Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 011822 21077983 na godz. na dobę w sumie
Superkompetencja. Sześć fundamentów, dzięki którym osiągniesz pełnię swoich możliwości - książka
Superkompetencja. Sześć fundamentów, dzięki którym osiągniesz pełnię swoich możliwości - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3357-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Możesz wszystko, jeśli wiesz JAK!

Sukces odniosą ci, którzy potrafią zrobić więcej w krótszym czasie i zawsze prezentują najwyższą wydajność. Ludzie, którzy osiągają pełnię swego potencjału, nie są po prostu kompetentni; oni są superkompetentni.Czymkolwiek się zajmujesz, bądź w tym dobry.
Abraham Lincoln

Dążysz do doskonałości. Chcesz być nieprzeciętny i zyskać dowód na to, że jesteś niezastąpiony. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiesz, że dzisiaj, aby osiągnąć sukces w świecie biznesu i w pełni wykorzystać swój życiowy potencjał, nie wystarczy być po prostu kompetentnym. Współczesny świat, oparty na silnej konkurencji, oferuje mnóstwo okazji tym, którzy wiedzą, czego pragną - jednak aby je wykorzystać, trzeba być superkompetentnym.

Teraz możesz się tego nauczyć - bez względu na to, w czym się specjalizujesz i w jakiej branży pracujesz. Dzięki sześciu fundamentom ukrytym w tej książce udoskonalisz swoją wydajność i zdobędziesz pewność siebie, która popchnie Cię naprzód i umożliwi odniesienie wspaniałych sukcesów w Twojej karierze zawodowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Superkompetencja. Sześć fundamentów, dzięki którym osiągniesz pełnię swoich możliwości Autor: Laura Stack Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-3357-9 Tytuł oryginału: SuperCompetent: The Six Keys to Perform at Your Productive Best Format: 158 × 235, stron: 248 Możesz wszystko, jeśli wiesz JAK! • Stosuj zbiór ćwiczeń i testów pomagających ocenić własną wydajność • Poznaj metody osiągania koncentracji, zarządzania środkami i zdobywania celów • Odkryj możliwość zyskania doskonałych atutów w walce o nowe stanowisko • Zyskaj idealną równowagę między życiem osobistym a zawodowym • Odrzuć niepokój wywołany listą spraw do załatwienia Sukces odniosą ci, którzy potrafią zrobić więcej w krótszym czasie i zawsze prezentują najwyższą wydajność. Ludzie, którzy osiągają pełnię swego potencjału, nie są po prostu kompetentni; oni są superkompetentni. Czymkolwiek się zajmujesz, bądź w tym dobry. Abraham Lincoln Dążysz do doskonałości. Chcesz być nieprzeciętny i zyskać dowód na to, że jesteś niezastąpiony. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiesz, że dzisiaj, aby osiągnąć sukces w świecie biznesu i w pełni wykorzystać swój życiowy potencjał, nie wystarczy być po prostu kompetentnym. Współczesny świat, oparty na silnej konkurencji, oferuje mnóstwo okazji tym, którzy wiedzą, czego pragną — jednak aby je wykorzystać, trzeba być superkompetentnym. Teraz możesz się tego nauczyć — bez względu na to, w czym się specjalizujesz i w jakiej branży pracujesz. Dzięki sześciu fundamentom ukrytym w tej książce udoskonalisz swoją wydajność i zdobędziesz pewność siebie, która popchnie Cię naprzód i umożliwi odniesienie wspaniałych sukcesów w Twojej karierze zawodowej. • Działanie: naucz się nadawać swoim zadaniom i działaniom odpowiednie priorytety. • Dyspozycyjność: zdobądź umiejętność kontrolowania swojego harmonogramu i chronienia własnego czasu. • Uwaga: odkryj zdolność do świadomego koncentrowania się na kluczowych zadaniach. • Dostępność: posiądź umiejętność organizowania własnej pracy i szybkiego odnajdowania potrzebnych informacji. • Odpowiedzialność: przejmij kontrolę nad swoimi działaniami i ich rezultatami. • Postawa: poznaj moc takich czynników, jak motywacja, asertywność i działania proaktywne. Spis treĂci PodziÚkowania Sïowo wstÚpne WstÚp Test na SuperkompetencjÚ CzÚĂÊ I Pierwszy fundament Superkompetencji: Dziaïanie Rozdziaï 1. O co w tym wszystkim chodzi, Alfie? Rozdziaï 2. Dlaczego, do licha, robimy to w ten sposób? Rozdziaï 3. Lepsze ĝycie dziÚki technologii Rozdziaï 4. Tylko praca, bez zabawy, uschnie z nudy Jack niebawem Rozdziaï 5. Na mojej liĂcie spraw do zaïatwienia jest 117 punktów! Podsumowanie: Dziaïanie CzÚĂÊ II Drugi fundament Superkompetencji: DyspozycyjnoĂÊ Rozdziaï 6. NA KIEDY to chcesz? Rozdziaï 7. Hej, WY! WynoĂcie siÚ z mojej planety! Rozdziaï 8. Wszystko, co potrafisz, ja umiem zrobiÊ lepiej Rozdziaï 9. Sekrety tworzenia doskonaïych harmonogramów Rozdziaï 10. Skoñcz z szaleñstwem spotkañ! Podsumowanie: DyspozycyjnoĂÊ CzÚĂÊ III Trzeci fundament Superkompetencji: Uwaga Rozdziaï 11. Nie otwieraj tego! Rozdziaï 12. eBay i Yahoo!, i YouTube, o jejku! Rozdziaï 13. Im wiÚcej pracujÚ, tym wiÚksze mam zalegïoĂci! Rozdziaï 14. Relacje towarzyskie wspomagajÈ sukces Rozdziaï 15. BlackBerry Podsumowanie: Uwaga 7 9 11 15 21 29 35 42 47 51 59 65 70 77 81 87 99 105 108 112 117 123 127 8 Superkompetencja CzÚĂÊ IV Czwarty fundament Superkompetencji: DostÚpnoĂÊ Rozdziaï 16. Wiem, ĝe gdzieĂ tutaj mam system… Rozdziaï 17. Hm, co to ja miaïem dzisiaj zrobiÊ? Rozdziaï 18. To Ty jesteĂ szefem, a nie Twoja skrzynka odbiorcza! Rozdziaï 19. Nie potrzebujemy ĝadnych wizytowników! Rozdziaï 20. Znów w podróĝy… Podsumowanie: DostÚpnoĂÊ CzÚĂÊ V PiÈty fundament Superkompetencji: OdpowiedzialnoĂÊ Rozdziaï 21. Przyjmuj pochwaïy, gdy Ci siÚ naleĝÈ — i bierz winÚ na siebie Rozdziaï 22. Ten, kto najgïoĂniej krzyczy… peïni rolÚ koïa napÚdowego Rozdziaï 23. Weě siÚ do roboty! Rozdziaï 24. Zabierzmy siÚ do pracy! Rozdziaï 25. Ulepszacze — poĝeracze czasu Podsumowanie: OdpowiedzialnoĂÊ CzÚĂÊ VI Szósty fundament Superkompetencji: Postawa Rozdziaï 26. JeĂli bÚdziesz dusiï siÚ we wïasnym sosie, rozgotujesz siÚ Rozdziaï 27. Nigdy, przenigdy, przenigdy, przenigdy nie poddawaj siÚ Rozdziaï 28. Maïpa widzi, maïpa robi Rozdziaï 29. Dlaczego nie moĝesz po prostu czytaÊ mi w myĂlach? Rozdziaï 30. Hej tam, Pollyanno! Podsumowanie: Postawa Podsumowanie ZaïÈcznik O autorce 133 141 151 158 164 171 177 181 186 192 196 204 209 214 221 226 234 239 243 246 247 NA KIEDY to chcesz? 65 ROZDZIA’ 6. NA KIEDY to chcesz? SUPERKOMPETENCJA MyĂlenie bohaterskie: Odmawiam speïnienia proĂby, gdy uznam to za konieczne, i umiem grzecznie powiedzieÊ „nie”. ZWYK’A KOMPETENCJA MyĂlenie zerowe: ChcÚ wszystkich zadowoliÊ, dlatego speïniam kaĝdÈ proĂbÚ. C zy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ robiÊ plany wspólnie ze znajomymi lub dzieÊmi (albo planowaÊ coĂ tylko dla siebie), a zaraz potem odkryÊ, ĝe musisz przeïoĝyÊ to na nastÚpny miesiÈc, poniewaĝ nie jesteĂ w stanie znaleěÊ wolnego miejsca w swoim grafiku? Jeĝeli tak, to prawdopodobnie masz syndrom Ado Annie1: jesteĂ dziewczynÈ (albo facetem), która nie potrafi powiedzieÊ „nie”. Wszyscy chcemy mieÊ poczucie, ĝe jesteĂmy wspaniaïymi rodzicami, Ăwietnymi pracownikami i po- mocnymi czïonkami spoïecznoĂci. Nie ma nic zïego w mówieniu „tak”, pod warun- kiem, ĝe robisz to z umiarem. Natura ludzka jest tak skonstruowana, ĝe chcemy odno- siÊ sukcesy i zadowalaÊ innych. Kiedy jednak „wiele” zamienia siÚ w „zbyt wiele”? WydajnoĂÊ nie oznacza wypeïnienia kaĝdej chwili obowiÈzkami. JeĂli w Twoim grafiku nie bÚdzie czasu dla rodziny, przyjacióï i — tak! — dla Ciebie, bardzo szybko siÚ wypalisz. JesteĂ dobry w tym, co robisz, dlatego ludzie zawsze bÚdÈ CiÚ prosiÊ o pomoc i wsparcie. BÚdÈ chcieli, ĝebyĂ zasiadï w kolejnej komisji, uszyï kilka kostiumów na szkolne przedstawienie albo napisaï biuletyn dla stowarzy- szenia wïaĂcicieli domów. Jednak to, ĝe w Twoim kalendarzu znajduje siÚ kilka pustych miejsc, nie oznacza od razu, ĝe musisz przychylaÊ siÚ do kaĝdej proĂby, z którÈ ktoĂ siÚ do Ciebie zwraca. 1 Bohaterka musicalu Oklahoma!, która nigdy nie mówiïa „nie” ĝadnemu z adoratorów starajÈcych siÚ o jej wzglÚdy — przyp. tïum. 66 Drugi fundament Superkompetencji: DyspozycyjnoĂÊ „Nie” to nie jest brzydkie sïowo ZarzÈdzanie czasem nie polega na magicznym znajdowaniu dodatkowych godzin; chodzi o to, ĝebyĂ jak najlepiej wykorzystaï ten czas, który juĝ masz. Przestañ szukaÊ dodatkowych minut i zacznij odmawiaÊ osobom, które chcÈ, ĝebyĂ po- ĂwiÚciï im chwilÚ. JeĂli bÚdziesz braï na siebie coraz wiÚcej obowiÈzków, jak wy- obraĝasz sobie realizacjÚ zadañ, które juĝ teraz masz do wykonania? Wiesz dobrze, ĝe niedïugo odbierzesz telefon albo e-mail z zapytaniem: „Czy mógïbyĂ…?”. Dlatego musisz siÚ przygotowaÊ. Weě gïÚboki oddech i powiedz to: „Nie”. To wcale nie byïo takie trudne, prawda? Nie musisz nawet wypowiadaÊ te- go sïowa. BÈdě twórczy! Oto kilka przykïadów, jak moĝna odmówiÊ speïnienia proĂby bez uĝycia sïowa „nie”: 1. Negocjuj. Nie zakïadaj, ĝe dany termin ma charakter ostateczny. KiedyĂ pewna kobieta zapytaïa mnie: „Jestem administratorkÈ, dlatego moim gïów- nym zadaniem jest oferowanie klientom wsparcia. MuszÚ udzielaÊ ludziom informacji, gdy mnie o to proszÈ. Jak mogÚ powiedzieÊ im »nie«?”. Nie chodzi o to, ĝeby mówiÊ „nie”, lecz o to, ĝeby zadawaÊ pytania. CzÚsto zakïadamy, ĝe ludzie, proszÈc nas o coĂ, chcÈ to mieÊ juĝ teraz; dlatego naleĝy zapytaÊ ich wprost: „Czy potrzebuje pan tego na dzisiaj, czy moĝe byÊ na ponie- dziaïek?”. Moĝesz równieĝ powiedzieÊ: „Oto lista rzeczy, nad którymi dzisiaj pracujÚ. Czy ta sprawa ma przed nimi pierwszeñstwo?”. PoproĂ swojego przeïoĝonego albo klienta, ĝeby pomógï Ci uporzÈdkowaÊ Twoje zadania wedïug priorytetów. 2. Komunikuj siÚ. Wytyczanie granic jest oparte na procesie negocjacji, dlatego nie bój siÚ rozmawiaÊ. KiedyĂ napisaïa do mnie kobieta, która mówiïa na swojego szefa „Pan Pilny”: „Absolutnie wszystko musiaïo byÊ zrobione na przedwczoraj. Potrafiï przekazaÊ mi trzy pilne projekty, dajÈc tydzieñ na ich wykonanie, a chwilÚ potem wróciÊ do mojego biura z kolejnym projektem. Wszystko byïo dla niego waĝne, ale miaï bardzo sïabÈ pamiÚÊ. Najpierw próbowaïam nadawaÊ wysoki priorytet wszystkim projektom, ale wkrótce przekonaïam siÚ, ĝe to jest niemoĝliwe. Nauczyïam siÚ przypominaÊ Panu Pilnemu o wszystkich projektach, które mi przekazaï, i prosiÊ go o to, ĝeby okreĂliï priorytet kaĝdego z nich. »MogÚ od razu siÚ za to zabraÊ, ale czy to jest waĝniejsze od pilnego projektu, który daï mi pan dziĂ rano, albo od innego pilnego projektu z wczoraj?«. DziÚki nadaniu priorytetu kaĝdemu projektowi mój grafik staï siÚ mniej napiÚty, co prawdopodobnie uchroniïo mnie przed wrzodami ĝoïÈdka. Teraz mówiÚ mojemu szefowi tak: »Oto lista rzeczy, nad którymi obecnie pracujÚ, uporzÈdkowanych wedïug priorytetów. Gdzie mam umieĂciÊ nowy projekt?«”. NA KIEDY to chcesz? 67 3. Obniĝ jakoĂÊ. Aby oceniÊ wartoĂÊ danego zadania, dowiedz siÚ, czego do- kïadnie ludzie od Ciebie oczekujÈ. ByÊ moĝe robisz duĝo wiÚcej, niĝ powi- nieneĂ. Moĝe ci, którzy czytajÈ Twoje dïugie cotygodniowe raporty, sÈ za- interesowani tylko wykresem, który znajduje siÚ na trzeciej stronie. Jeĝeli odbiorców nie obchodzi reszta Twojego raportu, ogranicz siÚ do samego wy- kresu. Warto dowiedzieÊ siÚ, do jakich celów uĝywajÈ Twojego raportu — byÊ moĝe dziÚki temu uda Ci siÚ zamieniÊ uciÈĝliwÈ 2-godzinnÈ pracÚ, któ- ra co tydzieñ przyprawia CiÚ o ból gïowy, w 20-minutowe, szybkie zadanie. OczywiĂcie musisz dbaÊ o to, aby jak najlepiej wykonywaÊ swojÈ pracÚ, ale jeĂli pïynÈce z niej korzyĂci nie sÈ warte poĂwiÚconego czasu, powinieneĂ powaĝnie przemyĂleÊ swoje obowiÈzki. Od tego zaleĝy Twoja osobista wy- dajnoĂÊ. Zadaj sobie pytanie: „Jaki poziom perfekcyjnoĂci jest wymagany?”. 4. Stosuj usprawnienia. Waĝne jest, aby Twoja komunikacja z klientem (nawet jeĂli jest nim Twój szef) byïa otwarta. Tylko w ten sposób moĝesz dowiedzieÊ siÚ, co ma prawdziwÈ wartoĂÊ. Zapytaj go, czy ten kolorowy, 30-stronicowy raport, który przygotowujesz co tydzieñ, jest niezbÚdny i czy nie bÚdzie problemu, jeĂli nieco go skrócisz, umieszczajÈc w nim tylko te informacje, które interesujÈ odbiorców. 5. Eliminuj. Czy masz problemy z odrzucaniem zleceñ, które pochodzÈ od innych dziaïów w firmie? Teraz jest doskonaïy czas na to, ĝebyĂ na nowo okreĂliï swoje granice. Powiedz uczciwie, ĝe obecne realia ekonomiczne zmusiïy Twój dziaï do ograniczenia codziennych operacji poprzez wyeliminowanie okreĂlonych rodzajów próĂb, które negatywnie wpïywajÈ na WaszÈ wydaj- noĂÊ. Jeszcze raz zapytaj sam siebie: „GdybyĂmy w ogóle tego nie zrobili, czy ktokolwiek by to zauwaĝyï?”. JeĂli odpowiedě jest przeczÈca, po prostu przestañ to robiÊ. 6. BÈdě twórczy. ByÊ moĝe powinieneĂ wprowadziÊ myĂlenie systemowe i zasta- nowiÊ siÚ nad przepïywem informacji w Twoim dziale. Stwórz diagram, który bÚdzie pokazywaï, jak poszczególne zadania sÈ realizowane w Twoim dziale. Dowiedz siÚ, skÈd pochodzi wiÚkszoĂÊ zleceñ, a gdzie obowiÈzki sÈ przekazywane do innych dziaïów. Porozmawiaj ze swoimi wewnÚtrznymi klientami i zastanów siÚ, co moĝesz zrobiÊ, ĝeby utrzymaÊ obecnÈ wartoĂÊ przy obniĝonym zakresie usïug. Moĝe wystarczy, ĝe raport bÚdzie przygo- towywany raz na kwartaï zamiast raz na miesiÈc? Czy moĝesz wyelimino- waÊ cotygodniowe zebrania i ograniczyÊ siÚ do przekazywania pracowni- kom waĝnych informacji za pomocÈ e-maili? Czy moĝesz zmniejszyÊ liczbÚ wyjazdów sïuĝbowych i zastÈpiÊ czÚĂÊ z nich konferencjami telefoniczny- mi? Jednym z najlepszych sposobów na to, ĝeby uzyskaÊ peïny obraz sytu- acji, jest poproszenie grupy o wypeïnienie ankiety, która pomoĝe odkryÊ, 68 Drugi fundament Superkompetencji: DyspozycyjnoĂÊ co obniĝa WaszÈ wydajnoĂÊ. Nie bój siÚ pytaÊ swoich podwïadnych, co by zmienili, gdyby mieli takÈ moĝliwoĂÊ. 7. CzÚĂciowa realizacja. JeĂli cierpisz na nawaï pracy i nie masz innych opcji, spró- buj wykonaÊ dane zadanie fragmentarycznie: „MogÚ teraz zrobiÊ pierwszÈ czÚĂÊ, a reszta bÚdzie gotowa do piÈtku”. Jeĝeli odkryjesz, ĝe dane zadanie nie naleĝy do zakresu Twoich obowiÈzków, przekaĝ je komuĂ innemu: „Ta proĂba powinna byÊ skierowana do dziaïu informatycznego; dopilnujÚ, ĝe- by zajÚli siÚ tym problemem”. Zerwij z nawykami, stwórz systemy Kaĝde biuro ma niepisane regulacje i procedury, które istniejÈ tylko dlatego, ĝe „zawsze robiliĂmy to w ten sposób”. Tradycja to nie jest wystarczajÈcy argument dla ludzi superkompetentnych. Przeanalizuj praktyki stosowane w Twojej firmie i zastanów siÚ, co moĝesz zrobiÊ, ĝeby zerwaÊ ze zïymi nawykami, które spowal- niajÈ TwojÈ pracÚ. Przyjrzyj siÚ pracy w swoim dziale: czy Ty i pozostali pracownicy dokïadnie znacie swoje obowiÈzki? Czy macie doĂÊ pewnoĂci siebie i determinacji, ĝeby powiedzieÊ „nie”, gdy ktoĂ prosi Was o coĂ, co nie naleĝy do Waszych obowiÈzków? ByÊ moĝe Twoja grupa od lat zajmuje siÚ koordynowaniem kwartalnych ze- brañ ze starszymi menedĝerami. KiedyĂ przydzielenie Wam tego obowiÈzku miaïo swój sens, ale czy teraz, gdy robicie to juĝ rutynowo, nadal jest to najlepszy spo- sób na wykorzystanie Waszych talentów i zasobów? Nie bój siÚ kwestionowaÊ zadania, gdy pracownik zastanawia siÚ: „Dlaczego ja to robiÚ?”. Zamiast spÚdziÊ kolejny dzieñ na bezmyĂlnych pracach, które tylko marnujÈ Twój czas, zastanów siÚ, co pochïania TwojÈ energiÚ i dlaczego siÚ tym zajmujesz. Spróbuj odpowiedzieÊ na pytanie, jakie sÈ trzy najwiÚksze priorytety Twojego dziaïu w kategoriach zadañ lub obowiÈzków. Kiedy juĝ je ustalisz, oceñ, ile czasu i energii powinieneĂ poĂwiÚciÊ na kaĝdy z nich. ByÊ moĝe zdziwisz siÚ, gdy od- kryjesz, ile czasu poĂwiÚcasz na wykonywanie zadañ, które znajdujÈ siÚ bardzo nisko na liĂcie priorytetów Twojej firmy. Nie zawsze jest ïatwo powiedzieÊ „nie”. Na szczÚĂcie Twoje systemy mogÈ bardzo Ci pomóc. To one dajÈ Ci amunicjÚ, której potrzebujesz do odparcia ataków osób majÈcych skïonnoĂÊ do przerzucania na Ciebie swoich obowiÈzków. JeĂli nie stworzysz wyraěnych regulacji i procedur, które bÚdÈ okreĂlaïy zakres obowiÈz- ków poszczególnych pracowników, duĝo trudniej bÚdzie Ci powiedzieÊ „nie”. NA KIEDY to chcesz? 69 Nie pozwól, ĝeby obowiÈzki CiÚ przytïoczyïy Jest takie powiedzenie, ĝe nagrodÈ za wykonanÈ pracÚ jest jeszcze wiÚcej pracy — zwïaszcza gdy wykonasz zadanie w sposób kompetentny, a do tego taniej i szyb- ciej, niĝ zakïadano. Problem polega na tym, ĝe ta nagroda podlega prawu zmniej- szajÈcego siÚ zysku. Niestety czÚsto dzieje siÚ tak, ĝe jeĂli jesteĂ dobry w tym, co robisz, inni zaczynajÈ zrzucaÊ na Ciebie tyle obowiÈzków, ĝe nie jesteĂ w stanie wszystkiemu podoïaÊ. RozwiÈzaniem takiej sytuacji jest poszukanie subtelnych (a czasami wcale nie tak subtelnych) sposobów na to, ĝeby uchroniÊ siÚ przed przytïoczeniem zbyt duĝÈ liczbÈ obowiÈzków. Mam nadziejÚ, ĝe strategie, które opisaïam w tym rozdziale, pomogÈ Ci osiÈgnÈÊ ten cel.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Superkompetencja. Sześć fundamentów, dzięki którym osiągniesz pełnię swoich możliwości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: