Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 006691 20285033 na godz. na dobę w sumie
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce - książka
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5141-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wkrocz w świat symulacji procesów biznesowych bez kompleksów!

Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych należą obecnie do najważniejszych działań związanych z organizacją pracy i zarządzaniem każdym nowoczesnym przedsiębiorstwem, niezależnie od jego profilu oraz branży, w której operuje. Działania te wymagają od kadry kierowniczej przeprowadzania rozmaitych analiz i symulacji, konfrontowania charakterystyk czasowych i kosztowych oraz tworzenia kwerend analitycznych i ewaluacyjnych, co nie jest możliwe bez znajomości odpowiednich standardów i narzędzi.

Książka Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce jest doskonałym przewodnikiem po obszarze zarządzania procesami biznesowymi. Nie stanowi ona typowego podręcznika ani zestawu ćwiczeń - jej autorzy koncentrują się raczej na analizie odpowiednich przypadków. Dzięki temu łatwo i szybko zdobędziesz wiedzę na temat sposobów konstruowania i optymalizacji modeli biznesowych występujących w realnym świecie. Poznasz również najpopularniejsze obecnie metody opisu procesów biznesowych, czyli standardy Business Process Management System oraz Business Process Model and Notation, a także zestawy narzędzi najczęściej wybierane przez profesjonalistów.

Sięgnij po tę książkę i poznaj:

Dowiedz się, jak sprawnie i szybko modelować i optymalizować procesy biznesowe!Dr inż. Bartłomiej Gawin jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z Katedrą Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania UG. Zajmuje się problematyką teorii i zastosowań współczesnych technik i narzędzi do modelowania, symulacji i analizy procesów biznesowych. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z informatyki ekonomicznej, a jego prace były prezentowane i publikowane na licznych konferencjach - w tym międzynarodowych: BIR, AIS SIGSAND Symposium. Uczestniczył w kilku projektach, dotyczących tworzenia, wdrażania i użytkowania aplikacji biznesowych w firmach telekomunikacyjnych.

Bartosz Marcinkowski jest pracownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką teorii i zastosowań współczesnych metodyk, technik i narzędzi modelowania systemów informatycznych. Jest współautorem takich książek z tej tematyki jak Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Język UML 2.1. Ćwiczenia, Tablice informatyczne. UML czy też Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods. Best Practices. Jego prace były prezentowane i publikowane na licznych konferencjach - w tym międzynarodowych: ISECON, BIR, ISD i AIS SIGSAND Symposium.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Recenzenci: Senior Consultant BOC Information Technologies Consulting dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH Zbigniew Misiak Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?syprbi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5141-2 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p .............................................................................................. 5 Rozdzia(cid:228) 1. Wprowadzenie do (cid:264)rodowiska modelowania i symulacji procesów biznesowych .................................................... 9 1.1. Wsparcie narz(cid:266)dziowe w dokumentowaniu procesów ............................................... 9 1.2. Instalacja i uruchomienie systemu ADONIS ........................................................... 13 1.3. Cykl zarz(cid:261)dzania PMLC .......................................................................................... 16 1.4. Modu(cid:225)y w systemie ADONIS .................................................................................. 19 1.5. Nawigacja w systemie ADONIS ............................................................................. 21 Rozdzia(cid:228) 2. Standardy, modele i techniki modelowania procesów biznesowych ... 25 2.1. Rozwój rynku standardów wizualnego opisu procesów .......................................... 25 2.2. Business Process Management System .................................................................... 29 2.3. Business Process Model and Notation ................................................................... 31 Rozdzia(cid:228) 3. Specyfikacja procesów biznesowych z wykorzystaniem paradygmatu BPMS ........................................................................ 35 3.1. Opis studium przypadku .......................................................................................... 35 3.2. Mapowanie procesów biznesowych ........................................................................ 37 3.3. Model procesu biznesowego .................................................................................... 41 3.4. Modele podprocesów ............................................................................................... 47 3.5. Model systemów IT ................................................................................................. 51 3.6. Model (cid:286)rodowiska pracy .......................................................................................... 57 3.7. Model dokumentów ................................................................................................. 62 3.8. Modele ryzyk i kontroli ryzyk ................................................................................. 68 Rozdzia(cid:228) 4. Specyfikacja procesów biznesowych z wykorzystaniem standardu BPMN ................................................. 73 4.1. Opis studium przypadku .......................................................................................... 73 4.2. Mapa procesów biznesowych .................................................................................. 76 4.3. Diagram procesów biznesowych ............................................................................. 78 4.4. Diagram kolaboracji ................................................................................................ 98 4.5. Diagram choreografii ............................................................................................. 104 4.6. Diagram konwersacji ............................................................................................. 109 Kup książkęPoleć książkę 4 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce Rozdzia(cid:228) 5. Metody pozyskiwania danych na potrzeby modeli symulacyjnych .... 113 5.1. Pozyskiwanie danych z systemów informatycznych ............................................. 113 5.2. Obserwacja ............................................................................................................ 118 5.3. Wywiad ................................................................................................................. 120 Rozdzia(cid:228) 6. Symulacja i optymalizacja procesów biznesowych ......................... 123 6.1. Animacja procesu biznesowego ............................................................................. 123 6.2. Szacowanie czasów i kosztów procesu biznesowego ............................................ 125 6.3. Analiza rachunkowa .............................................................................................. 130 6.4. Analiza (cid:286)cie(cid:298)ki ....................................................................................................... 134 6.5. Analiza obci(cid:261)(cid:298)enia ................................................................................................. 139 6.6. Analiza wykorzystania ........................................................................................... 149 6.6.1. Przygotowanie do analizy wykorzystania ..................................................... 149 6.6.2. Stacjonarna analiza wykorzystania ............................................................... 155 6.6.3. Niestacjonarna analiza wykorzystania .......................................................... 165 6.7. Kwerendy .............................................................................................................. 173 6.7.1. Kwerendy analityczne .................................................................................. 173 6.7.2. Kwerendy ewaluacyjne ................................................................................ 180 Zako(cid:254)czenie ................................................................................. 185 Dodatek A Spis rysunków .............................................................................. 187 Dodatek B Spis tabel .................................................................................... 189 Dodatek C Spis wskazówek ........................................................................... 191 Dodatek D Literatura...................................................................................... 193 Skorowidz ................................................................................... 199 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. Standardy, modele i techniki modelowania procesów biznesowych 2.1. Rozwój rynku standardów wizualnego opisu procesów W odró(cid:298)nieniu od dyscypliny analizy i projektowania systemów informatycznych zdominowanej od przesz(cid:225)o dekady przez j(cid:266)zyk UML w przypadku dyscypliny mo- delowania procesów biznesowych nie mo(cid:298)na mówi(cid:252) o zdecydowanej supremacji (cid:298)adnego ze standardów. Niezale(cid:298)nie stosuje si(cid:266) do dnia dzisiejszego ró(cid:298)norodne nota- cje. W wielu przypadkach organizacja opieraj(cid:261)ca si(cid:266) na us(cid:225)ugach zewn(cid:266)trznych firm konsultingowych w materii opracowania modeli i niskopoziomowych specyfikacji pro- cesów biznesowych pozostawia kwestie metodologiczne i notacyjne zleceniobiorcy. Decydent ma do dyspozycji kilkadziesi(cid:261)t podej(cid:286)(cid:252). Znaczna cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) z nich ma charakter niszowy b(cid:261)d(cid:296) czysto historyczny z uwagi na powstanie nowszych, doskonalszych standardów. Nale(cid:298)y przy tym mie(cid:252) na uwadze, i(cid:298) obecno(cid:286)(cid:252) na rynku niektórych nota- cji zasadniczo trwa d(cid:225)u(cid:298)ej, ni(cid:298) istnieje samo poj(cid:266)cie modelowania procesów bizne- sowych, którego sformu(cid:225)owanie datuje si(cid:266) na lata 60. XX w. (Williams, 1967). O ile dost(cid:266)pne notacje mo(cid:298)na systematyzowa(cid:252) na wiele odmiennych sposobów, o tyle na potrzeby niniejszej ksi(cid:261)(cid:298)ki rozró(cid:298)niono dwie kategorie standardów wizualnego opisu procesów biznesowych: (cid:141) zaadaptowane standardy modelowania, (cid:141) dedykowane standardy modelowania. Kup książkęPoleć książkę 26 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce Zaadaptowane standardy modelowania w znakomitej wi(cid:266)kszo(cid:286)ci pierwotnie stosowa- ne by(cid:225)y w algorytmice oraz analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Do podej(cid:286)(cid:252), które wypracowa(cid:225)y podstawy wspó(cid:225)czesnych notacji, zaliczy(cid:252) nale(cid:298)y zw(cid:225)aszcza schematy blokowe. Inn(cid:261) popularn(cid:261) koncepcj(cid:261) — zapo(cid:298)yczon(cid:261) na potrzeby dokumentowania procesów biznesowych, a zarazem doskonale znan(cid:261) twórcom sys- temów informatycznych — s(cid:261) diagramy przep(cid:225)ywu danych. Do najstarszych propozycji nale(cid:298)(cid:261) diagramy Gantta, opracowane w pocz(cid:261)tkowych latach XX w., które do dzi(cid:286) sta- nowi(cid:261) podstaw(cid:266) zarz(cid:261)dzania projektami i mog(cid:261) pe(cid:225)ni(cid:252) funkcje pomocnicze w mode- lowaniu procesów biznesowych. Zestawienie najbardziej rozpoznawalnych zaadap- towanych standardów modelowania procesów biznesowych zawiera tabela 2.1. Silny impuls rozwojowy standardów nast(cid:261)pi(cid:225) w latach 90. XX w., co jest naturaln(cid:261) konsekwencj(cid:261) reorientacji organizacji gospodarczych w kierunku zarz(cid:261)dzania proce- sami. Rozwi(cid:261)zania te tworzone by(cid:225)y ju(cid:298) z my(cid:286)l(cid:261) o zastosowaniu ich w modelowaniu procesów biznesowych. Kluczow(cid:261) rol(cid:266) z punktu widzenia sukcesu rynkowego po- szczególnych notacji przypisa(cid:252) mo(cid:298)na producentom narz(cid:266)dzi. I tak najszerszym wspar- ciem (Kalnins, Barzdins i Podnieks, 2000) cieszy(cid:225)a si(cid:266) rodzina notacji IDEF; w kon- tek(cid:286)cie modelowania procesów biznesowych za najistotniejszego cz(cid:225)onka tej rodziny uzna(cid:252) nale(cid:298)y notacj(cid:266) szczegó(cid:225)ow(cid:261) IDEF3. Jednak coraz wi(cid:266)ksze znaczenie w roli standardów wizualnego modelowania procesów biznesowych odgrywa(cid:252) zacz(cid:266)(cid:225)o po- dej(cid:286)cie ARIS, którego najbardziej charakterystycznym komponentem sta(cid:225) si(cid:266) diagram eEPC. Nale(cid:298)y to wi(cid:261)za(cid:252) z wcze(cid:286)niej wspomnianym wsparciem ze strony twórców na- rz(cid:266)dzi i firm (cid:286)wiadcz(cid:261)cych us(cid:225)ugi konsultingowe. W szczególno(cid:286)ci dotyczy to firmy SAP, która przeprowadzi(cid:225)a integracj(cid:266) omawianego standardu z maj(cid:261)cym bardzo du(cid:298)y wp(cid:225)yw na rynek rozwi(cid:261)za(cid:276) informatycznych pakietem SAP R/3 (van der Aalst, 1999). Zestawienie najbardziej rozpoznawalnych dedykowanych standardów modelowania procesów biznesowych zamieszczono w tabeli 2.2. Trudno by(cid:225)oby udzieli(cid:252) jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przewag(cid:266) danego standardu modelowania procesów biznesowych nad pozosta(cid:225)ymi. Wielu badaczy tej dziedziny podejmuje próby wykonania analizy porównawczej standardów, formu(cid:225)uj(cid:261)c przy tym kryteria takie jak wizja rozwoju danej techniki, wsparcie narz(cid:266)dziowe, po- wszechno(cid:286)(cid:252) czy te(cid:298) dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252) dokumentacji. Porównywanie standardów mo(cid:298)e przyspo- rzy(cid:252) pewnych trudno(cid:286)ci, gdy(cid:298) geneza wielu z nich opiera si(cid:266) na udoskonalaniu i elimina- cji b(cid:225)(cid:266)dów z technik opracowanych wcze(cid:286)niej. Do opracowania modeli procesów biznesowych i przeprowadzenia ich symulacji autorzy niniejszej ksi(cid:261)(cid:298)ki wybrali na- rz(cid:266)dzie ADONIS, które wspiera zasygnalizowane w tabeli 2.2 standardy BPMS i BPMN. Pierwszy z nich jest autorskim rozwi(cid:261)zaniem producenta tego (cid:286)rodowiska, natomiast BPMN jest stosowany powszechnie w wielu innych narz(cid:266)dziach, zarówno dedyko- wanych wy(cid:225)(cid:261)cznie do modelowania przep(cid:225)ywów pracy, jak i w rozbudowanych plat- formach do zarz(cid:261)dzania procesami biznesowymi. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Standardy, modele i techniki modelowania procesów biznesowych 27 Tabela 2.1. Wyselekcjonowane zaadaptowane standardy modelowania procesów biznesowych Nazwa Schemat blokowy (ang. Flowchart) Diagram przep(cid:225)ywu danych (ang. Data Flow Diagram) Diagram przep(cid:225)ywu sterowania (ang. Control Flow Diagram) Blokowy diagram strumieni funkcjonalnych (ang. Functional Flow Block Diagram) Diagram czynno(cid:286)ci realizowanych przez role (ang. Role Activity Diagram) Diagram Gantta (ang. Gantt Chart) Sie(cid:252) Petriego (ang. Petri Net) Charakterystyka Technika wizualizacji uporz(cid:261)dkowanej sekwencji kroków formu(cid:225)uj(cid:261)cych algorytm b(cid:261)d(cid:296) proces. Nie obejmuje tematyki interakcji. Pierwowzór licznych wspó(cid:225)czesnych notacji modelowania procesów systemowych i biznesowych. Klasyczne narz(cid:266)dzie strukturalnego podej(cid:286)cia w modelowaniu systemów informatycznych — w szczególno(cid:286)ci systemów transakcyjnych. Z uwagi na (cid:225)atwo(cid:286)(cid:252) stosowania wykorzystywane równie(cid:298) w modelowania procesów biznesowych organizacji. Notacja, któr(cid:261) mo(cid:298)na sklasyfikowa(cid:252) jako pochodn(cid:261) DFD, wyspecjalizowan(cid:261) w modelowaniu zastosowa(cid:276) opartych na zdarzeniach (a nie na danych). Diagram CFD wprowadza w kontek(cid:286)cie przep(cid:225)ywu sterowania dodatkowe specyfikacje CSPEC (Control SPECifications). Diagram opisuj(cid:261)cy funkcjonalny przebieg systemu, zwyczajowo stosowany w definiowaniu logicznej sekwencji wykonania funkcji o charakterze sprz(cid:266)towym, programowym, manualnym b(cid:261)d(cid:296) proceduralnym. Zapo(cid:298)yczony na potrzeby opisu procesów produkcyjnych, biznesowych i tworzenia oprogramowania. Notacja pierwotnie wspieraj(cid:261)ca modelowanie procesów systemowych ze szczególnym uwzgl(cid:266)dnieniem interakcji. Na potrzeby identyfikacji, modelowania i analizy procesów w organizacjach gospodarczych opracowano wariant diagramów RAD — STRIM (Systematic Technique for Role and Interaction Modeling). Narz(cid:266)dzie przedstawiaj(cid:261)ce list(cid:266) czynno(cid:286)ci na skali czasowej. Diagramy Gantta wykorzystuje si(cid:266) do graficznej reprezentacji procesu biznesowego oraz kontrolowania jego przebiegu i efektywno(cid:286)ci, lecz z uwagi na brak jawnych powi(cid:261)za(cid:276) mi(cid:266)dzy czynno(cid:286)ciami maj(cid:261) ograniczon(cid:261) warto(cid:286)(cid:252) analityczn(cid:261). Technika modelowania, analizy i symulacji zapewniaj(cid:261)ca równowag(cid:266) mi(cid:266)dzy wyrazisto(cid:286)ci(cid:261) notacji oraz solidnymi podstawami matematycznymi. Mo(cid:298)na wyró(cid:298)ni(cid:252) liczne klasy oraz dziedziny zastosowa(cid:276) sieci Petriego, w(cid:225)(cid:261)czaj(cid:261)c modelowanie procesów workflow — w zastosowaniach biznesowych spotyka si(cid:266) zazwyczaj rozbudowany wariant notacji, tzw. kolorowane sieci Petriego (ang. Coloured Petri Nets). (cid:273)ród(cid:228)a (IBM, 1969) (ISO, 1985) (Stevens, Myers i Constantine, 1974) (Yourdon, 1996) (Dufresne i Martin, 2003) (Chestnut, 1967) (FAA, 2006) (Ould, 1995) (Odeh et al., 2002) (Gantt, 1910) (Aguilar-Saven, 2004) (Petri, 1962) (Bobbio, 1990) Kup książkęPoleć książkę 28 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce Tabela 2.2. Wyselekcjonowane dedykowane standardy modelowania procesów biznesowych Nazwa Architektura zintegrowanych systemów informacyjnych ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) Notacja modelowania procesów biznesowych BPMN (Business Process Model and Notation) Symulacyjna metoda opisu procesów IDEF3 (Integrated DEFinition for Process Description Capture Method) Paradygmat zarz(cid:261)dzania procesami biznesowymi BPMS (Business Process Management System) Schemat LOVC (Line of Visibility Chart) Rozszerzony j(cid:266)zyk modelowania przedsi(cid:266)biorstwa EEML (Extended Enterprise Modeling Language) J(cid:266)zyk modelowania systemów biznesowych GRAPES-BM (ang. Business Modeling Language) Profil biznesowy UML Rational (ang. Rational UML Profile for Business Modeling) Charakterystyka Platforma narz(cid:266)dziowo-metodologiczna ukierunkowana na wprowadzanie, standaryzacj(cid:266) i optymalizacj(cid:266) procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych. Do opisu procesów na poziomie logiki biznesowej przeznaczono w platformie ARIS diagram eEPC (Extended Event-Driven Process Chain). Standard (cid:225)(cid:261)cz(cid:261)cy dokumentacj(cid:266) przep(cid:225)ywu procesu biznesowego ze zró(cid:298)nicowanymi wizualnymi technikami dokumentacji interakcji i rozbudowan(cid:261) semantyk(cid:261) zdarze(cid:276). Standard zaprojektowany na potrzeby modelowania ukierunkowanego na dokumentacj(cid:266) scenariuszy przebiegu procesów, a tak(cid:298)e transformacji obiektów w ramach procesu. Cz(cid:225)onek rodziny IDEF, komplementarny w stosunku do IDEF0. W(cid:225)asno(cid:286)ciowy zestaw uniwersalnych technik modelowania na potrzeby mapowania i specyfikacji procesów oraz komplementarnych obiektów biznesowych. Wizualny komponent metodologii in(cid:298)ynierii i rein(cid:298)ynierii procesów biznesowych LOVEM-E (Enhanced Line of Visibility Enterprise Modelling), zaprojektowanej w celu wspomagania konsultantów IBM w modelowaniu procesów obejmuj(cid:261)cych interakcje z klientami. Zaproponowano cztery szablony diagramu LOVC: architektoniczny, logiczny, fizyczny oraz zadaniowy. J(cid:266)zyk integruj(cid:261)cy modelowanie procesów na zasadzie sekwencji dekomponowalnych czynno(cid:286)ci z hierarchicznie wyra(cid:298)onymi celami biznesowymi. Mimo orientacji na (cid:286)rodowisko wsparcia procesów EEML mo(cid:298)na stosowa(cid:252) w przegl(cid:261)dowym modelowaniu organizacji. Akademicka inicjatywa w zakresie technik i narz(cid:266)dzi modelowania (cid:286)rodowisk biznesowych funkcjonuj(cid:261)cych w oparciu o orientacj(cid:266) procesow(cid:261). Obejmuje charakterystyczn(cid:261) funkcjonalno(cid:286)(cid:252) decyzji opartych na probabilistyce i mo(cid:298)e stanowi(cid:252) podstaw(cid:266) zaawansowanej analizy statystycznej. Przeznaczony do modelowania procesów biznesowych profil j(cid:266)zyka UML (Unified Modeling Language) b(cid:266)d(cid:261)cego standardem o charakterze uniwersalnym. Charakterystyczne cechy tego profilu obejmuj(cid:261) elastyczne mechanizmy specyfikowania interakcji oraz integracj(cid:266) z wiod(cid:261)cym procesem tworzenia z(cid:225)o(cid:298)onych rozwi(cid:261)za(cid:276) informatycznych — RUP (Rational Unified Process). (cid:273)ród(cid:228)a (Scheer, 1992) (van der Aalst, 1999) (Object Management Group, 2011) (Mayer et al., 1995) (Badica i Fox, 2004) (Karagiannis, Junginger i Strobl, 1996) (Harmon, 2010) (IBM, 1995) (Brain, Seltsikas i Tailor, 2005) (Krogstie, 2008) (Kalnins, Kalnina i Kalis, 1998) (Johnston, 2004) (Object Management Group, 2012) Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Standardy, modele i techniki modelowania procesów biznesowych 29 Tabela 2.2. Wyselekcjonowane dedykowane standardy modelowania procesów biznesowych — ci(cid:261)g dalszy Nazwa Profil biznesowy UML Erikssona i Penkera (ang. Eriksson-Penker Business Modeling Profile) Charakterystyka Dojrza(cid:225)a propozycja w zakresie modelowania procesów biznesowych, umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ca opracowywanie map procesów z uwzgl(cid:266)dnieniem celów biznesowych i zasobów, specyfikacj(cid:266) zidentyfikowanych procesów oraz dokumentowanie aspektów strukturalnych organizacji gospodarczej na bazie j(cid:266)zyka UML. (cid:273)ród(cid:228)a (Eriksson i Penker, 2000) (Object Management Group, 2012) 2.2. Business Process Management System W rozdziale pierwszym wielokrotnie ju(cid:298) wspomniano o wielowymiarowym tworze- niu definicji procesów biznesowych w (cid:286)rodowisku ADONIS. Koncepcja tworzenia wielu typów modeli (wymiarów), które s(cid:261) ze sob(cid:261) (cid:286)ci(cid:286)le powi(cid:261)zane, pozwala spoj- rze(cid:252) na ró(cid:298)ne aspekty definicji przep(cid:225)ywu pracy, sprowadzanej cz(cid:266)sto przez projektantów wy(cid:225)(cid:261)cznie do diagramu czynno(cid:286)ci procesowych. Zaimplementowany w narz(cid:266)dziu pomys(cid:225) postrzegania procesów nazwano paradygmatem BPMS (Business Process Management System) i stanowi on wynik bada(cid:276) zespo(cid:225)u naukowego, kierowanego przez profesora Dimitrisa Karagiannisa z Uniwersytetu Wiede(cid:276)skiego. Biblioteka BPMS wyró(cid:298)nia si(cid:266) szerokim spojrzeniem na definicje procesów biznesowych, które oprócz opisu sekwencji wykonywanych czynno(cid:286)ci zawieraj(cid:261) tak(cid:298)e informacje o strukturze organizacyjnej, o wykorzystywanych do realizacji procesu narz(cid:266)dziach informatycz- nych czy te(cid:298) o potencjalnych czynnikach ryzyka mog(cid:261)cych wp(cid:225)yn(cid:261)(cid:252) na niepowodzenie wykonywania instancji procesu biznesowego. W tabeli 2.3 zamieszczono charaktery- styk(cid:266) poszczególnych typów modeli BPMS oraz standardów towarzysz(cid:261)cych, których zestaw tworzy (cid:225)(cid:261)cznie kompleksow(cid:261), wielowymiarow(cid:261) definicj(cid:266) procesu biznesowego. Wymienione w tabeli 2.3 typy modeli przedstawiono zgodnie z typow(cid:261) kolejno(cid:286)ci(cid:261) ich tworzenia. Jednak(cid:298)e podstawowym elementem kompleksowej definicji procesu biznesowego w notacji BPMS jest model procesu biznesowego, który obrazuje po- cz(cid:261)tek procesu, nast(cid:266)pnie czynno(cid:286)ci, punkty decyzyjne, przep(cid:225)ywy równoleg(cid:225)e i mo(cid:298)liwe zako(cid:276)czenia przep(cid:225)ywu pracy. Model procesu biznesowego jest uzupe(cid:225)niany o kolejne typy modeli, których wykorzystanie w komplecie nie jest obligatoryjne, jednak(cid:298)e podnosi warto(cid:286)(cid:252) i stopie(cid:276) zrozumienia tworzonego projektu. Modele przestawione w tabeli 2.3 charakteryzuj(cid:261) si(cid:266) zestawem graficznych kategorii modelowania charakterystycznych dla danego aspektu definicji procesu biznesowego. Nale(cid:298)y doda(cid:252), (cid:298)e symbole graficzne mo(cid:298)na parametryzowa(cid:252) w tzw. notatniku obiektu, co znajduje szerokie zastosowane w przypadku tworzenia modeli oraz analiz i symulacji procesów biznesowych. Poniewa(cid:298) w kolejnych rozdzia(cid:225)ach niniejszej ksi(cid:261)(cid:298)ki zamiesz- czono przyk(cid:225)ad wykorzystania (cid:286)rodowiska ADONIS do opracowania modelu, a na- st(cid:266)pnie wykonania symulacji i analizy procesu biznesowego, szczegó(cid:225)owy opis sym- boli graficznych i ich parametrów zamieszczono bezpo(cid:286)rednio przy prezentowanych modelach. Kup książkęPoleć książkę 30 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce Tabela 2.3. Typy modeli w (cid:286)rodowisku ADONIS Lp. Nazwa typu modelu 1 Mapa procesów 2 3 4 5 6 7 8 9 Model procesu biznesowego Model (cid:286)rodowiska pracy Model produktów Model dokumentów Model systemów IT Model ryzyk Model kontroli Model zasobów 10 Model danych Opis modelu cz(cid:241)stkowego Mapa procesów przedstawia w zarysie zestaw procesów biznesowych, które s(cid:261) realizowane w danym przedsi(cid:266)biorstwie. Procesy s(cid:261) przyporz(cid:261)dkowane do odpowiednich obszarów dzia(cid:225)alno(cid:286)ci przedsi(cid:266)biorstwa, takich jak np. procesy zarz(cid:261)dcze, operacyjne i wspieraj(cid:261)ce. Na mapie procesów nie s(cid:261) istotne szczegó(cid:225)y realizacji przep(cid:225)ywów pracy (raczej Co si(cid:266) dzieje? ni(cid:298) Jak to si(cid:266) dzieje?). Wa(cid:298)ne s(cid:261) informacje o tym, które procesy s(cid:261) nadrz(cid:266)dne, a które podrz(cid:266)dne wzgl(cid:266)dem pozosta(cid:225)ych. Model procesu biznesowego prezentuje kolejno(cid:286)(cid:252) wykonywanych czynno(cid:286)ci procesowych. Sk(cid:225)ada si(cid:266) z elementów graficznych, takich jak: pocz(cid:261)tek procesu, czynno(cid:286)ci procesowe, punkty decyzyjne, paralelizmy (przep(cid:225)ywy równoleg(cid:225)e), zako(cid:276)czenie procesu itd. Model procesu biznesowego mo(cid:298)e zosta(cid:252) wzbogacony w dodatkowe elementy graficzne, które stanowi(cid:261) odniesienie do innych modeli cz(cid:261)stkowych, opisuj(cid:261)cych dodatkowe perspektywy definicji procesu. Model (cid:286)rodowiska pracy prezentuje struktur(cid:266) organizacyjn(cid:261) przedsi(cid:266)biorstwa, czyli dostarcza informacji o jednostkach organizacyjnych w firmie i przynale(cid:298)nych do nich pracownikach. Dodatkowo w modelu (cid:286)rodowiska pracy okre(cid:286)la si(cid:266) role procesowe pracowników, które nast(cid:266)pnie mo(cid:298)na wykorzysta(cid:252) do parametryzacji czynno(cid:286)ci w modelu procesu biznesowego. Opisuje produkty i us(cid:225)ugi wytwarzane w trakcie wykonywania czynno(cid:286)ci procesowych. Model dokumentów stanowi zbiór dokumentów, formularzy, instrukcji itp., które s(cid:261) wykorzystywane w trakcie wykonywania instancji procesu biznesowego. Model systemów IT zawiera informacje o systemach, aplikacjach, us(cid:225)ugach i elementach infrastruktury informatycznej w przedsi(cid:266)biorstwie. Model ten okre(cid:286)la tak(cid:298)e wzajemne powi(cid:261)zania pomi(cid:266)dzy wymienionymi elementami. Model ryzyk stanowi usystematyzowany katalog ryzyk, których pojawienie si(cid:266) mo(cid:298)e wp(cid:225)yn(cid:261)(cid:252) negatywnie na realizacj(cid:266) procesów biznesowych. Model kontroli umo(cid:298)liwia opracowanie katalogu metod s(cid:225)u(cid:298)(cid:261)cych do kontrolowania procesów biznesowych. W szczególno(cid:286)ci model ten odnosi si(cid:266) do kontroli ryzyk zdefiniowanych w modelu ryzyk. Mo(cid:298)liwe jest tak(cid:298)e powi(cid:261)zanie modelu kontroli z procesem biznesowym, który stanowi proces kontrolny w organizacji. Model zasobów opisuje: komponenty techniczne, materia(cid:225)y, informacje, know-how, narz(cid:266)dzia pomiaru i kontroli wykorzystywane do realizacji procesów biznesowych. Model danych zawiera zestaw sformalizowanych danych, które s(cid:261) wykorzystywane w trakcie realizacji procesów biznesowych. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Standardy, modele i techniki modelowania procesów biznesowych 31 Tabela 2.3. Typy modeli w (cid:286)rodowisku ADONIS — ci(cid:261)g dalszy Lp. Nazwa typu modelu 11 Model przypadków u(cid:298)ycia 12 Modele BPMN Opis modelu cz(cid:241)stkowego Model przypadków u(cid:298)ycia systematyzuje z wykorzystaniem przypadków u(cid:298)ycia (ang. Use Cases) funkcjonalno(cid:286)(cid:252), któr(cid:261) system informatyczny (lub inna jednostka) mo(cid:298)e wykonywa(cid:252) poprzez interakcje z aktorami tego systemu — wywodzi si(cid:266) z j(cid:266)zyka UML. W modelowaniu biznesowym model przypadków u(cid:298)ycia mo(cid:298)na rozpatrywa(cid:252) w kategoriach katalogu procesów biznesowych. Ró(cid:298)nica w stosunku do mapy procesów polega na tym, (cid:298)e na diagramie przypadków u(cid:298)ycia modele procesów nie s(cid:261) przedstawione obszarowo i hierarchicznie, s(cid:261) natomiast opisane z wykorzystaniem zwi(cid:261)zków (zale(cid:298)no(cid:286)ci i asocjacji), które (cid:225)(cid:261)cz(cid:261) procesy mi(cid:266)dzy sob(cid:261) b(cid:261)d(cid:296) procesy z uczestnikami procesów, beneficjentami procesów czy te(cid:298) procesami zewn(cid:266)trznymi, nieuj(cid:266)tymi w katalogu procesów danej organizacji gospodarczej. Modele BPMN obejmuj(cid:261) diagramy opracowywane z wykorzystaniem symboli graficznych notacji BPMN 2.0. Szczegó(cid:225)owy opis i przyk(cid:225)ady modeli zawarto w rozdziale 4. Biblioteka BPMS nie jest jeszcze tak znana jak standardy UML czy BPMN, jednak(cid:298)e to pomys(cid:225)owe i wielowymiarowe podej(cid:286)cie do modelowania procesów i systemów workflow powoduje wzrost popularno(cid:286)ci tej notacji w (cid:286)rodowiskach analitycznych, akademickich, a tak(cid:298)e w(cid:286)ród projektantów procesów i systemów. 2.3. Business Process Model and Notation Notacja BPMN ujmowa(cid:225)a w pocz(cid:261)tkowych stadiach swojego istnienia pojedynczy model dedykowany problematyce modelowania biznesowego, okre(cid:286)lany mianem dia- gramu procesów biznesowych. Tym samym poziom skomplikowania standardu jako ca(cid:225)o(cid:286)ci z za(cid:225)o(cid:298)enia pozostawa(cid:225) mniejszy, ni(cid:298) mia(cid:225)o to miejsce w przypadku wielu wspó(cid:225)czesnych podej(cid:286)(cid:252) konkurencyjnych. Ró(cid:298)nice te uleg(cid:225)y zatarciu wraz z wprowa- dzeniem w sierpniu 2009 roku wersji 2.0 beta notacji. W konsekwencji specyfikacja BPMN 2.x wyszczególnia ju(cid:298) cztery diagramy: (cid:141) diagram procesów biznesowych (ang. Process Diagram) — obrazuj(cid:261)cy zaawansowane aspekty sekwencji podprocesów, zada(cid:276) i innych obiektów wykonywanych w ramach organizacji gospodarczej dla osi(cid:261)gni(cid:266)cia ustalonego celu; (cid:141) diagram kolaboracji (ang. Collaboration Diagram) — szczególny przypadek diagramu procesów biznesowych, ujmuj(cid:261)cy dodatkowy wymiar wymiany komunikatów pomi(cid:266)dzy dwoma lub wi(cid:266)cej uczestnikami procesu biznesowego; (cid:141) diagram choreografii (ang. Choreography Diagram) — umo(cid:298)liwiaj(cid:261)cy szczegó(cid:225)ow(cid:261) koordynacj(cid:266) interakcji uczestników procesu biznesowego; Kup książkęPoleć książkę 32 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce (cid:141) diagram konwersacji (ang. Conversation Diagram) — umo(cid:298)liwiaj(cid:261)cy grupowanie interakcji (prowadz(cid:261)cych do osi(cid:261)gni(cid:266)cia ustalonego celu zgodnie z obranym kryterium) pomi(cid:266)dzy dwoma lub wi(cid:266)cej partnerami biznesowymi. Kategorie modelowania s(cid:225)u(cid:298)(cid:261)ce do opracowywania poszczególnych diagramów w ra- mach notacji BPMN usystematyzowa(cid:252) mo(cid:298)na w trzech (cid:286)ci(cid:286)le powi(cid:261)zanych zestawach: (cid:141) podstawowe kategorie modelowania (ang. Basic BPMN Modeling Elements), (cid:141) rozszerzaj(cid:261)ce kategorie modelowania (ang. Extended BPMN Modeling Elements), (cid:141) kategorie modelowania autonomicznie tworzone przez u(cid:298)ytkownika. Podstawowe i rozszerzaj(cid:261)ce kategorie modelowania zosta(cid:225)y w sposób jawny wydzie- lone w dokumentacji notacji BPMN. Jest to podyktowane ukierunkowaniem na (cid:225)atwo(cid:286)(cid:252) tworzenia funkcjonalnych modeli istniej(cid:261)cych i docelowych procesów biznesowych nie tylko przez wyspecjalizowan(cid:261) kadr(cid:266), lecz tak(cid:298)e osoby o nik(cid:225)ym przygotowaniu technicznym. W istocie zestaw podstawowych kategorii modelowania jest wystar- czaj(cid:261)cy do przygotowania wst(cid:266)pnych odwzorowa(cid:276) procesów biznesowych — rdzenia dokumentacji — a nast(cid:266)pnie przeprowadzenia konsultacji z osobami bezpo(cid:286)rednio zaanga(cid:298)owanymi w realizacj(cid:266) oraz koordynacj(cid:266) wspomnianych procesów. Tym samym we wcze(cid:286)niejszych specyfikacjach notacji BPMN, ograniczonych do pojedynczego diagramu, elementy te okre(cid:286)lano mianem kategorii modelowania tworz(cid:261)cych rdze(cid:276) dia- gramu procesów biznesowych (ang. BPD Core Element Set). Diagramy na tym po- ziomie s(cid:261) nieskomplikowane, czytelne i stanowi(cid:261) dobr(cid:261) podstaw(cid:266) do identyfikacji pod- stawowych b(cid:225)(cid:266)dów merytorycznych w odwzorowaniu. W dalszych etapach odwzorowywania procesów diagramy na poziomie abstrakcji wynikaj(cid:261)cym z zastosowania wy(cid:225)(cid:261)cznie podstawowych kategorii modelowania s(cid:261) stopniowo, iteracyjnie uszczegó(cid:225)awiane w oparciu o pozosta(cid:225)e zestawy kategorii mo- delowania. W szczególno(cid:286)ci dotyczy to wprowadzania do diagramu rozszerzaj(cid:261)cych kategorii modelowania, precyzyjnie zdefiniowanych i zilustrowanych w dokumentacji notacji BPMN. Mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) rozwijania diagramu wynika nie tylko ze znacznej skali z(cid:225)o(cid:298)ono(cid:286)ci procesów we wspó(cid:225)czesnych organizacjach gospodarczych. Jest ona tak(cid:298)e skutkiem przyj(cid:266)cia za(cid:225)o(cid:298)enia, zgodnie z którym w notacji nale(cid:298)y uwzgl(cid:266)dni(cid:252) wszystkie informacje, zarówno graficzne, jak i tekstowe, które s(cid:261) wymagane do bezpo(cid:286)redniego przeprowadzenia mapowania wizualnego opisu procesów i (cid:286)rodowiska biznesowego na metaj(cid:266)zyk stosowany do definiowania procesów biznesowych w formacie XML. Narz(cid:266)dzia przeznaczone do modelowania z wykorzystaniem standardu BPMN umo(cid:298)- liwiaj(cid:261) zazwyczaj wykorzystanie szeregu docelowych j(cid:266)zyków definiowania procesów biznesowych. W praktyce pr(cid:266)(cid:298)nej organizacji standaryzacyjnej OMG (Object Mana- gement Group) taki jawny podzia(cid:225) jest wyznacznikiem odmiennego podej(cid:286)cia i próby pogodzenia dwóch sprzeczno(cid:286)ci, mianowicie zapewnienia przyst(cid:266)pno(cid:286)ci notacji, a za- razem jej daleko id(cid:261)cej wyrazisto(cid:286)ci, co zreszt(cid:261) zaznaczono w samej dokumentacji. Na my(cid:286)l przychodzi w tym miejscu analogia do j(cid:266)zyka UML, którego ewolucja do- prowadzi(cid:225)a po przyj(cid:266)ciu wersji 2.0 i kolejnych do takiej ró(cid:298)norodno(cid:286)ci notacyjnej i z(cid:225)o- (cid:298)ono(cid:286)ci, (cid:298)e zniech(cid:266)ca(cid:225)o to jego potencjalnych u(cid:298)ytkowników. W przypadku BPMN wyci(cid:261)gni(cid:266)to wnioski z postulatów praktyków oraz (cid:286)rodowiska akademickiego i za- programowano ró(cid:298)ne poziomy abstrakcji diagramu ju(cid:298) na etapie tworzenia pierwszej wersji dokumentacji. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Standardy, modele i techniki modelowania procesów biznesowych 33 Zestaw trzeci formu(cid:225)uj(cid:261) kategorie modelowania autonomicznie opracowywane przez analityka biznesowego. Ten rodzaj kategorii j(cid:266)zyka wykorzystuje si(cid:266) w zale(cid:298)no(cid:286)ci od potrzeb danej organizacji. Regu(cid:225)y tworzenia w(cid:225)asnych kategorii modelowania nie zo- sta(cid:225)y zdefiniowane w dokumentacji BPMN w szerokim zakresie. Specyfikuje ona przede wszystkim do(cid:286)(cid:252) liberalne za(cid:225)o(cid:298)enia dotycz(cid:261)ce stosowania kolorystyki, elementów tekstowych, dopuszczalnych rozmiarów kategorii modelowania i wprowadzania linii do diagramu. Wykluczono ponadto mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) modyfikacji znaczenia zdefiniowa- nych w dokumentacji obiektów aktywnych oraz obiektów (cid:225)(cid:261)cz(cid:261)cych, w(cid:225)(cid:261)czaj(cid:261)c w to dodawanie nowych elementów do wspomnianych grup. Zastrze(cid:298)enie to wynika z mo(cid:298)li- wo(cid:286)ci zak(cid:225)ócenia procesu mapowania modelu graficznego na zapis j(cid:266)zyków definio- wania procesów biznesowych. Do podstawowych mechanizmów rozszerzalno(cid:286)ci notacji BPMN zaliczy(cid:252) nale(cid:298)y: (cid:141) poj(cid:266)cie artefaktu, który mo(cid:298)e by(cid:252) asocjowany z obiektami aktywnymi i tym samym wnosi(cid:252) dodatkowe informacje przy jednoczesnym zachowaniu logiki przep(cid:225)ywu i regu(cid:225) mapowania; (cid:141) mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) wprowadzania znaczników do istniej(cid:261)cych kategorii modelowania. Niezale(cid:298)nie od kwestii zakwalifikowania poszczególnych kategorii modelowania no- tacji BPMN do odpowiednich zestawów mo(cid:298)na je podzieli(cid:252) na grupy (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Relacja pomi(cid:266)dzy zestawami i grupami kategorii modelowania notacji BPMN Kup książkęPoleć książkę 34 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A ADL, 98 ADONIS, 11, 12, 13 Akwizycja, 20 Analiza, 20, 179 analiza obciążenia, 140, 142, 148 stacjonarna, 156 analiza wykorzystania, 149, 155 niestacjonarna, 149, 165, 173 stacjonarna, 149, 155, 159, 165 basen, 99, 101, 110 bramka, 92 Ewaluacja, 20 generator wykresów, 183 Import/Eksport, 20 kalendarz procesu, 150 wykonawcy, 153 komponent, 20 mapa procesów, 38, 39, 77 model uniwersalny, 76 zagnieżdżona, 40 model, 30, 31 danych, 98 dokumentów, 98 kontroli ryzyk, 70 procesu, 46 ryzyka, 70 modelowanie, 20 nawigacja, 21 Symulacja, 20 tor, 41, 42, 98 zarządzanie zasobami ludzkimi, 139 zdarzenie końcowe, 87 początkowe, 87 pośrednie, 87 ADONIS Process Portal, 15 analityk biznesowy, 19, 125, 126, 129, 173, 176 systemowy, 19 analiza obciążenia, 140, 142, 148 stacjonarna, 156 PERT, Patrz: PERT wykorzystania, 149, 155 niestacjonarna, 149, 165, 173 stacjonarna, 149, 155, 159, 165 anulowanie, 81 Architecture of Integrated Information Systems, Patrz: ARIS architektura zintegrowanych systemów informacyjnych ARIS, Patrz: ARIS ARIS, 11, 12, 28 ARIS Platform, 12 artefakt, 33 asocjacja, 95, 108 B Basel 2, 70 basen, Patrz: ADONIS basen Basic BPMN Modeling Elements, Patrz: kategoria modelowania podstawowa BI, 115, 116 Bizagi, 11 Blioteka BPMS, 29 błąd, 81 BOC Management Office, 13, 14 BPD Core Element Set, Patrz: kategoria modelowania tworząca rdzeń diagramu procesów biznesowych BPMN, 10, 28, 31, 32, 73, 92, 98, 104, 109, 128 podproces, 94 BPMN DI, 98 Kup książkęPoleć książkę 200 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce BPMN Diagram Interchange Extensible Markup Language, Patrz: BPMN DI BPMS, 29, 98, 104 symbole, 46 bramka, 87, 92 niewykluczaj(cid:261)ca, 88, 105 oparta na zdarzeniach, 87, 88, 89 równoleg(cid:225)a, 88 wykluczaj(cid:261)ca, 87, 88, 125 z(cid:225)o(cid:298)ona, 88, 89 Business Intelligence, Patrz: BI Business Modeling Language, Patrz: GRAPES-BM Business Process Management, Patrz: proces biznesowy kompleksowe zarz(cid:261)dzanie Business Process Model and Notation, Patrz: BPMN Business Process Visual Architect, 12 C Cameo Business Modeler for MagicDraw, 12 Case-Related Information, Patrz: perspektywa w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci przypadków Certyfikacja ISO, Patrz: ISO choreografia, 104 uczestnik, 107 zadanie, 104, 105, 108 z(cid:225)o(cid:298)ona, 104 Choreography Diagram, Patrz: diagram choreografii z(cid:225)o(cid:298)ona Choreography Sub-Process, Patrz: choreografia Choreography Task, Patrz: choreografia zadania Codd Edgar, 115 Collaboration Diagram, Patrz: diagram kolaboracji Complex Gateway, Patrz: bramka z(cid:225)o(cid:298)ona Conformace Checking, Patrz: perspektywa zgodno(cid:286)ci za(cid:225)o(cid:298)e(cid:276) Control Flow, Patrz: przep(cid:225)yw procesu sterowanie Control Flow Diagram, Patrz: diagram przep(cid:225)ywu Conversation Diagram, Patrz: diagram sterowania konwersacji Conversation Link, Patrz: konwersacja (cid:225)(cid:261)cze Conversation Node, Patrz: konwersacja w(cid:266)ze(cid:225) COSA BMP Suite, 11, 12 cykl zarz(cid:261)dzania PMLC, 16, 17, 18, 19 czynno(cid:286)(cid:252) procesowa, 29, 30 D dane analiza, 115 bezwzgl(cid:266)dne, 176 eksploracja, 115, 116, 117 magazyn, 95 obiekt, Patrz: obiekt danych pozyskiwanie, 113, 115, 116, 118, 120 wej(cid:286)cie, 95, 105 wyj(cid:286)cie, 95 Data Flow Diagram, Patrz: diagram przep(cid:225)ywu danych Data Input, Patrz: dane wej(cid:286)cie Data Mining, 115, 117 Data Object, Patrz: obiekt danych Data Output, Patrz: dane wyj(cid:286)cie Data Store, Patrz: dane magazyn diagram blokowy strumieni funkcjonalnych, 27 choreografii, 31, 104, 105, 107, 108 czynno(cid:286)ci procesowych, 29 czynno(cid:286)ci realizowanych przez role, 27 eEPC, 26, 28 Gantta, 27, 78 kolaboracji, 31, 98, 101, 110 konwersacji, 32, 109, 110 procesów biznesowych, 31, 76, 78, 92, 98 przep(cid:225)ywu danych, 27 sterowania, 27 dokument, Patrz: model dokumentów E F encja, 98 End Event, Patrz: zdarzenie ko(cid:276)cowe Enterprise Architect, 10, 12 Erikssona profil biznesowy, Patrz: profil biznesowy UML Erikssona i Penkera Eriksson-Penker Business Modeling Profile, Patrz: profil biznesowy UML Erikssona i Penkera eskalacja, 81 Event Log, Patrz: zdarzenie repozytorium Event-Based Gateway, Patrz: bramka oparta na Exclusive Gateway, Patrz: bramka wykluczaj(cid:261)ca Extended Event-Driven Process Chain, Patrz: zdarzeniach diagram eEPC Flowchart, Patrz: schemat blokowy format ADL, Patrz: ADL BPMN DI, Patrz: BPMN DI XML, 32 Functional Flow Block Diagram, Patrz: diagram blokowy strumieni funkcjonalnych Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 201 G Gantt Chart, Patrz: diagram Gantta Gantta diagram, Patrz: diagram Gantta GRAPES-BM, 28 zorientowana na proces, 181 na zadanie, 181 sprawdzająca I J K IDEF3, 28 iGrafx, 11, 12 iGrafx Enterprise Modeler, 12 Inclusive Gateway, Patrz: bramka niewykluczająca Integrated DEFinition for Process Description Capture Method, Patrz: IDEF3 inteligentnej organizacji, 18 Intermediate Event, Patrz: zdarzenie pośrednie ISO, 9 język modelowania systemów biznesowych GRAPES-BM, Patrz: GRAPES-BM UML, Patrz: UML XPDL, Patrz: XPDL zapytań SQL, Patrz: SQL kadra menedżerska, 19 kalendarz procesu, 150 wykonawcy, 153 Karagiannis Dimitris, 29 kategoria modelowania podstawowa, 32 rozszerzająca, 32 tworząca rdzeń diagramu procesów biznesowych, 32 tworzona przez użytkownika, Patrz Key Performance Indicators, Patrz: KPI Knowledge Discovery in Databases, Patrz: dane eksploracja kokpit menedżerski, 12 kompensacja, 81 komunikat, 81, 101, 108, 109 konwersacja, 109 łącze, 109 węzeł, 109, 110 KPI, 11, 18 księga wieczysta, Patrz: WKW kwerenda analityczna, 173, 176, 179 analizująca model środowiska pracy, 174, 178 ewaluacyjna, 138, 176, 180, 182, 183 diagram przypadków użycia, 174, 178 diagramy procesów biznesowych BPMN, 174, 177 mapy procesów, 174 model dokumentów, 174, 178 model systemów IT, 174, 178 modele procesów biznesowych BPMS, 174, 175 zestaw wbudowany, 174 L Lane, Patrz: ADONIS tor LOVC, 28 M mapowanie, Patrz: proces biznesowy mapa, proces biznesowy mapowanie metajęzyk, 32 metoda, Patrz: PDCA Monte Carlo, 125 opisu procesów IDEF3, Patrz: IDEF3 PMLC, Patrz: cykl zarządzania PMLC Solvency 2, 70 miernik KPI, Patrz: KPI model, 9 aplikacji, 140, 143 BPMN, 31, 174, 177 wdrożenie, 128 BPMS, 36, 174 danych, 30 dokumentów, 30, 36, 62, 64, 65, 67, 174, 178 kontroli, 30, 36, 68, 70, 72 podprocesu, 47, 48, 50, 65 procesu biznesowego, 11, 29, 30, 36, 42, 46, 57, 62, 65, 73, 114, 138, 140 BPMS, 174, 175 produktów, 30 przypadków użycia, 31, 174, 178 ryzyk, 30, 36, 68, 70 struktury organizacyjnej, 11, Patrz: model środowiska pracy systemów IT, 30, 36, 51, 56, 57, 174, 178 środowiska pracy, 30, 36, 57, 58, 62, 65, 140, 142, 174, 178 zasobów, 30 Kup książkęPoleć książkę 202 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce N O notacja BPMN, 31, 32, 73, 99, 104, 109 bramka, Patrz: bramka rozszerzalno(cid:286)(cid:252), 33 zdarzenie, Patrz: zdarzenie BPMS, 29 IDEF, 26 modelowania procesów biznesowych BPMN, Patrz: BPMN procesów, 77 szczegó(cid:225)owa IDEF3, 26 notatnik obiektu, 29 obiekt danych, 95 Object Management Group, Patrz: OMG obserwacja, 118, 119, 120 jawna, 119 kontrolowana, 119 niejawna, 119 niekontrolowana, 119 nieuczestnicz(cid:261)ca, 119 uczestnicz(cid:261)ca, 119 odkrywanie procesów, 115, 116 wiedzy, 115, 116, 117 z baz danych, Patrz: dane eksploracja odsy(cid:225)acz, 81 OLAP, 115, 116 OMG, 32 On-Line Analytical Processing, Patrz: OLAP Organizational, Patrz: perspektywa organizacyjna P paradygmat BPMS, 29, 35, 104 Pool, Patrz: ADONIS basen pracownik rola procesowa, 30 proces biznesowy analiza rachunkowa, 131, 132, 134 analiza (cid:286)cie(cid:298)ki, 134, 135, 138 animacja, 123, 124 czas trwania, 125, 126, 127, 129, 130 definicja, 9, 18 diagram, Patrz: diagram procesów biznesowych dokumentowanie, 10, 17 instancja, 114, 117, 120, 155 kompleksowe zarz(cid:261)dzanie, 10, 12 koszt, 125, 126, 127, 129, 130 mapa, 17, 19, 30, 31, 36, 37, 38, 77, 174 mapowanie, 32, 37 model, Patrz: model procesu biznesowy modelowanie, 10, 11, 16, 19, 26, 29, 110 standard, 25, 26 standard dedykowany, 25, 28 standard zaadaptowany, 25, 26, 27 monitoring, 10, 11, 12, 18, 116 operacyjny, 37, 77 optymalizacja, 17, 118, 121, 123 podproces, 47, 48, 50, 65, 78, 94, 104 reorganizacja, 180 silnik, Patrz: silnik symulacja, 10, 11, 118, 123, 126, 130, 138 symulowanie, 9 wdro(cid:298)enie, 17 wspieraj(cid:261)cy, 38, 77 wykonywanie, 10, 11, 18 zako(cid:276)czenie, 81 zarz(cid:261)dczy, 37, 77 Process Diagram, Patrz: diagram procesów biznesowych Process Editor, 12 Process Management Life Cycle, Patrz: cykl paralelizm, 47, 127, Patrz: przep(cid:225)yw równoleg(cid:225)y Parallel Event-Based Gateway, Patrz: bramka równoleg(cid:225)a oparta na zdarzeniach Parallel Gateway, Patrz: bramka równoleg(cid:225)a Penkera profil biznesowy, Patrz: profil biznesowy zarz(cid:261)dzania:PMLC Process Miner, 117 Process Mining, 115, 116 Process Modeler, 12 profil biznesowy UML UML Erikssona i Penkera perspektywa organizacyjna, 117 sterowania przep(cid:225)ywem procesu, 117 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci przypadków, 117 zgodno(cid:286)ci za(cid:225)o(cid:298)e(cid:276), 117 PERT, 79 Petri Net, Patrz: sie(cid:252) Petriego Petriego sie(cid:252), Patrz: sie(cid:252) Petriego pilot projektu, 165 platforma biznesowa, 11 Erikssona i Penkera, Patrz: profil biznesowy UML Erikssona i Penkera Rational, 28 ProM, 117 przep(cid:225)yw, 88 komunikatów, 101, 110 pracy, 114 procesu, 117 równoleg(cid:225)y, 29, 30 sekwencyjny, 88 wynikowy, 88 Kup książkęPoleć książkę Rational UML Profile for Business Modeling, Patrz: profil biznesowy UML Rational Rational Unified Process, Patrz: RUP Role Activity Diagram, Patrz: diagram czynno(cid:286)ci realizowanych przez role R S Skorowidz przypadek u(cid:298)ycia, 31 punkt decyzyjny, 29 RUP, 28 ryzyko, 30, 68, 70, 74 operacyjne, 69 skala istotno(cid:286)ci, 70 strategiczne, 69 techniczne, 71 SarOx, Patrz: SOX schemat blokowy, 27 LOVC, Patrz: LOVC sie(cid:252) Petriego, 27 silnik, 11, 114 Solvency 2, Patrz: metoda Solvency 2 SOX, 70 SQL, 115 Start Event, Patrz: zdarzenie pocz(cid:261)tkowe Structured Query Language, Patrz: SQL struktura organizacyjna, 30 sygna(cid:225), 81 SysML, 98 system workflow, 11, 18 (cid:286)cie(cid:298)ka krytyczna, 78 203 UML, 10, 28, 31, 32, 98 diagram klas, 98 UModel, 12 Unified Modeling Language, Patrz: UML Use Case, Patrz: przypadek u(cid:298)ycia Ustawa Sarbanesa-Oxleya, Patrz: SOX U W WFM, 11, 114 baza danych, 114 WfMS, Patrz: WFM wielozdarzenie, 81 WKW, 36 akta, 35 biuro podawcze, 41, 43, 48, 54, 58, 143 dzia(cid:225), 35 orzecznik, 41, 44, 49, 50, 54, 55, 58, 143, 164 sekretariat, 41, 43, 44, 50, 54, 58, 142, 143 Workflow Management System, Patrz: WFM workflow mining, 117 wydzia(cid:225) ksi(cid:261)g wieczystych, Patrz: WKW wywiad, 120, 121 cz(cid:266)(cid:286)ciowo skategoryzowany, 120 indywidualny, 120 nieskategoryzowany, 120 panelowy, 120 pisemny, 120 skategoryzowany, 120 ustny, 120 zbiorowy, 120 tor, Patrz: ADONIS tor T Z zasoby ludzkie, 19, 139 zdarzenie, 80 czasowe, 81 ko(cid:276)cowe, 80 pocz(cid:261)tkowe, 80 po(cid:286)rednie, 80 repozytorium, 114 typ, 81 warunkowe, 81 znacznik, 33 Kup książkęPoleć książkę 204 Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: