Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 003322 22433892 na godz. na dobę w sumie
Success and Change - książka
Success and Change - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9655-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Mateusz Grzesiak zdobywcą Nagrody Teofrasta!

Bestseller wydawnictwa Onepress - 'Success and Change' - otrzymał nagrodę Teofrasta dla najpopularniejszej książki psychologicznej 2014 roku, przyznawaną przez miesięcznik 'Charaktery'.

 

Naucz się zarządzać JEDNYM kluczowym czynnikiem, aby w pełni wykorzystać osobisty potencjał, zwiększyć własną efektywność i podnieść jakość swojego życia.

Konstruktywne myślenie, skuteczna komunikacja, upragniona kontrola nad własnymi emocjami, zrealizowane cele, silna osobowość… By móc to wszystko osiągnąć potrzebujesz umiejętnie wpływać na jedną rzecz… Tylko? Tak, bo ta jedna rzecz decyduje o wszystkim – to Twój umysł. Nadszedł już czas, abyś w pełni wykorzystał jego możliwości.

Proponuję Ci zmianę. To będzie podróż od powtarzających się błędów, ograniczeń, nerwów i frustracji do świadomego życia, wolności emocjonalnej, stabilnych relacji i realizacji Twoich najważniejszych celów. 

Po pierwsze… bądź bardziej świadomy! 

Zajrzyj trochę głębiej i odszukaj w sobie to, co najlepsze. Odkryj własne ograniczenia i blokady, by zerwać z nimi raz na zawsze. Porzuć stare przeświadczenia, problematyczne relacje, męczące nawyki i zacznij świadomie zarządzać swoim życiem. 

Po drugie… wpłyń na bieg wydarzeń! 

Success and change to Twój prywatny trening umysłu. Nareszcie dowiesz się, jak skutecznie wpływać na zdarzenia, by bez przeszkód realizować plany i układać życie na własnych warunkach.

Mateusz Grzesiak — międzynarodowy nauczyciel i trener, psycholog, autor książek o rozwoju osobistym, emocjonalnym, duchowym. 

 

Kliknij, żeby powiększyć obrazek:

Highslide JS


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Fotografia na okładce: Arkadiusz Wiedeński Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/succes Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9655-0 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci 1 Success and Change Czym jest psychologia sukcesu? Dlaczego sukces? Dlaczego nie osi(cid:200)gamy sukcesu? Czynniki sukcesu Z czego sk(cid:239)ada si(cid:218) cz(cid:239)owiek? Dualizm 2 Ego Management System Ego Role Komponowanie osobowo(cid:165)ci M(cid:200)(cid:285) Ojciec Przedsi(cid:218)biorca Nauczyciel Przyjaciel Obserwator 3 Time Management Wy(cid:285)sza inteligencja, czyli stany flow Kim musisz si(cid:218) sta(cid:202), by osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to, co chcesz? Matryca stwarzania siebie Cele Jak zmierzy(cid:202) post(cid:218)p? 9 20 32 42 50 54 61 71 81 85 93 95 101 104 106 107 108 113 124 132 135 138 141 Kup książkęPoleć książkę 8 SPIS TRE(cid:165)CI Motywacja Dystraktory 4 Inteligencja emocjonalna Dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak wa(cid:285)na? Czym s(cid:200) emocje? 5 Modelowanie 6 Epilog — przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) Podsumowanie (cid:109)wiczenia Klasyczny feedback Test kamery Racjonalna Terapia Zachowa(cid:241) Znajdywanie przekona(cid:241) Ró(cid:285)ne perspektywy Odzyskiwanie wypar(cid:202) Technika trójk(cid:200)ta (cid:165)ci(cid:200)ganie masek Ego Management System Wizja, misja i cel Stwórz siebie Okre(cid:258)lanie celów Mierzenie efektywno(cid:258)ci Planowanie w retrospektywie Motywacja Budowanie nawyków Eliminacja dystraktorów Przeciwdzia(cid:239)anie sabota(cid:285)om Alternatywny przebieg zdarzenia Ulepszanie Zmiana emocji wyobra(cid:283)ni(cid:200) Zmiana emocji cia(cid:239)em Akceptacja emocji Odzyskiwanie równowagi emocjonalnej Modelowanie w(cid:239)asnego geniuszu Budowanie modelu 142 147 151 158 159 187 199 202 203 205 206 207 210 211 212 213 215 216 218 219 220 221 221 223 224 226 226 227 228 228 229 229 230 232 233 Kup książkęPoleć książkę 1 Success and Change Kup książkęPoleć książkę 10 SUCCESS AND CHANGE Kup książkęPoleć książkę Success and Change 11 Zapraszam Ci(cid:218) do prze(cid:285)ycia pewnej przygody. B(cid:218)dzie to jedna z najtrudniejszych przygód w Twoim (cid:285)yciu, ale te(cid:285) przy okazji jedna z najpi(cid:218)kniejszych. Przygoda ta nazywa si(cid:218) „kreowaniem siebie”. A nie ma nic bardziej fascynuj(cid:200)cego ni(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) od- krywania tego, (cid:285)e nie jeste(cid:258) ju(cid:285) tym, kim my(cid:258)la(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e jeste(cid:258). Bo przecie(cid:285) za t(cid:200) konstatacj(cid:200) odkryjesz co(cid:258) niewiarygodnie ujmuj(cid:200)- cego — mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) tworzenia w(cid:239)asnego (cid:285)ycia. Success and Change to pierwsze szkolenie wprowadzaj(cid:200)ce w ca(cid:239)y cykl, który obecnie oferuj(cid:218). Jest ono jednocze(cid:258)nie najwa(cid:285)niejsze, poniewa(cid:285) zawiera w sobie wszystkie te elementy, które pos(cid:239)u(cid:285)(cid:200) Ci do po(cid:239)o(cid:285)enia fundamentów pod swoje nowe (cid:285)ycie. Pierwszy element to zestaw technik. Techniki, które otrzymasz, dadz(cid:200) Ci szans(cid:218) osi(cid:200)gni(cid:218)cia okre(cid:258)lonego rodzaju wyników. Technika to swego rodzaju przepis lub raczej pomost, który w Twoim (cid:285)yciu mo(cid:285)e po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) Twój (cid:258)wiat aktualny ze (cid:258)wiatem oczekiwanym. Pomost za(cid:258) musi by(cid:202) na tyle stabilny i trwa(cid:239)y, by(cid:258) zdo(cid:239)a(cid:239) po nim przej(cid:258)(cid:202). (cid:191)eby to by(cid:239)o mo(cid:285)liwe, technika musi spe(cid:239)nia(cid:202) dwa warunki. Po pierwsze, musi by(cid:202) po- wtarzalna, po drugie za(cid:258) — duplikowalna. Warto si(cid:218) tu zatrzyma(cid:202) nad t(cid:200) powtarzalno(cid:258)ci(cid:200) technik. Otó(cid:285) je(cid:258)li skorzystasz z danej techniki tylko jeden raz w celu osi(cid:200)gni(cid:218)cia spodziewanego efektu i nie da si(cid:218) powtórzy(cid:202) jej po raz drugi, to oznacza, (cid:285)e ona po prostu nie dzia(cid:239)a, a jej pierwsze dzia(cid:239)anie (to jednorazowe) mo- (cid:285)esz wyja(cid:258)ni(cid:202) jedynie przypadkowo(cid:258)ci(cid:200). Nie wiesz wtedy, czy za- dzia(cid:239)a(cid:239)a technika, czy te(cid:285) akurat pojawi(cid:239) si(cid:218) jaki(cid:258) niewiarygodny zbieg okoliczno(cid:258)ci, który przypadkiem doprowadzi(cid:239) do osi(cid:200)gni(cid:218)cia celu. Je(cid:258)li natomiast jeste(cid:258) w stanie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cel, po raz kolejny stosuj(cid:200)c t(cid:218) sam(cid:200) technik(cid:218), to wówczas masz do czynienia z tech- nik(cid:200) powtarzaln(cid:200). A tylko taka technika dzia(cid:239)a. Innymi s(cid:239)owy, korzystaj(cid:200)c z technik przypadkowych, tracisz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wywie- rania wp(cid:239)ywu na otaczaj(cid:200)c(cid:200) Ci(cid:218) rzeczywisto(cid:258)(cid:202), za(cid:258) je(cid:258)li stosujesz techniki powtarzalne, zyskujesz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) takiego wp(cid:239)ywu. Dla- tego w biznesie mamy wi(cid:218)ksze zaufanie do tych, którzy wspi(cid:218)li si(cid:218) Kup książkęPoleć książkę 12 SUCCESS AND CHANGE wysoko, spadli ze szczytu, a potem si(cid:218) podnie(cid:258)li i znowu odnie(cid:258)li sukces. To oznacza, (cid:285)e maj(cid:200) umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) i (cid:285)e to ona — a nie (cid:239)ut szcz(cid:218)(cid:258)cia — zapewnia im wynik. Drugim warunkiem efektywno(cid:258)ci techniki jest jej duplikowalno(cid:258)(cid:202). (cid:146)atwo to zrozumie(cid:202) na przyk(cid:239)adzie biznesu. Je(cid:258)li prowadzisz (cid:258)wietny biznes, ale nie jeste(cid:258) w stanie go outsourcowa(cid:202), czyli biznes dzia(cid:239)a tylko wówczas, kiedy dzia(cid:239)asz osobi(cid:258)cie, to znaczy, (cid:285)e nie dysponujesz mo(cid:285)liwo(cid:258)ci(cid:200) duplikowa- nia tego biznesu. To prosta droga doj(cid:258)cia do biznesowej (cid:258)ciany, poza któr(cid:200) nie ma ju(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dalszego wzrostu. Bo skoro dys- ponujesz nieduplikowaln(cid:200) technik(cid:200), to inni ludzie nie mog(cid:200) jej po Tobie powtarza(cid:202). A skoro nie mog(cid:200), to pr(cid:218)dzej czy pó(cid:283)niej utkniesz we w(cid:239)asnor(cid:218)cznie robionym biznesie, a musisz utkn(cid:200)(cid:202), bo doba ma tylko dwadzie(cid:258)cia cztery godziny, a Ty tylko jedn(cid:200) par(cid:218) r(cid:200)k. W takiej sytuacji skazujesz si(cid:218) na „karier(cid:218) piosenkarza”. Lady Gaga nie mo(cid:285)e nie za(cid:258)piewa(cid:202) na swoim koncercie. Nie mo(cid:285)e postawi(cid:202) na scenie swojego duplikatu i sprzedawa(cid:202) biletów, bo nikt ich nie b(cid:218)dzie chcia(cid:239) kupowa(cid:202). Jednak ludzie chc(cid:200) kupowa(cid:202) bilety na jej koncerty, ale pod jednym warunkiem — (cid:285)e za(cid:258)piewa dla nich Lady Gaga, a nie Lady Bubu. A zatem to spojrzenie na technik(cid:218) — pod wzgl(cid:218)dem tego, czy jest powtarzalna — daje Ci od razu pewn(cid:200) przewag(cid:218), bo zdobywasz (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e technika, któr(cid:200) stworzysz, pozwoli Ci uzyska(cid:202) okre(cid:258)lony efekt. Doskona(cid:239)a tech- nika — najlepsza, jak(cid:200) mo(cid:285)esz stworzy(cid:202) — to taka, która dzia(cid:239)a zawsze, czyli jest doskonale powtarzalna. Co Ci to daje? Dzi(cid:218)ki temu nie musisz si(cid:218) koncentrowa(cid:202) na niej, bo wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) czyn- no(cid:258)ci b(cid:218)dzie za Ciebie wykonywana z automatu przez w(cid:239)asny mózg. I to jest pryzmat inteligencji: jeste(cid:258) w stanie si(cid:218) czego(cid:258) nauczy(cid:202) i przekaza(cid:202) komu(cid:258) t(cid:218) wiedz(cid:218), by robi(cid:239) co(cid:258) za Ciebie, przynosz(cid:200)c Ci zyski. Tak w biznesie dzia(cid:239)a outsourcing. A teraz zastanów si(cid:218), co by by(cid:239)o, gdyby(cid:258) opanowa(cid:239) pewn(cid:200) doskonale po- wtarzaln(cid:200) technik(cid:218) i zamiast przekaza(cid:202) j(cid:200) komu(cid:258), by dzia(cid:239)a(cid:239) za Ciebie… odda(cid:239) j(cid:200) w(cid:239)asnemu mózgowi. Wyobra(cid:285)asz sobie taki uk(cid:239)ad? Kup książkęPoleć książkę Success and Change 13 Ty si(cid:218) czego(cid:258) nauczy(cid:239)e(cid:258), opanowa(cid:239)e(cid:258) pewn(cid:200) powtarzaln(cid:200) techni- k(cid:218), która za ka(cid:285)dym razem pozwala osi(cid:200)ga(cid:202) cel, i… zamiast si(cid:218) ni(cid:200) zajmowa(cid:202), zlecasz jej wykonywanie swojemu mózgowi. I teraz masz (cid:258)wi(cid:218)ty spokój, nie musisz si(cid:218) w ogóle zastanawia(cid:202), bo Twój mózg robi ca(cid:239)(cid:200) robot(cid:218) za Ciebie. Pi(cid:218)kna wizja? To równie(cid:285) jest fakt. Nazywamy go nawykiem. Zapewniam Ci(cid:218), (cid:285)e po przeczyta- niu tej ksi(cid:200)(cid:285)ki upewnisz si(cid:218), (cid:285)e ta wizja jest nie tylko mo(cid:285)liwa do osi(cid:200)gni(cid:218)cia, ale te(cid:285) (cid:285)e taki rodzaj funkcjonowania mo(cid:285)e si(cid:218) w prosty sposób sta(cid:202) równie(cid:285) Twoim udzia(cid:239)em. Poka(cid:285)(cid:218) Ci to na prostym przyk(cid:239)adzie — teraz czytasz te s(cid:239)owa w j(cid:218)zyku polskim i nie musisz ich sobie t(cid:239)umaczy(cid:202). Po prostu znasz ich znaczenie, poniewa(cid:285) Twój mózg pos(cid:239)uguje si(cid:218) w tej chwili w(cid:239)a(cid:258)nie jedn(cid:200) z powtarzalnych technik. Ty si(cid:218) tego nauczy(cid:239)e(cid:258), przekaza(cid:239)e(cid:258) wie- dz(cid:218) do mózgu i nie musisz co chwil(cid:218) sprawdza(cid:202), czy wszystko ro- zumiesz. Wydaje si(cid:218) to proste i oczywiste. Ale czemu nie dzia(cid:239)a w tak wielu przypadkach ludzi, którzy staraj(cid:200) si(cid:218) uczy(cid:202) na przy- k(cid:239)ad j(cid:218)zyka angielskiego? Kto(cid:258) do nich co(cid:258) mówi, a oni natych- miast to us(cid:239)yszane zdanie t(cid:239)umacz(cid:200) sobie w g(cid:239)owie na polski. Co wtedy robi(cid:200)? Sprawdzaj(cid:200), czy technika dzia(cid:239)a. Gdyby bowiem byli pewni co do techniki, gdyby ich technika rozumienia angiel- skiego by(cid:239)a powtarzalna, to przecie(cid:285) nie musieliby tego robi(cid:202). Inna rzecz to to, (cid:285)e w taki sposób w ogóle si(cid:218) nie da porozumiewa(cid:202), po- niewa(cid:285) kiedy t(cid:239)umaczysz sobie w g(cid:239)owie w(cid:239)a(cid:258)nie us(cid:239)yszane zdanie, Twój rozmówca ju(cid:285) mówi kolejne, którego nie zd(cid:200)(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) us(cid:239)ysze(cid:202), gdy(cid:285) by(cid:239)e(cid:258) zaj(cid:218)ty… t(cid:239)umaczeniem poprzedniego. Tymczasem opa- nowanie dobrej powtarzalnej techniki pozwoli Ci skupi(cid:202) si(cid:218) na in- nych rzeczach, bo sama technika b(cid:218)dzie wykonywana przez Twój system outsourcingu do mózgu niejako w tle. Spójrz zreszt(cid:200) na najbardziej kasowe filmy Hollywood — na przyk(cid:239)ad na ca(cid:239)y cykl obrazów z Jamesem Bondem. To w(cid:239)a(cid:258)nie przyk(cid:239)ad doskonale powtarzalnej techniki, bo trudno sobie wyobrazi(cid:202) kolejny film o przygodach agenta Jej Królewskiej Mo(cid:258)ci, w którym nie by(cid:239)oby Kup książkęPoleć książkę 14 SUCCESS AND CHANGE po(cid:258)cigów, bijatyki, z(cid:239)ego charakteru, pi(cid:218)knych kobiet i ratowania (cid:258)wiata. Zobacz, jakie to proste — wystarczy pokazywa(cid:202) wci(cid:200)(cid:285) tego samego bohatera otoczonego podobnymi lud(cid:283)mi i rozwi(cid:200)zuj(cid:200)cego podobne problemy, by zarobi(cid:202) na tych filmach miliony dolarów. Wystarczy da(cid:202) mu do dyspozycji te same rekwizyty, te same de- koracje i znale(cid:283)(cid:202) aktora, który b(cid:218)dzie reprezentowa(cid:239) pewien okre- (cid:258)lony typ m(cid:218)(cid:285)czyzny. Szansa na to, (cid:285)e sprzedasz taki film, zaczyna by(cid:202) naprawd(cid:218) spora. I je(cid:258)li teraz we(cid:283)miesz pod uwag(cid:218) wszystkie te sta(cid:239)e elementy, które zawsze i za ka(cid:285)dym razem b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) pojawia(cid:239)y w kolejnych Bondach, to w(cid:239)a(cid:258)nie dostrzeg(cid:239)e(cid:258) powtarzaln(cid:200) matryc(cid:218), która stanowi 90 tego rodzaju produkcji. Oczywi(cid:258)cie pozosta(cid:239)e 10 to kreatywno(cid:258)(cid:202), ale tak naprawd(cid:218) film sprzedaje si(cid:218) dzi(cid:218)ki okre(cid:258)lonej matrycy budowanej przez Jamesa Bonda (bohatera) b(cid:218)- d(cid:200)cego w konflikcie z wrogiem, który w ka(cid:285)dym filmie chce znisz- czy(cid:202) (cid:258)wiat. James nas przed nim ratuje, korzystaj(cid:200)c z przedmiotów, w jakie wyposa(cid:285)a go Q (ekspert od gad(cid:285)etów), i wykonuj(cid:200)c roz- kazy M (szefowej). Ma garnitur tej samej marki, zawsze taki sam zegarek, w zale(cid:285)no(cid:258)ci od lokowania produktu pije taki a nie inny alkohol. W gruncie rzeczy za ka(cid:285)dym razem ogl(cid:200)dasz ten sam film, p(cid:239)ac(cid:200)c wytwórni nowe pieni(cid:200)dze. To (cid:285)y(cid:239)a z(cid:239)ota! Wymy(cid:258)lili oni bowiem duplikowalny i powtarzalny system, który zawsze dzia(cid:239)a. Jeste(cid:258) teraz coraz bli(cid:285)ej wyobra(cid:285)enia sobie sytuacji, w której i Ty móg(cid:239)by(cid:258) dla swojego (cid:285)ycia stworzy(cid:202) odpowiedni(cid:200) matryc(cid:218)… która mog(cid:239)aby dla Ciebie zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze. Kusz(cid:200)ca wizja, prawda? Dlatego tak wa(cid:285)ne jest, by stworzy(cid:202) doskonale powtarzaln(cid:200) technik(cid:218), bo wszystko, co jest powtarzalne, po pewnym czasie staje si(cid:218) automatyczne. A mózg (cid:258)wietnie si(cid:218) czuje, kiedy wyko- nuje automatyczne czynno(cid:258)ci. Ty w tym czasie mo(cid:285)esz po(cid:258)wi(cid:218)- ci(cid:202) czas swojemu umys(cid:239)owi, uczy(cid:202) si(cid:218) nowych rzeczy i przy okazji (cid:258)wietnie si(cid:218) w (cid:285)yciu bawi(cid:202). Powiesz, (cid:285)e przecie(cid:285) do uczenia si(cid:218) wykorzystujesz umys(cid:239). Nie. Uczenie si(cid:218) za pomoc(cid:200) umys(cid:239)u jest po prostu strat(cid:200) czasu. Kup książkęPoleć książkę Success and Change 15 Wró(cid:202)my na chwil(cid:218) do przyk(cid:239)adu nauki j(cid:218)zyka obcego. Spróbuj odpowiedzie(cid:202) sobie na pytanie, czy to Ty nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) j(cid:218)zyka obcego, czy te(cid:285) mo(cid:285)e zrobi(cid:239) to jedynie Twój mózg, który powta- rza(cid:239) pewne automatyczne czynno(cid:258)ci i zabiegi? Czy(cid:285) nie tak by(cid:239)o czasem z nauk(cid:200)… j(cid:218)zyka polskiego? Przecie(cid:285) to jeden z naj- trudniejszych j(cid:218)zyków na (cid:258)wiecie, a mimo wszystko uda(cid:239)o Ci si(cid:218) jako(cid:258) go nauczy(cid:202). Z ma(cid:239)(cid:200) poprawk(cid:200). To nie Tobie uda(cid:239)o si(cid:218) go nauczy(cid:202). Zrobi(cid:239) to za Ciebie Twój mózg. Ty tylko stworzy(cid:239)e(cid:258) mó- zgowi okre(cid:258)lone (cid:258)rodowisko do tej nauki — i to takie (cid:258)rodowisko, w którym regularnie zachodzi(cid:239)y okre(cid:258)lone zjawiska. A mózg si(cid:218) uczy(cid:239), poniewa(cid:285) on si(cid:218) dostosowuje do sytuacji. S(cid:239)ucha(cid:239) j(cid:218)zyka polskiego, przyswaja(cid:239) najpierw pojedyncze s(cid:239)owa, potem proste zdania, nast(cid:218)pnie bardziej z(cid:239)o(cid:285)one, a(cid:285) w ko(cid:241)cu nieustannie ope- ruj(cid:200)c w tym (cid:258)rodowisku, który mu stworzy(cid:239)e(cid:258), zacz(cid:200)(cid:239) si(cid:218) tego j(cid:218)zyka uczy(cid:202) i w ko(cid:241)cu opanowa(cid:239) go na poziomie pozwalaj(cid:200)cym na swobodn(cid:200) konwersacj(cid:218) czy te(cid:285) czytanie mi(cid:218)dzy innymi w(cid:239)a- (cid:258)nie tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. A u(cid:285)ywa(cid:239) do tego zawsze tej samej, powtarzalnej techniki. Ty tymczasem zupe(cid:239)nie zapomnia(cid:239)e(cid:258) o takiej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i kiedy chcesz si(cid:218) nauczy(cid:202) jakiego(cid:258) obcego j(cid:218)zyka, wkuwasz na pami(cid:218)(cid:202) s(cid:239)ówka, zamiast stworzy(cid:202) mózgowi okre(cid:258)lone (cid:258)rodowisko, w którym b(cid:218)dzie móg(cid:239) ponownie u(cid:285)y(cid:202) znanych mu ju(cid:285) i powta- rzalnych technik. Drugim poza powtarzalnymi technikami elementem, z które- go sk(cid:239)ada si(cid:218) fundament pod Twoje nowe (cid:285)ycie, jest osobowo(cid:258)(cid:202). Przecie(cid:285) sama technika to jeszcze nie wszystko — musi by(cid:202) równie(cid:285) kto(cid:258), kto potrafi jej u(cid:285)y(cid:202). Je(cid:258)li na przyk(cid:239)ad dasz komu(cid:258) (outsoursujesz) technik(cid:218) o nazwie samochód Formu(cid:239)y 1, to jeszcze ten kto(cid:258) musi umie(cid:202) tym je(cid:283)dzi(cid:202). W przeciwnym razie pojawi si(cid:218) podstawowy problem — taka osoba najprawdopodob- niej nie poradzi sobie z prowadzeniem tak zaawansowanego tech- nologicznie, tak szybkiego i pot(cid:218)(cid:285)nego samochodu wy(cid:258)cigowego. A zatem korzystanie z doskona(cid:239)ych technik wymaga równie(cid:285) Kup książkęPoleć książkę 16 SUCCESS AND CHANGE doskona(cid:239)ej osobowo(cid:258)ci. To w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego najwi(cid:218)ksza liczba wy- padków samochodowych czy motocyklowych jest powodowana przez m(cid:239)odych m(cid:218)(cid:285)czyzn pomi(cid:218)dzy 18 a 25 rokiem (cid:285)ycia. Oso- bowo(cid:258)(cid:202) 18-latka nie jest po prostu w stanie ud(cid:283)wign(cid:200)(cid:202) techniki oferowanej przez superszybki, mocny, sportowy motocykl. M(cid:239)odzi ludzie nie s(cid:200) przygotowani do poradzenia sobie z tak(cid:200) technik(cid:200), nie maj(cid:200) bowiem wystarczaj(cid:200)co silnej osobowo(cid:258)ci, by stosowana przez nich technika mog(cid:239)a przynosi(cid:202) odpowiednie rezultaty. Zreszt(cid:200) ta rozbie(cid:285)no(cid:258)(cid:202) osobowo(cid:258)ci i techniki jest widoczna w wielu innych aspektach (cid:285)ycia. W(cid:239)a(cid:258)nie to zjawisko jest odpowiedzialne za to, (cid:285)e ok. 90 szcz(cid:218)(cid:258)liwców, którzy wygrywaj(cid:200) olbrzymie sumy we wszelkiego typu loteriach na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie, traci swoje maj(cid:200)tki w przeci(cid:200)gu dwóch lat od wygranej. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) bowiem ludzi ma- rzy o wielkich pieni(cid:200)dzach, ale kiedy pojawiaj(cid:200) si(cid:218) one w ich (cid:285)yciu, nie s(cid:200) w stanie sobie z tym brzemieniem poradzi(cid:202). Zobacz, jak czasem ko(cid:241)cz(cid:200) wielkie gwiazdy — nagle w ich (cid:285)yciu pojawiaj(cid:200) si(cid:218) wielkie pieni(cid:200)dze i, mimo (cid:285)e maj(cid:200) olbrzymie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, bo potrafi(cid:200) (cid:258)wietnie (cid:258)piewa(cid:202) czy gra(cid:202), to jednocze(cid:258)nie nie s(cid:200) w stanie poradzi(cid:202) sobie z now(cid:200) sytuacj(cid:200). Wówczas gór(cid:218) nad nimi bior(cid:200) uzale(cid:285)nienia od narkotyków albo alkoholu. To w(cid:239)a(cid:258)nie przy- k(cid:239)ad, kiedy supertechnika nie idzie w parze z superosobowo(cid:258)ci(cid:200). To sytuacje, w których osobowo(cid:258)(cid:202) nie daje rady, bo ma do czy- nienia ze zbyt zaawansowan(cid:200) technik(cid:200). I teraz sam si(cid:218) zastanów, czy jeste(cid:258) gotowy na sukces. Jeste(cid:258)? A dasz sobie rad(cid:218) z tym sukcesem? Dasz rad(cid:218) ten sukces utrzyma(cid:202)? Wyobra(cid:283) sobie ko- biet(cid:218), która robi karier(cid:218) w korporacji. Jest (cid:258)wietna, inteligentna, doskonale wykszta(cid:239)cona, ma znakomite cechy przywódcze. Wspi- na si(cid:218) po szczeblach kariery i nagle s(cid:239)yszy od swoich kole(cid:285)anek, (cid:285)e zawdzi(cid:218)cza to nie inteligencji, ale podró(cid:285)y przez po(cid:258)ciel kolej- nych prezesów. Czy uda Ci si(cid:218) z tym poradzi(cid:202)? Czy Twoja osobo- wo(cid:258)(cid:202) jest wystarczaj(cid:200)co silna, by znie(cid:258)(cid:202) tak(cid:200) sytuacj(cid:218)? Albo wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e wreszcie Ci si(cid:218) uda(cid:239)o schudn(cid:200)(cid:202). Co wi(cid:218)cej, nie do(cid:258)(cid:202), (cid:285)e utrzymujesz wag(cid:218), to jeszcze zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) regularnie (cid:202)wiczy(cid:202). Dbasz Kup książkęPoleć książkę Success and Change 17 o swoje cia(cid:239)o, czujesz si(cid:218) w nim (cid:258)wietnie i chcesz si(cid:218) nim po- chwali(cid:202). Spacerujesz pla(cid:285)(cid:200) i napotykasz wpatrzonego w Ciebie go(cid:258)cia z brzuchem jak pi(cid:239)ka lekarska, z jagodziank(cid:200) w jednej d(cid:239)oni i piwem w drugiej. Co o Tobie pomy(cid:258)li? „Ale debil!” Dla- czego? Poniewa(cid:285) jeste(cid:258) dla niego emanacj(cid:200) tego wszystkiego, czego on nie ma. Ale nie to go w Tobie frustruje najbardziej. Najbardziej cierpi nie dlatego, (cid:285)e nie wygl(cid:200)da tak jak Ty, lecz dlatego, i(cid:285) nic nie robi, (cid:285)eby wygl(cid:200)da(cid:202) tak jak Ty. A zatem jedn(cid:200) z najwi(cid:218)kszych Twoich trosk, zanim odniesiesz sukces, powinna by(cid:202) ta, by dok(cid:239)adnie zdawa(cid:202) sobie spraw(cid:218), czy w sytuacji sukcesu b(cid:218)dziesz w stanie poradzi(cid:202) sobie z tym, (cid:285)e tak wielu ludzi mo(cid:285)e Ci(cid:218) znienawidzi(cid:202) lub niesprawiedliwie ocenia(cid:202). Bo (cid:285)eby naprawd(cid:218) odnie(cid:258)(cid:202) sukces, trzeba najpierw by(cid:202) na ten sukces gotowym. Przez ostatnie dziesi(cid:218)(cid:202) lat mojej pracy odkry(cid:239)em, (cid:285)e ludzie tak napraw- d(cid:218) najbardziej boj(cid:200) si(cid:218) my(cid:258)li, co te(cid:285) si(cid:218) z nimi stanie, kiedy zo- stan(cid:200) tymi, o których nawet nie (cid:258)mieli pomarzy(cid:202). I co wi(cid:218)cej, boj(cid:200) si(cid:218) tego, jak wówczas zareaguje na nich (cid:258)wiat. Kiedy(cid:258), w czasach innych potrzeb i przed urodzeniem dziecka, kupi(cid:239)em sobie du(cid:285)e sportowe auto. Stan(cid:200)(cid:239)em na jednym z warszawskich skrzy(cid:285)owa(cid:241) na (cid:258)wiat(cid:239)ach. Do tego mojego pi(cid:218)knego auta podszed(cid:239) wówczas pewien jegomo(cid:258)(cid:202) i zamaszy(cid:258)cie splun(cid:200)(cid:239) na mask(cid:218). Zupe(cid:239)nie bez powodu, z czystej zawi(cid:258)ci i nienawi(cid:258)ci do tych, którym w (cid:285)yciu powodzi si(cid:218) lepiej. Trzeba mie(cid:202) du(cid:285)(cid:200) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) i samozaparcie, (cid:285)eby w takiej sytuacji powiedzie(cid:202) sobie: „E, daj spokój, przecie(cid:285) on jest na innym poziomie rozwoju”, zamiast wyj(cid:258)(cid:202) z samochodu i odp(cid:239)aci(cid:202) mu pi(cid:218)knym za nadobne. A, niestety, to drugie roz- wi(cid:200)zanie nie jest godne tego, co chcesz sob(cid:200) reprezentowa(cid:202). Warto te(cid:285) zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad drug(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci(cid:200) w relacji osobowo(cid:258)(cid:202) – technika. Co si(cid:218) bowiem dzieje, kiedy osobowo(cid:258)(cid:202) jest wielka, ale technika zbyt ma(cid:239)a, czyli w sytuacji, kiedy próbujesz wsadzi(cid:202) Ayrtona Senn(cid:218) do malucha? W(cid:239)a(cid:258)nie to prze(cid:285)ywa spo- ra liczba naszych rodaków, którzy cierpi(cid:200) na cienie „polsko(cid:258)ci” — zestaw ograniczaj(cid:200)cych przekona(cid:241) tworz(cid:200)cych mentalno(cid:258)(cid:202) Kup książkęPoleć książkę 18 SUCCESS AND CHANGE narzekactwa, zawi(cid:258)ci, braku zaufania i krytycyzmu, poczucia gor- szo(cid:258)ci, l(cid:218)ku przed pope(cid:239)nianiem b(cid:239)(cid:218)dów. Maj(cid:200) (cid:258)wietne, fanta- styczne pomys(cid:239)y, ale zostali przez lata walki z najprzeró(cid:285)niejszymi wrogami zaprogramowani do wybitnych zdolno(cid:258)ci adaptacyjnych. Nosz(cid:200) pod czaszk(cid:200) umiej(cid:218)tno(cid:258)ci biznesowe, których nie powsty- dzi(cid:239)aby si(cid:218) (cid:285)adna nacja na (cid:258)wiecie. Kiedy wyje(cid:285)d(cid:285)aj(cid:200) z kraju, robi(cid:200) wielkie kariery, a tutaj, nad Wis(cid:239)(cid:200), zostaje im jedynie rola franczy- zobiorców. S(cid:200) jak geniusze w kurnikach — maj(cid:200) wielkie osobowo- (cid:258)ci skazane przez kulturowy nadruk na korzystanie z nieprzysta- j(cid:200)cych do ich potencja(cid:239)u technik. To mi(cid:218)dzy innymi to zjawisko jest odpowiedzialne za tak wielki internetowy sukces piosenki Donatana i Cleo My S(cid:239)owianie, wyklikanej na dzie(cid:241) dzisiejszy niemal 50 mln razy. Bo w tej piosence Polacy g(cid:239)o(cid:258)no us(cid:239)yszeli, (cid:285)e mo(cid:285)na by(cid:202) dumnym z bycia przedstawicielem S(cid:239)owian, a nieko- niecznie ze stania na zmywaku w Yorkshire. I ta piosenka spo- tka(cid:239)a si(cid:218) z takim zainteresowaniem nie poprzez epatowanie seksem, ale w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego, (cid:285)e zbuntowa(cid:239)a si(cid:218) przeciwko zjawisku zwanym negatywizmem. Negatywizm to zjawisko odpowiedzialne równie(cid:285) za nastawienie Polaków do sukcesu innych. Wystarczy przeczyta(cid:202) kilka internetowych dyskusji, by znale(cid:283)(cid:202) ilo(cid:258)(cid:202) hejtu przekraczaj(cid:200)c(cid:200) ludzk(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:218). Dlatego tak trudno odnie(cid:258)(cid:202) sukces, pozostaj(cid:200)c w ramie pod nazw(cid:200) „Jestem Polakiem”. Nawet je(cid:258)li masz niepraw- dopodobnie genialny pomys(cid:239) na biznes, to (cid:285)eby go naprawd(cid:218) zrobi(cid:202), musisz wykroczy(cid:202) poza t(cid:218) ram(cid:218). Nawet je(cid:258)li bowiem nauczysz si(cid:218) radzi(cid:202) sobie z negatywizmem Twoich s(cid:200)siadów, rodziny czy spo(cid:239)eczno(cid:258)ci internetowej, to perspektywa biznesu z tej(cid:285)e ramy b(cid:218)dzie zawsze perspektyw(cid:200) pod tytu(cid:239)em: „To si(cid:218) nie mo(cid:285)e uda(cid:202)”. A to dlatego, (cid:285)e nawet przy rewelacyjnym potencjale w tej ramie jeste(cid:258) atakowany poczuciem ka(cid:285)(cid:200)cym Ci my(cid:258)le(cid:202) „Jestem gorszy”, a st(cid:200)d ju(cid:285) krótka droga nie tylko do tego, by Twój biznes nie przetrwa(cid:239), ale do tego, by w ogóle nie podejmowa(cid:202) prób jego re- alizacji. Kultura, która Ci(cid:218) otacza, a raczej ta, któr(cid:200) pozwalasz si(cid:218) otacza(cid:202), sprawia, (cid:285)e stajesz si(cid:218) podmiotem okre(cid:258)lonych przekona(cid:241). Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Success and Change
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: