Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 005357 21567312 na godz. na dobę w sumie
Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 - ebook/pdf
Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3031-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Każdy nauczyciel zatrudniony w tym roku szkolnym dostanie w wakacje, poza pensją urlopową, również świadczenie urlopowe. Dyrektorzy szkół  i specjaliści ds. kadrowych muszą wyliczyć wysokości tego świadczenia dla każdego nauczyciela. Jego kwota zależy od wielu składników wynagrodzenia otrzymywanego w czasie zajęć dydaktycznych. Każdy z nich ma inne zasady obliczania - jedne są zwyczajnie doliczane do pensji zasadniczej, inne uśredniane, jeszcze inne obliczane z uwzględnieniem okresu ich wypłacania. Przy tak wielu skomplikowanych operacjach łatwo o błąd. Publikacja pokazuje na przykładach obliczeniowych z praktyki, jak krok po kroku obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenie urlopowe za wakacje 2014 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

„Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014” to niezbędnik, który musi się znaleźć przed sezonem urlopowym w każdej szkole. Ułatwi naliczanie pensji wakacyjnej i świadczeń urlopowych. Pozwoli sprawdzić poprawność zastosowanych metod obliczeniowych. Dzięki zawartym w nim wskazówkom i przykładom szybko i bezbłędnie naliczą Państwo należne nauczycielom wakacyjne świadczenia. W broszurze wyjaśniamy m.in.: • Jak ustalić wysokość świadczenia przy niepełnym etacie i krótkiej umowie. • Którym nauczycielom należy się podwójne dofinansowanie do wakacji. • Za jakie okresy nieobecności w pracy przysługuje dopłata do wypoczynku, a za które nie. Agnieszka Rumik, radca prawny, specjalista prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: „Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014. 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć” to publikacja, która ułatwi prowadzenie działalności socjalnej w Państwa szkole. Pozwoli uniknąć niezgodnych z przepisami zapisów w regula minie ZFŚS. Pomoże wyeliminować dyskryminujące pracowników decyzje dyrektorów szkół oraz sprawi, że środki z ZFŚS będą przydzielane w sposób niebudzący wątpliwości. Pozwoli także zaoszczędzić na kosztach działalności socjalnej. W broszurze wyjaśniamy m.in.: • Jakie 34 zapisy trzeba umieścić w regulaminie ZFŚS? • W jaki sposób prowadzić działalność socjalną zgodnie z najnowszymi wytycznymi? • Kto jest uprawniony do świadczeń ZFŚS w szkole? • Na co można przeznaczyć środki z ZFŚS? Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego „Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy” to jedyna publikacja na rynku, która przedstawia, jak krok po kroku wypełnić świadectwo pracy nauczyciela. Praktyczne rady ekspertów pomogą także bezbłędnie rozliczyć się z pracownikami szkoły zwolnionymi z pracy. Broszura zawiera m.in.: • zasady wydawania świadectw pracy po umowie na czas określony, • przykładowe zapisy w świadectwie pracy nauczyciela, • podstawy prawne dla wszystkich możliwych przypadków ustania zatrudnienia nauczyciela, • przejrzysty wykaz odpraw i ich wysokości. Anna Trochimiuk, specjalista z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Polecamy także nasze pozostałe publikacje: i l R e g u a m n Z F Ś S n a r o k s z k o n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 l Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć Znajdziesz je pod adresem: Wydanie II http://fabrykawiedzy.com Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto „Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów” to wyjątkowa publikacja, która w sposób jasny i przejrzysty przedstawia zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych w szkole. Przykłady i procedury pomogą Państwu bez problemu ustalić wymiar urlopu nauczycieli, jak również wysokość przysługującego im ekwiwalentu za urlop. W szczególności polecam: • praktyczne wskazówki, jak prawidłowo uśredniać godziny ponadwymiarowe do ekwiwalentu, • analizę najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu urlopów wraz ze wskazówkami, jak można było ich uniknąć, • ponad 50 przykładów zastosowania przepisów o urlopach w praktyce szkolnej. Anna Trochimiuk, prawnik specjalista z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II Cena: 39,90 zł brutto j i i ł U r l o p u z u p e n a ą c y i e k w w a e n t z a u r l o p n a u c z y c e a l l i Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II i i i Ś w a d e c t w a p r a c y i ś w a d c z e n a d a p r a c o w n k ó w s z k o l i i l ł y z w o n o n y c h z p r a c y UOO24 UOO26 UOO27 Publikacja „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014. Zadania i obowiązki dyrektora” opisuje krok po kroku czerwcowe zadania dyrektora, wraz z konkretnymi przykładami, wzorami dokumentów, wskazanymi najczęstszymi błędami popełnianymi w szkołach. Dyrektor, który skorzysta z broszury „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014”: • niczego nie przeoczy i będzie mógł uporządkować swoje czerwcowe zadania, • bez żadnych wątpliwości wykona ciążące na nim obowiązki z każdej dziedziny pracy szkoły, • zapozna się ze szczegółowym, proponowanym przez eksperta, haromo nogramem prac – by zdążyć z wykonaniem czynności przed wakacjami. Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego Publikacja „Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym” to praktyczny poradnik, który porządkuje zadania dyrektora, wychowawcy i zespołu wychowawców w szkole. W jednym miejscu zebrane są wszystkie problemowe sytuacje związane z powołaniem, odwołaniem, rezygnacją z funkcji wychowawcy klasy oraz szczegółowy harmonogram zadań na każdy miesiąc roku szkolnego, wraz z datami realizacji oraz podstawami prawnymi. Książka odpowiada m.in. na pytania: • Czy wniosek rodziców o wybór wychowawcy jest dla dyrektora wiążący? • Co zrobić, jeśli nauczyciel nie zgadza się na przyjęcie funkcji wychowawcy? • Czy nauczyciel religii, pedagog lub bibliotekarz mogą zostać wychowawcami? • Jakie korzyści przyniesie szkole utworzenie zespołu wychowawców? Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Polecamy także nasze pozostałe publikacje: i i Z a m k n ę c e r o k u s z k o n e g o 2 0 1 3 / 2 0 1 4 l Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014 Zadania i obowiązki dyrektora Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto W y c h o w a w c a i z e s p ó ł w y c h o w a w c ó w w n o w y m r o k u s z k o n y m l Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Wydanie II UOO38 UOO39 Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto UOO25 i i Ś w a d c z e n e u r l o p o w e i i w y n a g r o d z e n e z a w a k a c e 2 0 1 4 j Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II UOO25_okladka.indd 1 14-05-08 14:50 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 UOO25.indd 1 14-05-09 13:23 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Agnieszka Rumik radca prawny, specjalista prawa oświatowego Redakcja: Agnieszka Rumik Redaktor Naczelny Grupy Czasopism: Aldona Kapica Menedżer Produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: Fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: MDruk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-3031-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie II Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014” została przygotowana z zachowa- niem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twór- ców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w publikacji „Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014” wskazówek, przy- kładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO25.indd 2 14-05-08 20:07 Spistreści Spis treści I. ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI W 2014 ROKU ................................. 5 WSTĘP ....................................................................................................................... 5 1. ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA URLOPOWEGO ..................... 7 1.1. Wysokość świadczenia urlopowego w 2014 roku ......................................... 7 1.2. Termin wypłaty świadczenia ............................................................................ 8 1.3. Obliczanie wysokości świadczenia urlopowego .............................................. 8 1.4. Świadczenie urlopowe dla wszystkich nauczycieli pozostających w stosunku pracy ........................................................................................... 9 1.5. Podatek dochodowy od świadczenia urlopowego .........................................12 2. ŚWIADCZENIE URLOPOWE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH .......................... 13 2.1. Różne wymiary etatu w trakcie roku – świadczenie ustala się dla każdego z nich ........................................................................................ 13 2.2. Dwie umowy – dwa świadczenia urlopowe ................................................ 15 2.3. Za okres stanu nieczynnego przysługuje świadczenie urlopowe ................ 16 2.4. Świadczenie urlopowe za okres dodatkowej pracy w trakcie stanu 2.5. Ciąża i urlop macierzyński nie pozbawiają nauczyciela świadczenia 2.6. Wysokość świadczenia urlopowego zmniejsza się za okres urlopu 2.7. Nauczyciel, który przeszedł do pracy w CKE, nie otrzyma świadczenia nieczynnego ................................................................................................ 17 urlopowego ................................................................................................. 19 bezpłatnego ................................................................................................ 20 urlopowego ................................................................................................. 21 2.8. Umowa cywilnoprawna nie daje prawa do świadczenia urlopowego ........ 22 2.9. Nauczyciel ma prawo do świadczenia urlopowego w podstawowym i dodatkowym miejscu pracy ...................................................................... 23 2.10. Ekwiwalent za urlop i świadczenie urlopowe to dwa niezależne świadczenia .... 24 2.11. Niepełnego miesiąca pracy nie zaokrągla się przy liczeniu świadczenia urlopowego ................................................................................................ 25 2.12. Po przywróceniu do pracy należy się proporcjonalne świadczenie urlopowe ..... 26 2.13. Nauczyciel ma prawo do świadczenia urlopowego i „wczasów pod gruszą” ..... 28 2.14. Nie można odebrać nauczycielom prawa do „wczasów pod gruszą” .......... 30 2.15. Nauczyciel przeniesiony do innej szkoły ma prawo otrzymać tam świadczenie urlopowe ................................................................................ 32 UOO25.indd 3 3 14-05-08 20:07 2.16. Nauczyciel uzupełniający etat otrzymuje świadczenie tylko w szkole macierzystej ................................................................................................ 33 2.17. Świadczenie urlopowe także dla nauczycieli emerytów ............................. 34 2.18. Zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy nie daje prawa do świadczenia urlopowego ..................................................................................................... 36 2.19. Śmierć nauczyciela – świadczenie urlopowe dla osób uprawnionych do renty ...................................................................................................... 37 2.20. Podwyższone pensum i godziny ponadwymiarowe nie zwiększą świadczenia ................................................................................................. 39 2.21. Świadczenie urlopowe także dla nauczyciela na urlopie zdrowotnym ........ 41 2.22. Świadczenie urlopowe także dla nauczyciela korzystającego ze świadczenia rehabilitacyjnego ................................................................ 41 2.23. Negatywna ocena pracy nie odbiera prawa do świadczenia urlopowego .... 42 2.24. Kara dyscyplinarna zwolnienia z pracy nie pozbawia świadczenia urlopowego ................................................................................................. 43 2.25. Praca w trudnych warunkach nie zwiększa wysokości świadczenia urlopowego ................................................................................................. 44 2.26. Świadczenie urlopowe można wypłacić w czerwcu .................................... 45 2.27. Nauczyciel może żądać wypłaty świadczenia urlopowego przed sądem .... 46 2.28. Za nieterminową wypłatę świadczenia trzeba zapłacić odsetki .................. 48 II. WYNAGRODZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI W 2014 ROKU ......................... 51 WSTĘP .................................................................................................................... 51 1. ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO ........... 53 8 składników wynagrodzenia uwzględnionych w pensji urlopowej ................... 53 2. WYNAGRODZENIE URLOPOWE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH .................... 85 2.1. Dodatek funkcyjny przyznany na okres wakacji wlicza się 2.2. Dodatek za wychowawstwo w klasach maturalnych wlicza się do pensji urlopowej ................................................................................... 87 2.3. Dodatek za warunki pracy w pensji urlopowej za lipiec i sierpień .............. 88 2.4. Dodatek motywacyjny – nie zawsze w wynagrodzeniu urlopowym 2.5. Wynagrodzenia za urlop zdrowotny nie wlicza się do wynagrodzenia do pensji urlopowej ................................................................................... 85 nauczyciela .................................................................................................. 90 urlopowego ................................................................................................. 91 2.6. Wynagrodzenie urlopowe proporcjonalne do aktualnego wymiaru zatrudnienia ................................................................................. 93 4 UOO25.indd 4 14-05-08 20:07 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 I. ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI W 2014 ROkU WSTĘP Każdy nauczyciel poza pensją urlopową otrzyma świadczenie urlopowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dla zatrudnionych na pełen etat przez cały rok szkolny będzie to blisko 1.100 zł. Z kolei osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze zajęć lub na podstawie krótkich umów terminowych otrzymają wprawdzie świadczenie, ale wyliczone proporcjo- nalnie. Termin wypłaty świadczeń urlopowych mija 31 sierpnia, ale szkoła może wypłacić je wcześniej, jeszcze przed wakacjami, tym bardziej gdy już teraz znana jest wysokość świadczenia. Przykładowe obliczenia pomogą ustalić wysokość świadczenia urlopowego dla poszczególnych nauczycieli. UOO25.indd 5 5 14-05-08 20:07 UOO25.indd 6 14-05-08 20:07 1. ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA URLOPOWEGO 1.1. Wysokość świadczenia urlopowego w 2014 roku Do końca sierpnia każdy nauczyciel zatrudniony w szkole powinien otrzy- mać świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego dla na- uczycieli uzależniona jest od wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS na pracowników niebędących nauczycielami. W 2014 roku podstawa nalicze- nia odpisu podstawowego na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych, a w konsekwencji wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli została utrzymana na poziomie z 2011 roku. Oznacza to, że nauczyciele na wa- kacje 2014 otrzymają znowu 1093,93 zł. Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli będzie kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2012 r., tj. 2.618,10 zł. W konsekwencji odpis na ZFŚS nauczycieli w 2014 roku wyniesie 2.879,91 zł. UWAGA Nauczyciel,któryprzepracowałcałyrokszkolny2013/ 2014(tj.od1września2013r.do31sierpnia2014r.) wpełnymwymiarzeczasupracy,otrzymaświadczenie urlopowewwysokości1.093,93zł. UOO25.indd 7 7 14-05-08 20:07 1.2. Termin wypłaty świadczenia Dyrektor szkoły powinien wypłacić wszystkim nauczycielom świadcze- nie urlopowe do 31 sierpnia. Możliwa jest także wcześniejsza wypłata świadczenia, jednakże nie należy wypłacać go przed dniem, w którym stosunek pracy nauczyciela zostaje rozwiązany, może bowiem się okazać, że świadczenie to zostanie wypłacone w wyższej wysokości, niż to wynika z przepisów Karty Nauczyciela. UWAGA Wypłataświadczeniaurlopowegopo31sierpnia2014r. będzieskutkowałakoniecznościązapłaceniatakżeodse- tekustawowychod1września2014r.dodniazapłaty (art.481ustawyz23kwietnia1964r.–Kodekscywilny). 1.3. Obliczanie wysokości świadczenia urlopowego Świadczenie urlopowe wypłacane jest nauczycielom w wysokości proporcjo- nalnej do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu w danym roku szkolnym. Jeżeli wymiar etatu ulegał zmianom w trakcie roku szkolnego, a nawet w trakcie miesiąca – nauczyciel otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru. Przepisy nie wskazują wprost, jak należy obliczyć wysokość świadczenia ur- lopowego dla nauczyciela, którego wymiar etatu ulegał zmianom w trakcie miesiąca. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest ustalenie wysokości świadczenia także proporcjonalnie do wymiaru etatu w poszczególnych okresach danego miesiąca. 8 UOO25.indd 8 14-05-08 20:07 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 1.Zasadyustalaniaiwypłacaniaświadczeniaurlopowego UWAGA Jeślinauczycielbyłzatrudnionywdanymmiesiącuprzez 10dniwpełnymwymiarzeczasupracy,przezpozostałe 20dnizaśwwymiarze1/2etatu–należyodrębnie ustalić wysokość świadczenia stosownie do poszczególnych okresów miesiąca,anastępniezsumowaćotrzymanywynik.Analogicznie należypostąpićwprzypadkuzatrudnienianauczycielawtrakcie miesiąca–świadczenieurlopowebędzieproporcjonalnetakże dookresuzatrudnieniawpierwszymmiesiącupracy. 1.4. Świadczenie urlopowe dla wszystkich nauczycieli pozostających w stosunku pracy Aby otrzymać świadczenie urlopowe, nauczyciel nie musi efektywnie prze- pracować roku szkolnego. Fakt korzystania przez nauczyciela ze zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia czy świadczenia rehabilitacyjnego nie ma wpływu na prawo do świadczenia urlopowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mimo formalnego pozostawania w stosunku pracy ze szkołą, nauczyciel nie otrzyma świadczenia urlopowego podczas korzystania z urlopu bezpłatnego. Okres ten nie jest bowiem wliczany do okresu pracy, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych (art. 174 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Zasady wypłaty świadczenia urlopowego są już jasne, czas zastosować je w praktyce i obliczyć wysokość świadczenia urlopowego w zależności od okresu zatrudnienia i wymiaru etatu nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014. UOO25.indd 9 9 14-05-08 20:07 Okres zatrudnienia Wymiar etatu Całyrokszkolny,tj. od1września2013r. do31sierpnia2014r. 10miesięcy 1/18 2/18 3/18 4/18 1/4 etatu 5/18 1/3 etatu 7/18 8/18 1/2etatu 10/18 11/18 12/18 13/18 3/4 14/18 15/18 16/18 17/18 cały etat 1/18 2/18 3/18 4/18 1/4 etatu 5/18 1/3 etatu 7/18 8/18 1/2 etatu 10/18 11/18 12/18 13/18 3/4 14/18 15/18 16/18 17/18 cały etat Wysokość świadczenia urlopowego 60,77zł 121,55zł 182,32zł 243,10zł 273,48 zł 303,87zł 364,64 zł 425,42zł 486,19 zł 546.97zł 607,74zł 668,51zł 729,29zł 790,06zł 820,45zł 850,83zł 911,61zł 972,38zł 1.033,16zł 1.093,93 zł 50,64zł 101,29zł 151,93zł 202,58zł 227,90 zł 253,22zł 303,87 zł 354,51zł 405,16zł 455,80 zł 506,45zł 557,09zł 607,74zł 658,38zł 683,71 zł 709,03zł 759,67zł 810,32zł 860,96zł 911,60 zł 10 UOO25.indd 10 14-05-08 20:07 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 1.Zasadyustalaniaiwypłacaniaświadczeniaurlopowego Okres zatrudnienia Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego 6miesięcy 1miesiąc 1/18 2/18 3/18 4/18 1/4 etatu 5/18 1/3 etatu 7/18 8/18 1/2 etatu 10/18 11/18 12/18 13/18 3/4 14/18 15/18 16/18 17/18 cały etat 1/18 2/18 3/18 4/18 1/4 etatu 5/18 1/3 etatu 7/18 8/18 1/2 etatu 10/18 11/18 12/18 13/18 3/4 14/18 15/18 16/18 17/18 cały etat 30,39zł 60,77zł 91,16zł 121,55zł 136,74 zł 151,93zł 182,32 zł 212,71zł 243,09zł 273,48 zł 303,87zł 334,25zł 364,64zł 395,03zł 410,22 zł 425,41zł 455,80zł 486,19zł 516,57zł 546,96 zł 5,06zł 10,13zł 15,19zł 20,26zł 22,79 zł 25,32zł 30,39 zł 35,45zł 40,52zł 45,58 zł 50,64zł 55,71zł 60,77zł 65,84zł 68,37 zł 70,90zł 75,97zł 81,03zł 86,10zł 91,16 zł UOO25.indd 11 11 14-05-08 20:07 1.5. Podatek dochodowy od świadczenia urlopowego Świadczenie urlopowe wypłacane jest ze środków zgromadzonych na pod- stawie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych od zatrudnionych w szkole nauczycieli (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). Nie jest jednak świadczeniem zwolnionym od podatku dochodowego do kwoty 380 zł jak inne świadczenia z funduszu socjalnego, aby bowiem dane świadczenie podlegało zwolnieniu, muszą być spełnione następu- jące warunki: 1) świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, 2) świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej okre- ślonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 3) źródłem finansowania są w całości środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, 4) wartość świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponadto za przychody ze stosunku pracy uważa się nie tylko wynagro- dzenie, lecz także wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a zatem także świadczenie urlopowe nauczycieli wypłacane na podstawie Karty Nauczyciela (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, interpreta- cja indywidualna z 10 września 2010 r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB2/415-593/10/MM). UWAGA Świadczenieurlopowejestprzychodemzestosunkupracy, zatempodlegaopodatkowaniupodatkiemdochodowym odosóbfizycznych.Szkoła,jakopłatnikpodatku,dokonuje potrąceniazeświadczeniaurlopowegopracownikazaliczkina tenpodatek. 12 UOO25.indd 12 14-05-08 20:07 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 2. ŚWIADCZENIE URLOPOWE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 2.1. Różne wymiary etatu w trakcie roku – świadczenie ustala się dla każdego z nich Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na okres roku szkolnego w wymiarze 10/18 etatu miał dwukrotnie zmieniany wymiar czasu pracy w następu- jący sposób: z 6/18 etatu od 7 do 30 kwietnia 2014 r., z 14/18 etatu od 1 maja do 29 czerwca 2014 r. Jaki wymiar zatrudnienia przyjąć w celu obliczenia świadczenia urlopowego? Odpowiedź: W tej sytuacji należy obliczyć wysokość świadczenia urlopo- wego proporcjonalnie do wymiaru etatu w poszczególnych miesiącach roku szkolnego. Nauczyciel powinien otrzymać świadczenie urlopowe w wysokości 630,36 zł. Obliczając wysokość świadczenia urlopowego, należy wziąć pod uwagę dwa elementy: 1) okres zatrudnienia nauczyciela w trakcie roku szkolnego, 2) wymiar etatu nauczyciela. UOO25.indd 13 13 14-05-08 20:07
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: