Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00252 003488 21724979 na godz. na dobę w sumie
Systemy informatyczne zarządzania - ebook/pdf
Systemy informatyczne zarządzania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-052-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Obecny świat jest zupełnie inny niż z był 20 czy nawet 10 lat temu. Wiruje, zmienia się i wciąż nam ucieka. Tam gdzie jest mój laptop tam jest moja uczelnia, moja praca, moja rozrywka. Czas nabrał nowego wymiaru, przestrzeń to jest tylko jeden “klik”. Przed nami nowe możliwości – powstał największy nieograniczony e-rynek ale powstały też nowe zagrożenia – cyberterroryzm. Książka odzwierciedla pogląd autora, że obecne zarządzanie to zarządzanie informacją i wiedzą a inne jej formy (analiza systemowa, badania operacyjne, szkoła behawioralna czy klasyczna) tylko ją wspierają.
Książka, którą przekazuje czytelnikowi jest zarazem: monografią poświęconą złożonym problemom zarządzania wspomaganego systemami informatycznymi jak też podręcznikiem akademickim i poradnikiem dla osób poruszających się w tym obszarze. Jej zadaniem jest przekonanie czytelnika o możliwościach skuteczniejszego i efektywniejszego zarządzania z udziałem technologii informacyjnej TI W książce zastosowałem podejście projektowo-zasobowe. Pokazuje jak przy pomocy TI można uzyskać nową wartość organizacji wykorzystując jej zasoby informacji i wiedzy a w konsekwencji budując jej kapitał intelektualny i zwiększając jej business value. Starałem się przedstawić kompendium wiedzy o zastosowaniach TI w zarządzaniu. Oczywiście jest to bardzo rozległa tematyka, dlatego dokonałem selekcji materiału. Zdaję sobie sprawę z pewnego subiektywnego podejścia do tego procesu. Wybór dokonany został na podstawie kryteriów: własnego doświadczenia krajowego i zagranicznego, analizy obowiązujących w Polsce standardów nauczania, dyskusji z wykładowcami podczas przeprowadzanych wizytacji, jako członek PKA, w szeregu znakomitych polskich uczelniach i dyskusji ze słuchaczami, zwłaszcza studiów podyplomowych i MBA, analizy wybranych programów i podręczników zagranicznych z tematyki MIS [Managment Information Systems]. MIS czyli po polsku SIZ [Systemy Informatyczne Zarządzania] traktuję jako proces powstania i jako funkcje, kiedy zwracam uwagę na jego rolę w zarządzaniu.
Logika książki jest następująca. Całość materiału podzieliłem na pięć, wzajemnie się przenikających, części. W każdej z nich są aspekty metodologiczne oraz prezentacja wybranych rozwiązań, będących ilustracją dla przedstawionych problemów. Tematykę można też przedstawić graficznie w postaci pięciu okręgów, których rdzeniem jest część pierwsza, poświęcona problematyce informacji i wiedzy. Właśnie te dwa elementy są podstawą współczesnego zarządzania. Następne dwa okręgi to budowa SIZ z punktu widzenia użytkownika i zastosowania. Tu pragnąłem pokazać procesy integracyjne w budowie SIZ. Dwa najbardziej zewnętrzne okręgi to z kolei nowe zarządzenie czyli e-zarządzanie i społeczno-ekonomiczno-prawny kontekst tego nowego typu zarządzania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WARTO TEŻ PRZECZYTAĆ: Seria: INFORMATYKA DLA ZARZĄDZANIA J. Kisielnicki, H. Sroka Systemy informacyjne biznesu Z. Szyjewski Metodyki zarządzania projektami informatycznymi Z. Pastuszak Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektro- nicznego w przedsiębiorstwie S. Stanek, H. Sroka, M. Paprzycki, M. Ganzha Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych A. Nowicki (red.) Komputerowe wspomaganie biznesu M. Dolińska Projektowanie systemów informacyjnych A, Szymonik Technologie informatyczne w logistyce J. Swacha Zarządzanie przechowywaniem danych Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski prof. dr hab. Tadeusz Krupa Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak © Copyright by: Jerzy Kisielnicki, 2008 Wydawnictwo PLACET, 2008 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. Wydawca Wydawnictwo PLACET 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 18a/1 tel. (22) 8393626 http://www.placet.pl redakcja@placet.pl ISBN 978-83-7488-052-7 Skład i łamanie: Wydawnictwo PLACET SPIS TREŚCI: Wstęp .................................................................................................................................... 9 Część 1. Systemy Informacyjne Zarządzania – SIZ [MIS] i ich rola w procesie zarządzania Rozdział 1. Zarządzanie informacją i wiedzą ......................................................................15 1.1. O informacji i wiedzy w zarządzaniu organizacją ........................................................15 1.2. Informacje dla zarządzania (informacja zarządcza) .....................................................19 1.3. Wiedza i jej rola w zarządzaniu .....................................................................................25 1.4. Kapitał intelektualny i jego tworzenie ...........................................................................32 Rozdział 2. Infrastruktura zarządzania i miejsce w niej systemów informacyjnych i Technologii Informacyjnej ......................................................................................... 37 2.1. Informatyczna Infrastruktura Zarządzania (IIZ) jako element SIZ ...............................37 2.2. Informatyka dla zarządzania i jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi ......42 2.3. System zarządzania – system informacyjny – system informatyczny ...........................48 Rozdział 3. System informacyjny organizacji .................................................................... 55 3.1. Budowa i zadania systemu informacyjnego zarządzania ..............................................55 3.2. System informacyjny dla zarządzania wiedzą, czyli jak wykorzystać posiadany kapitał intelektualny, jak absorbować i generować wiedzę w systemie informacyjnym ..........67 3.3. Ocena jakości systemu informacyjnego – audyt systemu .............................................74 3.4. Generacje systemów informacyjnych zarządzania, czyli co daje TI jej użytkownikom ..........................................................................................................80 Rozdział 4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. jako przykład rozwoju systemu informacyjnego ............................................................................................................ 89 Część 2. Zarządzanie projektami czyli tworzenie, wdrażanie i doskonalenie systemów informacyjnych Rozdział 5. Projekt systemu informacyjnego ..................................................................... 97 5.1. Podejście projektowe w zarządzaniu .............................................................................97 5.2. Organizacja procesu projektowania – systemy komunikacji stosowane w zespołach projektowych i ich elementy .......................................................................................103 6 Rozdział 6. Analiza organizacji ........................................................................................ 113 6.1. Miejsce analizy w cyklu życia systemu .......................................................................113 6.2. Procedura analizy ........................................................................................................116 6.3. Użytkownicy systemu i ich identyfikacja ....................................................................117 6.4. Cele systemu – identyfikacja i ograniczenia w realizacji ...........................................119 6.5. Metody stosowane w analizie organizacji ...................................................................122 6.6. Komputerowe wspomaganie analizy organizacji. Przykład – system ADONIS .......................................................................................137 Rozdział 7. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania .................................... 149 7.1. Wybrane rozwiązania metodyczne stosowane w procesie projektowania ..................149 7.2. Metody i techniki projektowania systemów ................................................................157 7.3. CASE czyli komputerowe wspomaganie projektowania ............................................163 7.4. Jakość projektu i procedur realizujących ...................................................................167 7.5. Doskonalenie projektu reengineering i X-engineering ..............................................181 7.6. Procedura projektowania – strategia realizacji procesu tworzenia systemu informacyjnego organizacji .........................................................................................189 7.7. Komputerowe wspomaganie projektowania. Przykład – System ARIS .....................199 Rozdział 8. Wdrażanie systemów informacyjnych ........................................................... 203 8.1. Miejsce wdrażania w cyklu życia systemu .................................................................203 8.2. Procedura wdrażania ...................................................................................................205 8.3. Zarządzanie procesem wdrażania ................................................................................211 8.4. Czynniki wpływające na efektywność wdrażania systemu .........................................218 8.5. Miejsce wdrażania systemów informacyjnych w metodyce projektowania firmy Lawson Software – przykład praktyczny ..........................................................222 Część 3. Zastosowania technologii informacyjnej – TI, czyli o podstawowych systemach informacyjnych Rozdział 9. Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych ..... 231 9.1. O zasobach informacyjnych w systemach informacyjnych .......................................231 9.2. Baza danych i modele danych w bazie danych ..........................................................232 9.3. Rozwój systemów z bazą danych, czyli baza baz danych – hurtownia danych .........246 9.4. Baza modeli i procedur................................................................................................252 7 9.5. Baza wiedzy ................................................................................................................255 9.6. Baza tekstowa ..............................................................................................................258 Rozdział 10. Zarządzanie zasobami informacyjnymi ....................................................... 261 10.1. Systemy komunikacji z zasobami informacyjnymi ..................................................261 10.2. Ochrona zasobów informacyjnych ............................................................................267 Rozdział 11. Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających procesy zarządzania ............................................................................ 273 11.1. Generacje systemów informacyjnych – typologia ....................................................273 11.2. Systemy Wspomagające Systemy Informatyczne Zarządzania – MIS ......................275 11.3. Systemy transakcyjne czyli systemy informacyjne I. generacji ................................277 11.4. Systemy wyszukiwania informacji i informowania kierownictwa – systemy informacyjne II. generacji ...........................................................................................279 11.5. Systemy doradcze czyli systemy informacyjne III. generacji ..................................284 11.6. Zastosowania systemu doradczego na przykładzie systemu kreowania polityki cenowej w liniach lotniczych ......................................................................................299 Rozdział 12. Zintegrowane systemy informacyjne wspierających procesy zarządzania, czyli systemy klasy MRP II /ERP I i II ...................................................................... 309 12.1. Charakterystyka zintegrowanych systemów informacyjnych dla zarządzania ..........309 12.2. System firmy IFS Applications jako przykład zintegrowanego systemu informatycznego ..........................................................................................................318 Część 4. E-zarządzanie Rozdział 13. E-zarządzanie jako współczesny kierunek zarządzania ............................... 325 13.1. E-zarządzanie – pojęcia, modele, zadania ................................................................325 13.2. E-zarządzanie w elektronicznej gospodarce ..............................................................330 13.3. Sieć komputerowa jako infrastruktura e-zarządzania ...............................................339 Rozdział 14. Wirtualizacja i jej elementy ......................................................................... 351 14.1. Wirtualizacja i wirtualne organizacje .......................................................................351 14.2. Technologie wirtualne jako narzędzie pozwalające na rozszerzanie możliwości zastosowania e-zarządzania.........................................................................................368 14.3. Efekty i bariery zastosowania wirtualizacji ...............................................................377 Rozdział 15. O niektórych zastosowaniach procedur e-zarządzania w gospodarce ......... 383 15.1. Handel elektroniczny .................................................................................................383 8 15.2. Bankowość elektroniczna ..........................................................................................392 15.3. E-logistyka ................................................................................................................396 Rozdział 16. System Amadeus jako przykład zastosowania TI dla wspomagania e-zarządzania ................................................................................. 403 Część 5. Społeczny, ekonomiczny i prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej Rozdział 17. Społeczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej ......................... 411 17.1. Rola TI w transformacji infrastruktury zarządzania i powstania społeczeństwa informacyjnego ........................................................................................411 17.2. Kontekst etyczny w zastosowaniu technologii informacyjnej ...................................417 17.3. E-edukacja i jej rola w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa ..............................422 17.4. O wybranych środkach oddziaływania TI na społeczeństwo ....................................430 17.5. Cyberterroryzm jako zagrożenie w budowie społeczeństwa informacyjnego ..........436 Rozdział 18. Ekonomiczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej ................... 441 18.1. O ekonomicznej ocenie TI ........................................................................................441 18.2. Czynniki wpływające na efektywność zastosowań TI ..............................................444 18.3. Elementy oceny efektywności TI – korzyści i bariery ..............................................445 18.4. Proces decyzyjny wyboru wariantu realizacji TI.......................................................449 18.5. Ocena efektywności ekonomicznej zastosowań TI – metody rachunku ...................454 18.6. Procedura systemowej oceny efektywności ekonomicznej zastosowań TI ...............458 18.7. Co daje TI, czyli efekty komputeryzacji – wyniki badań ..........................................467 Rozdział 19. Prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej ............................. 473 Literatura ............................................................................................................................485 Spis rysunków ....................................................................................................................493 Spis tabel ............................................................................................................................498 Indeks .................................................................................................................................499 WSTĘP Oddając do osądu Czytelnika kolejną moją książkę, wracam myślą do począt- ku, kiedy zadałem sobie pytania: Dla kogo ją piszę? Kto ma być jej Czytelnikiem? Gdzie jest ta nisza, czyli jaki segment potrzeb wydawniczych pragnę zaspokoić? I wieczna obawa, czy moja książka będzie na tyle atrakcyjna, że przy takim bogac- twie publikacji z dziedziny zarządzania i informatyki, znajdę osobę, która będzie chciała jej poświęcić swój czas. Nie jest to kokieteria. Każdy autor uważa, że jego praca jest na pewno ciekawa i pożyteczna. Bez tego przekonania moje starania byłyby od razu skazane na porażkę. Dlatego rozpocznę od tego, jak wyobrażam sobie swojego Czytelnika – dla kogo piszę. Wydaje się, że mam pewne podstawy, zawodowe i naukowe, aby napisać monografię poświęconą Systemom Informatycznym Zarządzania. Książkę, która jest osadzona zarówno w zarządzaniu, jak i informatyce gospodarczej (zarząd- czej). W swojej karierze zawodowej pełniłem funkcję programisty (start), aż do menedżera projektu i dyrektora ds. projektowania w dużej firmie Centrum Projek- towania i Zastosowania Informatyki ZETO-ZOWAR. A kariera naukowa? Jestem profesorem w Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej. Jestem też niezależnym konsultantem i wykładowcą na studiach MBA. Sylwetkę mojego Czytelnika wyobrażam sobie następująco: – student uczelni ekonomicznej lub politechnicznej, który poszukuje wsparcia w nauczaniu takich przedmiotów, jak: zarządzanie, technologie informacyjne, wstęp do informatyki gospodarczej, systemy informatyczne zarządzania, me- tody i techniki zarządzania, – menedżer różnych szczebli zarządzania, który pragnie wzbogacić swoją wie- dzę o zastosowaniach współczesnej informatycznej infrastruktury zarządzania; swoje studia ukończył parę lat temu i obecnie pragnie uaktualnić wiedzę, – pracownik wykonawczy rozmaitych organizacji pragnący poznać problemy współczesnych systemów zarządzania z różnych powodów – choćby by awan- sować, – osoba, która mimo, że obecnie nie zajmuje stanowiska związanego z informa- tyką, pragnie jednak poznać współczesne problemy zarządzania i zasady two- rzenia społeczeństwa informacyjnego. Książka ma spełniać trzy następujące cele: monografii poświęconej problema- tyce infrastrukturze zarządzania, podręcznika akademickiego i poradnika obecnej i przyszłej kadry kierowniczej poruszającej się w tym obszarze. informatycznej, 10 Od Czytelnika nie jest wymagane specjalistyczne przygotowanie, ale reko- mendowana jest znajomość podstaw zarządzania. Polecałbym kompatybilny pod- ręcznik, mojego autorstwa, pt. Zarządzanie [PWE, 2008]. Książka niniejsza traktowana jest jako pewna kontynuacja wcześniej napisa- nego podręcznika: J. Kisielnicki i H. Sroka Systemy informacyjne biznesu, który doczekał się trzech wydań [2000, 2001, 2005]. Obecna książka ma jednak inną koncepcję. Zastosowałem w niej podejście projektowo-zasobowe. Pokazuję przez to nową wartość jaką może uzyskać organizacja wykorzystując nowe zasoby: in- formacji, wiedzy, stanowiące jej kapitał intelektualny. Dla tego celu konieczna jest realizacja określonych projektów z zastosowaniem TI (Technologii informacyjnej). W książce pewne treści są zaczerpnięte z poprzedniej publikacji, dotyczą one pro- blemów metodycznych, które mimo upływu czasu nie zmieniły się. Starałem się więc o przedstawienie kompendium w miarę pełnej wiedzy o zastosowaniach TI w zarządzaniu. Oczywiście jest to bardzo rozległa tematyka, dlatego należało do- konać dużej selekcji. Przefiltrowałem więc ogromny materiał – zdaję sobie jednak sprawę z pewnego subiektywnego podejścia do tego procesu. Wybór materiału dokonany został na podstawie następujących kryteriów: własnego doświadczenia zarówno krajowego, jak i zagranicznego, analizy obowiązujących w Polsce stan- dardów nauczania, dyskusji z wykładowcami podczas przeprowadzanych wizytacji, jako członek PKA, w szeregu znakomitych polskich uczelniach i dyskusji ze słu- chaczami, zwłaszcza studiów podyplomowych i MBA, analizy wybranych podręcz- ników z tematyki MIS, zwłaszcza podręczników amerykańkich. Książka prezentuje dwie metodologie: projektową, gdzie tworzenie SIZ traktuję jako proces oraz funk- cjonalne, kiedy zwracam uwagę na jego rolę w zarządzaniu. Chciałbym również wyjaśnić skąd taki akurat tytuł książki. Podstawowy tytuł – MIS – to Management Information System. W Polsce tłumaczy się ten termin dwo- jako, a mianowicie: System Informacyjny Zarządzania i System Informatyczny Za- rządzania. W książce stosuję obie formy, które zresztą mają wspólny skrót – SIZ. Ze względu na to, że ilekroć piszemy o systemie, mamy na myśli taki, w którym stosuje się TI, dlatego też w tytule podano tę drugą wersję tłumaczenia terminu MIS. W książce uzasadniam zasadność hipotezy o stałym procesie integracji po- szczególnych elementów SIZ. Właśnie w SIZ realizuje się podstawowa definicja Mesarowica, że system to zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi. Logika prezentacji jest następująca. Całość materiału podzielono na pięć wza- jemnie się przenikających, części tematycznych. W każdej części są aspekty me- todologiczne oraz prezentacja wybranych systemów lub sytuacji, będących ilustra- cją dla przedstawionych w niej problemów. 11 Tematykę książki można też przedstawić graficznie w postaci pięciu okręgów, których rdzeniem jest część pierwsza, poświęcona problematyce informacji i wie- dzy. Właśnie te dwa elementy są podstawą współczesnego zarządzania, które spowodowały rewolucyjne zmiany w metodach tworzenia wartości organizacji i tworzenia kapitału intelektualnego. Tu też przedstawiono wstępną charakterystykę systemów przetwarzania informacji i wiedzy. Przedstawiono też system Banku Handlowego S.A. jako przykład rozwoju systemu informacyjnego. Następna część, to prezentacje działań i opisy procesów tworzenie, wdrażanie i doskonalenie SIZ. Szczególną uwagę zwrócono na te zasady, które powinny być uwzględniane niezależnie od stosowanych metodyk szczegółowych, jak i na te fazy cyklu życia sytemu, na które powinien zwrócić uwagę użytkownik. To właśnie użyt- kownik formułuje zadania SIZ i to on przyjmuje produkt do eksploatacji. Ilustracją rozważań są trzy przykłady praktycznych rozwiązań stosowanych przez firmy kom- puterowe dotyczące: analizy, projektowania, wdrożenia. Część trzecia to już problematyka aplikacji. W tej części w pełni przesta- wiono procesy integracyjne tworzenia SIZ. Czyli od bazy danych jako najwcze- śniejszego elementu powstania systemów informatycznych dla wspomagania zarządzania aż do bardzo złożonych systemów klasy MRP/ERP II. Dwa przy- kłady ilustrujące rozważania zawarte w tej części, pokazują zarówno złożoność problematyki zarządzania i konieczność posługiwania się systemami dorad- czymi, jak i istniejące rozwiązania. Kolejna, czwarta część to w pewnym sensie „nakładka” na część poprzednią i bardzo silnie z nią związana. We współczesnym zarządzaniu i zastosowaniach trudno wydzielić taką informatykę, która nie skonfigurowana jest w sieć. Jednak w literaturze przedmiotu może niezbyt precyzyjnie oddziela się TI i e-TI. Dlatego pierwszy rozdział tej części poświęcono problematyce sieci komputerowych i spe- cyfice e-zarządzania, w tym charakterystyce e-pracownika. W tej części książki można wydzielić dwie warstwy. Pierwsza to wirtualizacja, jako sprawczyni pojawie- nia się organizacji nowego typu, czyli organizacji wirtualnych wraz z bardzo przy- datnym narzędziem we współczesnym zarządzaniu, jakim są wirtualne technolo- gie. Druga, to prezentacja wytypowanych trzech rodzajów takich zastosowań, które zmieniają widok współczesnego świata. Są to: największy rynek współczesnej cywilizacji, czyli e-handel, odpowiednio największy współczesny bank, e-bank i e-logistykę, czyli najbardziej rozległe systemy transportowe wykorzystujące nawi- gację satelitarną. Przykład, to globalny system stosowany w turystyce. TI działa w otoczeniu i jest to najbardziej zewnętrzny krąg. W tej zewnętrznej części, ze względu na tematykę, analizowano problemy związane z budową społe- czeństwa informacyjnego oraz ekonomiczny i prawny kontekst zastosowania TI. 12 Analizie poddano nie tylko elementy pozytywne ale też negatywne, w tym cyberter- roryzm, jak i inne, nowe typy przestępstw. Czytelnik może również zapytać: co było powodem doboru, jako ilustracji, wła- śnie takich przykładów jakie zamieszczono. Tu muszę przyznać, że kierowałem się dwoma kryteriami: te systemy najlepiej znam, uważam je za ciekawe i nowoczesne. Przyszedł czas na podziękowania: Oczywiście najpierw należą się one wydawcy Leszkowi Plakowi, który inspiro- wał mnie i poniósł ryzyko wydania książki. Dziękuje też Mojemu Przyjacielowi ze Stanów, Mahdiemu Khosrow-Pour, który umożliwiał mi weryfikację niektórych tez w międzynarodowym środowisku. Recenzentom Zdzisławowi Szyjewskiemu i Ta- deuszowi Krupie, dziękuję za ich życzliwość. Podziękowania należą się też moim konsultantom z poszczególnych punktów monografii. Dziękuję więc: A. Bosiackie- mu, A. Dłutek, L. Janczewskiemu, A. Maciosze, T. Ochinowskiemu, J. Rutkowskiej, O. Sobolewskiej, W. Szpringerowi, D. Zimoch. W kolejności, podziękowania zbio- rowe dla uczestników seminarium PTI w Szczyrku i seminariów NTIE, za możli- wość prezentacji tez. Lista moich podziękowań jest niepełna ale pragnę wymienić w niej moich słuchaczy studiów podyplomowych z projektowania systemów infor- matycznych z Uniwersytetu Warszawskiego, jak i uczestników Studiów MBA z WSPiZ im. L. Koźmińskiego oraz z WSHiP im R. Łazarskiego, za dyskusję i udział w badaniach nad efektywnością zastosowań SIZ oraz nad czynnikami wpływającymi na tworzenie kapitału intelektualnego. Lipiec 2008 r. Jerzy Kisielnicki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Systemy informatyczne zarządzania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: