Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 010883 24108727 na godz. na dobę w sumie
Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii - ebook/pdf
Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 172
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323532484 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> geografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
W publikacji przedstawiono autorską koncepcję systemu hydrogeochemicznego zlewni górskiej, nawiązującą do ogólnej teorii systemów. Koncepcja systemu posłużyła autorce do identyfikacji procesów odpowiedzialnych za formowanie składu chemicznego wód podziemnych oraz do ilościowej oceny denudacji chemicznej trzech zlewni zlokalizowanych w polskiej części Karpat. Publikacja adresowana do hydrogeologów oraz studentów kierunków przyrodniczych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

6. DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH Rozpoznanie zasilania, krążenia oraz drenażu wód podziemnych ma zasadnicze znaczenie dla wydzielenia i opisu systemu hydrogeochemicznego. Boczną i dolną powierzchnię brzegową systemu hydrogeochemicznego wyznaczono na podstawie kryterium hydrodynamicznego. Przy identyfikacji tych powierzchni posiłkowano się bilansem wodnym badanych zlewni oraz wynikami oznaczeń izotopów stabilnych tlenu i wodoru oraz trytu. Wielkość zasilania i drenażu umożliwia również określenie ilościowo relacji system hydrogeochemiczny – otoczenie, przez ocenę ładunków wnoszonych z dopływającymi wodami i wynoszonych z wodami drenowanym z systemu. W systemach, w których (jak w przypadku badanych zlewni górskich) nie dys- ponujemy pełną informacją o ich strukturze wewnętrznej, obserwacja wejść, czyli ładunków wnoszonych do systemu, i wyjść, czyli ładunków wynoszonych z systemu, nabiera zasadniczego znaczenia przy ich charakterystyce. 6.1. ZASILANIE WÓD PODZIEMNYCH Wody podziemne wszystkich trzech zlewni są zasilane głównie przez infiltrację lub influację wód opadowych (Małecki, Szostakiewicz, 2007; Szostakiewicz- -Hołownia, 2012a, b). Wielkość zasilania wód podziemnych jest uzależniona od wielu czynników: morfologii terenu, litologii i zaangażowania tektonicznego skał, warunków klimatycznych, pokrycia szatą roślinną, a także antropopresji (Gutry- -Korycka, 1989; Pazdro, Kozerski, 1990; Soczyńska, red., 1993; Sanford, 2002; Scalon i in., 2002). Analizując litologię utworów występujących w badanych poligonach można stwierdzić, iż najkorzystniejsze warunki zasilania wód podziemnych występują w zlewni potoku Białego. Obszar ten jest zbudowany głównie z dolomitów i wapieni, których silne spękanie i brak przykrycia trudno przepuszczalnymi zwietrzelinami ułatwia infl uację wód opadowych. Zlewnia potoku Białego cha- rakteryzuje się również największymi rocznymi sumami opadów atmosferycz- nych oraz najmniejszymi wartościami średnich rocznych temperatur powietrza. Natomiast ukształtowanie terenu (największe spadki) sprzyjają dominacji spływu powierzchniowego, ograniczając infi ltrację efektywną. Ze względu na litologię utworów najmniej korzystne warunki zasilania wód podziemnych występują w zlewni Macelowego Potoku. Na ponad 60 jej powierzchni występują margle i piaskowce przeławicone słabo przepuszczalnymi łupkami. Na pozostałym obszarze występują wapienie i radiolaryty. Utwory te nie tworzą zwartych kompleksów, lecz często są przewarstwione marglami lub łupkami. Część spękań w skałach litych jest pozaciskana, wypełniona kalcytem lub minerałami ilastymi, co utrudnia lub uniemożliwia przepływ wód. Ponadto 6.1. Zasilanie wód podziemnych 49 infi ltrację efektywną utrudnia gliniasta zwietrzelina, występująca na przeważa- jącej części zlewni. Oznaczone laboratoryjnie współczynniki fi ltracji zwietrzelin zawierały się w przedziale 4,81·10–6 – 5,08·10–7 m/s. Podobne czynniki różnicują wielkość infi ltracji efektywnej w zlewni Suchego Potoku zbudowanej z piaskowców przeławiconych łupkami, na których zalegają słabo prze- puszczalne zwietrzeliny (Szostakiewicz-Hołownia, Małecki, 2015). Szczeliny w pia- skowcach są często pozaciskanie lub wypełnione kalcytem oraz materiałem ilastym. O gorszych warunkach zasilania wód podziemnych w zlewniach poto- ków Suchego i Macelowego decydują również mniejsze roczne sumy opa- dów atmosferycznych oraz nieco wyższe (sprzyjające parowaniu) średnie roczne temperatury powietrza. Do oceny wielkości i rozkładu przestrzennego zasilania infi ltracyjnego (wzór 6.1) wykorzystano metodę rangową Witczaka (red., 2011). Wybrano ją, ponieważ uwzględnia w obliczeniach między innymi wskaźniki zależne od morfologii terenu i litologii utworów powierzchniowych. W górach wiel- kość infi ltracji efektywnej jest istotnie modyfi kowana przez stopień pochyle- nia terenu. Ponadto wybrana metoda z powodzeniem została wykorzystana do obliczeń infi ltracji efektywnej w masywie karpackim (Witczak, red., 2011; Duda i in., 2013). gdzie: Ie = P·α·β·γ·δ (6.1) Ie – infiltracja efektywna [m/rok], P – wysokość rocznych opadów atmosferycznych [m/rok], α – współczynnik zależny od rodzaju utworów powierzchniowych [–], β – współczynnik zależny od rodzaju pokrycia terenu [–], γ – współczynnik zależny od stopnia pochylenia terenu [–], δ – współczynnik zależny od głębokości występowania pierwszego od powierzchni zwierciadła wód podziemnych [–]. Rozkład infi ltracji efektywnej (Ie) w badanych obszarach obliczono wykorzystu- jąc program ArcGIS v.10.2. Dla każdej zlewni obliczono średnią ważoną wartość Ie, gdzie wagą była powierzchnia obszaru o stwierdzonej infi ltracji efektywnej. Uzyskane wyniki porównano z wartością infi ltracji efektywnej wyznaczonej na podstawie modułów odpływu podziemnego (rozdział 6.3). Do obliczeń infi ltracji efektywnej przyjęto rzeczywistą wysokość opadów atmosferycznych. Rzeczywistą wysokość opadu obliczono na podstawie wskaźnika opadu pomierzonego na stacji meteorologicznej położonej najbliżej badanej zlewni i poprawki Chomicza (1976), uwzględniającej błąd pomiaru wynikający z cech przyrządu pomiarowego i stosowanej metody pomiaru (Jaworska-Szulc, 2015). W przypadku zlewni tatrzańskiej i podhalańskiej była to stacja w Zakopanem, natomiast w przypadku zlewni pienińskiej stacja w Sromowcach Niżnych. Analizy wykonano w trzech przedziałach czasowych, przyjmując średnie roczne wysoko- ści opadów atmosferycznych dla lat 2003–2004 i 2008–2009 oraz 2013–2015*. * Wybrano okresy, w których prowadzone były badania monitoringowe zmian natężenia przepływu w potokach, umożliwiające wyznaczenie modułów odpływu podziemnego. 50 6. Dynamika wód podziemnych W przypadku zlewni tatrzańskiej, charakteryzującej się dużymi deniwelacjami terenu (maksymalnie 952 m), w obliczeniach uwzględniono również hipsome- tryczny gradient opadów. Gradientu opadów nie uwzględniano w przypadku dwóch pozostałych poligonów ze względu na mniejsze deniwelacje terenu oraz, szczegól- nie w Pieninach, na brak udokumentowanej zależności pomiędzy wysokością opa- dów atmosferycznych a wyniesieniem terenu nad poziom morza (Humnicki, 2007). Wartości współczynnika α, zależne od rodzaju utworów powierzchniowych i współczynnika γ, zależnego od stopnia pochylenia terenu, przyjęto za Allocca i in. (2013) oraz Duda i in. (2013) (ryc. 6.1). Wartości współczynników β, zależnego od rodzaju pokrycia terenu, i δ, zależnego od głębokości występowania pierwszego od powierzchni zwierciadła wód podziemnych, przyjęto zgodnie z metodyką opra- cowania „Mapy wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie w skali 1: 500  000” (Witczak, red., 2011). Obszarom zalesionym przypisano wartość współczynnika β równą 0,9; dla odsłoniętych powierzchni z ubogą roślinnością 1,2. Na pozostałych obszarach przyjęto β = 1,0 (ryc. 6.2). Sposób pokrycia terenu określono na podstawie własnych obserwacji, bazy danych Corine Land Cover (http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover) oraz ortofotomap (www.geo- portal.gov.pl). Współczynnikowi δ na całym obszarze badanych zlewni przypisano wartość 1,0. Wartości współczynnika γ przyjęto zgodnie z tabelą 6.1. Wartości nachylenia powierzchni terenu wygenerowano w programie ArcGIS v.10.2 na podstawie numerycznego modelu powierzchni terenu (ryc. 6.3). Wartości współczynnika γ w zależności od nachylenia powierzchni terenu (Duda i. in., 2013) Nachylenie powierzchni terenu [°] Współczynnik γ [–] 2 1,00 2–4 0,90 4–6 0,85 6–8 0,8 8–10 0,75 10 0,70 Ta b e l a 6.1 Największe wartości infi ltracji efektywnej, we wszystkich okresach badaw- czych, wyznaczono dla tatrzańskiej zlewni potoku Białego. W zlewniach potoków Macelowego i Suchego były zdecydowanie mniejsze (tab. 6.2). Taką zmienność przestrzenną infi ltracji efektywnej potwierdzają wyniki badań Małeckiej i Murzy- nowskiego (1978), Małeckiej (1981) czy Chowańca (2009). Średnie wartości infi ltracji efektywnej [mm/rok] Ta b e l a 6.2 Poligon Badany okres 2003–2004 2008–2009 2013–2015 Zlewnia potoku Białego 384,8 430,3 403,3 Zlewnia Macelowego Potoku 85,0 124,0 117,0 Zlewnia Suchego Potoku 137,5 163,2 151,4 W zlewni potoku Białego największe wartości infi ltracji efektywnej obliczono w obszarach, gdzie na powierzchni terenu odsłaniają się spękane skały węglanowe. 6.1. Zasilanie wód podziemnych 51 Ryc. 6.1. Rozkład przestrzenny współczynnika α, wykorzystanego do obliczeń infiltracji efektywnej 52 6. Dynamika wód podziemnych Ryc. 6.2. Rozkład przestrzenny współczynnika β, wykorzystanego do obliczeń infiltracji efektywnej 6.1. Zasilanie wód podziemnych 53 Ryc. 6.3. Rozkład przestrzenny współczynnika γ, wykorzystanego do obliczeń infiltracji efektywnej 54 6. Dynamika wód podziemnych Ryc. 6.4. Rozkład przestrzenny średniej rocznej infiltracji efektywnej (lata 2013–2015) 6.2. Krążenie wód podziemnych 55 Najmniejsze natomiast wyznaczono w obszarach zbudowanych z łupków, łupków marglistych i margli z wkładkami wapieni lub piaskowców (ryc. 6.4). W tej zlewni rozkład przestrzenny infi ltracji efektywnej był uwarunkowany głównie litologią utworów oraz sposobem pokrycia terenu. Ukształtowanie powierzchni terenu ze względu na dominację dużych spadków (powyżej 10°) na 96 powierzchni poligonu nie było istotnym czynnikiem różnicującym warunki zasilania wód podziemnych. Sharma i in., (1983) oraz Fox i in. (1997) stwierdzili zmniejszanie infi ltracji efektywnej wraz ze wzrostem spadku terenu do wartości granicznej około 10°. Przy większym nachyleniu stoku czynnik ten nie wpływa na zróżnicowanie wartości infi ltracji efektywnej. W zlewni Suchego Potoku, ze względu na jednorodną pod względem litolo- gicznym budowę, zmienność infi ltracji efektywnej była głównie warunkowana spadkami terenu oraz lokalnie, na południowych stokach, sposobem pokrycia terenu (obszary zalesione) (ryc. 6.1 – 6.4). W zlewni Macelowego Potoku rozkład infi ltracji efektywnej był wypadkową litologii utworów powierzchniowych, spadków terenu oraz jego pokrycia. Naj- większe wartości infi ltracji efektywnej stwierdzono w miejscach, gdzie skały lite odsłaniały się na powierzchni. Warto zwrócić uwagę, iż podobne wartości infi ltracji efektywnej uzyskano dla zalesionych obszarów zbudowanych z wapieni oraz terenów w południowej części zlewni, na których stwierdzono występowanie utworów fl iszowych. Biorąc pod uwagę jedynie litologię osadów, wartość infi l- tracji efektywnej w rejonie występowania wapieni powinna być zdecydowanie większa. Jednakże różnice w spadkach terenu (powyżej 10° w pierwszym przy- padku i 5–10° w obszarach zbudowanych z utworów fl iszowych) oraz pokrycie powierzchni (las porastający węglanowe wzgórza i łąki w południowej części zlewni) spowodowały uzyskanie w obu obszarach podobnych wartości infi ltracji efektywnej (ryc. 6.1 – 6.4). Na podstawie średnich wartości infi ltracji efektywnej, określonych metodą Witczaka (red., 2011), i powierzchni badanych zlewni obliczono wartość zasi- lania, która następnie została zweryfi kowania na podstawie natężenia odpływu podziemnego (rozdział 6.3). 6.2. KRĄŻENIE WÓD PODZIEMNYCH Dominującymi drogami przepływu wód podziemnych we wszystkich badanych zlewniach są szczeliny, rozumiane zgodnie z definicją Motyki (1998) oraz Kra- jewskiego i Motyki (1999) jako pustki, ograniczone powierzchniami prawie do siebie równoległymi, o dwóch wymiarach wyraźnie większych od trzeciego. Oprócz wód szczelinowych, we wszystkich zlewniach, lokalnie, głównie w dolinach cie- ków powierzchniowych oraz w zwietrzelinach, mogą występować wody porowe. Wody szczelinowe i porowe, zgodnie z teorią Totha (2009), pozostają w łączności hydraulicznej, tworząc jeden wspólny poziom wodonośny. Największe zagęszczenie szczelin i spękań występuje w pobliżu dyslokacji i przy powierzchni terenu, gdzie oprócz szczelin tektonicznych są również szczeliny 56 6. Dynamika wód podziemnych wietrzeniowe. Od ilości, charakteru szczelin, a także stanu ich wypełnienia w największym stopniu uzależnione jest zawodnienie masywu. Szczelinowatość powierzchniowa pienińskich skał węglanowych wg Kostrakiewicza (1982b), zawiera się w przedziale 0,04–23,1 . Mniejszą szczelinowatością powierzchniową od 0,8 do 11,1 charakteryzują się utwory fl iszu Podhala (Chowaniec i in., 1992). Badania prowadzone przez Oszczypko i in. (1981), Jetela (1994; 1995a, b) oraz Chowańca (2002) w różnych częściach Karpat udokumentowały wyraźny spadek wodoprzepuszczalności utworów wraz z głębokością. Przestrzenny rozkład przepuszczalności zaś determinuje warunki krążenia i wymiany wód. Według Niedzielskiego (1974), Małeckiej i Murzynowskiego (1978) oraz Chowańca (2009) dolna granica występowania spękań umożliwiających aktywną wymianę wód podziemnych na terenie Podhala znajduje się na głębokości 80–100 m p.p.t. Na obszarze pienińskiego pasa skałkowego głębokość występowania tej gra- nicy zmienia się od 10 m w obszarach zbudowanych z margli do ponad 100 m w wapieniach (Michalik, 1963; Malinowski, red., 1991). W Tatrach, zgodnie z informacjami zawartymi na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, w jednostce 12aTr-TIII, obejmującej dolinę potoku Białego, miąższość kompleksów wodonośnych została określona na 100 m (Małecka i in., 2002). Niezwykle cennych informacji o krążeniu wód podziemnych w Karpatach fl iszowych dostarczyły numeryczne modele pola fi ltracji zlewni Kryniczanki (Wit- czak i in., 2002; Kania i in., 2010; Witczak, 2016). Udokumentowano, że granice zlewni wód podziemnych pokrywają się z granicami zlewni wód powierzchnio- wych, co jest determinowane odziaływaniem silnych gradientów hydraulicznych, spowodowanych dużymi deniwelacjami terenu. Najintensywniejsza wymiana wód zachodzi w strefi e przypowierzchniowej, identyfi kowanej ze strefą aktywnej wymiany. W tej strefi e krąży około 90 wód podziemnych. Pozostała część wód podziemnych podlega powolnemu krążeniu w strefi e wgłębnej wymiany wód. Nawiązując do prezentowanej w pracach Witczaka i in. (2002, 2016) koncepcji, opracowano ideowe schematy krążenia wód podziemnych w badanych zlew- niach (ryc. 6.5). Schematy te ułatwiły identyfi kację dolnej i bocznej powierzchni brzegowej systemu hydrogeochemicznego oraz charakterystykę relacji pomiędzy systemem a otoczeniem (patrz. rozdz. 7.1). Dodatkowych informacji dotyczących zasilania i krążenia wód podziemnych dostarczyły wyniki oznaczeń izotopów stabilnych tlenu i wodoru oraz trytu w wodach drenowanych przez pięć reprezentatywnych źródeł. Dwa z nich (B5 i B7) są zlokalizowane w zlewni potoku Białego (Tatry), dwa (M2a i M7) w zlewni Macelowego Potoku (Pieniny) i jedno (S6a) w zlewni Suchego Potoku (Podhale). Skład izotopowy tlenu i wodoru wskazuje, iż są to wody pochodzenia meteo- rycznego, należące do współczesnego cyklu hydrogeologicznego (Clark, Fritz, 1997; Bethke, 2008; Clark, 2015). Świadczą o tym ujemne wartości δ18O i δ2H oraz położenie punktów w pobliżu globalnej linii wód opadowych (GWL) (Clark, 2015) oraz lokalnej linii wód opadowych (LWL) opracowanej przez Zubera i in. (2008) dla Tatr (ryc. 6.6). Obecność trytu w badanych wodach podziemnych również świadczy o ich współczesnym zasilaniu infi ltracyjnym (tab. 6.3) (Bethke, 2008; Clark, 2015). N A (cid:225) (cid:76) (cid:92) (cid:68) (cid:37) (cid:3) (cid:78) (cid:82) (cid:82) (cid:51) (cid:87) T(cid:68)(cid:79) Tr N B (cid:51)(cid:82)(cid:71)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:68) (cid:42)(cid:121)(cid:85)(cid:68) (cid:44)(cid:74)(cid:225)(cid:68) T3 Jd Tr (cid:48)(cid:68)(cid:74)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:3) (cid:54)(cid:78)(cid:68)(cid:225)(cid:68) J (cid:16)(cid:46)(cid:69)(cid:77) (cid:69)(cid:68) K(cid:70)(cid:16)(cid:86) K(cid:70)(cid:16)(cid:86) Ks K(cid:70)(cid:16)(cid:86) K(cid:70)(cid:16)(cid:86) 0 100 (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:80) N C (cid:54)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:276)(cid:86)(cid:78)(cid:76) (cid:58)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:70)(cid:75) Tr(cid:70)(cid:71) 0 100 (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:80) Tr(cid:93)(cid:74) (cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:72)(cid:225)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68) (cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71) (cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:74)(cid:225)(cid:266)(cid:69)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71) (cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:74)(cid:72)(cid:82)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:88)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:76)(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:68) (cid:86)(cid:92)(cid:80)(cid:69)(cid:82)(cid:79)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:82)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:17)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:21)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:23) Jd S S S (cid:61)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:78)(cid:76)(cid:3) T(cid:68)(cid:79) T(cid:225) 1 Tg 2 T2 0 100 (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:80) (cid:54)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:70)(cid:121)(cid:90) (cid:42)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:78) K(cid:70)(cid:16)(cid:86) Ks (cid:78) (cid:82) (cid:87) (cid:82) (cid:51) (cid:3) (cid:92) (cid:90) (cid:82) (cid:72) (cid:70) (cid:68) (cid:48) (cid:79) K(cid:70)(cid:16)(cid:86) (cid:58)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:70)(cid:75) (cid:42)(cid:85)(cid:68)(cid:83)(cid:68) Tr(cid:70)(cid:71) Tr(cid:93)(cid:74) (cid:78) (cid:82) (cid:87) (cid:82) (cid:51) (cid:3) (cid:92) (cid:75) (cid:70) (cid:88) (cid:54) (cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:225)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75) (cid:71)(cid:82)(cid:79)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:92)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71) (cid:3)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:225)(cid:92)(cid:90)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:72)(cid:225)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68) (cid:3)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:225)(cid:92)(cid:90)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92) (cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:90)(cid:74)(cid:225)(cid:266)(cid:69)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71)(cid:3) (cid:90)(cid:76)(cid:261)(cid:93)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:261)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:261)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:82)(cid:90)(cid:261)(cid:3) Ryc. 6.5. Schemat ideowy krążenia wód podziemnych w badanych zlewniach wykonany w nawiązaniu do koncepcji Witczaka i in. (2002, 2016) oraz Kani i in. (2010) A – zlewnia potoku Białego (Tatry), B – zlewnia Macelowego Potoku (Pieniny), C – zlewnia Suchego Potoku (Podhale); granice wydzieleń litologicznych oraz uskoki i nasunięcia opra- cowano na podstawie Guzika, Kotańskiego (1963) oraz Birkenmajera, Jednorowskiej (1984) [57]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: