Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00139 003860 22406927 na godz. na dobę w sumie
Systemy plików w Linuksie - książka
Systemy plików w Linuksie - książka
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-774-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Więcej danych, szybszy dostęp, lepsza współpraca

Dostępność wydajnych systemów plików z kroniką i rozproszonych systemów plików to jedna z najbardziej ekscytujących cech systemu Linux. Gdy pliki osiągają wielkości setek gigabajtów, a pojemności dysków sięgają terabajtów, tradycyjne rozwiązania przestają wystarczać. Warto wówczas skorzystać z nowoczesnych systemów plików z kroniką zapewniających szybki dostęp do danych także w sytuacjach, gdy danych tych jest bardzo dużo.

Innym wyzwaniem jest coraz częstsza konieczność dzielenia zasobów dyskowych między wiele rozmaitych systemów. Tutaj pomocne są rozproszone systemy plików, takie jak starszy NFS, czy nowszy OpenAFS. Dzięki OpenAFS użytkownicy nie muszą pamiętać, na którym dysku znajdują się dane, co więcej, administrator może przenosić te pliki w obrębie sieci nie zakłócając w żaden sposób dostępu do nich.

Poza przystępnym omówieniem zaawansowanych linuksowych systemów plików, książka ta prezentuje procedury instalacji oprogramowania, umożliwiającego systemom linuksowym współużytkowanie danych z komputerami działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych Apple Macintosh, Microsoft Windows oraz Novell NetWare. Dzięki zawartym w książce informacjom zmaksymalizujesz wydajność, elastyczność i niezawodność systemów linuksowych.

Dzięki książce 'Systemy plików w Linuksie':

Jest to nieodzowne kompendium wiedzy dla każdego administratora Linuksa,
który chce korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy plików.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Systemy plików w Linuksie Autor: William von Hagen T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-7197-774-3 Tytu³ orygina³u: Linux Filesystems Format: B5, stron: 516 Dostêpnoġæ wydajnych systemów plików z kronik¹ i rozproszonych systemów plików to jedna z najbardziej ekscytuj¹cych cech systemu Linux. Gdy pliki osi¹gaj¹ wielkoġci setek gigabajtów, a pojemnoġci dysków siêgaj¹ terabajtów, tradycyjne rozwi¹zania przestaj¹ wystarczaæ. Warto wówczas skorzystaæ z nowoczesnych systemów plików z kronik¹ zapewniaj¹cych szybki dostêp do danych tak¿e w sytuacjach, gdy danych tych jest bardzo du¿o. Innym wyzwaniem jest coraz czêstsza koniecznoġæ dzielenia zasobów dyskowych miêdzy wiele rozmaitych systemów. Tutaj pomocne s¹ rozproszone systemy plików, takie jak starszy NFS, czy nowszy OpenAFS. Dziêki OpenAFS u¿ytkownicy nie musz¹ pamiêtaæ, na którym dysku znajduj¹ siê dane, co wiêcej, administrator mo¿e przenosiæ te pliki w obrêbie sieci nie zak³ócaj¹c w ¿aden sposób dostêpu do nich. Poza przystêpnym omówieniem zaawansowanych linuksowych systemów plików, ksi¹¿ka ta prezentuje procedury instalacji oprogramowania, umo¿liwiaj¹cego systemom linuksowym wspó³u¿ytkowanie danych z komputerami dzia³aj¹cymi pod kontrol¹ systemów operacyjnych Apple Macintosh, Microsoft Windows oraz Novell NetWare. Dziêki zawartym w ksi¹¿ce informacjom zmaksymalizujesz wydajnoġæ, elastycznoġæ i niezawodnoġæ systemów linuksowych. Dziêki ksi¹¿ce „Systemy plików w Linuksie”: • Nauczysz siê korzystaæ z mo¿liwoġci i zalet najpopularniejszych nowoczesnych systemów plików dostêpnych dla Linuksa. • Uġwiadomisz sobie finansowe, operacyjne i wydajnoġciowe zalety nowoczesnych systemów plików z kronik¹ i rozproszonych systemów plików. • Otrzymasz przejrzyste wskazówki co do sposobów wzbogacenia j¹dra systemu operacyjnego Linux o obs³ugê systemów plików z kronik¹: ext3, JFS, ReiserFS oraz XFS oraz sposobów konfiguracji, kompilacji, instalacji i uruchamiania rozszerzonych wersji j¹dra. • Zaznajomisz siê z technologiami zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem woluminami logicznymi, macierzami RAID oraz narzêdziami archiwizacyjnymi systemu Linux zwiêkszaj¹cymi wydajnoġæ, elastycznoġæ i bezpieczeñstwo. • Dowiesz siê jak zapewniæ dostêp do wspólnych danych w ġrodowisku heterogenicznym. Spis treści O Autorze ......................................................................................... 11 Recenzent wydania angielskiego ....................................................... 12 Wprowadzenie .................................................................................. 13 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemów plików .................................................. 21 Zalety sieciowych systemów plików i systemów plików z kroniką .................................23 Centralizacja i uproszczenie administracji...................................................c...............23 Łatwy dostęp do scentralizowanych danych...................................................c............24 Skrócenie czasu przeładowania systemu ...................................................c.................25 Ułatwienie przyszłego rozszerzania przestrzeni dyskowej.........................................26 Podstawowa terminologia dotycząca urządzeń pamięci masowej....................................26 Podstawowe koncepcje systemów plików ...................................................c.....................28 Model systemu plików w systemie Unix (Linux) ...................................................c..........29 Bloki, i-węzły, bloki pośrednie...................................................c................................31 VFS: klucz do obsługi wielu systemów plików...................................................c.......37 Przestrzeń dyskowa fizyczna i logiczna...................................................c.........................39 Lokalne i sieciowe systemy plików ...................................................c...............................41 Zagadnienia dotyczące systemów plików ...................................................c......................42 Wydajność...................................................c...................................................c.............42 Wydajne pamięci masowe ...................................................c.......................................44 Obsługa metadanych rozszerzonych...................................................c........................45 Testy wzorcowe.....................................c...................................................c.........................46 Rozdział 2. Systemy plików i interoperacyjność .................................................. 49 Standaryzacja i narodziny idei współużytkowania informacji..........................................50 Zgodne urządzenia i zgodne nośniki...................................................c........................51 Sneakernet — pierwszy system współużytkowania plików .......................................53 Współużytkowanie plików przez sieć...................................................c......................55 Czym jest interoperacyjność?...................................................c.........................................56 Po co nam interoperacyjność?...................................................c........................................58 Projektowanie korporacyjnego systemu plików ...................................................c............59 Wybór rozproszonego systemu plików...................................................c....................59 Rozproszony system plików — kwestie operacyjne ..................................................61 Analiza zysków i strat dla rozproszonego systemu plików ........................................61 6 Systemy plików w Linuksie Rozdział 3. Przegląd systemów plików z kroniką................................................. 63 Wyszukiwanie, sprawdzanie i montowanie systemu plików ............................................63 Spójność systemu plików...................................................c.........................................64 Wyszukiwanie i identyfikacja systemów plików...................................................c.....65 Weryfikacja spójności systemu plików ...................................................c...................68 Weryfikacja spójności systemu plików w systemie plików bez kroniki (ext2)..........69 Pobieranie informacji o systemach plików ...................................................c..............72 Wprowadzenie do systemów plików z kroniką...................................................c..............75 Zawartość dziennika systemu plików z kroniką ...................................................c......77 Położenie dziennika ...................................................c.................................................79 Weryfikacja spójności systemu plików z kroniką ...................................................c...80 Zalety systemów plików z kroniką...................................................c.................................81 Rozdział 4. System plików z kroniką: ext3 .......................................................... 83 Opis ogólny ...................................................c...................................................c.................83 Oprogramowanie narzędziowe dla systemu plików ext3..................................................88 Dodawanie do systemu operacyjnego obsługi systemu plików ext3 ................................91 Kompilacja i instalacja jądra z obsługą ext3...................................................c............92 Aktualizacja i instalacja narzędzi dodatkowych ...................................................c......96 Administracja systemami plików ext3 ...................................................c...........................99 Tworzenie systemu plików ext3 ...................................................c..............................99 Określanie rozmiaru dziennika systemu plików ext3 ...............................................101 Określanie położenia dziennika systemu plików ext3 ..............................................102 Weryfikacja informacji o typie systemu plików...................................................c....103 Montowanie systemu plików ext3 ...................................................c.........................104 Konwersja systemu plików ext2 do systemu ext3 ...................................................c.105 Ustawianie trybów rejestrowania dla plików i katalogów........................................106 Kontrola spójności systemu plików ext3 ...................................................c...............107 Zagadnienia dotyczące rozwiązywania problemów w systemie plików ext3 ..........107 Montowanie systemu plików ext3 jako ext2 ...................................................c.........110 Konwersja systemu plików ext3 do systemu ext2 ...................................................c.110 Rozdział 5. System plików z kroniką firmy IBM: JFS ......................................... 113 Opis ogólny ...................................................c...................................................c...............114 Oprogramowanie narzędziowe dla systemu plików JFS.................................................118 Dodawanie do systemu operacyjnego obsługi systemu plików JFS ...............................120 Kompilacja jądra z obsługą systemu JFS...................................................c...............120 Instalacja łat z obsługą systemu JFS dla jądra 2.4.7 .................................................120 Aktywacja obsługi systemu plików JFS w jądrze systemu Linux............................122 Kompilacja i instalacja jądra z obsługą JFS ...................................................c..........123 Instalacja programów narzędziowych systemu JFS .................................................124 Administracja systemami plików JFS...................................................c..........................125 Tworzenie systemu plików JFS ...................................................c.............................126 Określanie rozmiaru dziennika w systemie plików JFS ...........................................127 Pozostałe opcje tworzenia systemu plików JFS...................................................c.....129 Montowanie systemu plików JFS ...................................................c..........................129 Kontrola spójności systemu plików JFS ...................................................c................130 Polecenie xpeek ...................................................c...................................................c..134 Rozdział 6. System plików z kroniką: ReiserFS ................................................. 137 Opis ogólny ...................................................c...................................................c...............137 Oprogramowanie narzędziowe dla systemu plików ReiserFS........................................141 Dodawanie do systemu operacyjnego obsługi systemu plików ReiserFS ......................142 Kompilacja jądra 2.4.9 z obsługą systemu ReiserFS................................................142 Aktualizacja i instalacja narzędzi dodatkowych ...................................................c....147 Spis treści 7 Administracja systemami plików ReiserFS ...................................................c.................147 Tworzenie systemu plików ReiserFS...................................................c.....................148 Pozostałe opcje tworzenia systemu plików ReiserFS...............................................150 Montowanie systemu plików ReiserFS ...................................................c.................150 Kontrola spójności systemu plików ReiserFS ...................................................c.......154 Zmiana rozmiaru systemu plików ReiserFS ...................................................c..........156 Modyfikacja pozostałych cech systemu plików ReiserFS........................................159 Rozdział 7. System plików z kroniką: XFS ......................................................... 161 Opis ogólny ...................................................c...................................................c...............161 Przechowywanie danych w systemie plików XFS ...................................................c163 Specjalne cechy systemu XFS ...................................................c...............................166 Oprogramowanie narzędziowe dla systemu plików XFS ...............................................168 Dodawanie do systemu operacyjnego obsługi systemu plików XFS..............................171 Kompilacja jądra z obsługą systemu plików XFS ...................................................c.172 Instalacja oprogramowania narzędziowego...................................................c...........176 Administracja systemem plików XFS...................................................c..........................180 Tworzenie systemu plików XFS...................................................c............................181 Montowanie systemu plików XFS...................................................c.........................186 Konfiguracja systemu kontroli dostępu do plików i katalogów systemu XFS.........190 Kontrola spójności systemu plików XFS...................................................c...............195 Archiwizacja i przywracanie systemu plików XFS z kopii zapasowej ....................196 Rozwiązywanie problemów dotyczących systemu plików XFS ..............................200 Rozdział 8. Pozostałe systemy plików z kroniką................................................ 205 Komercyjne systemy plików z kroniką — ujęcie historyczne........................................206 System plików VERITAS ...................................................c............................................207 Rozdział 9. Zarządzanie woluminami logicznymi................................................ 209 Zarządzanie woluminami logicznymi — opis ogólny ...................................................c.209 LVM i różne typy systemów plików...................................................c............................211 Zagadnienia administracyjne ...................................................c.................................212 Zagadnienia operacyjne ...................................................c.........................................213 Zagadnienia wydajnościowe...................................................c..................................214 Dodawanie do systemu operacyjnego obsługi systemu zarzcądzania woluminami logicznymi ...................................................c............................................215 Kompilacja jądra z obsługą systemu LVM...................................................c............215 Kompilacja i instalacja oprogramowania narzędziowego ........................................217 Administracja i korzystanie z systemu zarządzania woluminami logicznymi................218 Tworzenie woluminów fizycznych...................................................c........................218 Tworzenie grupy woluminów ...................................................c................................219 Pobieranie informacji o woluminie fizycznym...................................................c......220 Dodawanie do grupy woluminów nowych urządzeń pamięci masowych ................221 Pobieranie informacji o grupie woluminów ...................................................c..........222 Tworzenie woluminu logicznego...................................................c...........................222 Zwiększanie rozmiaru woluminu logicznego ...................................................c........224 Zmniejszanie rozmiaru woluminu logicznego...................................................c.......225 Usuwanie woluminów logicznych, grup woluminów i woluminów fizycznych......225 Polecenia systemu LVM — podsumowanie ...................................................c................226 LVM i RAID ...................................................c...................................................c.............228 Poziomy macierzy RAID...................................................c.......................................229 Kompilacja jądra z programową obsługą macierzy RAID .............................................231 Tworzenie urządzeń systemu RAID ...................................................c............................231 Połączenie macierzy RAID i systemu LVM ...................................................c................233 8 Systemy plików w Linuksie Rozdział 10. Porównanie wydajności systemów plików z kroniką ........................ 235 Ocena systemów plików z kroniką...................................................c...............................235 Środowisko testowe..................................................c...................................................c....237 Test Bonnie ...................................................c...................................................c...............238 Test IOzone ...................................................c...................................................c...............241 Test Postmark...................................................c...................................................c............243 Test tworzenia i usuwania plików...................................................c................................245 Zwycięzcą został… ...................................................c...................................................c...246 Rozdział 11. Przegląd rozproszonych systemów plików ....................................... 247 Wprowadzenie do rozproszonych systemów plików ...................................................c...247 Buforowanie plików w rozproszonych systemach plików..............................................251 Zasady działania rozproszonych systemów plików ...................................................c.....254 Zalety operacyjne rozproszonych systemów plików ...................................................c...256 Niektóre dostępne rozproszone systemy plików...................................................c..........258 Rozdział 12. Rozproszony system plików: NFS..................................................... 261 Opis ogólny ...................................................c...................................................c...............261 Jak działa NFS ...................................................c...................................................c....263 Porównanie różnych wersji systemu NFS ...................................................c.............266 Procesy systemu NFS ...................................................c............................................268 Automatyczne montowanie woluminów NFS ...................................................c.......269 Uwierzytelnianie w systemie NFS...................................................c.........................269 Dodatkowe informacje o systemach NFS i NIS ...................................................c....271 Oprogramowanie narzędziowe systemu NFS ...................................................c..............271 Instalacja systemu NFS ...................................................c................................................273 Aktywacja obsługi systemu NFS w jądrze systemu Linux.......................................273 Kompilacja i instalacja jądra z obsługą systemu NFS ..............................................276 Kompilacja i instalacja programów narzędziowych systemu NFS...........................277 Kompilacja i instalacja systemu NIS ...................................................c.....................278 Administracja systemem plików NFS...................................................c..........................279 Konfiguracja serwera NFS...................................................c.....................................279 Konfiguracja systemu NIS...................................................c.....................................281 Konfiguracja klienta systemu NIS ...................................................c.........................283 Montowanie zdalnych systemów plików udostępnianych przez serwer NFS ..........285 Rozdział 13. Rozproszony system plików: OpenAFS ............................................ 287 Opis ogólny ...................................................c...................................................c...............288 Buforowanie w systemie OpenAFS...................................................c.......................290 Zarządzanie spójnością bufora w systemie OpenAFS..............................................291 Zarządzanie i organizacja danych w systemie OpenAFS .........................................292 Replikacja w systemie OpenAFS...................................................c...........................294 Wykonywanie kopii zapasowych woluminów systemu OpenAFS ..........................295 Uwierzytelnianie w systemie OpenAFS ...................................................c................296 Listy kontroli dostępu w systemie OpenAFS ...................................................c........299 Procesy serwera systemu OpenAFS ...................................................c......................303 Procesy klienta systemu OpenAFS...................................................c........................304 Dodatkowe informacje o systemie OpenAFS...................................................c........305 Oprogramowanie narzędziowe dla systemu OpenAFS...................................................c306 Instalacja i konfiguracja systemu OpenAFS ...................................................c................311 Kompilacja systemu OpenAFS...................................................c..............................311 Instalacja pierwszego serwera OpenAFS...................................................c...............312 Instalacja klienta systemu OpenAFS ...................................................c.....................323 Instalacja dodatkowych serwerów OpenAFS ...................................................c........325 Integracja uwierzytelniania systemu Linux i OpenAFS ...........................................326 Rozwiązywanie problemów w systemie OpenAFS..................................................331 Spis treści 9 Administracja i korzystanie z systemu OpenAFS...................................................c........332 Tworzenie i montowanie woluminów OpenAFS ...................................................c..333 Replikacja woluminów OpenAFS...................................................c................................335 Zakładanie kont w systemie OpenAFS...................................................c..................337 Automatyzacja procedury zakładania kont systemu OpenAFS................................343 Ustawianie i modyfikowanie list kontroli dostępu systemu OpenAFS ....................347 Sprawdzanie i naprawa spójności woluminów systemu OpenAFS..........................351 Rozdział 14. Porównanie wydajności rozproszonych systemów plików ................. 353 Ocena rozproszonych systemów plików ...................................................c......................354 Środowisko testowe..................................................c...................................................c....355 Test tworzenia i usuwania plików...................................................c................................357 Test Postmark...................................................c...................................................c............358 Zwycięzcą został… ...................................................c...................................................c...359 Rozdział 15. Wykonywanie kopii zapasowych, przywracanie i zarządzanie systemami plików w Linuksie ..................................... 361 Kopie zapasowe...................................................c...................................................c.........362 Oprogramowanie archiwizacyjne dla systemu Linux ...................................................c..369 Jednolity system archiwizacyjny w Linuksie...................................................c...............372 System archiwizacji Amanda ...................................................c.......................................375 Amanda — opis ogólny ...................................................c.........................................375 Kompilacja i instalacja systemu Amanda ...................................................c..............377 Konfiguracja serwera systemu Amanda ...................................................c................379 Konfiguracja klientów systemu Amanda...................................................c...............386 Etykietowanie taśm...................................................c................................................387 Automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowych w systemie Amanda ......388 Przywracanie plików z kopii zapasowych systemu Amanda ...................................389 Rozdział 16. Zgodność systemów plików, interoperacyjność i adaptery systemów plików ............................................................ 391 Terminologia i ogólne zagadnienia związane z interoperacyjnością ..............................392 Interoperacyjność a korzyści finansowe ...................................................c......................395 Inne zalety interoperacyjności...................................................c......................................396 Przykład wart tysiąca słów...................................................c...........................................397 Rozdział 17. Łączność z komputerami Macintosh — protokół AppleTalk i pakiet Netatalk .......................................... 399 Opis ogólny ...................................................c...................................................c...............399 Słów kilka o AppleTalk ...................................................c.........................................401 AFP i inne skróty ...................................................c...................................................c402 Różnice pomiędzy systemami plików Linuksa i Macintosha...................................402 Źródła dodatkowych informacji o pakiecie Netatalk................................................404 Oprogramowanie narzędziowe AppleTalk i AFP dla systemu Linux.............................405 Dodawanie do systemu Linux obsługi protokołu AppleTalk..........................................406 Kompilacja jądra z obsługą protokołu AppleTalk ...................................................c.406 Aktywacja obsługi protokołu AppleTalk w jądrze systemu Linux ..........................406 Kompilacja i instalacja jądra z obsługą protokołu AppleTalk ........................................410 Instalacja pakietu Netatalk...................................................c.....................................411 Administracja pakietem Netatalk ...................................................c.................................412 Konfiguracja pakietu Netatalk w środowisku systemowym.....................................412 Korzystanie z modułów uwierzytelniających pakietu Netatalk................................415 Tworzenie osobistych plików konfiguracyjnych Netatalk .......................................416 Współużytkowanie drukarek w systemach Linux i Macintosh ................................416 10 Systemy plików w Linuksie Rozdział 18. Łączność z komputerami systemu Windows — protokół Samba ....... 419 Opis ogólny ...................................................c...................................................c...............420 Podsystem sieciowy systemu Windows...................................................c.................420 Wprowadzenie do Samby ...................................................c......................................422 Współpraca systemów Windows i Linux — podsumowanie ...................................423 Oprogramowanie implementujące obsługę sieci systemu Windows w systemie Linux ....425 Dodawanie obsługi systemu plików SMB do systemu Linux.........................................426 Kompilacja jądra systemu Linux z obsługą systemu plików SMB ..........................427 Aktywacja obsługi systemu plików SMB w jądrze systemu Linux .........................427 Kompilacja i instalacja jądra z obsługą SMB ...................................................c........430 Instalacja pakietu Samba...................................................c........................................430 Uruchamianie Samby podczas inicjalizacji systemu ...................................................c...431 Korzystanie z systemów plików Windows w systemach Linux .....................................432 Administracja i korzystanie z Samby...................................................c...........................433 Zaczynamy — konfiguracja Samby...................................................c.......................434 Uruchamianie Samby...................................................c.............................................437 Korzystanie z katalogów systemu Linux w systemach Windows ............................437 Rozdział 19. Obsługa systemu plików NetWare w Linuksie ................................. 439 Opis ogólny ...................................................c...................................................c...............439 Sieci w środowisku Netware — podstawy ...................................................c............440 Obsługa NetWare w systemie Linux ...................................................c.....................444 Oprogramowanie narzędziowe obsługujące sieci NetWare w systemie Linux ..............447 Serwery plików Netware w Linuksie...................................................c.....................447 Oprogramowanie obsługujące protokół NCP w systemie Linux..............................448 Dodawanie obsługi sieci NetWare do systemu operacyjnego Linux..............................453 Kompilacja jądra z obsługą protokołu IPX...................................................c............453 Instalacja pakietu ncpfs...................................................c..........................................461 Administracja i korzystanie z obsługi sieci NetWare w Linuksie ..................................462 Wyświetlanie dostępnych serwerów...................................................c......................462 Montowanie woluminów NetWare za pośrednictwem NCP ....................................463 Korzystanie z drukarek NetWare w systemie Linux ................................................464 Zawartość i tryb dostępu do pliku konfiguracyjnego NCP.......................................464 Diagnostyka ruchu sieciowego interfejsu IPX w systemie Linux ............................466 Eksportowanie katalogów linuksowych w sieci NetWare ..............................................468 Dodatek A Korzystanie z płyty CD-ROM: instalacja, aktualizacja i kompilacja jądra ........................................................ 471 Instalacja kodu źródłowego jądra...................................................c.................................473 Łatanie jądra...................................................c...................................................c..............474 Konfiguracja jądra...................................................c...................................................c.....476 Identyfikacja sprzętu zainstalowanego w systemie ..................................................478 Identyfikacja sprzętu na podstawie komunikatów inicjalizacji jądra .......................478 Identyfikacja sprzętu za pośrednictwem programów narzędziowych ......................481 Pozyskiwanie informacji o sprzęcie za pośrednictwem systemu plików /proc ........483 Korzystanie z programów konfiguracji jądra systemu Linux...................................484 Kompilacja jądra systemu Linux...................................................c..................................487 Instalacja nowego jądra...................................................c................................................488 Ładowanie nowego jądra ...................................................c.............................................489 Aktualizacja programu rozruchowego LILO...................................................c.........490 Aktualizacja programu rozruchowego GRUB...................................................c.......493 Skorowidz....................................................................................... 495 Rozdział 7. System plików z kroniką: XFS Niniejszy rozdział zawiera opis systemu plików z kroniką XFS, opracowanego przez firmę Silicon Graphics Inc. (SGI) na potrzeby systemu operacyjnego IRIX, a następnie udostępnionego w roku 2000 społeczności linuksowej i reszcie świata jako oprogra- mowanie open source. Rozdział rozpocznie się od ogólnej charakterystyki systemu XFS i omówienia tych cech projektu i implementacji, które czynią go wysokowydajnym systemem plików z kroniką; następnie przedstawiony zostanie opis sposobu dodania obsługi systemu plików XFS do systemu operacyjnego Linux. Ostatnią część rozdziału tradycyjnie zajmie omówienie kwestii związanych z administracją i korzystaniem z sys- temu plików XFS, obejmujące również omówienie procedury manualnej weryfikacji spójności systemu plików i metod rozwiązywania ewenrtualnych problemów. Opis ogólny System plików XFS jest wysokowydajnym systemem plików z kroniką, którego od konkurentów (będących również bohaterami tej książki) odróżniają pewne istotne cechy. Oto niektóre z głównych przyczyn wyższości systemu XFSr:   System XFS był od dawna wykorzystywany w różnych systremach komputerowych, jest więc gruntownie przetestowany. System XFS obsługuje (przez umieszczenie ich w specjarlnym obszarze systemu plików) pliki udostępniane w czasie rzeczywristym. System XFS udostępnia obsługę rozszerzonych list konrtroli dostępu do plików i katalogów. Zaawansowane funkcje kontroli dostępu, rtakie jak listy kontroli dostępu wspomagające standardowe zabezpieczenia sysrtemu Linux, są w przypadku pozostałych systemów plików dla Linukrsa w fazie planowania; działające implementacje takich mechanizmów można pókri co spotkać jedynie w zaawansowanych rozproszonych systemach plikrów, takich jak AFS. System XFS korzysta z zaawansowanych algorytmów wysrzukiwania plików i katalogów oraz alokacji przestrzeni dyskowej. 162 Systemy plików w Linuksie Najbardziej interesującą z tych cech jest fakt, że system był wykorzystywany w śro- dowiskach produkcyjnych od 1994 roku, działając na każdej stacji roboczej SGI w ty- siącach instalacji na całym świecie. Ponieważ system plików ma historię dłuższą nawet od historii standardowego linuksowego systemu plikórw ext2, wybór systemu XFS czy to na użytek prywatny, czy też jako systemu produkcyjnego jest stosunkowo bezpieczną inwestycją. Stabilność i historia systemu plików to ważny czynnik wpływający na decyzję o zastosowaniu systemu plików w każdym środowisku, zwłaszcza w przypadku systemów produkcyjnych lub akademickich. Co prawda wdrożenie systemu plików XFS w systemie Linux może potencjalnie spowodować problemy — systemowy kod obsługi systemów plików i woluminów logicznych różni się całkowicie od kodu XFS. Jednakże tysiące zadowolonych użytkowników i administratorów daje poczucie zaufania do kodu systemu XFS, jego potencjalnie wysokiej wydajności i krótkich czasów przeładowania (i przy- wracania do stanu spójnego). Osobom nie znającym firmy Silicon Graphics przypomnę, że firma ta zadebiutowała na początku lat osiemdziesiątych jako producent stacji roboczych wielkości pralki automatycznej. W stacjach tych kładziono nacisk na wysokowydajne przetwarzanie potokowe grafiki o dużej rozdzielczości. Przy takim nacisku na efektywność przetwa- rzania grafiki potrzebny był wysokowydajny system plików, umożliwiający przecho- wywanie efektów obróbki graficznej. Pierwszy własny system plików firmy SGI nosił nazwę EFS i był w zasadzie opartą na koncepcji obszarów wersją uniksowego syste- mu Berkley Fast File System (FFS), wspomnianego w rozdziale 1., zatytułowanym „Wprowadzenie do systemów plików”. W wyniku wzrostu pojemności i wydajności dysków twardych SGI zdecydowała się na implementację nowego systemu plików, XFS, rozszerzonego w stosunku do poprzednika o funkcje kroniki i eliminującego wiele ograniczeń systemów FFS i EFS, takich jak wstępna alokacja i-węzłów systemu plików. Premierowe wydanie systemu plików XFS miało miejsce w roku 1994 przy okazji wy- dania systemu operacyjnego IRIX 5.3 — od tej pory system XFS był stale rozszerzany i ulepszany. Jako producent uznanych stacji roboczych, przystosowanych do grafiki wysokiej roz- dzielczości i multimediów, firma SGI opracowując system plików XFS brała pod uwagę następujące kwestie: wysoką przepustowość strumieni audio i wideo obsługę dużych plików wymaganych przy przetwarzaniu serkwencji wideo i pracy z programami graficznymi zdolność do przechowywania gigantycznych ilości danych obsługę dużej liczby plików (a tym samym obsługę dużych rkatalogów) Oto interesująca dygresja: w okresie formowania sieci World Wide Web stacje robocze firmy SGI były ogólnie znane jako znakomite serwery WWW i węzły usługodawców internetowych (ISP) obsługujące wielu użytkowników. Podstawowym powodem takiej popularności stacji SGI jako serwerów WWW była szybkość wykonywania operacji WE-WY, obsługa wielu plików i katalogów oraz łatwość rozszerzania istniejącego systemu plików w celu obsługi większej liczby użytkowników, plików czy katalogów. Brzmi znajomo? Oczywiście — są to cechy systemu plików uXFS. Rozdział 7. ♦ System plików z kroniką: XFS 163 Przechowywanie danych w systemie plików XFS System plików XFS to w pełni 64-bitowy system plików złożony z trzech podstawo- wych obszarów: sekcji danych, w której przechowywane są właściwe danre i metadane systemu plików; dziennika, w którym rejestrowane są transakcje opisrujące zmiany metadanych systemu plików (dziennik jest zwykle podczas normalrnego działania systemu plików zapisywany sekwencyjnie; odczyt następuje pordczas montowania systemu XFS); opcjonalnej sekcji czasu rzeczywistego (ang. real-time), służącej do przechowywania danych plików wymagających ciągłych,r szybkich operacji WE-WY (podwoluminy czasu rzeczywistego są w syrstemie Linux w fazie rozwoju i obecnie nie powinny być wykorzystywrane w systemach produkcyjnych). Sekcja danych systemu plików XFS jest podzielona na grupy alokacji (patrz rysunek 7.1). Grupy alokacji są niewidocznymi dla użytkowników, rozłącznymi podzbiorami prze- strzeni dyskowej, dostępnej w sekcji danych systemu plików XFS. Odpowiadają kon- cepcji grup cylindrów, zastosowanej w systemie FFS. Grupy alokacji dzielą system plików XFS na niezależne pule przestrzeni dyskowej ro rozmiarach od 0,5 do 4 GB. Rysunek 7.1. Organizacja systemu plików XFS na dysku Napęd dysków Systemy plików Grupy alokacji Każda grupa alokacji utrzymuje własne struktury danych zarządzające wolnym miej- scem, i-węzłami oraz blokami zajętymi w ramach grupy alokacji. Takie podejście ma szereg zalet, między innymi: Grupy alokacji mogą korzystać z względnych wskaźników rbloków i i-węzłów, co pozwala zaoszczędzić miejsce w wewnętrznych strukrturach danych grup alokacji. Alokacja przestrzeni wewnątrz grupy alokacji tworzyr kolejny poziom pośredni w mechanizmie alokacji odwołań do bloków, zwiększającr potencjalny rozmiar systemu plików XFS w porównaniu do systemów zmuszonrych do utrzymywania jawnych i bezwzględnych wskaźników bloków. 164 Systemy plików w Linuksie Utrzymywanie struktur danych, takich jak superbloki, drla każdej grupy alokacji zwiększa wydajność przez redukcję opóźnień blokad i umrożliwia równoległą (współbieżną) obsługę operacji przydziału i dostępu dor bloków w różnych grupach alokacji. Podział systemu plików na pewną liczbę grup alokacjir, z których każda utrzymuje własne struktury danych, ułatwia zmiany rrozmiaru systemu plików. Zmiany te polegają na prostym dodaniu do systemu plrików nowych grup alokacji. W uproszczeniu procesu zwiększania rozmiaru systemur plików pomagają również inne zaawansowane funkcje systemu plików XFS, takie jak dynamiczna alokacja i-węzłów. Jednym z założeń techniki grup cylindrów, wprowadzonej w systemie FFS, było pro- mowanie koncepcji skupienia dysku (ang. disk locality), polegającej na przydzielaniu bloków danych przynależących do tego samego pliku czy katalogu w tej samej grupie cylindrów. Mechanizm taki pozwala zmniejszyć narzuty czasowe związane z koniecz- nością wielokrotnego przesuwania głowic podczas dostępu do pliku. Rozmiar grup alokacji, stosowany w systemie XFS, redukuje prawdopodobieństwo umieszczenia kolejnych bloków danych pliku czy katalogu w bezpośrednim sąsiedztwie, w zamian wprowadzono więc pojęcie skupienia logicznego (ang. logical locality), polegającego na optymalnym w ramach grupy alokacji rozmieszczeniu wszystkich obszarów dys- kowych przypisanych do danego pliku. Aby zwiększyć wydajność operacji przydziału przestrzeni dyskowej do plików, system XFS w miejsce metody alokacji pojedynczych bloków stosuje model alokacji oparty na obszarach (ang. extents). Zgodnie z rysunkiem 7.2, obszary są szeregami przylegają- cych do siebie wolnych bloków dyskowych, alokowanych wspólnie. Struktury danych, identyfikujące lokalizację dyskową plików i katalogów w systemach plików opartych na alokacji, przechowują (zamiast ciągu bloków i wskaźników bloków pośrednich) początkowe położenie pierwszego bloku obszaru i jego długość. Rysunek 7.2 prezentuje różnicę pomiędzy alokacją opartą na blokach a alokacjrą całych obszarów. Zastosowanie modelu alokacji obszarów pomaga zachować główny cel koncepcji sku- pienia dysku, a ponadto: daje wyższą wydajność operacji przydziału w porównaniru z operacjami przydziału wielu pojedynczych bloków; daje wyższą wydajność odczytu danych pliku, ponieważ blroki mogą być odczytywane bezpośrednio po sobie, bez konieczności odrszukiwania kolejnych bloków na całej powierzchni dysku; zwiększenie wydajnrości operacji odczytu zwiększa z kolei współbieżność operacji dostępu do wierlu plików w grupie alokacji lub w całym systemie plików; redukuje rozmiar struktur danych niezbędnych do przecrhowywania informacji o przestrzeni dyskowej przydzielonej do pliku, zwięrkszając wydajność i redukując łączny rozmiar metadanych systemu plików; redukuje liczbę operacji wyszukiwania wymaganych podrczas odczytu istniejącego pliku; odczyt pojedynczego obszaru jestr szybszy niż odczyt wielu osobnych wskaźników bloków; Rozdział 7. ♦ System plików z kroniką: XFS 165 Blok danych Blok danych Blok danych I-węzeł Informacje i-węzła Wskaźnik obszaru Wskaźnik obszaru Wskaźnik obszaru Wskaźnik obszaru Wskaźnik obszaru Wskaźnik obszaru Wskaźnik obszaru Blok danych Blok danych Blok danych Blok danych Blok danych Blok danych Rysunek 7.2. Modele alokacji w systemach plików opartych na blokach i w systemach plików opartych na obszarach I-węzeł Informacje i-węzła Blok bezpośredni Blok bezpośredni Blok bezpośredni Blok bezpośredni Blok bezpośredni Blok bezpośredni Blok bezpośredni Blok pośredni Blok pośredni stopnia II Blok pośredni stopnia III Alokacja z wykorzystaniem bloków Alokacja z wykorzystaniem obszarów redukuje fragmentację plików, zwiększając szansę zmrieszczenia wszystkich danych związanych z danym plikiem w ciągłym obszarze dysku. System plików XFS korzysta też z zaawansowanego mechanizmu przydziału opóź- nionego, stosowanego podczas zapisu plików na dysk. Algorytm ten umożliwia sys- temowi XFS optymalizację alokacji obszarów dla nowych i aktualizowanych plików. Dzięki redukcji liczby osobnych operacji zapisu w systemie plików osiągnięto również zwiększenie wydajności tych operacji. Poza korzystaniem z koncepcji obszarów, system XFS stosuje podczas tworzenia ka- talogu pewne heurystyki, mające na celu dalsze zwiększenie wydajności. Każdy nowy katalog tworzony w systemie plików XFS jest umieszczany w innej grupie alokacji niż jego katalog nadrzędny, a dla przyszłych elementów katalogu rezerwowana jest pewna ilość ciągłej przestrzeni dyskowej. System XFS próbuje również alokować i-węzły plików i obszary w bezpośrednim sąsiedztwie dyskowego obszaru katalogu, w którym pliki te zostały założone. Podobnie jak każdy inny linuksowy system plików, metadane związane z każdym z pli- ków i katalogów systemu plików utrzymywane są w systemie XFS w strukturach zwa- nych i-węzłami. Jednakże system XFS alokuje i-węzły w miarę potrzeby (dynamicznie), nie marnując czasu na wstępną alokację i-węzłów podczas zakładania systemu plików. Zmniejsza to ilość zajętego miejsca, zajmowanego przez i-węzły nie istniejących jeszcze plików i katalogów. Co ważniejsze, dzięki takiemu podejściu zwiększana jest elastyczność systemu plików XFS, nie jest on bowiem ograniczony do konkretnej liczby plików i katalogów. Każdy system XFS może zawierać dowolną liczbę plików i katalogów, ograniczoną jedynie ilością dostępnego miejsca i przestrzenią adresową 64-bitowych 166 Systemy plików w Linuksie wewnętrznych struktur danych. Ułatwia to znacznie operacje rozszerzania istniejących systemów plików XFS, odpada bowiem konieczność wykonywania żmudnych ćwiczeń w rodzaju wykonywania kopii danych, zwiększania rozmiaru systemu plików i przy- wracania danych z kopii zapasowej. Do systemu plików mogą być w prosty sposób dodawane nowe grupy alokacji — ope- racje takie wymagają jedynie niewielkich zmian metadanych systemu plików, nie jest bowiem konieczna wstępna alokacja i-węzłów, a większość struktur danych, odnoszących się do nowych grup alokacji, przechowywanych jest wewnątrz tychże grup. Jedynym rzeczywistym ograniczeniem zwiększania rozmiaru systemu plików XFS jest to, że nowe grupy alokacji muszą mieć ten sam rozmiar, co grupy alokacji utworzone podczas zakładania systemu plików. Rozmiar bloków logicznych, wykorzystywanych przez system XFS (podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych systemów plików), waha się od 512 bajtów do 64 kB. W połączeniu z 64-bitowymi strukturami danych daje to maksymalny rozmiar systemu plików wynoszący 18 petabajtów (18 milionów gigabajtów) przy maksymalnym roz- miarze pliku wynoszącym 9 petabajtów. Co prawda system operacyjny Linux ograni- cza rozmiar obsługiwanych urządzeń blokowych w znacznie większym stopniu, ale w momencie, w którym z jądra Linuksa usunięte zostaną te ograniczenia, system plików XFS będzie już gotów do wykorzystania nowych możliwoścri. Specjalne cechy systemu XFS System plików XFS obsługuje wewnętrznie tzw. rzadkie pliki (ang. sparse files), będące plikami o dużych rozmiarach zawierającymi stosunkowo niewielkie ilości danych. Dane te mogą być zapisywane do dowolnego miejsca pliku rzadkiego, bez konieczności przydzielania z góry większej ilości miejsca niż jest to potrzebne do przechowywania danych pliku (poza pewną niewielką ilością metadanych systemu plików). Mimo że rozmiar plików rzadkich zwracany przez system plików jest zawsze ich rozmiarem maksymalnym, bloki danych są do niego przydzielane dopiero podczas zapisu danych w pliku — odczyt niezapisanego wcześniej fragmentu pliku da w wyniku blok wy- pełniony zerami. Pliki rzadkie świetnie nadają się do niektórych baz danych i innych dużych, podzielonych na rekordy plików; aplikacje korzystające z plików rzadkich mają dostęp do znacznej przestrzeni adresowej, nie marnując przy okazji przestrzeni dyskowej, której jeszcze nie wykorzystują. Pojęcie logicznego rozmiaru pliku rzadkiego i metody alokacji bloków w takim pliku ilustruje rysunek 7.3. Na wydajność systemu plików XFS pozytywny wpływ ma nie tylko implementacja koncepcji grup alokacji i metody alokacji opartej na obszarach; system XFS przewyższa inne systemy plików również dzięki przechowywaniu metadanych systemu plików w węzłach zrównoważonych drzew binarnych (B+drzew). Koncepcja B+drzew omó- wiona została w rozdziale 1., a konkretnie w podrozdziale „Model systemu plików w systemie Unix (Linux)”. System XFS wykorzystuje B+drzewa do: Zarządzania dynamicznie alokowanymi i-węzłami. I-węzłyr są przydzielane wewnątrz każdej grupy alokacji w zestawach po 64 i-węzrły, a B+drzewo odwzorowuje zarówno ich położenie, jak i to, które ir-węzły z danego zestawu są zajęte. Rozdział 7. ♦ System plików z kroniką: XFS 167 Rysunek 7.3. Alokacja bloków w pliku rzadkim Wirtualny rozmiar pliku rzadkiego przed zapisem Blok Blok przydzielony przydzielony Alokacja fizyczna bloków pliku Wirtualny rozmiar pliku rzadkiego po zapisie Blok Blok Blok przydzielony przydzielony przydzielony Alokacja fizyczna bloków pliku Śledzenia położenia wolnych obszarów (B+drzewa zastępująr tu mapy bitowe stosowane w tradycyjnych systemach plików). System XFSr wykorzystuje parę B+drzew do odwzorowywania stanu przydziału obszarrów w ramach każdej grupy alokacji; jedno z drzew jest indeksowanre blokami początkowymi każdego z obszarów (co pomaga w minimalizacji fragmenrtacji podczas przydzielania obszarów), drugie indeksowane jest rozrmiarem każdego z obszarów (przydatnym podczas szybkiego wyszukiwaniar wolnych obszarów o określonych rozmiarach). Indeksowania nazw wpisów katalogów (w miejsce liniowrego przeszukiwania katalogów stosowanego w tradycyjnych systemach plikórw). Ponieważ nazwy plików mają zmienną długość (od 1 do 256 znaków), B+drzewa przechowujące nazwy wpisów katalogu wykorzystują jako klucze indeksujące 4-bajtowe skróty nazw plików. Korzystanie z kluczy o ustalonym rozmiarrze wprowadza jednak niekiedy (w wyniku kolizji skrótów kluczy) koniecznorść dwukrotnego przeszukania drzewa. Odwzorowywania przydziału obszarów do pliku, dzięki rczemu zwiększana jest liczba bezpośrednich wpisów obszarów przechowywana w porjedynczym i-węźle. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że głównym zadaniem stacji roboczych firmy SGI było efektywne przetwarzanie strumieni multimedialnych, wymagania co do wydaj- ności systemu plików XFS nie będą dla nas specjalnie zaskakujące. Jednakże poza wspólnymi dla wszystkich nowoczesnych systemów plików cechami zwiększającymi wydajność, takimi jak alokacja obszarów, dynamiczny przydział i-węzłów i szerokie wykorzystanie B+drzew, system XFS posiada pewne szczególne cechy, zapewniające mu wydajność wymaganą przez zaawansowane aplikacje mrultimedialne. Najbardziej interesującą z tych cech jest unikalna zdolność tworzenia podwoluminów czasu rzeczywistego (ang. real-time volumes), zapewniających utrzymanie tzw. GRIO (Guaranted Ratio I/O), czyli gwarantowanej przepustowości operacji wejścia-wyjścia. Woluminy te przeznaczone są na użytek plików wymagających przesyłania z ustaloną 168 Systemy plików w Linuksie szybkością transmisji. Podwoluminy czasu rzeczywistego systemu XFS to fragmenty systemu plików, przechowujące wyłącznie dane plików przetwarzanych w czasie rze- czywistym. Wszystkie metadane związane z tymi plikami przechowywane są w głównej części systemu plików. Wskazanie, że dany plik wymaga operacji czasu rzeczywistego, odbywa się za pośrednictwem wywołania funkcji KQEVN podczas tworzenia pliku. Istniejące pliki mogą zostać skopiowane do obszaru czasu rzeczywistego za pośred- nictwem polecenia ZHUATVER, które automatycznie nadaje plikom atrybuty plików prze- twarzanych w czasie rzeczywistym. Podwoluminy czasu rzeczywistego systemu plików XFS korzystają z odmiennej strategii przydziału bloków, zoptymalizowanej pod kątem szybkiej alokacji i minimalnej fragmentacji. Metoda ta nie jest tak sprawna, jak metoda stosowana w standardowych obszarach systemu plików XFS, gwarantuje jednak szybką alokację i minimalne narzuty związane z przesunięcirami głowic podczas dostępu do pliku. Obsługa podwoluminów czasu rzeczywistego w systemie Linux nie jest jeszcze kompletna. Funkcja ta nie powinna być więc stosowana (według stanu z okresu powstawania tej książki). Cierpliwości! Podsumowując, system XFS to wysokowydajny system plików, korzystający z wyrafino- wanych algorytmów, struktur danych i zaawansowanych funkcji heurystycznych. Grun- towne przetestowanie i wieloletnia historia systemu jako podstawowego systemu plików stacji roboczych firmy SGI wskazuje, że system ten jest jednym z poważniejszych kan- dydatów dla środowisk produkcyjnych kontrolowanych przez system operacyjny Linux. Oprogramowanie narzędziowe dla systemu plików XFS Jak dotychczas żadna z wykorzystywanych przeze mnie komercyjnych dystrybucji systemu Linux nie zawierała obsługi systemu plików XFS. To, czy dana dystrybucja zawiera obsługę systemu plików XFS, zależy wyłącznie od dobrej woli osób przygo- towujących pakiety dystrybucyjne. W bieżącym podrozdziale przedstawię programy narzędziowe dla systemu XFS i pakiety linuksowe, w których narzędzia te można znaleźć. Jeżeli Twoja dystrybucja Linuksa nie zawiera obsługi systemu plików XFS, możesz dodać ją samodzielnie, pobierając uprzednio: kod źródłowy lub pliki binarne odpowiedniej wersji jąrdra systemu Linux, obsługującej system XFS; kod źródłowy i łaty programowe z obsługą systemu XFSr dla aktualnie stosowanej wersji jądra; kod źródłowy lub pliki binarne pakietów, które zawierrają narzędzia służące do montowania, modyfikacji i administracji systememr XFS. Jeżeli stosowana przez Ciebie dystrybucja Linuksa i stosowana w niej wersja jądra systemowego nie obsługuje systemu plików XFS, na płycie CD-ROM dołączonej do książki znajduje się przykładowy kod źródłowy jądra (w podkatalogu /kernels) oraz Rozdział 7. ♦ System plików z kroniką: XFS 169 łaty programowe przystosowujące jądro do obsługi systemu XFS (w podkatalogu /xfs). Procedury instalacji kodu źródłowego jądra, łat oraz kompilacji jądra omówione zostały w dalszej części rozdziału. Jeżeli Twoja dystrybucja nie uwzględnia obsługi systemu plików XFS, oprócz jądra będziesz musiał zainstalować i skompilować kilka pakietów programów narzędziowych, umożliwiających instalację, stosowanie i administrowanie systemem plików XFS. Poniżej znajduje się lista programów narzędziowych dla systemu XFS. Są one umieszczone w podkatalogu /xfs płyty CD-ROM dołączonej do książki.     CEN lub nowszy — służy do obsługi list kontroli dostępu dro plików i katalogów systemu plików XFS. Listy kontroli dostępu (ACL) stanowią otwarty, konfigurowalny zestaw uprawnień w stosunku do plikórw i katalogów, które możemy przypisywać poszczególnym użytkownikom i ich grrupom. Listy kontroli dostępu systemu XFS są zgodne z proponowanrą wersją standardu POSIX 1003.1e (nie jest to co prawda najbardziej aktualny rstandard, ale należy docenić chęć jakiejkolwiek standaryzacji list kontrolri dostępu implementowanych przez SGI w systemie XFS). EJCEN — pozwala na modyfikację, analizę lub usunięcie użytrkownika, grupy, maski lub innych obiektów listy kontroli dostępu w strosunku do wybranych plików lub katalogów. IGVHCEN — pozwala analizować listy kontroli dostępu do plikrów i katalogów. UGVHCEN — pozwala ustawiać atrybuty list kontroli dostępu dor plików i katalogów. CVVT lub nowszy — udostępnia obsługę rozszerzonych atrybutów plików i katalogów systemu plików XFS. Atrybuty rozszerzone rto pary typu nazwa- wartość, które można przypisać do różnych obiektów systermu plików i które można przypisać do różnych obiektów systemu plików. Atryrbuty rozszerzone mogą być wykorzystywane do przekazywania wskazówek ordnoszących się do zawartości plików. Wskazówkami tymi może być np. rrodzaj stosowanego zestawu znaków, istnienie podglądu plików graficznyrch itp.. CVVT — służy do dodawania, tworzenia i usuwania atrybutówr rozszerzonych plików. FOCRK lub nowszy — biblioteki interfejsu Data Management API dla systemu plików XFS. DMAPI to standardowy interfejs rprogramistyczny (API) dla systemu zarządzania pamięciami wielopoziomowrymi (ang. hierarchical storage management). System ten zdefiniowany został przez konsorcjum Xr/Open w dokumencie „System Management: Data Storage Managemernt (XDSM) API” (w lutym 1997 roku). ZHUFWOR lub nowszy — program narzędziowy do wykonywania koprii zapasowej i przywracania danych z kopii dla systemur plików XFS; odpowiednik standardowego linuksowego zestawu FWOR/TGUVQTG. ZHUAEQR[ — narzędzie do kopiowania systemu plików XFS na jerden lub wiele urządzeń docelowych, plików itd. Źródłowy system plikórw musi być w czasie kopiowania odmontowany, aby zagwarantować jego (i dzirennika) niezmienność na czas operacji kopiowania. 170 Systemy plików w Linuksie      ZHUFS — program, za pomocą którego wykonywany jest zrzutr informacji o kontyngentach dyskowych (ang. quota) systemu plików XFS. ZHUTS — program służący do przywracania ustawienia kontynrgentów dyskowych systemu XFS na podstawie pliku wygenerowanego przezr program ZHUFS. ZHUFWOR — program przyrostowego wykonywania kopii zapasowerj systemu plików XFS; odpowiednik standardowego linuksowego prrogramu FWOR, rozszerzony o obsługę metadanych charakterystycznych drla systemu XFS, takich jak atrybuty list kontroli dostępu, identyfikratory plików itp. ZHUAGUVKOCVG — za pomocą tego narzędzia można oszacować rozmiar, rjaki zająłby istniejący katalog w systemie plików XFS. Jesrt to przydatne podczas przenoszenia istniejących systemów plików i całych hirerarchii katalogów do systemu XFS. Opcje programu umożliwiają eksperymenrtowanie z szacunkowym rozmiarem systemów plików XFS przy rórżnych rozmiarach bloków, różnych rozmiarach dziennika, różnych położeniacrh dziennika itd. ZHUAHUT — program określający optymalną dla istniejącego syrstemu plików XFS organizację systemu na dysku. Program ten działa na zamontowanym systemie plików, defragmentując system plików w celu uzyskania najlepszego możliwego zagospodarowania obszarów. ZHUKPXWVKN — program służący do sprawdzania bazy danych przyrostrowej kopii zapasowej zapisanej przez program ZHUFWOR, weryfikujący jej spójność i ewentualnie usuwający niepotrzebne (nieaktualne jurż) wpisy. ZHUTGUVQTG — program przywracający zawartość systemu plików XFSr z kopii zapasowej wykonanej programem ZHUFWOR. Program ZHUTGUVQTG może służyć do przywracania pojedynczego zestawu kopii ZHUFWOR (w tzw. trybie prostym — ang. simple mode) lub może przyrostowo przywracać hierarchiczny zbiór zestawów kopii w celu całkowitego przywrócenia zawarrtości systemu plików XFS (w trybie zbiorczym — ang. cumulative mode). ZHURTQIU lub nowszy — podstawowy zestaw programów narzędziowrych do tworzenia, rozszerzania, korygowania i weryfikacrji spójności systemów plików XFS. HUEMZHU — jeden z moich ulubionych programów dla systemu XFS.r Jest to krótki program napisany w języku C, który nirezależnie od sposobu wywołania zwraca po prostu wartość VTWG; program został dołączony jedynie dla zgodności ze standardowymi konwencjami nazewnicrzymi oprogramowania narzędziowego sprawdzającego spójność systemów plikórw. Gwarancję spójności systemu plików XFS stanowi procedura odtwarzania dziennika systemu plików podczas jego montowania. OMHUZHU — program tworzący system plików XFS. Program ten jerst wywoływany za pośrednictwem polecenia OMHUŌVZHU. Opcje programu umożliwiają operatorowi sterowanie procesem tworzenria systemu plików. Dokładniejsze omówienie tego programu znajduje się rw punkcie „Tworzenie systemu plików XFS”. ZHUACFOKP — narzędzie wykorzystujące program ZHUAFD do analizy lub modyfikacji parametrów (odmontowanego) systemu plrików XFS. Rozdział 7. ♦ System plików z kroniką: XFS 171      ZHUADOCR — program ten drukuje listę bloków dyskowych zajmowarnych przez pliki systemu XFS. ZHUAEJGEM — program sprawdzający spójność (odmontowanego lub zamontowanego w trybie tylko do odczytu) systemu plików XFS. W przypadku wykrycia błędów system plików może zostać rnaprawiony za pomocą programu ZHUATGRCKT. Jeżeli wykryte błędy są błędami potencjalnie krytycznymi, możliwe jest wykonanie kopii zapasowejr systemu za pomocą programu ZHUFWOR, jednak powodzenie tej operacji zależne jest od rordzaju uszkodzenia systemu plików. ZHUAFD — program przeznaczony do analizy i modyfikacji syrstemu plików XFS. Program ten jest rzadko wykorzystywany bezpośrednio prrzez operatora, jest za to często wywoływany przez rozmaite skryptyr administracyjne. ZHUAHTGGG — program ten zawiesza (lub przywraca) dostęp do zamontowanego systemu plików. Zawieszenie dostępu dor systemu XFS daje możliwość opróżnienia kolejki oczekujących operacrji zapisu i utworzenia chwilowo spójnego stanu systemu plików w celu wykonrania jego obrazu lub kopii zapasowej. ZHUAITQYHU — umożliwia zmianę rozmiaru istniejącego, zamontowarnego systemu plików. ZHUAKPHQ — wyświetla informacje o zamontowanym systemie plikrów XFS i weryfikuje ustawienia parametrów przekazywanych do programu ZHUAITQYHU. ZHUANQIRTKPV — drukuje zawartość dziennika systemu plików XFS. Polrecenie to jest zwykle używane w procesie diagnozowania błędrów systemu plików. ZHUAOMHKNG — tworzy jeden lub więcej plików o określonych rozmiarrach. ZHUAPEJGEM — drukuje listę i-węzłów oraz ścieżek (względem punktru montowania) dostępu do plików, do których te i-węzły rsię odnoszą. ZHUATGRCKT — umożliwia naprawę uszkodzeń i niespójności systemu rplików XFS wykrytych przez program ZHUAEJGEM. ZHUATVER — kopiuje jeden lub więcej plików do sekcji czasu rrzeczywistego systemu plików XFS. Dodawanie do systemu operacyjnego obsługi systemu plików XFS Wiemy już, że obsługa systemu plików XFS nie jest na razie dostępna w żadnej ze „skle- powych” dystrybucji systemu Linux, z których miałem okazję korzystać. Na szczęście możliwość dodawania do systemu operacyjnego nowych usług systemowych i aplikacji to jedna z najbardziej fascynujących cech systemu Linurx. 172 Systemy plików w Linuksie Bieżący podrozdział zawiera podręczną instrukcję kompilacji i instalacji jądra z obsługą systemów plików XFS, oraz informacje dotyczące instalacj
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Systemy plików w Linuksie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: