Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00276 003992 21004148 na godz. na dobę w sumie
Szkoła w kryzysie versus media - ebook/pdf
Szkoła w kryzysie versus media - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4667-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową. Media są zainteresowane działalnością szkół, choć wydaje się, że szkoły nie zawsze są do takiej współpracy przygotowane. Nieznajomość oczekiwań każdej ze stron takiej współpracy nie ułatwia. Poznanie przez szkoły zasad budowania relacji i współpracy z mediami może pomóc w przełamywaniu barier i korzystnie wpłynąć na kreowanie pożądanego przez szkoły wizerunku ich działalności i roli społecznej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI Wstęp .........................................................................................................................7 Rozdział 1. Komunikowanie się w kryzysie ......................................................11 1. Komunikowanie się wobec rozwoju mediów ............................................. 11 2. Definicje i klasyfikacja sytuacji kryzysowych .............................................. 13 3. Wystąpienie kryzysu w organizacji – kryzys w mediach ............................. 18 4. Przebieg sytuacji kryzysowej w szkole .......................................................... 20 4.1. Przewidywanie wystąpienia sytuacji kryzysowej .................................. 20 4.2. Przygotowanie planu postępowania w kryzysie ................................... 25 4.3. Wystąpienie kryzysu – przygotowanie strategii działania ................... 29 4.4. Komunikacja z mediami podczas kryzysu ............................................ 31 4.5. Strategia działań w sytuacjach kryzysowych......................................... 34 4.6. Język komunikacji kryzysowej i komunikacja perswazyjna ................ 38 4.7. Zakończenie kryzysu – mediatorzy ....................................................... 45 5. Komunikacja niewerbalna ............................................................................ 47 6. Narzędzia w komunikowaniu kryzysowym .................................................. 48 7. Podsumowanie ............................................................................................... 50 Rozdział 2. Relacje z mediami w praktyce .......................................................53 1. Zarządzanie relacjami medialnymi w szkołach publicznych na przykładzie katowickich szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół specjalnych ......................................................................... 53 1.1. Wyniki badań .......................................................................................... 53 1.2. Podsumowanie ........................................................................................ 64 Rozdział 3. Przyczyny kryzysów w praktyce ....................................................68 1. Agresja w szkole ........................................................................................... 68 2. Segregacja w szkole ...................................................................................... 80 3. Komunikacja międzykulturowa w szkole ................................................... 86 4. Narkotyki i alkohol w szkole ........................................................................ 90 Zakończenie ...........................................................................................................97 Abstract .................................................................................................................101 Spis tabel ...............................................................................................................105 Bibliografia ...........................................................................................................107 Indeks nazwisk .....................................................................................................109 WSTĘP Każda organizacja, instytucja czy przedsiębiorstwo są narażone na ko- nieczność komunikowania się z otoczeniem w sytuacji wystąpienia kryzysu, zwłaszcza, jeśli nabierze on wymiaru medialnego. Dość banalnie brzmi sentencja, że podmioty dzieli się na te, które już „komunikowały się” w kry- zysie i te, które dopiero będą musiały stanąć w obliczu konieczności takiej komunikacji. Analizując zarówno zainteresowanie mediów sytuacjami kryzysowymi (Telewizja TVN w programie interwencyjnym TVN Uwaga poświęciła cykl programów interwencyjnych szkole, zbiorczo tytułując go „Szkoła, jakiej nie znacie”), jak i liczbę programów zaliczanych do grupy programów interwencyjnych, których istnienie opiera się na przekazie informacji z zakresu szeroko rozumianych kryzysów, trudno nie przyznać racji powyższemu stwierdzeniu, także w odniesieniu do szkół. Szkoła jest instytucją szczególną, tak ze względu na rodzaj dostarcza- nych usług, jak i na oczekiwania, jakie są związane z jej funkcjonowaniem nie tylko w sferze usług edukacyjnych, ale także w zakresie szeroko rozu- mianego bezpieczeństwa i wpływu na procesy wychowawcze. Konkurencja wśród szkół, związana z coraz większą wagą przykładaną do wykształcenia już od początku edukacji szkolnej, coraz powszechniejsze powstawanie szkół prywatnych oraz niż demograficzny będą wywoływać określone konsekwencje na „rynku” usług oświatowych. Z drugiej zaś strony wszyscy beneficjenci (a więc uczniowie i rodzice) oczekują, jeżeli chodzi o jakość usług świadczonych przez konkretną szkołę jej korzystnego wizerunku, który będzie miał coraz istotniejsze znaczenie, tak dla publicznego odbioru szkoły, jak i jej racji bytu w dłuższym okresie czasu, bowiem reputacja szkoły może w wyniku sytuacji kryzysowej i niewłaściwego komunikowa- nia się z otoczeniem ulec zniszczeniu. To zniszczenie reputacji wywoła podobne konsekwencje, jak w przypadku każdej organizacji, czyli utratę wiarygodności, pogorszenie relacji z otoczeniem, więc także, przy powta- rzających się kryzysach, możliwe zagrożenie racji bytu szkoły w dłuższej perspektywie czasu. 8 WSTĘP Każda sytuacja kryzysowa, jaka występuje tak w samej szkole, czy w związku z jej funkcjonowaniem, jak i w połączeniu z osobami współpra- cującymi ze szkołą, wpływa na jej wizerunek; z obserwacji dotychczasowej praktyki jest to wpływ najczęściej negatywny. Konsekwencją wystąpienia sytuacji kryzysowej jest prawie zawsze konieczność zmiany wizerunku i jego ponownego kształtowania w kierunku pożądanym dla szkoły. Jak wspomniano wcześniej, szkoła, do której uczęszczają dzieci i młodzież, szczególnie narażona jest na różne negatywne wpływy. Podstawowe ocze- kiwania, jakie są formułowane wobec szkoły, to zarówno zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań ucznia, pozwalającego na ekspresyjny rozwój umiejętności i talentów jednostki, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i prawidło- wego rozwoju osobowego. Szkoła to instytucja zaufania społecznego, nie tylko dla aktualnych beneficjentów usług szkoły – uczniów, rodziców, ale także dla szeroko rozumianego otoczenia, z potencjalnymi w przyszłości odbiorcami usług dostarczanych przez szkołę, jak i różnymi instytucjami sprawującymi nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem szkoły. Prawidłowe komunikowanie się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej może mieć decydujący wpływ nie tylko na powszechny odbiór usług świadczonych przez szkołę, ale w perspektywie czasu może mieć istotne znaczenie dla jej dalszego funkcjonowania. Komunikowanie się w sytuacji kryzysowej powinno być dla szkoły jednym z najistotniejszych elementów świadomego kształtowania wizerunku poprzez budowanie i konsekwentne wykorzystywanie istniejących relacji z mediami i innymi uczestnikami procesów komunikacji. Do tego jednak niezbędne jest umie- jętne zarządzanie informacjami, które pozwoli na unikanie występowania sytuacji kryzysowych. To jest możliwe poprzez rozwiązywanie problemów i zażegnywanie konfliktów, zanim nabiorą wymiaru kryzysu, a w przypadku wystąpienia kryzysu sprawne nim „zarządzanie” w celu minimalizacji strat wizerunkowych szkoły w komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi, w tym także z mediami. Nieumiejętne zarządzanie sytuacją kryzysową spowoduje, że będzie ona przebiegała poza szkołą, nie uwzględniając tym samym informacji, jakie mogłyby zapobiec utracie reputacji szkoły lub, co gorsza, informacje zostaną zastąpione przez spekulacje, pomówienia czy plotki. I co najważniejsze, i o czym należy pamiętać, często zainteresowa- nie mediów sytuacją kryzysową jest wynikiem nieprawidłowego przebiegu procesów komunikowania się przed kryzysem lub w jego trakcie, jednak WSTĘP 9 przed zainteresowaniem się mediów sytuacją kryzysową. Będzie o tym mowa w dalszej części opracowania. Książka składa się z trzech części. Pierwsza to teoretyczne opraco- wanie poświęcone aspektom komunikowania się w sytuacji kryzysowej. Zawiera m.in. krótką teoretyczną analizę wpływu rozwoju mediów i zmian w procesach komunikowania się na postawy społeczne, definiowanie sy- tuacji kryzysowych, opis najistotniejszych zasad zarządzania informacją w kryzysie, dobór możliwych strategii w zarządzaniu kryzysem. Ta część łączy w sobie zarówno elementy typowego podręcznika, jak i poradnika o znaczeniu praktycznym dla osób szukających odpowiedzi, jak zarządzać konkretną sytuacją kryzysową mającą miejsce w szkole. W części drugiej opublikowano wyniki badania, które zostało przeprowadzone w 2009 r. w szkołach publicznych na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i w zespołach szkół specjalnych w Katowicach. Przedmiotem badania było ustalenie, jak szkoły komunikują się z otoczeniem, jakie formy ko- munikacji stosują, zarządzając kryzysem, oraz jak postrzegają współpracę z mediami. Ta część ma charakter pilotażowy, jest przeprowadzona na ściśle określonym obszarze, jednak daje pewien obraz rzeczywistości współpracy szkół z mediami. W trzeciej części zawarto omówienie kilku obszarów, w których sytuacje kryzysowe zdarzyły się w polskich szkołach i które miały swój medialny aspekt. Omówienie typu case study wybranych przypadków stanowi tylko przykładową próbę odniesienia się do sytuacji kryzysowych z udziałem mediów, znanych autorce wyłącznie z publikacji medialnych, poprzez analizę socjologicznych przyczyn zaistnienia sytuacji kryzysowej w szkole oraz przyczyn zainteresowania nią mediów. Książka powstała jako efekt cyklu wykładów „Zarządzanie sytuacją kryzysową w szkole”, które autorka przeprowadziła w latach 2006 i 2007 we współpracy z wyższą uczelnią, podczas konferencji poświęconych kreowaniu wizerunku medialnego szkoły. Książka to także efekt licznych szkoleń i warsztatów, które w ciągu ostatnich lat autorka prowadziła i nadal prowadzi dla kadry zarządzającej szkołami na temat zarządzania informacją, zarządzania sytuacją kryzysową w szkole, kształtowania wize- runku szkoły, rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji. Książka ma na celu pomoc w rozumieniu socjologicznych i psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych w mediach, budowaniu i zarządzaniu procesami komunikacji związanej z zarządzaniem kryzysem, wszystkim zaintereso- wanym tą tematyką; w szczególności osobom pełniącym funkcje zarządcze 10 WSTĘP w szkołach, nauczycielom, do obowiązków których należy współpraca z mediami, a także studentom kierunków, które w przyszłości wiążą się z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Skoncentrowanie uwagi głównie na aspekcie budowania relacji z mediami i kształtowania wizerunku podczas zarządzania sytuacją kryzysową stanowi pewne, choć zamierzone, ogra- niczenie w analizie całokształtu zagadnień public relations, które dotyczą funkcjonowania takiej organizacji jak szkoła. Nie ulega wątpliwości, że szkoła coraz bardziej w swojej działalności powinna uwzględniać także inne aspekty public relations, jak profesjonalną organizację spotkań, konferencji, skuteczny lobbing i sponsoring. Te zagadnienia jednak nie są omówione, zostały pominięte celowo, głównie z powodu skoncentrowa- nia się na tym obszarze public relations, który wydaje się być istotny, ale też stanowi odrębną płaszczyznę analizy z punktu widzenia zarządzania szkołą. W analizowanym materiale uwzględniono te wątpliwości, pytania i zagadnienia, które były przedmiotem zarówno prowadzonych wykładów, jak i praktycznych szkoleń, uwzględniono ponadto elementy, na które zwracali szczególną uwagę – jako rodzące problemy – zarządzający szko- łami, albo osoby wyznaczone do kontaktów z mediami. Problematyka poruszona w opracowaniu wydaje się być zatem użyteczna z punktu wi- dzenia jej praktycznego wykorzystania, tak podczas pracy, jak i w procesie pozyskiwania wiedzy. Rozdział 1 KOMUNIKOWANIE SIĘ W KRYZYSIE 1. Komunikowanie się wobec rozwoju mediów Jak pisze Anthony Giddens: „Komunikacja – przekaz informacji od jed- nej jednostki lub grupy do drugiej, czy to za pośrednictwem mowy, czy nowoczesnych środków masowego przekazu – odgrywa kluczową rolę w każdym społeczeństwie.” ( Giddens, 2006, s. 485). Komunikowanie się, zwłaszcza za pośrednictwem środków masowego przekazu, weszło na stałe w codzienne życie. Jeśli za komunikowanie się uznamy, wyłącznie proces przekazu informacji, nie zaś wymianę informacji pomiędzy osobami czy grupami, to w istocie komunikowanie się odgrywa podstawową rolę w procesach społecznych. Informacje przekazujemy ciągle, mają one mniej lub bardziej istotne znaczenie tak dla nas, jak i dla ich odbiorców, jednak w procesie komunikacji, która ma prowadzić faktycznie do wymiany informacji, czyli do zaistnienia dialogu, role na- dawcy i odbiorcy nie są trwale przypisane, zaś proces komunikacji jest celowy, ma prowadzić do zaistnienia określonych skutków; poinformo- wania, współpracy, zmiany postaw społecznych, itd. Nie bez znaczenia dla procesów komunikacji są środki komunikacji. I tak ich dostępność oraz szybkość działania wpływa na jakość komunikacji. Według McLuhana, to środek przekazu jest przekazem, czyli charakter środków przekazu bardziej wpływa na społeczeństwo niż przekazywane za pośrednictwem środków przekazu treści ( McLuhan, 2004). Przekaz elektroniczny funk- cjonuje na innych zasadach niż drukowana prasa. Jednocześnie przekaz elektroniczny jest szybki, dynamiczny, dociera i zarazem jest atrakcyjny dla szerokiej grupy odbiorców, co w konsekwencji prowadzi do powstania „globalnej wioski”, kiedy ludzie z różnych miejsc świata mają możliwość w tym samym czasie śledzić to samo wydarzenie. Rozwój mediów wpły-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkoła w kryzysie versus media
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: