Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02161 023686 23583034 na godz. na dobę w sumie
System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 1 - ebook/pdf
System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 827
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0406-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Część 1 tomu I Zagadnienia ogólne zawiera trzynaście rozdziałów wprowadzających w problematykę prawa karnego procesowego. W doskonałym wprowadzeniu redaktor naukowy Piotr Hofmański wyjaśnił, jakie względy przesądziły o konieczności podjęcia tego tematu i czemu to opracowanie ma służyć. W kolejnych rozdziałach publikacji wyjaśniono pojęcia „system prawa”, „system prawa karnego” i „system prawa karnego procesowego” oraz relacje między nimi, scharakteryzowano normy prawa karnego procesowego oraz przedstawiono ich podziały. Wieloaspektowo z różnych perspektyw omówiono również pojęcie „proces karny”. Wyjaśniono różnicę między procedurą karną oraz prawem karnym procesowym, ponieważ pojęcia te, choć powszechnie traktowane jako synonimy, nie są jednak tożsame. Jednym z podstawowych elementów w nauce prawa karnego procesowego, pozwalającym na zróżnicowanie poszczególnych odmian i stadiów procesu, jest pojęcie celu procesu, a z określonym celem procesu karnego ściśle łączone jest także pojęcie funkcji. Omówieniu tych zagadnień poświęcono odrębne rozdziały. Charakter prawny (istota) procesu karnego to kolejny temat, którym w pogłębiony sposób zajęto się w tej części tomu I. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ dotychczas w nauce prawa karnego procesowego nie przedstawiono teorii wyjaśniającej istoty procesu karnego, jak to uczyniono w odniesieniu do prawa karnego materialnego. Kolejnym ważnym zagadnieniem, gruntownie omówionym w części 1 tomu I, jest przedmiot procesu karnego, czyli kwestia odpowiedzialności prawnej za czyn zarzucany oskarżonemu. W publikacji zaprezentowano historię kształtowania się procesu karnego, i to zarówno w prawie antycznym, jak i na ziemiach Polski aż do współczesności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZAGADNIENIA OGÓLNE Redakcja naukowa Piotr Hofmański Autorzy: Tomasz Adamczyk Krzysztof Amielańczyk Marzena Dyjakowska Piotr Hofmański Maciej Jońca Piotr Kardas Józef Koredczuk Marek Kuryłowicz Marian Mikołajczyk Wojciech Organiściak Michał Rusinek Jerzy Skorupka Tomasz Szczygieł Stanisław Waltoś Paweł Wiliński Marcin Żak I cz. 1 Rozdział 1. O systemie prawa karnego procesowego nionego nie okreś lonych w ustawie, Łódź 1995; S. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1971; L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 16, Warszawa 2012; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, wyd. 8, Warszawa 2012; T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z per- spektywy socjolingwistycznej, Kraków 1986; T. Gizbert-Studnicki, Normy celowościowe a reguły konstytutywne w prawie, w: Prawo i polityka. Księga pamiątkowa ku czci K. Opałka, red. A. Bodnar, J.J. Wiatr, J. Wróblewski, Warszawa 1988; T. Gizbert-Stud- nicki, Recenzja książki J. Nowackiego: Przepis prawny a norma prawna, Katowice 1988, PiP 1990, nr 11; T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawni- czej, Kraków 1978; Cz. Gofroń, Problematyka ogólna normy prawnokarnej, w: Problemy ewolucji prawa karnego, red. T. Bojarski, Lublin 1990; A. Grabowski, Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2008; H.L.A. Hart, Th e Concept of Law, Oxford 1961; J. Helios, Miejsce prawa euro- pejskiego proceduralnego we wspólnotowym porządku prawnym, w: Teoria prawa europej- skiego, red. J. Kaczor, Wrocław 2005; G. Jakobs, Studien zum fahrlaessigen Erfolgsdelikt, Berlin 1972; Z. Jędrzejewski, Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009; Z. Jędrzejewski, Bezprawność, w: System Prawa Karnego. T. 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności karnej, red. R. Dębski, Warszawa 2012; J. Jodłowski, Wpływ regulacji konstytucyjnej na zakres obo- wiązywania zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia w kontekście funkcji prawa karnego, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013; P. Kardas, Mieszany, kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny. Uwagi o kierunkach projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego w: Księga Weigend; P. Kardas, O metodzie analizy dogmatycznej oraz metodzie prowa- dzenia polemiki. W odpowiedzi Maciejowi Tarnawskiemu, Pal. 1999, nr 9–10; P. Kardas, O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, CPKiNP 2012, nr 4; P. Kardas, Podstawy wyłączania odpo- wiedzialności karnej za fałszywe zeznania a procesowa konstrukcja zakazów dowodowych. Próba analizy dogmatycznej na tle aktualnego stanu orzecznictwa, w: Księga Szwarca; P. Kardas, Projektowany model obrony z urzędu a zasada prawdy materialnej, Pal. 2013, nr 5–6; P. Kardas, Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999; P. Kardas, Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001; P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011; P. Kardas, Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania dowodowego. Przeciwstawne czy komplementarne zasady procesu karnego? Rozważania o znaczeniu analiz dogmatycznych w procesie przygotowywania zmiany normatywnej na przykładzie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania karnego, w: Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokatura jako uczestnik procesu legi- slacyjnego, red. J. Giezek, Warszawa 2012; R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 1996; P. Koller, Th eorie des Rechts. Eine Einfuehrung, Wien– 42 PIOTR HOFMAŃSKI, PIOTR KARDAS w w w . l e x i s n e x i s . p l Literatura Koeln–Weimar 1992; J. Kowalski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1970; P. Kozłowska-Kalisz, w: M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mo- zgawa, Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2012; W. Lang, Prawo a moral- ność, Warszawa 1989; W. Lang, Prawo procesowe a prawo materialne. Wzajemne relacje, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu nauk Prawnych PAN, red. W. Czapliński, Warszawa 2006; W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria pań- stwa i prawa, Warszawa 1986; M. Lipczyńska, A. Kordik, Z. Kegel, Z. Świda-Ła- giewska, Polski proces karny, Warszawa–Wrocław 1975; L. Lisiakiewicz, O normie i stosunku prawnym karno-procesowym, w: Studia z teorii prawa, red. S. Ehrlich, War- szawa 1965; A. Liszewska, Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź 2004; M. Lubelski, Nierozłączność naczelnych zasad prawa karnego materialnego i procesowego (jednolitość prawa karnego), w: Ćwiąkalski, Artymiak, Współ- zależność; J. Majewski, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiek- tywne, Warszawa 2013; J. Majewski, O schemacie budowy norm prawa karnego w pi- śmiennictwie karnistycznym, w: System Prawa Karnego. t. 2. Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011; J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie skutku przy zanie- chaniu, Kraków 1997; J. Majewski, Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym, Warszawa 2002; J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów–Warszawa 1924; A. Marek, Po- jęcie prawa karnego, jego funkcje i podział, w: System Prawa Karnego. T. I. Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010; A. Marek, Prawo karne, 10. wydanie, Warszawa 2011; P. Mierzejewski, Kultura rozprawy sądowej, SI 1985, t. 13; L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2001; A. Murzynowski, O stały rozwój kultury sądowej postę- powania przed sądem I instancji, PiP 1967, nr 12; A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994; J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002; K. Opałek, Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962; K. Opa- łek, J. Wróblewski, Metodologia. Filozofi a. Teoria prawa, Warszawa 1991; K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969; K. Peters, Strafprozess, He- idelberg 1985; K. Płeszka, Hierarchia w systemie prawa, Kraków 1988; K. Płeszka, O dwóch pojęciach systemu prawa, ZNUJ, Prace z Nauk Politycznych, nr 24, DCCXXXVI, Kraków 1986; K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca Warszawa 2010; K. Płeszka, T. Gi- zbert-Studnicki, Obraz systemu prawa w dogmatyce prawniczej, w: Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990; Ł. Pohl, Norma sankcjonowana jako przykład normy prawnej nie będącej normą postępo- wania, RPEiS 2006, nr 1; Ł. Pohl, Podmiotowe znamiona czynu zabronionego w struk- turze przestępstwa, PiP 2006, nr 2; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, War- szawa 2012; Ł. Pohl, Struktura normatywna przepisu prawa o tzw. przestępstwie wieloodmianowym (zagadnienia jedności i wielości przestępstw), PiP 2006, nr 10; Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007; J. Raz, Th e Concept of a Legal System, Oxford 1980; A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992; K.F. Roehl, Allgemeine Rechtslehre, Koeln–Berlin–Bonn–Muenchen 1994; R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria PIOTR HOFMAŃSKI, PIOTR KARDAS 43 Rozdział 1. O systemie prawa karnego procesowego prawa, Kraków 1996; L. Schaff , Wszczęcie postępowania karnego a problematyka pod- stawy i przedmiotu procesu, PiP 1959, nr 2; T. Schilling, Rang und Geltung von Normen in gestuften Rechtsordnungen, Berlin 1994; W. Siedlecki, Zarys postępowania cywilnego, Warszawa 1968; J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013; J. Śli- wowski, Prawo karne, Warszawa 1975; M. Smolak, Prawo. Fakt. Instytucja, Poznań 1998; W. Świda, Prawo karne. Część ogólna, wyd. 3, Warszawa–Wrocław 1961; Z. Świda, w: Świda, Skorupka, Postępowanie. Część ogólna; M. Tarnawski, Kilka uwag po lekturze pracy Piotra Kardasa na temat przestępstwa ciągłego, Pal. 1999, nr 5–6; M. Tarnawski, Zagadnienie jedności i wielości przestępstw, Poznań 1977; L. Tyszkiewicz, w: T. Dukiet- Nagórska, S. Hoc, M. Kalitowski, O. Sitarz, L. Tyszkiewicz, L. Wilk, Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, wyd. 2, Warszawa 2010; J. Vogel, Norm und Pfl icht bei den unechten Unterlassungsdelikten, Berlin 1993; M. Wa- ligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura, Warszawa 1948; S. Waltoś, Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, ZNUJ 1977, nr 74; J. Wary- lewski, Prawo karne. Część ogólna, wyd. 5, Warszawa 2012; J. Waszczyński, w: Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie, Łódź 1979; A. Wąsek, Związki prawa karnego materialnego z procedurą karną, SI 1997, nr XXXIII; W. Wolter, Prawo karne. Zarys wykładu systematycznego, Warszawa 1947; W. Wolter, Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym, Warszawa 1961; W. Wolter, Z problematyki reguł prawa karnego międzynarodowego, w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków–Warszawa 1964; W. Wróbel, Kon- strukcja kontratypu jako sposób uadekwatniania treści normy sankcjonowanej i sankcjonu- jącej w procesie wykładni prawa karnego, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga ju- bileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń i S. Czepita, Szczecin 2010; W. Wróbel, Pojęcie dobra prawnego w wykładni przepisów prawa karnego, w: Księga Szwarca; W. Wróbel, Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie karnym, PPK 1993, nr 8; W. Wróbel, Struktura normatywna przepisu prawa karnego, RPEiS 1993, nr 3; W. Wróbel, Zasady intertemporalne prawa karnego procesowego (przygotowane do druku); W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna. Podręcznik 2012, Kraków 2013; J. Wróblewski, Presupozycje rozumowania prawniczego, SPE 1986, t. XXXVII; M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły wskazówki, Warszawa 2008; M. Zieliński, Wyznaczniki reguł wykładni prawa, RPEiS 1998, nr 3–4; M. Zieliński, O. Bogucki, Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. – a podstawy środka odwoławczego, w: Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Krasiczyn–Lwów 2009; M. Zieliński, Z. Ziem- biński, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992; M. Zieliński, Z. Ziembiń- ski, Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988; Z. Ziem- biński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974; Z. Ziembiński, Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980; Z. Ziembiński, Szkice z metodo- logii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa 1983; A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990, rok XXIII. 44 PIOTR HOFMAŃSKI, PIOTR KARDAS w w w . l e x i s n e x i s . p l 1. Pojęcie „system prawa karnego” 1. POJĘCIE „SYSTEM PRAWA KARNEGO” 1. Pojęcie „system prawa karnego” Przystępując do analiz poświęconych systemowi prawa karnego proce- sowego, warto rozpocząć od przywołania stanowiska przyjmowanego po- wszechnie w ogólnej teorii prawa, które dobrze oddaje następująca wypo- wiedź J. Wróblewskiego i K. Opałka: „Prawo jest traktowane jako system. Rozważania dotyczą systemów prawa ustawowego, w których podstawowym źródłem prawa (w rozumieniu normodawczym i decyzyjnym) jest ustawa, ustawa składa się z reguł ogólnych i abstrakcyjnych oraz istnieje teoretyczne i instytucjonalne przeciwstawienie tworzenia i stosowania prawa. Mówiąc o prawie jako o systemie reguł, zakłada się bardzo luźne rozumienie terminu „system”, dostosowane do dyskursu prawniczego. Założenie systemowości prawa stanowi jedną z presupozycji rozumowania prawniczego”1. W tym kontekście nie powinno dziwić, że umiejscowienie prawa karnego proceso- wego w systemie prawa karnego oraz nieco szerzej w ogólnie ujętym sys- temie prawa obowiązującego w danym czasie na danym obszarze to jedno z kluczowych zagadnień związanych z uporządkowaniem struktury szeroko rozumianego prawa karnego. Trzeba zarazem zaznaczyć, że ta problematyka niezbyt często pojawia się jako przedmiot analiz prowadzonych w opraco- waniach o charakterze podręcznikowym czy też w systematycznych komen- tarzach lub pracach monografi cznych poświęconych prawu procesowemu2. Lektura podstawowych opracowań poświęconych prawu karnemu proce- 1 K. Opałek, J. Wróblewski, Metodologia. Filozofi a…, s. 230. Identycznie o założeniu sys- temowości prawa jako podstawowej presupozycji przyjmowanej przez dogmatyków prawa piszą K. Płeszka, T. Gizbert-Studnicki, Obraz systemu…, s. 151 i nast. Por. też J. Wróblewski, Presu- pozycje rozumowania…, s. 16 i nast. Co do sposobów rozumienia pojęcia „system prawa”, w tym w szczególności powiązania tego terminu z ogółem norm obowiązujących w danym czasie na danym terytorium, zob. szerzej K. Opałek, J. Wróblewski, Metodologia. Filozofi a…, s. 244; K. Płeszka, O dwóch pojęciach…, s. 69 i nast.; K. Płeszka, Hierarchia w systemie…, s. 23 i nast. oraz powołana tam literatura przedmiotu; K. Płeszka, T. Gizbert-Studnicki, Obraz systemu…, s. 151 i nast.; R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa…, s. 139 i nast. Co do przyjmowanych w prawoznawstwie sposobów rozumienia pojęcia „system prawa”, elementów systemów oraz wiązanych z tym kontrowersji zob. też: J. Kowalski, Wstęp do nauki…; S. Ehrlich, Wstęp do nauki…; M. Borucka-Arctowa, J. Woleński, Wstęp do nauk…; K. Opałek, J. Wróblewski, Za- gadnienia teorii…; K. Opałek, J. Wróblewski, Metodologia. Filozofi a…; A. Redelbach, S. Wron- kowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii…; W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa…; W. Lang, Prawo a moralność… Por. też szerzej Cieślak, Podstawowe założenia. Dzieła wybrane, 2011, s. 18 i nast.; J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu…, s. 233 i nast.; M. Zieliński, Wy- kładnia prawa…, s. 38 i nast. 2 Zob. m.in. uwagi: Cieślak, Podstawowe założenia. Dzieła wybrane, 2011, s. 15 i nast.; Waltoś, Proces, 2008, s. 15 i nast.; Grzegorczyk, Tylman, Postępowanie, 2009, s. 39 i nast.; A. Murzynowski, Istota i zasady…, s. 58 i nast. PIOTR HOFMAŃSKI, PIOTR KARDAS 45 Rozdział 1. O systemie prawa karnego procesowego sowemu wskazuje, że tylko nieliczni spośród polskich teoretyków procesu karnego, nawiązując do schematu rozważań dotyczących procedury karnej przedstawionych po raz pierwszy przez M. Cieślaka w opracowaniu poświę- conym problematyce dowodów w procesie karnym3, później zaś rozbudowa- nych w kolejnych wydaniach opracowanego przez tego Autora podręcznika do prawa procesowego4, podejmują starania mające na celu przedstawienie bliższej charakterystyki pojęcia „system prawa procesowego” oraz ulokowania go w ogólnym systemie prawa, a także w części składowej tego systemu, tj. w strukturze systemu prawa karnego5. W konsekwencji jakkolwiek w zasa- dzie w każdym ze współczesnych podręczników prawa karnego procesowego analizowana jest kwestia relacji prawa procesowego do systemu prawa kar- nego lub podziałów przyjmowanych w obszarze prawa karnego materialnego, to do wyjątków należą analizy poświęcone umiejscowieniu prawa karnego procesowego w ogólnym systemie prawa. Zagadnienie to w nieco szerszym zakresie podejmowane jest przez teoretyków prawa karnego materialnego, poszukujących kryteriów rozgraniczających obie sfery – tj. prawa karnego materialnego i procesowego – oraz umożliwiających stosowne uporządko- wanie i umieszczenie prawa karnego materialnego i prawa karnego proce- sowego w ramach systemu prawa karnego, a w konsekwencji w strukturze ogólnego systemu prawa6. Trzeba jednak podkreś lić, że zarówno w pracach zaliczanych do dogmatyki prawa karnego materialnego, jak i opracowaniach dogmatycznych zaliczanych do prawa karnego procesowego zdecydowanie 3 Zob. M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe…, 2011, s. 10, 121 i nast. 4 Cieślak, Podstawowe założenia. Dzieła wybrane, 2011. 5 Odnosząc się do sygnalizowanej wyżej problematyki podziałów i kategoryzacji w obrębie prawa karnego, S. Waltoś wskazuje, że ujęcie prawa karnego jako „zbioru norm okreś lających odpowiedzialność za czyny zakazane przez ustawę pod groźbą kary oraz sposób postępowania w sprawie tej odpowiedzialności” opiera się na ogólnym znaczeniu pojęcia prawo karne. „Prawo karne w znaczeniu ogólnym jest jednak pojęciem używanym raczej przez nie prawników. Dla prawnika jest ono zbyt szerokie, a tym samym niewiele mu mówi. Trzeba je zatem podzielić” – Waltoś, Proces, 2008. W ten sposób uzasadniania się potrzebę i użyteczność przyjmowania w prawoznawstwie różnorakich podziałów prawa karnego, z którymi wiąże się różnorodne kon- sekwencje. Zob. też Grzegorczyk, Tylman, Postępowanie, 2009. Co do przyjmowanych podzia- łów w obrębie systemu prawa, wykorzystywanych kryteriach oraz związanych z tym komplika- cjach zob. szerzej K. Płeszka, T. Gizbert-Studnicki, Obraz systemu…, s. 151 i nast.; K. Płeszka, O dwóch pojęciach…, s. 69 i nast. 6 Zob. m.in. W. Wolter, Prawo karne…, s. 12 i nast.; W. Świda, Prawo karne…, s. 14 i nast.; I. Andrejew, Polskie prawo karne…, s. 15 i nast.; J. Śliwowski, Prawo karne…, s. 18; A. Marek, Pojęcie prawa karnego…; L. Gardocki, Prawo karne…, s. 1–3; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 36 i nast.; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład…, s. 25 i nast.; J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna…, s. 21 i nast.; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne ma- terialne…, s. 23 i nast.; L. Tyszkiewicz, w: Prawo karne…, red. T. Dukiet-Nagórska, s. 23 i nast. 46 PIOTR HOFMAŃSKI, PIOTR KARDAS w w w . l e x i s n e x i s . p l
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: