Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 006393 21531608 na godz. na dobę w sumie
Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego - ebook/pdf
Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 146
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3778-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Tom poświęcony jest badaniom struktury projektów działań absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Zespół, w skład którego wchodzili uczestnicy spotkań Doktoranckiego Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Jakościowej i ich opiekun, zastosował przede wszystkim propozycje teoretyczne wypracowane przez Alfreda Schütza. Przedsięwzięcie badawcze skupiło się na zagadnieniach wiedzy potocznej jednostek. Przedmiotem eksploracji badawczej były projektowanie działania analizowane przy pomocy kategorii socjologii fenomenologicznej. Według Schütza tego typu projektowanie obejmuje zasób wiedzy podręcznej oraz horyzont pustych antycypacji związanych z planowanymi wyborami przedsięwzięć. Interesowała nas w szczególności wykonalność projektu, która zależy od świata przyjmowanego za oczywistość (taken for granted) i biograficznie zdeterminowanej sytuacji jednostki. Używając jeszcze innej typologii - zaproponowanej pierwotnie - problematyka naszej analizy obejmuje świat przodków (Vorwelt) i świat współczesnych (Mitwelt) i świat otaczający (Umwelt). Na końcu przedstawiony jest modelowy projekt struktur działań absolwentów studiów doktoranckich Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Struktury projektów działań Struktury projektów działań Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego pod redakcją Piotra Wróblewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego . Katowice 2020 Redaktor serii Socjologia: Tomasz Nawrocki Recenzja: Andrzej Słaboń Projekt okładki: Marek J. Piwko {mjp} Redaktor: Michał Noszczyk Korektor: Patrycja Matusiak Łamanie: Anna U. Pilśniak Copyright © 2020 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3777-7 ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-226-3778-4 Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawnictwo.us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,25. Ark wyd. 8,5. Papier offset. III kl., 90 g. Cena 24,90 zł (w tym VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin Spis treści Wprowadzenie 7 Piotr Wróblewski O wyborze projektu działań. Propozycja badawcza Alfreda Schütza 11 Piotr Czakon, Paweł Pistelok Świat poprzedników i świat otaczający (Umwelt) 31 Anna Karendał Horyzont przewidywanych zdarzeń i uznawane autorytety 75 Piotr Karendał Wykonalność projektu a jego urzeczywistnienie 109 Piotr Wróblewski System odniesień – modelowe projekty struktur działań 131 Wprowadzenie W badaniach struktury projektów działań absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą- skiego zastosowaliśmy przede wszystkim propozycje teoretyczne wypracowane przez Alfreda Schütza1. Nasze przedsięwzięcie badawcze skupiało się na zagadnieniach wiedzy potocznej jedno- stek, a przedmiotem eksploracji badawczej uczyniliśmy projek- towanie działań, analizowane przy pomocy kategorii socjologii fenomenologicznej. Według Schütza, tego typu projektowanie obejmuje zasób wiedzy podręcznej oraz horyzont pustych anty- cypacji, związanych z planowanymi wyborami przedsięwzięć. Interesowała nas w szczególności wykonalność projektu, która zależy, według autora Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, od świata przyjmowanego za oczywistość (taken for granted) i wynika z biograficznie zdeterminowanej sytuacji jednostki. Używając jeszcze innej typologii – zaproponowanej pierwotnie – problema- 1 A. Schütz: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Frankfurt 1981; A. Schütz: Dokonanie wyboru projektu działania. W: Idem: O wielości światów. Szkice z socjo logii fenomenologicznej. Tłum. B. Jabłońska. Kraków 2008, s. 131–152; A. Schütz: Potocz- na i naukowa interpretacja ludzkiego działania. W: Kryzys i schizma. Wyb. E. Mokrzy- cki. Tłum. D. Lachowska. Warszawa 1984, s. 137–192. 8 Wprowadzenie tyka naszej analizy obejmuje świat przodków (Vorwelt) i świat współczesnych (Mitwelt) oraz świat otaczający (Umwelt)2. W rozdziale pierwszym zatytułowanym O wyborze projektu działań. Propozycja badawcza Alfreda Schütza Piotr Wróblewski opi- suje znaczenie pojęcia działania społecznego w obrębie różnych nurtów socjologii. Ukazuje treści przypisywane działaniu przez klasyków socjologii i współczesnych socjologów. To zagadnienie stało się przedmiotem dociekań zawartych w ważnych dla nauki o społeczeństwie dziełach: w Gospodarce i społeczeństwie Max Weber zalicza działanie do podstawowych pojęć socjologicznych3; termin „działanie” jest istotny dla Anthony Giddensa, gdy przedstawia Nowe zasady metody socjologicznej (teoretyk i badacz „późnej nowo- czesności” wyodrębnia działanie podmiotowe, identyfikację czynu i intencję komunikacyjną4). Rozdział pierwszy szczegółowo oma- wia kategorie stosowane w opisie działania przez Alfreda Schütza, prekursora socjologii fenomenologicznej. Stały się one podstawą teoretyczną do przeprowadzonych przez nasz zespół analiz. Piotr Czakon i Paweł Pistelok w rozdziale Świat poprzedników i świat otaczający (Umwelt) analizują motywacje, które skłoniły absol- wentów studiów magisterskich do rozpoczęcia kolejnych studiów, przygotowujących do napisania pracy doktorskiej. Najpierw bada- cze zajmują się różnymi klasami motywów, a potem przedstawiają świat poprzedników absolwentów studiów doktoranckich. Anna Karendał, zainteresowana autorytetami studentów, podjęła tematykę wyobrażeń i wartości związanych ze studiami. Wyniki analiz zawarła w rozdziale Horyzont przewidywanych zdarzeń i uznawane autorytety. Według deklaracji doktorantów studia powinny być podejmowane w oparciu o osobiste potrzeby i przekonania; względy materialne związane z posiadanym dyplomem znajdują się na dalszym planie; pasja i zamiłowanie do nauki to dwie centralne wartości związane ze studiowaniem. 2 A. Schütz: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt…, s. 227. 3 M. Weber: Gospodarka i społeczeństwo. Tłum. D. Lachowska. Warszawa 2002. 4 A. Giddens: Nowe zasady metody socjologicznej. Tłum. G. Woroniecka. Kra- ków 2001. Wprowadzenie 9 Autorka zauważyła, że w gronie osób uznawanych za autorytety bardzo często znajdują się opiekunowie naukowi, czy promotorzy doktorantów. Studenci oczekują, że na studiach będą mieli dostęp do wiedzy specjalistycznej ze swojej dyscypliny naukowej; w pro- gramie studiów otrzymują zajęcia, organizowane dla czterech odrębnych dyscyplin naukowych. W rozdziale Wykonalność projektu i jego urzeczywistnienie Piotr Karendał opisał strefy, na które oddziaływali studenci. W centrum dociekań postawił zagadnienie konfrontacji wyobrażeń z rzeczy- wistością. Owa konfrontacja zależy od biograficznie zdetermino- wanej sytuacji i świata przyjmowanego jako oczywistość. Podjął również rozważania nad działaniem a relacjami „my” i postawą „ty” (to dwa terminy, których nie można łączyć) Skoncentrował się na rozczarowaniach, związanych z samymi studiami dokto- ranckimi, pracą zawodową oraz ewentualnością podjęcia przez absolwentów raz jeszcze tego samego projektu działania. W zakończeniu książki Piotr Wróblewski kreśli modelowe struktury projektów działań w oparciu o analizy cząstkowe przed- stawione we wcześniejszych rozdziałach oraz o własne spostrze- żenia związane ze Studiami Doktoranckimi na Wydziale Nauk Społecznych. Wszystkie analizy przedstawione w tomie wynikają z badań struktur projektów działań absolwentów studiów dok- toranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, wykonanych w ramach prac Doktoranckiego Koła Naukowego Socjologii Jakościowej, którego opiekunem był redaktor tomu. Próba badawcza – dobrana w sposób celowy – obejmowała szesnaście osób, które ukończyły studia doktoranckie. W trakcie wywiadu swobodnego zostały omówione następujące kwestie: – miejsce pracy absolwentów i zakres obowiązków – umiejętności zdobyte podczas studiów – podjęcie decyzji o studiach (przyczyny, wyobrażenia o stu- diowaniu, wpływ innych osób) – ocena studiów – wzory osobowe – interakcje w grupie studenckiej 10 Wprowadzenie – reakcje otoczenia na studiowanie (rodzina, rówieśnicy) – plany na przyszłość (praca zawodowa). Wywiady były przeprowadzone przez Piotra Czakona, Annę Karendał, Piotra Karendała, Patrycję Kowalik, Pawła Pisteloka i Piotra Wróblewskiego. Wszystkie wywiady zostały nagrane, a później dokonano ich transkrypcji. Rozmówcy otrzymali przydomki, które pozwalają na zachowanie anonimowości. Fragmenty ich wypowiedzi w książce opatrzone są uzgodnionym przez badawczy przydomkiem, który wskazuje na płeć i dyscyplinę naukową oraz liczbę porządkową. Naszymi rozmówcami były następujące osoby: Prekur- sorka_His_1, Pionierka_His_2, Edytorka_Fil_1, Poliglotka_Fil_2, Adiunkt_Fil_3, Entuzjastka_Pol_1, Radiowiec_Pol_2, Gentleman_ Pol_3, Aktywistka_Pol_4, Administratorka_Pol_5, Organizatorka_ Pol_6, Specjalistka_Pol_7, Nestor_Soc_1, Bizneswoman_Soc_2, Akademik_Soc_3, Działacz_Soc_4. Skróty oznaczają studiowaną dyscyplinę: His – historię, Fil – filozofię, Pol – politologię, wreszcie, Soc – socjologię. Piotr Czakon przeprowadził wywiad z Nestorem, Bizneswoman i Akademikiem, a Paweł Pistelok z Adiunktem i Edytorką. Anna Karendał spotkała się z Entuzjastką, Radiowcem i Gentelmanem. Piotr Karendał rozmawiał, w oparciu o dyspozycje do wywiadu swobodnego, z Prekursorką, Administratorką i Pionierką. Patrycja Kowalik zebrała dane podczas wywiadu ze Specjalistką, a Piotr Wróblewski rozmawiał z Działaczem. Bardzo dziękujemy absolwentom za zgodę na rozmowę. Zawarte w książce analizy odzwierciedlają stanowiska autorów poszczególnych rozdziałów. Piotr Wróblewski
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: