Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00444 010066 20263410 na godz. na dobę w sumie
Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach - ebook/pdf
Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 300
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2590-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Prace zgromadzone w tomie przybliżają różnorodne aspekty odległych realiów utrwalonych w piśmiennictwie, literaturze pięknej i sztuce epok dawnych. Obserwacje i analizy autorów koncentrują się na wielorakich sposobach postrzegania i deskrypcji wybranych elementów doświadczanej, a w konsekwencji także kreowanej rzeczywistości. Rozważania zmierzają również do odtworzenia uwarunkowań odbioru, które wpływały na kształt omawianych dzieł. Czytelnik zainteresowany problematyką literacką i mentalnością ludzi doby staropolskiej znajdzie w tomie rozprawy poświęcone przyjemnym lub odstraszającym wizjom zarówno fikcyjnych (mitologicznych i fantastycznych krain), jak i rzeczywistych przestrzeni (kontynentów, państw, miast i budynków), które przyciągały uwagę i pobudzały wyobraźnię twórców, począwszy od późnego antyku aż do baroku. Następny krąg poruszanych zagadnień wiąże się z utworami, które powstały w efekcie toczących się konfliktów politycznych i społecznych lub stanowiły reakcję na kataklizmy dotykające ludzi dawnych wieków. Przedmiotem zainteresowania badaczy są metody wykorzystywania lub oswajania dramatycznych wydarzeń, takich jak konflikty zbrojne i zarazy. Osobną grupę stanowią prace poświęcone zagadnieniom religii chrześcijańskiej i związane z doświadczeniem wiary, które znalazły wyraz w pisarstwie i działalności Jakuba Wujka, Teresy Petrycówny, Bonawentury Siewierzanina, Piotra Skargi i Wacława Potockiego. Dopełnieniem tych rozważań jest tekst przybliżający mało znaną, antypogańską mowę Firmicusa Maternusa z IV w. p.n.e., a także rozważania poświęcone oddziaływaniu legendy Barbary Radziwiłówny na autorów współczesnych publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach NR 3317 Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach pod redakcją Marioli Jarczykowej i Bożeny Mazurkowej, z udziałem Szymona Piotra Dąbrowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Barbara Judkowiak Spis treści Słowo wstępne Marek Job Moralność a tradycyjna religia rzymska w mowie Firmicusa Maternusa Anna Kołos Mapowanie monstrualności w myśli i kartografii średniowiecznej Katarzyna Chmielewska Realia i uwarunkowania wojennych wizji w historiografii polskiego średnio- wiecza Barbara Kowalska Przestrzenie przemierzane i społecznie kreowane w Kronice Jana z Czarn- kowa Zvonimir Milanović Przestrzenie sakralne czasów wojny i pokoju w chorwackiej literaturze doby wczesnonowożytnej Aleksandra Bobrowska O baśniowości staropolskiego romansu. Przykład Fortunata Iwona Rak O przestrogach przed „kacerskimi” naukami w tekstach ramowych postylli Jakuba Wujka Małgorzata Piecuch O wprowadzaniu Kazań sejmowych w obieg czytelniczy w staropolskich edy- cjach dzieł Piotra Skargi 7 9 21 37 53 67 89 103 117 6 Spis treści Katarzyna Kolendo ‑Korczak Próba rekonstrukcji programu ideowego dekoracji Sali Rady ratusza w Toru- niu Anna Malińska Proksemika w mistyce oblubieńczej Bonawentury Siewierzanina Mariola Jarczykowa „Powietrzna zaraza” w Wielkim Księstwie Litewskim w ujęciu Walentego Bartoszewskiego i Piotra Kochlewskiego Sylwia Kawska Wizje świata fantastycznego w Historyi uciesznej o królewnie Banialuce Krzysztof Sacała Wyobraźnia geograficzna Jana Andrzeja Morsztyna 131 143 153 173 191 Katarzyna Kaczor ‑Scheitler Relacje nadawczo ‑odbiorcze w barokowych medytacjach Teresy Petrycówny . 207 Monika Drożdżewicz Nowy zaciąg… Wacława Potockiego wobec tradycji apokryficznej. (Opis ukrzy- żowania Chrystusa) Wioleta Malicka Wątki uniwersalne i rodzime w bajkach Jana Stanisława Jabłonowskiego Dominika Fesser Współczesna legenda Barbary Radziwiłłówny Indeks osobowy (opracował Szymon Piotr Dąbrowski) 233 247 267 285 Słowo wstępne Przestrzenie staropolskie rozumiane szeroko to świat odległy w aspekcie zarówno temporalnym, jak i mentalnym. Dla współczesnego człowieka barierą komunikacyjną w poznaniu tej rzeczywistości jest odmienny od dzisiejszej polszczyzny język (często makaronizowany), inne realia i problemy, z którymi musieli się mierzyć nasi przodkowie. W tym tomie pragniemy przybliżyć czy- telnikom dawne przestrzenie, ukazać zjawiska, które bezpowrotnie odeszły w przeszłość, ale także zwrócić uwagę na aktualność wielu utworów podej- mujących problematykę uniwersalną i ponadczasową. Odległe epoki zostały utrwalone w tekstach kultury – w sztuce słowa, w dziełach malarskich, karto- grafii i architekturze, które stanowią przedmiot rozważań w pracach tu zgro- madzonych. W swoich artykułach autorzy przypominają dawne wyobrażenia o kontynentach, o nieznanych ludach, na przykład o Antypodach; odwołują się do konkretnych, wymienianych przez ówczesnych poetów polskich, miejsc na mapie Rzeczypospolitej i Europy; przedstawione są też pochwały rodzimych miast pisarzy chorwackich. Dzięki zachowanym przekazom rękopiśmiennym zostały odtworzone miejsca, które już dzisiaj nie istnieją, i zaginione dzieła sztuki, jak na przykład wystrój Sali Rady ratusza w Toruniu. Jako alternatywę dla realnie istniejących przestrzeni w romansach twórcy proponowali czytelnikom różnorodne wizje świata fantastycznego i one również przybliżone są w tomie. Świat opisywany od średniowiecza aż do XVIII stulecia był postrzegany nie tylko jako miejsce przyjazne, a niekiedy nawet sakralne, lecz również jako przestrzeń napawająca lękiem, gdyż rozgrywały się w niej liczne konflikty polityczne, społeczne, kulturowe, prowadzono wojny, a ludzie doświadczali kataklizmów i klęsk żywiołowych. Tę problematykę podejmowano już w piś- miennictwie staropolskim, doradzając, jak racjonalnie zachować się w tych skrajnie trudnych sytuacjach. W prezentowanych artykułach zagadnienia zwią- zane z medycyną i obyczajowością dawną poruszane są także w związku z do- ciekaniami, które dotyczą różnych przejawów oddziaływania legendy Barbary 8 Słowo wstępne Radziwiłłówny na autorów współczesnych publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W dawnych dziełach bardzo często poruszano problematykę ze sfery sacrum. Podejmowano te zagadnienia na przykład w kontekście literatury antycznej z IV wieku n.e., kiedy to zderzyły się ze sobą dwie religie: rzymski politeizm i mo- noteistyczne chrześcijaństwo. W okresie staropolskim duchowni wyrażali troskę o sprawy publiczne i dobro Rzeczypospolitej, ostrzegali przed „heretyckimi” naukami. W XVII stuleciu, po burzliwych czasach reformacji, również twórczość poetycka zawierała liczne odwołania religijne. Na przykład Wacław Potocki w mesjadzie Nowy zaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa Syna Bożego nad światem, czartem, śmiercią i piekłem… wykorzystał wątki apokryficzne, co rzuca światło na problem wyznania pisarza, którego pomawiano o kryptoarianizm. Z zamkniętej przestrzeni klasztoru pochodzą medytacje zakonne. Teresa Petrycówna swoje zapiski tworzyła nie tylko w celu własnego doskonalenia wewnętrznego, ale adresowała je też do innych norbertanek z myślą o ich duchowym rozwoju. O komunikacji z Bogiem, przebiegającej najpierw w ciele medytującej osoby, można również mówić w odniesieniu do siedemnastowiecz- nego dzieła Bonawentury (Siewierzanina), który podjął pochodzący z Pieśni nad Pieśniami motyw rozmowy oblubieńca i oblubienicy. Specyfiką tego nabożnego tekstu jest zawieszenie w nim takich pojęć, jak: czas, przestrzeń i miejsce. Prob- lematyka mistyczna była popularna w Europie szczególnie w okresie baroku, w dobie saskiej nadal rozwijało się tego typu piśmiennictwo, ale modne stawały się wtedy również innego typu utwory, na przykład bajki. Jednym z pierwszych pisarzy polskich, którzy uprawiali ten gatunek, był Jan Stanisław Jabłonowski, podejmujący w swojej twórczości wątki uniwersalne, europejskie i rodzime, co zadecydowało o oryginalności jego zbioru. Analiza wskazanych problemów w tekstach pomieszczonych w tomie lepiej pozwala zrozumieć przemiany świadomości europejskiej na przestrzeni wielu wieków oraz właściwe dla dawnych realiów, odmienne od dzisiejszych kody kulturowe. Autorzy artykułów omawiają wymienione zagadnienia, skupiając uwagę na bardzo różnorodnych źródłach – zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowa- nych. Wskazują też na różne obiegi tych tekstów wśród czytelników. W tomie przedmiotem rozważań są dzieła polskie i łacińskie, utwory wierszowane i prozatorskie. Charakterystyka obejmuje teksty zróżnicowane gatunkowo: kazania, romanse, medytacje, listy, bajki, mesjadę, a nawet spisy inwentarzowe. Ze źródeł oraz ich interpretacji wyłania się obraz przeszłości jako świata innego, co prawda, od znanego współcześnie z doświadczenia, lecz dzięki artykułom zamieszczonym w książce staje się on bliższy i bardziej zrozumiały. Katowice, 15 maja 2015 r. Redaktorzy Indeks osobowy Abramowicz Andrzej 154 Abramowska Janina 248, 251, 252, Abstemiusz (właśc. Laurentius Abste- 264 mius) 257 św. 29 Adalberg Samuel 174, 187 Albert Wielki (Albertus Magnus), Alberti Nikola 74, 75 Albright William Foxwell 29, 34 Aleksander III Macedoński zw. Wiel- kim, król macedoński 28, 30, 41, 42 Aleksandrowska Elżbieta 248, 264 Ancilli Ermanno 240 Andrzej z Morawicy 55, 64 Andrzej Bobola, św. 120 Angelico Fra (właśc. Guido di Pietro da Anna, żona Siemowita III Starszego Mugello) 238 57–58, 59, 60, 63 Anna Jagiellonka, królowa polska 107, 110, 111, 112–113, 114, 118, 119, 120, 128 Anonim zw. Gallem 38, 39–41, 42, 46–47, 49, 50, 51, 52, 62, 64 Apolloniusz, Apollonios z Rodos 203 Aquaviva Klaudiusz 123 Arszyński Marian 138, 141 Arystoteles (Aristoteles) 207, 219, 228 August II Mocny, król polski 247, 251, 254, 256, 257 Augustyn z Hippony (Aurelius Au- gustinus), św. 23, 26, 31, 33, 38, 43, 110, 208, 222, 225 Augustyniak Urszula 257, 264 Aumann Jordan 218, 228 Austin John Langshaw 214, 228 Awianowicz Bartosz Bogusław 68, 87, 258, 264 257, 264 Backvis Claude 254, 264 Baczewski Sławomir 249, 250, 251, 254, Badalić Josip 73, 86 Bagrow Leo 21, 22, 33 Balcerzan Edward 119, 128 Baliński Michał 278, 283 Baluch Alicja 98, 99 Banasiowa Teresa 156, 171 Banaszkiewicz Jacek 40, 50 Barbara Radziwiłłówna, królowa pol- ska 7–8, 267, 268–278, 279–282, 283, 284 Barbaro Hermolaj 74, 75 Barciak Antoni 38, 50 Bardach Juliusz 258, 265 Bartkowiak‑Lerch Magdalena 56, 64 Bartmiński Jerzy 231 286 Indeks osobowy Bartosz z Odolanowa 61 Bartoszewski Walenty 153, 155–158, 159, 160–162, 163, 170, 171, 172 Barycz Henryk 207, 228 Baumgarten Andrzej 136 Baumgarten Jan 132, 135–138, 139, 140, 141, 142 Bazyli Wielki, św. 110 Beatus z Liébana, św. 26, 27, 32 Bednarczuk Leszek 143, 150, 220, 228 Bednarek Antoni 63, 240, 243 Bednaruk Waldemar 258, 264 Bednarz Mieczysław 218, 229 Benedict Ruth 11–12, 18 Benon z Miśni, św. 160 Bentkowski Feliks 207, 228 Bering Piotr 44, 50 Bernard z Clairvaux, św. 146, 225 Besala Jerzy 268–269, 275, 276–277, 278, 279–280, 282 Białostocki Jan 234, 244 Bielak Franciszek 207, 230 Bielowski August 53, 63, 247, 265 Bielski Marcin 270 Bieniak Janusz 43, 50 Biernat z Lublina 249, 257 Bieś Andrzej Paweł 260, 264 Bildhauer Bettina 28, 33 Biskup Marian 138, 140, 141 Bizior Renata 62, 64 Błachowicz Ewa 58, 59, 60, 64 Błażewski Marcin 249 Boas George 29, 34 Bober Andrzej 218, 229 Bobrowska Aleksandra 89, 100, 101 Boccaccio Giovanni 80 Boehm Gottfried 139, 140 Bogucka Maria 110, 113, 267, 273, 283 Bohuszewicz Paweł 30, 33, 89, 99 Boissard Jean‑Jacques 134, 141 Bokszczanin Maria 89, 100, 173 Bolesław (Bolko) II, książę ziębicki 57 Bolesław I Chrobry, król polski 39–40, 41 Bolesław II Śmiały, król polski 40, 50 Bolesław III Krzywousty, książę polski 39, 40, 42–43, 47, 50, 62, 64 Bologna Corrado 30, 33 Bona Sforza d’Aragona, królowa polska 110, 270, 275, 276 Bonaguida Pacino di 239 Bonawentura Siewierzanin 8, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152 Bonawentura (właśc. Giovanni Fidan‑ za), św. 144, 150, 218 Borek Piotr 110, 114, 179, 187 Borkowska Małgorzata 207, 208, 228 Boromeusz Fryderyk 235 Borowiec Aleksandra 80, 87 Borowski Andrzej 82, 87 Borowski Władysław 29 Bouguereau William‑Adolphe 177 Bratulić Josip 76, 87 Brezak‑Stamać Dubravka 74, 87 Bronarska Maria 199 Brückner Aleksander 106, 113, 235, 242, 249 Bry Théodore de 134, 141 Bucoldianus Gerard 68, 87 Budinić Šime 80, 86, 87 Bujnicki Tadeusz 251, 264 Byron George Gordon Noel 73 Bysiec Ewa 273 Cetwiński Marek 54, 55, 64 Chemperek Dariusz 234, 242, 256, 264 Chmielewska Katarzyna 37, 41, 50, 51 Chrościcki Juliusz Antoni 185, 188 Chrzanowski Ignacy 122, 127, 128, 255, 264 Chwedeńczuk Bohdan 214, 228 Cichowicz Augustyn 37, 50 Cieński Marcin 186, 187 Ciołek Stanisław 69 Clanchy Michael 63 Clausewitz Carl Philipp Gottfried von 37, 50 Combes André 208, 229 Indeks osobowy 287 Contamine Philippe 37, 49, 50 Cosgrove Denis 28, 34 Crijević Ilija (Aelius Cervinus) 69, 86 Culler Jonathan 214, 228 Cumont Franz (właśc. Franz‑Valéry‑ Marie Cumont) 13, 18 Cuny Georg 132, 140 Cyceron (Marcus Tullius Cicero) 12, 16, 25, 75 Czacheritz Michał 43 Czajka Michał 37, 50 Czechowic Marcin 234, 242 Czechowicz Agnieszka 235, 242 Czerwiński Marcin 68, 87 Czuj Jan 237, 243 Danek Danuta 122, 128 Daniluk Mirosław 216, 228 Dante Alighieri 56, 64, 80 Dantyszek Jan 218, 230 Dariusz III Kodoman, król perski 41 Darowski Roman 260, 264 Daston Lorraine 26, 33 Dąbrowska Krystyna J. 56, 64 Dąbrowski Jan 53, 64 Dąbrowski Stanisław, historyk sztuki 132, 140 Dąbrowski Stanisław 223, 228 Dąbrowski Szymon Piotr 8 Dąbrówka Andrzej 38, 51 Dąmbska Izydora 251, 264 Delumeau Jean 214, 228 Demetrowicz Paweł 168 Deptuła Czesław 48, 50 Deszcz Marian 248, 264 Dinzelbacher Peter 143, 150 Dioklecjan (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus), cesarz rzymski 70, 71, 83 Długosz Jan 61, 62, 64 Dmitruk Krzysztof 215, 228 Dmochowski Franciszek Ksawery 248 Dobiesław z Kurozwęk i Chodowa 60 Dobieszewski Janusz 55, 64 Dobrowolski Witold 140, 141 Dobrzeniecki Tadeusz 236, 238, 242, 243 Dobrzyńska Teresa 118, 128, 252, 264 Domański Juliusz 80–81, 87 Domić Marin 74, 75 Downman John 177 Drączkowski Franciszek 216, 228 Drożdżewicz Monika 233, 244, 245 Drużbicki Kasper 213, 229 Drzymała Kazimierz 105, 113 Duchniewski Jerzy 216, 228 Dudek Jarosław 55, 64 Dujam, św. 71 Dumézil Georges 68, 87 Dumont Paul‑Émile 29, 34 Durand Gilbert 219, 228 Dybaś Bogusław 133, 135, 140 Dybek Dariusz 178, 181, 186 Dybkowska Alicja 269–270, 282 Dygat Anuncjata 207, 210, 228 Dygdała Jerzy 136, 140 Dynarski Kazimierz 241, 243 Dziechcińska Hanna 215, 228 Edson Evelyn 22, 23, 24, 25, 26, 33 Eliade Mircea 68, 87 Elżbieta I Tudor, królowa angielska 275 Elżbieta Łokietkówna, królowa polska i węgierska 59–60, 61 Erazm z Rotterdamu 239 Estella Diego de 214, 227, 230 Estreicher Karol 103, 154, 207 Eufemia, siostra Siemowita III Star- szego, 57, 58 Euhemer (Euhemeros) 16 Eustachiewicz Maria 241, 242 Eustachy Rzymski, św. 160 Eustochium (właśc. Julia), św. 237, 243 Ezop (Aisopos) 250, 252, 263 Faerno Gabriele 249, 258 Falęcka Barbara 176, 182, 184, 187, 191, 205, 235, 243 Falęcki Hieronim 144, 151 288 Indeks osobowy Fałkowski Wojciech 53, 65 Farbiszewski Marek 135, 136, 137, 140 Fedrus (Gaius Iulius Phaedrus) 252 Feliński Alojzy 273 Fesser Dominika 267, 283–284 Firmicus Maternus Iulius 9–11, 13–17, 18–19 Fleszner Józef 215, 231 Flesznerowa Edda 215, 231 Flori Jean 49, 50 Florian zob. Mokrski Florian Forbes Clarence Allen 10, 18 Foucault Michel 30 Fowler Don Paul 140 Frankowski Janusz 146, 150 Freedman Paul 30, 33 Friedman John Block 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 Fros Henryk 216 Frusius Andreas (André des Freux) 164–165, 171 Frynichos (Phrynichos) 84 Fulińska Agnieszka 219, 230 Gałczyński Konstanty Ildefons 268, 281, 283, 284 Gapski Henryk 208, 228 Gaulmin Gilbert 249 Gawiński Jan 256, 264 Geremek Bronisław 55, 64, 167, 171 Gerson Wojciech 273 Gieysztor Aleksander 48, 50 Gigilewicz Edward 108, 112, 114, 208, 222, 229, 231 Gilson Etienne 208, 229 Głębicka Ewa Jolanta 166, 171 Głodek Marzena 62, 64 Głoskowski Maciej 144, 150 Głowiński Michał 215, 222, 228, 229 Godawa Marcin 208, 216, 228, 229, Goldstrom Dorota Bernarda 208, 229 Goliński Janusz K. 180–181, 187, 193, 230 205 Gordon Katarzyna zob. Morsztynowa Katarzyna z Gordonów Gori Nicola 240, 242 Gortan Veljko 69, 86 Gorzkowski Albert 237, 243 Gostyńska Dorota 191, 201, 205 Górski Karol 208, 209, 211, 214, 229, 236, 243 Górski Konrad 106, 113 Grabowiecki Sebastian 218, 230 Grabowski Janusz 58, 62, 64 Grabowski Marian 12, 18 Grabowski Tadeusz 106, 113, 235, 242 Grady Bazyli 213 Grafton Anthony 28, 34 Greene Robert 59 Gregorii Johann Gottfried 21 Grgurević Dražen 76, 87 Grimal Pierre 199 Grodecki Roman 39, 49 Groos René 250, 265 Grotkowski Jan 199 Gruchała Janusz Stanisław 241, 242 Grünewald Matthias (właśc. Mathis Gothard‑Neithard) 240 Grzebień Ludwik 260, 264 Grzegorz z Żarnowca 105 Grzeszczuk Stanisław 180, 188, 233, 243 Grześkowiak Radosław 173–174, 175, 176, 177, 182, 184, 185, 186, 187, 234, 239, 242, 243 Gwioździk Jolanta 208, 229 Hajdukiewicz Leszek 207, 229 Hall Edward Twitchell 143, 150 Hall Joseph 221 Hanusiewicz Mirosława zob. Hanusie- wicz‑Lavallee Mirosława Hanusiewicz‑Lavallee Mirosława 149, 150, 193, 205, 218, 230, 233, 242, 243 Harley John Brian 21, 34 Haur Jakub Kazimierz 158–159, 171 Hauziński Jerzy 62, 64 Henryk V Salicki, cesarz rzymsko‑nie‑ miecki 40 Herman Józef, św. 210 Hernas Czesław 201, 205, 218, 230 Hezjod (Hesiodos) 13, 83 Hieronim, św. 107, 237, 243 Hołowiński Ignacy 106, 113 Hołówka Teresa 143, 150 Homer (Homeros) 13, 203 Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 74, 87, 207 Hornung Zbigniew 136, 141 Huchtenhayn Hasso de 61 Humphrey Robert 222, 229 Ignacy Loyola, św. 218, 229 Iwanicka Katarzyna 258, 265 Izajasz, prorok 238 Izydor z Sewilli (Isidorus Hispalensis), św. 23–25, 26, 31, 33 Jabłonowski Jan Stanisław 8, 247–250, 251–252, 253–254, 255, 256, 257–264, 265, 266 Jabłoński Arkadiusz 24, 34 Jacek Odrowąż, św. 209 Jacniacka Maria 240, 243 Jaeger Werner Wilhelm 84 Jagiellonowie, dynastia 120, 275, 276, Jakubowski Jan Zygmunt 255, 264 Jamblich (Iamblichus) 10 Jan Ewangelista, św. 120, 125 Jan II Kazimierz Waza, król polski 199, Jan II żagański zw. Szalonym 44 Jan III Sobieski, król polski 255 Jan Klimak, św. 216, 225, 228 Jan, Janko z Czarnkowa 53–55, 56–63, 283 243 65–66 56 Jan z Lutogniewa, biskup poznański 167, 169, 171 Jan ze Skrzynna 61 Janicka‑Olczakowa Elżbieta 209, 229 Indeks osobowy 289 Jankowski Augustyn 29, 208, 229, 241 Janusz, kantor gnieźnieński 54–55 Janusz, rycerz 60 Januszowski Jan 213, 229 Japola Józef 56, 65 Jarczykowa Mariola 8, 153, 172 Jarosław, arcybiskup gnieźnieński zob. Jarosław Bogoria ze Skotnik Jarosław Bogoria ze Skotnik 54, 55 Jarosław I Mądry, wielki książę kijow- ski 41 Jasiński Kazimierz 58, 64 Job Marek 9, 19 Joinville Jean de 62, 64 Jolles Andreas 98 Jones Timothy S. 30, 33 Jovanović Neven 68, 69, 70, 72, 87 Judkowiak Barbara 150 Juliusz Cezar (Gaius Iulius Caesar), dyktator rzymski 70 Jurkowski Jan 256 Juszczak Wiesław 139, 140 Kaczor‑Scheitler Katarzyna 207, 231– 232 Kaleciński Marcin 234, 235, 243 Kalicki Włodzimierz 281, 282 Kałuski Stanisław 260, 264 Kapella Marcjanus (Martianus Min- neus Felix Capella) 25 Kapełuś Helena 173, 187 Kapuścińska Nina 267, 282, 283 Karaś Mieczysław 208, 230 Karczewski Dariusz 208, 228 Karnarutić Brne 80, 86, 87 Karol IV Luksemburski, król czeski 61 Karol Luksemburski 134 Karpiński Adam 177, 186, 187, 191, 205, 239, 243, 254, 264 Karpiński Andrzej 153, 154, 157, 158, Kasjan Jan Mirosław 90, 91, 95, 100 Kaster Robert A. 12, 18 Kastner Jörg 38, 50 290 Indeks osobowy Katarzyna de Ricci (właśc. Alessandra Lucrezia Romola), św. 144–145 Kawecka‑Gryczowa Alodia 119, 128 Kawska Sylwia 173, 188–189 Kazimierczak Marek 55, 64 Kazimierz II Sprawiedliwy, książę pol‑ Kazimierz III Wielki, król polski 53, 60, Kazimierz Jagiellończyk, królewicz, św. Kątska Dorota 207, 208, 213, 228, 229 Kestner Ernst 132, 140 Kiejstut Giedyminowicz, książę trocki ski 43 61 160 61 Kienzler Iwona 278, 282 Klekot Ewa 12, 18 Klemens VII (właśc. Robert z Genewy), antypapież 57 Kline Naomi Reed 22, 28, 29, 34 Kłoczowski Jerzy 208, 209, 228, 229 Kłosiewicz Stefan 55, 64 Kobielus Stanisław 237, 238, 243 Koc Leon Wacław 37, 50 Kochan Anna 186, 187 Kochanek Piotr 23, 24, 34 Kochanowski Jan 73, 76, 78, 87, 112, 114, 161–162, 171 Kochanowski Piotr 180, 181, 187, 188 Kochański Augustyn 214, 230 Kochlewska Dorota 168 Kochlewski Piotr 153, 165–170, 171, 172 Kochowski Wespazjan 241, 242 Koczerska Maria 61, 64 Kohelet, prorok 29 Kolbuszewski Kazimierz Tadeusz 105, Kolendo Jerzy 140, 141 Kolendo‑Korczak Katarzyna 131, 141, Kołos Anna 21, 34–35 Kombol Mihovil 80, 82, 83, 87 Komorowska Magdalena 119, 125–126, 106, 114 142 127, 128 Konarski Adam 104, 107, 113 Konieczny Mariusz 208, 229 Konstancjusz II (Flavius Julius Con- stantius Augustus), cesarz rzymski 9, 15 Konstans I (Flavius Iulius Constans), cesarz rzymski 9, 15 Konstantyn I Wielki (Gaius Flavius cesarz Valerius Constantinus), rzymski 9 Kopeć Józef Jerzy 238, 242 Kornatowski Wiktor 31, 33 Korolec Jerzy Bartłomiej 48, 50 Korolko Mirosław 117, 118, 122, 127, 128, 129 Korporowicz Leszek 63 Korwin Wawrzyniec (Laurentius Cor- vinus) 69, 82, 87 Kostkiewiczowa Teresa 212, 230, 279, Kościelecki Łukasz 103, 113 Kotarska Jadwiga 202, 205 Kotarski Edmund 203, 205 Kowalska Barbara 53, 55, 62, 64, 65, 283 66 Kowalski Marek Daniel 53, 57, 63 Kracik Jan 155, 160, 170, 171 Kramarska‑Anyszek Krystyna 207, 208, 210, 229 Kraszewski Józef Ignacy 160, 171 Krawczyk Zbigniew 55, 64 Krawiec Adam 58, 64 Kroll Wilhelm 9, 18 Krzywy Roman 175, 187, 239, 243 Krzyżanowski Julian 76, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 112, 114, 162, 171, 173, 174, 187 Ksenofanes z Kolofonu (Xenophanes Colophonius) 13 Kuchowicz Zbigniew 267, 269, 270–271, 272–273, 274, 277, 278, 282 Kuefler Mathew 15, 18 Kukulski Leszek 25, 34, 193, 194, 205 Kunicki‑Goldfinger Marek 254, 264 Indeks osobowy 291 Kuran Magdalena 104, 105, 106, 107, 109, 114 Kuraszkiewicz Władysław 236, 243 Kürbis Brygida 41, 47, 49, 50, 53, 64 Kuźmina Dariusz 105, 106, 114 Kwiatkowski Władysław 219, 230 Kwintylian (Marcus Fabius Quintilia- nus) 250 Kydryński Juliusz 59, 65 La Croix Arnaud de 56, 64 La Fontaine Jean de 248, 249, 250, 259, 263, 264, 265 Labuda Gerard 63, 64 Lagrange Joseph‑Louis 21 Lasocińska Estera 254, 264 Lausberg Heinrich 237, 243 Le Goff Jaques 62, 64, 94, 100 Leathers Dale G. 143, 148, 150 Lebeus‑Batillus Denis 134, 141 (Lebey de Batilly) Ledwoń Ireneusz Sławomir 14, 18 Lejtes Józef 273 Lenart Mirosław 239, 243 Leopold Ernst Friedrich 16, 18 Lepszy Kazimierz 110, 114 Leszczyński Grzegorz 98, 99 Letkiewicz Ewa 276, 283 Lewandowska‑Tarasiuk Ewa 55, 64 Lewański Julian 198, 205 Lewinówna Zofia 209, 229 Liman Kazimierz 39, 50 Linde Samuel Bogumił 155, 162, 166, 256 Lindsay Wallace Martin 23, 33 Lipnicki Wojciech 207 Lisak Agnieszka 59 Lotz Johannes Baptist 223, 229 Lovejoy Arthur Oncken 29, 34 Lubomirscy, ród 197 Lubomirski Aleksander 193–195 Lubomirski Stanisław Herakliusz 181, 254–255, 264 Lučin Bratislav 68, 69, 86, 87 Ludolf z Żagania 38–39, 48 Ludwik Andegaweński, król polski i węgierski 55, 61 Ludwik IX Święty, król francuski 62, Luter Marcin 109 Lüthi Max 90–91, 92–93, 95–96, 98–99, 64 100, 101 Łanowski Jerzy 199 Łącznowolski Jakub 179, 187 Machniak Jan 208, 218, 228, 230 Maciej Korwin, król czeski i węgierski 43 114 182, 187 Maciejewska Iwona 89, 100, 174, 181, Maciejowski Wacław Aleksander 106, Maćkowiak Krzysztof 248, 265 Mahler Antonio zob. Möller Antoni Majewski Janusz 273 Majkowski Józef 218, 229 Majnarić Nikola 73, 86 Makowiecki Andrzej Zdzisław 268, 269, 274, 276, 280, 281, 282, 283, 284 Makrobiusz Ambrozjusz Teodozjusz (Ambrosius Theodosius Macrobius) 23, 25, 26 Maleczyński Karol 39, 49 Malicka Wioleta 247, 265, 266 Malicki Jan 239, 243 Malicki Marian 185, 188 Malińska Anna 143, 144, 150, 151, 152 Maliszewski Kazimierz 54, 55, 56, 58, Mandera Jadwiga 271–272, 274–275, Mandeville John 30 Marcjalis (Marcus Valerius Martialis) Maria Magdalena de’ Pazzi, św. 240, 59, 63, 64 280, 283 193, 205 242, 243 292 Indeks osobowy Marino Giambattista 198, 201, 204, Markiewicz Henryk 222, 229 Martuszewska Anna 251, 265 Martz Louis Lohr 217, 221, 229 Marulić Marko (Marcus Marulus) 68, 69–80, 83, 84, 85, 86, 87 Maryl Maciej 214, 228 Masson Herve 109, 114 Matejko Jan 118, 273 Mayenowa Maria Renata 118, 128, 252, Mazurkowa Bożena 8, 156, 171, 181, 187, 205 264 204 Mączak Antoni 258, 265 Mączyński Maciej 215, 229 Mecherzyński Karol 106, 114 Mei Bernardino 177 Melissantes zob. Gregorii Johann Gott- fried 242, 243 Meller Katarzyna 57, 59, 64, 233, 234, Menander Retor 68 Merkel Rudolf 14, 18 Michałowska Teresa 48, 50, 78, 87, 89, 100, 103, 114, 118, 128, 251, 265 Mickiewicz Adam 118 Mikalson Jon D. 16, 18 Mikocki Tomasz 140, 141 Mikołaj z Kożuchowa, prepozyt gnieź- nieński 54–55 Mikołaj z Kórnika 56, 59 Mikołaj z Mościsk 212, 213, 229–230 Mikołaj z Oresme (Nicole Oresme) 26 Milanović Zvonimir 67, 68, 73, 78, 80, 82, 87, 88 Mills Robert 28, 33 Mimica Ivan 73, 87 Minasowicz Józef Epifanii 248 Mistrz Wincenty zob. Wincenty zw. Kadłubkiem Miszalska Jadwiga 89, 100 Młynarz Bogna Małgorzata 208, 230 Mniszech Jerzy 275 Mniszech Mikołaj 275 Mojkowska Aleksandra 90, 91, 96, 100 Mokrski Florian, biskup krakowski 60 Möller Antoni 132, 140 Montaigne Michel Eyquem de 30 Mornaeus Plessiacus Philippus (Phi- lippe Mornay du Plessis‑Marly) 134, 141 Morsztyn Hieronim 89, 173–174, 175–180, 181–186, 187, 188–189 Morsztyn (Morstin) Jan Andrzej 174, 188, 191–206 Morsztyn Zbigniew 153 Morsztynowa Katarzyna z Gordonów 203–204 Mostert Marco 63 Mrowcewicz Krzysztof 153, 171, 218, 230 Mrozowicz Wojciech 38, 43, 49, 50 Mueller Hans‑Friedrich 13, 18 Myszkowski Piotr 103 Naruszewicz Adam Stanisław 248 Natalis Franjo Božičević (Natalis Fran- ciscus) 73, 74, 75, 76, 86 Natoński Bronisław 122, 128 Nawarecki Aleksander 174, 182, 183, 184, 187 Nęcki Zbigniew 143, 150 Niemcewicz Julian Ursyn 248 Niemirycz Krzysztof 248, 250 Nieznanowski Stefan 218, 230 Nonhartówna Barbara zob. Petrycowa Barbara z Nonhartów Norbert z Xanten, św. 208, 212, 230 Nowak Bernard 37, 50 Nowak Lech 144, 151 Nowicka‑Jeżowa Alina 204, 205, 235, 243 Nowicka‑Struska Anna 243 Nussbaum Martha 15, 18 Nycz Michał 261, 265 Obirek Stanisław 117, 128 Obremski Krzysztof 30, 33 Indeks osobowy 293 Ocieczek Renarda 118, 128, 156, 171, 181, 187 Odyniec Antoni Edward 273 Okoniewski Stanisław 124, 125, 128 Olma Marceli 110, 114 Olszewska Maria Jolanta 212, 230 Olszewski Jakub 159–160, 164, 171 Ong Walter Jackson 56, 65 Opacki Ireneusz 156, 171 Opatowiusz, Opatowczyk Adam 216, 228 Opbergen Anton von 133, 140 Orozjusz Paweł (Paulus Orosius) 23 Orygenes (Origenes) 218 Osiński Alojzy 117, 128 Ossowska Maria 41, 50 Ostaszewska Danuta 144, 151 Ostrowska Bronisława 212, 230 Oszczęda Aleksandra 174, 187, 192, 205 Otto V Wittelsbach, zwany Leniwym, elektor brandemburski 61 Otto Walter Friedrich 17, 18 Otwinowska Barbara 25, 34, 103, 114, 118, 128, 234, 235, 243, 251, 265 Otwinowski Walerian 203 Owczarek Bogdan 227, 230 Owidiusz 14–15, 18, 80, 257 Ożóg Krzysztof 58, 65 (Publius Ovidius Naso) Pachciarek Paweł 143, 150 Paisey David L. 21, 33 Pakulski Jan 60, 65 Paleotti Gabriele 234–235 Paluszak‑Bronka Anna 117, 128 Pałubska Zofia 240, 243 Pandowska Danuta 41, 50 Panuś Kazimierz 118, 129 Papalić Alviz 74, 75 Papalić Jerolim 74, 75 Park Katharine 26, 33 Parmenides z Elei 25 Partyka Joanna 209, 230 Pasek Monika 159, 171 Pasierb Janusz Stanisław 234, 243 Paskowski, czeladnik Piotra Kochlew- skiego 168 Paula, św. 237, 243 Paweł, św. 125, 225, 239 Pawlak Agnieszka 235, 243 Pazera Wojciech 62, 65, 104, 105, 114 Peiper Rudolf 12, 18 Pelc Janusz 89, 100, 218, 230, 234, 235, 243 238 Pelczar Józef 106, 114 Peltzt Wojciech 55, 64 Peregryn z Opola (Peregrini de Opole) Perzanowski Zbigniew 208, 230 Petit François 208, 229 Petrarca Francesco 73, 80 Petrycowa Barbara z Nonhartów 207 Petrycówna Teresa 8, 207, 209–213, 214, 215–221, 222–223, 224–228, 231–232 Petrycy Jan Innocenty 207, 209, 229 Petrycy Sebastian 154, 171, 207, 228 Pfeiffer Bogusław 175, 187 Pfotenhauer Helmut 139, 140 Piastowie, dynastia 43, 50, 58, 59, 64, 65 Pico della Mirandola Giovanni 219, 230 Piecuch Małgorzata 117, 129 Pieniądz‑Skrzypczak Aneta 39, 51 Pilon Edmond 250, 265 Pilpaj, Pilpay, Bidpay 249, 250, 263 Piotr I Wielki, car rosyjski 256 Piotrkowczyk Andrzej, ojciec 104, 119, 128 Planudes Maximus 23 Platon (Plato) 13, 16, 18 Plezia Marian 39, 41, 49 Pliniusz Starszy (Gaius Plinius Secun- dus Maior) 28, 30, 34–35, 70 Plutarch z Cheronei (Plutarchos Chai- roneus) 256 Płóciennik Tomasz 140, 141 Podbielski Marcin 10, 18 Pollak Roman 180, 181, 187, 188 Pontano Giovanni 80 294 Indeks osobowy Poplatek Jan 104, 114 Poprawa‑Kaczyńska Ewa 218, 230 Porazinski Jarosław 258, 264 Potocki Wacław 8, 25, 34, 181, 225, 233, 235, 236, 237–240, 241, 242, 243, 244, 245, 249 Powęski Piotr zob. Skarga Piotr Prokopiuk Jerzy 17, 18 Proksch Constance 38, 50 Prosperov‑Novak Slobodan 82, 87 Przybył Maria 241, 243 Przybyszewski Stanisław 268, 281, 283, 284 Przypkowski Samuel 153, 171 Ptolemeusz 22–23, 27 (Klaudios Ptolemaios) Puchalska‑Dąbrowska Bernadetta Maria 58, 61, 65 Puciata Samuel 168 Puciata‑Pawłowska Jadwiga 135–136, 141 Pysiak Jerzy 39, 51 Quinn Dennis Paul 10, 18 Radożycka‑Paoletti Maria 62, 64, 94, Radzimiński Andrzej 60, 65, 208, 228 Radziwiłł Bogusław 166, 171 Radziwiłł Krzysztof 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Radziwiłł Mikołaj zw. Czarnym 274, 100 278 278 Rej Mikołaj 104, 105, 106, 113, 114, 185–186, 187, 249 Reszka Stanisław 213, 229 Richter Gustav 12, 18 Robert z Genewy zob. Klemens VII Roch, św. 159, 160 Rok Bogdan 214, 230 Rolnik Dariusz 279, 283 Romaniuk Kazimierz 29 Roszkowska Wanda 254, 264 Rott Dariusz 68, 87 Rousseau Jean‑Jacques 29 Rowińska‑Szczepaniak Maria 174, 187 Rowiński Cezary 219, 228 Rozanow Zofia 236, 243 Rożniatowski Abraham 241, 242 Ruszel Paweł 239, 243 Rybacka Krystyna 143, 150 Rybak Aniela 207, 210, 228 Rzepkowski Krzysztof 140, 141 Sacała Krzysztof 191, 205–206 Saganiak Magdalena 212, 230 Salmonowicz Stanisław 136, 140 Salomon, król izraelski 62 Salustiusz (Gaius Sallustius Crispus) 255 Sambucus Ioannes (właśc. János Zsám- boki) 133–134, 141 Sannazaro Jacopo 80, 82 Sapota Tomasz 12, 18, 69 Sapieha Lew Bazyli 160 Sarnowska‑Temeriusz Elżbieta 103, 114, Satała Zbigniew 272, 278, 283 Scafi Alessandro 28, 34 Scheler Max 12, 18 Schiffrin Jacques 250, 265 Schoener Franciszek 37, 50 Sebastian, św. 160 Seneka Młodszy Seneca Minor) 12, 18 Sęk Bożena 109, 114 Shelford April 28, 34 (Lucius Annaeus Radziwiłł Mikołaj zw. Rudym 274, 118, 128, 251, 265 Radziwiłłowie, rodzina 274 Rajewski Maciej 57, 64, 65 Rajman Jerzy 208, 209, 230 Rak Iwona 103, 114, 115 Rakiewicz Augustyn 145, 151 Rakocy Waldemar 108, 114 Rapacka Joanna 73, 87 Ravenna Giovanni 140, 141 Reale Giovanni 10, 18 Indeks osobowy 295 Stanisław ze Szczepanowa, św. 55, 64, Starnawski Jerzy 105, 106, 114, 117, 129, 160 207, 230 Starobinski Jean 219, 230 Starowieyski Marek 236, 243 Starowolski Szymon 207, 230 Stasiuk Karina 58, 59, 65 Stefan Batory, król polski 107, 108, 111, Showerman Grant 13, 18 Siebeneicher Mateusz 103 Siemowit III Starszy, książę mazo‑ wiecki 57–58, 59, 64, 65 Sienkiewicz Jan Wiktor 55, 64 Sieradzki Józef 53, 60, 65 Simmler Józef 273 Sinko Zofia 174, 187 Siraisi Nancy 28, 34 Sirko Mieczysław 22, 34 Sitkowa Anna 110, 114, 117, 120, 124, Siwek Paweł 219, 228 Skarbimir z rodu Awdańców 40 Skarga Piotr 105, 117–118, 119–127, 128, 125, 129 129–130 Skelton Raleigh Ashlin 21, 33 Skibiński Edward 39, 50 Skowronek Maria 258, 265 Skórka Roman 218, 229 Skupieński Krzysztof 53, 56, 63, 65 Skutsch Franz 9, 18 Skwara Marek 139, 141 Skwarczyńska Stefania 118, 129, 214, 230 Sławiński Janusz 222, 227, 230, 251, 264 Słomak Iwona 144, 151 Słomczyński Maciej 59, 65 Słomka Walerian 218, 223, 229, 230 Sobieski Wacław 110, 114 Sokolski Jacek 94, 100, 103, 114, 174, 180, 181, 186, 187 Sokołowski Stanisław 105 Sokrates 16 Solinus Gajusz Juliusz (Gaius Iulius Solinus) 28, 30 Sot Michel 38, 50 Sowa Franciszek 216 Sprunger David A. 30, 33 Spytek, sługa królowej Elżbiety Łokiet- Stachowiak Lech 29 Stanisław Leszczyński, król polski 247, kówny 60 256, 257 113 70 Stefanowska Zofia 267, 283 Steiner Jerzy Fryderyk 138–139, 141 Steller Georg 38, 50, 51 Stembrowicz Kazimierz 258, 265 Stenzel Gustav Adolf 38, 43, 49 Stępień Paweł 174, 188, 193, 205 Stępnik Krzysztof 57, 64, 65 Stomma Ludwik 268, 283 Stopka Krzysztof 40, 50 Strabon z Amasei (Strabon Amaseus) Strickland Debra Higgs 32, 34 Stroband Henryk 132–133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142 Stryjkowski Maciej 270 Sulowski Jan 215, 230 Sunyer Franciszek 104 Supruniuk Anna 58, 65 Suska Dorota 62, 64 Švelec Franjo 80, 84, 86, 87 Symplicjan Paweł 213, 229 Szczur Stanisław 58, 65 Szekspir (Shakespeare) William 59, 65 Szeliga Jan 164 Szenic Stanisław 276, 283 Szkiłądź Hipolit 57 Szlachtowski Jan 53, 63 Szram Mariusz 14, 18 Szujski Józef 270 Szykucki, opiekun dworu w Kiejda- nach 168 Szymanowski Adam 214, 228 Szymański Józef 55, 65 Szymczak Mieczysław 57 296 Indeks osobowy Szymczyk Jan 24, 34 Szyszkowski Marcin 234 Ślękowa Ludwika 174, 187 Śliwiński Błażej 41, 50 Świeykowska Izabela 279, 283 Świeykowski Leonard Marcin 279, Świrko Stanisław 174, 187 Świtalska Marzena 12, 18 283 283 Tajner Aniela 271–272, 274–275, 280, Talbert Richard John Alexander 23, 33 Tasso Torquato 180, 181, 187, 188 Tatarkiewicz Anna 68, 87 Tatarkiewicz Władysław 219, 230 Tatarowski Lesław 178, 186 Tatarzyński Ryszard 238 Tazbir Janusz 117, 118, 122, 125, 127, 129, 166, 171, 258, 265, 267, 283 Teodoret (Theodoretus) z Cyru 110, 111 Teokryt (Theokritos) 80 Tertulian (Quintus Septimius Florens Tertullianus) 16, 18 Teusz Leszek 239, 241, 244 Tomasović Mirko 76, 86 Topińska Marta 166, 171 Toscanelli Aftonio Sofista Orazio 68, 87 Trojańska Edyta 49, 50 Trzcińska Magdalena 143, 150 Trzynadlowski Jan 119, 128 Twardowski Jan 275 Twardowski Samuel 181 Uchański Jakub 103 Ulicka Danuta 227, 230 Umiastowski Piotr 154–155, 171 Unger Richard Watson 23, 33 Urban VI (właśc. Bartolomeo Prig- nano), papież 57 Urban‑Godziek Grażyna 82, 83, 87 Urbański Marek 271, 280, 283 Urbański Robert 44, 51 Urbański Stanisław 143, 150 Ursovita Blasius (właśc. Blozyusz Lu- dwik) 214 Valerius Maximus 13, 18 Vincenz Andrzej 185, 188 Vinzent Markus 10, 18 Vratović Vladimir 69, 86 Vrtel‑Wierczyński Stefan 240, 243 Walecki Wacław 235, 243 Waleriusz Juliusz Alexander Polemius) 41 (Julius Valerius Walsperger Andreas 27 Wargocki Andrzej 239, 244 Warron Marek Terencjusz (Marcus Terentius Varro) 31 Wasilewski Tadeusz 166, 171 Waynknecht Piotr 39, 44–45, 48 Wazowie, dynastia 276, 283 Weintraub Wiktor 192, 197, 199, 201, 202, 203, 205 Welldon James Edward Cowell 26, 33 Wereszczyński Józef 110, 114 Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 80, 202, 203 Węgłowski Adam 276, 283 Wichowa Maria 214, 227, 230 Widacka Hanna 276, 283 Widła Bogusław 143, 150 Wieczorkiewicz Anna 30, 34, 55, 65 Wielgus Stanisław 216, 228 Wielowiejski Stefan 94 Wierusz‑Kowalski Jan 215, 221–222, 230 Wierzbicka Elżbieta 192 Wilamowski Maciej 58, 65 Wilczek Monika 240, 244 Wilczek Piotr 233–234, 235, 244 Williams Craig Arthur 15, 18 Wimmer Jan 261, 265 Wincenty zw. Kadłubkiem 38, 41–43, 47–48, 49, 50, 51, 52 Winniczuk Lidia 56, 65 Indeks osobowy 297 Wiorko Ewa 222, 231 Wirzbięta Maciej 104 Witkacy zob. Witkiewicz Stanisław Witkiewicz Stanisław Ignacy 268, 281, ski 40, 41–42 Ignacy 283, 284 Witkowska Aleksandra 48, 50 Witkowski Michał 273 Witkowski Stanisław 164–165, 171 Witwicki Władysław 16, 18 Władymirko, książę halicki 42 Władysław I Herman, książę polski 40, 41 Władysław IV Waza, król polski 199 Władysław z Gielniowa 222 Włodarski Maciej 89, 100 Wojciechowski Leszek 239, 244 Wojtowicz Jerzy 136, 140 Wojtowicz Witold 38, 51 Wojtyska Henryk Damian 238, 242 Wolrab Jan 103 Wołłowicz Eustachy 160, 164, 171 Woodward David 21, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34 Woźnowski Wacław 248, 265 Wrona Ewa 179, 187 Wroniszewski Jan 60, 65 Wróbel Zdzisław 58, 65 Wujek Jakub 103–113, 114, 115, 146, 150 Wygotski Lew Siemionowicz 215, 231 Wysłouch Seweryna 139, 141 Zapolska Anna 210 Zaremska Hanna 55, 65 Zawisza z Kurozwęk 59–60, 61 Zbigniew Władysławowic, książę pol- Zdunkiewicz Dorota 231 Zemło Mariusz 24, 34 Zernecke Jacob Heinrich 136, 140 Ziegler Konrat 9, 17 Zielińska‑Melkowska Krystyna 43, 50 Zieliński Edward Iwo 10, 18 Ziembiński Zygmunt 61, 65 Zimand Roman 282 Zimorowic Szymon 174, 177, 187, 188 Zoranić Petar 80–86, 87 Zwingli Ulrich 109 Zychowicz Juliusz 223, 229 Zydorek Danuta 41, 49 Zyglewski Zbigniew 208, 228 Zygmunt I Stary, król polski 110 Zygmunt II August, król polski 267, 268, 269, 270–271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 Zygmunt III Waza, król polski 106, 107, 111, 113, 118, 120, 125 Żerbiłło‑[Łabuński] Józef 53, 63 Żmigrodzka Bożena 144, 151 Żmudzki Paweł 39, 46, 51 Żuławski Jerzy 212, 231 Żylińska Jadwiga 59, 65 Zagórski Dariusz 14, 18 Zalewska‑Lorkiewicz Katarzyna 22, 23, 34 Indeks osobowy opracował Szymon Piotr Dąbrowski Opracowanie stylistyczno‑językowe i korekta Mariola Jarczykowa, Bożena Mazurkowa i Szymon Piotr Dąbrowski Projekt okładki Rafael Pinto Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta techniczna Lidia Szumigała Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑589 ‑6 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑590 ‑2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 18,75. Ark. wyd. 24,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 34 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: