jest ona efektem projektu badawczego pt. Strategie ekspansji na rynki za‑ graniczne przedsiębiorstw województwa łódzkiego realizowanego przez pracowników Zakładu Strategii Marketingowych Katedry Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2017–2018. Publikacja zawiera cztery rozdziały. Dwa pierwsze mają cha- rakter teoretyczny i odnoszą się do strategii obecności przedsię- biorstwa na rynkach zagranicznych, jej treści i etapów. Podnoszo- ne są także problemy strategii marketing-mix na tych rynkach, tj. doboru instrumentów marketingowych, ich wzajemnych relacji i roli orientacji internacjonalizacyjnej w strategii marketingowej. Ze względu na rodzaje poddanych badaniom przedsiębiorstw, w drugim rozdziale omówiono także pokrótce specyfikę mar- ketingu małych i średnich firm na rynkach zagranicznych. Na- stępne dwa rozdziały prezentują wyniki badań empirycznych 9 przeprowadzonych przez Autorów, których zakres geograficzny obejmował przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwie łódzkim. Badania odnosiły się do form ekspansji tych firm i sto- sowanych przez nie instrumentów marketingowych. Wykorzy- stano tu wtórne i pierwotne źródła informacji. Na tej podstawie przedstawiono główne formy ekspansji firm z województwa łódzkiego na rynki zagraniczne, zasięg geograficzny oraz reali- zowane przez nie strategie marketingowe. Są to w zdecydowanej większości firmy z sektora MSP, a informacje o tych problemach zostały zgromadzone na podstawie kwestionariusza wywiadu z menedżerami tych przedsiębiorstw. Ostatni rozdział zawiera 12 studiów przypadków, opisujących działania wybranych przed- siębiorstw różnych branż z województwa łódzkiego w ramach ich marketingowej strategii internacjonalizacji. Prezentowana publikacja poszerza wiedzę na temat realizowa- nych przez polskie firmy strategii internacjonalizacyjnych i jest przydatna zarówno dla menedżerów, jak i dla studentów kierun- ków ekonomicznych i zarządzania. 1 Strategie obecności przedSiębiorStWa na rynku zagranicznym – etapy, treść i rodzaje Przedsiębiorstwo, które zamierza funkcjonować na rynkach za- granicznych, podejmuje szereg decyzji związanych z tym przed- sięwzięciem. W literaturze spotykamy się z dwoma grupami de- cyzji, które tworzą marketingowe strategie internacjonalizacji. Obejmują one strategię wejścia na rynki zagraniczne i strategię obsługi tych rynków (inaczej obecności na nich). Strategia wejścia zawiera decyzje dotyczące: – określenia znaczenia rynków zagranicznych w strategii przedsiębiorstwa, – oceny i wyboru rynków zagranicznych – miejsca ekspansji, – wyboru formy ekspansji. Strategia obsługi rynku zagranicznego odnosi się do: – ustalenia celu(ów) marketingowych na wybranym rynku(ach), – segmentacji rynków zagranicznych i wybór segmentów do- – określenia narzędzi marketingowych stosowanych na tych celowych, rynkach, – realizacji działań marketingowych i ich kontrolę1. 1 Zob. J.W. Wiktor, P. Chlipała (red.), Strategie marketingowe na ryn‑ kach międzynarodowych, PWE, Warszawa 2012, s.  20–21; E.  Ka- rasiewicz, Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich 11 Strategie obecności na rynkach zagranicznych obejmują decy- zje odnoszące się do marketingowych działań przedsiębiorstwa na tych rynkach, oddziaływania na konsumentów i konkurentów za  pomocą instrumentów marketingu-mix. 1.1. badania rynków zagranicznych Przygotowanie strategii marketingowej opiera się na wynikach wcześniej zrealizowanych badań rynków zagranicznych. Wyni- kami tych badań przedsiębiorstwo dysponuje, ponieważ opra- cowanie strategii wejścia na te rynki obejmowało ocenę i wybór najkorzystniejszego dla przedsiębiorstwa rynku. Spotykamy się tu z kilkoma rodzajami badań marketingowych, które możemy klasyfikować, biorąc pod uwagę różne kryteria: • zakres przedmiotowy badań, • zasięg geograficzny badań, • etap realizowanej strategii, którego dotyczy badanie, • funkcja, jaką badania spełniają. Ze względu na zakres przedmiotowy badań wyodrębnia się dwa ich rodzaje: 1) badania strukturalne, 2) badania koniunkturalne. Badania strukturalne dotyczą czynników otoczenia, które nie podlegają zmianom lub zmieniają się w długich okresach. Wyniki takich badań stanowią przesłanki dla podejmowania de- cyzji o wyborze regionu czy rynku zagranicznego oraz rodzaju strategii, która będzie realizowana na wybranym rynku. Są to badania o szerokim zakresie, obejmują zebranie informacji, ich przetworzenie i analizę tych czynników, które kształtują warunki przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 24–28. 12 Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym… geograficzne, demograficzne, gospodarcze, prawne i kulturowe rynków zagranicznych. Ich przedmiotem są następujące czynniki: naturalny, sytuacja demograficzna, poziom rozwoju gospodarczego, polityka gospo- darcza, system prawny, czynnik kulturowy2. Badania koniunkturalne odnoszą się do tych elementów rynku oraz elementów strategii marketingowej przedsiębiorstwa i jego konkurentów na rynkach międzynarodowych, które tworzą przesłanki do podejmowania przez przedsiębiorstwo bieżących decyzji. Obejmują one następujące zagadnienia: • badanie popytu, • badanie podaży, • badanie cen, • badanie działań marketingowych konkurentów na rynkach zagranicznych. Badania koniunkturalne mają pomóc w określeniu strategii marketingowej firmy na rynkach międzynarodowych, odno- sząc się do określonej branży (na jednym rynku zagranicznym lub kilku rynkach), w której przedsiębiorstwo zamierza podjąć działania. Drugie kryterium podziału badań rynku międzynarodo wego to zasięg geograficzny badań. Wyróżniamy badania: • jednego rynku zagranicznego, • wielu rynków zagranicznych. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wyborze kon- kretnego rynku zagranicznego (najczęściej kraju). W drugim przypadku badania wielu rynków zagranicznych mogą być re- alizowane samodzielnie przez oddziały firmy już funkcjonują- cej na tych rynkach. Mogą to być badania nieskoordynowane, 2 W.  Keegan, B.  Schlegelmilch, B.  Stoettinger, Globales Marke‑ ting‑Management, Oldenbourg R.  Verlag, München–Wien 2002, s. 203–213. Badania rynków zagranicznych 13 prowadzone według różnych metod i za pomocą różnych tech- nik badawczych (tzw. niezależne badania rynku międzynaro‑ dowego). Istnieje także możliwość sekwencyjnego realizowania badań w wielu krajach – po przebadaniu jednego rynku prowa- dzi się badania kolejnych rynków zagranicznych (tzw. badania sekwencyjne rynku międzynarodowego). Możemy wresz- cie mieć do czynienia z jednoczesnym prowadzeniem badań na wielu rynkach zagranicznych za pomocą tej samej metodo- logii i technik badawczych (tzw. symultaniczne badania rynku międzynarodowego)3. Kolejnym kryterium podziału badań to etap strategii reali‑ zowanej na rynku międzynarodowym. Badania mogą dotyczyć następujących zagadnień: • wybór rynku zagranicznego, na który wejdzie przedsiębior- stwo; • forma wejścia na rynek zagraniczny; • elementy strategii marketing‑mix, która ma być realizowa- na na rynku zagranicznym; • efekty realizowanej strategii marketingowej na rynku mię- dzynarodowym. W pierwszym przypadku wykorzystywane są informacje o strukturze rynków zagranicznych i koniunkturze na nich. Na podstawie tych informacji dokonywany jest – najczęściej za pomocą metody wieloczynnikowej (metody General Elec- tric) – wybór rynku. Drugi rodzaj badań opiera się na analizie informacji odnoszących się głównie do rozwiązań prawnych i sytuacji gospodarczej na rynkach zagranicznych. Dzięki tym informacjom przedsiębiorstwo wybiera sposób wejścia na ry- nek międzynarodowy. W trzecim przypadku wykorzystuje się informacje dotyczące zachowania się konsumentów oraz kon- kurentów na rynku międzynarodowym i realizowanych przez konkurentów strategii marketingowych. Na tej podstawie okre- ślona zostaje treść strategii marketing-mix realizowanej przez 3 Szerzej zob. K.  Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004. 14 Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym… przedsiębiorstwo na danym rynku. Ostatni rodzaj badania odno- si się do efektów, jakie przyniosła wybrana i realizowana strategia marketingowa. Może to być ocena dotycząca wybranych elemen- tów strategii marketing-mix lub całości tej strategii. Ze względu na funkcje, jakie spełniają badania marketin‑ gowe (strukturalne i koniunkturalne), można wyróżnić trzy typy: 1) badania opisowe, 2) badania zależności przyczynowo-skutkowych, 3) badania prognostyczne. Badania opisowe przedstawiają zjawisko w danym przedziale czasowym, bez określenia przyczyn jego zmian. Jest to „fotogra- fia” określonego przedmiotu badań, na przykład opis systemu dystrybucji wybranego produktu (czy grupy produktów), pre- zentacja liczby i pozycji rynkowej najważniejszych konkurentów na rynku międzynarodowym. Badania zależności przyczynowo‑skutkowych, oprócz opi- su badanego zjawiska, mają za zadanie wskazać, jakie zmienne (czynniki) spowodowały jego zmiany i jakie związki przyczynowe zachodzą między przedmiotem badania a tymi czynnikami. Badania prognostyczne mają na celu określenie, na podsta- wie zależności przyczynowo-skutkowych, tendencji rozwojowych badanego zjawiska. Prognozy można sporządzać za pomocą róż- nych metod. Do najprostszych należą metody jakościowe, zwane też metodami intuicyjnymi. Są to między innymi: • metoda delficka, • metoda ekspertyz, • badania sprzedawców, • dyskusja grupowa. W badaniach marketingowych można także korzystać z metod opisowo-statystycznych, do których zalicza się między innymi: • metodę prostej ekstrapolacji (następuje w niej automatycz- ne przenoszenie dynamiki badanego zjawiska z przeszłości na jego wielkość i kierunek w przyszłości), Badania rynków zagranicznych 15 • metodę ekstrapolacji trendu (na podstawie szeregu czaso- wego wyznacza się krzywą i jej funkcję obrazującą zależno- ści między badanym zjawiskiem a czynnikami, które na nie oddziałują, a następnie oblicza się wielkość funkcji w przy- szłych okresach), • metody statystyczne (tworzy się model ekonometryczny zawierający zmienne objaśniane i objaśniające, ustala za- leżności między nimi, a następnie szacuje się parametry funkcji)4. Po decyzji o tym, który rynek zagraniczny(ewentualnie kilka rynków) będzie miejscem ekspansji, przedsiębiorstwo powinno przystąpić do procesów segmentacji na tym rynku. Może w tym celu wykorzystać procedurę i kryteria segmentacji stosowane w marketingu, tj. kryteria demograficzne, ekonomiczne, geo- graficzne, społeczne, behawioralne i kulturowe. Na tej podstawie można wyodrębnić segmenty rynku i podobnie jak w odniesieniu do rynku krajowego podjąć decyzję o działania na jednym, kilku lub wielu segmentach. Wynika to z zasobów firmy, jej doświad- czenia w działaniach na rynkach zagranicznych, oferty i sytuacji koniunkturalnej na tych segmentach. Wyodrębnione segmenty powinny spełniać ogólne warunki, tj. być mierzalne, dostępne, rentowne i przydatne w działaniach praktycznych. Mierzalność oznacza możliwość dokonywania pomiarów wielkości segmentu, dostępność – możliwość dotar- cia do wybranego segmentu i jego obsługi. Rentowność ozna- cza, że wybrany segment jest opłacalny dla firmy, przydatność praktyczna zaś pozwala na przygotowanie i realizację progra- mów oddziaływania na określony segment. Takie postępowanie określane jest mianem segmentacji pierwotnej (lub inaczej ma‑ krosegmentacji). Jest ona dokonywana głównie na podstawie wtórnych źródeł informacji. W dalszej kolejności następuje wy- odrębnienie, w ramach już utworzonego segmentu krajowego, 4 Szerzej o metodach prognozowania zob. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 oraz W. Dęb- ski, Prognozowanie sprzedaży, CIM, Warszawa 1998. 16 Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym… grup nabywców według klasycznych cech, na przykład demo- graficznych lub ekonomicznych. Jest to tzw. mikrosegmentacja. W wypadku krajów rozwiniętych wykorzystuje się w niej prze- de wszystkim kryteria demograficzne i ekonomiczne oraz be- hawioralne. Trzeba jednak dodać, że dokonywanie segmentacji na podstawie wymienionych kryteriów jest możliwe wtedy, gdy przedsiębiorstwo działa na rynkach zagranicznych od dłuższe- go czasu, dysponuje dużym zasobem informacji o nim, doświad- czonym personelem oraz środkami umożliwiającymi dokona- nie samodzielnie takiej segmentacji lub zlecenie jej wykonania wyspecjalizowanym firmom. W wypadku krajów słabo roz- winiętych lub takich, w których istnieją trudności w dostępie do informacji wtórnych, stosowane są natomiast geograficzne kryteria segmentacji. W odniesieniu do firm o charakterze ponadnarodowym pojawia się także konieczność tworzenia segmentów transna‑ rodowych. Chodzi w tym wypadku o grupy nabywców cha- rakteryzujące się podobnymi cechami w skali wielu rynków zagranicznych. Dotyczy to zwłaszcza krajów wysoko rozwinię- tych. Współcześnie można się spotkać także z tzw. segmentacją integralną, czyli wyodrębnieniem jednorodnych grup nabyw- ców od razu na wybranych rynkach zagranicznych. Stosowana jest ona przez firmy ponadnarodowe i dotyczy krajów wysoko rozwiniętych. 1.2. określenie celów działania na rynku zagranicznym Następnym etapem, po wyborze rynku zagranicznego i seg- mentu(ów), na który firma zamierza oddziaływać, jest wyzna- czenie celów, które zamierza ona osiągnąć na wybranym rynku zagranicznym. Cele te powinny mieć charakter długookresowy i mogą przyjąć postać ilościową lub jakościową. Określenie celów działania na rynku zagranicznym 17 Cele ilościowe są formułowane w postaci liczbowej i mogą od- nosić się do: • rynku (na przykład liczba rynków, udział w rynku i jego zmiany, wielkość i zmiany obrotów), • wyników ekonomicznych (na przykład wielkość i zmiany zysków, rentowność, płynność finansowa), • wskaźników finansowych (na przykład dotyczących ma- jątku, kapitału firmy, pozostałych poszczególnych pozycji bilansu, płynności finansowej, zdolności kredytowej). Cele jakościowe dotyczą natomiast stanu, jaki chce się osiągnąć (na przykład poprawa opinii o firmie lub produktach, utrzymanie określonej pozycji na rynku, wejście na nowe ryn- ki, wprowadzenie nowego produktu na rynek). Wydaje się, że z praktycznego punktu widzenia korzystniejsze dla firmy jest określanie celów w postaci ilościowej, ponieważ łatwiej póź- niej badać skuteczność ich osiągania. Oczywiście, formułowa- nie celów możliwych do osiągnięcia na rynku zagranicznym powinno być wynikiem konfrontacji zasobów firmy, jej do- świadczenia w działaniach na obcych rynkach z warunkami, które występują na tych rynkach. Należy przy tym korzystać z wyników badań koniunkturalnych i strukturalnych rynku międzynarodowego. 1.3. określenie narzędzi marketingowych przedsiębiorstwa i formułowanie strategii marketing‑mix Na kolejnym etapie przedsiębiorstwo określa treść strategii marketingowej, jaką zastosuje na zagranicznym rynku. Jest ona elementem strategii ogólnej przedsiębiorstwa i z niej wynika. Strategia ogólna jest określana jako zespół skoordynowanych i do- stosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia sposobów osiągania 18 Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym…
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: