Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 005752 22983431 na godz. na dobę w sumie
Sześć ram myślowych - książka
Sześć ram myślowych - książka
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2018-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ramy myślowe otwierające umysł
Edward de Bono jest postacią kultową w dziedzinie opracowywania sztuczek rozwijania umiejętności ludzkiego umysłu
'The Times'

Chaos -- Twój wróg

Każdego dnia świat bombarduje nas milionami informacji. Jedne są cenne, inne tylko ciekawe, ale większość jest kompletnie bezwartościowa. Aby zupełnie nie zwariować w rzeczywistości naszpikowanej danymi, musimy zacząć rozsądnie je filtrować. Z pomocą przychodzi nam niezawodny Edward de Bono -- mistrz kreatywnego myślenia -- i jego koncepcja sześciu ram myślowych.

To rewolucyjny autorski program świadomej koncentracji uwagi tylko na istotnych informacjach oraz ich odpowiedniej interpretacji. Ramy myślowe nie tylko nie ograniczą Twojej percepcji świata, ale właśnie pomogą Ci odpowiednio ją ukierunkować. Dzięki nim będziesz w stanie szybko i skutecznie wyłuskiwać z docierających do Ciebie informacji ich prawdziwą wartość.

Zadbaj o to, aby Twój superaktywny umysł, stale żądny nowej wiedzy, nie stał się Twoim największym wrogiem. Kierując się odpowiednimi ramami w procesie analizowania informacji, pozwolisz, by Twój ulubiony organ był zawsze przygotowany i wyczulony na dostrzeganie najistotniejszych szczegółów. Przejmij pełną kontrolę nad swoją percepcją -- i to od zaraz.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Szeœæ ram myœlowych Autor: Edward de Bono T³umaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-2018-0 Tytu³ orygina³u: Six Frames: For Thinking About Information Format: 122x194, stron: 88 Ramy myœlowe otwieraj¹ce umys³ • Zak³adanie filtrów percepcyjnych • Nauka skutecznej interpretacji danych • Pe³na kontrola nad g³odnym wiedzy umys³em Edward de Bono jest postaci¹ kultow¹ w dziedzinie opracowywania sztuczek rozwijania umiejêtnoœci ludzkiego umys³u „The Times” Chaos — Twój wróg Ka¿dego dnia œwiat bombarduje nas milionami informacji. Jedne s¹ cenne, inne tylko ciekawe, ale wiêkszoœæ jest kompletnie bezwartoœciowa. Aby zupe³nie nie zwariowaæ w rzeczywistoœci naszpikowanej danymi, musimy zacz¹æ rozs¹dnie je filtrowaæ. Z pomoc¹ przychodzi nam niezawodny Edward de Bono — mistrz kreatywnego myœlenia — i jego koncepcja szeœciu ram myœlowych. To rewolucyjny autorski program œwiadomej koncentracji uwagi tylko na istotnych informacjach oraz ich odpowiedniej interpretacji. Ramy myœlowe nie tylko nie ogranicz¹ Twojej percepcji œwiata, ale w³aœnie pomog¹ Ci odpowiednio j¹ ukierunkowaæ. Dziêki nim bêdziesz w stanie szybko i skutecznie wy³uskiwaæ z docieraj¹cych do Ciebie informacji ich prawdziw¹ wartoœæ. Zadbaj o to, aby Twój superaktywny umys³, stale ¿¹dny nowej wiedzy, nie sta³ siê Twoim najwiêkszym wrogiem. Kieruj¹c siê odpowiednimi ramami w procesie analizowania informacji, pozwolisz, by Twój ulubiony organ by³ zawsze przygotowany i wyczulony na dostrzeganie najistotniejszych szczegó³ów. Przejmij pe³n¹ kontrolê nad swoj¹ percepcj¹ — i to od zaraz. Spis treści O autorze 7 Przedmowa 11 Wstęp 15 1. CEL: Rama trójkąta 21 2. DOKŁADNOŚĆ: Rama koła 37 3. PUNKT WIDZENIA: Rama kwadratu 45 4. ZAINTERESOWANIE: Rama serca 57 5. WARTOŚĆ: Rama diamentu 67 6. REZULTAT: Rama prostokąta 77 Podsumowanie 83 Wybielanie prawdy 85 ROZDZIAŁ 6 Rezultat RAMA PROSTOKĄTA Co umieścimy na koniec na prostokącie? Do jakiego doszliśmy wniosku? Prostokąt prezentuje podstawę, na której coś może zostać zaprezentowane. „Czy zgadzamy się co do wniosku?”. „Jakie są moje własne wnioski?”. Może się okazać, że zmarnowaliśmy czas, przyglądając się nierzetelnym informacjom, które nie przedstawiały dla nas większej wartości. Może się okazać, że nasze po- trzeby zostały w pełni zaspokojone. Być może okaże się również, że uzyskaliśmy mnóstwo dodatkowych infor- macji. Stosując ramę prostokąta, przedstawiamy nasze wnio- ski. Czy nasza potrzeba informacji została zaspokojona? Czy potrzebujemy dalszych informacji? Czy jesteśmy zadowoleni z dokładności informacji? Czy pojawiają się kolejne pytania? 78 S Z E Ś Ć R A M M Y Ś L O W Y C H Jaka jest ogólna wartość informacji? Jaką wartość zwią- zaną bezpośrednio z naszymi potrzebami prezentuje dana informacja? Czy otworzyły się nowe kierunki po- szukiwań? Jaki wpływ na nas ma wartość uzyskana z in- formacji? W jaki sposób ta wartość wpływa na nasze za- chowanie, strategię działania, nasze plany lub rozwiązywanie problemów itp.? Jakie kwestie godne uwagi zostały wyodrębnione z in- formacji? Dlaczego sprawy te są interesujące? Czy te kwestie, które wzbudziły nasze zainteresowanie, wyma- gają od nas podejmowania dalszych działań? Na powyższe pytania należy udzielić jasnych odpowie- dzi. Ogólnie rzecz biorąc, celem stosowania sześciu ram myślowych jest osiągnięcie większej jasności myślenia. Oznacza to umiejętność kierowania naszej uwagi na jedną rzecz, a następnie skierowanie jej na kolejną, zamiast mieszać wszystko ze sobą. Kolejny krok Jaki powinien być nasz kolejny ruch? Czy potrzebujemy dalszych informacji? Czy musimy podjąć działanie na podstawie zdobytych przez nas informacji? Jeżeli informacje spowodowały zmianę naszych poglą- dów, to co mamy dalej robić? W jakim sensie ta zmia- na wpływa na nasze myślenie i strategie działania? Czy musimy powiadomić innych ludzi o tej zmianie? R E Z U L T A T 79 Więc? Przeszukiwanie informacji okazało się przydatne, ale w żaden sposób nie wpłynęło na zmianę naszego myśle- nia. Czy w związku z tym zmarnowaliśmy swój czas? Upewnienie się we własnych poglądach jest bardzo cenne. Jeśli informacja dostarczyła nam potwierdzenia, że nasze rozumowanie idzie w dobrym kierunku, to jest ona zarówno ważna, jak i użyteczna. Raport dotyczący informacji Możesz napisać dla siebie i dla innych raport dotyczący konkretnej informacji. Raporty różnych osób mogą po- tem zostać porównane. Raport powinien się składać z każdej z sześciu ram myślowych i zawierać komentarz pod każdą z nich. Oczywiście raport nie będzie sporządzany w przypadku każdej rozpatrywanej informacji, ale można go przygo- tować w ważnych sytuacjach albo wtedy, gdy rozpatry- wana informacja zostaje oceniona jako bardzo ważna. Przyswajanie informacji jest tak bardzo ważne dla my- ślenia, że musimy ten proces traktować poważnie. Każdy zdaje sobie sprawę z ważności informacji. Jednak niewielką wagę przywiązujemy do sposobu ich wykorzy- stania oraz konsekwencji wynikających z informacji. 80 S Z E Ś Ć R A M M Y Ś L O W Y C H Komputery Przyzwyczailiśmy się do wprowadzania wszystkich do- stępnych nam informacji do komputera, żeby następnie pozwolić mu je przeanalizować. Tego rodzaju sytuacje są coraz częstsze i są niebezpieczne. Procesy opisane w sześciu ramach nie mogą być w łatwy sposób wykonywane przez komputer. Komputer nie po- trafi ocenić dokładności, przedmiotu zainteresowania, neutralności czy wartości. Te sprawy wymagają umie- jętności ludzkich. Im więc częściej korzystamy z komputerów w celu prze- chowywania i analizowania informacji, tym większa po- trzeba stosowania opisanych tu ram. Rama prostokąta „Co masz do wrzucenia na prostokąt?”. „Jakie są nasze natychmiastowe wnioski po zastosowaniu ramy prostokąta?”. „Czy ta informacja była przydatna? Jaki jest jej wynik po zasto- sowaniu ramy prostokąta?”. „Niech każdy zastosuje ramę prostokąta. Potem możemy po- równać nasze wnioski”. R E Z U L T A T 81 „Włożyliśmy w to sporo wysiłku i pieniędzy. Co pokaże nam rama prostokąta?”. „Wydaje mi się, że moje wnioski, do których doszedłem po za- stosowaniu ramy prostokąta, są inne od twoich. Przeanalizujmy różnice”. Podsumowanie Rama prostokąta ma nas doprowadzić do rezultatu i wyciągnięcia wniosków. Wymaga przemyślanego wy- siłku, aby móc przedstawić wnioski sobie i innym. Nie wystarczy już zakładać, że każdy, kto zetknął się z daną informacją, wyciągnie z niej takie same wnioski. Należy w sposób jasny i przemyślany szczegółowo przedstawić swoje wnioski. Aby to zrobić, musimy je przemyśleć. O to właśnie chodzi. To właśnie się liczy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sześć ram myślowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: