Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00413 006879 20281099 na godz. na dobę w sumie
Szkoła − nauczyciel − wychowanie - ebook/pdf
Szkoła − nauczyciel − wychowanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2100-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Księgę jubileuszową Profesor Ireny Szybiak, przygotowaną przez uczniów i współpracowników, otwierają teksty na temat historii wychowania - dyscypliny, której Autorka poświęciła swoją pracę naukową. Obrazują szerokie spojrzenie Profesor Ireny Szybiak na to zagadnienie, a także na dzieje Katedry Oświaty i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym UW.

Pozostałe artykuły zostały ujęte w trzy grupy zagadnień: szkoła - nauczyciel - wychowanie. W każdej ułożono teksty w układzie chronologiczno-problemowym. Uwagę zwraca bogaty warsztat badawczy Autorki, przede wszystkim jednak wnikliwa analiza źródeł rękopiśmiennych oraz szerokie spojrzenie na literaturę przedmiotu, a także dociekliwość, wnikliwość i rzetelność oraz ogromna umiejętność syntetyzowania treści.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Wstęp Księga jubileuszowa Profesor Ireny Szybiak została przygotowana z okazji Jej siedemdziesiątych piątych urodzin oraz ponadpięćdzie- sięcioletniej pracy naukowej. Tom obejmuje zbiór wybranych studiów i rozpraw Jubilatki, które w większości znajdują się w czasopismach i trudno dostępnych publikacjach zwartych. Irena Szybiak rozpoczęła swą pracę naukową 1 sierpnia 1962 roku w Pracowni Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk, kiero- wanej przez Profesora dr. hab. Łukasza Kurdybachę. Wówczas obsza- rem Jej zainteresowań stał się okres oświecenia i działalność Komisji Edukacji Narodowej. Rozpoczęła badania rękopiśmienne i archiwal- ne nad szkolnictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Brała także udział w przygotowaniu syntezy powszechnej historii wychowania. Jej autorstwa są dwa rozdziały podręcznika Historia wychowania, pod redakcją Łukasza Kurdybachy: „Francuska myśl pedagogiczna w okresie rewolucji burżuazyjnej” (t. I, wyd. PWN, Warszawa 1965) i  „Koncepcja szkoły pracy Georga Kerschensteinera” (t. II, wyd. PWN, Warszawa 1967). W 1968 roku Irena Szybiak rozpoczęła pracę na Wydziale Peda- gogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Historii Oświa- ty i Wychowania, którą kierował Profesor Łukasz Kurdybacha. Pod jego opieką naukową przygotowała rozprawę doktorską „Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim”, którą obroniła 17 grudnia 1971 roku, a 11 stycznia 1972 roku Rada Wy- działu Psychologii i Pedagogiki UW nadała Jej tytuł doktora nauk humanistycznych. W  kolejnych latach kontynuowała badania po- święcone Komisji Edukacji Narodowej. Z okazji dwustulecia Komi- sji (1973) uczestniczyła w pracach komitetu obchodów tej rocznicy i  pod kierunkiem profesorów Stanisława Lorenca oraz Bogusława Leśnodorskiego przygotowywała w  Muzeum Narodowym wystawę o Komisji i epoce oświecenia. 14 Wstęp W następnych latach dr Irena Szybiak pogłębiała wiedzę o Ko- misji Edukacji Narodowej i  przygotowała rozprawę habilitacyjną Nauczyciele szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej (wyd. Zakład Na- rodowy im. Ossolińskich, 1980). Recenzentami pracy byli uznani hi- storycy wychowania: prof. dr hab. Kamilla Mrozowska, prof. dr hab. Jerzy Maternicki i prof. dr hab. Józef Miąso. Tytuł doktora habilito- wanego nauk humanistycznych Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki Wydziału Psychologii i Pedagogiki nadała Jej 26 czerwca 1979 roku. Po habilitacji Irena Szybiak zaangażowała się w  prace organi- zacyjne Wydziału Pedagogicznego UW. W  latach 1979–1981 była wicedyrektorem Instytutu Pedagogiki, a w latach 1981–1987 prodzie- kanem Wydziału Pedagogicznego. W 1987 roku została wybrana na dziekana i funkcję tę pełniła do 1993 roku. Od 1994 roku uczestni- czyła w organizowaniu Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (obecnie Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), kie- rowanej przez prof. dr. hab. Andrzeja Bartnickiego, w której pełniła funkcję prorektora. Te ważne obowiązki łączyła także z kierowaniem, w latach 1991– 2013, Katedrą Historii Oświaty i Wychowania na Wydziale Pedago- gicznym UW. Nadal dużo publikowała, a Jej prace w dalszym ciągu koncentrowały się na problematyce Komisji Edukacji Narodowej, ale także na zagadnieniach związanych z dziejami zawodu nauczyciel- skiego, reformami szkolnymi, myślą pedagogiczną ważnych oświece- niowych postaci, m.in. Jędrzeja Śniadeckiego, Stanisława Staszica, ks. Michała Karpowicza, Jeana-Jacques’a Rousseau. Ponadto wypo- wiadała się na temat historii wychowania jako dyscypliny naukowej. W tym czasie prowadziła wspólne prace z prof. dr hab. Kaliną Bart- nicką, z którą opublikowała m.in. ważną pomoc w kształceniu stu- dentów – Zarys historii wychowania (wyd. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001). Niniejszy tom otwierają artykuły na temat historii wychowania – dyscypliny, z którą Profesor Irena Szybiak związała swoją pracę na- ukową. Teksty pokazują Jej szerokie spojrzenie na dyscyplinę, a tak- że na dzieje Katedry Historii Oświaty i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym UW. Kolejne artykuły zostały ujęte w  trzy grupy zagadnień: szkoła – nauczyciel – wychowanie. W  każdej części prezentujemy teksty w układzie chronologiczno-problemowym. Wstęp 15 Wypada zwrócić uwagę na bogaty warsztat badawczy Profesor Ireny Szybiak. Przede wszystkim wnikliwą analizę źródeł rękopi- śmiennych, jak również szerokie spojrzenie na literaturę przedmiotu. Zawsze towarzyszy Jej dociekliwość, wnikliwość i rzetelność badaw- cza oraz ogromna umiejętność syntetyzowania treści. Prace są orygi- nalne i wysoko oceniane przez specjalistów. Księga została wydana z  inicjatywy uczniów i  współpracowni- ków Zakładu Historii Oświaty i Wychowania, Towarzystwa Historii Edukacji oraz władz dziekańskich Wydziału Pedagogicznego UW. Składamy Szanownej Jubilatce wyrazy szacunku i uznania. Ad multos annos, Pani Profesor! Janina Kamińska i Adam Fijałkowski
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkoła − nauczyciel − wychowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: