Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 003183 21535733 na godz. na dobę w sumie
Style kierowania w małej firmie - ebook/pdf
Style kierowania w małej firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 103
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-16-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rola małych i średnich przedsiębiorstw stale rośnie. Obecnie ich liczba w znacznym stopniu przekracza ilość przedsiębiorstw państwowych. Jest to związane z prywatyzacją oraz rozwojem gospodarki rynkowej. Coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się skuteczne kierowanie zasobami ludzkimi na drodze do realizacji strategii firmy. Jest to również związane z przygotowaniem merytorycznym menedżerów do zarządzania. Istnieje wiele stylów kierowania firmą. Każdy z nich posiada swoje specyficzne cechy. Wybór jednego z nich zależy nie tylko od charakteru kierownika, ale także od specyfiki firmy. Praca Iwony Dubiel bada to, czy i w jaki sposób styl kierowania wpływa na funkcjonowanie danej organizacji. Jako przykład posłuży firma, gdzie przeprowadzono badania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

  STYLE   KIEROWANIA   W MAŁEJ FIRMIE  ILONA DUKAJ      I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 2 ILONA DUKAJ STYLE KIEROWANIA W MAŁEJ FIRMIE Copyright by e-bookowo Ilona Dukaj 2008 ISBN 978-83-61184-16-4 Internetowe Wydawnictwo „e-bookowo” www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydanie I 2008 www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 3 SPIS TREŚCI WSTĘP ................................................................................................................................. 4  ROZDZIAŁ I Specyfika małej firmy ....................................................................................................... 6  1.1 Mała firma w ujęciu kryteriów klasyfikacyjnych ............................................... 6  1.2 Cele małej firmy ..................................................................................................... 7  1.3 Warunki funkcjonowania małej firmy – szanse i zagrożenia ............................ 8  1.4 Słabości małej firmy ............................................................................................... 8  1.5 Specyfika kierowania małą firmą ......................................................................... 9  ROZDZIAŁ II Styl kierowania w ujęciu modelowym ......................................................................... 10  2.1 Pojęcie stylu kierowania ...................................................................................... 10  2.2 Przegląd i charakterystyka stylów kierowania .................................................. 11  2.3 Czynniki wpływające na wybór określonego stylu kierowania ...................... 13  2.4 Ocena kształtowania się zachowań pracowników pod wpływem różnych stylów kierowania ....................................................................................................... 14  ROZDZIAŁ III Badanie wpływu stylu kierowania na zachowanie pracowników .......................... 16  3.1 Charakterystyka stylu kierowania stosowanego w firmie ................................ 16  3.2 Wpływ stylu kierowania na zachowanie się pracowników firmy .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.  ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................. 18  BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 20  ANKIETA SKIEROWANA DO KIEROWNIKÓW .............................................. 21  ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW ..................................................................... 22  www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 4 WSTĘP znacznym stopniu przekracza Rola małych i średnich przedsiębiorstw stale rośnie. Obecnie ich ilość przedsiębiorstw liczba w to związane z prywatyzacją oraz rozwojem państwowych. Jest gospodarki rynkowej. Coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się skuteczne kierowanie zasobami ludzkimi na drodze do realizacji strategii firmy. Jest to również związane z przygotowaniem merytorycznym menedżerów do zarządzania. Istnieje wiele stylów kierowania firmą. Każdy z nich posiada swoje specyficzne cechy. Wybór jednego z nich zależy nie tylko od charakteru kierownika, ale także od specyfiki firmy. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest to, czy i w jaki sposób styl kierowania wpływa na funkcjonowanie danej organizacji. Jako przykład posłuży firma, gdzie przeprowadzono badania. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono specyficzne cechy małej firmy na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. W rozdziale tym omówiono cele, jakie może przyjąć mała firma, warunki jej funkcjonowania na rynku wraz z szansami jakie przed nią stoją. Zaprezentowano tu także słabości tej formy organizacji oraz specyfikę kierowania małym i średnim przedsiębiorstwem. i zagrożeniami, Drugi rozdział jest poświęcony różnym stylom kierowania przedsiębiorstwem: wychodząc od ich przeglądu i charakterystyki poprzez czynniki wpływające na wybór określonego stylu kierowania, kończąc na ocenie kształtowania się zachowań pracowników pod wpływem różnych stylów kierowania. www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 5 Ostatni rozdział skupia się na charakterystyce firmy będącej przedmiotem obserwacji. Na podstawie przeprowadzonych badań wśród pracowników i kadry kierowniczej dokonano opisu stylu kierowania stosowanego w jego wpływu na zachowanie się pracowników. Dzięki temu można było określić, czy przyjęty styl kierowania spełnia swoje funkcje, czy też należy go poddać korekcie. firmie oraz www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 6 ROZDZIAŁ I Specyfika małej firmy 1.1 Mała firma w ujęciu kryteriów klasyfikacyjnych Mała firma jest specyficznym rodzajem przedsiębiorstwa. Jest jej właściciela. Tak swego rodzaju „przedłużeniem” osobowości naprawdę, średnie są małe przedsiębiorstwa. Ogólnie przyjmuje się, że muszą one spełniać co najmniej połowę z przedstawionych kryteriów: określić, czym trudno jest i - podmiot jest niezależny od podmiotów zewnętrznych i jest zarządzany przez właścicieli; - kapitał finansujący działalność przedsiębiorstwa pochodzi od jednego lub kilku właścicieli; - obszar, na którym działa przedsiębiorstwo, jest niewielki i ma lokalny charakter; - przedsiębiorstwo jest relatywnie małe w porównaniu z największymi konkurentami z branży. Małe firmy łatwo można zlokalizować w najbliższej okolicy. Będą to zatem: wypożyczalnie filmów, zakłady fryzjerskie, sklepy spożywcze, piekarnie prowadzone przez ich właścicieli, bary i wiele www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 7 innych.1 Są to zatem różnego rodzaju zakłady i firmy usługowe, sklepy, a także firmy transportowe, remontowe, a ostatnio coraz częściej oferujące usługi z zakresu technologii cyfrowych, Internetu, lokalnych sieci telekomunikacyjnych. Spektrum możliwości jest nieograniczenie duże, zależne od pomysłowości właścicieli. 1.2 Cele małej firmy W ogólnym ujęciu wyróżnić można trzy podstawowe cele działalności małej firmy: 1. produkcja (wytwarzanie produktów) 2. sprzedaż (handel detaliczny lub hurtowy) 3. serwis (działalność usługowa).2 Nie ulega wątpliwości, że dziedziny te mogą się nawzajem pokrywać i wspierać. Obecnie na pierwszy plan wysuwają się usługi. Zakładając nową działalność należy określić jej cele, gdyż nie wyznaczając ich, nie można niczego osiągnąć. Ważne jest zatem stworzenie planu działalności wraz z opracowaniem planów finansowych. Kolejnym krokiem jest określenie rynku docelowego oraz potencjalnej oferty. 1 G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 9. 2 R. R. Gallagher, Mała firma. To takie proste, Signum, Kraków 1992, s. 24. www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 8 1.3 Warunki funkcjonowania małej firmy – szanse i zagrożenia Małe i średnie przedsiębiorstwa, chcąc się utrzymać na rynku i rozwijać, muszą wziąć pod uwagę nie tylko szanse, jakie przed nimi stawiają warunki rynkowe, a przede wszystkim zagrożenia. jest bez wątpienia Zaletą małego przedsiębiorstwa łatwość adaptacji, której zdecydowanie brakuje dużym firmom. Może ono ograniczyć wielkość kosztów stałych i dzięki temu dysponować większym marginesem manewrowania nimi. Mała firma jest najczęściej interesem rodzinnym. Jej szef nie jest takim menedżerem jak kierownik w dużej firmie. Jest on bezpośrednio związany z biznesem, często zatrudnia członków rodziny i znajomych. Dużą rolę odgrywa też często dziedziczenie. Specyfika małego przedsiębiorstwa polega na tym, że finansuje ono swoją działalność z własnych środków. Mimo to, firma musi korzystać z usług banków. Większość małych firm nie jest w stanie sprostać wymaganiom bankowym w kwestii przyznawania kredytów, co w dużej mierze opóźnia rozwój firmy. Niewiele osób, rozpoczynając działalność gospodarczą dysponuje środkami, mogącymi być zabezpieczeniem dla firmy.3 1.4 Słabości małej firmy Zalety małych firm, ich prężność i elastyczność, nie może jednak przesłaniać pewnych trudności, przed którymi stoją. Jest to przede wszystkim problem związany z wcielaniem postępu technologicznego i 3 D. Bednarska, op.cit., s. 13-14. www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 9 technicznego oraz badaniami i rozwojem, jak również innowacjami umożliwiającymi konkurencyjność z innymi firmami. Innowacja w małej firmie jest podstawowym warunkiem utrzymania swojej pozycji na rynku. Innym problemem są szkolenia pracowników, na które większość małych firm po prostu nie stać.4 1.5 Specyfika kierowania małą firmą Jednym z podstawowych warunków odniesienia sukcesu przez małą firmę jest dobra organizacja pracy. Jest za nią odpowiedzialna osoba zarządzająca całym przedsięwzięciem. Kierowanie firmą jest oparte na umiejętności wywierania wpływu na innych, aby podążali w wyznaczonym kierunku wykonując narzucone im obowiązki. Firma powinna mieć przed sobą jasno wytyczone, znane wszystkim pracownikom cele, gdyż tylko dążenie do nich gwarantuje odniesienie sukcesu. Firma, która nie stawia przed sobą żadnych wymagań, nigdy nie osiągnie celu, gdyż go po prostu nie ma. Ważne jest, by cele były jasno określone, tak, by każdy z pracowników dokładnie wiedział do czego całe przedsięwzięcie zmierza. Zasady powinny zostać ustalone już na samym początku istnienia firmy. Najlepiej, by były one wyrażone na piśmie, tak, by później można było ich konsekwentnie przestrzegać. 4 D. Bednarska, op.cit., s. 14-15. www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 10 ROZDZIAŁ II Styl kierowania w ujęciu modelowym 2.1 Pojęcie stylu kierowania i jest ukierunkowane na Kierowanie ludźmi w organizacji, które określić też można kierowaniem personelem jest to specyficzny, interpersonalny stosunek członków organizacji, z których jedni kierują działaniami innych pracowników w celu osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Kierowanie kadrami stanowi integralną część (funkcję) zarządzania zasobami ludzkimi zapewnienie oczekiwanej produktywności pracy poprzez celowe kształtowanie zachowań indywidualnych i całych zespołów pracowników. Kierowanie ludźmi wiąże się z posiadaniem przez kierującego władzy, czyli możliwości decydowania o zachowaniu osób kierowanych. Istnieją trzy rodzaje władzy: tradycyjna, oparta na przekonaniu ugruntowanym przez tradycję, że przełożony ma władzę; biurokratyczna lub racjonalna, wynikająca z reguł i przepisów obowiązujących w organizacji oraz www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 11 się także kwestia kierowania wiąże charyzmatyczna, wynikająca z cech osobistych kierującego. Z problemem autorytetu kierownictwa, czy jest on formalny, merytoryczny czy osobisty.5 2.2 Przegląd i charakterystyka stylów kierowania Styl kierowania jest zagadnieniem, które ma duże znaczenie zarówno z ekonomicznego, jak i psychologicznego oraz etycznego punktu widzenia. Pierwsza typologia stylów kierowania została opracowana przez Lippita i White’a, którzy wyróżnili trzy podstawowe style: autokratyczny, demokratyczny i liberalny. Style te przedstawiono w tabeli 2. 5 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998, s. 103-104. www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 12 Tabela 2. Style kierowania według Lippita i White’a Rodzaj stylu Charakterystyka Zalety Wady Autokratyczny Kierownik zachowuje całą władzę i odpowiedzialność - decyzje podejmowane są bez konsultacji z podwładnymi. Zadania i sposób ich wykonania są określane przez kierownika. Dominuje komunikacja jednokierunkowa „z góry do dołu” . Zapewnia porządek i przewidywalność wyników działań w organizacji. Krępuje inicjatywę i samodzielne myślenie podwładnych. Demokratyczny Kierownik deleguje znaczący zakres władzy, ale zatrzymuje ostateczną odpowiedzialność za wykonanie zadań oraz środki kontroli i interwencji, które mają zapewnić realizację celów zespołu. Podwładni mają duży zakres swobody w podziale zadań i określenia sposobu ich wykonania. Dominuje komunikacja dwukierunkowa pomiędzy szczeblem kierowniczym i wykonawczym. Liberalny Kierownik dąży do jak najdalej idącej delegacji władzy. Kierownik pozostawia podwładnym całkowitą swobodę decydowania o podziale zadań i sposobów ich wykonania. Dominuje komunikacja pozioma pomiędzy członkami grupy. Sprzyja zaangażowaniu pracowników poprzez stworzenie możliwości udziału w podejmowaniu decyzji. Umożliwia rozwiązywanie niektórych problemów bez niepotrzebnej ingerencji kierownika. Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji jest czasochłonny. Poszczególne osoby lub grupy narażone są na niebezpieczeństwo działania w złym kierunku lub anarchii. Źródło: Opracowanie własne na podstawie różnych źródeł www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 13 2.3 Czynniki wpływające na wybór określonego stylu kierowania „jest procesem Kierowanie organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji (firmy) oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów.”6 planowania, Stylem kierowania określić można specyficzne techniki, czyli zestawy bodźców, dzięki którym przełożony może oddziaływać na podwładnych. Kierownik może stosować jednocześnie kilka technik kierowania w zależności od sytuacji i celów jakie ma zamiar osiągnąć. Czynniki, które mają wpływ na wybór stylu kierowania to, przede wszystkim: - cechy osobowości kierownika - szczebel instancyjny - indywidualne cechy poszczególnych pracowników - sytuacja organizacji7 Sposób zachowania się kierownika w poszczególnych sytuacjach zależy zatem od: - potencjału menedżera, na który składa się: wiedza fachowa, wykształcenie, umiejętność oceny, współpraca z ludźmi, odwaga, umiejętności organizatorskie, trafność podejmowania decyzji - potencjału podwładnych: ich wykształcenia, zdobytej wiedzy fachowej, doświadczenia, umiejętności pracy w zespole, zaufania do przełożonego 6 P. Tyrała, B. Stęplewski, Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 27. 7 J. Bieda, G. Gruszczyńska-Malec, op.cit., s. 128-129. www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 14 - rodzaju sytuacji, czyli środowiska pracy kierownika - zasad i technik kooperacji panujących w danej firmie.8 Biorąc pod uwagę wymienione czynniki wpływające na dobór stylu kierowania, trzeba przyznać, że nie ma jednego, doskonałego stylu kierowania, sprawdzającego się w każdych warunkach. Dobór stylu zależy od szeregu czynników i wpływu otoczenia. Jednakże warto zwrócić uwagę, że: „W organizacjach, w których kadry w przeważającej części stanowią osoby o dużych kwalifikacjach, szczególnego znaczenia nabiera partycypacja i partnerstwo w procesie podejmowania decyzji. Oznacza to konieczność odchodzenia od autorytarnych koncepcji kierowania w kierunku stylów demokratycznych – nastawionych między innymi na współuczestnictwo pracowników w procesie decyzyjnym. Wynika to głównie z faktu większych ambicji, aspiracji i wyższego poczucia własnej wartości wśród pracowników kompetentnych i dobrze wykształconych – chęć współdecydowania o firmie.”9 co przekłada ich większą się na 2.4 Ocena kształtowania się zachowań pracowników pod wpływem różnych stylów kierowania jest Zadaniem kierownika zapewnienie współdziałania pracowników ich do wypełniania powierzonych im zadań i realizacji celów. Jednakże, narzucając pracownikom obowiązki, kierownik nie może lekceważyć oczekiwań i i mobilizowanie ze sobą 8 Ibiedem., s. 128-129. 9 Rafał Muster, Siatka stylów. Skuteczne kierowanie wysoko kwalifikowaną kadrą z wykorzystaniem metody R.R. Blake’a i J.S. Mouton, „Personel i Zarządzanie” 5/2004 www.e-bookowo.pl I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 15 postaw swoich podwładnych. Dobry menedżer powinien zatem być dyplomatą, politykiem, rozjemcą, kanałem informacyjnym. Musi być odpowiedzialny i gotowy do podejmowania trudnych decyzji. Od niego bowiem kierowanie pracownikami. sprawne sukces zależy firmy poprzez www.e-bookowo.pl ROZDZIAŁ III Badanie wpływu stylu kierowania na zachowanie pracowników 3.1 Charakterystyka stylu kierowania stosowanego w firmie Celem podjętych badań było uzyskanie informacji na temat tego, czy i w jaki sposób style kierowania stosowane przez kierowników działów w firmie wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W celu przeprowadzenia badań dotyczących stosowanego stylu jako metody kierowania zastosowano metodę ankietową oraz uzupełniające kontrolowaną obserwację oraz wywiad. Ankieta ich skierowana do kierowników badająca style kierowania była anonimowa, a udział w niej wzięli respondenci na zasadzie dobrowolności. Wzór ankiety został przedstawiony w załączniku nr 1. Składa się ona z 23 pytań dotyczących elementów procesu kierowania stosowanego w firmie przez poszczególnych kierowników. Wszystkie pytania posiadają od trzech do pięciu I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 17 odpowiedzi, z których ankietowani musieli wybrać odpowiedź najbardziej odpowiadającą prawdzie. tylko jedną powierzonych im Ankieta miała wykazać, w jakim stopniu kierownicy dopuszczają podwładnych do podejmowania samodzielnych decyzji i samodzielnego wykonywania tak skonstruowane, by uniknąć zafałszowania wyników badań na skutek udzielania nieszczerych odpowiedzi. Dlatego ten sam problem został poruszony w różnej formie w kilku pytaniach. zadań. Pytania zostały www.e-bookowo.pl ZAKOŃCZENIE Celem niniejszej pracy jest to, czy i w jaki sposób styl kierowania wpływa na funkcjonowanie danej organizacji. wnioski zostały wywiedzione na podstawie literatury przedmiotu i badań ankietowych przeprowadzonych w Firmie. Okazuje się, że w wielu przypadkach styl kierowania musi być dopasowany do konkretnej sytuacji, do oczekiwań, możliwości i zachowań pracowników. Kierownik musi także uwzględniać sytuację panującą na rynku i w najbliższym otoczeniu. Wybór stylu kierowania powinien gwarantować nie tylko bieżące sukcesy firmy, ale także równomierny ich kwalifikacji i mobilizowanie do podejmowania coraz to nowych i ambitniejszych działań. To bowiem gwarantuje sukces firmy i satysfakcję z pracy jej pracowników. rozwój pracowników, poprzez podnoszenie Kierownik, wybierając odpowiedni dla sytuacji styl kierowania, musi być nastawiony na współpracę z ludźmi, nie tracąc przy tym z oczu zasadniczych celów, które ma osiągnąć firma. Przełożony powinien umieć przekonać podwładnych o swoich racjach, nie zapominając i przyjmowania krytyki ze strony innych. Ważne jest tu tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, swobody dzielenia się sukcesami i wspólnego radzenia sobie z porażkami. Wszystko to można osiągnąć dzięki dobremu przepływowi informacji między pracownikami i kadrą zarządzającą. rozwiązywania problemów o konieczności Rozważania teoretyczne oraz przeprowadzone w firmie badania empiryczne dowiodły, że nie ma jednego idealnego stylu kierowania, I l o n a D u k a j : S t y l e k i e r o w a n i a S t r o n a | 19 który sprawdzałby się w każdej sytuacji. Wysoko oceniany był styl demokratyczny, jednak, jak wiadomo, ma on swoje wady i słabe strony. Jeśli jednak chodzi o małą firmę, zdaje się on być w zarządzaniu część odpowiedzialności na pracowników, sprawiając, że czują się oni znacznie bardziej zaangażowani w sprawy firmy jako całości, identyfikując się z jej celami i misją. najodpowiedniejszy, nią gdyż deleguje www.e-bookowo.pl BIBLIOGRAFIA ANKIETA SKIEROWANA DO KIEROWNIKÓW badająca ich styl kierowania (proszę o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi) ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW oceniająca styl kierowania stosowany w firmie (proszę o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Style kierowania w małej firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: