Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 003511 21002101 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia pozapłacowe 2017 - ebook/pdf
Świadczenia pozapłacowe 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326958908 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-79%), audiobook).

Książka zawiera wskazówki, najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo dotyczące oskładkowania i opodatkowania świadczeń pozapłacowych dla pracowników.


Jest pracą zbiorową ekspertów z zakresu prawa pracy, podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE 2017 Książka zawiera wskazówki, najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo dotyczące oskładkowania i opodatkowania świadczeń pozapłacowych dla pracowników.Jest pracą zbiorową ekspertów z zakresu prawa pracy, podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych. Autorzy publikacji przekazują drogocenne wskazówki odpowiadając m.in. na pytania: l Czy wyjazd integracyjny pracowników można sfinansować z ZFŚS? l Jak rozliczyć świadczenia świąteczne? l Czy ekwiwalent za bilety na dojazd do pracy jest zwolniony ze składek i podatku? l W jaki sposób pracodawca ponosi koszty zakwaterowania pracownika? l Jak opodatkować i oskładkować korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych? l Kiedy należy zmniejszyć ryczałt za używanie przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych? l Które świadczenia musi, a które może zapewnić pracodawca kształcącym się pracownikom? l Czy wartość abonamentu medycznego i szczepień ochronnych podlega składkom i podatkom? l W jaki sposób bezbłędnie rozliczyć świadczenia wypłacone byłym pracownikom — emerytom i rencistom? I Ś W A D C Z E N I A P O Z A P Ł A C O W E 2 0 1 7 e-book Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-5890-8 9 4 1 B O U Cena brutto:69 zł Więcej książek z ochrony danych lub obszaru kultury znajdziesz na www.FabrykaWiedzy.com Świadczenia pozapłacowe 2017 UOB149-Srodki.indd 1 UOB149-Srodki.indd 1 11.01.2017 15:29:44 11.01.2017 15:29:44 Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Trojanowskiej Konsultacja: Katarzyna Czajkowska – Matosiuk Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt okładki: Magdalena Huta Korekta: Zespół Skład: Raster Studio N.Bogajczyk Druk: Drukarnia Miller ISBN 978-83-269-5890-8 NR PRODUKTOWY UOB 149 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz ro- zpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane za- mieszczone w tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają chara- kteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych infor- macji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOB149-Srodki.indd 2 UOB149-Srodki.indd 2 11.01.2017 15:29:46 11.01.2017 15:29:46 Spis treści Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce ................................. 7 Rozdział 1. Świadczenia z ZFŚS ................................................................................. 8 Nowe zasady tworzenia ZFŚS ................................................................................................. 9 Środki funduszu – jakie i dla kogo ..................................................................................... 10 Dofi nansowanie do wypoczynku ........................................................................................ 12 Czy wyjazd integracyjny pracowników fi rmy można sfi nansować z funduszu socjalnego? ....... 12 Karnety na basen i siłownię .................................................................................................. 28 Bilety na imprezy kulturalne ................................................................................................ 29 Świadczenia świąteczne od pracodawcy .......................................................................... 29 Świadczenia dla emerytów i rencistów .............................................................................................. 30 Bony sfi nansowane z funduszu ........................................................................................................... 31 Bony zakupione ze środków obrotowych fi rmy ................................................................................ 32 Paczki świąteczne .................................................................................................................................. 32 Imprezy mikołajkowe ........................................................................................................................... 33 Opodatkowanie wybranych świadczeń fi nansowanych z ZFŚS ...................................................... 34 Jak prawidłowo rozliczyć świadczenia świąteczne? .......................................................................... 37 Pobyt dzieci w żłobkach ......................................................................................................... 39 Pomoc fi nansowa pracodawcy na cele mieszkaniowe pracownika i nie tylko ..................................................................................................................................... 39 Świadczenie urlopowe ............................................................................................................ 39 Kiedy pracodawca musi wypłacić świadczenie? ............................................................................... 39 Czy od wypłacanego świadczenia urlopowego trzeba naliczać składki? ....................................... 40 Zatrudnienie w wielu fi rmach – czy przysługuje kilka świadczeń urlopowych ........................... 40 Czy świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu? ...................................................................... 41 Kiedy świadczenia urlopowe nie będą kosztem dla pracodawcy? .................................................. 41 3 UOB149-Srodki.indd 3 UOB149-Srodki.indd 3 11.01.2017 15:29:46 11.01.2017 15:29:46 Świadczenia pozapłacowe Rozdział 2. Świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy, umów o pracę i regulaminów wewnętrznych fi rmy ................................... 43 Dopłaty do dojazdów do pracy ............................................................................................ 43 Czy pracodawca ma obowiązek fi nansować bilety dla pracowników? .......................................... 43 Czy pracodawca może odmówić zakupu biletów dla pracowników? ............................................ 44 Czy zakup biletów można sfi nansować z funduszu socjalnego? ..................................................... 44 Czy wydatki na bilety należy oskładkować? ...................................................................................... 45 Czy cena biletu podlega opodatkowaniu? .......................................................................................... 46 Kiedy koszt dojazdu będzie zwolniony z podatku? .......................................................................... 47 Kiedy dojazd nie będzie przychodem dla pracownika? ................................................................... 48 Czy zakupione dla pracowników bilety można zaliczyć do kosztów fi rmy? ................................. 49 Czy ekwiwalent za bilety do pracy jest zwolniony ze składek? ....................................................... 50 Pracodawca ponosi koszty zakwaterowania pracownika .......................................... 51 Pracownik sam wynajmuje mieszkanie .............................................................................................. 51 Dofi nansowanie wypoczynku dzieci pracowników ..................................................... 52 5 warunków, które umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia ........................................................... 52 Samochód służbowy do celów prywatnych pracownika ............................................ 55 Prawo do korzystania z samochodu służbowego a składki ............................................................. 55 Czy udostępnienie samochodu służbowego jest świadczeniem pracowniczym podlegającym opodatkowaniu? ........................................................................................................... 55 Czy udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego jest kosztem podatkowym fi rmy? .............................................................................................................................. 57 Samochód prywatny pracownika do celów służbowych ............................................ 58 Konieczna umowa i oświadczenie pracownika ................................................................................. 58 Kiedy trzeba zmniejszyć ryczałt za używanie samochodu? ............................................................. 60 Czy zwrot kosztów używania prywatnego samochodu podlega składkom ZUS? ........................ 61 Czy ryczałt za służbowe używanie prywatnego samochodu jest przychodem pracownika? ........................................................................................................................................... 62 Kiedy ryczałt jest wolny od podatku? ................................................................................................. 63 Używanie samochodu będącego własnością zleceniobiorcy ........................................................... 64 Czy zwrot kosztów używania przez pracowników prywatnych samochodów to koszt uzyskania przychodów fi rmy? ............................................................................................... 64 Telefon komórkowy ................................................................................................................. 65 Prywatny telefon do celów służbowych ............................................................................................. 65 4 UOB149-Srodki.indd 4 UOB149-Srodki.indd 4 11.01.2017 15:29:46 11.01.2017 15:29:46 Spis treści Telefon służbowy otrzymany w użytkowanie od pracodawcy ........................................................ 66 Telefon służbowy otrzymany na własność od pracodawcy ............................................................. 66 Jak nie odprowadzać składek od ufundowanych pracownikom telefonów? ................................. 67 Ekwiwalent za używanie przez pracownika własnych narzędzi i sprzętów w pracy .......................................................................................................................................... 67 Czy ekwiwalent podlega oskładkowaniu? .......................................................................................... 67 Kiedy ekwiwalent zostanie zwolniony z opodatkowania? ............................................................... 67 Zwolnienie podatkowe będzie miało zastosowanie, jeśli: ................................................................ 67 Dopłaty do wyżywienia pracowników .............................................................................. 71 Posiłki i napoje profi laktyczne dla pracowników ......................................................... 72 Obowiązek zapewnienia pracownikom napojów i posiłków profi laktycznych wynikający z przepisów BHP ................................................................................................................................... 72 Kto ma prawo do posiłków i napojów profi laktycznych? ................................................................ 73 Odzież robocza .......................................................................................................................... 74 Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega składkom? .................................................... 75 Ubiór służbowy ......................................................................................................................... 75 Dopłaty do okularów ............................................................................................................... 76 Zakup soczewek dla pracownika ......................................................................................................... 76 Pomoc fi nansowa pracodawcy w podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych przez pracowników ....................................................................................... 79 Urlop szkoleniowy i płatne zwolnienia .............................................................................................. 80 Dodatkowe świadczenia dla kształcących się pracowników ........................................................... 81 Kiedy pracownik musi zwrócić otrzymane świadczenia? ................................................................ 82 Czy pracodawca może potrącić koszty bez zgody pracownika? ..................................................... 82 Przesłanki zwalniające pracownika z obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń ..................... 84 Czy refundacja kosztów kształcenia się pracownika jest opodatkowana? ..................................... 84 Abonament medyczny i szczepienia ochronne ............................................................. 85 Jak poprawnie oskładkować pakiety medyczne? .............................................................................. 85 Opodatkowanie abonamentów medycznych ..................................................................................... 86 Szczepienia ochronne ........................................................................................................................... 89 Czy koszt szczepień ochronnych jest podstawą wymiaru składek? ............................................... 91 Wartość szczepień a kwestie podatkowe ............................................................................................ 91 Czy wartość szczepień ochronnych jest kosztem uzyskania przychodów fi rmy? ......................... 96 5 UOB149-Srodki.indd 5 UOB149-Srodki.indd 5 11.01.2017 15:29:46 11.01.2017 15:29:46 Zapomogi wypłacane pracownikom ................................................................................. 97 Oskładkowanie zapomóg ..................................................................................................................... 97 Opodatkowanie zapomóg .................................................................................................................... 97 Rozdział 3. Świadczenia przysługujące byłym pracownikom na emeryturze lub rencie ............................................................................................ 101 Zaległe świadczenia, trzynastki, nagrody jubileuszowe .......................................... 101 Opodatkowanie świadczeń i zwolnienia podatkowe ...................................................................... 101 Czy wypłata świadczeń podlega składkom ZUS? ........................................................................... 104 Rozdział 4. III fi lar emerytalny – PPE w fi rmie ......................................... 106 Kto może zostać uczestnikiem PPE? ............................................................................... 106 Jaka jest procedura tworzenia PPE? ................................................................................ 107 Dwa rodzaje składek i ich podział .................................................................................... 107 Zarządzanie środkami i ich wypłata ................................................................................ 108 Czy kwota podstawowa składki jest zwolniona z oskładkowania? ....................... 109 Grupowe ubezpieczenie na życie a składki ZUS ......................................................... 109 Czy składki na PPE podlegają opodatkowaniu? ......................................................... 109 Rozdział 5. Niezbędnik płatnika ........................................................................... 112 Przepisy prawne ...................................................................................................................... 112 UOB149-Srodki.indd 6 UOB149-Srodki.indd 6 11.01.2017 15:29:46 11.01.2017 15:29:46 Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) updop – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst kp PIT poz. 1666 ze zm.) jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PPE – Pracownicze Programy Emerytalne TK SN NSA – Naczelny Sąd Administracyjny ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Trybunał Konstytucyjny – Sąd Najwyższy ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so- cjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.) ustawa o PPE – 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1449) rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i  polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.) przepisy bhp – rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profi - laktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279), rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra- cy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) przepisy o chorobach zakaźnych – ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 947) rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych – rozporządze- nie ministra zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biolo- gicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81, poz. 716 ze zm.). 7 UOB149-Srodki.indd 7 UOB149-Srodki.indd 7 11.01.2017 15:29:47 11.01.2017 15:29:47 Rozdział 1. Świadczenia z ZFŚS Bardzo wiele bonusów dla pracowników pochodzi z funduszu socjalnego. Na mocy § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło- wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren- towe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.; dalej rozporządzenie składkowe) świadczenia fi nansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Powołany przepis nie określa kwoty, która nie wchodzi do podstawy wymiaru składek; a zatem, jeżeli świadczenie spełnia kryte- rium fi nansowania z ZFŚS i jest przeznaczone na cele socjalne, to bez względu na wysokość nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to wszelkich świadczeń, zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych (tzw. świadczeń w naturze). Wyjaśnijmy, że ze świadczeniami pieniężnymi mamy do czynienia, poza przekaza- niem świadczenia w postaci środków pieniężnych, także wówczas, gdy pracownicy nabywają świadczenia socjalne osobiście, a następnie przedstawiają pracodawcy faktury lub rachunki dokumentujące ich nabycie. Dokumenty potwierdzające nabycie świadczeń zawierają odpowiedni zapis, np. „bilet na basen”, „karnet na basen”, „bilet na siłownię”, „karnet na siłownię”, „bilet na saunę”, „karnet na saunę”, „bilet do kina” lub „usługa basen”, „usługa siłownia”, „usługa sauna”. Po otrzyma- niu takiego dokumentu pracodawca zwraca pracownikom w formie pieniężnej koszt uprzednio poniesionych przez pracowników wydatków. Do świadczeń pie- niężnych zalicza się także np. koszt wycieczki. Ze świadczeniami rzeczowymi natomiast mamy do czynienia wtedy, gdy praco- dawca fi nansuje ze środków funduszu nabycie określonych świadczeń socjalnych, takich jak zapewnienie pracownikom dostępu do siłowni, sauny, sali fi tness, kina, teatru itp. A następnie wręcza pracownikom dokumenty – takie jak bilety wstępu, karnety itp. – uprawniające ich do skorzystania z zakupionych świadczeń socjal- 8 UOB149-Srodki.indd 8 UOB149-Srodki.indd 8 11.01.2017 15:29:47 11.01.2017 15:29:47 Rozdział 1. Świadczenia z ZFŚS nych. Dokumenty te pełnią jedynie funkcję identyfi kacyjną, tzn. pozwalają orga- nizatorowi ustalić krąg osób uprawnionych do świadczenia, nie dają natomiast prawa do ich wymiany na towar lub usługę. W tej sytuacji pracodawca ponosi bezpośrednio koszt świadczenia, natomiast pracownikom wydaje dokumenty uprawniające do wstępu na zajęcia sportowe czy spektakl. Nowe zasady tworzenia ZFŚS Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjal- nych i gospodarowania środkami tego funduszu określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.; dalej ustawa o ZFŚS), która od 1 stycznia 2017 r., na mocy nowelizacji wprowadzonej ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (podpisana przez Prezydenta 28 grudnia 2016 r.) wpro- wadziła nowe zasady tworzenia ZFŚS. Przewidują one złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębior- ców poprzez podniesienie progu zobowiązującego do utworzenia ZFŚS z 20 do 50 pracowników. Nowe brzmienie otrzymał art. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z którym pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zobowiązani byli utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Aktualnie zwiększono wysokość zatrudnienia do 50 pracowników. Ważne Zmiana nie dotyczy pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, na któ- rych spoczywa obowiązek utworzenia ZFŚS bez względu na liczbę zatrud- nianych pracowników. Z kolei ci pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia dane- go roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne eta- ty, tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą tworzyć fundusz na dotychczaso- wych zasadach określonych w art. 5 ustawy lub wypłacać świadczenie urlopowe. 9 UOB149-Srodki.indd 9 UOB149-Srodki.indd 9 11.01.2017 15:29:47 11.01.2017 15:29:47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia pozapłacowe 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: