Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00013 004088 24085968 na godz. na dobę w sumie
Swoboda działalności gospodarczej - ebook/pdf
Swoboda działalności gospodarczej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 343
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-797-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> monografie prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja stanowi szczegółowe i aktualne opracowanie dotyczące ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1007 ze zm.). Zawiera kompleksowe omówienie m.in. takich pojęć jak: działalność gospodarcza i przedsiębiorca oraz prezentuje prawną regulację wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne. Przedstawia sposoby reglamentowania przez państwo podejmowania działalności gospodarczej, przez wprowadzenie koncesji, zezwoleń, licencji oraz zgody na działalność gospodarczą.


Adresaci:


osoby zajmujące się prawem gospodarczym, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy zagraniczni, inwestorzy, prawnicy.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Jest to seria, w której ukazują się publikacje omawia- jące w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Niniejsza publikacja stanowi szczegółowe i aktualne opracowanie dotyczące ustawy z 2.7.2004 r. o swo- bodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Zawiera kompleksowe omówienie m.in. takich pojęć jak: działalność gospodarcza i przedsiębiorca oraz prezentuje prawną regulację wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne. Monografia przedstawia sposoby reglamentowania przez państwo podejmo- wania działalności gospodarczej, poprzez wprowa- dzenie koncesji, zezwoleń, licencji, zgód na działal- ność gospodarczą, a także przez wprowadzenie kon- cepcji działalności gospodarczej regulowanej. adiunkt w Zakładzie Prawa Dr Marek Szydło — Administracyjnego Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004 r. obronił rozprawę doktor- ską pt. „Władztwo administracyjne w prawie admini- stracyjnym gospodarczym” (jej promotorem był prof. Leon Kieres). Autor wielu publikacji naukowych i dwóch monografii. Specjalista z zakresu prawa admi- nistracyjnego, prawa administracyjnego gospodar- czego oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej. ISBN 83-7387-797-5 www.sklep.beck.pl e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 33 77 600, fax: (22) 33 77 601 9 7 8 8 3 7 3 8 7 7 9 7 9 Cena 49,00 z³ j e z c r a d o p s o g i c ś o n l a ł a i z d a d o b o w S . M ł o d y z S K C E B H C · · Marek Szydło Swoboda działalności gospodarczej I E Z C N W A R P E I F A R G O N O M MONOGRAFIE PRAWNICZE Marek Szydło · Swoboda działalności gospodarczej Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: J. Olszewski (red.) PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE Podręczniki Prawnicze S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. I–IV Duże Komentarze Becka J. Szwaja, A. Helin, J. W. Giezek, P. Kardas, M. Tarska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. V Duże Komentarze Becka M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka, wyd. 2 M. Tarska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka, wyd. 2 A. Kidyba SPÓŁKA Z O.O. KOMENTARZ Z SUPLEMENTEM Komentarze Becka, wyd. 3 A. Kidyba PRAWO HANDLOWE Studia Prawnicze, wyd. 6 E. Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. EDYCJA DRUGA KodeksSystem www.sklep.beck.pl Marek Szydło Swoboda działalności gospodarczej Redakcja: Magdalena Blachowicz Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7387-797-5 Spis treści Wykaz skrótów........................................................................................................... Spis treści Spis treści IX Literatura .................................................................................................................... XIII Rozdział I. Konstytucyjnoprawne podstawy wykonywania w Polsce działalności gospodarczej ................................................... § 1. Najistotniejsze zasady ustrojowe polskiej Konstytucji wyznaczające podstawy porządku prawnego w gospodarce ............................................................................................. § 2. Wolność działalności gospodarczej jako prawo wolnościowe (prawo podstawowe) .............................................................................. § 3. Cząstkowe swobody mieszczące się w ogólnym pojęciu wolności działalności gospodarczej .................................................. § 4. Rozwój idei wolności działalności gospodarczej w ujęciu historycznym............................................................................ Rozdział II. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej .................................................................................................... § 1. Pojęcie działalności gospodarczej w ujęciu nauk ekonomicznych ......................................................................................... § 2. Prawne pojęcie działalności gospodarczej....................................... I. Sposób zdefiniowania pojęcia „działalność gospodarcza” w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.................................................................................... II. Dziedziny (rodzaje) działalności gospodarczej ................... 1. Uwagi wprowadzające............................................................. 2. Działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż............................................ 3. Działalność zawodowa ............................................................ III. Działalność gospodarcza jako działalność zarobkowa....... IV. Działalność gospodarcza jako działalność zorganizowana ................................................................................ V. Działalność gospodarcza jako działalność ciągła ................. VI. Działalność nielegalna oraz społecznie nieużyteczna (lub szkodliwa) jako działalność gospodarcza...................... VII. Zarząd własnym majątkiem a działalność gospodarcza..... 1 1 6 10 12 19 19 22 22 25 25 27 30 36 46 55 61 62 V Spis treści VIII. Działalność rolnicza oraz agroturystyczna jako działalność gospodarcza .............................................................. § 3. Pojęcie przedsiębiorcy............................................................................. I. Normatywne definicje pojęcia przedsiębiorcy w polskim porządku prawnym.................................................. II. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca......................................... III. Osoba prawna jako przedsiębiorca.......................................... 1. Istota i cechy charakterystyczne osób prawnych.......... 2. Osoby prawne gospodarcze i niegospodarcze .............. 3. Osoby prawne państwowe i komunalne .......................... IV. Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną jako przedsiębiorca ....................................................................... V. Wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy .................. VI. Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu ..................................................................... VII. Wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek ....................................................................... VIII. Wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w sposób zawodowy .......................................... IX. Moment uzyskania przez daną osobę statusu 64 66 66 69 72 72 74 74 78 84 88 97 99 przedsiębiorcy ................................................................................ 101 Rozdział III. Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne....................................................... § 1. Wpływ procesów integracyjnych na prawną regulację wykonywania w Polsce działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne........................................................................ § 2. Pojęcie osoby zagranicznej .................................................................... § 3. Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego .............................................. § 4. Uprawnienia osób zagranicznych w zakresie wykonywania w Polsce działalności gospodarczej ................................................... I. Uwagi wprowadzające ................................................................. II. Pojęcie osób zagranicznych pochodzących z państw 105 105 109 117 120 120 członkowskich Unii Europejskiej ............................................. 121 III. Pojęcie działalności gospodarczej (establishment) oraz pojęcie usług (services) w rozumieniu przepisów o swobodach traktatowych......................................................... 132 IV. Zasady traktowania przez państwa członkowskie przynależnych wspólnotowych korzystających ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz ze swobody świadczenia usług......................................... 138 VI Spis treści V. Obywatele państw nieczłonkowskich posiadający w Polsce szczególny (kwalifikowany) status, o którym mowa w art. 13 ust. 2 SwobDziałGospU.................................. VI. Pozostałe kategorie osób zagranicznych (art. 13 ust. 3 SwobDziałGospU) ......................................................................... § 5. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych w Polsce..................... I. Dopuszczalność tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów z siedzibą w Polsce ..................... II. Prawne pojęcie oddziału ............................................................. III. Oddział jako podmiot prawa cywilnego i administracyjnego ....................................................................... IV. Samodzielność personalna oddziału ....................................... V. Samodzielność majątkowa i bilansowa oddziału ................. VI. Samodzielność podatkowa oddziału ....................................... VII. Działalność gospodarcza wykonywana w ramach oddziału przedsiębiorcy zagranicznego ................................ 1. Wymóg wykonywania działalności w sposób ciągły.... 2. Wymóg wykonywania działalności o charakterze 147 153 156 156 160 160 167 168 171 175 175 zarobkowym ............................................................................... 176 3. Wymóg wykonywania działalności w sposób zorganizowany........................................................................... 177 4. Wykonywanie w ramach oddziału działalności rolniczej ....................................................................................... 179 VIII. Czynności faktyczne oraz prawne dokonywane w ramach prowadzonej w oddziale działalności gospodarczej.................................................................................... 1. Ogólne uwagi o czynnościach dokonywanych 180 w oddziale ................................................................................... 180 2. Osoba upoważniona w oddziale (art. 87 SwobDziałGospU) .................................................................... 182 IX. Zakres przedmiotowy prowadzonej w oddziale działalności gospodarczej ........................................................... 185 § 6. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w Polsce ....................................................................................................... 194 I. Charakter i zakres działalności wykonywanej przez przedstawicielstwa........................................................................ 194 II. Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.................................................................................. 198 Rozdział IV. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej .................................................................................................... § 1. Pojęcie reglamentacji działalności gospodarczej. Sposoby reglamentowania przez państwo podejmowania działalności gospodarczej............................................................................................... 203 203 VII Spis treści § 2. Monopol prawny (monopol państwowy) i inne bezwzględne zakazy wykonywania działalności gospodarczej........................... § 3. Pozwolenia na podjęcie działalności gospodarczej ...................... I. Koncesje na działalność gospodarczą ..................................... 1. Historyczna geneza instytucji koncesji ............................. 2. Historyczny rozwój instytucji koncesji w prawie 206 210 210 210 polskim......................................................................................... 216 3. Istota prawna koncesji oraz innych rodzajów pozwoleń na działalność gospodarczą ............................. 224 4. Uznaniowy charakter koncesji na działalność gospodarczą................................................................................ 231 5. Udzielanie ograniczonej liczby koncesji na działalność gospodarczą .................................................. 6. Trwałość decyzji koncesyjnych ............................................ II. Zezwolenia, licencje oraz zgody na działalność gospodarczą ..................................................................................... § 4. Działalność gospodarcza regulowana ................................................ I. Istota prawna działalności gospodarczej regulowanej...... II. Warunki materialne uprawniające do podjęcia 249 261 271 278 278 działalności regulowanej ............................................................. 280 III. Warunki formalne uprawniające do podjęcia działalności regulowanej ............................................................. 284 IV. Utrata uprawnień do wykonywania działalności regulowanej ..................................................................................... 290 V. Instytucja zgłoszenia i wpisu do rejestru a instytucja pozwolenia na działalność gospodarczą ................................ § 5. Działalność gospodarcza wolna............................................................ 292 294 Indeks rzeczowy ....................................................................................................... 297 VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzU ................................... ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Wykaz skrótów Wykaz skrótów Nr 128, poz. 1175 ze zm.) KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH .......................................... Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Konstytucja PRL z 1952 r. ................................. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) KP ........................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ........................................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KrRejSU ................................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSH ........................................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OchrOiMU .......................... ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740 ze zm.) PDOPrU ............................... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Prawo działalności gospodarczej ...................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrBank .................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDewiz ............................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) PrEnerg ................................ ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) IX Wykaz skrótów PrGeolGórn ........................ ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górni- cze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) PrŁow .................................... ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 ze zm.) PrPoczt ................................. ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) PrPrywM .............................. ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrRDrog ............................... ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) PrStow .................................. ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrTelekom ........................... ustawa z 16.7.2004 r.– Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrUpNapr ............................ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PWSwobDziałGospU ....... ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808) RachU ................................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) RTVU ..................................... ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) SwobDziałGospU .............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gos- podarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) ustawa z 1988 r. ................. ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodar- czej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS ......................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości SN ........................................... SN (7) .................................... Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Czasopisma AUWr ..................................... Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw KPP ........................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ........................................ Monitor Prawniczy MoPod ................................... Monitor Podatkowy NP ........................................... Nowe Prawo X Wykaz skrótów OSNC ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Izba Cywilna; zbiór opracowywany przez Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego [do 1952 roku jako OSN(C) i OSN(K); od 1965 roku do końca 1994 roku jako OSNCP – zbiór orzecznictwa SN Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych OTK ....................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. .......................................... Palestra PiP .......................................... Państwo i Prawo PL ............................................ Przegląd Legislacyjny PPH ........................................ Przegląd Prawa Handlowego PPiA ....................................... Przegląd Prawa i Administracji Pr. Gosp. ............................... Prawo Gospodarcze Pr. Sp. ..................................... Prawo Spółek PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ........................................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Rej. RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ................................. Rzeczpospolita SP ............................................ SP-E ........................................ ST ............................................ WPP ....................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zb. Orz. ................................. Zbiór Orzeczeń Studia Prawnicze Studia Prawno-Ekonomiczne Samorząd Terytorialny ...................................... Radca Prawny ......................................... Rejent artykuł część 4. Inne skróty art. .......................................... cz. ........................................... n. ............................................. następny (a, e) niepubl. ................................ niepublikowany (a, e) Nr ........................................... numer op. cit. .................................... opus citatum t. .............................................. tekst jedn. ............................ tom tekst jednolity XI Literatura Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowo- Literatura Literatura administracyjne, Warszawa 1998 Adamski D., Pojęcie usługi w systemie prawa rynku wewnętrznego Wspól- noty Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2002, Nr 1–2 Ahlt M., Prawo europejskie, Warszawa 1998 Alexy R., Theorie der Grundrechte, Frankfurt am Main 1986 Allerhand M., Kodeks handlowy. Księga pierwsza. Kupiec. Komentarz, Lwów 1935, reprint: Bielsko-Biała 1991 Arndt H.-W., Wirtschaftsverwaltungsrecht, tungsrecht, red. U. Steiner, Heidelberg 1988 [w:] Besonderes Verwal- Badura P., Wirtschaftsverwaltungsrecht, [w:] Besonderes Verwal- tungsrecht, red. E. Schmidt-Aßmann, Berlin–New York 1995 Baehr J., Stawicki E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków 2003 Banasiński C., Istota prawa administracyjnego gospodarczego, [w:] C. Bana- siński, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia ad- ministracyjnoprawne, Warszawa 2001 Banasiński C., Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy [w:] C. Bana- siński, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia ad- ministracyjnoprawne, Warszawa 2001 Banasiński C., Prawnoporównawcza analiza koncesjonowania administracji i gospodarki w wybranych porządkach prawnych, ST 1994, Nr 7–8 Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002 Banasiński C., Szafrański D., Koncesjonowanie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej, [w:] C. Banasiński, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzy- kowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, War- szawa 1998 Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] Prawa i wolno- ści obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warsza- wa 2002 Banaszak B., Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995 XIII Literatura Bar L., Publiczna subsydiarna działalność w gospodarce rynkowej (Wybrane zagadnienia prawne), PiP 1994, z. 6 Barcz J., Swoboda przedsiębiorczości, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2003 Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996 Bartczak H., Zagadnienie racjonalności w procesie gospodarowania, SP-E 1989, t. XLII Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2003 Bator A., Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych, Wrocław 2000 Becker G. S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990 Będkowski-Kozioł M., Kierunki zmian polskiego prawa energetycznego w świetle regulacji dyrektyw 2003/54/WE oraz 2003/55/WE w sprawie wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, Nr 1 Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. I, Warszawa 1993 Behrens P., Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług. Prawo spółek, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europej- skiej, red. M. A. Dauses, Warszawa 1999 Benda E., Der soziale Rechtsstaat [w:] Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, red. E. Benda, W. Maihofer, H.- J. Vogel, Ber- lin–New York 1983 Berg W., Die Verwaltung des Mangels, Der Staat 1976, t. 15 Bernard C., Social dumping and race to the bottom: some lessons for the Eu- ropean Union from Delaware, European Law Review 2000, vol. 25 Bethge H., Grundrechtsträgerschaft juristischer Personen – Die Rechtspre- chung des Bundesverfassungsgerichts, Archiv des öffentlichen Rechts 1979, Nr 1 Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003 Bidziński Z., Status prawny lokali i ich dysponentów, Warszawa 1998 Biedecki L., Ptak B., Spółki z udziałem zagranicznym w świetle nowych prze- pisów, MoP 2001, Nr 13 Bielski P., Regulacja pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym a projekt prawa spółek handlowych, PPH 1999, Nr 6 Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Działalność gospodarcza i jej koncesjonowanie na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej, R. Pr. 2001, Nr 4 Bierć A., Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, SP 1998, z. 3 Biernat S., Opinia o projekcie ustawy Prawo działalności gospodarczej, PL 1998, Nr 1–2 XIV Literatura Biernat S., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – wol- ność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, PPH 1994, Nr 9 Biernat S., Rozdział dóbr przez państwo. Uwarunkowania społeczne i kon- strukcje prawne, Ossolineum 1989 Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997 Biernat S., Wasilewski A., Wolność gospodarcza w Europie, Kraków 2000 Bigo T., Administracja przemysłu, handlu i górnictwa, [w:] Polskie prawo ad- ministracyjne, cz. III, red. M. Jaroszyński, Warszawa 1952 Bigo T., Ewolucja prawa przemysłowego, PiP 1949, z. 6–7 Bigo T., Kontrola uznania administracyjnego, Prace Wrocławskiego Towarzy- stwa Naukowego, Seria A, Nr 67, Wrocław 1960 Bigo T., Prawo administracyjne polskie. Część ogólna, Lwów 1928 Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, reprint: Warszawa 1990 Bleckmann A., Die Personenverkehrsfreiheit im Recht der EG. Vom Gle- ichheitssatz zur Verankerung absoluter Grundrechte, Deutsches Verwal- tungsblatt 1986, Nr 2 Blumenfeld T., Klientela jako przedmiot obrotu i ochrony prawnej, Warsza- wa 1932 Boć J., Błaś A., Publiczne prawa podmiotowe, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000 Boć J., Prawo administracyjne, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000 Boć J., Sfery ingerencji administracji, [w:] Prawo administracyjne, Wrocław 2000 Boć J., Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000 Bogucka I., Państwo prawne a problem uznania administracyjnego, PiP 1992, z. 10 Bohdan Ł., Usługi prawnicze w Unii Europejskiej, Kraków 2000 Bojanowski E., Kilka uwag o sposobach kształtowania sytuacji prawnoadmi- nistracyjnej, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001 Borchardt K.-D., Swobodny przepływ osób i usług we Wspólnocie Europej- skiej, KPP 1994, z. 4 Borkowski A., Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej, [w:] A. Bor- kowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Ad- ministracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003 Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania admini- stracyjnego. Komentarz, Warszawa 2003 Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1970 XV Literatura Borkowski J., Pojęcie władztwa administracyjnego, AUWr, Nr 167, PPiA II, Wrocław 1972 Borkowski J., Zmiana i uchylanie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967 Brenner M., Der Verwaltungsakt mit Nebenbestimmungen, Juristische Schu- lung 1996, Nr 4 Breuer R., Die staatliche Berufsregelung und Wirtschaftslenkung, [w:] Hand- buch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band VI. Freiheit- srechte, red. J. Isensee, P. Kirchhof, Heidelberg 1989 Brol J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. K. Piasec- ki, Warszawa 2000 Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2004 Buchała K., [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, Kraków 2001 Buczkowski S., Glosa do orzeczenia Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 1 lutego 1962 roku, Cr 2226/61, PiP 1963, z. 2 Buczkowski S., Glosa do wyroku SN z 10 stycznia 1972 r., I CR 359/71, OSPiKA 1972, Nr 12, poz. 232 Buczkowski S., Nowakowski Z. K., Prawo obrotu uspołecznionego, Warsza- wa 1971 Büdenbender U., Energierecht. Eine systematische Darstellung des gesam- ten Rechts der öffentlichen Energieversorgung, München–Köln 1982 Budzinowski R., Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wy- brane), RPEiS 2002, z. 3 Buendia Sierra J. L., Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law. Ar- ticle 86 (Formerly Article 90) of the EC Treaty, Oxford 1999 Bujnarowski P., Cajsel W., Uwarunkowania zakazu reklamy niektórych towa- rów, MoP 1999, Nr 12 Bultmann P. F., Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler, Heidel- berg 2002 Burmeister J., Der Begriff des »Fiskus« in der heutigen Verwaltungsrechtsdo- gmatik, Die Öffentliche Verwaltung 1975, Nr 20 Burzyński A., Regulacja prawna działalności gospodarczej cudzoziemców, Handel Zagraniczny 1983, Nr 5 Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000 Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1979 Całus A., Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa pry- watnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej, Wlk. Brytanii i USA, Warszawa 1992 Chełmoński A., Instytucje administracyjnoprawne w zarządzaniu gospodarką narodową, [w:] System prawa administracyjnego, t. IV, Ossolineum 1980 XVI Literatura Chełmoński A., Zasady ogólne prawa publicznego, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administra- cyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003 Chełmoński A., Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej (pro- blemy prawne), [w:] Instytucje prawne zarządzania państwowymi organi- zacjami gospodarczymi, red. K. Podgórski, Katowice 1985 Chmaj M., Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, [w:] Konsty- tucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Zasady ogólne, red. M. Chmaj, Kra- ków 2002 Chróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Łódź 1994 Chwiałkowska J., Sektor państwowy w gospodarce rynkowej, [w:] Państwo i prawo w gospodarce rynkowej. Problemy dostosowawcze, red. C. Kosi- kowski, Łódź 1993 Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003 Ciulkin L., Jakubecki A., Kowal N., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2002 Craig P., Búrca G. de, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 1998 Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 1999 Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim pra- wie cywilnym, Warszawa 1952 Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1998 Czarnecki M., Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warsza- wa 1998 Czarnow S., Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako element gospodarki komunalnej, Rej. 2002, Nr 2–3 Czarny B., O przedmiocie i metodzie ekonomii, Ekonomista 1990, Nr 6 Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, Warszawa 2002 Czubik P., Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowoprawne re- gionalizmu handlowego, Kraków 2002 Daniele L., Non-Discriminatory Restrictions to the Free Movement of Per- sons, European Law Review 1997, vol. 22 Dauses M. A., Swobodny przepływ towarów. Podstawowe zasady, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. M. A. Dauses, Warszawa 1999 Dawidowicz W., Prawo administracyjne, Warszawa 1987 Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989 Dmitrejew A., Przedsiębiorstwa komunalne w ustawodawstwie polskim, [w:] Prace ze seminarium skarbowości i prawa skarbowego oraz ze staty- styki, t. II, Wilno 1934 Dmowski S., [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilne- go. Księga pierwsza – część ogólna, Warszawa 1999 XVII Literatura Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, War- szawa 2001 Drozd E., Zarząd nieruchomością wspólną według ustawy o własności lokali, Rej. 1995, Nr 4 Drozdowska T., Podstawowe elementy marketingu, [w:] Reklama bez ryzyka, cz. II, red. T. Drozdowska, Warszawa 1999 Druesne G., Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, War- szawa 1996 Drygala T., Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego pra- wa spółek, [w:] Europejskie prawo spółek, t. I, Instytucje prawne dyrekty- wy kapitałowej, red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Kraków 2004 Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematy- ka prawna, Kraków 1998 Dudzik S., Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wyni- kających z aktów administracyjnych, PiP 1994, z. 7–8 Dürig G., Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, Archiv des öf- fentlichen Rechts 1956, Nr 2 Dybowski T., Mienie komunalne, [w:] Samorząd terytorialny. Zagadnienia praw- ne i administracyjne, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1998 Dyoniak A., Umowa spółki cywilnej ze skutkiem wewnętrznym, PPH 1994, Nr 6 Działocha K., Gromski W., Niepozytywistyczna koncepcja państwa prawne- go a Trybunał Konstytucyjny, PiP 1995, z. 3 Działocha K., Państwo prawne w warunkach zmian zasadniczych systemu prawa RP, PiP 1992, z. 1 Dziembowski Z., Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, Warszawa 1971 Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Kraków 1935 Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy z komentarzem i skorowidzem, Kraków 1936, reprint: Łódź 1999 Edward D., Establishment and Services: An Analysis of the Insurance Cases, European Law Review 1987, vol. 12 Edward D., Hoskins M., Article 90: Deregulation and the EC Law. Reflections Arising from the XVI FIDE Conference, Common Market Law Review 1995, vol. 32 Emmerich V., Monopole i przedsiębiorstwa publiczne, [w:] Prawo gospodar- cze Unii Europejskiej, red. M. A. Dauses, Warszawa 1999 Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Wrocław 1999 Epiney A., Umgekehrte Diskriminierungen. Zulässigkeit und Grenzen der di- scrimination ŕ rebours nach europäischem Gemeinschaftsrecht und na- tionalem Verfassungsrecht, Köln–Berlin–Bonn–München 1995 Erichsen H.-U., Martens W., Das Verwaltungshandeln, [w:] Allgemeines Verwaltungsrecht, red. H.-U. Erichsen, W. Martens, Berlin–New York 1978 XVIII Literatura Everling U., Zum Vorrang des EG-Rechts vor nationalem Recht, Deutsches Verwaltungsblatt 1985, Nr 22 Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2000, z. 1 Fehn B. J., Die isolierte Auflageanfechtung. Unter besonderer Berücks- ichtigung des Rechts der Planfeststellung, Die Öffentliche Verwaltung 1988, Nr 5 Filipek J., Prawo administracyjne, Instytucje ogólne, cz. I, Kraków 1995 Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. II, Kraków 2001 Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968 Filipek J., W sprawie uznania administracyjnego, AUWr, Nr 2018, PPiA XXXVIII, Wrocław 1997 Fischer P., Die Internationale Konzession. Theorie und Praxis der Rechtsin- stitute in der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Wien–New York 1974 Fleiner F., Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, Tübingen 1913 Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 1999 Fornalik J., [w:] VI Dyrektywa VAT. Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Euro- pejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, red. K. Sachs, Warszawa 2004 Forsthoff E., Lehrbuch des Verwaltungsrechts. Erster Band, München–Berlin 1966 Forsthoff E., Lehrbuch des Verwaltungsrechts. Erster Band. Allgemeiner Teil, München–Berlin 1961 Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6 Frąckowiak J., Osobowość prawna gminy, Acta Univesitatis Wratislaviensis, Nr 1470, Prawo CCXIX, Wrocław 1993 Frąckowiak J., Oznaczanie podmiotów prowadzących działalność gospo- darczą (handlową), Gdańskie SP 1999, t. V Frąckowiak J., Pojęcie, powstanie i ustanie podmiotowości gospodarczej. Za- gadnienia cywilnoprawne, Rej. 1998, Nr 5 Frąckowiak J., Ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorców pod rządami za- sady jedności prawa cywilnego, PPH 2000, Nr 11 Friauf K. H., Polizei- und Ordnungsrecht, [w:] Besonderes Verwaltungs- recht, red. E. Schmidt-Aßmann, Berlin–New York 1995 Friauf K. H., Zur Rolle der Grundrechte im Interventions- und Leistungssta- at, Deutsches Verwaltungsblatt 1971, Nr 18 Gagliardi A. F., What Future for Member States Monopolies?, European Law Review 1998, vol. 23 Gajek M., Niepotrzebna instytucja (w sprawie prokury oddziałowej), Pal. 1995, Nr 9–10 XIX Literatura Gajl N., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1980 Gajl N., Skarb Państwa, Warszawa 1996 Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1998 Garlicki L., Artykuł 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen- tarz, t. III, Warszawa 2003 Gatner D., Policja administracyjna (studium z teorii myśli administracyjnej), Organizacja–Metody–Technika 1988, Nr 8–9 Gdulewicz E., Gwiżdż A., Witkowski Z., Konstytucja Rzeczypospolitej Pol- skiej z 1935 r., [w:] Konstytucje Polski, t. II, red. M. Kallas, Warszawa 1990 Gerber H., Die Sozialstaatsklausel des Grundgesetzes, Archiv des öf- fentlichen Rechts 1956, Nr 1 Gilas J., Międzynarodowe prawo gospodarcze, Bydgoszcz 1998 Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, PiP 1988, z. 3 Gniewek E., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1–534, red. E. Gniewek, Warszawa 2004 Gniewek E., O skutkach przyznania zdolności sądowej spółkom cywilnym w postępowaniu przed sądami gospodarczymi, PS 1995, Nr 11–12 Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000 Gołaczyński J., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1–534, red. E. Gniewek, Warszawa 2004 Gołaczyński J., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2003 Golat R., Jak reprezentowani są zagraniczni przedsiębiorcy w Polsce. Pełno- mocnicy i ich mocodawcy, Gazeta Prawna z 18.2.2002 r., Nr 34 Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001 Gormley L., Quantitative restrictions and measures having equivalent effect. Cassis de Dijon and the Communication from the Commission, European Law Review 1981, vol. 6 Gornig G., Probleme der Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit für Rechtsanwälte in den Europäischen Gemeinschaften, Neue Juristi- sche Wochenschrift 1989, Nr 18 Goyder D. G., EC Competition Law, Oxford 2003 Grabowski J., Ochrona interesów przedsiębiorstwa państwowego wobec decyzji administracji gospodarczej, Katowice 1980 Grabowski J., Rola i funkcje prawa w systemie gospodarki rynkowej, [w:] In- stytucje współczesnego prawa administracyjnego, red. I. Skrzydło-Niż- nik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001 Groeben H. von der, Thiesing J., Ehlermann C.-D., Kommentar zum EWG-Ver- trag. Band 1, Baden-Baden 1991 Gronowski S., Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Warszawa 1998 Gröschner R., Überwachungsrechtsverhältnis, Tübingen 1992 XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Swoboda działalności gospodarczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: