Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 003080 21325888 na godz. na dobę w sumie
Sztuka bycia singlem - książka
Sztuka bycia singlem - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1768-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Brawurowe życie singla

Sing(iel) sing(iel) nazywają go

Singlem być - jak to łatwo powiedzieć... Co można zrobić z tym stanem rzeczy (i ducha)? Pomysłów jest kilka:
a) wpaść w panikę, zacząć histeryzować i płakać nad swoim losem;
b) pogodzić się z faktami, spędzając wieczory na oglądaniu seriali i pogryzaniu popcornu;
c) wreszcie docenić fakt, że jesteś wolny, nic nie ogranicza twojego rozwoju i nikt nie przeszkadza Ci dobrze się bawić.

To, jak będzie wyglądać Twoje życie, zależy od Ciebie. Sam sobie jesteś sterem, żeglarzem, okrętem. Możesz zrealizować nawet najśmielsze plany. Nikt nie zmusi Cię do siedzenia w kapciach przy kominku, kiedy wokół czai się tyle możliwości. Zapytasz pewnie, jakież to okazje nie mogą się doczekać, byś je złapał i wykorzystał, albo jak masz to zrobić. To prostsze, niż myślisz. Na początek - zaznacz wyraźnie punkt c) i ruszaj śmiało do boju, ponieważ...

Ta książka powstała po to, by być Twoim przewodnikiem, elementarzem szczęśliwego singla i kieszonkową biblią w jednym. Dzięki niej odnajdziesz odpowiednie dla siebie strategie, wprowadzisz w życie śmiałe plany i zaczniesz kształtować swoje istnienie w taki sposób, by rzeczywistość mogła wreszcie sprostać Twym wymaganiom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Sztuka bycia singlem Autor: Michael Broder Tłumaczenie: Marcin Dorosz ISBN: 978-83-246-1768-5 Format: A5, stron: 360 Brawurowe życie singla • Jak poszerzyć grono przyjaciół i pielęgnować te przyjaźnie? • Jak omijać emocjonalne doły i nastrajać się pozytywnie? • Jak spędzać wolny czas i nie zmarnować żadnej godziny? • Jak kochać, być kochanym i nie dać się zranić? • Jak zaplanować bezpieczną przyszłoœć i wiele więcej? Sing(iel) sing(iel) nazywają go Singlem być - jak to łatwo powiedzieć... Co można zrobić z tym stanem rzeczy (i ducha)? Pomysłów jest kilka: a) wpaœć w panikę, zacząć histeryzować i płakać nad swoim losem; b) pogodzić się z faktami, spędzając wieczory na oglądaniu seriali i pogryzaniu popcornu; c) wreszcie docenić fakt, że jesteœ wolny, nic nie ogranicza twojego rozwoju i nikt nie przeszkadza Ci dobrze się bawić. To, jak będzie wyglądać Twoje życie, zależy od Ciebie. Sam sobie jesteœ sterem, żeglarzem, okrętem. Możesz zrealizować nawet najœmielsze plany. Nikt nie zmusi Cię do siedzenia w kapciach przy kominku, kiedy wokół czai się tyle możliwoœci. Zapytasz pewnie, jakież to okazje nie mogą się doczekać, byœ je złapał i wykorzystał, albo jak masz to zrobić. To prostsze, niż myœlisz. Na początek — zaznacz wyraźnie punkt c) i ruszaj œmiało do boju, ponieważ... Ta książka powstała po to, by być Twoim przewodnikiem, elementarzem szczęœliwego singla i kieszonkową biblią w jednym. Dzięki niej odnajdziesz odpowiednie dla siebie strategie, wprowadzisz w życie œmiałe plany i zaczniesz kształtować swoje istnienie w taki sposób, by rzeczywistoœć mogła wreszcie sprostać Twym wymaganiom. Spis treĂci 5 SPIS TRE¥CI PodziÚkowania ............................................................................ 11 Do Czytelnika ............................................................................. 13 CzÚĂÊ pierwsza Strategie towarzyskie 1. Jak daÊ siÚ czÚĂciej zapraszaÊ? ................................................... 35 2. Jak sport i aktywnoĂÊ fizyczna mogÈ zmieniÊ Twoje ĝycie? ..... 42 3. Jak wzbogaciÊ swoje ĝycie dziÚki innym singlom? .................... 44 4. Dobra zabawa we wïasnym domu .............................................. 47 5. Uciec od „tego wszystkiego” ...................................................... 52 6. Jak lepiej poznaÊ ludzi, z którymi pracujÚ? ............................... 56 7. Spotkania w atmosferze intelektualnej lub duchowej .............. 59 8. Dodatkowe zajÚcia i hobby ........................................................ 62 9. Jak staÊ siÚ bardziej rozrywkowym? ........................................... 68 10. ZacieĂnianie znajomoĂci z „parzystymi” przyjacióïmi ............... 72 11. Odnawianie znajomoĂci .............................................................. 80 12. Angaĝowanie siÚ w dziaïalnoĂÊ spoïecznÈ .................................. 85 13. Jak bardziej cieszyÊ siÚ z czasu wolnego? .................................. 90 14. Dobre pomysïy na weekendy i dni wolne .................................. 95 15. Jak zaczÈÊ siÚ udzielaÊ towarzysko? ........................................... 98 6 S Z T U K A B Y C I A S I N G L E M CzÚĂÊ druga Nikt nie musi byã samotny 16. Postawy wobec samotnoĂci ...................................................... 110 17. W samotnoĂÊ moĝna siÚ wgïÚbiÊ! ............................................. 123 18. Pokonywanie samotnoĂci i innych negatywnych odczuÊ a otrzÈĂniÚcie siÚ z nieudanego zwiÈzku .................................. 132 19. Powstrzymaj emocjonalny ból po zerwaniu ............................. 139 20. Projektowanie nowego nastawienia ......................................... 145 CzÚĂÊ trzecia Strategie romantyczne 21. Ciesz siÚ samotnym ĝyciem ..................................................... 161 22. Czy chcesz zaangaĝowaÊ siÚ w zwiÈzek? .................................. 169 23. JeĂli mówisz, ĝe chcesz staïego zwiÈzku, ale w nim nie jesteĂ, czy oznacza to, ĝe coĂ z TobÈ nie tak? ..................................... 178 24. NiewïaĂciwy partner — co to takiego? .................................... 196 25. Czy coĂ CiÚ powstrzymuje? ...................................................... 210 CzÚĂÊ czwarta Angaŗowanie siõ i pielõgnowanie zwiázku 26. JeĂli zaangaĝowanie jest Twoim celem ................................... 229 27. Jak dbaÊ o zwiÈzek? .................................................................. 244 28. Jak pielÚgnowaÊ zwiÈzek i jednoczeĂnie byÊ dobrym rodzicem? .............................................................. 252 CzÚĂÊ piÈta Seksualne niebezpieczeğstwa — co oznaczajá one dla Ciebie? 29. Choroby przenoszone drogÈ pïciowÈ ....................................... 265 30. Jak mówiÊ o AIDS? ................................................................... 277 Spis treĂci 7 CzÚĂÊ szósta Strategie przetrwania 31. Opiekowanie siÚ osobami, które na Tobie polegajÈ ................ 294 32. Kwestie medyczne .................................................................... 304 33. Planowanie ................................................................................ 309 34. Równowaga pomiÚdzy pracÈ i zabawÈ ...................................... 315 35. Kwestie mieszkaniowe ............................................................. 322 36. Bezpieczeñstwo ........................................................................ 336 37. Finanse ...................................................................................... 340 Posïowie: Ksztaïtowanie samotnego ĝycia ............................... 355 Do Czytelnika 21 czysto uczuciowym (z czego 2 skoñczyïy siÚ wspólnym zamieszka- niem). Do tej pory nie oĝeniïem siÚ powtórnie, aczkolwiek nie wykluczam takiej moĝliwoĂci. Jednakĝe tzw. „maïĝeñstwo z roz- sÈdku” nie wchodzi w grÚ. JeĂli juĝ, to bÚdzie to Ăwiadoma i logiczna konsekwencja udanego zwiÈzku. Nauczyïem siÚ pewnej umiejÚtnoĂci, którÈ nieustannie wprowa- dzam w ĝycie i którÈ szczerze polecam swoim klientom — naleĝy byÊ architektem swoich wïasnych doĂwiadczeñ i wïasnego ĝycia. Z tego, co mi wiadomo, ĝycie mamy tylko jedno i naszym obowiÈz- kiem wobec nas samych i otaczajÈcej nas rzeczywistoĂci jest spra- wiÊ, aby byïo ono moĝliwie jak najlepsze. ZachÚcam CiÚ zatem do otwartoĂci i ĂwiadomoĂci, iĝ liczba moĝliwoĂci, które oferuje nam ĝycie, jest nieskoñczona. Wielu singli, z którymi siÚ spotkaïem, zarówno na pïaszczyěnie zawodowej, jak i w innych sytuacjach, zdaje siÚ przeĝywaÊ wïasne ĝycie, jakby byïo co najwyĝej próbÈ generalnÈ, a nie wïaĂciwym i praw- dziwym show. Najpierw zatem musisz wyzbyÊ siÚ takiego nastawie- nia. JeĂli uda mi siÚ pomóc Ci tego dokonaÊ w jakiejkolwiek dzie- dzinie Twojego ĝycia, ksiÈĝka ta osiÈgnie cel, dla którego zostaïa napisana. Skup siÚ na tym, co Ci odpowiada. W koñcu to jedna z zalet bycia singlem — moĝesz ksztaïtowaÊ swój styl ĝycia, swojÈ pracÚ, swój czas wolny, swoje przyjaěnie i swoje miïostki zgodnie z wïasnym widzimisiÚ. Moĝesz takĝe za cel obraÊ sobie znalezienie partnera, jeĂli tego wïaĂnie chcesz. JeĂli uznasz, iĝ faktycznie wïaĂnie tego pragniesz, Twoim celem stanie siÚ znalezienie zwiÈzku, który bÚdzie dla Cie- bie wïaĂciwy. JeĂli czujesz, ĝe chciaïbyĂ zaangaĝowaÊ siÚ w zwiÈzek, mam nadziejÚ, ĝe znajdziesz odpowiedniego partnera. Kwestiami tymi zajmiemy siÚ w czÚĂci III, zatytuïowanej Strategie romantyczne. 22 S Z T U K A B Y C I A S I N G L E M Jak mogá pomóc Ci strategie zawarte w niniejszej ksiáŗce? Nacisk w tej ksiÈĝce poïoĝony jest na dokonywanie wyborów. Zanim jednak zaczniesz je podejmowaÊ, musisz nabraÊ przekonania, iĝ jesteĂ w stanie tego dokonaÊ. Zagadnienia te moĝesz rozdzieliÊ — naj- pierw zdecydujesz, czego pragniesz, a nastÚpnie zaczniesz zmie- rzaÊ w stronÚ obranego celu. Nie tak dawno miaïem przyjemnoĂÊ pracowaÊ z pewnÈ klientkÈ, która byïa mÚĝatkÈ przez 5 lat. Kate wyszïa za mÈĝ w wieku 28 lat. Ambitna pani magister po studiach podyplomowych i wicedyrek- torka dziaïu inwestycyjnego jednego z wiÚkszych banków miaïa mÚĝa, Jaya, który takĝe pracowaï w tym samym banku. Ich godziny pracy doskonale ze sobÈ wspóïgraïy, toteĝ spÚdzali razem sporo wol- nych chwil i z czasem Kate bardzo przyzwyczaiïa siÚ do takiego stylu ĝycia. Zaraz po Ălubie kupili dom na przedmieĂciach, na którego umeblowanie i dekoracjÚ Kate poĂwiÚciïa wiele czasu i wysiïku. Kiedy po raz pierwszy jÈ spotkaïem, wïaĂnie zakoñczyïa dïugÈ i nieprzyjemnÈ sprawÚ rozwodowÈ. Wraz z byïym mÚĝem sprzedaïa dom i przeprowadziïa siÚ do nieduĝego mieszkanka. CiÈgle bardzo cierpiaïa. Spora iloĂÊ problemów emocjonalnych zakorzenionych w maïĝeñstwie wciÈĝ nie zostaïa rozwiÈzana. Kate podobaïo siÚ samotne ĝycie do momentu, kiedy wyszïa za mÈĝ. Mogïoby siÚ zatem wydawaÊ, iĝ po rozwodzie wróci do punktu, w którym byïa jeszcze 5 lat wczeĂniej. Okazaïo siÚ jednak, ĝe byïo to niemoĝliwe. A przynajmniej nie od razu. Zbyt wiele siÚ zmieniïo. Przede wszystkim Kate i Jay w ciÈgu tych 5 lat czÚsto spotykali siÚ z innymi parami. Kate zaprzyjaěniïa siÚ z kilkoma zamÚĝnymi kobietami. Po rozwodzie jednak zaczÚïa odczuwaÊ spory dyskom- fort w towarzystwie par, innymi sïowy — czuïa siÚ jak piÈte koïo u wozu. Kiedy chciaïa siÚ umówiÊ ze swymi przyjacióïkami, propo- nowane spotkania czÚsto peïzïy na niczym, gdyĝ kobiety te miaïy Do Czytelnika 23 juĝ plany spÚdzenia czasu w towarzystwie mÚĝów. W zasadzie rzadko udawaïo siÚ z nimi spotkaÊ w pozamaïĝeñskich okolicznoĂciach. Co gorsza, Kate nie byïa teĝ tak czÚsto zapraszana jak wczeĂniej. Samotne godziny spÚdzane w czterech Ăcianach stawaïy siÚ coraz trudniejsze do wytrzymania. Caïy czas myĂlaïa o Jayu. Czasami nawet winiïa siebie za zaistniaïÈ sytuacjÚ. Komu tak naprawdÚ wcze- Ăniej przestaïo zaleĝeÊ — jemu czy jej? A moĝe to wïaĂnie jej zacho- wanie lub skupienie na karierze doprowadziïy do rozwodu? Pory posiïków takĝe stanowiïy nie lada wyzwanie. JedzÈc w domu, czuïa siÚ samotnie, a wyjĂcie do restauracji i samotne sie- dzenie przy stoliku wydawaïo siÚ jej tragiczne. Ponadto po ciÚĝkim dniu pracy zawsze byï ktoĂ, komu mogïa siÚ wygadaÊ. Teraz nikogo takiego nie miaïa — nikogo, kto poprawiïby jej nastrój. Mieszkanko, w którym obecnie przebywaïa, byïo caïkiem przy- tulne, ale sprawiaïo wraĝenie przejĂciowego lokum. Nie miaïa nawet ochoty go przemeblowaÊ. Byïa pewna, iĝ w jej ĝyciu juĝ wkrótce pojawi siÚ ktoĂ nowy — po co wiÚc jeszcze bardziej wiÈzaÊ siÚ z „tymczasowym” mieszkaniem? Po pewnym czasie Kate zaczÚïa chodziÊ na randki. Tylko raz jed- nak poszïa z kimĂ do ïóĝka — z mÚĝczyznÈ, którego znaïa jeszcze z czasów szkolnych. Postrzegaïa go bardziej w kategoriach przyjaciela niĝ kochanka, ale przynajmniej wiedziaïa, ĝe jest osobÈ godnÈ zaufa- nia. Przeraĝaïo jÈ AIDS — byïa zatem ostroĝna. Pod wieloma wzglÚdami Kate czuïa siÚ jak nastolatka, która ponownie zaczÚïa umawiaÊ siÚ na randki. Tym razem jednakĝe nie zamierzaïa angaĝowaÊ siÚ w jakikolwiek zwiÈzek. Strategie Kiedy Kate zjawiïa siÚ w mojej poradni, sïowem, którego uĝywaïa najczÚĂciej, byïa „samotnoĂÊ”. Sïowo to oznaczaïo dla niej wiele róĝnych rzeczy. Czuïa siÚ samotna, poniewaĝ zawieranie nowych 24 S Z T U K A B Y C I A S I N G L E M przyjaěni nie przychodziïo jej ïatwo. Czas, który jeszcze niedawno upïywaï niejako naturalnie, teraz wlókï siÚ niemiïosiernie. Nawet przyziemne i codzienne czynnoĂci, takie jak pranie, pïacenie rachun- ków czy samotne oglÈdanie telewizji, sprawiaïy jej trudnoĂci. Kate nie dostrzegaïa oddzielnoĂci kaĝdego z tych problemów. Stanowiïy one dla niej jednÈ wielkÈ nierozwiÈzalnÈ zagadkÚ. Dla- czego nie potrafiïa wróciÊ do ĝycia jako singielka, skoro jeszcze 5 lat wczeĂniej tak bardzo jej ono odpowiadaïo? Dlaczego obecnie wszystko byïo o wiele trudniejsze niĝ kiedyĂ? Dlaczego czuïa siÚ tak bardzo samotna? Czy chodziïo o coĂ konkretnego, czy moĝe o wszystko razem? Kiedy zaczÚliĂmy pracowaÊ nad jej samopoczuciem, Kate zaczÚïa sobie zdawaÊ sprawÚ, iĝ straciïa wprawÚ w byciu singielkÈ. Zanim wyszïa za mÈĝ, miaïa w zanadrzu kilka wïasnych strategii i doskonale wiedziaïa, jak umawiaÊ siÚ ze znajomymi, spotykaÊ siÚ z mÚĝczy- znami, którzy siÚ jej podobali, chodziÊ na randki, jadaÊ w restaura- cjach i u siebie w domu, braÊ urlopy lub planowaÊ weekendy. Kiedy jednak wyszïa za Jaya, stare strategie zostaïy zastÈpione zupeïnie nowymi. Rozwód sprawiï, ĝe nowo poznane strategie przestaïy mieÊ racjÚ bytu. Kate zbyt kurczowo trzymaïa siÚ jednak tychĝe wzorców, przez co nie potrafiïa przestaÊ myĂleÊ o Jayu. Co gorsza, wciÈĝ byïa prze- konana, iĝ powinna dÈĝyÊ do zwiÈzku z kimĂ innym. Niestety, nikt taki nie pojawiaï siÚ na jej horyzoncie — a przynajmniej nie od razu. Wzorce zachowañ, jakie stosowaïa, tym bardziej przypomniaïy jej, ĝe kogoĂ w jej ĝyciu brakuje. Kate potrzebowaïa nowego zestawu strategii: z Strategie potrzebne do podtrzymywania znajomoĂci z ĝona- tymi i zamÚĝnymi przyjacióïmi i przyjacióïkami. Co mogïa zrobiÊ, aby na nowo staÊ siÚ czÚĂciÈ ich ĝycia i sprawiÊ, aby oni stali siÚ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka bycia singlem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: