Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 004284 21781137 na godz. na dobę w sumie
Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II - książka
Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II - książka
Autor: , , Liczba stron: 240
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2229-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Poufny przepis na 'to coś'


Sztuka bycia atrakcyjnym to nie pseudonaukowe dywagacje. To skuteczne metody na opanowanie uniwersalnych zachowań, które od czasów człowieka jaskiniowego czynią każdego z nas bardziej interesującym i pociągającym. Podczas tworzenia tej książki jej autorzy korzystali z technik neurolingwistycznych, psychologii społecznej, hipnozy, a nawet własnej mocy magnetyzmu.

Ta książka zdradzi Ci, jak wywoływać 'iskrzenie' i przyciągać innych ludzi. Odkryje przed Tobą, jak robić wspaniałe pierwsze wrażenie dzięki mowie ciała. Podpowie, jak nawiązywać z ludźmi kontakt na poziomie podświadomości. Skorzystaj ze swojego magnetyzmu i osiągaj wszystko, o czym zamarzysz.
Oczy... fryzura... ubiór... szczerość... intymność... zaufanie... Co czyni Cię atrakcyjnym?

Kod seksapilu - w pracy, urzędzie, domu, sypialni


Książka Hogana zdumiewająco dogłębnie analizuje wszelkie możliwe czynniki składowe Osobistego Magnetyzmu i podaje konkretne przepisy, jak stać się kimś wyjątkowo pociągającym niezależnie od aparycji. Kup tę książkę teraz i zmień jakość swojego życia. Życzę wspaniałej metamorfozy.
Artur, czytelnik pierwszego wydania
Obserwuję zachowania kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych. Bez względu na ich faktyczną urodę i fizyczne atrybuty część z nich po prostu zachowuje się w sposób bardziej atrakcyjny od innych. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy chodzi o ich oczy, ubiór, czy może charyzmę, która podbija serce rozmówcy. Krótko mówiąc, mają 'to coś'. Z takimi ludźmi rozmawia się przyjemniej, chętniej spędza czas i... zatrudnia!
Beata, specjalistka ds. HR
Byłem sprzedawcą podobnym do setek innych sprzedawców. Na siłę ugrzecznionym, w niezbyt drogim garniturze, za przesłodzonym uśmiechem kryjącym brak pewności siebie. Zamiast wizyt na siłowni i solarium wybrałem spotkanie z Kevinem Hoganem. Wyglądam tak samo: co tu dużo kryć - przeciętny blondyn. Wypracowałem w sobie jednak pewne cechy, które pozwalają innym ludziom otwierać się przede mną. Czytam między słowami, wykorzystuję język ciała. A ostatnio w pubie usłyszałem od uroczej kobiety, że mam 'to coś'.
Sebastian, handlowiec
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II Autor: Kevin Hogan, Mary Lee Labay, Jack Swaney T³umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-2229-0 Tytu³ orygina³u: Irresistible Attraction: Secrets of Personal Magnetism Format: A5, stron: 240 Poufny przepis na „to coœ” • Dlaczego ³adni maj¹ ³atwiej? • Jak wykorzystaæ wewnêtrzn¹ charyzmê do wywierania piorunuj¹cego pierwszego wra¿enia? • Co wywo³uje reakcjê chemiczn¹? • W którym momencie zdobywasz szansê na wymarzon¹ pracê lub drug¹ randkê? • Jacy ludzie budz¹ w nas gor¹ce emocje? • 64 ankietowanych potwierdzi³o, i¿ atrakcyjnoœæ pomaga w osi¹gniêciu wy¿szej pozycji w spo³eczeñstwie • 76 badanej populacji uwa¿a, ¿e atrakcyjnoœæ fizyczna pomaga w zdobyciu pracy • prawie jednakowo rozk³adaj¹ siê zdania na temat wp³ywu atrakcyjnoœci fizycznej na awans lub wy¿sze wynagrodzenie: odpowiednio 18 i 19 badanych zdecydowanie zgadza siê z tym stwierdzeniem (Warszawa 2007) Sztuka bycia atrakcyjnym to nie pseudonaukowe dywagacje. To skuteczne metody na opanowanie uniwersalnych zachowañ, które od czasów cz³owieka jaskiniowego czyni¹ ka¿dego z nas bardziej interesuj¹cym i poci¹gaj¹cym. Podczas tworzenia tej ksi¹¿ki jej autorzy korzystali z technik neurolingwistycznych, psychologii spo³ecznej, hipnozy, a nawet w³asnej mocy magnetyzmu. Ta ksi¹¿ka zdradzi Ci, jak wywo³ywaæ „iskrzenie” i przyci¹gaæ innych ludzi. Odkryje przed Tob¹, jak robiæ wspania³e pierwsze wra¿enie dziêki mowie cia³a. Podpowie, jak nawi¹zywaæ z ludŸmi kontakt na poziomie podœwiadomoœci. Skorzystaj ze swojego magnetyzmu i osi¹gaj wszystko, o czym zamarzysz. Oczy... fryzura... ubiór... szczeroœæ... intymnoœæ... zaufanie... Co czyni Ciê atrakcyjnym? Kod seksapilu — w pracy, urzêdzie, domu, sypialni SPIS TRE¥CI Przedmowa WstÚp Rozdziaï 1. Czy moĝna Ci siÚ oprzeÊ? Rozdziaï 2. AtrakcyjnoĂÊ dla pozostaïych z nas Rozdziaï 3. Pierwsze wraĝenie Rozdziaï 4. Flirtowanie sprawia, ĝe Ăwiat siÚ krÚci wkoïo Rozdziaï 5. Drugie wraĝenie Rozdziaï 6. Sekrety charyzmy Rozdziaï 7. Pozytywne wraĝenie i wewnÚtrzny magnetyzm Rozdziaï 8. IntymnoĂÊ — tworzenie i przywracanie w miïoĂci gïÚbokiej wiÚzi Rozdziaï 9. Osobisty magnetyzm w relacjach intymnych: czy kobiety i mÚĝczyěni naprawdÚ rozmawiajÈ ze sobÈ? Epilog Bibliografia 5 9 11 31 63 85 103 123 135 199 211 231 233 WST}P Seks. Potrzeba zjednoczenia. Seks. Pragnienie miïoĂci. Seks. Pragnienie posiadania rodziny. Kobiety naprawdÚ myĂlÈ zupeïnie inaczej niĝ mÚĝczyěni, za- równo w kategoriach celów krótkoterminowych, jak i tych dïugo- terminowych. My chcemy Ci pomóc zrozumieÊ wïasne pragnienia i potrzeby w relacjach z pïciÈ przeciwnÈ. Ta ksiÈĝka zawiera duĝo cennych informacji. Jest oparta na wnikliwych badaniach, ale jest napisana lekkim stylem, dziÚki czemu ïatwo siÚ jÈ czyta. KorzystaliĂmy z dorobku wielu dziedzin nauki, miÚdzy innymi z psychologii spoïecznej, ewolucyjnej, hipnozy, programów neu- rolingwistycznych, a takĝe z doĂwiadczeñ wielu osób, które byïy tak miïe i podzieliïy siÚ z TobÈ swoimi najgïÚbszymi przemyĂle- niami. Ta ksiÈĝka ma nie tylko pomóc Ci zrozumieÊ, co pociÈga kobiety i mÚĝczyzn, ale równieĝ pokazaÊ, jak staÊ siÚ bardziej atrakcyjnym w oczach tych, na których Ci zaleĝy. Jeĝeli dwie osoby nie czujÈ do siebie pociÈgu, nie dojdzie miÚdzy nimi do nawiÈzania intymnych relacji. W wiÚkszoĂci przypadków o atrakcyjnoĂci czïowieka decyduje przede wszystkim to, czy jest on pociÈgajÈcy seksualnie. Oprócz tego waĝnÈ rolÚ odgrywajÈ 10 SZTUKA BYCIA ATRAKCYJNYM. SEKRETY OSOBISTEGO MAGNETYZMU czynniki o charakterze emocjonalnym, intelektualnym oraz ide- ologicznym. W tej ksiÈĝce omówimy wszystkie te zagadnienia, ale przede wszystkim skupimy siÚ na uroku osobistym, który w duĝej mierze stanowi syntezÚ energii seksualnej oraz pociÈgu fizycznego. Wszyscy chcemy byÊ atrakcyjni, ale czasami odczuwamy fru- stracjÚ, gdy widzimy, jak postrzegajÈ nas inni ludzie. Nie martw siÚ! Kaĝdy chciaïby byÊ idealny. Ale nie ma idealnych ludzi! SÈ tylko ideaïy. Przeczytaj tÚ ksiÈĝkÚ, ciesz siÚ niÈ i poprzez zabawÚ naucz siÚ, jak promieniowaÊ charyzmatycznÈ energiÈ, gdy prze- bywasz w towarzystwie innych ludzi! ROZDZIAŁ 8. INTYMNO¥m — tworzenie i przywracanie w miïoĂci gïÚbokiej wiÚzi Nie moĝna myliÊ intymnoĂci z seksem, nawet jeĝeli prawdÈ jest, ĝe nasze najbardziej intymne relacje emocjonalne dotyczÈ osób, z którymi dzielimy naszÈ seksualnoĂÊ. Intymne relacje oznaczajÈ, ĝe jesteĂmy caïkowicie autentyczni i otwarci w stosunku do drugiej osoby. JesteĂmy sobÈ i nasz partner równieĝ jest sobÈ. W chwilach intymnoĂci rzadko decydujemy siÚ ukrywaÊ jakieĂ sekrety albo tajemnice. My powiemy tylko o tej intymnoĂci, która charaktery- zuje romantyczne zwiÈzki oraz maïĝeñstwa. Ludziom, którzy sÈ juĝ po Ălubie, zwrot „wiÚě maïĝeñska” cza- sami kojarzy siÚ z uwiÚzieniem albo ze swego rodzaju jednostajno- ĂciÈ. W tym rozdziale bÚdziemy mówiÊ o takiej wiÚzi, o jakiej moĝna przeczytaÊ w Biblii — gdy dwoje maïĝonków staje siÚ jednym. Poïowa maïĝeñstw koñczy siÚ rozwodem. W tych, które wciÈĝ trwajÈ, poïowa maïĝonków jest nieszczÚĂliwych. Wszystkie udane maïĝeñstwa ïÈczy kilka wspólnych cech. JednÈ z nich jest udana komunikacja. Oznacza to, ĝe maïĝonkowie mogÈ otwarcie mówiÊ o swoich uczuciach. Nie chodzi o to, ĝe nie ma u nich ĝadnych kïótni ani sprzeczek. Przeciwnie: narzekanie, kïócenie siÚ i sprzeczki zdarzajÈ siÚ w najlepszych maïĝeñstwach. Prawda jest taka, ĝe na- rzekanie, kïócenie siÚ i sprzeczki sÈ znamiennÈ cechÈ potencjalnie 200 SZTUKA BYCIA ATRAKCYJNYM. SEKRETY OSOBISTEGO MAGNETYZMU dobrych maïĝeñstw. Ci ludzie komunikujÈ siÚ ze sobÈ, a to jest warunkiem niezbÚdnym dla zaistnienia gïÚbszych i bardziej intym- nych relacji. Prawie wszystkie maïĝeñstwa i innego rodzaju zwiÈzki oparte na intymnych relacjach wymagajÈ pracy. Pytanie tylko, jak pra- cowaÊ nad takim zwiÈzkiem. ByÊ moĝe stwierdzenie to brzmi maïo przekonujÈco, jednak w prawdziwym ĝyciu naprawdÚ moĝna pracowaÊ nad zwiÈzkiem, a efektem takiej pracy jest udana komunikacja. Twoje maïĝeñstwo (albo innego rodzaju zwiÈzek z drugÈ osobÈ) jest prawdopodobnie bardzo podobne do tego, które tworzyli Twoi rodzice, albo stanowi speïnienie pragnienia, którego jedno z Twoich rodzi- ców nie potrafiïo zrealizowaÊ, gdy byïeĂ dzieckiem. Oto Êwiczenia, które pomogÈ Ci poznaÊ kilka ciekawych se- kretów… o samym sobie. Nie spieszÈc siÚ, wykonaj nastÚpujÈce polecenia: 1. Wymieñ kilka rzeczy, które najbardziej podziwiaïeĂ i ceniïeĂ u Twojego ojca. 2. Wymieñ kilka rzeczy, które zrobiï lub powiedziaï Twój ojciec i które zraniïy CiÚ albo sprawiïy Ci przykroĂÊ. 3. Wymieñ kilka rzeczy, które najbardziej podziwiaïeĂ i ceniïeĂ u Twojej matki. 4. Wymieñ kilka rzeczy, które zrobiïa lub powiedziaïa Twoja matka i które zraniïy CiÚ albo sprawiïy Ci przykroĂÊ. 5. Jakie cechy zwiÈzane z podziwem, uznaniem, krzywdÈ i przykroĂciÈ, które zaobserwowaïeĂ u swoich rodziców, dostrzegasz równieĝ w swoim obecnym partnerze? INTYMNO¥m — TWORZENIE I PRZYWRACANIE W MI’O¥CI G’}BOKIEJ WI}ZI 201 Dr Harville Haddix odkryï, ĝe wielu ludzi wybiera na partne- ra ĝyciowego kogoĂ, kto na poziomie ich podĂwiadomoĂci wypeï- nia pustkÚ pozostawionÈ przez rodziców. Inaczej mówiÈc, ĝeniÈ siÚ z kimĂ (wychodzÈ za kogoĂ), kto jest podobny do jednego z rodzi- ców, aby w ten sposób zrekompensowaÊ niedostatki swojego dzieciñstwa. To oczywiĂcie nie jest Ăwiadome zachowanie. Nasz podĂwiadomy umysï jest niczym magnes, który przyciÈga to, czego potrzebujemy. W tym waĝnym aspekcie naszego ĝycia umysï chce podĂwiadomie znaleěÊ osobÚ, która bÚdzie w stanie zrealizowaÊ nasze pragnienia z dzieciñstwa. Dlatego wïaĂnie miaïeĂ za zadanie dokïadnie zdefiniowaÊ cechy, które powinna mieÊ osoba, z którÈ chciaïbyĂ siÚ zwiÈzaÊ. To byïo Ăwiadome Êwiczenie. Jeĝeli jesteĂ juĝ z kimĂ zwiÈzany, odpowiedz na to pytanie, ĝeby dowiedzieÊ siÚ, czy dobraïeĂ sobie takÈ osobÚ, która ma zrekompensowaÊ niedostatki Twojego dzieciñstwa. Czy kiedy na samym poczÈtku wybieraïeĂ tÚ osobÚ, kierowaïeĂ siÚ ogromnym romantycznym uczuciem do niej? Jeĝeli odpowiedě brzmi „nie”, prawdopodobnie nie wstÈpiïeĂ w zwiÈzek po to, ĝeby zrekompensowaÊ niedostatki swojego dzie- ciñstwa. JeĂli natomiast odpowiedziaïeĂ „tak”, moĝliwe, ĝe wïa- Ănie takimi pobudkami siÚ kierowaïeĂ! (¿adna z tych odpowiedzi nie gwarantuje udanego bÈdě nieudanego maïĝeñstwa. Waĝne jednak jest to, abyĂ miaï ĂwiadomoĂÊ tego, jak i dlaczego anga- ĝujesz siÚ w takie, a nie inne zwiÈzki). Dla naszych celów zaïóĝmy, ĝe odpowiedziaïeĂ „tak”. Jeĝeli odpowiedziaïeĂ przeczÈco, omiñ ten paragraf i przejdě do pod- rozdziaïu zatytuïowanego „Wypracowanie udanych relacji” albo czytaj dalej, ĝeby poszerzyÊ swojÈ wiedzÚ. 202 SZTUKA BYCIA ATRAKCYJNYM. SEKRETY OSOBISTEGO MAGNETYZMU Poniewaĝ Twoim partnerem ĝyciowym jest osoba, która ma zrekompensowaÊ niedostatki Twojego dzieciñstwa, prawdopodobnie ma ona wiele cech, które dopeïniajÈ Twoje „ja” i sprawiajÈ, ĝe stajesz siÚ caïoĂciÈ. PomyĂl przez chwilÚ o swoim partnerze i zastanów siÚ, czy nie jest tak, ĝe on jest silny tam, gdzie Ty sobie nie radzisz i na odwrót — Twoje mocne strony to jego najwiÚksze sïaboĂci. To nie ozna- cza, ĝe wasze relacje sÈ zaburzone. WrÚcz przeciwnie, moĝe to byÊ recepta na dïugie, udane wspólne ĝycie! Oznacza to bowiem, ĝe wiesz juĝ dokïadnie, dlaczego Twoje maïĝeñstwo nie jest tak szczÚĂliwe, jak byĂ tego chciaï. W tego rodzaju zwiÈzkach part- nerzy czÚsto zadajÈ sobie pytanie: „Dlaczego za niego wyszïam?” albo „Co ja w niej widziaïem?” albo „Jak mogïam byÊ taka gïupia?”. TERAZ jest czas na unikniÚcie problemów, które nieuchronnie siÚ zbliĝajÈ. Dla osób postronnych kïopoty, z jakimi borykajÈ siÚ takie maïĝeñstwa, wydajÈ siÚ maïo waĝne. Jednak u maïĝonków te problemy budzÈ nieraz paraliĝujÈcy wrÚcz strach. Zwykïe drobia- zgi mogÈ przyczyniÊ siÚ do ogromnej awantury. To sÈ objawy nie- dostatków z dzieciñstwa, zagadnienia, które omówiliĂmy wczeĂniej. Dlaczego? Poniewaĝ Twój partner wywoïuje dziecinne sprzeczki i kïótnie, karzÈc CiÚ w taki sam sposób, jak Twoi rodzice, gdy byïeĂ dzieckiem. Prawie krzyczysz na swojego rodzica (rodziców) i tak samo zachowujesz siÚ w stosunku do swojego partnera. NajlepszÈ obietnicÈ, jakÈ moĝemy zïoĝyÊ, ĝeby nasz zwiÈzek z drugÈ osobÈ staï siÚ lepszy, jest: „ObiecujÚ, ĝe przestanÚ kryty- kowaÊ mojego partnera i zacznÚ go sïuchaÊ”. Krytyka jest tym, co stosowali rodzice wobec Ciebie, jÈtrzÈc rany, które bolÈ CiÚ do dziĂ. Nie oznacza to, ĝe mama i tata CiÚ nie kochali. Prawdo- podobnie darzyli CiÚ miïoĂciÈ. Jednak nie byli wraĝliwi na Twoje uczucia i potrzeby. W tym kontekĂcie nie chodzi o to, ĝeby zro- zumieÊ, dlaczego rodzice CiÚ krytykowali i sprawiali Ci przykroĂÊ, lecz o to, by zdaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe krytyka niszczy wszelkie INTYMNO¥m — TWORZENIE I PRZYWRACANIE W MI’O¥CI G’}BOKIEJ WI}ZI 203 zwiÈzki. Jest niczym sypanie soli na otwarte rany. Krytyka niszczy wiÚě miÚdzy dwojgiem ludzi. Nieustanna krytyka to prosta droga do zakoñczenia zwiÈzku. Partnerzy, którzy nieĂwiadomie próbujÈ zrekompensowaÊ swoje dzieciñstwo, czÚsto sprzeczajÈ siÚ i kïócÈ ze sobÈ. Trudno siÚ temu dziwiÊ, skoro tak wïaĂnie zachowywali siÚ w stosunku do swoich rodziców, gdy byli dzieÊmi! Ból jest duĝo gïÚbszy, niĝ moĝna by sÈdziÊ… — to kolejny wskaěnik dzieciñstwa, w którym zabrakïo czegoĂ istotnego. Matematyka szczÚĂliwych zwiÈzków Partnerzy, którzy rekompensujÈ swoje dzieciñstwo, mogÈ od teraz robiÊ to ze ĂwiadomoĂciÈ, ĝe sÈ w stanie bardziej pokochaÊ drugÈ osobÚ, a czasami nawet bardziej siÚ w niej zakochaÊ — wciÈĝ na nowo! Jeden ze sposobów na to, by druga osoba bardziej siÚ w nas za- kochaïa, jest bardzo prosty. Postaraj siÚ zwiÚkszyÊ liczbÚ pozy- tywnych chwil, których razem doĂwiadczacie. Brzmi to bardzo prosto, ale zgodnie z tym, co twierdzi doktor John Gottman: jeĝeli zwiÈzek ma byÊ naprawdÚ trwaïy i szczÚĂliwy, liczba pozytywnych chwil musi byÊ piÚÊ razy wiÚksza od tych negatywnych. W swojej wspaniaïej ksiÈĝce, Why Marriages Succeed or Fail, Gottman zauwaĝa, ĝe negatywne chwile w zwiÈzku sÈ czÚĂciÈ rzeczywistoĂci i nie ma w tym nic zïego, pod warunkiem ĝe po- zytywne przeĝycia przewaĝajÈ nad nimi. Wedïug niego jest to jeden z kluczy do udanego maïĝeñstwa. Musisz wymyĂliÊ, co zrobiÊ, ĝeby doĂwiadczaÊ piÚÊ razy wiÚcej pozytywnych wraĝeñ ze swoim part- nerem. 204 SZTUKA BYCIA ATRAKCYJNYM. SEKRETY OSOBISTEGO MAGNETYZMU Unikaj wrogoĂci WrogoĂÊ to atakowanie kogoĂ w sposób werbalny z zamiarem skrzywdzenia go. Niektórzy ludzie notorycznie krytykujÈ innych. Juĝ sobie powiedzieliĂmy, ĝe z tym trzeba jak najszybciej skoñczyÊ. Inni narzekajÈ na zachowanie swojego partnera. Na dïuĝszÈ metÚ to nie jest takie zïe, chociaĝ nie jest to z pewnoĂciÈ recepta na szczÚĂliwy zwiÈzek. Jednym z najgorszych grzechów raniÈcych duszÚ naszego partnera jest rozmawianie z nim z zamiarem zrobie- nia mu przykroĂci, czy to w miejscu publicznym, czy prywatnym. Jeĝeli Ty albo Twoja partnerka rozmawiacie z zamiarem ro- bienia sobie nawzajem przykroĂci, musicie natychmiast przestaÊ. WrogoĂÊ to uczucie, które powinno byÊ obce kaĝdej duszy. Nikomu nie przynosi korzyĂci. ChÚÊ skrzywdzenia drugiej osoby podczas rozmowy jest oznakÈ powaĝnych problemów w zwiÈzku, które trzeba jak najszybciej naprawiÊ. JeĂli Twoja partnerka ma wrogie nastawienie podczas rozmowy z TobÈ, musisz delikatnie zwróciÊ jej na to uwagÚ przy pierwszej nadarzajÈcej siÚ okazji. PowinieneĂ pozwoliÊ jej powiedzieÊ o swo- ich uczuciach i wyjaĂniÊ powód tej wrogoĂci, a nastÚpnie pomóc jej znaleěÊ wyjĂcie z tej sytuacji. RozwiÈzaniem nie sÈ „ciche dni”, lecz przeciwnie — wzmoĝona komunikacja. Jeĝeli jednak masz do czynienia ze szczególnym rodzajem wrogoĂci, nie poruszaj wszyst- kich problemów, które dotknÚïy wasz zwiÈzek w przeszïoĂci. W ten sposób osiÈgniesz cel przeciwny od zamierzonego. Jaki model komunikacji chciaïbyĂ zaproponowaÊ? Zrób to. Jeĝeli trzeba, pogódě siÚ z partnerem, a nastÚpnie zacznijcie roz- mawiaÊ z zamiarem wywoïania pozytywnych emocji w drugiej osobie. mwiczenia zaprezentowane na nastÚpnych stronach po- mogÈ Ci na nowo zbudowaÊ zwiÈzek, który w tej chwili znajduje siÚ na równi pochyïej. INTYMNO¥m — TWORZENIE I PRZYWRACANIE W MI’O¥CI G’}BOKIEJ WI}ZI 205 Wzniecenie na nowo miïoĂci w zwiÈzku Czy maïĝeñstwo siÚ skoñczy, czy miïoĂÊ powróci? Czas odpowie- dzieÊ na to pytanie. Poniĝej przedstawiono plan zbudowania zwiÈz- ku na nowo — oprzyj siÚ na nim. Oto, co powinieneĂ zrobiÊ: Stwórz caïkowicie bezpieczne otoczenie, w którym bÚdzie moĝna porozmawiaÊ z partnerem. JeĂli zdarza Ci siÚ podnieĂÊ rÚkÚ na ĝonÚ, zmieñ swoje zacho- wanie. Póěniej bÚdzie czas na pracÚ nad emocjami — najpierw zmieñ zachowanie! Twoja partnerka byïa bita jako dziecko. Jeĝeli czasami wybuchasz gniewem w rozmowie z ukochanÈ, skoñcz z tym. Kiedy byïa dzieckiem, rodzice teĝ na niÈ krzyczeli. W cza- sach dzieciñstwa cierpiaïa z powodu odrzucenia, a Ty zachowujesz siÚ dokïadnie tak, jak jej rodzice. Zastanów siÚ nad tym, co zostaïo przed chwilÈ powiedziane, zanim przejdziesz do punktu drugiego. Stwórz atmosferÚ bez- pieczeñstwa, która sprzyja otwartej rozmowie. Obiecajcie sobie nawzajem, ĝe teraz bÚdziecie sïuchaÊ, a nie oceniaÊ, czy wskazy- waÊ winnego. Stwórz przyjaznÈ atmosferÚ, umoĝliwiajÈcÈ pozy- tywnÈ komunikacjÚ. Opisz trzy rzeczy, które moĝesz juĝ dzisiaj wnieĂÊ do waszego maïĝeñstwa, aby stworzyÊ bezpiecznÈ atmosferÚ sprzyjajÈcÈ rozmowie z partnerem. Natychmiast zaprzestañ jakiejkolwiek krytyki! Nie ma czegoĂ takiego, jak konstruktywna krytyka, dla umysïu, który nieĂwiadomie próbuje zrekompensowaÊ sobie niedoskona- ïoĂci dzieciñstwa! Zorganizuj sesje leczenia poprzez akceptacjÚ. 206 SZTUKA BYCIA ATRAKCYJNYM. SEKRETY OSOBISTEGO MAGNETYZMU Sesje leczenia poprzez akceptacjÚ polegajÈ na tym, ĝe oboje z partnerem siadacie i rozmawiacie tak, jakby wïaĂnie potrÈciï CiÚ samochód. Chcesz dowiedzieÊ siÚ, czy drugiej osobie nic siÚ nie staïo i co moĝesz dla niej zrobiÊ. Musisz uĂwiadomiÊ jej, ĝe zaleĝy Ci na tym, ĝeby zaakceptowaïa to, co masz jej do powie- dzenia, nie odrzucajÈc CiÚ i nie domagajÈc siÚ ĝadnych wyjaĂnieñ. Nie ma potrzeby przyjmowania pozycji obronnej. Po prostu po- wiedz jej, ĝe zostaïeĂ zraniony i ĝe to CiÚ boli. Nie obwiniaj jej. Uĝywaj takich zwrotów, jak „CzujÚ…”, „Boli mnie”. Ona powinna powiedzieÊ „Rozumiem” i „Co jeszcze chciaïbyĂ mi powiedzieÊ?” albo „Mów dalej” albo „W porzÈdku”. Te cztery zwroty to wszystko, co moĝe powiedzieÊ niezraniony partner. Bardzo waĝne jest, aby nigdy nie atakowaÊ drugiej osoby pod- czas tych sesji leczniczej akceptacji. BÈdě otwarty i okazuj jej swojÈ miïoĂÊ, a wasz zwiÈzek zacznie kwitnÈÊ na nowo! Co jakiĂ czas rób coĂ miïego dla ukochanej osoby. WracajÈc z pracy przynieĂ jej kartkÚ albo prezent. Maïy i nie- drogi prezent jest dowodem ĝyczliwoĂci i moĝe zdziaïaÊ cuda dla zwiÈzku. ZwróÊ uwagÚ na zwrot „co jakiĂ czas”. Chodzi o to, ĝeby Twoje miïe gesty byïy niespodziewane, bez okazji. Postaraj siÚ, aby partner nie potrafiï przewidzieÊ, kiedy znowu mu coĂ podarujesz. Zrób coĂ, czego normalnie nie robisz w domu. Jeĝeli nigdy nie zmywasz naczyñ, zrób to. JeĂli nigdy nie kosisz trawnika, zrób to. Takie nieoczekiwane gesty sprawiajÈ ogromnÈ przyjemnoĂÊ drugiej osobie i budzÈ jej wdziÚcznoĂÊ. PowróÊcie do rytuaïu randek, który oboje lubiliĂcie. Czy robiliĂcie coĂ szczególnego w czasach, gdy chodziliĂcie na randki? Zróbcie to teraz. INTYMNO¥m — TWORZENIE I PRZYWRACANIE W MI’O¥CI G’}BOKIEJ WI}ZI 207 CzÚsto okazuj swojÈ miïoĂÊ i wyraĝaj inne ciepïe uczucia za pomocÈ uĂcisków, pocaïunków i czu- ïych sïów. WiÚkszoĂÊ ludzi potrzebuje przytulania i pocaïunków. Busca- glia zalecaï co najmniej tuzin uĂcisków dziennie dla trwaïoĂci zwiÈzku. Sïowa „kocham ciÚ” mogÈ siÚ zestarzeÊ, gdy zostanÈ wypowiedziane 30 000 razy, ale nigdy nie usïyszysz, ĝeby ktoĂ narzekaï, ĝe jego partner wyznaje mu miïoĂÊ zbyt czÚsto! Poznaj potrzeby i pragnienia partnera i opowiedz mu o wïasnych. Jeĝeli chcesz byÊ we wspaniaïym zwiÈzku, musisz dowiedzieÊ siÚ, co Twoja „druga poïowa” najbardziej w nim lubi. Zapytaj jÈ, jak jej zdaniem moglibyĂcie poprawiÊ wasze relacje. Zadaj jej pytania wymienione w Êwiczeniu „Wypracowanie udanych relacji” (ale nie wszystkie podczas jednej sesji!). To Êwiczenie pomoĝe Ci odkryÊ, co jest waĝne dla Twojego partnera — a co za tym idzie, zmieniÊ wasz zwiÈzek na lepsze. Wypracowanie udanych relacji Oto pytania, które pomogÈ Tobie i partnerowi dowiedzieÊ siÚ wiÚ- cej o sobie i zacieĂniÊ wiÚě miÚdzy wami. Uĝyj ich jako narzÚdzi, aby delikatnie zaczÈÊ „obieraÊ cebulÚ z kolejnych warstw”. Pierw- sze pytania pomogÈ wam stworzyÊ bazÚ, z której bÚdziecie mogli korzystaÊ w trudnych chwilach. Dalsze pytania pomogÈ Ci odkryÊ sïaboĂci i obszary, które moĝna zmieniÊ albo poprawiÊ. Niech kaĝde z was poĂwiÚci okoïo 20 minut na odpowiedě, przez kilka dni. x Jaka jest druga najlepsza rzecz w waszym zwiÈzku? x A nastÚpne? 208 SZTUKA BYCIA ATRAKCYJNYM. SEKRETY OSOBISTEGO MAGNETYZMU x Jak sÈdzisz, czego powinieneĂ siÚ o mnie dowiedzieÊ, ĝeby nasze relacje siÚ poprawiïy? x Jak sÈdzisz, czego powinienem dowiedzieÊ siÚ o Tobie, ĝeby nasze relacje siÚ poprawiïy? x Jakie sÈ dwie rzeczy, które robiÚ, a które CiÚ denerwujÈ? x Jakie sÈ dwie rzeczy, które robisz, i które Twoim zdaniem mnie denerwujÈ? x Jak bardzo jesteĂmy zadowoleni z naszego ĝycia seksualnego? x Co mogÚ zrobiÊ, ĝeby nasze ĝycie seksualne byïo bardziej upajajÈce? x Czy zgodzisz siÚ na to, ĝebyĂmy od dzisiaj, za kaĝdym razem, gdy dojdzie do sprzeczki, pocaïowali siÚ i pogodzili, zanim sprawy wymknÈ siÚ spod naszej kontroli? x Jaki bÚdzie nasz „sygnaï”, ĝe chcemy to zrobiÊ? x Której z Twoich prac domowych wedïug Ciebie nie doceniam? x Którego z Twoich zajÚÊ zawodowych wedïug Ciebie nie doceniam? x Którego z moich zajÚÊ prawdopodobnie nie doceniasz tak bardzo, jakbyĂ mógï? x Co chcesz wiedzieÊ o mojej przeszïoĂci, czego jeszcze Ci nie powiedziaïem? x Co chcesz mi powiedzieÊ o swojej przeszïoĂci, czego jeszcze nie wiem? x Kiedy powinienem byÊ zazdrosny? x Jak sÈdzisz, kiedy wedïug mnie Ty powinieneĂ byÊ zazdrosny? x Co moĝemy zrobiÊ, ĝeby nasz zwiÈzek zmieniï siÚ z udanego w fantastyczny? INTYMNO¥m — TWORZENIE I PRZYWRACANIE W MI’O¥CI G’}BOKIEJ WI}ZI 209 Te wszystkie pytania pozwalajÈ nam lepiej poznaÊ naszego partnera. W ciÈgu zaledwie kilku godzin jesteĂmy w stanie dowie- dzieÊ siÚ wiÚcej na jego temat niĝ w przeciÈgu kilku lat. W naszej kulturze pytania to zbyt rzadko uĝywany element komunikacji. Zacznij zadawaÊ delikatne pytania, aby poprawiÊ jakoĂÊ komu- nikacji miÚdzy wami, a nastÚpnie udoskonaliÊ wasze relacje, bez wzglÚdu na to, jak udany albo nieudany jest wasz zwiÈzek w tej chwili. Kiedy wiesz, co jest waĝne dla Twojego partnera, i masz pew- noĂÊ, ĝe on równieĝ rozumie Twoje potrzeby, wasze relacje sÈ duĝo bardziej udane. Nie musisz juĝ siÚ domyĂlaÊ, co zrobiÊ, aby druga osoba poczuïa siÚ lepiej przy Tobie. Jakie inne pytania chcesz zadaÊ swojemu partnerowi? Strategia rozwiÈzywania problemów w zwiÈzku Wiele zwiÈzków co jakiĂ czas przechodzi kryzys, a jego przyczyna czÚsto bywa trudna do zdefiniowania. Mimo ĝe z sukcesem zakoñ- czyïeĂ powyĝsze Êwiczenie, problem, który byï powodem waszej sprzeczki mógï nadal zostaÊ nierozwiÈzany. W takich przypadkach powinieneĂ sprawdziÊ, czy przyczynÈ tego niepowodzenia nie jest coĂ, co nosi nazwÚ „trójkÈta”. TrójkÈt polega na ingerencji osoby trzeciej, która wywoïuje negatywny wpïyw na jednego z partnerów. Ta osoba dziaïa jak podĝegacz. Bardzo czÚsto jest to „przyjaciel” jednego z partnerów. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakÈ szkodÚ wyrzÈdza taka osoba naszemu zwiÈzkowi. Zazwyczaj jest tak, ĝe podĝegacz ma za sobÈ nieudany zwiÈzek i teraz postanowiï wziÈÊ siÚ za do- radzanie. Taka osoba moĝe mieÊ bardzo szkodliwy wpïyw na Twój zwiÈzek. Nigdy nie pozwól na to, ĝeby ktoĂ zniszczyï zwiÈzek, który Ty starannie pielÚgnujesz! Warto dbaÊ o udane zwiÈzki, dlatego nie bój siÚ o nie walczyÊ!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: