Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00303 003914 22405929 na godz. na dobę w sumie
Szlachetny cel. Jak opowiadać historie, które przyniosą darowizny - ebook/pdf
Szlachetny cel. Jak opowiadać historie, które przyniosą darowizny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1906-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Ja powiem, o co chodzi, a Ty pomożesz, dobrze?

Czytelniku! Jeśli działasz w organizacji pozarządowej, mogłeś spotkać się z terminem fundraising. Oznacza on łączenie ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy, z tymi, którzy je robią. Fundraising to także budowanie wieloletnich relacji zespołu organizacji z ludźmi, którzy w różny sposób angażują się w jej działalność. Wiesz, co łączy tych ludzi? Potrafisz skutecznie budować takie relacje? Umiesz przedstawić cele swojej organizacji w taki sposób, by przemówić do serc i portfeli słuchaczy?

Opowiedziana historia musi przyciągać uwagę, sprawić, by ludzie poczuli, że odświeża ich życie i spojrzenie na świat, dać im coś, co wyrywa z monotonii rytmu: dom-praca-dom. To właśnie w tę lukę, na swoiste trzecie miejsce powinny wchodzić organizacje pozarządowe. Myślisz, że to niegodne szczytnego celu, do którego dążysz? Że to dobre dla Apple’a, Coca-Coli i kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych? A zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedne organizacje są w stanie skutecznie uzyskiwać pomoc dla swoich podopiecznych, inne zaś nie? „Kwestia pieniędzy” — powiesz pewnie. Mylisz się...

Dobra historia. To w niej tkwi tajemnica sukcesu organizacji pozarządowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/dobhis Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1176-3 Copyright © Gnyszka Fundraising Advisors oraz Szczepan Kasiński 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI PODZIĘKOWANIA ................................................................... 7 PRZEDMOWA ......................................................................... 9 WSTĘP ................................................................................ 11 WPROWADZENIE .................................................................. 13 1. HISTORIA PRZYCIĄGA UWAGĘ ................................................ 15 Historia, która (cid:239)amie schematy ......................................................18 Smutne dzieci odchodz(cid:200) .................................................................21 Zaanga(cid:285)owanie odbiorcy ................................................................23 Podsumowanie ...............................................................................24 2. NASZA KAMPANIA ................................................................ 25 Do kogo mówimy? ........................................................................25 Nie zapominajmy o dzieciach .........................................................27 Szukaj trendsetterów ......................................................................28 Trafiamy do aktywnych .................................................................31 Co chcemy powiedzie(cid:202)? ..................................................................32 Co powinni zapami(cid:218)ta(cid:202) odbiorcy Twoich komunikatów? ...............33 Komunikat, który trafia .................................................................34 Luka informacyjna .........................................................................34 3 Poleć książkęKup książkę 4 SPIS TREŚCI Tytu(cid:239) lub nazwa maj(cid:200) znaczenie .....................................................35 Spójno(cid:258)(cid:202) komunikatów ..................................................................36 Przelicznik .....................................................................................37 Opowiadacz ...................................................................................38 Dobór mediów ...............................................................................40 Prasa ........................................................................................41 Telewizja ..................................................................................42 Radio ........................................................................................44 Internet ....................................................................................45 Facebook ..................................................................................45 Twitter .....................................................................................48 Instagram i Pinterest ................................................................50 YouTube ..................................................................................50 Blog .........................................................................................51 Mediaplan ................................................................................52 Rola call to action (wezwanie do dzia(cid:239)ania) .....................................53 Natychmiastowo(cid:258)(cid:202) .........................................................................54 (cid:165)cie(cid:285)ki dzia(cid:239)a(cid:241) ................................................................................54 Zbieraj zaanga(cid:285)owanych ................................................................55 Po zdobyciu szczytu .......................................................................56 Podsumowanie ...............................................................................58 3. BUDOWANIE NARRACJI ......................................................... 61 Dawid i Goliat ..........................................................................62 Prometeusz ...............................................................................63 Bohater ....................................................................................65 Opiekun ...................................................................................66 Weso(cid:239)ek ...................................................................................67 M(cid:218)drzec ....................................................................................67 Towarzysz ................................................................................68 W(cid:239)adca .....................................................................................68 Marka organizacji ..........................................................................69 Prosto i dobitnie ............................................................................71 Autorytet .......................................................................................73 Konsekwencja ................................................................................73 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 5 Pasja ..............................................................................................75 Zmiana (cid:258)wiata ..........................................................................76 Osobiste (cid:258)wiadectwo ................................................................76 Autentyczno(cid:258)(cid:202) ..........................................................................76 Antagonista ..............................................................................77 (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) zwyci(cid:218)stwa ............................................................78 Transformacja bohatera ............................................................79 Podsumowanie ...............................................................................79 4. KOMUNIKACJA KLUCZEM DO ZWYCIĘSTWA .............................. 81 O czym mówisz? ............................................................................82 Kiedy chcesz to powiedzie(cid:202)? .....................................................82 Kto si(cid:218) podpisuje? ..........................................................................83 Kana(cid:239)y komunikacji .......................................................................84 Startuj z hukiem ............................................................................84 Podtrzymywanie uwagi ..................................................................85 Wizualizacja ..................................................................................86 Zagrajmy w dobroczynno(cid:258)(cid:202) ............................................................88 Warunek wygranej ...................................................................88 Cel ...........................................................................................88 Akcja ........................................................................................88 Przeszkody ...............................................................................89 Regu(cid:239)y ......................................................................................89 Stwórzmy mod(cid:218) na pomaganie ......................................................89 Podsumowanie ...............................................................................90 A. 5 PRAW DARCZYŃCY ............................................................ 91 B. CZY TROSZCZYSZ SIĘ O SŁUCHACZY? ...................................... 95 C. SCHEMAT OPOWIEŚCI ........................................................... 97 D. KALENDARZ OPOWIADACZA .................................................. 99 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1 HISTORIA PRZYCIĄGA UWAGĘ Fundraising to (cid:239)(cid:200)czenie ludzi, którzy chc(cid:200) robi(cid:202) dobre rzeczy, z tymi, którzy je robi(cid:200). To tak(cid:285)e budowanie wieloletnich relacji zespo(cid:239)u or- ganizacji z lud(cid:283)mi, którzy w ró(cid:285)ny sposób anga(cid:285)uj(cid:200) si(cid:218) w dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202). Jednak nawet najlepsze dzia(cid:239)ania nie przyci(cid:200)gn(cid:200) czyjejkolwiek uwagi (poza rodzin(cid:200) i znajomymi), je(cid:285)eli nie b(cid:218)d(cid:200) dobrze opowiedziane. Je(cid:285)eli nie b(cid:218)d(cid:200) histori(cid:200), któr(cid:200) mo(cid:285)na opowiedzie(cid:202) w pracy, w trakcie spotka- nia ze znajomymi, przygodnym podró(cid:285)nym w poci(cid:200)gu czy w dowolnym innym miejscu. Opowiedziana historia musi przyci(cid:200)ga(cid:202) uwag(cid:218), sprawi(cid:202), by ludzie po- czuli, (cid:285)e od(cid:258)wie(cid:285)a ich (cid:285)ycie i spojrzenie na (cid:258)wiat, (cid:285)e jest czym(cid:258), co prze- rwie monotoni(cid:218) dom – praca – dom. To w(cid:239)a(cid:258)nie swoiste „trzecie miej- sce” powinny zajmowa(cid:202) organizacje pozarz(cid:200)dowe. Definicja trzeciego miejsca zosta(cid:239)a sformu(cid:239)owana przez ameryka(cid:241)skiego socjologa Raya Oldenburga1. Wprowadzi(cid:239) on koncepcj(cid:218), (cid:285)e nasze (cid:285)ycie koncentruje si(cid:218) w trzech wa(cid:285)nych o(cid:258)rodkach — domu (miejscu, w którym przebywamy i wypoczywamy), pracy (miejsca, gdzie zarabiamy) i trzecim miejscu — przestrzeni, w której nie tylko prowadzimy (cid:285)ycie towarzyskie, ale tak(cid:285)e sp(cid:218)dzamy czas w oderwaniu od pewnej rutyny dnia codziennego (dom – praca – dom). Trzecim miejscem mo(cid:285)e by(cid:202) ulubiona kawiarnia, knajpa, klub, ale tak(cid:285)e przestrze(cid:241) kultury — biblioteka, ksi(cid:218)garnia, 1 R. Oldenburg, The Great Good Place, New York 1989. 15 Poleć książkęKup książkę 16 ROZDZIAŁ 1 centrum kultury. Ze wzgl(cid:218)du na mnogo(cid:258)(cid:202) relacji, które wywi(cid:200)zuj(cid:200) si(cid:218) pomi(cid:218)dzy lud(cid:283)mi realizuj(cid:200)cymi kampanie spo(cid:239)eczne, organizacja poza- rz(cid:200)dowa (cid:258)wietnie spe(cid:239)nia definicj(cid:218) „trzeciego miejsca” (pod warunkiem, (cid:285)e posiada przestrze(cid:241), w której mog(cid:200) si(cid:218) spotka(cid:202) ludzie). Cz(cid:218)sto w (cid:258)rodowiskach ludzi pracuj(cid:200)cych w ró(cid:285)nych korporacjach, gdy na jakim(cid:258) spotkaniu pojawia si(cid:218) przedstawiciel organizacji pozarz(cid:200)do- wej, to w(cid:239)a(cid:258)nie on skupia na sobie uwag(cid:218) wi(cid:218)kszo(cid:258)ci zgromadzonych. Bo jest z innego miejsca. Bo robi co(cid:258) innego. Bo to osoba, która dotyka „prawdziwego (cid:258)wiata” — spotyka si(cid:218) z lud(cid:283)mi, zapobiega biedzie czy wykluczeniu b(cid:200)d(cid:283) promuje jak(cid:200)(cid:258) ide(cid:218), która jest dla niej wa(cid:285)na. Tak naprawd(cid:218) to, czym si(cid:218) ta osoba zajmuje, ma znaczenie wtórne w stosunku do tego, jak(cid:200) histori(cid:218) opowiada. Dlaczego? Bo jedn(cid:200) opowie(cid:258)ci(cid:200) mo(cid:285)e zaanga(cid:285)owa(cid:202) ludzi, dla których dany temat jest zupe(cid:239)nie oboj(cid:218)tny. Bo jest swoistym Prometeuszem przynosz(cid:200)cym ogie(cid:241) idei na ch(cid:239)odn(cid:200) ziemi(cid:218). Moja kole(cid:285)anka zajmowa(cid:239)a si(cid:218) komunikacj(cid:200) w du(cid:285)ej organizacji po- zarz(cid:200)dowej. By(cid:239)a bardzo blisko zwi(cid:200)zana z fundraisingiem. Wiedzia(cid:239)a, jak dzia(cid:239)aj(cid:200) pewne mechanizmy tworzenia historii. Troszczy(cid:239)a si(cid:218) o edu- kacj(cid:218) dzieci, po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:239)a temu kilka lat swojej pracy zawodowej. Pewnego dnia przysz(cid:239)a do pracy i podczas przerwy na kaw(cid:218) opowiedzia(cid:239)a do- (cid:258)wiadczenia poprzedniego wieczoru: — Przegl(cid:200)da(cid:239)am internet i natrafi(cid:239)am na stron(cid:218), na której mo(cid:285)na by(cid:239)o za- adoptowa(cid:202) kota. Do kotów mam stosunek pozytywnie oboj(cid:218)tny, ale jak prze- czyta(cid:239)am, (cid:285)e za moje 30 z(cid:239) miesi(cid:218)cznie jeden kot, którego mog(cid:218) sobie wybra(cid:202), otrzyma domek, karm(cid:218) przez ca(cid:239)y miesi(cid:200)c i jeszcze b(cid:218)dzie w moim imieniu g(cid:239)askany, to nie wytrzyma(cid:239)am. Zaadoptowa(cid:239)am tego kota na rok. A oni obie- cali, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:218) dostawa(cid:239)a regularnie zdj(cid:218)cia, (cid:285)ebym sama mog(cid:239)a si(cid:218) przekona(cid:202), jak bardzo b(cid:239)yszczy jego futro. Wiem, jak oni zbudowali t(cid:218) histori(cid:218) i mechanizm sk(cid:239)aniaj(cid:200)cy do wp(cid:239)aty. Znam to wszystko, ale nie mog(cid:239)am si(cid:218) oprze(cid:202). Taka kampania jest skuteczna. A równie dobrze jej twórcy mogliby stan(cid:200)(cid:202) na krakowskim rynku z puszk(cid:200), ulotkami i nie(cid:258)mia(cid:239)o mówi(cid:202): Zbieramy na jedzenie dla kotów, a i przy okazji na funkcjonowanie naszej organizacji. I byliby(cid:258)my wdzi(cid:218)czni za cokolwiek, co wrzucicie do naszej puszki. I pewnie byliby zdziwieni, (cid:285)e nic w niej nie znajduj(cid:200). Poleć książkęKup książkę HISTORIA PRZYCIĄGA UWAGĘ 17 Skuteczne wprowadzenie fundraisingu w organizacji powoduje zmian(cid:218) postaw, mentalno(cid:258)ci. Budzi wi(cid:218)ksze zaanga(cid:285)owanie, ale tak(cid:285)e kreuje nowych liderów. To proces, który wprowadza w(cid:258)ród wszystkich cz(cid:239)onków organizacji wspólny schemat my(cid:258)lenia i opowiadania historii. Zazwyczaj powoduje, (cid:285)e problemem staj(cid:200) si(cid:218) otrzymane pieni(cid:200)dze, a nie ich brak. Jednak kluczowym, pierwszym elementem tego procesu jest przeko- nanie cz(cid:239)onków organizacji do dumy z tego, co robi(cid:200). Niestety, spora cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pracowników organizacji, którym udziela(cid:239)em konsultacji, ma z tym problem. Pracuj(cid:200) w organizacjach pozarz(cid:200)dowych robi(cid:200)cych (cid:258)wietne rzeczy, realnie zmieniaj(cid:200)cych (cid:258)wiat, w którym funkcjonujemy, ale nie potrafi(cid:200) tego przeku(cid:202) w powód do dumy. Jedna z moich znajomych studentek na imprezie podsumowuj(cid:200)cej na- sz(cid:200) wspóln(cid:200) akcj(cid:218), „42 do szcz(cid:218)(cid:258)cia”, przez pó(cid:239) godziny opowiada(cid:239)a o swoim studenckim (cid:285)yciu — kolokwia, sesja i inna aktywno(cid:258)(cid:202) stu- dencka. Dowiedzia(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e jest szefow(cid:200) jednej z organizacji studenc- kich dzia(cid:239)aj(cid:200)cych przy uniwersytecie. Opowiada(cid:239)a, jak realizuje (cid:258)wietne projekty, wyjazdy i szkolenia w ramach tej organizacji. Jednak w trak- cie ca(cid:239)ej jej wypowiedzi nie pojawia(cid:239)a si(cid:218) nazwa tej organizacji, ci(cid:200)gle zast(cid:218)powana okre(cid:258)leniem „moja organizacja”. (cid:165)wietnie, ale gdybym nie wymusi(cid:239), by wyjawi(cid:239)a nazw(cid:218) tej organizacji, to s(cid:239)uchacze straciliby mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) uczestniczenia w tak ciekawych wydarzeniach, a ona nie po- zyska(cid:239)aby nowych wolontariuszy. Niestety, moje do(cid:258)wiadczenia wyniesione ze wspó(cid:239)pracy z ró(cid:285)nymi or- ganizacjami pokazuj(cid:200), (cid:285)e ludzie zwi(cid:200)zani z nimi nie zawsze s(cid:200) z tego dumni. Co wi(cid:218)cej, czasami si(cid:218) wstydz(cid:200), (cid:285)e pracuj(cid:200) w sektorze pozarz(cid:200)- dowym, a nie gdzie(cid:258) w biznesie czy nawet w urz(cid:218)dzie. Dlaczego? Wcale nie dlatego, (cid:285)e s(cid:200) to osoby zamkni(cid:218)te, introwertyczne, niespe(cid:239)- nione. Nie — po prostu brakuje im silnej marki i silnej historii, która za nimi stoi. Czego(cid:258), z czym mog(cid:200) si(cid:218) uto(cid:285)samia(cid:202). Nawet wi(cid:218)cej, czego(cid:258), czym mog(cid:200) si(cid:218) chwali(cid:202) w miejscach publicznych i w(cid:258)ród swoich znajomych. Kiedy pracowa(cid:239)em w Stowarzyszeniu WIOSNA, które by(cid:239)o organi- zatorem Szlachetnej Paczki i Akademii Przysz(cid:239)o(cid:258)ci, naszym nieustaj(cid:200)- cym powodem do dumy by(cid:239)o to, (cid:285)e wraz z ca(cid:239)ym zespo(cid:239)em tworzymy Poleć książkęKup książkę 18 ROZDZIAŁ 1 Paczk(cid:218). T(cid:218) Paczk(cid:218), któr(cid:200) mo(cid:285)na ogl(cid:200)da(cid:202) na ekranach telewizorów, któr(cid:200) tworz(cid:200) zarówno celebryci, jak i tysi(cid:200)ce zwyk(cid:239)ych ludzi. Tak na- prawd(cid:218) to byli(cid:258)my centrum sterowania wszech(cid:258)wiatem (taki napis widnia(cid:239) w naszym biurze). Mieli(cid:258)my poczucie sprawczo(cid:258)ci, dysponowa- nia pewn(cid:200) wiedz(cid:200) tajemn(cid:200), wiedzieli(cid:258)my z wyprzedzeniem, co si(cid:218) b(cid:218)dzie dzia(cid:239)o, jak b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239)a akcja. Dlaczego wi(cid:218)c niektóre organizacje maj(cid:200) problem? Jestem przeko- nany, (cid:285)e to nie jest kwestia rozmachu kampanii, ale pewnego ca(cid:239)o- kszta(cid:239)tu dzia(cid:239)a(cid:241) organizacji — braku przekonania, (cid:285)e warto opowiada(cid:202) o tym, co dana organizacja robi. Panuje w nich przekonanie, (cid:285)e wyniki je obroni(cid:200). By(cid:202) mo(cid:285)e, ale kto zobaczy wyniki, je(cid:285)eli sami o nich nie b(cid:218)dziemy mówi(cid:202)? Organizacje potrzebuj(cid:200) zarz(cid:200)dów, których cz(cid:239)onkowie b(cid:218)d(cid:200) wizjo- nerami i stale b(cid:218)d(cid:200) odpowiada(cid:202) na podstawowe pytanie: DLACZEGO to, co robimy, jest wa(cid:285)ne? Maj(cid:200)c w g(cid:239)owie odpowied(cid:283), wszyscy cz(cid:239)onko- wie organizacji b(cid:218)d(cid:200) mogli z dum(cid:200) przekonywa(cid:202) (cid:258)wiat, DLACZEGO robi(cid:200) to wszystko. Dlaczego po(cid:258)wi(cid:218)caj(cid:200) ca(cid:239)e dnie na promowanie mesjanizmu polskiego, wolontariatu w miejscowo(cid:258)ci, któr(cid:200) opu(cid:258)ci(cid:239)a wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) m(cid:239)odych mieszka(cid:241)ców (naturalnych wolontariuszy), czy dlaczego walcz(cid:200) o zdrowie ka(cid:285)dego go(cid:239)(cid:218)bia, który mia(cid:239) nieszcz(cid:218)(cid:258)cie wpa(cid:258)(cid:202) pod samochód. HISTORIA, KTÓRA ŁAMIE SCHEMATY Tr(cid:200)bka daje sygna(cid:239) do marszu. Kolejnego w tym tygodniu. Có(cid:285), takie mamy czasy, (cid:285)e wszyscy maszeruj(cid:200), protestuj(cid:200)c przeciwko czemu(cid:258) b(cid:200)d(cid:283) promuj(cid:200)c swoje warto(cid:258)ci. Odrobiny pikanterii dodaje fakt, (cid:285)e nie- ustaj(cid:200)ca tr(cid:200)bka wygrywa When Johny Comes Marching Home. Znawcy te- matu ju(cid:285) domy(cid:258)laj(cid:200) si(cid:218), (cid:285)e zbli(cid:285)aj(cid:200)ca si(cid:218) manifestacja b(cid:218)dzie odwo(cid:239)ywa(cid:202) si(cid:218) do pacyfizmu i postulatów pokoju na (cid:258)wiecie. Ha(cid:239)as zbli(cid:285)aj(cid:200)cego si(cid:218) t(cid:239)umu jest jednak inny ni(cid:285) ten, do którego jeste(cid:258)my przyzwyczaje- ni. S(cid:239)ycha(cid:202) tupot ma(cid:239)ych stopek. Wy(cid:239)ania si(cid:218) czo(cid:239)o mrówczego po- chodu — tak, to maszeruj(cid:200) mrówki, demonstruj(cid:200)c w obronie zieleni i przyrody. Na transparentach zrobionych z li(cid:258)ci widniej(cid:200) postulaty: „Wi(cid:218)cej zieleni”, „Walcz”, „Solidarno(cid:258)(cid:202)”, w ko(cid:241)cu „Wesprzyj nas” i logo mi(cid:218)dzynarodowej organizacji proekologicznej — WWF. Poleć książkęKup książkę HISTORIA PRZYCIĄGA UWAGĘ 19 https://www.youtube.com/watch?v=BvQReE2Enmg Ka(cid:285)dy z nas jest codziennie zasypywany wielk(cid:200) ilo(cid:258)ci(cid:200) komunikatów reklamowych. Szacuje si(cid:218), (cid:285)e przeci(cid:218)tny mieszkaniec Europy dziennie otrzymuje oko(cid:239)o 3000 reklam w ró(cid:285)nej postaci2. To przem(cid:218)cza nasz umys(cid:239), który nie chc(cid:200)c do tego dopu(cid:258)ci(cid:202), przestaje je postrzega(cid:202). Co oznacza, (cid:285)e standardowy komunikat reklamowy ma niewielkie szanse na dotarcie do naszej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. Tym bardziej typowy komunikat organizacji pozarz(cid:200)dowej: „Robimy dobre rzeczy, mo(cid:285)esz nas wesprze(cid:202)” (tu lektor podaje 26-cyfrowy nu- mer konta) i jeszcze musi si(cid:218) pojawi(cid:202) kluczowa informacja, z jakim dopiskiem nale(cid:285)y przekazywa(cid:202) darowizny. A je(cid:285)eli spot zosta(cid:239) wypro- dukowany przy wsparciu Unii Europejskiej, to koniecznie musi zawie- ra(cid:202) tak(cid:200) informacj(cid:218) — program operacyjny i nazw(cid:218) projektu. Lito(cid:258)ci! Dlatego tym, co ma szanse przebi(cid:202) si(cid:218) do masowej wyobra(cid:283)ni (zw(cid:239)asz- cza je(cid:285)eli nie dysponujemy bud(cid:285)etem licz(cid:200)cym setki tysi(cid:218)cy z(cid:239)otych), musi by(cid:202) pomys(cid:239). Czyli inaczej — historia do opowiedzenia. Taka, jak(cid:200) ludzie b(cid:218)d(cid:200) chcieli powtarza(cid:202) w swoich sieciach w social mediach, w pra- cy, na spotkaniach ze znajomymi. Jedn(cid:200) z takich historii by(cid:239) spot „Mafia dla psa”, znany równie(cid:285) jako „Rysiek z Klanu wraca do gry”, który w ci(cid:200)gu tygodnia zosta(cid:239) wy(cid:258)wie- tlony w serwisie YouTube ponad 3 miliony razy i by(cid:239) tematem roz- mów nie tylko w (cid:258)rodowisku III sektora. Ca(cid:239)y koncept polega(cid:239) na 2 E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budowa(cid:202) historie, które sprzedaj(cid:200), Onepress, Gliwice 2011, s. 27 – 29. Poleć książkęKup książkę 20 ROZDZIAŁ 1 grze kontrastami. Piotr Cyrwus, aktor znany pokoleniom Polaków jako Rysio z Klanu — postać sympatyczna, ale lekko ciapowata — osa- dzony został przez autorów spotu w roli bezwzględnego szefa gangu, który nie stroni od wulgaryzmów i stosowania przemocy. Na przy- kładzie „psa” — typowego policjanta-osiłka — pokazuje, jak nie należy traktować zwierząt. Wykorzystanie skrótu myślowego, dość popu- larnego w pewnych środowiskach, i gra tym skojarzeniem to świetny pomysł. Dzięki spotowi zebrano 120 000 zł przy zakładanych 50 000 zł, jednak przypuszczam, że to bardziej efekt popularności Cyrwusa niż utożsamienia się internautów z celem zbiórki, gdzie nazwa organizato- ra akcji nie pojawiła się nawet na planszy końcowej spotu. https://www.youtube.com/watch?v=1quiKLMy0ng Swoją drogą wykorzystanie postaci twardzieli w kampaniach społecz- nych przynosi dobre efekty, tak jak reanimacja w rytmie utworu Bee Gees, którą prowadzi piłkarz znany z twardej gry na boisku i jednocze- śnie aktor — Vinnie Jones. British Heart Foundation, mając na uwa- dze, że ludzie wahają się udzielać pierwszej pomocy metodą usta-usta, zgodnie z nowymi wytycznymi zdecydowała się na wyprodukowanie filmu promocyjnego, który wyjaśniał zasady reanimacji za pomocą samego masażu serca. Spot w rytmie piosenki Stayin’ Alive dzięki swojej barwności dużo lepiej zapada w pamięć niż nudne filmiki instrukta- żowe, jakich pełno w internecie i na szkoleniach z pierwszej pomocy. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szlachetny cel. Jak opowiadać historie, które przyniosą darowizny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: