Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00741 024616 23588029 na godz. na dobę w sumie
Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia - ebook/pdf
Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 86
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3206-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilaktyki wypadkowej – umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z przebiegiem procesu pracy i sprzyja poznaniu sposobów postępowania także w sytuacjach odbiegających od normalnego toku pracy.
Komentarz do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) jest adresowany przede wszystkim do organizatorów i prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz małych przedsiębiorców, dla których ma być pomocą w zrozumieniu zapisów rozporządzenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P H B m u c e m e d a V Jan M. Pióro Szkolenia BHP komentarz do rozporządzenia S z k o l e n i a B H P – k o m e n t a r z d o r o z p o r z ą d z e n i a Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilakty- ki wypadkowej – umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z  przebiegiem procesu pracy i  sprzyja poznaniu sposobów postępowania także w  sytu- acjach odbiegających od normalnego toku pracy. Komentarz do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dzie- dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) jest adresowany przede wszystkim do organizatorów i prowadzących szkolenia w dzie- dzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz małych przedsiębiorców, dla których ma być pomocą w zro- zumieniu zapisów rozporządzenia. Komentarza nie należy traktować jako głosu w trwa- jącej od dłuższego czasu dyskusji nad kierunkami zmian przepisów dotyczących szkoleń bhp. Jego ce- lem jest przybliżenie kwestii uregulowanych rozpo- rządzeniem. Jan M. Pióro – specjalista w zakresie prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higie- ny pracy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autor i konsultant licznych publikacji w zakresie organiza- cji oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pra- cy. Wieloletni inspektor pracy Głównego Inspektora- tu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. ISBN 978-83-269-3206-9 cena: 69 zł UOH 17 Jan M. Pióro SZKOLENIA BHP komentarz do rozporządzenia Autor: Jan M. Pióro specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp Wydawca: Rafał Kępka Redaktor: Marek Kalman Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: K. H. Kopeć Drukarnia: MDruk ISBN: 978-83-269-3206-9 Nakład: 200 sztuk Cena brutto: 69 zł Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2014 r. Spis treści Wstęp ...................................................................................................................5 Zadania pracodawcy i pracownika ..................................................................6 Powstrzymanie się od wykonywania pracy .....................................................7 Zakres przedmiotowy rozporządzenia ............................................................9 Defi nicje ............................................................................................................10 Obowiązki pracodawcy ...................................................................................12 Cel szkolenia .....................................................................................................15 Prowadzenie szkolenia bhp .............................................................................25 Obowiązki organizatora szkolenia .................................................................27 Rodzaje szkoleń ................................................................................................28 Program szkolenia wstępnego i okresowego ................................................29 Szkolenie wstępne ............................................................................................31 Cel instruktażu ogólnego i stanowiskowego ................................................32 Ramowy program instruktażu ogólnego .......................................................34 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy ............................................................34 Zakres obowiązków i uprawnień ....................................................................35 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp .......................38 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy ..........................................40 Zagrożenia wypadkowe i dla zdrowia ...........................................................41 Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń ...............................46 3 SZKOLENIA BHP – komentarz do rozporządzenia Transport wewnątrzzakładowy ......................................................................48 Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego ...........................................52 Środki ochrony indywidualnej .......................................................................53 Porządek i czystość w miejscu pracy .............................................................54 Zasady sprawowania profi laktycznej opieki lekarskiej w odniesieniu do stanowiska instruowanego ...............................................56 Ochrona przeciwpożarowa oraz postępowanie w razie pożaru ................57 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy .............................................................................................60 Prowadzenie instruktażu ogólnego ................................................................64 Prowadzenie instruktażu stanowiskowego ...................................................65 Potwierdzenie odbycia instruktażu stanowiskowego ..................................68 Szkolenia bhp pracodawcy ..............................................................................69 Szkolenie okresowe bhp ..................................................................................70 Szkolenia na stanowiskach robotniczych ......................................................72 Szkolenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych ..............................73 Szkolenia na stanowiskach administracyjno-biurowych ............................74 Terminy szkoleń okresowych .........................................................................74 Egzamin sprawdzający przyswojoną wiedzę ................................................81 Podnoszenia kwalifi kacji zawodowych .........................................................82 Wejście w życie przepisów dotyczących szkoleń bhp ..................................83 Podstawa prawna .............................................................................................83 4 Wstęp Wstęp Powszechnie akceptowany jest pogląd, że bezpieczeństwo i higiena pracy to zespół warunków i czynników zapewniających wyeliminowanie lub mak- symalne ograniczenie ujemnego wpływu środowiska pracy na stan zdrowia pracujących. Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilaktyki wypad- kowej, gdyż w szczególności umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z przebiegiem procesu pracy, sprzyja poznaniu sposobów postępowania także w sytuacjach odbiegających od normalnego toku pracy. Prezentujemy komentarz do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Jest on adresowany przede wszystkim do organizato- rów i prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz małych przedsiębiorców, dla których ma być pomocą w zrozumieniu zapisów rozporządzenia. Komentarza nie należy traktować jako głosu w trwającej od dłuższego czasu dyskusji nad kierunkami zmian przepisów dotyczących szkoleń bhp. Jego celem jest jedynie przybliżenie kwestii uregulowanych rozporządzeniem. Problematykę szkoleń bhp w zakresie dotyczącym ogółu pracowników re- gulują stosowne przepisy Kodeksu pracy (art. 207 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.; dalej: kp) oraz rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Pierwotny tekst rozporządzenia został znoweli- zowany przepisami: 5 SZKOLENIA BHP – komentarz do rozporządzenia (cid:122) rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 28 czerwca 2005 r. zmienia- jącego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 116, poz. 972), (cid:122) rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 196, poz. 1420). Unormowania w tym rozporządzeniu oraz jego nowelizacjach są rezultatem wdrożenia Dyrektywy Rady (89/391/ EWG) z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracow- ników w miejscu pracy (Dziennik Urzędowy WE L 183 z 29/06/1989 P. 0001–0008), w części dotyczącej kwestii związanych ze szkoleniem pracow- ników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania pracodawcy i pracownika Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie każdemu pracownikowi szkoleń bhp odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy: 1) wstępnych przed przystąpieniem do pracy (z wyłączeniem podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u da- nego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę), a ponadto w razie: – przeniesienia na inne stanowisko robocze, – wprowadzenia nowej technologii, – wyposażenia miejsca pracy lub jego zmiany; 2) okresowych, jeżeli jest to konieczne. W nierozerwalnym związku z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia każdemu pracownikowi szkolenia bhp pozostaje obowiązek pracownika brania udziału w szkoleniu i instruktażu z dziedziny bezpieczeństwa i hi- gieny pracy oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym (art. 211 pkt 1 kp). Obowiązek pracodawcy zapewnienia odpowiedniego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy nie tylko pracowników, lecz również 6 Powstrzymanie się od wykonywania pracy uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, studentów odbywających praktyki studenckie, stażystów. Egzekwowanie odbycia szkolenia, w zakresie określonym przez pracodawcę (w zawartej umowie cywilnoprawnej), ciąży również wobec: (cid:122) osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bądź inny podmiot organizujący pracę, (cid:122) osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą w za- kładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bądź inny podmiot organizujący pracę. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 kp). Pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy (osoby działającej w imieniu pracodawcy) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca niedopełniający tego warunku dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Nieprzestrzeganie przez pracodawcę, inną osobę przepisów lub zasad bhp może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności za wykro- czenia przeciwko prawom pracownika. Powstrzymanie się od wykonywania pracy W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarza- ją bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik – z wyłączeniem pracownika, do którego obowiązków należy ratowanie życia ludzkiego lub mienia – ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. O przyczynie powstrzymania się od wykonywania pracy pracownik jest obowiązany powiadomić przełożonego. Przepisy prawa pracy nie definiują 7 SZKOLENIA BHP – komentarz do rozporządzenia pojęcia „bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia”. W piśmiennictwie za taki stan uznaje się sytuację, w której może nastąpić znaczne prawdopo- dobieństwo wystąpienia szkody. Co prawda jeszcze nie nastąpiła, jednakże możliwość jej nastąpienia jest znaczna. Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia powinno być realne i rzeczywiste. Oceny takiej dokonuje pracow- nik we własnym zakresie. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub innych osób, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca niebezpieczeństwa, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Decyzja pracownika o powstrzymaniu się od wykonywania pracy powin- na być podjęta z należytą rozwagą, ponieważ powstrzymanie się od pracy w okolicznościach nieuzasadnionych, wynikających z błędnej oceny stanu zagrożenia życia i zdrowia, powoduje, że za czas nieświadczenia pracy pra- cownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Sprostanie przez pracodawcę (osobę fizyczną będącą pracodawcą, osobę fizyczną działającą w imieniu pracodawcy) obowiązkowi zapewnienia bez- piecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki wymaga, aby pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami znali, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym dotyczące zasad bhp (art. 207 § 2 i § 3 kp ). 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: