Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 003353 20652817 na godz. na dobę w sumie
Subtelna rewolucja. Liczenie od pierwszego roku życia - książka
Subtelna rewolucja. Liczenie od pierwszego roku życia - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3603-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rodzicielstwo i psychologia dziecka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Świat złożony z cyferek

W amerykańskim Instytucie Osiągania Ludzkiego Potencjału odkryto, że małe dzieci można nauczyć absolutnie wszystkiego, jeśli zostanie im to przekazane w jasny i czytelny sposób. Następnie stworzono tam programy wczesnego rozwoju, idealne do stosowania w domu. Zaczęło się od czytania. Rodzice, którzy wprowadzili do swojego świata tę 'subtelną rewolucję', szybko zauważyli, że o wiele łatwiej jest nauczyć czytać dwulatka niż cztero- czy siedmiolatka. I, co równie istotne, kiedy małe dziecko uczy się czytać, nie tylko błyskawicznie zdobywa wiedzę, ale rozbudza w sobie również ciekawość i umiejętność skupienia - innymi słowy, wyraźnie rośnie potencjał jego młodego umysłu.

Uczenie malucha może dać wiele satysfakcji zarówno opiekunom, jak i ich pociechom. Teraz przyszedł wreszcie czas na liczby i wprowadzanie działań. Książka, po którą sięgasz, pokaże Ci, jak łatwa i pełna radości może być nauka matematyki. Znajdują się tu wskazówki, jak rozpocząć i rozszerzać program matematyczny, jak wykonać i przygotować konieczne materiały, a także jak w najpełniejszym zakresie rozwinąć umiejętności Twojego dziecka w dziedzinie liczenia.

Dzięki wykorzystaniu zdolności myślenia i wyciągania wniosków Twój synek lub Twoja córeczka będą rozpoznawać liczby i cyfry oraz rozwiązywać zadania. Natomiast sam proces nauki będzie dla Was najbardziej radosnym doświadczeniem, jakie kiedykolwiek razem przeżyliście. Wasza wzajemna miłość i szacunek zostaną zsumowane oraz pomnożone.

Ta książka to niezbity dowód na to, że małe dzieci mogą nauczyć się liczyć, powinny uczyć się liczyć, uczą się liczyć. A co najważniejsze, mówi także o tym, co dzieje się z tymi dziećmi, gdy pójdą do szkoły i dorosną.


Sprawdź również:

Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia Subtelna rewolucja. Czytanie od pierszego roku życia

Glenn Doman - ukończył fizjoterapię na Uniwersytecie Pensylwanii. Od tego momentu prowadził pionierskie badania na temat rozwoju mózgu u dzieci. W 1955 roku założył Instytut Osiągania Ludzkiego Potencjału w Filadelfii. Na początku lat 60. znane na całym świecie prace Instytutu związane z leczeniem dzieci z uszkodzeniami mózgu doprowadziły do przełomowych odkryć w dziedzinie rozwoju zdrowych dzieci. Autor pracował i mieszkał w 100 różnych krajach, od najbardziej rozwiniętych po najbardziej prymitywne. W każdym z nich zajmował się badaniami dzieci. Glenn Doman jest również autorem siedmiu książek wydanych w serii 'Subtelna rewolucja'.

Janet Doman - jest dyrektorką Instytutu i córką Glenna. Wychowywała się w Instytucie i aktywnie angażowała w pomoc dzieciom z uszkodzeniami mózgu od najmłodszych lat. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Pensylwanii oddała się uczeniu 'najlepszych rodziców na świecie', pomagając im odkryć ogromny potencjał ich dzieci i ich własny jako nauczycieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: How To Teach Your Baby Math. The Gentle Revolution Tłumaczenie: Przemysław i Karina Gancarczyk Projekt okładki: Magdalena Stasik ISBN: 978-83-246-3603-7 Reprinted by special arrangement with Square One Publishers, Garden City Park, New York, U.S.A. Copyright © 2005 by Glenn Doman and Janet Doman. All rights reserved. Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/subre1 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Sïowo wstÚpne 7 1. Matki i maïe dzieci 2. Dïuga droga do zrozumienia 3. Maïe dzieci chcÈ siÚ uczyÊ liczyÊ 4. Maïe dzieci mogÈ siÚ nauczyÊ liczyÊ 5. Maïe dzieci powinny siÚ nauczyÊ liczyÊ 6. Jak to moĝliwe, ĝe dzieci potrafiÈ szybko liczyÊ? 7. Jak uczyÊ swoje dziecko 8. Jak nauczyÊ rozpoznawania liczb 9. Jak uczyÊ dziaïañ matematycznych 10. Jak uczyÊ rozwiÈzywania zadañ 11. Jak uczyÊ cyfr 12. Idealny wiek do rozpoczÚcia nauki 13. Szacunek PodziÚkowania O autorach Równania i osobowoĂÊ liczb WiÚcej informacji na temat uczenia dzieci 23 29 35 47 57 65 75 89 97 109 129 139 159 165 169 171 207 7. Jak uczyÊ swoje dziecko My, matki, jesteĂmy garncarzami, a nasze dzieci to glina. — WINIFRED SACKVILLE STONER, NATURAL EDUCATION WiÚkszoĂÊ instrukcji zaczyna siÚ od zastrzeĝenia, ĝe jeĝeli nie bÚdzie siÚ ich dokïadnie przestrzegaÊ, na pewno coĂ siÚ nie uda. W przeciwieñstwie do tej zasady, niemal z caïkowitÈ pewnoĂciÈ moĝna powiedzieÊ, ĝe niezaleĝnie od tego, w jak niewielkim zakresie wprowadzasz matematykÚ w ĝycie swojego dziecka, prawie pewne jest to, ĝe nauczy siÚ wiÚcej, niĝ gdyby jej nie poznaïo; a wiÚc jest to gra, w której zawsze coĂ wygrywasz, choÊbyĂ byï kiepskim graczem. MusiaïabyĂ robiÊ to bardzo, bardzo ěle, by naprawdÚ niczego nie osiÈgnÈÊ. Niemniej jednak, im lepiej grasz w liczenie ze swoim maïym dzieckiem, uczÈc je, tym szybciej i lepiej Twoje dziecko posiÈdzie tÚ umiejÚtnoĂÊ. Musisz mieÊ na uwadze kilka rzeczy. Po pierwsze, zapamiÚtaj, ĝe kiedy uĝywamy sïowa cyfra, mamy na myĂli symbole, które reprezentujÈ rzeczywistÈ liczbÚ, jak 1, 5 lub 9. Kiedy uĝywamy sïowa liczba, mamy na myĂli faktycznÈ liczbÚ obiektów, takÈ jak jeden, piÚÊ albo dziewiÚÊ: 76 ° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU ¿YCIA lub lub WïaĂnie w tej róĝnicy miÚdzy rzeczywistÈ liczbÈ a jej symbolicznym przedstawieniem w postaci znaków repre- zentujÈcych stan faktyczny kryje siÚ tajemnica tego, ĝe maïe dzieci majÈ przewagÚ nad dorosïymi. Moĝesz nauczyÊ swoje dziecko liczyÊ, nawet jeĂli sama nie potrafisz robiÊ tego bardzo dobrze. W tym rozdziale po- kaĝemy Ci, jak przeprowadziÊ ten proces nauczania. BÚdzie to jeszcze ïatwiejsze, jeĝeli juĝ nauczyïaĂ swoje dziecko czytaÊ. JeĂli zagrasz dobrze w tÚ matematycznÈ grÚ, zarówno Ty, jak i Twoje dziecko bÚdziecie czerpaÊ z tego ogromnÈ radoĂÊ. Caïy proces zajmuje mniej niĝ póï godziny dziennie. Oto osiem dodatkowych informacji, które dotyczÈ dzieci i o których musisz pamiÚtaÊ, zanim przedstawimy Ci sposób, w jaki masz uczyÊ dzieci matematyki: 1. Przed ukoñczeniem piÚciu lat dziecko moĝe ïatwo przyswoiÊ sobie ogromne iloĂci informacji. Jeĝeli dziecko bÚdzie miaïo mniej niĝ cztery lata, bÚdzie to jeszcze ïatwiejsze i bardziej efektywne. Przed ukoñczeniem trzeciego roku ĝycia dziecko bÚdzie przyswajaÊ sobie wiedzÚ z jeszcze wiÚkszÈ ïatwoĂciÈ i duĝo bardziej efektywnie, a przed ukoñczeniem dwóch lat proces ten bÚdzie najïatwiejszy i najbardziej efektywny. Jak uczyÊ swoje dziecko ° 77 2. Dziecko przed ukoñczeniem piÈtego roku ĝycia bÚdzie przyswajaïo sobie informacje w bardzo szybkim tempie. 3. Im wiÚcej informacji przyswoi sobie dziecko przed ukoñczeniem piÚciu lat, tym wiÚcej ich zapamiÚta. 4. Dziecko przed ukoñczeniem piÈtego roku ĝycia ma ogromne iloĂci energii. 5. Dziecko przed ukoñczeniem piÈtego roku ĝycia odczuwa ogromne pragnienie uczenia siÚ. 6. Dziecko przed ukoñczeniem piÈtego roku ĝycia moĝe siÚ nauczyÊ czytaÊ i chce siÚ nauczyÊ czytaÊ. 7. Wszystkie maïe dzieci to lingwistyczni geniusze. 8. Dziecko przed ukoñczeniem piÈtego roku ĝycia uczy siÚ caïego jÚzyka i moĝe siÚ nauczyÊ tak wielu jÚzyków, z iloma tylko bÚdzie miaïo szansÚ siÚ zetknÈÊ. Matematyka to jÚzyk i dziecko moĝe siÚ nauczyÊ mówiÊ w tym jÚzyku i czytaÊ w nim tak samo ïatwo jak w jakim- kolwiek innym. PODSTAWY W jakim wieku zaczÈÊ Po ukoñczeniu drugiego roku ĝycia oszacowanie rzeczy- wistej liczby staje siÚ dla dziecka coraz trudniejsze. Dziecku trudniej jest to robiÊ wraz z kaĝdym kolejnym rokiem. Koniec pierwszego roku ĝycia dziecka lub jeszcze wcze- Ăniej to idealny moment, by zaczÈÊ, jeĝeli chcesz, aby nauka matematyki pochïaniaïa jak najmniej czasu i energii. Tak naprawdÚ moĝesz rozpoczÈÊ proces uczenia swojego dziecka równie dobrze zaraz po jego urodzeniu. W koñcu przemawiamy do dziecka jeszcze przed jego narodzinami — co pomaga w rozwiniÚciu siÚ jego drogi sïuchowej. Moĝemy teĝ przedstawiÊ dziecku jÚzyk matematyki za poĂrednictwem 78 ° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU ¿YCIA obrazów, co uïatwia rozwój drogi wzrokowej. Ten proces jest omówiony w rozdziale 12. IstniejÈ dwa kluczowe punkty odnoszÈce siÚ do procesu uczenia dziecka: 1. Twoje nastawienie i podejĂcie; 2. iloĂÊ i uporzÈdkowanie materiaïów do nauki. Nastawienie i podejĂcie rodzica W caïej historii nigdy nie byïo bardziej bïÚdnego przeko- nania niĝ to, ĝe dzieci nie chcÈ siÚ uczyÊ. Dzieci rozpaczliwie chcÈ siÚ uczyÊ, i to uczyÊ siÚ o wszystkim. Dzieci zaczynajÈ siÚ uczyÊ zaraz po narodzinach albo jeszcze w ĝyciu prenatalnym i uczÈ siÚ intuicyjnie. W chwili przyjĂcia dziecka na Ăwiat procesy myĂlowe sÈ instynktowne i mimowolne. W przypadku wszystkich dzieci, w jakimkolwiek wieku, myĂlenie i uczenie siÚ jest czymĂ nieuniknionym. Dziecko w wieku jednego roku wierzy, ĝe nauka jest ko- niecznÈ, nieodzownÈ i najwiÚkszÈ przygodÈ w jego ĝyciu. Nauka to najwiÚksza przygoda ĝycia. Nauka jest poĝÈ- danÈ, waĝnÈ, nieuniknionÈ i, nade wszystko, najwspanialszÈ oraz najbardziej ekscytujÈcÈ grÈ w ĝyciu. Dziecko w to wierzy i zawsze bÚdzie w to wierzyÊ — jeĝeli nie przekonamy go, ĝe to nie jest prawda. Najwaĝniejsze jest to, ĝe zarówno rodzice, jak i dziecko muszÈ podejĂÊ do uczenia siÚ matematyki z radoĂciÈ, jak do wspaniaïej zabawy, którÈ w istocie jest. Ci wychowawcy i psychologowie, którzy mówiÈ, ĝe nie je- steĂmy w stanie uczyÊ maïych dzieci, nie zabierajÈc im cen- nego dzieciñstwa przez zmuszanie ich do nauki, nie mówiÈ nam niczego na temat nastawienia dziecka do uczenia siÚ, ale na pewno mówiÈ nam duĝo o tym, co sami sÈdzÈ o nauce. Rodzic nie moĝe nigdy zapomnieÊ, ĝe nauka to najbar- dziej ekscytujÈca zabawa, a nie praca. Nauka to nagroda, nie kara. Jak uczyÊ swoje dziecko ° 79 Nauka to przyjemnoĂÊ, a nie obowiÈzek. Nauka to przywilej, a nie pozbawienie czegoĂ. Rodzic musi zawsze o tym pamiÚtaÊ i nigdy nie wolno mu robiÊ niczego, co zniszczyïoby w dziecku to naturalne nastawienie. Istnieje ĝelazna zasada postÚpowania, o której musisz pamiÚtaÊ. Brzmi ona nastÚpujÈco: Jeĝeli Ty nie bawisz siÚ Ăwietnie i Twoje dziecko nie bawi siÚ Ăwietnie, przerwij. Robisz coĂ nie tak, jak trzeba. Najlepszy czas do nauki Matka nie moĝe nigdy inicjowaÊ tej zabawy, jeĝeli ona oraz dziecko nie sÈ szczÚĂliwi i w dobrej formie. Jeĝeli dziecko jest draĝliwe, zmÚczone albo gïodne, to nie jest dobry czas na naukÚ matematyki. Sprawdě, co rozprasza dziecko, i wy- eliminuj ten czynnik Jeĝeli matka ěle siÚ czuje albo ma gorszy nastrój, to nie jest dobry czas na naukÚ matematyki. Jeĝeli dzieñ jest kiepski, najlepiej w ogóle nie bawiÊ siÚ w liczenie. Kaĝda matka i kaĝde dziecko doĂwiadczajÈ takich dni, kiedy nie mogÈ siÚ porozumieÊ albo po prostu wszystko idzie nie tak, jak powinno. MÈdra matka w takich chwilach odsunie na bok matematykÚ, wiedzÈc bardzo dobrze, ĝe do jej ucze- nia moĝe wykorzystaÊ wiele innych dni i ĝe radoĂÊ uczenia siÚ matematyki bÚdzie wiÚksza, jeĂli poĂwiÚci siÚ jej najlepsze i najszczÚĂliwsze chwile. Optymalna dïugoĂÊ sesji Czas trwania Waszej zabawy powinien byÊ bardzo krótki. Najpierw bawcie siÚ trzy razy dziennie, ale kaĝda sesja niech trwa tylko kilka sekund. Jeĝeli chodzi o optymalnÈ dïugoĂÊ sesji, rodzic powinien potrafiÊ przewidywaÊ. 80 ° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU ¿YCIA Zawsze przerwij zabawÚ, zanim Twoje dziecko bÚdzie chciaïo przerwaÊ. Rodzic musi wiedzieÊ, co myĂli dziecko, zanim dziecko bÚdzie to wiedziaïo, i powinien zakoñczyÊ zabawÚ, uprze- dzajÈc pragnienia dziecka. Jeĝeli rodzic zawsze bÚdzie przestrzegaÊ tego zalecenia, dziecko bÚdzie chciaïo siÚ bawiÊ w matematykÚ, a mama lub tata, zamiast osïabiaÊ naturalnÈ potrzebÚ uczenia siÚ, którÈ ma maluch, zacznie jÈ podsycaÊ. Sposób uczenia Niezaleĝnie od tego, czy sesja matematyki dotyczy roz- poznawania liczb, czy nauki dodawania lub odejmowania, Twój entuzjazm jest podstawÈ sukcesu. Dzieci uwielbiajÈ siÚ uczyÊ i robiÈ to bardzo szybko. Dlatego musisz pokazywaÊ przygotowane materiaïy bardzo szybko. My, doroĂli, w oczach dzieci robimy niemal wszystko zbyt wolno i nie ma ĝadne- go obszaru, gdzie to jest bardziej boleĂnie demonstrowane niĝ w sposobach, w jakie doroĂli uczÈ maïe dzieci. Zasad- niczo oczekujemy, ĝe dziecko usiÈdzie i bÚdzie siÚ wpa- trywaïo w swoje pomoce naukowe, co wyglÈda tak, jakby siÚ na nich skupiaïo. Oczekujemy, ĝe bÚdzie ono wyglÈdaïo na trochÚ nieszczÚĂliwe, co ma pokazaÊ, ĝe naprawdÚ siÚ uczy. Ale, w przeciwieñstwie do dorosïych, dzieci myĂlÈ, ĝe nauka nie jest bolesna. Kiedy odkrywasz karty, rób to tak szybko, jak moĝesz. W miarÚ upïywu czasu bÚdziesz to robiÊ coraz lepiej. PoÊwicz trochÚ z drugim rodzicem, aby czuÊ siÚ komfortowo. Mate- riaïy do nauki sÈ wykonane tak, aby byïy duĝe i wyraěne, co pozwoli Ci prezentowaÊ je bardzo szybko, a Twoje dziecko bÚdzie mogïo z ïatwoĂciÈ dostrzec wszystkie szczegóïy. Czasami matka, kiedy chce przyspieszyÊ proces nauki, wiele rzeczy wykonuje automatycznie i traci naturalny en- tuzjazm oraz „melodiÚ” w gïosie. Moĝna utrzymaÊ entu- zjazm i odpowiedni ton i równoczeĂnie przekïadaÊ karty Jak uczyÊ swoje dziecko ° 81 bardzo szybko. Waĝne jest, aby Ci siÚ to udaïo. Zaintere- sowanie Twojego dziecka i jego entuzjazm dla sesji mate- matyki bÚdÈ ĂciĂle zwiÈzane z trzema elementami: 1. szybkoĂciÈ pokazywania materiaïów; 2. iloĂciÈ nowego materiaïu; 3. radosnym podejĂciem rodzica. Im szybciej, im nowszy materiaï i im wiÚcej radoĂci, tym lepiej. Sama szybkoĂÊ, z jakÈ prezentujesz materiaïy, moĝe zadecydowaÊ o tym, czy sesja zakoñczy siÚ sukcesem, czy nie. Niektóre sesje sÈ zbyt wolne dla Twojego bardzo chÚtnego do nauki, bystrego dziecka. Dzieci nie wpatrujÈ siÚ w karty i nie muszÈ tego robiÊ — przyswajajÈ sobie informacje i robiÈ to natychmiast; chïonÈ wiedzÚ jak gÈbki. Wprowadzanie nowego materiaïu W tym miejscu naleĝy wspomnieÊ o tempie, w jakim kaĝde dziecko powinno siÚ uczyÊ matematyki albo, oprócz niej, jeszcze czegoĂ innego. Nie obawiaj siÚ pójĂÊ za gïosem swojego dziecka. Moĝesz byÊ zdumiona ogromem gïodu wiedzy Twojego dziecka i tem- pem, w jakim siÚ uczy. My, doroĂli, zostaliĂmy wychowani w Ăwiecie, który na- uczyï nas, ĝe trzeba wykuÊ na pamiÚÊ, iĝ 2 + 2 = 4. Mie- rzyliĂmy siÚ z takimi problemami raz po raz. CzÚsto robili- Ămy tych samych dziesiÚÊ albo dwadzieĂcia równañ raz za razem. W przypadku wiÚkszoĂci z nas to niekoñczÈce siÚ Êwiczenie bardzo wÈskiego wycinka wiedzy sprawiaïo, ĝe arytmetyka przestawaïa nas w ogóle interesowaÊ. Moĝe zamiast o dwudziestu dodatkowych równaniach Êwiczonych raz za razem porozmawiamy o tysiÈcu wykony- wanych szybko i z radoĂciÈ? Nie musisz byÊ matematycznym 82 ° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU ¿YCIA geniuszem, by wiedzieÊ, ĝe tysiÈc równañ z wykorzysta- niem dodawania to o wiele wiÚcej niĝ dwadzieĂcia. Ale na- prawdÚ istotny jest tutaj nie tylko fakt, ĝe dzieci mogÈ przyswoiÊ sobie o wiele wiÚcej informacji, niĝ my im ofe- rujemy. Waĝne jest, co siÚ dzieje, kiedy pokazujesz dwu- dzieste pierwsze równanie albo tysiÈc pierwsze równanie. To wïaĂnie w tym tkwi sekret uczenia bardzo maïych dzieci. W pierwszym przypadku wprowadzenie dziecku dwu- dziestego pierwszego równania (kiedy oglÈdaïo pierwsze dwadzieĂcia w nieskoñczonoĂÊ i do znudzenia) natychmiast je zniechÚci. To jest podstawowy sposób postÚpowania w for- malnej edukacji. My, doroĂli, jesteĂmy ekspertami w tym, jak zabójcze moĝe byÊ to podejĂcie. PrzeĝyliĂmy dwanaĂcie lat nauki szkolnej, doĂwiadczajÈc jego efektów. W tym drugim przypadku pokazanie tysiÈc pierwszego równania jest czymĂ, na co dziecko z entuzjazmem czeka. Zostaje uwzglÚdniona radoĂÊ odkrywania i uczenia siÚ czegoĂ nowego, a takĝe podsycona zostaje naturalna ciekawoĂÊ Ăwia- ta i zamiïowanie do nauki, które rodzi siÚ w kaĝdym dziecku. Niestety, ta pierwsza metoda zamyka drzwi do nauki, czasami na zawsze. Na szczÚĂcie druga otwiera drzwi szeroko i zabezpiecza je przed próbami ich zamkniÚcia w przyszïoĂci. Przygotowanie duĝej iloĂci matematycznego „pokarmu”, który moĝe przetrawiÊ umysï Twojego dziecka, jest klu- czowe dla jego zdrowego rozwoju intelektualnego i bycia szczÚĂliwym. Konsekwencja Dobrze jest przygotowaÊ siÚ do nauki i zadbaÊ o mate- riaïy, zanim zaczniecie siÚ bawiÊ z dzieckiem w matematykÚ, poniewaĝ gdy to nastÈpi, musisz realizowaÊ konsekwentny program. Program ograniczony, ale wprowadzany konse- kwentnie i z radoĂciÈ, bÚdzie nieskoñczenie lepszy niĝ pro- gram zbyt ambitny, który przerasta moĝliwoĂci matki i z tego powodu realizowany jest sporadycznie. Niekonsekwentny Jak uczyÊ swoje dziecko ° 83 program nie bÚdzie efektywny. Pokazywanie dziecku ma- teriaïów wielokrotnie, ale szybko, jest potrzebne do ich opanowania. Zadowolenie Twojego dziecka pïynie z przy- swajania sobie rzeczywistej wiedzy i najwiÚkszy sukces w tym obszarze moĝna osiÈgnÈÊ dziÚki programowi realizowanemu codziennie. Czasami jednak trzeba zawiesiÊ wdraĝanie programu na kilka dni. To nie jest ĝaden problem, jeĝeli nie zdarza siÚ zbyt czÚsto. Od czasu do czasu moĝe byÊ konieczne prze- rwanie programu na kilka tygodni albo nawet miesiÚcy. Wy- darzenia takie jak pojawienie siÚ nowego dziecka, przepro- wadzka, podróĝ albo choroba w rodzinie powodujÈ istotne zmiany w ĝyciu codziennym. W takich sytuacjach najlepiej wstrzymaÊ program caïkowicie. Wykorzystaj ten czas, aby rozmawiaÊ z dzieckiem o matematyce, ale niech nie wy- maga to niczego wiÚcej niĝ wskazania, ile palców jest na jednej dïoni albo ile kwiatów jest w wazie czy teĝ ile schodów prowadzi z pierwszego piÚtra na parter. Nie próbuj w takich sytuacjach wykonywaÊ poïowy Êwi- czeñ zawartych w programie. To bÚdzie frustrujÈce i dla Cie- bie, i dla Twojego dziecka. Kiedy jesteĂ gotowa, by wróciÊ do konsekwentnego realizowania programu, zacznij od momentu, w którym go przerwaïaĂ. Nie zaczynaj od samego poczÈtku. Niezaleĝnie od tego, czy zdecydujesz siÚ realizowaÊ pro- gram matematyczny niezbyt rozbudowany, czy teĝ bardzo bogaty, postÚpuj konsekwentnie. Przekonasz siÚ, ĝe kaĝde- go dnia bÚdzie rosïo zadowolenie Twojego dziecka i jego pewnoĂÊ siebie. Sprawdzanie wiedzy Nauczanie to przekazywanie dziecku nowych informa- cji tak, jakby otrzymywaïo ono od Ciebie prezent, nato- miast sprawdzanie wiedzy to odbieranie tego prezentu. 84 ° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU ¿YCIA Nauczanie to naturalny i radosny proces — sprawdzanie wiedzy jest w najlepszym wypadku nieprzyjemne, a w naj- gorszym wzbudza skrajnie negatywne odczucia. Ucz swoje dziecko, a nie sprawdzaj, co ono potrafi. Sprawdzanie wiedzy w kontekĂcie rozwiÈzywania zadañ bÚdziemy omawiaÊ w rozdziale 10. Przygotowanie materiaïów do nauki Pomoce uĝywane w uczeniu dziecka matematyki sÈ nad- zwyczaj proste. Forma materiaïów to wynik doĂwiadczeñ wynikajÈcych z wielu lat pracy bardzo rozbudowanego ze- spoïu psychologów zajmujÈcych siÚ rozwojem umysïowym dziecka, którzy badali to, jak mózg ludzki rozwija siÚ i dziaïa. SÈ zaprojektowane przez ludzi, którzy uznajÈ niezaprzeczalny fakt, ĝe matematyka jest funkcjÈ umysïu. BiorÈc pod uwagÚ zalety i ograniczenia aparatu wzrokowego maïego dziecka, materiaïy te majÈ na celu wyjĂÊ naprzeciw wszystkim jego potrzebom — od prostoty wizualnej do form bardziej skomplikowanych i od rozwijania funkcji mózgu do proce- sów uczenia siÚ. Wszystkie karty matematyczne powinny byÊ wykonane na doĂÊ sztywnym biaïym kartonie, tak aby mogïy wy- trzymaÊ nie zawsze ïagodne traktowanie. Aby rozpoczÈÊ, bÚdziesz potrzebowaÊ: 1. Zapasu biaïego kartonu przyciÚtego do rozmiarów 28 x 28 cm. W miarÚ moĝliwoĂci kup karty juĝ przyciÚte do rozmiaru, jakiego potrzebujesz. ZaoszczÚdzi Ci to wycinania, które zajmuje o wiele wiÚcej czasu niĝ reszta przygotowañ. BÚdziesz potrzebowaÊ przynajmniej 100 kwadratów, aby wykonaÊ zestaw potrzebny na poczÈtek. 2. 5050 samoprzylepnych czerwonych kropek o Ărednicy 1,9 cm, by zrobiÊ karty 1 – 100. W sklepach moĝna znaleěÊ odpowiednie gotowe zestawy. 3. Grubego, czerwonego markera. Wybierz taki z najszerszÈ koñcówkÈ — im grubszy, tym lepszy. Jak uczyÊ swoje dziecko ° 85 Jak widzisz, na kartach znajdÈ siÚ wielkie czerwone kropki. MajÈ taki kolor, poniewaĝ czerwony jest atrakcyjny dla maïego dziecka. Ich ksztaït pozwoli dziecku, którego droga wzrokowa jest jeszcze niedojrzaïa, odróĝniÊ je z ïa- twoĂciÈ i bez wysiïku. Tak naprawdÚ to wïaĂnie ten akt po- strzegania wzrokowego sam w sobie przyspieszy rozwój drogi wzrokowej dziecka. DziÚki temu, kiedy w koñcu nauczy siÚ cyfr, bÚdzie je mogïo widzieÊ i ïatwiej siÚ ich nauczyÊ. Zacznij od przygotowania kart, których uĝyjesz, aby na- uczyÊ swojego dziecka rozpoznawaÊ rzeczywistÈ liczbÚ ele- mentów. Do tego celu wykonaj zestaw kart zawierajÈcych czerwone kropki, od karty z jednÈ czerwonÈ kropkÈ do karty ze stu czerwonymi kropkami. To wymaga czasu, ale nie jest niczym trudnym. Istnieje jednak kilka wskazówek, które bÚdÈ uïatwiaÊ Ci pracÚ: 1. Zacznij od karty ze stu kropkami i rób karty, kierujÈc siÚ wstecz do tej z jednÈ kropkÈ. WiÚksze liczby sÈ trudniejsze i bÚdziesz bardziej uwaĝaïa na poczÈtku niĝ przy koñcu pracy. 2. Odlicz dokïadnÈ liczbÚ kropek przed przyklejeniem ich do karty. (BÚdziesz mieÊ kïopot w liczeniu ich po tym, jak poïoĝyïaĂ je na karcie, zwïaszcza podczas robienia kart liczÈcych powyĝej dwudziestu kropek). 3. Napisz liczebnik oïówkiem albo dïugopisem we wszystkich czterech kÈtach z tyïu karty, zanim umieĂcisz poprawnÈ liczbÚ kropek z przodu. 4. Nie umieszczaj kropek we wzorze takim jak kwadrat, koïo, trójkÈt albo romb czy ksztaït jakiegokolwiek innego rodzaju. 5. Przyklejaj kropki w sposób przypadkowy, poczÈwszy od Ărodka, w kierunku na zewnÈtrz, upewniajÈc siÚ, ĝe nie zachodzÈ na siebie ani nie dotykajÈ siÚ nawzajem. 6. PamiÚtaj, aby zostawiÊ maïy margines przy krawÚdzi Twoich kart. To zapewni nieco przestrzeni Twoim palcom, abyĂ mogïa ujÈÊ kartÚ w dïoñ i nie zakrywaÊ palcami kropek, pokazujÈc jÈ dziecku. 86 ° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU ¿YCIA Przygotowanie tych materiaïów zajmuje trochÚ czasu i ze wzglÚdu na cenÚ kartonu moĝe sporo kosztowaÊ, ale odnoszÈc to do emocji, jakie Ty i Twoje dziecko odczujecie podczas wspólnej nauki liczenia, jest to warte Twojego wysiïku. Oto list od jednej z naszych matek, która dokïadnie ob- liczyïa koszty przygotowania pomocy do nauczania: Re: Karty matematyczne 22 marca Drogi Glennie, kropki sÈ niesamowite! Nie wiem, dlaczego tak jest, ale dzieci je uwielbiajÈ. PomyĂlaïam jednak, ĝe chciaïbyĂ wiedzieÊ, jaki byï koszt zrobienia zestawu 100 kart. Oto moje obliczenia: Jak uczyÊ swoje dziecko ° 87 16,50 15 10 _____ 41,50 dolara kanadyjskiego za samoprzylepne kropki, dolarów za karton, przy 10-procentowym rabacie, dolarów za opakowanie winylowe — 1/3 normalnej ceny, co daje razem: dolara kanadyjskiego plus wiele godzin wytÚĝonej pracy. NaprawdÚ nie mogÚ poleciÊ tego moim przyjacioïom! Kiedy planujesz wprowadziÊ do sprzedaĝy gotowy zestaw? Pani van Arragon, Ontario, Kanada P.S. ProszÚ, pospiesz siÚ z pisaniem ksiÈĝki. PotrzebujÚ pomocy. OdpowiadajÈc na proĂby rodziców, przygotowaliĂmy zestaw kart, który moĝna zakupiÊ. Te sto kart to wszystko, czego potrzebujesz, by zrobiÊ pierwszy krok w realizacji programu matematycznego. Gdy zaczniesz uczyÊ swoje dziecko, przekonasz siÚ, ĝe opano- wuje ono nowy materiaï bardzo szybko. Niezaleĝnie od tego, jak czÚsto podkreĂlamy ten fakt w rozmowach z rodzicami, oni zawsze sÈ zdumieni tym, jak szybko uczÈ siÚ ich dzieci. OdkryliĂmy juĝ dawno temu, ĝe najlepiej jest zaczÈÊ, majÈc przygotowane wszystkie materiaïy. Z tego powodu zrób wszystkie karty, zanim faktycznie zaczniesz uczyÊ swoje dziecko. DziÚki temu bÚdziesz mieÊ odpowiedni za- pas nowych pomocy w rÚku i bÚdziesz gotowa, by go uĝyÊ. Jeĝeli tego nie zrobisz, bÚdziesz zawsze w tyle. Pokusa, by wciÈĝ pokazywaÊ te same stare karty, na pewno siÚ pojawi. Jeĝeli matka jej ulegnie, jej program matematyczny zakoñ- czy siÚ katastrofÈ. Jedynym bïÚdem, którego dziecko nie bÚdzie tolerowaÊ, jest pokazywanie tego samego materiaïu raz po raz dïugo po tym, jak dana karta powinna zostaÊ odïoĝona na bok. 88 ° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU ¿YCIA PamiÚtaj, ĝe zanudzanie maïego dziecka to grzech Ămiertelny. BÈdě mÈdra — zacznij od przygotowania materiaïów i ciÈgle miej zapas odpowiedni w stosunku do wymogów programu. I jeĝeli z jakiejĂ przyczyny pozostajesz w tyle z przygotowywaniem nowych materiaïów, nie zapeïniaj luki przez pokazywanie tych samych starych kart na nowo. Przerwij naukÚ na dzieñ lub tydzieñ, przeorganizuj wszyst- ko i przygotuj nowy materiaï, a potem zacznij od nowa, tam gdzie przerwaïaĂ. Przygotowywanie pomocy moĝe byÊ bardzo zabawne i powinno takie byÊ. Jeĝeli szykujesz materiaïy na przyszïy miesiÈc, bÚdzie takie. Jeĝeli przygotowujesz materiaïy na jutro rano, nie spodziewaj siÚ fajerwerków. BÈdě przygotowana, miej zawsze coĂ w zapasie, zatrzy- maj siÚ i uporzÈdkuj materiaïy, jeĝeli musisz, ale nie pokazuj starych kart raz za razem. Podsumowanie: podstawy dobrego nauczania 1. Zacznij tak wczeĂnie, jak to moĝliwe. 2. Zawsze bÈdě peïna radoĂci. 3. Szanuj swoje dziecko. 4. Ucz swoje dziecko tylko wtedy, kiedy i Ty, i Twoje dziecko jesteĂcie szczÚĂliwi. 5. Przerwij, zanim Twoje dziecko bÚdzie chciaïo przerwaÊ. 6. Karty pokazuj szybko. 7. CzÚsto wprowadzaj nowy materiaï. 8. Realizuj swój program konsekwentnie. 9. Przygotuj materiaïy z uwagÈ i na zapas. 10. PamiÚtaj o ĝelaznej zasadzie: Jeĝeli Ty nie bawisz siÚ Ăwietnie i Twoje dziecko nie bawi siÚ Ăwietnie, przerwij. CoĂ robisz nie tak, jak trzeba.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Subtelna rewolucja. Liczenie od pierwszego roku życia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: