Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 003657 22425179 na godz. na dobę w sumie
Sytuacja prawna przedsiębiorcy podczas kontroli - ebook/pdf
Sytuacja prawna przedsiębiorcy podczas kontroli - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 135
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-935855-4-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

 

Niniejsza publikacja ukazuje w sposób wyczerpujący zagadnienia związane z procedurą kontroli, dokonywanej w przedsiębiorstwie przez takie instytucje państwowe jak:

- Państwowa Inspekcja Pracy,

- Państwowa Inspekcja Handlowa,

- Państwowa Inspekcja Sanitarna,

- Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna,

- Inspekcja Transportu Drogowego,

- Państwowy Nadzór Geodezyjny i Kartograficzny,

- Policja i prokuratura,

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu,

- Centralne Biuro Śledcze i Centralne Biuro Antykorupcyjne,

- organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego.

 

Poradnik porusza kwestie związane m.in. z zasadami prowadzenia kontroli i jej prawnymi skutkami, prawami i obowiązkami osób kontrolowanych i kontrolujących oraz dokumentacją kontrolną.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sławomir Turkowski _______________________________ PODCZAS KONTROLI SYTUACJA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY _______________________________ jak zachować się podczas kontroli jak bronić się przed nią, gdy jest bezprawna WARSZAWA 2012 2 SYTUACJA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI Sławomir Turkowski WARSZAWA 2012 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli 3 SYTUACJA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI Sławomir Turkowski Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 r. Wydanie I © Copyright by Sławomir Turkowski ISBN: 978-83-935855-4-0 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli SPIS TREŚCI 4 WSTĘP ................................................................................................................................ 12 Ogólne cele kontroli ....................................................................................................... 13 Nadzór, rewizja, inspekcja i weryfikacja ...................................................................... 13 Nieobecność przedsiębiorcy podczas czynności kontrolnych .................................... 14 Prawa i obowiązki kontrolującego ................................................................................ 15 Postępowanie w razie wątpliwości ................................................................................ 16 Dokumentacja związana z kontrolą .............................................................................. 16 Informacje, które muszą znaleźć się w książce ............................................................ 18 Status przedsiębiorcy ..................................................................................................... 19 Okres trwania czynności kontrolnych ......................................................................... 20 Ramy czasowe wyznaczone przez orzecznictwo .......................................................... 21 Czas trwania wszystkich kontroli .................................................................................. 21 Rekomendacja komisji europejskiej ............................................................................ 22 Przedsiębiorca niezależny, partnerski oraz powiązany .............................................. 22 Wyjątkowe przesłanki wydłużenia czasu kontroli ...................................................... 23 Przerwy w czynnościach kontrolnych .......................................................................... 24 Brak przesłanek do stosowania art. 38 ustawy o swobodzie działalności ................ 25 Przesłanki braku stosowania ograniczeń czasu kontroli ............................................ 26 Kontrole następcze .........................................................................................................27 Podmioty wyłączone z ogólnych zasad kontroli .......................................................... 28 Konwencja nr 81 międzynarodowej organizacji pracy o inspekcji pracy ................. 29 Zakres sprzeciwu przedsiębiorcy w zakresie kontroli ................................................ 29 Sprzeciw - odniesienie do przepisów ........................................................................... 30 Zabezpieczenie dowodów przez organ kontrolujący .................................................. 30 Odszkodowanie za szkodę spowodowaną kontrolą ..................................................... 32 Obowiązki kontrolera przed przystąpieniem do czynności kontrolnych ................. 32 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli 5 Elementy, które powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli .... 33 Prawo do milczenia ....................................................................................................... 34 Obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli ................................................................ 36 Uprawnienia inspektora kontroli ................................................................................. 36 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Instytucja PIP i jej zadania ........................................................................................... 38 Zakres działań PIP ........................................................................................................ 38 Organy PIP ..................................................................................................................... 39 Zakres działania głównego inspektora pracy .............................................................. 39 Zakres działania okręgowego inspektora pracy .......................................................... 40 Kontrole problemowe i diagnozujące ........................................................................... 41 Uprawnienia przysługujące PIP ................................................................................... 42 Uprawnienia inspektora państwowej inspekcji pracy podczas kontroli ................... 43 Uprawnienia inspektora pracy w związku z badaniem legalności zatrudnienia ...... 44 Środki prawne przysługujące inspektorom pracy ...................................................... 45 Decyzja ............................................................................................................................. 45 Wystąpienie ....................................................................................................................... 45 Uprawnienia kontrolowanego przedsiębiorcy ............................................................ 46 Elementy upoważnienia do przeprowadzania kontroli .............................................. 46 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ...............................................................47 Uprawnienia kontrolującego .........................................................................................47 Postępowanie po otrzymaniu decyzji ...........................................................................47 Zakres podmiotowy kontroli ........................................................................................ 48 Współpraca ........................................................................................................................ 49 Procedura kontrolna ..................................................................................................... 50 Wszczęcie kontroli ........................................................................................................ 50 Wzór legitymacji służbowej inspektora pracy .............................................................. 51 Przykład upoważnienia do kontroli ............................................................................. 53 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli 6 Upoważnienie do kontroli ............................................................................................ 53 Protokół kontroli ........................................................................................................... 54 Zastrzeżenia do protokołu .............................................................................................55 Notatka urzędowa ......................................................................................................... 56 Wyniki kontroli ............................................................................................................. 56 Decyzja ............................................................................................................................ 57 Odwołanie od decyzji ..................................................................................................... 57 Decyzje (nakazy i zakazy) .............................................................................................. 57 Wystąpienie i zawiadomienia ....................................................................................... 58 Odpowiedzialność przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy .... 59 Obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy ................................................................ 59 Kontrola Państwowej Inspekcji Handlowej Instytucja PIH ............................................................................................................... 60 Zadania PIH .................................................................................................................. 60 Kogo nie dotyczy kontrola PIH ..................................................................................... 61 Organy PIH .................................................................................................................... 62 Zlecenie przeprowadzenia dodatkowej kontroli ......................................................... 62 Treść programu kontroli ............................................................................................... 62 Zakres działania prezesa PIH ....................................................................................... 63 Wszczęcie kontroli ........................................................................................................ 63 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli .............................................................. 64 Obecność przedsiębiorcy podczas kontroli ................................................................. 64 Nieobecność przedsiębiorcy podczas kontroli ............................................................ 64 Uprawnienia osób dokonujących kontroli .................................................................. 65 Wzór legitymacji inspektora PIH ................................................................................. 66 Ochrona know-how ....................................................................................................... 66 Zarządzenia w trakcie kontroli ......................................................................................67 Protokół kontroli ............................................................................................................67 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli 7 Kontrola uproszczona .................................................................................................... 68 Zabezpieczenie dowodów ............................................................................................. 68 Pobieranie próbek ......................................................................................................... 69 Kiedy nie pobiera się próbek ........................................................................................ 70 Procedura pokontrolna ................................................................................................. 70 Procedura mediacyjna .................................................................................................. 70 Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej Instytucja PIS ................................................................................................................. 71 Zadania PIS (ogólnie) .................................................................................................... 71 Cele PIS ........................................................................................................................... 71 Zadania PIS w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób .....................................73 Organizacja PIS i jej organy ..........................................................................................73 Decyzje inspektora w zakresie chorób zawodowych ...................................................74 Legitymacja kontrolującego ..........................................................................................74 Uprawnienia inspektora sanitarnego ........................................................................... 75 Stwierdzenie uchybień i książka kontroli sanitarnej ................................................... 75 Koszty .............................................................................................................................. 77 Kontrola Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej Instytucja struktura Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej ..................................... 78 Instytucja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (nadzór) .................................... 78 Inne zadania PIF ............................................................................................................79 Kontrola PIF ...................................................................................................................79 Treść protokołu z kontroli/raport z inspekcji PIF ...................................................... 80 Kto podpisuje protokół z kontroli/raport z inspekcji PIF .......................................... 80 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli 8 Protokół z kontroli PIF .................................................................................................. 81 Raport z inspekcji PIF .................................................................................................... 81 Pobieranie próbek podczas kontroli ............................................................................. 81 Kontrola Państwowego Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zadania PNGiK .............................................................................................................. 82 Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego Cel funkcjonowania ITD ............................................................................................... 82 Ograniczenia ITD ........................................................................................................... 83 Organizacja ITD ............................................................................................................ 83 Uprawnienia inspektora podczas kontroli .................................................................. 83 Obowiązki kontrolowanego .......................................................................................... 85 Protokół kontroli ........................................................................................................... 85 Procedura pokontrolna .................................................................................................. 86 Legitymacja inspektora ................................................................................................. 87 Odznaka inspektora ...................................................................................................... 87 Kontrola policji Instytucja policji ............................................................................................................ 88 Rodzaje czynności dokonywanych przez policję ......................................................... 88 Uprawnienia policji przy wykonywaniu czynności ..................................................... 88 Środki przymusu stosowane przez policję .................................................................. 89 Organizacja policji ......................................................................................................... 90 Kontrola operacyjna ....................................................................................................... 91 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli 9 Istota kontroli operacyjnej ........................................................................................... 92 Procedura pokontrolna ................................................................................................. 92 Odznaka policyjna ........................................................................................................ 93 Legitymacja policyjna ................................................................................................... 94 Kontrola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu Instytucja ABW ............................................................................................................. 95 Agencja wywiadu ........................................................................................................... 95 Zadania ABW ................................................................................................................. 95 Czynności podejmowane przez funkcjonariuszy ABW .............................................. 96 Zatrzymanie przez ABW ............................................................................................... 96 Protokół z dokonanych czynności .................................................................................97 Przeszukanie firmy .........................................................................................................97 Procedura przeszukania ............................................................................................... 98 Protokół z przeszukania ................................................................................................ 98 Niezbędne elementy protokołu przesłuchania ............................................................ 99 Zażalenie ......................................................................................................................... 99 Kontrola operacyjna ABW .......................................................................................... 100 Czas trwania kontroli operacyjnej ............................................................................. 100 Zakończenie kontroli operacyjnej ............................................................................... 101 Kontrola CBA Instytucja CBA ............................................................................................................. 102 Działalność godząca w interesy państwa ................................................................... 102 Zadania CBA ................................................................................................................ 102 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli 10 Czynności podejmowane przez funkcjonariuszy CBA .............................................. 104 Uprawnienia funkcjonariuszy CBA ............................................................................ 104 Zażalenie .......................................................................................................................105 Skutki niepodporządkowania się poleceniom ...........................................................105 Kontrola operacyjna CBA ........................................................................................... 106 Kontrola i upoważnienie do jej przeprowadzenia .................................................... 106 Czas trwania kontroli CBA ......................................................................................... 106 Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ............................................. 107 Wyłączenie funkcjonariusza ........................................................................................ 107 Co może być dowodem ................................................................................................ 107 Odmowa udzielenia wyjaśnień ................................................................................... 108 Oświadczenie kontrolowanego i protokół kontroli .................................................. 108 Skutki kontroli CBA ....................................................................................................... 109 Legitymacja funkcjonariusza CBA .............................................................................. 110 Kontrola skarbowa Zakres kontroli skarbowej ............................................................................................ 111 Organy kontroli skarbowej .......................................................................................... 113 Uprawnienia kontroli skarbowej ................................................................................ 113 Zażalenie i protokół z czynności .................................................................................. 114 Przymus bezpośredni ................................................................................................... 114 Prawo użycia broni palnej ........................................................................................... 115 Procedura kontrolna .................................................................................................... 115 Elementy upoważnienia do kontroli ........................................................................... 116 Zakończenie kontroli ................................................................................................... 116 Zatrzymanie...................................................................................................................... 117 Legitymacja inspektora kontroli skarbowej ............................................................... 118 Kontrola krzyżowa ....................................................................................................... 118 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli Wywiad skarbowy 11 Istota działania wywiadu skarbowego ......................................................................... 119 Kontrola operacyjna ....................................................................................................... 119 Zakończenie kontroli operacyjnej ................................................................................ 120 Czas trwania kontroli operacyjnej ............................................................................. 120 Kontrola podatkowa ...................................................................................................... 120 Cel kontroli podatkowej ............................................................................................... 121 Reprezentacja przedsiębiorcy podczas kontroli podatkowej .................................... 121 Obowiązek informowania o zamiarze kontroli .......................................................... 122 Sprzeciw ............................................................................................................................ 124 Dalsze zaskarżenie ....................................................................................................... 125 Upoważnienie do kontroli ........................................................................................... 125 Kontrola na legitymację, czyli wyjątkowy przypadek wszczęcia kontroli ................ 127 Prowadzenie kontroli podatkowej i czas trwania kontroli ........................................ 127 Czas trwania kontroli ...................................................................................................128 Przedłużenie czasu trwania kontroli ........................................................................... 129 Kontrola powtórna ...................................................................................................... 130 Ponaglenie jako sposób na przedłużającą się kontrolę ............................................ 130 Wzór ponaglenia .......................................................................................................... 131 Książka kontroli ........................................................................................................... 132 Protokół z kontroli i czynności pokontrolne .............................................................. 133 Czynności pokontrolne ................................................................................................ 133 Odszkodowanie za błędy kontrolujących ................................................................... 134 Sytuacja prawna firmy podczas kontroli WSTĘP 12 Podmiotami uprawnionymi do kontroli polskich przedsiębiorstw są wszelkie organy administracji publicznej, których uprawnienia do dokonywania kontroli wynikają z właściwych ustaw. Zakres tych podmiotów jest niezwykle szeroki. Stanowi to m. in. efekt wprowadzonej w życie w 1988 roku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powiększająca się liczba podmiotów gospodarczych po transformacji i kształtowaniu się początków gospodarki rynkowej spowodowały konieczność powołania do życia instytucji, mogących podejmować wobec nich działania kontrolne pod kątem zgodności ich funkcjonowania z obowiązującym prawem. Organy uprawnione do kontroli przedsiębiorcy z uwagi na swoją właściwość miejscową oraz rzeczową można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 1) organy administracji rządowej, 2) organy instytucji samorządowej. Organami, z którymi przedsiębiorcy mają najczęściej do czynienia, są przede wszystkim instytucje, posiadające przede głównie uprawnienia kontrolne i nadzorujące w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstw. Są to przede wszystkim: inspekcje pracy, inspekcje sanitarne, inspekcje handlowe, transportu drogowego, ochrony środowiska itp. Czynności o charakterze kontrolnym bądź nadzorującym powinny być prowadzone tylko i wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Należy jednak pamiętać, że nie jest warunkiem koniecznym, aby osoby te były pracownikami danej instytucji kontrolującej, w polskim systemie prawnym funkcjonują bowiem przepisy, które regulują te kwestie w sposób odrębny. Tylko w pełni świadomy swych praw przedsiębiorca może stawić czoła kontroli. W dzisiejszych czasach przy niskiej świadomości prawnej społeczeństwa i skomplikowanych przepisach wiedza ta jest najlepszym zabezpieczeniem przed przykrymi niespodziankami. Warto jednak pamiętać, że nie trzeba być prawnikiem czy ekonomistą, by poradzić sobie podczas kontroli. Wystarczy niezbędna wiedza w tym zakresie, a kontrola stanie się dla nas czymś naturalnym i oczywistym. Sytuacja prawna firmy podczas kontroli
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sytuacja prawna przedsiębiorcy podczas kontroli
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: