Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 005165 21761379 na godz. na dobę w sumie
Szkolny słownik ortograficzny - ebook/pdf
Szkolny słownik ortograficzny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Nomen-Omen Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62187-04-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Głównymi adresatami Szkolnego słownika ortograficznego są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum, jednakże przyda się on także tym, którzy chcą mieć pod ręką nieduże, ale pewne źródło wiedzy o polskiej pisowni.
Część wstępna zawiera prosto ujęte i łatwe do zapamiętania objaśnienia reguł ortograficznych, również nowych, a właściwy słownik - przeszło 33 tysiące haseł; wielu z nich nie znajdziemy w innych szkolnych leksykonach.
Uwzględnione zostały wszystkie wyrazy o trudnej ortografii należące do zasobu naszej codziennej polszczyzny.
Szkolny słownik ortograficzny ukazał się po raz pierwszy pod tym samym tytułem w wydawnictwie Prószyński i S-ka w roku 2001. Obecne wydanie jest poprawioną i uaktualnioną wersją poprzedniej edycji.
Jan Grzenia, Szkolny słownik ortograficzny, Wydawnictwo Nomen Omen, Katowice 2010, str. 308 (z okładką), ISBN 978-83-62187-04-1.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Szkolny s³ownik ortograficzny NOMEN OMEN J. Grzenia, Szkolny s³ownik ortograficzny, Wydawnictwo No- men Omen, Katowice 2010, ss. 304, ISBN 978-83-62187-04-1 (publikacja elektroniczna). Jan Grzenia Szkolny s³ownik ortograficzny W Y D A W N I C T W O NOMEN OMEN D R J A N G R Z E N I A Opracowanie typograficzne, sk³ad i ³amanie Jan Grzenia Projekt ok³adki Urszula Mazurowska Korekta Jolanta Otfinowska Copyright © by Jan Grzenia 2010 Wszelkie prawa zastrze¿one ISBN 978-83-62187-04-1 Szkolny s³ownik ortograficzny ukaza³ siê po raz pierwszy pod tym samym tytu³em w wydawnic- twie Prószyñski i S-ka w roku 2001. Obecne wydanie jest poprawion¹ i uaktualnion¹ wersj¹ poprzedniej edycji. Wydawnictwo Nomen Omen Dr Jan Grzenia www.nomen-omen.pl Informacje dla Czytelników Szkolny s³ownik ortograficzny to pomoc naukowa dla uczniów starszych klas szko³y podstawowej i gimnazjum. Ksi¹¿ka przyda siê tak¿e licealistom i(cid:160)wszystkim osobom poszukuj¹cym szybkiego rozwi¹zania problemów or- tograficznych, poniewa¿ objaœnia najwa¿niejsze problemy ortograficzne, z(cid:160)którymi stykaj¹ siê pisz¹cy po polsku. W czêœci pierwszej s³ownika, zatytu³owanej Zasady pisowni, Czytelnik znajdzie objaœnienie regu³ polskiej ortografii; czêœæ druga to S³ownik orto- graficzny, znajduje siê w nim kilkadziesi¹t tysiêcy hase³ w kolejnoœci alfabe- tycznej. Regu³y pisowni zosta³y sformu³owane bardzo zwiêŸle i prosto. W czêœci s³ownikowej ksi¹¿ki podano miêdzy innymi regu³y u¿ycia niektórych wyra- zów w(cid:160)piœmie, dotyczy to g³ównie interpunkcji przed spójnikami i zaimka- mi. Z kolei nazwy mieszkañców i przymiotniki pochodz¹ce od nazw w³a- snych zosta³y podane w(cid:160)formie gniazd s³owotwórczych, dziêki czemu ³atwiej mo¿na skojarzyæ wyrazy i(cid:160)szybciej przyswoiæ ich pisowniê. W artyku³ach has³owych podano tak¿e niektóre formy odmiany, ograni- czaj¹c siê do zakoñczeñ wyrazów, które mog¹ sprawiæ problemy, g³ównie ortograficzne. Rzadziej spotykane formy odmiany zosta³y podane w nawia- sie. Odciêta czêœæ wyrazów zosta³a zast¹piona znakiem ~. Autor Spis rzeczy Zasady pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 G³oski i litery ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 rz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 om, on, em, en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Budowa wyrazów a ortografia -by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 -¿e, -¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 przymiotniki z³o¿one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 rzeczowniki z³o¿one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 przyimki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 przedrostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 przyrostki: -cki, -dzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 przyrostki: -stwo, -wstwo, -ctwo, -dztwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 zakoñczenia wyrazów: -cji, -sji, -zji, -ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 skrótowce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Spis rzeczy Wielkie i ma³e litery 8 wielka litera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ma³a litera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Interpunkcja kropka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 przecinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 œrednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 dwukropek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 wielokropek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ³¹cznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 myœlnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 pytajnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 wykrzyknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 nawias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cudzys³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Inne problemy ortograficzne dzielenie wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 liczebniki z³o¿one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Polski alfabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 S³ownik ortograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zasady pisowni G £ O S K I I L I T E RY ch • Dwuznak ch piszemy, gdy w formach odmiany lub wyrazach pokrewnych wy- mienia siê na sz, np. zaduch – duszno, suchy – susza, piechur – pieszo, ³añcuch(cid:160)– ³añcuszek, strach(cid:160)–(cid:160)straszyæ, wêch(cid:160)–(cid:160)wêszyæ. ch : sz • Dwuznak ch piszemy na koñcu wyrazu, np. pech, rozmach, ruch. WYJ¥TKI: druh,(cid:160)Boh (rzeka na Ukrainie), Czatyrdah (góry na Ukrainie). • Dwuznak ch piszemy po literze s, np. schab, schronisko, wschód. -ch sch h • Literê h piszemy, gdy w formach odmiany lub wyrazach pokrewnych wymienia siê na g, ¿ lub z, np. h : g wahanie – waga; druh – dru¿yna; h : ¿ b³ahy – b³azen. h : z h : g h : ¿ h : z • Literê h piszemy w rozpoczynaj¹cych wyraz cz¹stkach obcych:(cid:160) hekto-, helio-, hemo-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homo-, hydro-, np. hektolitr, heliocentryczny, hemoglobina, heteroatom, higroskopijny, hiperinflacja, hipoteka, homonim, hyd- rologia. hekto-, helio-, hemo-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homo-, hydro- W innych wypadkach w¹tpliwoœci rozstrzygamy za pomoc¹ s³ownika. G³oski i litery 10 ó • Literê ó piszemy, gdy wymienia siê ona na o, e lub a w formach odmiany lub wyrazach pokrewnych, np. wóz(cid:160)–(cid:160)wozu, wróg – wrogi, z³ó¿ – z³o¿yæ; siódmy – siedem, szósty(cid:160)–(cid:160)szeœæ, wióz³(cid:160)–(cid:160)wieŸæ; obróciæ – obracaæ, wmówiæ – wmawiaæ, przeróbka(cid:160)–(cid:160)przerabiaæ. ó(cid:160):(cid:160)o ó(cid:160):(cid:160)e ó(cid:160):(cid:160)a • Literê ó piszemy w(cid:160)cz¹stce -ów na koñcu wyrazów (to znaczy w dope³niaczu liczby mnogiej rodzaju mêskiego), np. domów, psów, samochodów. • Literê ó piszemy w przyrostkach -ów, -ówka, -ówna, np. Bytów, Kraków, ma- kówka, parówka, Nowakówna, Kucówna. -ów piszemy na koñcu wyrazów. WYJ¥TKI: Jedynymi wyrazami koñcz¹cymi siê na -uf s¹ puf (taboret) oraz puf albo puff (wyraz naœladuj¹cy sapanie). • Literê ó piszemy na pocz¹tku wyrazów utworzonych od ósmy, ów: ósemka, ósmak, ósmoklasista, ósmoklasistka, ósmy, ów, ówczesny, ówczeœnie, ówdzie, ów¿e. ósmy, ów • Literê ó piszemy w(cid:160)pewnej liczbie wyrazów, w(cid:160)których nie ma wymiany ó na o, e lub a (s¹ to wyrazy z ó niewymiennym), np. chór, córka, góra, jaskó³ka, Józef, k³ótnia, król, królik, krótki, mózg, ogólny, ogórek, o³ów, o³ówek, oprócz, pagórek, powtórzyæ, p³ótno, póki, próba, pró¿ny, równy, ró¿a, skóra, skrót, stró¿, szczegó³, tchórz, wiewiórka, w³óczka, wró¿yæ, wyró¿niaæ, Ÿród³o, ¿ó³ty, ¿ó³w. W wyrazach, które od nich pochodz¹, zachowujemy ó w odpowiednim miejscu, np. równy – równaæ, równanie, równie¿, równoleg³y, równole¿nik, równoœæ itd. Pisowniê tych wyrazów trzeba zapamiêtaæ. Litery ó nigdy nie piszemy na koñcu wyrazu. UWAGA: Wyrazy skuwka, zasuwka zosta³y utworzone za pomoc¹ przyrostka -ka od czasowników skuwaæ, zasuwaæ. Wyraz podkuwka piszemy z liter¹ u, kiedy ozna- cza dolne okucie sañ, a wiêc pochodzi od podkuwaæ. W pozosta³ych wypadkach piszemy podkówka (bo wyraz ten pochodzi od wyrazu podkowa). u • Literê u piszemy na pocz¹tku wyrazów (z wyj¹tkiem ósmy, ów i wyrazów, które od nich pochodz¹) i na koñcu wyrazów (zawsze), np. udo, uleczyæ, urz¹d, od razu, d¿iu-d¿itsu, kakadu. • Literê u piszemy w(cid:160)wiêkszoœci przyrostków, np. y n z c i f a r g o t r o k i n w o ³ s y n l o k z S , a i n e z r G . J
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkolny słownik ortograficzny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: