Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 003124 21536836 na godz. na dobę w sumie
System Oświaty - Ustawa z komentarzem do zmian - ebook/pdf
System Oświaty - Ustawa z komentarzem do zmian - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-910-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Książka System oświaty zawiera wszystkie nowelizacje, które miały miejsce w ostatnim czasie. Każdy znowelizowany artykuł oznaczony jest datą wejścia w życie, a także zawiera komentarz wyjaśniający cel wprowadzenia tego przepisu.

W publikacji opisane zostały problemy związane z/ze:

· zmianą obowiązku szkolnego z sześcio- na siedmiolatki,

· likwidacją egzaminu po szóstej klasie podstawowej,

· doprecyzowaniem udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek,

· likwidacją zakładów kształcenia nauczycieli.

Książka skierowana jest do:

· nauczycieli,

· dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

· kierowników jednostek,

· kuratoriów oświaty

– a także jednostek nadrzędnych odpowiedzialnych za udzielanie dotacji na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.

Wskazanie przy każdej zmianie dokładnej daty jej wejścia w życie oraz zestawienie brzmienia przed i po nowelizacji ułatwi odnalezienie konkretnego przepisu i pozwoli na jego prawidłowe zinterpretowanie i zastosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OŚWIATA magda Grotkiewicz SYSTEM OŚWIATY Ustawa z komentarzem do zmian zestawienie wszystkich zmian i nowych obowiązków r e ko m e n dU Je OŚWIATA Magda Grotkiewicz SYSTEM OŚWIATY Ustawa Z koMentarZeM do ZMian Zestawienie wszystkich zmian i nowych obowiązków r e koMe n dU Je Autor: Magda Grotkiewicz Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Elżbieta Marszalik – sekretarz redakcji Ilona Kalinowska – korekta Monika Rodziewicz – DTP Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2016 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, faks 22 761 30 31 infolinia: 0 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-910-0 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i objaśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skreśleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 Rozdział 1 . Rozdział 2 . Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Rozdział 2a . Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi . . . . . . . . . . 108 Rozdział 3 . Rozdział 3a . Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Rozdział 3b . Egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin Rozdział 4 . Rozdział 5 . potwierdzający kwalifikacje w zawodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Społeczne organy w systemie oświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Rozdział 6 . Placówki doskonalenia nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Rozdział 7 . Finansowanie szkół i placówek publicznych . . . . . . . . . . . . . . 264 Rozdział 8 . Szkoły i placówki niepubliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Rozdział 8a . Pomoc materialna dla uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Rozdział 9 Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Rozdział 9a . Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Rozdział 10 . Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Rozdział 11 . Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 3 Wykaz SkRóTóW I objaŚnIEń ustawa o systemie oświaty ustawa o finansach publicznych ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 718; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 996) Prawo o szkolnictwie wyższym ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1311) ustawa zmieniająca z 13 czerwca 2013 r. ustawa zmieniająca z 11 lipca 2014 r. ustawa zmieniająca z 29 grudnia 2015 r. ustawa zmieniająca z 23 czerwca 2016 r. rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno­ ­pedagogicznych rozporządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 811) ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 908) ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno­ ­pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942) – utraciło moc 4 Lp. (1) Podstawa prawna art. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. (2) art. 1 pkt 5 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. Wykaz SkREŚlEń Zakres zmiany skreśla się użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „sprawdzian i” (art. 5 ust. 7 pkt 4, art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 3, art. 11 ust. 2 w części wspólnej, art. 44zw ust. 1, art. 44zy ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 44zza ust. 2 i 6, art. 44 zzr ust. 9) skreśla się użyty w różnym przypadku wyraz „sprawdzian” (art. 5a ust. 4 pkt 1, art. 9 ust. 3, art. 9a ust. 2 pkt 1–5, 9 i 10, art. 9c ust. 2 pkt 1, 2 i 5, pkt 6 lit. a, pkt 11, ust. 2b, ust. 3 pkt 1 i 4, ust. 5 pkt 2 lit. b i c, ust. 9, ust. 11, art. 9e ust. 1 i 3, art. 44zzr ust. 1–6, 8, ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia i pkt 4–6, ust. 12, 13, 16 i 17, art. 44zzs ust. 1–3, ust. 4 pkt 1, ust. 5 i 6, art. 44zzt, art. 44zzv w części wspólnej, art. 44zzy ust. 7 i 11, art. 44zzza we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 1, 4, 10–12 i w części wspólnej) (3) (4) (5) (6) (7) (8) art. 1 pkt 10 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. skreśla się użyte wyrazy „tego sprawdzianu i” (art. 9a ust. 2 pkt 5, art. 9c ust. 11, art. 44zzs ust. 3 i 6, art. 44zzza pkt 12) art. 1 pkt 12 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. skreśla się użyte wyrazy „sprawdzianu lub” (art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze w podwójnym tiret drugim, art. 20t ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 44zm ust. 2, art. 44zx ust. 5, art. 44zy ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 44zzz ust. 1 pkt 5 i ust. 6 pkt 1) art. 1 pkt 13 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. skreśla się użyte wyrazy „odpowiednio sprawdzianu lub” (art. 9c ust. 3 pkt 1) art. 1 pkt 15 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. skreśla się użyte wyrazy „sprawdzianu lub danej części sprawdzianu” (art. 9e ust. 3) art. 1 pkt 17 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. użyty w różnym przypadku wyraz „legalizacja” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „uwierzytelnienie” (art. 11 ust. 2, art. 32a ust. 4) art. 1 pkt 28 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. użyty w różnym przypadku wyraz „urządzenia” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie” (art. 22am ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz w art. 85b ust. 8 i 9) 5 wykaz skreśleń System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian skreśla się wyrazy „i pomaturalnej” (art. 44zd ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w pkt 1 i 3 oraz ust. 8, w art. 44ze ust. 1 pkt 1, ust. 4, ust. 5 pkt 1 i 2, oraz ust. 6, art. 44zf ust. 2, art. 44zg ust. 1, art. 44zh, art. 44zk ust. 1, 3–6, 8 i 9, art. 44zl ust. 3) skreśla się wyrazy „lub pomaturalnej” (art. 44zn ust. 1) skreśla się użyte w różnym przypadku wyrazy „dana część sprawdzianu lub” (art. 44zz ust. 1 pkt 2, art. 44zzw ust. 1 w części wspólnej, ust. 2, ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 5, 9 i 15 oraz art. 44zzx) art. 1 pkt 58 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. skreśla się użyte w różnym przypadku wyrazy „dana część sprawdzianu” (art. 44zzy ust. 1, 7, 8 i 10, art. 44zzzw pkt 1) art. 1 pkt 59 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. skreśla się użyte w różnym przypadku wyrazy „sprawdzianu albo” (art. 44zzy ust. 1, 7 i 8) (9) art. 1 pkt 35 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. art. 1 pkt 38 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. art. 1 pkt 50 ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r. (10) (11) (12) (13) 6 USTaWa z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społe­ czeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol­ skiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka . Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański sys­ tem wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki . Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, mi­ łości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata . Szkoła winna za­ pewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności . Rozdział 1 Przepisy ogólne art. 1. [Cele systemu oświaty] System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 3) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty; 4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psycho­ fizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologicz­ no­pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i mło­ dzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostoso­ waniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie re­ alizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; 7) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych; 7 art. 2 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian 8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych; 9) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki mię­ dzy poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiej­ skimi i wiejskimi; 10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowa­ nia i opieki w szkołach i placówkach; 11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównowa­ żonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej; 12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktyw­ nemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizo­ wanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktyw­ ności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych . art. 2. [zakres podmiotowy stosowania ustawy] System oświaty obejmuje: 1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego; 2) szkoły: a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjny­ mi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami in­ tegracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z od­ działami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mi­ strzostwa sportowego, rolnicze i leśne, d) artystyczne; 3) placówki oświatowo­wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżo­ we, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyska­ nie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 3b) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zain­ teresowań i uzdolnień artystycznych; 4) poradnie psychologiczno­pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psy­ 8 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 2 chologiczno­pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno­wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowaw­ cze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art . 16 ust . 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi reali­ zację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art . 14 ust . 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 6) (uchylony) 7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 8) (uchylony) 9) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli; 9) placówki doskonalenia nauczycieli; [weszła w życie 1 października 2016 r.; art. 4 pkt 1 ustawy zmieniającej z 11 lipca 2014 r.] 10) biblioteki pedagogiczne; 11) kolegia pracowników służb społecznych . komentarz: We wcześniejszych nowelizacjach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym ustawodawca przewidział stopniowe wstrzymywanie naboru na pierwszy rok nauki w zakładach kształcenia nauczycieli (kolegiach nauczycielskich i nauczy­ cielskich kolegiach języków obcych), powolne ich wygaszanie aż do likwidacji w 2016 r . Działanie takie wynika bezpośrednio z art . 261a i 261b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzonych ustawą z 5 listopada 2009 r . o zmia­ nie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, regulujących włączanie zakładów kształcenia nauczycieli w struktury szkolnictwa wyższego oraz brak możliwości ubiegania się po 30 września 2015 r . przez absolwentów kolegiów o uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata w uczelniach sprawujących opiekę na­ ukowo­dydaktyczną nad kolegiami . Pierwsze kolegia nauczycielskie powołane zostały na podstawie zarządzenia nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z 6 czerwca 1990 r . w sprawie nauczyciel­ skich kolegiów języków obcych . Powstanie kolegiów nauczycielskich wynikało z konieczności sprostania potrzebom systemu oświaty w związku z wprowadze­ niem do szkół nauczania języków zachodnioeuropejskich oraz rozpoczynaniem nauki przez dzieci z wyżu demograficznego . Zadaniem kolegiów nauczyciel­ skich i nauczycielskich kolegiów języków obcych było kształcenie w specjalnoś­ ciach, w których szkoły wyższe nie były w stanie przygotować potrzebnej dla sys temu oświaty liczby nauczycieli . W ostatnich latach swojej działalności kolegia kształciły nauczycieli przed­ szkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowo­wychowawczych, a w przy­ 9 art. 2a System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian padku nauczycieli języków obcych także nauczycieli gimnazjów i szkół ponad­ gimnazjalnych . Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej z 11 lipca 2014 r . w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 90 zakładów kształcenia nauczycieli, a malejąca liczba słuchaczy kolegiów powodowała stopniową ich likwidację . Obecnie funkcjonujący system szkolnictwa wyższego daje możliwość przygo­ towania odpowiedniej liczby wykwalifikowanych nauczycieli, tak więc – zdaniem ustawodawcy – nie ma potrzeby utrzymywania kolegiów w istniejącej formule . W związku z tym z dniem 1 października 2016 r . w skład wskazanych w art . 2 ustawy o systemie oświaty placówek tworzących system oświaty będą wchodzi­ ły, jak dotychczas, placówki doskonalenia nauczycieli, jednak z wyłączeniem za­ kładów kształcenia nauczycieli (tj . kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych) . art. 2a. [organizacje wspierające system oświaty] 1 . System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania . 2 . Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdzia­ łają z podmiotami, o których mowa w ust . 1, w wykonywaniu zadań wymienio­ nych w art . 1 . 3 . System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służą­ cych podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochro­ ny przeciwpożarowej . 4 . Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i pla­ cówki, współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust . 3, w zapewnieniu właściwych warunków realizacji zadań wymienionych w ust . 3, w szczególności w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzie­ ci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego . art. 3. [Definicje] Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole; 1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć odpo­ wiednio: a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art . 71b ust . 7 pkt 2, b) szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację 10 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 3 kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo­wychowawcze, zorga­ nizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art . 71c ust . 2; 2) szkole artystycznej – należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekar- ską i animatorów kultury; [uchylony z dniem 1 września 2018 r.; art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r.] 2a) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w któ­ rym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgod­ nie z przepisami wydanymi na podstawie art . 71b ust . 7 pkt 2; 2b) oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w któ­ rym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym no­ wożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geo­ grafii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geogra­ fii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających; 2c) szkole integracyjnej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie 2d) szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi; oddziały są oddziałami dwujęzycznymi; 2e) szkole rolniczej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształ­ cącą wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfi­ kacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art . 24 ust . 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rol­ nych; 2f) szkole leśnej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją za­ wodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art . 24 ust . 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska; 2g) oddziale międzynarodowym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania usta­ lonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną; 3) placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art . 2 pkt 3–5, 7 i 10; 3a) placówce rolniczej – należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienio­ ne w art . 2 pkt 3a, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umie­ jętności oraz kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art . 24 ust . 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rol­ nictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych; 4) (uchylony) 11 art. 3 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian 5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę – należy przez to rozumieć mi­ nistra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 6) (uchylony) 7) (uchylony) 8) kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej ad­ ministracji rządowej w województwie; 9) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pra­ cownika pedagogicznego szkoły, placówki oraz zakładu kształcenia i pla­ cówki doskonalenia nauczycieli; 9) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli; [weszła w życie 1 października 2016 r.; art. 4 pkt 2 ustawy zmieniającej z 11 lipca 2014 r.] 10) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 11) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków; 11a) (uchylony) 11b) (uchylony) 11c) oddziale sportowym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorgani­ zowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art . 9 ust . 5; 11d) centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego – należy przez to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia usta­ wicznego i placówki kształcenia praktycznego; 12) (uchylony) 13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie progra­ mowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zesta­ wy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powi­ nien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych; 13a) podstawie programowej kształcenia w zawodach – należy przez to rozu­ mieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawo­ dowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkol­ nych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w za­ wodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego; 13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do da­ nych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to 12 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 3 rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wy­ chowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogól­ nego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie zo­ stała ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa w art . 22a ust . 7; 13c) programie nauczania do zawodu – należy przez to rozumieć opis sposobu re­ alizacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie progra­ mowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkol­ nictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art . 24 ust . 1; program nauczania do zawodu zawiera także programy naucza­ nia do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształce­ nia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół arty­ stycznych – określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół; 14) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 15) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art . 9 ust . 1 pkt 1, 2 i 3 lit . b i d, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także koń­ czące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły; 16) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szko­ łach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętnoś­ ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny; 17) formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placów­ kach i ośrodkach, o których mowa w art . 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; 18) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć wystę­ powanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umy­ słowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych nie­ pełnosprawności; 18a) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trud­ ności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze spe­ cyfiki ich funkcjonowania percepcyjno­motorycznego i poznawczego, nie­ uwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 18b) upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim; 13 art. 3 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian 19) kwalifikacji w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w da­ nym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiąg­ nięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzami­ nacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 20) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, któ­ rego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożli­ wia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; 21) egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to ro­ zumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzy­ skania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodo­ wego, o którym mowa w art . 11a ust . 3, lub wykształcenia średniego, o któ­ rym mowa w art . 11a ust . 4 – również dyplomu potwierdzającego kwalifi­ kacje zawodowe; 21a) sprawdzianie – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w kla- sie, której zakres nauczania odpowiada klasie VI szkoły podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określo- ne w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu eduka- cyjnego; [uchylony z dniem 1 września 2016 r.; art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r.] 21b) egzaminie gimnazjalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowa­ dzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a w szkole artystycznej reali­ zującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie III gimnazjum, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego; 21c) egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadza­ ny dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, o którym mowa w art . 11a ust . 4, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości; 22) opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego – należy przez to ro­ zumieć opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art . 6 ust . 1 pkt 2, ust . 2 lub 2a; 23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 24) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 14 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 3 25) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 26) gminie miejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kra- ju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o staty- styce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn.zm.); 27) gminie wiejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 28) gminie miejsko-wiejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko-wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału te- rytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 29) roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozu- mieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed- nostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198); 30) liczbie mieszkańców – należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho- dach jednostek samorządu terytorialnego; 31) środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a–5c usta- wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.); 32) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu te- rytorialnego; 33) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. [pkt 26–33 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r.] Komentarz: 1 . Na mocy ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r . z dniem 1 września 2018 r . likwidacji ulegną szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury (uchyla się art. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty) . Zdaniem ustawodawcy odpowiednie przygotowanie osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia działań upowszechniających kulturę ma tak istot­ ne znaczenie społeczne, że kształcenie w zawodach: bibliotekarz i animator kul­ tury powinno być realizowane jedynie w ramach studiów wyższych . Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian: w systemie oświaty jest to jedyny typ szkoły, w którym do warunków rekrutacyjnych zalicza się posiada­ 15 art. 3 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian nie przez kandydata świadectwa dojrzałości . Szkoły pomaturalne usunięto spo­ śród typów szkół oświatowych (nieartystycznych), pozostawiając w polskim systemie edukacji wymóg posiadania świadectwa dojrzałości jedynie w stosun­ ku do kandydatów na studia wyższe . Zważywszy na specyfikę pracy w obu za­ wodach, do wykonywania których szkoły te mają przygotowywać, wymóg po­ siadania świadectwa dojrzałości jako warunek rekrutacyjny wydaje się w pełni uzasadniony . 2 . Od roku szkolnego 2016/2017 zrezygnowano z przeprowadzania spraw­ dzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (uchylono art. 3 pkt 21a ustawy o systemie oświaty) . Do roku szkolnego 2015/2016 egzamin ten przeprowadzany był jako obo­ wiązkowy sprawdzian w formie egzaminu zewnętrznego przygotowywane­ go przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyj­ ne . Do chwili wejścia w życie omawianych zmian przystąpienie do egzaminu było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej . Jednakże wyniki egzaminu w większości przypadków nie były brane pod uwagę przy rekrutacji do gimna­ zjów obwodowych, ponieważ szkoły te mają obowiązek przyjąć wszystkich ucz­ niów mieszkających w danym obwodzie . W związku z tym ustawodawca zdecy­ dował o rezygnacji z przeprowadzania tzw . egzaminu szóstoklasisty . 3 . W związku z licznymi wątpliwościami przy interpretacji i stosowaniu przepisów art . 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, w zakresie udzielania i rozli­ czania dotacji wypłacanych szkołom i placówkom z budżetów jednostek samo­ rządu terytorialnego zgłaszanymi przez: ■■ organy kontrolne, ■■ jednostki samorządu terytorialnego, ■■ inne organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki – doprecyzowano obowiązujące dotychczas regulacje prawne (dodano art. 3 pkt 26–33 ustawy o systemie oświaty) . Do słowniczka wprowadzono pojęcia: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko­wiejska, rok budżetowy, liczba mieszkańców, wskaźnik dochodów po­ datkowych na jednego mieszkańca w gminie oraz powiecie . Definicje: ■■ roku budżetowego, liczby mieszkańców, wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i w powiecie zostały określone przez od­ wołanie się do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ■■ gminy miejskiej, wiejskiej, miejsko­wiejskiej zostały określone przez odwoła­ nie się do krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju pro­ wadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art . 47 ustawy o statystyce publicznej, ■■ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określono poprzez od­ wołanie się do ustawy o finansach publicznych . Rok budżetowy – rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa (art . 2 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) . liczba mieszkańców – liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze da­ nej jednostki samorządu terytorialnego lub obszarze kraju, według stanu na 16 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 5 dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego (art . 2 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) . Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie – kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podat­ kowych na jednego mieszkańca w gminie, zwany dalej „wskaźnikiem G”, jest mniejszy niż 92 wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, zwanego dalej „wskaźnikiem Gg” . Wskaźnik G oblicza się, dzieląc kwotę dochodów podatkowych gminy, usta­ lanych – z uwzględnieniem art . 32 ust . 1 i 3 – za rok poprzedzający rok bazowy, przez liczbę mieszkańców gminy (art . 20 ust . 2 i 4 ustawy o dochodach jednos­ tek samorządu terytorialnego) . Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie – kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podat­ kowych na jednego mieszkańca w powiecie, zwany dalej „wskaźnikiem P”, jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, zwa­ ny dalej „wskaźnikiem Pp” . Wskaźnik P oblicza się, dzieląc kwotę dochodów podatkowych powiatu, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkańców powiatu (art . 22 ust . 2 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) . Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – środki, o których mowa w art . 5 ust . 3 pkt 1, 4 i 5a–5c ustawy o finansach publicznych . art. 4. [obowiązki nauczyciela] Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opie­ kuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia . art. 4a. [Filtrowanie Internetu] Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zain­ stalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające . art. 5. [zakładanie i prowadzenie szkół i placówek] 1 . Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną . 2 . Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust . 3a–3e, może być zakładana i pro­ wadzona przez: 1) jednostkę samorządu terytorialnego; 2) inną osobę prawną; 3) osobę fizyczną . 3 . Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne . 17 art. 5 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian 3a . Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w prze­ pisach wydanych na podstawie art . 29 . 3b . Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 1) zakłada i prowadzi: a) szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedsta­ wicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawiciel­ stwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, b) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; 2) może zakładać i prowadzić: a) publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, b) publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym . 3c . Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art . 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych . 3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe- go zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych. [weszła w życie 1 września 2016 r.; art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy zmieniającej z 23 czerw- ca 2016 r.] 3d . Minister właściwy do spraw rolnictwa: 1) może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; 2) może zakładać i prowadzić publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych . 3e . Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić pub­ liczne szkoły leśne . 3f . Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz pub­ liczne szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych . Szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury . 3g . Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i pro­ wadzić wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych . 4 . (uchylony) 5 . Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przed­ szkolnego, o których mowa w art . 14a ust . 1a, szkół podstawowych oraz gim­ nazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakła­ dach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin . 18 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 5 5a . Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami inte­ gracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymie­ nionych w art . 2 pkt 3–5 i 7, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regional­ nym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust . 3c . 5b . Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawar­ ciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego . 5c . Przepis ust . 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i pla­ cówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego . 5d . Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art . 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczy­ cieli szkół artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia mię­ dzy ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu terytorialnego . 5e . Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o zna­ czeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz publicznych szkół leśnych może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym mi­ nistrem a jednostką samorządu terytorialnego . 5f . W porozumieniu, o którym mowa w ust . 5e, strony mogą określić tryb przekazania mienia będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rol­ niczych oraz placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregional­ nym i publicznych szkół leśnych, niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w ust . 7 . 5g . Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stano­ wiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawują­ cego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust . 5ga, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły . 5ga . Jednostka samorządu terytorialnego nie może powierzyć lub przekazać wykonywania zadań oświatowych, o których mowa w art . 5a ust . 2–2b, osobie prawnej utworzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka samorządu terytorialnego ma udziały, albo której ma akcje . W szczególności jednostka samorządu terytorialnego nie może prze­ kazać takiej osobie prawnej prowadzenia szkoły na podstawie ust . 5g, ani udzie­ lić jej zezwolenia na założenie publicznej szkoły, placówki lub innej formy wy­ chowania przedszkolnego na podstawie art . 58 ust . 3 . 5h . Umowa, o której mowa w ust . 5g, określa w szczególności: 1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala się obwód; 19 art. 5 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian 2) tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w ust . 5j i 5k; 3) warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki; 4) tryb kontroli przestrzegania warunków umowy; 5) warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem . 5i . Do szkoły lub placówki przejętej zgodnie z ust . 5g stosuje się przepisy do­ tyczące szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie­ będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art . 58 ust . 3–5 . 5j . Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadze­ nie szkoły lub placówki przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką sa­ morządu terytorialnego lub osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o którym mowa w art . 34 ust . 1 lub 2, naru­ sza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły lub placówki określone w umowie, o której mowa w ust . 5g . W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego . 5k . Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub oso­ ba fizyczna, która przejęła do prowadzenia szkołę lub placówkę publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust . 5g, nie może zlikwidować tej szkoły lub placówki; na wniosek tej osoby jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę lub placówkę, przejmuje jej prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust . 5g . 5l . Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w ter­ minie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadze­ nia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związ­ kową o terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warun­ kach pracy i płacy . 5m . Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust . 5l, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebę­ dącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną . 5n . Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust . 5m, powoduje rozwią­ zanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art . 20 ust . 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . – Karta Nauczyciela (Dz .U . z 2014 r . poz . 191, z późn .zm .), z dniem przekazania szkoły lub placówki, chyba że nauczyciel do dnia rozwiąza­ nia stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego . 5o . Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub oso­ ba fizyczna, która przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust . 5g, z dniem przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zapro­ ponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać ter­ min, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków . 20 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 5 5p . Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust . 5o, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust . 5o . Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązywaniu stosunków pra­ cy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy . 5r . Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania sto­ sunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków na­ uczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy . 6 . Zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek wy­ mienionych w ust . 5a o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust . 3c i 6c . 6. zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczy- cieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 5a o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym należy do zadań samorzą- du województwa, z zastrzeżeniem ust. 3c i 6c. [weszła w życie 1 października 2016 r.; art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy zmieniającej z 11 lipca 2014 r.] 6a . Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady kształcenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust . 3c . 6a. Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 3c. [weszła w życie 1 października 2016 r.; art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy zmieniającej z 11 lipca 2014 r.] 6aa . Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust . 6a, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty . 6b . (uchylony) 6c . Plan sieci publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust . 6, określa strategia rozwoju województwa ustalona na podstawie odręb­ nych przepisów . 6c. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 6, określa stra- tegia rozwoju województwa ustalona na podstawie odrębnych przepisów. [weszła w życie 1 października 2016 r.; art. 4 pkt 3 lit. b) ustawy zmieniają- cej z 11 lipca 2014 r.] 6d . Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych nale­ ży do zadań własnych samorządu województwa . 7 . Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność . Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 21 art. 5 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 3) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art . 4 ust . 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (Dz .U . z 2013 r . poz . 330, z późn .zm .), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbęd­ ny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i(1) egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, 5) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosun- ku do dyrektora szkoły lub placówki. [weszła w życie 1 września 2016 r.; art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r.] 8 . (uchylony) 9 . W celu wykonywania zadań wymienionych w ust . 7 organy prowadzące szkoły i placówki, o których mowa w ust . 2 pkt 2 i 3 oraz ust . 3a–3f, mogą two­ rzyć jednostki obsługi ekonomiczno­administracyjnej szkół i placówek lub or­ ganizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowa­ dzonych szkół i placówek, o której mowa w ust . 7 pkt 3 . 10 . (uchylony) 11 . Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w związku z realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynika­ jących z ratyfikowanych umów międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych . Komentarz: 1 . Zmiana w art. 5 ust. 3c ustawy o systemie oświaty ma jedynie charakter do­ precyzowujący . Wskazuje, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie­ dzictwa narodowego oprócz kompetencji do zakładania i prowadzenia publicz­ nych szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art . 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty dla uczniów szkół artystycznych, od 1 września 2016 r . może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych . 2 . Nowelizacja w zakresie art. 5 ust. 6, 6a i 6c ustawy o systemie oświaty jest konsekwencją likwidacji zakładów kształcenia nauczycieli od 1 października 2016 r . i ma charakter dostosowujący (patrz: komentarz do art . 2 pkt 9 ustawy o systemie oświaty) . 3 . Zmiana przez dodanie pkt 5 w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty ma na celu usunięcie luki prawnej dotyczącej wykonywania przez organ prowadzą­ cy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szko­ ły lub placówki . Rozwiązania takie występują w ustawach ustrojowych dotyczących jednos­ tek samorządu terytorialnego . Jednakże dotychczas brakowało regulacji okreś­ lających zadania organów prowadzących niebędących jednostkami samorządu 22 System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 5a terytorialnego (m .in . ministrów prowadzących wskazane w ustawie o systemie oświaty szkoły i placówki) . art. 5a. [Finansowanie oświaty] 1 . Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach . 2 . Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjal­ nego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym: 1) gmin – w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolne­ go, o których mowa w art . 14a ust . 1a, a także w szkołach, o których mowa w art . 5 ust . 5; 2) powiatów – w szkołach i placówkach, o których mowa w art . 5 ust . 5a; 3) samorządów województw – w szkołach, placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w art . 5 ust . 6 . 3) samorządów województw – w szkołach, placówkach i placówkach do- skonalenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w art. 5 ust. 6. [weszła w życie 1 października 2016 r.; art. 4 pkt 4 ustawy zmieniającej z 11 lipca 2014 r.] 2a . Zadaniem oświatowym gminy jest także zapewnienie dodatkowej, bez­ płatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art . 94a ust . 4 . 2a. zadaniem oświatowym gminy i powiatu jest także zapewnienie do- datkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 94a ust. 4 i 4b. [zmiana weszła w życie 1 września 2016 r.; art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r.] 2b . Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków pro­ wadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach pro­ wadzonych przez powiat . 3 . Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, o których mowa w ust . 2 i 2b, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i pla­ cówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego . 3a. W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających sto- sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie- ży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o do- chodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. [zmia- na wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.; art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy zmieniającej z 23 czerwca 2016 r.] 4 . Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorzą­ du terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 23 art. 5b System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian 1) sprawdzianu,(2) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egza­ minu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze spe­ cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowa­ dzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właści­ wego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których pro­ wadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego . Komentarz: 1 . Nowelizacja w zakresie art. 5a ust. 2 pkt 3c ustawy o systemie oświaty jest konsekwencją likwidacji zakładów kształcenia nauczycieli od 1 październi­ ka 2016 r . i ma charakter dostosowujący (patrz: komentarz do art . 2 pkt 9 usta­ wy o systemie oświaty) . 2 . Nowelizacja art. 5a ust. 2a ustawy o systemie oświaty ma charakter do­ precyzowujący i zapewnia spójność z przepisami dotyczącymi zapewniania do­ datkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego osobom niebędącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do ko­ rzystania z nauki . Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę . Uprawnienie to przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązko­ wi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystar­ czającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa wcześniej, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy . Dotychczasowe brzmienie tego przepisu wskazywało gminę jako organ za­ pewniający dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego . Zmiana spowoduje, że za zadanie w odniesieniu do obywateli polskich, realizujących obowiązek szkolny, jak też obowiązek nauki w szkołach publicznych, którzy nie znają lub słabo znają język polski, będzie odpowiedzialna zarówno gmina, jak i powiat . Powiat realizuje to zadanie także w odniesieniu do cudzoziemców uczących się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych . art. 5b. [Status nauczycieli] Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r . – Karta Nauczyciela, z zastrzeżeniem art . 7e . art. 5c. [organy prowadzące samorządowe szkoły i placówki] W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu te­ rytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: 1) art . 5 ust . 9, art . 6 ust . 1 pkt 2 i ust . 2, art . 7a ust . 4 i ust . 6 pkt 4, art . 7c ust . 1 pkt 4, art . 7d, art . 58 ust . 6, art . 59 ust . 1 i 10 oraz art . 62 ust . 1, 1d,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Oświaty - Ustawa z komentarzem do zmian
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: