Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 007436 22992097 na godz. na dobę w sumie
Symbolika Grafologiczna dr Ericka Singera - ebook/pdf
Symbolika Grafologiczna dr Ericka Singera - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 262
Wydawca: Wydawnictwo Psychoskok Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8119-707-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak rozpoznać cechy osobowości na podstawie charakteru pisma?

W książce zaprezentowane zostały podstawowe informacje związane z tematyką grafologii, czyli analizą pisma ręcznego. Cechy charakterystyczne tej techniki, to między innymi: kształt, wielkość liter, pochylenie, nacisk, odległości między literami, wyrazami i wersami. Wszystko odpowiednio opisane i zinterpretowane. Dzięki temu możemy zrozumieć czym jest dziedzina wiedzy, która zajmuje się rozpoznawaniem indywidualnego człowieka, jego emocji, głównych cech charakteru, sposobu myślenia, predyspozycji zawodowych, a nawet sposobu życia.

Grafologia stosowana jest nie tylko w sądownictwie, ale między innymi w procesach rekrutacji, psychologii i w innych obszarach społecznych. W dobie technologii, obcowanie z grafologią i poznanie jest tajników to wiedza ponadczasowa, która pozwala rozszyfrować człowieka.

Charakter pisma jest cechą bardzo indywidualną i niepowtarzalną. To identyfikacja naszej tożsamości. Zawiera w sobie szczegóły, których nie da się podrobić, a które ujawniają kim jesteśmy.

Doskonała pozycja dla każdego, nie tylko znawcy grafologii, ale i kompletnego laika w tej dziedzinie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 T o m a s z P a w S y m b o l i k a g r a S f o n i o l g ł S z e w c z y k n a d r E r i c k a g e i r c a e o s k o k W y d a w n K c i o t n w i n o 2 P 0 s y c h 2 0 2Wersja Demonstracyjnaz T omasz P a weł Sz „S ymbolika gr afologiczna dr Ericka Singer y a yright © b Cop yright © b Cop Wsz elkie pr może b yć reproduk jakiejk olwiek formie bez pisemnej z y T omasz P wnictwo Psy W y da w a zastrz eżone. Żadna część niniejsz publikacji nie ow ana, powielana i udostępniana w ewczyk ok Sp a” , 2020 . z o ewczyk chosk a weł Sz .o . 2020 ej gody wy da wcy . R edaktor prow adząca: Projekt okładki: Ilustr acje na okładce: K orekta: Iwona R Skład epub ISBN: , mobi i pdf: 978-83-8119-707-6 T enata Grz R Adam Bry omasz P eśk owiak ewczyk chcy a weł Sz usajczyk K amil Skitek W ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 K tel. (63) 242 02 02, k y da wnictwo Psy chosk ok Sp . z o om. 695-943-706 http://www.psychoskok.pl/ http://wydawnictwo.psychoskok.pl/ e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl . onin .o 3 Spis treści: Wstęp ................................................................................5 Rozdział I ..........................................................................9 Alfabet podręcznikowy i indywidualny ...................................9 Rozdział II .......................................................................19 Koncepcja grafologiczna dr Erica Singera..................19 1. Różne znaczenia powszechnych kierunków pisania.......20 2. Wielkość liter ...................................................................21 3. Szerokość charakteru pisma ...........................................26 4. Różnorodność połączeń ..................................................28 5. Ogólne rozmieszczenie ...................................................31 6. Nachylenie liter ................................................................33 7. Szybkość pisania.............................................................37 Główne elementy szybkiego pisania: ..................................37 Oto główne charakterystyczne cechy wolnego pisma: ........37 8. Regularność, systematyczność pisma ............................39 9. Styl pisania ......................................................................42 10. Tendencje ku lewej i prawej stronie...............................44 11. Ciężar pisania................................................................46 12. PIĘĆ ZASAD GRAFOLOGII..........................................48 Rozdział III ......................................................................59 Jak studiować grafologię? ...................................................59 Rozdział IV ......................................................................64 Pierwsza litera pisanego słowa[22] .....................................64 Rozdział V .......................................................................79 Ostatnia litera[23] ................................................................79 Rozdział VI ....................................................................103 ALFABET GRAFOLOGA[31].............................................103 Rozdział VII ...................................................................214 Londyńskie Kolegium Grafologiczne .................................214 Rozdział VIII ..................................................................217 Czasopisma i publikacje brytyjskiego wydawnictwa SCRIPTOR BOOKS ..........................................................217 Literatura cytowana:....................................................238 Przypisy ........................................................................241 4 W s t ę p ,,Kto nie umie w sercach czytać – nie potrafi też w sercach … zapisać się’’ wziął do ręki szkole je czyli badanie związek pisma na usiłowano uwagę podstawie i tej i że czasach pisał. i oświadczył adres Otrzymujemy list, rzucamy okiem na Nauczyciel go wszem już wiemy, w kto wobec, Adasia wypracowanie Te i podobne fakty życia codziennego zostały Wojtuś pisał. metodycznym badaniom. nowszych poddane w powstała sposób ,,grafologia’’, W ten ,,logos’’ – nauka ( grapho’’ – piszę i psychologiczne pisma Od dawna zwracano [1] . z na człowieka osobowością ustalić zasady diagnostyczne oceny charakteru Grafologia to nauka społeczna i, jak inne tego typu nauki, opiera się na prowadzeniu badań i eksperymentów – nie na iluzji. Kieruje się własnymi regułami. Bazą dla grafologii jest można które znaków, 250 pogrupować kategorie: formę, nacisk, wymiar, graficzne, opracowanie prędkość, ciągłość, kierunek. w następujące Każde pismo analizuje się pod kątem wynotowania około znaków, przypisanej które, sobie w 40 kombinacji, Grafologia… Henryk Gralski [2] . 5) wiedzę [3] a tekstu z ostanie s tworz enia do prz yjski . Erica bryt edsta Singer gr s w gr tosow ypełniam zabier osz afologiczna pisma, czędzają to . Gdy ten gest ymi y an ają prz całe swoje górę, podzielim y: w estrz symbolice eń miejsce y y dół, lub odzwierciedlenie umownie kartki, dla się lewą wiona a [4] afolog Maxa któr siebie, . a od nich kartkę stronę dostarczają portretu osobowościowego autor gr afologowi wystarczającą W Czytelnik W kieruje Pulv nas inni powstrzymują. w na i pr niniejsz om ej symbolika swojej k oncepcji pojęciami jaki sposób się W z er a. otacza? zaś piśmie, ery czt wą stronę. a br jak Jedni aku obszary ludzie odw Z aznacza rysunku i w kartki ch publikacji analizy agi otrzymam odpowiada eń, Górna świat to naszy lepsz umiesz P otocznie wysokie mor Dolna Część y poniża, am nizin nas ,,chodzić opier nieznanego Pr a w a strona część naszy w , artości ludzie ch ego czając społeczne, lep część po y [5] pr , na szą ale, górnolotne m czy . a ziemi’’ a w związana w temu, aźni, W bosk am kierow co ej ali ,,nad ywności kulturz się ideowość kreat nasz ość, wyższą, y ch. obr eni e wy wsz nazyw można nami’’ k e u i str i . Jest ażnik coś to niebu, ducha. marz tej duchowy od prz szk ołę za estrz wiąże y ynkt Jest y się , to kartki czujem inst . stanowi jest z intuicyjn naszym yśli lub mówić ,,ci na górz z się Często dołow także złe. ,,z domenę mężczyzną, ży ciem ani’’ podłoże, codzienn mówim . Mówi y o się którym na ym. kimś, prz przyszłości, działaniem, ym odczuciu jest lepsza mieć e’’ ecież egoś cz logiką. . T że o się od 6 lewej otw nach nam stron artość, ylenie ysłu i powolność. y . Nach gotowość, jest ylenie zb yt pisma na na roz niepokój ciągnięte pr wo a wewnętrzn oznacza związa bez cofanie dział p ismem, dziale znacz czyli wiona Singer t yp ylenie Natomiast odpowiednikiem ujęciu introwersją, symbolizuje prz echowyw i powściągliwość. Nie symbolizuje str ach, wewnętrznego świata oz R edsta oz r Erica oberta nad prz R W dr treści: pisma, pisma, nach wolnego wzbogacon i pr a w ej ręki lewej z siebie omem, Nach ku rodzinn od d się z cji do inn początkiem, ku ylenie pr ym, pisma prz eszłości, y ch, oznacza ruch na k gestu jest obiecością. acanie tr rzyszłość, się ady enia do zwr anie znacz p są fr . ont, eszłości prz [6] poświęcon pierwszy Saudeka, drugim enie rozmiar także a metoda a. akres Z powsz prz liter y lit pisma, , er główne pisma, y , stronie, st yl zamaszyst obfitość w eksperymentalno sta temat ś ródlinijn miesz char y owni gr twórcy ed echn roz pis pojęcia fasadę, or az jest y niewielkim prz odu natomiast ucieczkę refleksji pojęcia y czn kierunków wiłem y ch k y oncepcje obejmuje ch, y enie co cz ( sz erok pisma tendencje y ), czne oznacza nacisk akteryst afizm? pisma, ma a wej w ducha zarysie – impulsu pisania, cech ać a jeżeli wskazyw y skłonność , na do to jest ym – stron y oliczn iet lewo rez p ł oznacza własnego yzmu, erwę Przód symb narodzinami, na także i t yłu. t y do teore t z y cznej ostaje pisma. gr gr afologiczna afologiczną następujące wielk ość akteru char s podłożu, zybkiego cz on lewej ciężar ku i , , y ość na y uprosz owość 7 pisania, znajdzie pisma. pisanego słow z ostaje prz jej alfabetu. Londyńskie czasopisma SCRIPT Gr ażn w k ontaktów również pisma i kto Nauka we przy prz zasady wskazówki dział oz R gr afologii. W należy jak roz dziale czw studiow piąt y o pisuje eksplozję ym art ać pierwsz a, jej pociągnięcia, z k edsta K W dec k roz olegium i jest yzji adiustacje OR BOOKS afologia y ch wiona ostatnia liter ońcowe dziale Gr datna publikacje . przy ży ciowy biznesowy każdego dla ręcznego ełożonego mu si ta znać zasługuje wsz elkich czynią się do tego niniejsz ch, bieg lekarza, zatem także akter , a anżach … char br olei w roz a słow zaprez yjskiego a i w sz ch entow roz mały a w dziale szóst ane i wy dziale or s az iódm afologiczne wymowę ym bryt ch, wyborz łego policjanta. osób i aniu ch zakresu przy podejmow przy e sądowego nauczy wiązyw na przyszły z ciela, P o prostu z sz którymi erokie na za , wodach. e stronice! ma rozpowsz Mam aniu pr do wy dla nad psy cz duży Czytelnik chologię ej ególności ch z ósm wnictw nowy badania da wszystkich acowników chow c każdego zynienia. echnienie zieję, litery ym liter ym ostaje a , ch że a wcy A utor 8 R A l f a b e t p o d r ę c z z i d z i a ł I k o w y i i n d y w i d u a l n y Pismo edsta edmiot o n e nie wiającymi y . z ostało głoski, później Indywidualn ikacji, wiał edsta edmiotu prz prz char akteryst szkice, rozwinęły jeden dosłownie y cznego ojciec). olejne jedn a obr Zdzisła k w obiektu, o jasności) y prof . y ch podłożu także pieczęciach Chińskie ane prz edmiotu malow lub zachodzący domu ególnie ym sz cz azk w owego pisma. K egla, a echnie klinowe, wodne , [8] wsz rodzajów powsz (pismo znaki się sz ereg st anowiący ch podsta ażdy obr prz prz formę K z lub dla laską, prz słońce (dwie poza r az przypisanie danego ekształciło anie jak k omun rysunek ow dla k obiet Chińczykami, asami, ciągle używ Zdaniem przyjęt na yróżnia olwiek lecz W espół z jakimk inne), wiz ludzką. kryteriów erunki zapoczątk obr azkami lecz ow ane prz edsta zainicjow ogólnie zarówno ptak, or jak az ob dla cech w . człowiek które się (np atrybutu obiekt, (np symbole ch . pismo sytuacji tę ez alfabetem wiającymi ały przyjęte. poprz o symbolu z r azk kategorii narodów ywn ptak) kijem, owe, (np ymi . , dla Kilka prymit jest utrw y , dla kłótni). pomiędzy pismem znaków hieroglif banknotach znaki pisma podziału, elkie na wę , utrw w nie alon greckie [7] t ylk o na czy yśl od y szyfry m pismo , . alające zależności np 9 składające inne) (alfabet T o si ę pismo [10] Egipcjanie , az czne) or y łaśnie w ieroglifów z pojedynczy ch znaków składające się z . zaczęli ynalezieniu po w źniej pó cy ukazali nie obiekt, lecz sylabę. h – alfabetu. Asyryjczy Pierwszym któr w az or starożytności z Egip wynaleźli w wynaleźli w któ W ynaleźli którym ciągle bazuje nasz obecn któr F obr umożliwił zaczęły k omunikacji, prz Grecy liter Bazując obr edsta , azk narodem, ym rys unki k odu półsamogłoski) który ył liter b tu ym rym egipskie alfabet – domu t ylk do k nie o k mpletn ażda litery kże ta F enicjanie. y reprez o alfabet pieniądz alfab entow et, u e enicki alfabet, w którym litery nie miały żadnego jasnego azk owego znacz owi pisarz pre z entow enia, ale b ać wiającego prz zabr natomia ali st zamiast enicjanom F Rzymiani połącz enie edmiot siebie e [9] owego zbliżo , (s e z p F (tatuaż systemów obr azk coś pr w y handlarz i wdziwy a głoski naród oparciu się głoskę. system ały pewną ich obiegu, czy herb znaków pisma nego do alfabet półgłoski wcz rzywieźli o esnej nie, liter 22 enicjanie liczbowy y . liczbę. prz znak F tworzyć wynalazł edsta eniccy pismo składający ała wiały omit inną ale reprez or az również entow system y system monetarn r az em yły k odem or ich czytelnik wcz eśniejsz az spisem głosek, w owi, ego słow jak które obieg a, o systemu y . alfabet zapoży i rozsz erzyli czyli alfabet go do Greków ostały od poz , , . na 26 ch na greckim owy ch systemów) alfabe cie z wyjątkiem (z narodowymi kilku rozbieżnościami, 10 or az uzupełnieniami, stał po pularn ym różnicami pismem dla pr W dzielon ed pr prz do pisownia roz ręcznego zróżnicow sk różn łacińskiego alfabetu: oloniz tr a ak czasam wej a ch ch tego i pisowni z ania . y y cie duży y pis an z an ow y ch alfabetów wie całego świata. procesu klasy az az or alfabetu Dzisiaj, or prz , czn od ym p ma rozwinęła i, oczywiście) do liter a r ły wej ch wr az lewej, S . z się ystem in mechanicznego w Europejczyków ez wszystkie Europie pochodne ach, się w on Grecji pisownia natomiast numer ow az drukarstw ania w pięć greckiego wencją druk , or jest z (na od y czn długo lewej y później stał kr , wyr ajach aźnie or b ył a, się az ez az w . do - Cyrylica w słowiańskich państw - Grecki alfabet w Grecji, - Got - Celt - Łaci y y cki alfabet w Niemcz cki w Irlandii, ński ró wnież Europie, Europejczyków P amerykańskich w i stosow t r pr ady Nie podręcznika wyr odręcznik a wie każdym cjami anie do zmiennego ducha czasów w ma aźn y ch st ech, Centr j ajach w poz ostałe w kr alnej sk oloniz or ow az an Z ac y ch hodniej prz pisania aju, y t ch kr ajach kr or az w nie z s godnie am jest y ch ident z kr narodowym ajach różn y ch europejskich y czn y . Różni or on, się akterem czasach, char y ch y m t (do ylów: momencie nauki duża, pisanego ow w ana , t ym liter pisania) druk r acz kur az ej syw t ypu dla dwóch a, w różn . ujednoliconego kr a aju, or 11 późnie Richardson, jsz e podręc we ane o y dana w dobr w szk a t y ch w Berlinie ołach. książka podręczn orm wiedza gr afologa które ma lub obserw na j pisarz wątpliwości, wyszukiw acji odniesienie zniki esn wcz Istnieje, wier ikach, za ed ostatnią nauki latach do y ająca ch chociaż napisana informacje wojną . redagow tego trochę prz do ,, o w bardz jak ne prz a stulecia nieaktualna, o . F różn Victor ez P odręcznik ez są y ch ’a, do nauki o ahać że p isania, się afologia Jeśli czy i jest ana w a żna. g st stosow r ylu jest powinien od ażki, narodowego jeśli nie jest prz y Piętnastu Nacji’’ uczy odch ch wz z ać podręczników się pisać nie informacji, yleń por orcach. której Mary używ bardz st a nauki pisania, F ylach w Dla afolog według gr zasięgać, bazuje pr a wiedza o standardowy Saudek, Europejskiego Brytanii), cech dla ucz kr narodowej char aju wdopodobne y narodo specjaln w pod ona akteryst który t ym pierwszy , o wego ch b y ł y pewn ym acow wielki e k pr prz st ylu studiów kr aju, w y arunkiem, form czn y ch dla tego kr y metody ‘’ jest onan pisma, . może śnie w że pisania wła się ekspert Argumentow zasady aju. ,, Saudek. ał i umarł y gr i afolog opisał mające z K ont ynentu (Wielkiej kr aju akteryst w t ym char istotne ał, że ana w y czne enie ym do cech afologia olejn ane stosow są b yć or az przystoso narodowy eksperymentalno wow wyw P odsta Istotne – a pr aca duży enie pięciu yzy językach) pisma. znacz gr k w h c arła znacz Propagatorem afologicznej gr tego wpływ autor na (ukazała a zagadnienia 12 mają t y tutaj ch badań stwierdza się w sz • na ułamek sekundy • prz przy ustalenia z dziedzin ed zmianą wzroście oło 10 , kierunku , szybk motoryki y ególności, że: pisma cz linii ości następuje pisma. W toku zatrzymujem wzrost y rękę poch yłości p rostą kreskę kreśli każdy człowiek w odm ienn przy prz ejściu y ch częściach tej kreski, do większ ego nacisku maleje ym ość niż ez sz ybk e, pisząc dlatego prz ruchu papieru środka długich, przy pisma o ok • tempie – w różn • pisania, szybk • przy szybkim pisaniu sta • górne. Badania Saudeka ręki środkiem pisarskiego pisaniu k olist początk k ończący badacz o kropka dolne w • dłuższ • prz e element y kreślone są szybciej niż krótsz eryw , star anie am pisma y się unikać prz powoduje wy dłuża wstrzymanie wia się kreski zamiast kropek, wy dłużone element motoryki pojęcia powietrzu pi sarskim od tzw papieru. pisma . prz adi wz ed ustacji, ględnie owocują ,, Adiustacja – prz pojedynczy y ch linii, ch słów rozpoczynający erw y czas , liter któr zaatak eja przy wia ch dlatego pisma, się adz wyniki szybciej eniem em ‘’ aniu ególnie cz formie pisania, biegu pisz wprow a ow e aniem oderw jest – się różn słowo a aficzno sz w y ch ). ow a) wz ględnie ch jest słowo prz eciwn ( adi y w ustacja metodzie postaci k ońcow kaligr (adiustacja zakrętasów Wsp – omnian opisowej, , y 13 prz eciwk o ekspertom, opier ającym po w dobieństwie inie ten trójkąt. osób chodnim akteryst T ego za char Saudek jest pod ań i podobnego trybu ży wymienia – bardz wpływem liter . Saudek co najmniej y czn y sposób ich kształt w o szk tej podobn bliskiego ole litery 12 y obr nników czy az pisma: 25 nie . , y wskazuje , iż obiet k dolna ucz ono , swoje przykładowo: pisz pętla mimo a tak wnioski e literę tej znacznej ,, – litery to piśmie w Pismo współży [11] który cia upodabnia cia, p odobn się ch y . ch współdziałanie , ołówek, papier ), y piszącego zbiór cia ), duży (ab y ten stan pism danej osob y , enia fizjologiczne – zmieniające na ch zaczęli pisać, środowisk wpływowi i obecne , ulegania owiadania o narodowe; widz się; uw arunk ianego ow an y Berl ‘’ występuje na w g tworzy stwierdza ilości z ewnętrznie zainteresow Saudek określa indywidualn stwierdzić, pochodzący z różn • stałe obr • szybk • wz • wpływ pisma, • środki mechaniczne ( pióro • stopień dojrzałości pisma • aktu aln s tan y należy fizjologiczn mieć ch okresów ży y zaburz az pisma, ość pisania – intensywność impulsu, olne, według który piszącego . na kształt liter y stopień chroniczne ory szk narodowość ające np • indy widualn g r aficzn y • pamięcią wzrok sposób ową i zręcznością, wyp • stopień próżności, 14 , znajomość azie pisma w obr zaczynania się się od ole, w st narodowe y ale większym lu pisma. istotą do char a y każd udzielenia, ym poniew tego na do nauk a się dla w żadne ch ow ą lub onomistów ek jbardziej standardowego ać z orów wz podręcznika, również Dlacz poszukiw akter aż hipotezą. się nich , ludzie? • • Nie topień s ch st położenie one, t ylk osob się y to ch p ylów pisania, wykształcenia litery sposób y od tego kształt litery ) różnią o różni t ylk w akterów y nie się char ytanie o szk łatw jest w t ypu, o jest jej indywidualn jest i alorii, t ylk dożyw potezą hi na wet , zbliżyć zachowyw też o ebną k t nie . jaki , enie, W y osoba ylk Dlateg . o może standardowy sposób odczucia, czajenia, obcy połącz uzależnion każdej Różni nauczyła ręczn na Odpowiedź uzupełnienia brzmi: standardowego istnieje wiele potrz żyjąca może ludzi samo według sposób ruch otocz przyzwy różnią ysły um , ich się prz środowi sk o edukację, móz g i wy eszłość, w jakim P oprz obr żyją aźnię, ady tr cję, or az ciało talent prz i [12] form ego języków enia ale oddzielone, ończ k . ( lub y , mniejszym od ale tak ań którego wszystkich jest? gr omplik sk Prosta pisma różni sz cz ególe. ludzki tamtego standardow Człowiek, , stat ch przy pod ani nie każdym napisz w dokładnie wieku yln t ypu. kt etc yst yk,…. y ch sytuacjach, wz ani Nigdy ględem całk ident e ez też Odpowiedź afologiczn pisownia stopniu. ta osoba inn ana o bcy ch, ględnie wz liter or az y ch y ch. do od nie tak to tak y , az czn or gląd, dpowiedź się t ow o y óry . yp je jest Jednak dwoje owicie y nerwy y , , wy ełomowe 15 wr na opinie, piśmiennictw czynn te godnione techniczn rz eczy będą iki kształt wy poczucie stopniem itp liter zaakceptują uczyni w chcą zaniedbać swój własn Równow w separ sednem ale w k gustu, odporności ebiegu uz dzieci, swoją znisz az or y alfabet, który będzie znan . W prz , wszystkie możliwym ukryć aga p rzypadku k omunikacji acji indywidua z tendencji , nie z e k omunika podwójne or spr az a onflikcie impulsów każdego um za wy ws k omunikację lunat osobowość, czyć yków kształt ln inn ymi indywidualn w o t ylk Dlatego mają znacz znacz sprz Dla sukienkę natomiast wywołujący w zakładami coś edaży Jan jeg zup przynajmniej eń. enia; a o ełnie iądz używ będą Pien , będą or oznaczały luksus, az dla k ompleksy piłce abstr publicznej w e na ane miały Izabeli nożnej akcyjnego przykład, pośrednio różne dom, la d D . prz la emowie, Piotr będą Henryka , natomiast – same darz enia , wizualne a żenia, z drowie, ymi jest t ylk zrozumienie. odgryw , aspołeczn będą z a, którymi to y , liter ludzi i y litery jak, ylk ch y or az każdej cja, znacz z y t agnień pr ch, jego y cywilizacji, ysłu. pieniądz oddzielnie enie, znacz który a do enia chce odpoczynek stanowiły będą dla dla pieniądz wiz erunek, umiejętnościami, muszą w ały kształtow rolę o w stopn ać – e smak upor Pisarz Czasem się . iu, aniu który chcieli albo o jego autorowi. przywiązanie jest y ch, którzy również kształtują osta u poz bez jak pośrednio o całości, wia do e, w język większ ich różn or p ania dla i pismo az ości rzyjętego y ch w P atry akacje, wiele or ludzi. tabu, az cji temat argumentem h azardem, y , teoret y czki, e, będ ą oznaką od kupow dla kupić, one Darka Agat 16 P n odobnie, eczytane azami. utą zup zimn wymian prz obr z wszystkim w poniew odrobinę oznaczać Artur T en ażenia indy wr znacz o budow standardowymi ludzkimi temu nasz pokazują określon W dewiacji, nam rozpr z ostały proces olor cz or a, k eniu, widualn ania procesowi potrz języka, ego a nalizach acow char yleń specyficzn enie one odch ały śledz naucz instrument z ostanie różn bemol prz osob słyszane ymi ede jest y , dla ym azy ‘’ może y i łączy obr akcyjn w pomiędzy handlowy języku, ludzki się z poprz ,, które um olorem, k lub różne ysł funkcji y z samogłoską, ez erwon każdej cz szkarłatn enosi abstr . prz o powtarzaniem zbier je a, ponownie a słow stałym w alką a Dajem y wrodz świadectwo wyr ciągle on ymi do azy ow jasno ane. indywidu aln y ch owego akterów ość umożliwia , eligencja, formę, i int które jakiej nowe które a, yły zapoczątk proces char zmieniły i y ch międzyludzkich y dóbr materialn relacji, y ch, osz czędności, usług. każde lub Cz czną, nigdy ident poczucie słowo u y ‘’ sk usłyszane, erwon iast będzie sposób postrz natom nie czn y y olbrzymiając, y W żyte wypełni ojarzy ,, w i , ‘’ widziane egania y dla Fr anciszka, muzy ełnie aż ,, ich różne. jasn y cz erwonego wina dla Moniki itp nasz erwon ego az n wiz astępnie y wieży ch ebami m w y ślenia określone kładając roz odwieczną ujednolicenia, jest dodając różnorodności. słow ten podręcznik ch edsiębiorcz pisma, oru kształt Prz wz y ole. erunki tematach, Babel, wz or ami codziennie, podsumowując y temat, z którego b akteru od pojedynczy w szk 17 ambicja się systemat i smak, energiczność y cznej analizy . itp . , będzie wszystk o wyłaniać 18 W K oła wnikliwy anglojęzy szk Thomasa roku, W poznawania w Londynie. 187 R o o l o z g d i z c i z a ł a n I I d o n c e p c j a g r a f r E r i c a S i n g e r a dziale afolog roz gr nie iczn powstała Jednak – R elies tem ym erl’a niniejszym gr w 5 sys czn afologiczna. By której roku znajduje ukazuje charakteru porusz on y z ostanie Erica właściwe na Liter roz dział Edw Singer agę dot uw ature, arda i stylu a. żadna zasługuje dana wy czący y Lumela pisania W w sposób obszarz odrębna aca pr 1825 Sztuka dana w wy podpisów pt. e . y z of się pr aca rękopisu sz P yl erok st aństwo w się z wione w arte aphologist W .: opise np pisania, zasady z ory wy dziale roz rozmiar szyb afo R k logii. ysunki gr m. ginalnego danej w Londynie 1950 roku. prz pisowni, ość The edsta pisma, Znajdą za Gr ostaną ość pisania, char również książce Alphabet tej ’s takie zagadnienia akteru omówione alfabet pochodzą Erica jak kąt a, pisma, gr z ostaną afologa tekstu z Singer 19 n u y , . Specyficzn zależeć um char cierpieć mimo kilka (znajdują kształtują stwierdza wiele znacz Eric ogóln z wszystkie kierunek trz ogóln w kształcie pojedyncz eba liter ym y ch alfabetu czynników tej y wielu i kształt fizy od od z pisma powodu różn czn bohaterów specyficznego tk o , owy kilka ch ysłowym akter wszys podsta w zastosow p ojedyncz jest kierunków różnorodne w ier autorem a wszystkie pod uw ger Sin y ch za ać kierunków br y ch powsz encji, litery całego tend anie) e eń dla każdego z t ,, ogólne znacz odpowiednie samo ma agę (tak ej litery). 1 . R ó ż n e k n z i e r a u i a c n z k e n ó w p p o s i w a e c h n y c h s z a i danej w Mogła młodości, kierunków osob ukształtow palców e Dziś trzy jak z e echn osob swojej skurczu y które alfabetu. ch ręk dobrz opisu Gr afologii źródło enia. znacz enia. y dla , P ch kierunków z otencjalnie każdego którego W znacz y może aniu może ać się sk . opiow lub Istnieje, pisania, mają również afologia g r ‘’. pochodzą . K ażdy każdy ecz rz enia ywistości z inn y ch jak na z godne wskazówki 20 2 . W i e l k o ść l i t e r P odsta wowym rozsz ,, subiekt ez otocz społeczności. przykładzie onuje ym . P ołącz siłę rozplanow ene ażona źródłem erzania ywność, ch, za enie oznacza, gest od że sz inn y enie P ołącz piszący 371 erokie one t endencji ona pr oduszność. z dużymi pociągnięciam a wej, pokazuje pionowego odsłania piszącego prz osobowości. oznacza, w w wyk aktor pokazuje jasn pokazuje pisaniem zrównow t y P k ku wielk pismem wielkie, ch ołącz ońcowymi duży siebie’’ ch , od liter sz czytu jest pr a gnienie do głębin. stanie P ołącz osobę duży oszukuje one p pr się ch agnienie o lepszym, liter z że piszący znaczącej, najw liter z ma wyróżnienia b y cie erokim sz ażniejsz ami ażan pismem pozy w u wyjątk ej takimi uczucia o T się ym cji az jak lub owej or y i podczas P ołącz or inteligencję. prz one az edsiębiorcz pr a wdziwą z regularnością i energię. aniem rgiczność pokazuje or az pokazuje proporcjonalna marginesami i linii or na pełn alność, z wskazuje ołącz P prz ne o ewidyw ator pisownią pismem, zapisem szybkim jak o r ym ym z Natomiast wszystkich osobowość. silne enn one stronie mówienia or az z rytmiczn kanciastą estrz P ołącz ość. k ombinacja wybitną prz po az lewej pismem ym; skierow ającym wspaniałom prz niedbałym zlew enikliwość , dużymi yślność, an ym się az or pismem, wspa niałe pom ys ły . P ołącz one z 21 rozmiesz epanie złym roztrz pismem wyjeżdżaniem złe maniery Bardz o skazuje powoln w megalomanii. niespójna, ,,i’’ punktualności, P ołącz or az oznacza ordynarną pretensjonalność i a one (odstępami) rozw br ak oznacza agi. P ołącz złym or cz za eniem az marginesami, linię e sadn Jeśli i . prz to br ak śl amazarna, z niegustown ym ak subtelności, y rozmiar pisownia – taka br duż powolna roztargnienie, skupienia, ym rozsz ym), y , na (ślamazarn one to br jest yślność, bezm e z zwężon cz yślność rozmiesz bezm tendenc niepo enie kropek ak (wzrost wiązana, nad dokładności, em) pismem . eniem, je uw ym or az do literą agi. liter Różniący akteru w (np .: angielskich natomiast większa) sam or ym az ‘’ ględem litery pismem nazyw (górną du an liter , ym char pisma mm pisania, jest T m wz małe zwiększanie dużym jest część długich od jest się pisma, normaln rozumiem , , n’’ ch ży tego mają absolutnego który y rozmiar fr ancuskich niemieckiej ględn w i wz y wysok W (średnią liter rozmiaru . wysok obejmuje ym, normaln ość ość długość) jest wysok jakak ględnie a – wz długość) standardow olwiek or az a małym niższą długość br akuje rozprosz erz eniem i , długiej rozwlekłym w anturnictwo owitą całk litery ,,f ’’ perfekcyjnego podręcznikach i amerykańskiej rozmiaru wysok wynosi do ość 9 ,, nauki pisowni jak: stosunk mały 3 [13] ym mm. nazyw ość . część angielskiego rozmiarem. takich , ich K ażdy an sto proporcje gielskim, rozrost, sunk ch or owym liter az piśmie ane poniżej Jeśli chodzi (poniżej owo mm 3 górną t y ch o długości) c har akteru 22 równa p isma). powyżej jakiek dłuższ duży m ały równa y ch or średniej ego Jakie 3 m długości niemieckim jest, w k m olwiek olwiek prz edłużenia rozmiar długość rozmiar równow az materialn oznacza górn agę duży rozmiar oznacza y y społeczn ch zainteresow połącz długości tow az or ym pismem az prost ynktami. doln y ch arzyskich inst oznacza ym pismem jest oznaką lenistw całk i prz zatem ch, (3 edłużenie dużą środk jej on zainteresow P ołącz dokładności. dla amerykańskim w mm i nieproporcjonalnie poniżej każdego g órną 3 pewność tow ań. zwyrodnieniem br ak. owy y ch, z y pokazuje one siebie, chodzi Jeśli ch doln i arzyskich, wyższ ań z e P słab ołącz lub mm y ch ość nad ym one jest strefę oznacza e a owo owo y ch, ym or owo czność, y edłużenia, akterz pisma, prz char dolną długim, nieproporcjonalnie krótkie. Stosunk ględnie proporcje, wz o części intelektualn Stosunk (zniekształceniem) społeczn materializmem zaokrąglon z woln Stosunk połeczn flegmat i or c między ambicjami, a możliwościami, z s az y c h ałk owicie W y olbrzymienie zainteresow zniekształcenie Uwy świata odsłania anie dolna zan iedbanie datniona materialnego duży świata duży obojętność górnej intelektualn górnej br ak owicie wobec mały rozmiar pisma ogólnie i z ewnętrznego akter r cha długości ym długości długość or inst az t y ch ogólnie ynktów aspektów . . w artości Stosunk oznacza dolnościami. duchowym oznacza oznacza Br . a. po acjonaln r owo ro zbieżność kazuje drobn y ch y wskazuje na światem, ich pre ferow duże br ak. anie dolnej ak W ahania długości (zmian y) 23 z t y cz intelektualnego ególn długości ak realizmu. dolnej inst ynktown akterem? ogrubienie enie P Ostrość lewej, długości ym, ależy (zacienienie) (wyr Z również P na o dole ołącz łatwo jest stosunkiem – vierge nieunikająca liter bardz Jednak demi a ozmiarz rel acjach datnienie e każdego , posz górnej prz bardziej ym y oznacza kimi tępną pisan edłuż kierunek. się że or char k az niż ie ylania krót eciwnej ws y czn y ch r w w społecznego Uwy dolnej oznacza br Czy albo seksualn tendencjami. seksualn poch pismo z pokazuje, prz grą t ypowe półdziewica, erot dziewictwo). do materializm. ońcami piszący flirtuje. pr w dziewczyn z nia a st wdziwym ylu mężczyznami, rozmiarz w w ahan małe uw ym bardz akter ch y ch prz edłużeń obszarów odkryw nasz w ahania a eg o ży cia, lub materialnego połącz one z e znieksz tałceniem istotą jest nieświadom od połącz azistość) kanciaste, enie przy bardziej ciastow jest (demi zachowująca enia wskazuje az or intere zainte ciąga płciowym char ym kw ate uw z t endencje adr go sującym, agę resow . akteru, inn atowe pisma Jest jednak or ymi az na płci an fr . to eń – vierge doświadcz . y – e aha w w na niż e , az jest przy t drobn Wielkie wykazują (najczęściej większ przywiązuje ludzi or Mały uświadomienia silne samogłoskach inne większą y char sobie (w e piszącego ,,a’’ środku , czasami oznacza . Jeśli drobn y ch wy długości) w to te ,,o’’) , darz za wsz litery ciągle piszący niż są same że eń, do u litery ia agę do o zaz pisma ez prz piszącego drosn rodzi . y się , z że obiekt musi ywnego znosić 24 or pisma yle stanu ażon gospodarow ch). łuków literz lub az niem dot ym pismem poch jącymi ysłowe akter az ompleksy male um char or k z takiego zrównow mądre finansowy mały pierwsz char bardz na szpiczaste) kim z z akującym dokładnością oznacza niegodziwość. akterem o górz br wąs ch ej dobrą e fizy czne połącz ku zasob on y lewej y z e oznacza osiągalne słab dla ściśnięt pewnoś br ak ości, ym, niższ y one . Drobn pismem ci połącz siebie, wobec niego ym a gnację regularnością, dyscyplinę, ,, prz i ‘’ w erw (chaot obserw ostre an (środków kształcie y ch y czn acji litery (wyr P p linii ołącz ołącz po az ’’ ym) or ,,t one one aźne, or az rezy z realizm, zasobów nad on i ym do ekreśleniem or az ancję. yślenie, m (kre eczy anie one art rz pismem również y czące liniami P ołącz otw e, pisma intuicję. nach pismo poczucia skami) . ołącz P oznacza osobist kropkami ku z y ch oznacza one y ch lewej z niepołącz talent one z prz dołowi wąskie nietoler pociągnięciem oznacza P ołącz oznacza ku cza ylenie ozna ońcowym k Wz orce gr aficzne wielk ości liter 25 Sz Sz niek O pomiędzy wysok mówim ołącz swobodnej wolnej P oznacza z z girlandy toler Drobne, ołącz ołącz P P uja z niegodziwość. char akteru pisma y (ob m ocznego), ówim ość erok on sz wencjonalnego rokim e ości y o wąskim (ściśnięt eroki dwoma mały st m yl owy prz estrz wąską z gadulstwo pisaniu ch pisma eni, pociągnięciami liter ozn ruchów podróżow or az pisow , tendencjami rytm one iczn ancyjność, sz one one wnia br ak ującymi ym, połą zrównow eniem cz z ściśnięte regularn z pedant drobn do lewej erokie horyz pismo ym y ym czność ońcowymi k piszącego ym) pisaniu. acza bez ania, nieregularn pismem przyjazne y m ym nietoler pociągnięciami nią, ak ażon wnia br uja kanciast nieregularn taktu oznacza ym ont oznacza i 3 . S z e r o k o ść c h a r a k t e r u p i s m a oznacza kiedy jest wtedy społecznego , linii . Jeśli pr agnienie zahamow b y cia ymi i rozw egot agi. yzm. az nasta or za wsz e yślowe. pisaniem ym, woln ancję, pokryw stopień rozwoju. odległość większa jest mniejsz (chęć) ań, tow marginesami p osiadania arzyskim. wienie dy podobn ogr – ym linii P P an ołącz ołącz ym icz scyplinę. pismem połącz oznacza m od e, do az ży cia, or enia. one one one się ruchu Ekstremalnie pociągnięciem, wąskie dla którego pismo po jest zmianie ający kierunku 26 pi . te tak od ego – jego zanim bez szący nie k ont ynuuje linii Nieświadom zmian j samo str plan dojdzie podjęcia całk y jak achu lub y anonimowo owicie ym k onkretn prz wniosku, kierunku, do ryzyka zmian lub ywem y (co mot eświadcz , za (przykłady może ruch). enia maską że ale y , częściowo jest kładzie zahamow drugie powyżej anie akie oznacza T – or tego az może podjąć dalsz w jest , nie ć zmian y pismo chce w ażną części się kto chce ej długopisu, pociągnięcie pierwsz uja um takt wyk odkryć decyzję książki). wnienia ysłowe yka onać 27 4 . R ó ż n o r o d n o ść p o łą c z e ń P chęc onsekwentnie alow pochodzi połącz niepotrz z F wsz podejmow K regularn dokładność z mały litery wytrw nieregularn P ołącz dużym połącz liter uja omiędzy ane echstronn enie i ebn przykry z e z y linie ró z pr ch ym, ymi żn dolności agnienia trudności. cia ochron połącz a decyzji kanciaste ania hac oznacza ym, ’’ , mi ,t ałości. one one naciskiem systemat or az zykami dolność or z bezk W piśmie ymi, oznacza ym z z grub ostrym zb enie wnia mściwość. Girlandowe ciskaniem słab ym przy w słabość, bezm połącz oznacza ciskaniu, yślność, roztrz p rzy pismo owe b y cia formami i pr agnienia ,,zaokrąglania’’ P ołącz eczy rz rodzą połącz y owe eń nitk w pismo do y czn ym cor z promisowego az om ytnio oznacza ściśnięt połącz star , enia spr się jakimk akterem ciężkiej większym eń, a ania rz w z eczy łuk enie połącz olwiek prz pr z pr wojownika, cz on ym, char az uprosz szlaczk az in kanciaste się, or owe ed agnien chęci one z pisma acy prz . ek unikania pochodzą gerencją. ia unikania kierunku. dużym, oznacza P ołącz reśleniem pełnego br ak sent ymentu ymi pociągnięciami nieczułość, prz ekreśleniem brutalność. litery ,,t ’’ or dobroć, or az małym, duży uprz pisma, yl st ejmość woln ym epanie, lenistwo az or piśmie . one ym, or y ym az ch powoln N az (uczuć). linii atomiast inn z s z mocn cz oznacza erość; 28 Łukowe, regularne połączenia, rytmiczne szybkie pisanie, prostym stopień niezależności pokazuje linie oznacza pismo Falowane rytmiczne lub z wysoki kątem oraz dyplomacji (taktu). W wolnym piśmie z tendencjami do lewoskosności oznacza nieszczerość i zakłamanie. oraz regularne najwyższy wszechstronności; w słabym, zaniedbanym pisaniu oznacza nieobecność, mocnego oszukiwanie, podstępność, również unikanie podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności. brak mocne stopień przyciskanie, szybkie, charakteru, kłamanie, Połączenie podobne do nici ma zawsze drugie znaczenie, oraz celu podejmowane decyzje na histerycznym brak podłożu, a także świetną sugestywność. charakter pisma myśli ,,mózgowca’’) myślenia skrótowego (typ intuicyjny). Połączony (typ pochodzi z płynnej rozłączone sekwencji pismo z metody liter jest pięć pięć [14] . przynajmniej lub gdy kropek w o pisaniu Jeśli połączonych osobnych, jest Małe wyrazie mówimy łącznym mówimy o nie połączonym pisaniu przerwy pierwszej literze stawianie ,, t’’ lub nad inną literą ,, i’’ albo krzyżyków nad literą nad Małe liczą przerwy po pierwszej po prostu nie oznaczają zdolność do obserwacji. literze się. lub po jasnymi odstępami z do zdolność Łączne uproszczeniem i logicznego myślenia. słowami liter oraz wysoki stopień pismo, dużą oznacza Połączone ze zmniejszającymi przystosowania połączone inteligencję, szlaczkowym łączeniem rozmiar, swój oznacza się. Połączone ze złymi 29 i zmieszaniem aniem, yśleniu m y or az rozplanow swoim uciążliw od erwy w prz siebie w um słow bardz ysłowej a o pamięci or az odstępami zwiększającym z liniami i niez P Nie oznaczają złącz równow ory ory obserw W rozmiarowi dostosow or an c az się y sposób ały oznacza, aniu ow dużą piśmie, pl organiz ołącz anow enie on ym pismo kształtem pom i agi pod napięciem, stresem. złącz one ginaln ginaln n ieregular acji ym y ch ania się or ności, isania, p pismem w że ogóln ym or az piszący nieporęczn . złym łącz idzie eniem y , ch inteligencję. są z dań oznaką , połącz lub odległe Nagłe złej one z pełn liter oznacza or az analit y ym czność or az eczy skierow rz oznacza ysłów ocen powoln rozłą az złą pamięć. ym y an br pismem intuicję, czną nieuch ym ak ku do z or dużo y ch. az do dolność z wytn małemu lności 30 5 . O g ó l n e r o z m i e s z c z e n i e Dobre, plan jasno i pełn wysoki stanowcz pismo oznacza organiz drz potr pojedyncz tworz jasne (prosto) y zanim az or stopień ość. ym samo ow w , to anie rozmiesz m przystąpi regularn inteligencji, Jeśli sobie że k przysł. osztów ewie Jeśli (ang. afi rozpoznać całości, ogółu). zarówno e one, oznacza to dobrego mówcę. rozmiesz ać, one oznaką ym, aźni, niż z Złe yślenia. acow ołącz p ełn ysłowej, obr m pr P jest z zm wy słowo cz enie to isać, oz dobn kapryśnej Jest p z szybkim o ry ginalnej, organiz cz r do az o ym e nie pisma ma działania. i z szybkim dolności anie z decy jest cia, ekroczył ży skupion yśli rozplanow pisząc jest – ogólne jest jest znak mówić, ym or az samego jest zaniedbane, y prz tak bardz za człowieka, nigdy rozplanow wsz pismem s ow i roztargnionej ciastow cz z an erej ym um o e odmienne znakiem nie az or at osob ym yśle. który wie najeżdżaniem pismem o y że k z ane one oznacza, dow ołącz pisaniem, P organizacyjn prz powolne nie y anie, ejrzyste, planow widzi na detalach, i poch anie drewna jak or az piszący oncepcje dużym, oznacza ch jednak ylone, or or az az na że nie każde jasno rostego zaczyna y i p br aku kiedy gdzie y; jest osob bardziej ończy . linię, one oznaką zak na połącz wybujałej 31 snobizmu. Odległość sz cz ególnie odległość or az odległość wykształcenia, dyskryminacji. literę i oznacza pokazują społecznej i br P ełne, tendencji, jest złą oznaką tego kierunku. egularn ejrzystego ysłowy ak R prz um br je i ory natomiast ch, y W prostego odstęp , m podczas bardz yślenia, jest y ch char akter takiego azić. owność ak wyr klar ginaln jest linię lub pomiędzy gdy yślenia m wyjeżdżanie linijkami az or poza o b y strości, szybkich poś więcona ach pisma oznacza twórcz char wnikliwości akter wy pisma ach dajności, między i ok mały odrębnie oło dwóch ch to trz ech pomiędzy pochodz P ołącz datnieniem one ,,M’’ , uwy P ołącz osamotnienie. br a k wzajemnej społeczne drugiej z ate, taktu, ciastow słow wyr liter en one z or az liniami pod liter ami br mały ana pomiędzy ch azami ia z małym, Małe go zależności, stron jest społecznej pisownią, liter az or dużą duży ch drobn odległości wyróżnienia y pismo drobne ży czliwość ym czasem jest or az rytmiczne wąskie, b yć azami yr aźna dużą dum azami uw pomiędzy linijkami. oznaką , są i między się powinna agę. Normalna wyr W inteligencji, intelektualnej i malejącą oznakami wąskim pismem wyr poczucia az uprzykrzanie or tow i dobrą zaniedbane y y o arzysk oznaką ość. tej pismo oznaką umiejętności pokazuje mbicji – jasność bardz cie. a w e ży b 32 Kąt (tow obecne introwersję, (proste) ter pokazuje przyszłością aźniejsz 6 . N a c h y l e n i e l i t e r pisania arzyskie) wskazuje podejście i przyszłe. Kąt samotność wskazuje natomia wersję, a . pismo ością, ekstr [15] piszącego jego u na ylający az ży cie na w lewej relacje się prz do eszłością. na kąt arzysk niezależność nach ość ylający or az się zainteresow or az poch or st tow pr or społeczne z eszłości, uja Pionowe az do pr wnia cie ży a wej anie R ysunek 1 prz i oznacza niechęć do k edsta wia pismo skierow ontaktów społeczn swojego świata (zamknięcie) ane ku lewej ch, ucieczkę do y 33 Rysunek 2 przedstawia pismo skierowane ku górze, znamionuje osobę niezależną, którą cechuje rozsądek R ysunek 3 prz oznacza ekstr z ewnętrzn ym, upodobanie do tow edsta wia pismo skierow a wert yka, zainteresow ane ku pr anie światem a wej, co arzystw a inn y ch ludzi Nach regularnością, entuzjazm, aniedbane, Z br ak Nieregularne P ołącz rosnącym or az ylenie do pr a wej połącz rytmicznością spontaniczn drobne, prz zaniedbane i ostrym, ekreśleniem z pr z i wr ość, pismo o małe eciwk poch ylon litery do kłótni. P ołącz szybkim akt one oznacza ywność, ażeniom, pismo ym ,,t dporności o one skłonność z dużym pisaniem p ismem, oznacza tow arzysk pobudliwość opiniom oznacza pismem, oznacza ’’ one z ciastow inn pośpiech. czykami, udliwość atością, ha pob ość. or y ch. az 34 ymi k ońcówkami liter , oznacza br wyw ażone za jasn y osąd, i dobrz rozsądek ak seksualn samo ym rozplanow or az zaniedban y ch k proste ontrolę. piśmie oznacza sztuczną wianiu aln az ch or y aźni. sta gin y obr pismem wieniem e pisma ma ane e z w poniżej się az cie słab or ży prz char roz niespójności, dart związane erość. ym, ach ku ku lewej ory ym w sta ed akterz y pomiędzy ań. ym, długimi doln zahamow pismo W z lenistwo char cz łuk R P egularne, znie och oznac słab kształcona . ylenie akteryzacją, rz oła owym połącz ołącz P eczyw enie one opadającymi kształtów ołącz P az or cz oła rz Zmieniający oznacza, skłonności prz eszłością a przyszłością. ślamazarn górą jest yln ołą P lewej infant do istości. eniem oznacza niesz pełnego liter z wąskim, , ciastow edsta drobn prz liniami e e tendencją cz pisma długością za wsz wykręcaniem atego z bogate powoln ym, az one or ym cz wia ym, oznacza ed ży ym t str ciem, depresję. sam ym eczywistości, lęk prz się piszący że do k onfliktów kąt w prz esuw a az or się jest 35 Rysunek 4 przedstawia zmieniający się kąt pochylenia pisma, co oznacza rozdartą osobowość, tendencję do konfliktowości, przywiązanie do ludzi. 36 [1] zakresu eszyt I, Lublin 1957, s. 79. [2] ypologia z z T Nauk w Londyńskim K [3] [4] ył oczątk b P psy Klagesa. sz psy b Inst doktor Londynu, w analizy pr ace T om a arzystwo KUL, Struktur T ow zastosow anie or a , . V – w az w – do się P r z y p i s y Siwe P astu k psy , . P chologii, Gr afologia, R oczniki T ow arzystwo oficzne, filoz owe Nauk szka – Diagnost J . , Char yka akt er człowieka. Psy chologiczna, owe KUL, Lublin 1959, s. 386. Eric jedn T ak a Singer ym owo chologię w o Jeg metodyka olegium Gr urodził ołowy cz ustrii badania zaimek z studiow A cz ególności chologii ył ancis Fr ytucie rekrutacji p isma a Hilliger afologii a ie pr a Univ otwier acowników odręczneg Gr a gdz w pr pism b adań 1900 yjskich afologiczn się h c Szw analizę w bryt ajcarii ał i B któ . jego , ( ersit obejmow osobowy najbardziej ry I. y a pryw o i . podjął ). atn godności G. of z W W Virginia, y 1969 ym w Londynie. roku, ma gr kierunkiem symbole . znaczącym studia Był roku ały pisma pod ,,i’’ 1938 gabinet 1969 roku, XX zmarł afologów ręcznego Ludwiga go’’ tudentem s Bryt , cielem yjskim Singer się ,,e nauczy w enosi Eric prz specjalizujący małżeństw roku z ostaje a na wy bazie dana 37 się odr dziecka, W Psy s. 17 – 21. rysunki okazjonaln i banknocie umiesz różną banknotów [5] [6] y da chogr r omulusem [7] [8] Matka adza. Źródło: wnictwo Znaki w czyli afologia, cz one tonację Piecz określonej pomocą plast umiesz niejednokrotnie decy zwykle roz kilka duchowy y cznej czane dującą etki, rodzajów od krzyża, ch, – Ziemia, Chermet jak ,,R a vi’’ Studio inter , Łódź wodne postaci ch, alut y w na , Częstochow ęć osob tw ardego lub inacz liter jak zwinięteg y holenderskiej. częściach barw to y . znak fizy w k oncentry w kilku artości w o jej górnej kropki pieczęci cerskie, ry stat S rysunki 30 s. chologii, filigr bądź ow Bobowski, ,,P ow żywicielka, – pretow odręcznik anie po jego śmierci. Carro y ać 2004, zw Astropsy ortretów ane kałamarz papieru , np ej p . o Znaki K. w Napisy wz niezadruk ódło: Źr a 2000, s. 87. rozpozna lub cznej stempla fa rbie. cznie wierszach. kr a wędzi lub wnej. pieczęci abeski. pieczęcie pr np a ar . miejskie, pr aca pod t ytułem jego z ostały ponownie opublik gr afologii’’ . Jego dzieła y czn y żywioł, k tóry . , Zrozumieć y , różn -32. z an an na wodne mały , Białystok to 5 y gęsim są y ch ch T arczyński rysunki dzieci, 1998, D . , jsz najróżnie ch gul i prz prez a F rysunków denowym ew łsz piórem ażnie entują erstw e a – własnościowy ciśnięt wy wcz a pr o wnej, odpowiedniej dłuż Były Napisy kr one napieczętne a wędzi częścią rozpoczynały yka znakiem agist państwowe, Sfr wiejskie, y masie za b yły się dki, osób pieczęci, pieczęci gwiaz rozróżnia pieczęcie 38 [9] [10] [11] [12] [13] k orpor zabezpiecz 1382 zbioru 11. ostrz sztuki, P ciała. una, T 1999, s. 33. Brz wyk podsta ręcznego pisma do (2,5 duże Metody 1997, s.42. [14] amm wyróżnia gr . itp enie Źródło: dokumentów (na podsta Jasnogórskiego), az y em jest pojęciowo jest także aca Pr jedną jak zbiorow acji – 1787 Archiwum T atuaż zar egan Źródło: oruń 2004, s.239. B w latach jak 8 o e – z s. edmiot ow v prz a’’ znak ciała. ania eritas A. Leżański, Pieczęć i podpis prz ed wybr wie ow y ch fałsz an W arsza aniem dokumentów a w 2000, obejmuje, z metoda a, technik Doctrina zarówno ,,z dobnictw multiplex rytualnego analiza o w . Ga wda, Psy chologic O sob owskiej, oz ona wców wie cech gr na 4,0 ponad Z oba , Kryminalist Dla mm), gruncie mm) pomiarowe 1,5 – ( y ręk cz: porów 6,0 pismo zainteresow Możliwości opisów afizmu, W Metody nania polskim yka, s. 557 – 559. małe , pismo mm); ( d są ane relacji wniosk arsza bad , uże prz pismo (1,5 to ed (4,0 cech w ba daniach zna ań sta – ow w a 2001. odsyłam ania rodzice porówna kategorie (pasmo mm), mm), wię drobne 2,5 – y pismozna 6,0 mierzalne. pisma, do spokrewnieniu ich o i wczy Lub pisma lin E. ) na ości pr acy dzieci ch wielk śródlinijne pismo pism średnie bardz o K oziczak ch, Kr aków wczy Chodzi y , się: lit erowy tu impuls o impuls (litery gr ammowy; pisma; pisane kategorii w litery oddzielnie), t y ch cech podzielone sylabowy o , A. na 39 (łączenie po kilka liter po dwie lub trzy), wyrazowy łącznie wyrazu), wierszowy (łączenie wyrazów w zdaniu). (pisane Problem ekstrawersji i introwersji w zastosowaniu do Nadya ręcznego ,, The Handwriting opisuje Psychology obszernie of [15] analizy w celów pisma Olyanova książce Secrets of Handwriting Analysis ‘’. 40Koniec Wersji Demonstracyjnej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Symbolika Grafologiczna dr Ericka Singera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: