Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02227 008525 22995075 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia dla pracowników – podatki, ZUS, ewidencja - ebook/pdf
Świadczenia dla pracowników – podatki, ZUS, ewidencja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-300-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

W ramach prowadzonej działalności socjalnej pracodawcy często przyznają swoim pracownikom dodatkowe świadczenia. Katalog oferowanych usług jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim np. bony towarowe, talony, bilety na imprezy kulturalne, paczki dla dzieci, a także możliwość uczestnictwa w imprezach integracyjnych, czy też wycieczkach, dofinansowanie wypoczynku i wiele innych. Świadczenia te pracodawcy finansują ze środków własnych lub ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od niektórych otrzymanych świadczeń trzeba odprowadzić należne podatki i składki ZUS.

Publikacja w przejrzysty i kompleksowy sposób opisuje:

Całość poparta licznymi przykładami i interpretacjami podatkowymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NR 5 (903) MAJ 2018 CENA 39,00 ZŁ (W TYM 23 VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Świadczenia dla pracowników – podatki, zUS, ewidencja    Jakie mogą być źródła finansowania świadczeń  dla pracowników    Jak rozliczać świadczenia  dla celów podatkowych i ZUS    Które świadczenia należy opodatkować VAT    Jak ewidencjonować świadczenia  w księgach rachunkowych INDEKS 331783 ISSN 1234-5695 Partner merytoryczny WySokość odpiSóW na ZFśS W 2018 r. ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne wyjaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Książka poparta licznymi, aktualnymi przykładami. Zawiera m.in.:  wzory dokumentów,  stanowiska urzędów i orzecznictwo sądowe,  omówienie problematyki składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,  wyjaśnienie zmian dotyczących podwyższenia limitu świadczeń z funduszu zwolnionych z podatku. Odrębną część książki stanowią pytania i odpowiedzi wskazujące, jak w praktyce rozwiązywać problemy dotyczące ZFŚS. Format B5, 110 stron, oprawa miękka Cena: 59 zł Szczegóły na sklep.infor.pl sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl Spis treści 1. Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych 1.1. Obowiązek tworzenia ZFŚS 1.1.1. Możliwość rezygnacji z tworzenia funduszu 1.1.2. Świadczenie urlopowe 1.2. Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych na potrzeby ZFŚS 1.3. Wysokość odpisów na ZFŚS 1.4. Zwiększenie środków ZFŚS 1.5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS 1.6. Wydatkowanie środków ZFŚS 1.7. Koszty prowadzenia rachunku ZFŚS 1.8. Regulamin ZFŚS 1.8.1. Procedura ustalania regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1.9. Wspólna działalność socjalna 1.10. Przekształcenia zakładu pracy a ZFŚS 1.11. ZFŚS w przypadku upadłości pracodawcy 1.12. ZFŚS a koszt pracodawcy 1.13. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS 1.13.1. Świadczenie urlopowe – koszty i zwolnienia podatkowe 1.13.2. Zapomogi losowe – warunki zwolnienia z opodatkowania 1.13.3. Rzeczowe świadczenia socjalne – zakres zwolnienia 1.13.4. Finansowanie wypoczynku a zwolnienia podatkowe 1.13.5. Dofinansowania do wypoczynku dzieci 1.13.6. Dofinansowanie opieki dziecka w żłobku, przedszkolu 1.13.7. Pożyczki z ZFŚS 1.13.8. Imprezy integracyjne a ZFŚS 1.14. ZFŚS a składki ZUS 1.14.1. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS – kogo obejmuje 1.14.2. Świadczenie urlopowe a składki ZUS 1.14.3. Oskładkowanie zapomóg losowych 1.15. ZFŚS a VAT 1.16. Ewidencja księgowa ZFŚS i wybranych świadczeń 1.17. Inwentaryzacja ZFŚS na dzień bilansowy 2. Świadczenia finansowane ze Środków obrotowych 2.1. Przychody pracowników otrzymujących nieodpłatne świadczenia 2.2. Świadczenia pozapłacowe a koszt pracodawcy 2.3. Świadczenia finansowane ze środków obrotowych a VAT 2.3.1. Zakup finansowany częściowo lub w całości ze środków obrotowych podatnika 2.3.2. Zakup dla dzieci lub osób towarzyszących finansowany w całości przez pracowników 2.3.3. Zakup świadczeń dla osób współpracujących finansowany w całości przez te osoby 2.3.4. Przekazanie artykułów spożywczych 2.3.5. Upominki okolicznościowe Spis treści 5 5 9 11 14 17 20 22 23 25 25 26 32 35 36 37 38 39 40 42 45 46 50 50 51 52 54 55 56 57 60 67 72 72 77 79 79 80 80 80 81 maj 2018 PorAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 5 (903) 3 Spis treści 2.3.6. Wydatki związane z pogrzebem pracowników lub byłych pracowników 2.3.7. Telefony służbowe 2.3.8. Opieka medyczna 2.3.9. Samochody służbowe 2.4. Świadczenia pozapłacowe a ZUS 2.5. Wybrane świadczenia finansowane ze środków obrotowych w ewidencji księgowej 2.5.1. Bony towarowe 2.5.2. Świadczenia urlopowe 2.5.3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci 2.5.4. Wyjazd integracyjny 2.5.5. Pakiety dodatkowych świadczeń medycznych 2.5.6. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych 82 82 83 84 85 86 87 89 90 92 93 95 4 PorAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 5 (903) www.pgp.infor.pl Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Świadczenia dla pracowników – podatki, ZUS, ewidencja 1. Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Obowiązek pracodawcy zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników jest ujęty przede wszystkim w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS). Ustawa o ZFŚS okre- śla zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonymi na finansowanie działalności so- cjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Obowiązek tworzenia przez pracodawcę funduszu socjalnego i prowadzenia działalności socjalnej jest taki sam względem wszystkich pracowników. Jednak z tego obowiązku nie wynikają żadne rosz- czenia pracownika o świadczenia. Pracownik nabywa prawo do świadczenia z zakładowego fundu- szu świadczeń socjalnych dopiero wtedy, gdy świadczenie to zostanie mu przyznane na podstawie regulaminu ZFŚS. 1.1. obowiązek tworzenia zFŚS Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o ZFŚS określające wielkość zatrudnienia, którego osiągnię­ cie zobowiązuje pracodawców do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie do tworzenia ZFŚS zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty. Z obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwolnieni są pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). PrZykład 1 Pracodawca zatrudnia na 1 stycznia danego roku 47 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 pra­ cowników na pół etatu. Zatrudnionych jest zatem 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Oznacza to, że pracodawca nie jest zobligowany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – obo­ wiązek taki dotyczy bowiem pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednak pracodawcy, u których działają związki zawodowe, zatrudniający co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników, zobligowani są utworzyć ZFŚS, jeżeli zakładowa organizacja związkowa złoży wniosek w tej sprawie. !   UWAGA Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku od 20 do 49 pracowni­ ków w przeliczeniu na pełne etaty muszą utworzyć ZFŚS na wniosek zakładowej organizacji  związkowej. maj 2018 PorAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 5 (903) 5 Świadczenia dla pracowników – podatki, zUS, ewidencja PrZykład 2 U pracodawcy z poprzedniego przykładu (1) działa zakładowa organizacja związkowa. Związkowcy złoży­ li wniosek o utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zatem pracodawca ma obowiązek utworzyć ten fundusz. Nie zmieniły się natomiast zasady tworzenia ZFŚS przez pracodawców prowadzących działalność w formie jed­ nostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Nadal są oni zobowiązani do tworzenia ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. PrZykład 3 W jednostce budżetowej stan zatrudnienia wynosił 1 stycznia danego roku 6 pracowników zatrudnionych na pełny etat, 3 pracowników zatrudnionych na pół etatu i 2 pracowników zatrudnionych na ćwierć etatu. Razem daje to 8 etatów. Tak niskie zatrudnienie nie ma jednak wpływu na obowiązek tworzenia zakładowe­ go funduszu świadczeń socjalnych przez tę jednostkę budżetową – taki pracodawca musi tworzyć fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w roku kalendarzowym w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników, pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki sektora finansów publicznych obligato­ ryjnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tabela 1. Pracodawcy tworzący ZFŚS Obligatoryjnie ZFŚS tworzą pracodawcy: ■ zatrudniający co najmniej 50 pracowników według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego (w prze­ liczeniu na pełne etaty), ■ zatrudniający co najmniej 20 pracowników i poniżej 50 pracowników według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego (w przeliczeniu na pełne etaty), jeśli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi zakładowa organi­ zacja związkowa, ■ prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, ■ którzy rozpoczęli działalność w roku kalendarzowym w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połą­ czenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników. Fakultatywnie ZFŚS tworzą pracodawcy: ■ zatrudniający mniej niż 50 pracowników według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego (w przeli­ czeniu na pełne etaty). Przepisy przewidują pewien wyjątek od obowiązku tworzenia ZFŚS. Mianowicie pracodawcy rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym, którzy są zobowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń so­ cjalnych, tworzą ten fundusz dopiero od następnego roku kalendarzowego. Odroczenie obowiązków socjalnych dotyczy tylko tych pracodawców, którzy rozpoczynają działalność po raz pierwszy. !   UWAGA Pracodawca rozpoczynający w roku kalendarzowym działalność po raz pierwszy, zobowiązany  do utworzenia ZFŚS, tworzy ten fundusz dopiero od następnego roku. 6 PorAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 5 (903) www.pgp.infor.pl Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PrZykład 4 Pracodawca rozpoczął działalność w maju 2018 r. Zatrudnił 52 pracowników w pełnym wymiarze czasu pra­ cy. Mimo poziomu zatrudnienia obligującego do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie musi on tworzyć tego funduszu w bieżącym roku kalendarzowym. Obowiązek utworzenia funduszu po­ wstanie dopiero w 2019 r. Wspomniane odroczenie obowiązku tworzenia ZFŚS nie ma zastosowania do pracodawców, którzy przejęli za­ kład pracy lub jego część wraz z pracownikami objętymi układem zbiorowym pracy obowiązującym przed ich przejęciem i stanowiącym o tworzeniu funduszu. Wynika to z treści art. 2418 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.). Prze­ pis ten stanowi, że w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodaw­ cę, do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu. Tabela 2. Kalendarium zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Data Działania pracodawcy 1 stycznia 31 stycznia Stan zatrudnienia z tego dnia decyduje o tworzeniu funduszu. Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeli­ czeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą ZFŚS na wniosek zakłado­ wej organizacji związkowej. Fundusz mogą tworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Do tego dnia pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przelicze­ niu na pełne etaty, jeśli nie są objęci układem zbiorowym i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, prze­ kazują załodze w sposób przyjęty w danym zakładzie informa­ cję o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlo­ powego. Do tego dnia Prezes GUS wydaje obwieszczenie o wysokości przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą odpisu na fundusz. Ostateczny termin przekazania na rachunek funduszu pierwszej raty środków, wynoszącej co najmniej 75 odpisu podstawowego 30 września Ostateczny termin przekazania na rachunek funduszu drugiej raty środków (pozostałej części odpisu podstawowego i dobro­ wolnych zwiększeń) Rozliczenie funduszu i ostateczna korekta odpisów na podsta­ wie rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 31 grudnia 20 lutego 31 maja Podstawa prawna art. 3 ust. 1, 1c i 3 ustawy o ZFŚS art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS art. 5 ust. 7 ustawy o ZFŚS art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakłado­ wy fundusz świadczeń socjal­ nych (Dz.U. Nr 43, poz. 349) maj 2018 PorAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 5 (903) 7 Świadczenia dla pracowników – podatki, zUS, ewidencja !   UWAGA Jeżeli 1 stycznia pracodawca nie był obowiązany tworzyć funduszu, to mimo zatrudnienia  w ciągu roku nowych pracowników nadal nie będzie miał takiego obowiązku. Podobnie bę­ dzie  w  przypadku  zmniejszenia  zatrudnienia  do  stanu  niepowodującego  konieczności  tworzenia  funduszu.  Taka  zmiana  stanu  zatrudnienia  nie  upoważnia  pracodawcy  do  rezygnacji  z  tworzenia  funduszu. Mimo zaistniałej sytuacji fundusz nadal musi funkcjonować, przynajmniej do końca da­ nego roku. Schemat 1. Tworzenie ZFŚS  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu pod­ stawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, oraz z dobrowolnych zwiększeń. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych za­ kładów budżetowych tworzą ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. ZFŚS tworzą pracodawcy za­ trudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co naj­ mniej 50 pracowników w prze­ liczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przelicze­ niu na pełne etaty tworzą ZFŚS na wnio­ sek zakładowej organizacji związkowej. Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w prze­ liczeniu na pełne etaty mogą do­ browolnie tworzyć ZFŚS. U pracodawców, których pracownicy objęci są ukła­ dem zbiorowym pracy, układ ten może: ■ dowolnie kształtować wy­ sokość odpisu na ZFŚS, ■ postanawiać, że ZFŚS nie będzie tworzony. U pracodawców, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pra­ cy, postanowienia o wy­ sokości odpisu na ZFŚS lub o nieutworzeniu ZFŚS może zawierać regulamin wynagradzania. U pracodawców, u których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pra­ cy, postanowienia w spra­ wie nietworzenia ZFŚS zawiera się w regulaminie wynagradzania. U pracodawców, których pracownicy objęci są ukła­ dem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia ZFŚS zawie­ ra się w układzie zbioro­ wym pracy. Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pra­ cy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania informacje o nietworzeniu ZFŚS przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa or­ ganizacja związkowa, postanowienia regula­ minu wynagradzania w sprawie nietworzenia ZFŚS wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związ­ kowa, postanowienia regulami­ nu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na ZFŚS lub nietworzenia funduszu wyma­ gają uzgodnienia z pracowni­ kiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej intere­ sów. 8 PorAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 5 (903) www.pgp.infor.pl Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1.1.1. Możliwość rezygnacji z tworzenia funduszu Nie wszyscy pracodawcy muszą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawcy zatrudniający 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sposób zależny od tego, czy w za­ kładzie pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy czy regulamin wynagradzania. Pracodawcy, których pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy, wprowadzają decyzję o nietworzeniu fun­ duszu przez zmianę tego układu. Zmiany wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu (art. 2419 i 24112 § 1 k.p.). Stronami układu są pracodawca i związki zawodowe. Jeśli pracodawca zgłosi propozycję zmiany układu, to wymagana jest zgoda związków zawodowych, aby zmiana ta mogła obowiązywać. Wówczas zmiana zostaje wprowadzona w drodze protokołu dodatkowego do układu zbiorowego pracy. Protokół ten powinien zostać zarejestrowany przez okręgowego inspektora pracy. Po zarejestrowaniu układ wchodzi w życie w terminie zawartym w protokole, jednak nie wcześniej niż z dniem zare­ jestrowania protokołu. W przypadku pracodawcy, którego pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, ale który ze względu na zatrudnianie co najmniej 50 pracowników jest zobowiązany wydać regulamin wynagradzania, zmiany dotyczące tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza się w drodze aneksu do regulaminu wyna­ gradzania. Treść regulaminu musi być uzgodniona z zakładową organizacją związkową. Jeżeli u danego praco­ dawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienie o nietworzeniu funduszu wymaga uzgod­ nienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 4 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Aneks do regulaminu wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia po­ dania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. przekazanie treści aneksu bezpośrednio każdemu pracownikowi za potwierdzeniem odbioru, ogłoszenie na zebraniu, rozesłanie za pośred­ nictwem poczty elektronicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń itp.). Jeżeli więc pracodawcy zależy, aby aneks wszedł w życie w określonym czasie, powinien odpowiednio wcześniej przystąpić do rokowań. !   UWAGA Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobję­ tych układem zbiorowym pracy, zawiera postanowienie o nietworzeniu ZFŚS w regulaminie wy­ nagradzania. Brak zgody związków zawodowych bądź przedstawiciela pracowników powoduje, że nie można wprowadzić w życie postanowień o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. PrZykład 5 Po uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę treści aneksu do regulaminu wynagradzania, do­ tyczącego rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazał do wiadomości pracowników treść aneksu: Wzór 1. Aneks do regulaminu wynagradzania Aneks do regulaminu wynagradzania W regulaminie wynagradzania PHP „Neptun­Bis” w Górkach Wielkich wprowadza się następujące zmiany: Dodaje się art. 12 i 13 o następującej treści: Art.  12. Na podstawie art. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.) nie jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Art. 13. Zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym niewykorzystane środki zakładowego funduszu socjalnego wykorzystuje się, aż do wyczerpania, na finansowanie działalności socjalnej według zasad określo- nych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Aneks wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników. W tym przypadku postępowanie pracodawcy jest prawidłowe. maj 2018 PorAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 5 (903) 9 Świadczenia dla pracowników – podatki, zUS, ewidencja Pracodawca zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przelicze­ niu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązany do wydania regulaminu wy­ nagradzania, może tworzyć ZFŚS albo może wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS). Może też z tego zrezygnować, co wymaga dopełnienia pewnych obowiązków formalnych. Otóż taki praco­ dawca powinien poinformować swoich pracowników o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świad­ czeń socjalnych i niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Pracodawcy przekazują tę informację pracowni­ kom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, tj. w terminie do 31 stycznia, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS). Należy przyjąć, że brak takiej informacji oznacza dla pracowników, iż w danym roku pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych albo wypłaca świadczenie urlopowe. Wzór 2. Informacja o rezygnacji z działalności socjalnej Informacja dla pracowników „Media” Sp. z o.o. Informuję, że w 2018 r. nie będzie tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz nie będzie wypła­ cane świadczenie urlopowe. Przyczyną tego stanu jest trudna sytuacja finansowa spółki. Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 i 3a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.). Pruszków, 15 stycznia 2018 r. Andrzej Kowalewski Prezes Nie ma jednolitego stanowiska w sprawie konsekwencji niepowiadomienia w terminie pracowników o nieutwo­ rzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczeń urlopowych. Część ekspertów prawa pracy uważa, że mimo przekroczenia terminu 31 stycznia danego roku pracodawca skutecznie zwolni się z obowiązku wypłaty świadczeń urlopowych czy naliczenia odpisów za ten rok. Z kolei inni uważają, że niepoinformowanie o rezygnacji z wypłaty świadczeń urlopowych i z tworzenia ZFŚS w terminie do końca stycznia skutkuje koniecznością wypłacania świadczenia lub naliczania odpisów na fundusz socjalny w danym roku. Z uwagi na rozbieżność stanowisk w tej kwestii i niepew­ ność co do ewentualnego rozstrzygnięcia sądowego na korzyść pracodawcy należy przestrzegać granicznej daty, jaką jest 31 stycznia danego roku. Zmiany w poziomie zatrudnienia występujące w trakcie roku kalendarzowego nie mają wpływu na obo­ wiązki socjalne pracodawcy. O tym, czy pracodawca będzie tworzył zakładowy fundusz świadczeń socjal­ nych lub wypłacał świadczenia urlopowe, decyduje wyłącznie liczba zatrudnionych pracowników na 1 stycz­ nia danego roku. PrZykład 6 Stan zatrudnienia w firmie „Nowe Horyzonty” w przeliczeniu na pełne etaty wynosił 1 stycznia 2018 r. 57 osób. W związku z tym pracodawca utworzył zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Od 1 marca 2018 r. stan zatrudnienia w firmie uległ redukcji i wynosi 48 osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Mimo zaistniałych zmian pracodawca nie może z tym dniem zaprzestać prowadzenia funduszu ze względu na spa­ dek stanu zatrudnienia od 1 marca. Decydujący jest stan zatrudnienia na 1 stycznia, a wówczas wynosił on ponad 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i pracodawca miał obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przepisy ustawy mogą być również stosowane do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spół­ dzielni zajmujących się produkcją rolną. Decyzje w tym zakresie podejmuje walne zgromadzenie spółdzielni (art. 21a ustawy o ZFŚS). 10 PorAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 5 (903) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia dla pracowników – podatki, ZUS, ewidencja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: