Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 008596 23007531 na godz. na dobę w sumie
Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy (Poradnik Gazety Prawnej) - ebook/pdf
Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy (Poradnik Gazety Prawnej) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408219 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp zawierających wskazania dotyczące kierowania pracowników na badania profilaktyczne, organizowania szkoleń, zapewnienia określonych warunków pracy należy do najbardziej istotnych obowiązków pracodawcy. Przestrzeganie tego obowiązku podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenia w tym zakresie mogą skutkować grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Program dofinansowania przedsiębiorstw został wdrożony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na wszelkie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i higienę w pracy.

Z publikacji Czytelnik dowie się:

• Jak właściwie ocenić ryzyko zawodowe

• Jakie profilaktyczne badania lekarskie należy przeprowadzić

• Jak często przeprowadzać szkolenia BHP

• Jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na rozwój BHP

Całość napisana w przystępny sposób i poparta praktycznymi przykładami i wzorami dokumentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INDEKS 331783Szkolenia BHP i Badania Profilaktyczne Pracowników– obowiązki pracodawcy Jak właściwie ocenić ryzyko zawodowe  Jakie profilaktyczne badania lekarskie  należy przeprowadzić Jak często przeprowadzać szkolenia bhp  Jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie  na rozwój bhpISSN 1234-5695 Partner merytoryczny NR 7 (881) LIPIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) WWW.PGP.INFOR.PLUKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU INFORbookBiblioteka e-poradnikówwww.sklep.infor.pl22 212 07 30, 801 626 666bok@infor.plwww.inforbook.pl...aż 100e-poradnikówo wartości 2000 złza jedyne 29 zł lipiec 2016Poradnik Gazety Prawnej nr 7 (881)3Spis treściSpis treści1. Tworzenie służby bhp 52. ocena ryzyka zawodowego 83. badania lekarskie pracowników 113.1. Rodzaje badań 113.2. Obowiązki pracodawcy i pracownika 143.3. Zawarcie umowy na wykonywanie badań profilaktycznych 143.4. Skierowanie na badania 153.5 Skierowanie jako polecenie służbowe 163.6. Orzeczenie lekarskie 173.7. Koszty badania 193.8. Ponowne badanie profilaktyczne 203.9. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników i zleceniobiorców a składki ZUS 204. szkolenia bhp 224.1. Szkolenie wstępne 224.2. Szkolenie okresowe 255. wymagania bhp dla pracy przy kompuTerze 285.1. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników wykonujących pracę przy komputerze 295.2. Warunki pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe 295.3. Okulary dla pracownika pracującego przy komputerze 315.3.1. Wyłączenia z refundacji zakupu okularów 315.3.2. Rodzaj refundowanych okularów 315.3.3. Standard szkieł i oprawy 325.3.4. Częstotliwość zakupu szkieł 325.3.5. Opodatkowanie i oskładkowanie kosztów zakupu okularów 335.4. Refundacja szkieł kontaktowych 336.  zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 346.1. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 346.2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 376.3. Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież roboczą 387. profilakTyczne posiłki i napoje 398. wymagania bhp dla pomieszczeń 418.1. Wymiary pomieszczeń 418.2. Podłoga 418.3. Oświetlenie 418.4. Dostęp do stanowiska pracy 428.5. Ogrzewanie 428.6. Wentylacja 428.7. Wymagania bhp w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 439. ochrona pracy kobieT 43 4www.pgp.infor.pl10. regulamin pracy a bhp 4511. apTeczki 4812. wypadki przy pracy 4912.1. Pierwsza pomoc 4912.2. Przyczyny i definicja wypadków przy pracy 5012.3. Wypadek w trakcie delegacji 5112.4. Działania podejmowane w razie wypadku przy pracy 5212.5. Zespół powypadkowy – powołanie, skład, zadania 5312.6. Protokół powypadkowy 5312.7. Rejestr wypadków 6013.  konsulTacje działań związanych z bhp  z pracownikami  6114.  konsekwencje niewypełnienia obowiązków  z zakresu bhp 6214.1. Powstrzymanie się pracownika od pracy 6214.2. Odpowiedzialność za naruszenie zasad bhp 6315. konTrola w zakresie bhp 6416.  bezzwroTne dofinansowanie na poprawę bezpieczeńsTwa i higieny pracy 6516.1. Zasady ubiegania się o dofinansowanie 6717. odpowiedzi na pyTania czyTelników 8717.1. Jak zapewnić odpowiednie warunki bhp osobom niebędącym pracownikami 8717.2. Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na szkolenia bhp dla pracodawców 8817.3. Czy pracownika oddelegowanego do innej pracy trzeba skierować na badania i szkolenie bhp 8917.4. Czy badania lekarskie przeprowadzone w czasie wolnym od pracy wliczamy do czasu pracy 9017.5. Czy pracodawca może zawrzeć kilka umów o wykonywanie badań lekarskich 9117.6. Czy pracodawca może zmienić wzór skierowania na badania lekarskie 9217.7. Czy zleceniodawca powinien przejść szkolenie bhp dla pracodawców 9317.8 Czy można odliczyć VAT za badanie psychologiczne pracownika 9417.9. Jak wystawić skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze 9517.10. Czy okresowe szkolenie bhp może odbywać się w formie e-learningu 96Spis treściOdklej i naklej na laptopa lub komputerBądźmy w kontakcie Tworzenie służby bhplipiec 2016Poradnik Gazety Prawnej nr 7 (881)5Spis treściSzkolenia bhp i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcyZapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp zawiera­jących wskazania dotyczące kierowania pracowników na badania profilaktyczne, organizowania szko­leń, zapewnienia określonych warunków pracy należy do najbardziej istotnych obowiązków pracodaw­cy. Przestrzeganie tego obowiązku podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenia w tym za­kresie mogą skutkować grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i hi­gienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczegól­ności powinien:n organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,n zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,n reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmienia­jące się warunki wykonywania pracy,n zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,n uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,n zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,n zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.1. Tworzenie służby bhpPrzepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) zobowiązują pracodawcę do powoływa­nia komórek, których zadaniem jest egzekwowanie wypełniania w placówce wszelkich nakazów bhp. Taką pomocniczą komórką jest służba bhp pełniąca funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Obowią­zek jej utworzenia ustanawia art. 23711 k.p. oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Rady Mini­strów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie służby bhp).Każdy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kon-trolne w zakresie bhp, a pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań takiej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca, który ukończył szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, może je sam wykonywać, jeżeli zatrudnia do:n 10 pracowników albon 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Szkolenia bhp i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy6www.pgp.infor.plPoradnik Gazety Prawnej nr 7 (881)W małych zakładach pracy pracodawca może wyznaczyć do pełnienia zadań służby bhp pracownika zatrudnio-nego przy innej pracy, dla którego zadania te będą dodatkowymi czynnościami, wykonywanymi obok jego zwykłej pracy.PRZyKład 1Jeden z pracowników ma uprawnienia konieczne do wypełniania zadań służby bhp. Nie można jednak dodać mu w ramach wykonywanej przez niego pracy zadań bhp, gdyż mogłoby to sugerować pracę w godzinach nad-liczbowych. Pracodawca może w tej sytuacji zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę. Pracodawca może bowiem powierzyć zadania służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, co nie wyklucza zawarcia z już zatrudnionym pracownikiem – przy całkowicie innej rodzajowo pracy – dodatkowej umowy o pracę w części wymiaru czasu pracy.W przypadku braku kompetentnych pracowników można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjali-stom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powie-rzono wykonywanie zadań tej służby, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwa-lifikacyjne niezbędne do wykonywania tych zadań oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników służby.! UwagaPracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy w przypadku braku kompetentnych pracowników.Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i upraw-nień służby bhp.Główny Inspektorat Pracy (GIP) w piśmie z 9 sierpnia 2007 r. (GNP/426/4560-402/07/PE) wskazał, że:GIP (...) rozporządzenie w sprawie służby bhp w § 1 ust. 3 stanowi, że pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 października 2006 r. (I OSK 263/06) stwierdził, że pracodawca zatrudniający ponad 100 pracowników zobowiązany jest utworzyć służbę bhp i zatrudnić pracownika tej służby. Niedopuszczalne jest więc zastąpienie służby bhp stworzonej na tych zasa-dach podmiotem niebędącym pracownikiem pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 osób.Opinię tę potwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z 22 marca 2012 r. (III SA/Gd 8/12), stwierdzając, że:WSA (...) możliwość powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy w przypadku braku kompetent-nych pracowników dotyczy tylko sytuacji takiego pracodawcy, który zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników.Jednak należy pamiętać, że takie powierzenie zadań specjalistom spoza danej jednostki jest sytuacją ostateczną. Jak wskazał NSA w wyroku z 17 listopada 2011 r. (I OSK 612/11):NSA (...) powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy ograniczone zostało do przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zatrudnić własnych pracowników w celu powierzenia im zadań służby bhp. Tym samym art. 23711 § 2 k.p. stanowi lex specialis w stosunku do § 1 tego przepisu, a nie (...) jego rozwinięcie polegające na tym, że pracodawca niezależnie od stanu zatrudnienia może powierzyć zadania służby bhp specjalistom spoza zakładu. Warto wspomnieć, że nie musi to być umowa zawierana z podmiotem gospodarczym, podstawą powierzenia wy-konywania zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy może być umowa cywilnoprawna, np. zlecenia.Właściwy inspektor pracy może nakazać zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi (art. 23711 § 4 k.p.).! UwagaPracodawca zwiększa liczbę pracowników służby bhp, jeżeli nakazał to inspektor pracy. Tworzenie służby bhplipiec 2016Poradnik Gazety Prawnej nr 7 (881)7Zakres działania służby bhp wymienia § 2 rozporządzenia w sprawie służby bhp. Do zakresu działania tej służby należy:n przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczo-nym przez pracodawcę;n bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierza-jącymi do usuwania tych zagrożeń;n sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp, zawierają-cych propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;n udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji do-tyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp;n udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji;n udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urzą-dzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;n zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pro-dukcyjnych;n przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;n udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w tym zakresie;n opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;n udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynika-jących z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;n prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;n doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp;n udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;n doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki nie-bezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;n współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowa-nia i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;n współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i po-miarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynni-kami lub warunkami;n współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach;n współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczegól-ności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;n współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:– podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,– podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;n uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz innych zakładowych ko-misji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;n inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergo-nomii. Szkolenia bhp i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy8www.pgp.infor.plPoradnik Gazety Prawnej nr 7 (881)! UwagaZakres działania służby bhp obejmuje przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy.Służba bhp (jak również pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono zadania służby, a także specjalista spoza zakładu pracy) jest uprawniona do:n przeprowadzania kontroli stanu bhp, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,n występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadko-wych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp,n występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp,n występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp,n niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośred-niego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,n niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,n niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,n wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w razie stwierdzenia bezpośredniego zagroże-nia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.2. ocena ryzyka zawodowegoPrzez ryzyko zawodowe należy rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub w wyniku sposobu wykonywania pracy (§ 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So­cjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; dalej: roz­porządzenie w sprawie bhp).Pracodawca, zgodnie z art. 226 k.p. ma obowiązek:n oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki pro-filaktyczne zmniejszające ryzyko,n informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniamiZ ORZECZNICTWANSA Przewidziany w art. 226 Kodeksu pracy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym doty-czy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska.wyrok NSa z 2 października 2002 r., II Sa/wr 319/00SN Niepoinformowanie o ryzyku zawodowym, co doprowadziło do zarażenia pracownika prątkami gruźlicy i naraziło go na cierpienia związane z zagrożeniem zdrowia oraz na niekorzystne przeżycia psychiczne, ro-dzi odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie art. 445 k.c.wyrok SN z 14 grudnia 2010 r., I PK 95/10Rozwinięcie obowiązków pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego nastąpiło w § 39a rozporządzenia w sprawie bhp. Zgodnie z nim pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicz-nych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych, oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawo- ocena ryzyka zawodowegolipiec 2016Poradnik Gazety Prawnej nr 7 (881)9dowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposo-by wykonywania prac.Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy po-winny:n zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,n być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyj-nej zakładu pracy.Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilak-tycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:n opis ocenianego stanowiska pracy, w tym:– stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,– wykonywanych zadań,– występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,– stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,– osób pracujących na tym stanowisku;n wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;n datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie internetowej (www.pip.gov.pl) podaje, że ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. U wielu pracodawców nie występują bardzo poważne, skompliko-wane i liczne zagrożenia i przeważnie można je łatwo zidentyfikować. Identyfikowanie zagrożeń i ocenianie zwią-zanych z nimi ryzyk powinno – jak podkreśla PIP – opierać się na zasadach zdrowego rozsądku.W większości przypadków ocena ryzyka zawodowego może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z zasa-dami przedstawionymi w tabeli 1.Tabela 1. Procedura przeprowadzania oceny ryzyka zawodowegoOcena ryzyka zawodowego Charakterystyka12Krok 1. Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadze-nia oceny ryzyka zawodowego W tym celu pracodawca musi odpowiedzieć na następu-jące pytania:n Jakie stanowiska pracy występują u pracodawcy?n Jakie osoby pracują na tych stanowiskach (ze szcze-gólnym uwzględnieniem takich pracowników, jak: młodociani, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, pracownicy niepełnoetatowi)?n Jakie maszyny, narzędzia i materiały wykorzystuje się na stanowiskach pracy?n Na jakie zagrożenia wskazują instrukcje obsługi użyt-kowanych maszyn i urządzeń?n Jakie zadania (operacje technologiczne) wykonują pracownicy?n Jakie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe występują na stanowiskach pracy?n Jakie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej stoso-wane są na stanowiskach pracy?n Jakie są wyniki pomiarów czynników szkodliwych (jeś li były przeprowadzane) i co wynika z dotychcza-sowej dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy (jeżeli do takich doszło) i chorób zawodowych?n Jakie są już zidentyfikowane zagrożenia i możliwe skutki ich wystąpienia?n Jakie są przepisy prawne i normy dotyczące występu-jących stanowisk pracy?Warto również poznać opinie i uwagi pracowników do-tyczące stanowisk pracy, na których pracują. W działa-nia związane z oceną ryzyka zawodowego pracownicy powinni być włączani w jak najszerszym zakresie. Szkolenia bhp i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy10www.pgp.infor.plPoradnik Gazety Prawnej nr 7 (881)12Krok 2. Identyfikacja zagrożeń – określenie dla każdego sta-nowiska pracy, jakie występują na nim zagrożeniaPrzy identyfikacji zagrożeń w placówce należy stwier-dzić, czy na stanowiskach pracy mamy do czynienia z:n nierównymi lub śliskimi powierzchniami,n ruchomymi częściami maszyn,n ostrymi krawędziami,n gorącymi lub zimnymi powierzchniami,n pracą na wysokości,n wysokimi ciśnieniami,n prądem elektrycznym,n substancjami chemicznymi,n pyłem, hałasem,n nieprawidłowym oświetleniem,n drganiami,n promieniowaniem elektromagnetycznym,n ręcznym przenoszeniem ciężarów,n pracą w niewygodnej pozycji,n zagrożeniami biologicznymi,n stresem,n innymi zagrożeniami.Do określania zagrożeń bardzo pomocne okazują się co-raz liczniej udostępniane, szczególnie w ramach euro-pejskiej kampanii oceny ryzyka zawodowego, listy kon-trolne.Krok 3. Oszacowanie ryzyka W tym celu można skorzystać z prostej metody oceny ryzyka według Polskiej Normy PN-N-18002 („Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogól-ne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”, PKN sty-czeń 2000).W zależności od tego, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i chorób zawodowych oraz jak poważne są te następstwa (wypadki, choroby) – ryzy-ko może być „małe”, „średnie” (oba uznawane są za dopuszczalne) lub „duże” (uznawane za niedopusz-czalne i wymagające niezwłocznych działań – w wa-runkach takiego ryzyka pracownicy nie mogą praco-wać).Wskazana jest refleksja, czy dotychczas podejmowa-ne działania eliminujące lub ograniczające ryzyko (działania zapobiegawcze) są wystarczające. Metoda szacowania ryzyka wg normy PN-N-18002 nie jest je-dyna, znane są jeszcze inne, proste metody oceny ry-zyka – wśród nich: metoda Wstępnej Analizy Zagro-żeń (PHA), metoda Wskaźnika Ryzyka (RISC SCORE), metoda Grafu Ryzyka, metoda Analizy Bezpieczeń-stwa Pracy (JSA).Krok 4. Określenie działań eliminujących lub ograniczają-cych ryzyko zawodowe W tym celu należy zacząć od tych zagrożeń, których ryzyko wystąpienia jest największe i zgodnie z zasadą, aby możliwość całkowitego usunięcia zagrożenia miała priorytet, a zastosowanie środków ochrony indywidual-nej było ostatecznością. W przypadku ryzyka niedopusz-czalnego działania ograniczające muszą mieć charakter natychmiastowy. Dopuszczalne ryzyko średnie wymaga prowadzenia działań na rzecz jego dalszego zmniejsza-nia, natomiast ryzyko małe – działań zapewniających, że pozostanie ono na tym poziomie. badania lekarskie pracownikówlipiec 2016Poradnik Gazety Prawnej nr 7 (881)1112Krok 5. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodo-wego Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna uwzględniać elementy określone w § 39a ust. 3 rozpo-rządzenia w sprawie bhp, tj. zawierać opis ocenianego stanowiska pracy, wyniki przeprowadzonej oceny ryzy-ka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy, niezbędne środki profilaktyczne, zmniejszające ryzyko, oraz datę oceny i osobę, która ją przeprowadzi-ła. W rozporządzeniu tym nie zaproponowano wzoru formularza do takiej dokumentacji i nie ma jednolitego wzorca dla takiego dokumentu. Jej ostateczny kształt zależy zatem od decyzji dyrektora placówki. Istotne jest to, by zawierała informacje wcześniej wymienione.3. badania lekarskie pracownikówJednym z przejawów ochrony pracowników w zakresie bezpiecznych warunków pracy są obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie. Pracodawca nie ma prawa legalnie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, z którego wynika brak przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich należy odbierać w kategoriach korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika – badania pozwalają zapobiec dopuszczeniu do pracy pracowników, którzy danej pracy nie powin-ni wykonywać.! UwagaPracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekar-skiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia go na danym stanowisku pracy.Badania lekarskie należy zaliczyć do szczególnie istotnych środków profilaktycznych z uwagi na fakt, że pozwalają zapobiegać (przynajmniej w teorii) świadczeniu pracy przez osoby, które z uwagi na stan zdrowia nie powinny danej pracy wykonywać. Pracownik powinien mieć zatem nie tylko właściwe kwalifikacje do wykonywanej pracy, rozumiane jako ogół umiejętności i kompetencji niezbędnych do świadczenia pracy – niezbędne są również właściwe kwalifika-cje zdrowotne. Badania profilaktyczne stanowią więc swoisty monitoring stanu zdrowia pracowników, pozwalając na ochronę ich zdrowia, jak również – w sposób pośredni – zapewniając właściwe bezpieczeństwo współpracownikom.Celem badań profilaktycznych jest ochrona zdrowia i życia pracownika, ograniczenie wystąpienia ryzyka związa-nego z wypadkami przy pracy czy wystąpienia choroby zawodowej.Kodeks pracy nie reguluje procedury przeprowadzania badań lekarskich. Została ona unormowana szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekar-skich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wyda-wanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: rozporządzenie o badaniach profilaktycznych). Do roz-porządzenia zostały załączone wskazówki metodyczne określające zakres i częstotliwość badań profilaktycznych.3.1. rodzaje badańW ramach profilaktycznej opieki lekarskiej, o której mowa w art. 229 k.p., można wyróżnić następujące rodzaje badań, które są realizowane w zależności od fazy zatrudnienia: badania wstępne, badania okresowe, badania kon-trolne i tzw. badania końcowe.wstępne badania lekarskieW obowiązującym stanie prawnym wstępnym badaniom lekarskim podlegają:n osoby przyjmowane do pracy,n pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy (Poradnik Gazety Prawnej)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: