Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00157 006231 22578652 na godz. na dobę w sumie
Sztuka grecka - ebook/pdf
Sztuka grecka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2874-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> sztuka >> architektura
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest doskonale napisanym, wyróżniającym się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i dydaktycznym podręcznikiem akademickim, przeznaczonym dla studentów historii sztuki, historii, filologii klasycznej oraz innych kierunków humanistycznych.

Autorka zachowała w nim wyważone proporcje między podstawową dla tej publikacji problematyką artystyczną a zasobem faktów historycznych, zaś żywy tok narracji i trafne przykłady, wydobywające zarówno cechy charakterystyczne stylów oraz epok, jak i osobliwości dzieł sprawiają, że książka podtrzymuje najlepszą tradycję tego typu opracowań. Dodatkowym walorem są liczne, starannie dobrane, kolorowe ilustracje.

Prezentowany podręcznik można potraktować również jako przewodnik po sztuce greckiej, który z pewnością zarazi czytelnika pasją głębszego jej poznania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Próba przedstawienia dziejów sztuki greckiej w pracy tak ograniczonej obję- tościowo jak obecny skrypt wymaga poczynienia kilku uwag wstępnych, któ- re przygotują Czytelnika na to, co nastąpi. Pierwsza i podstawowa uwaga sprowadza się do uświadomienia sobie prawdy, że to, co pozostało do dziś ze spuścizny greckiej, jest zaledwie ułam- kiem i zarazem okaleczeniem tego, co było. Nie wiemy (i nie będziemy wie- dzieli), ile utraciliśmy i w jakim stopniu zmieniłby się odbierany obraz, gdyby zachowało się więcej zabytków, gdyby przetrwały na miejscu, a nie w kolek- cjach i muzeach, gdzie ich pochodzenie jest często nieznane lub wątpliwe. Obecne i przyszłe badania archeologiczne mogą w każdej chwili wzbogacić lub zmienić utrwalony obraz sztuki greckiej. Mogą do tego przyczynić się także badania prowadzone w muzeach oraz prace konserwatorskie podejmo- wane z zastosowaniem nowych technologii. Trzeba być zatem gotowym na odrzucenie lub modyfikację zawartych tu stwierdzeń. Druga uwaga wiąże się z faktem, że prezentując zachowane zabytki, autor musiał dokonać wyboru przykładów i przez sam wybór, a także rozłożenie akcentów na te właśnie, a nie inne dzieła ukierunkować sposób patrzenia na obraz sztuki greckiej. Dobór odmiennych przykładów może ten kierunek skorygować, a nawet odwró cić. W opracowaniach pochodzących z ubiegłego wieku można dostrzec na przykład wyraźne odchodzenie od zainteresowań sztuką klasyczną na rzecz epok archaicznych, a niekiedy – przeciwnie – na rzecz hellenizmu. Opis tego samego dzieła u jednego autora może być en- tuzjastyczny, u innego zaś chłodny lub wręcz krytyczny. Materia sztuki jest delikatna i należy do niej podchodzić ostrożnie. Trzecia uwaga, może jeszcze ważniejsza od poprzednich, dotyczy uświa- domienia sobie faktu, że zasadnicza periodyzacja, że wyodrębnienie stylów, 7 nurtów i tendencji, nawet podział na podstawowe dziedziny sztuki (architek- turę, rzeźbę, malarstwo) są naszą własną siatką pojęć narzuconą na przetrwa- ły materiał zabytkowy. Może to ułatwić odbiór i uporządkowanie ogólnego obrazu, lecz zarazem zwiększyć niebezpieczeństwo utrwalenia sztucznej kon- strukcji przekazu. Z tą trzecią uwagą łączy się czwarta, nie mniej ważna: każde zjawisko sztuki posiada swój kontekst. Może on być bliższy lub dalszy. Dla sztuki starożytnej niewątpliwie najbliższym jest sfera sacrum (religia z mitologią); rozszerzając kręgi kontekstów – będzie nim także szeroko pojęta kultura (filozofia, literatura, teatr), a jeszcze dalej – formacja społeczno-polityczna państw. Bez uwzględnienia tych kontekstów otrzymany obraz ogólny sztuki jest nie tylko ubogi, ale także narażony na kolejne uproszczenia. I wreszcie ostatnia sprawa – najważniejsza. Każdy tekst traktujący o sztu- ce i posługujący się materią słów bez kontaktu wzrokowego z dziełem pozo- staje martwy. Skrypt, w którym ilustracje sprowadzone być muszą zaledwie do formy odnośnika, jest na to szczególnie narażony. Na szczęście dobre ilustracje w wydawnictwach albumowych są teraz powszechnie dostępne, stąd należy je jak najczęściej wykorzystywać. Ale to jeszcze nie wszystko. Ilustracja, nawet najlepsza, pozostaje zawsze reprodukcją. Jeśli więc tylko istnieje moż- liwość – trzeba zetknąć się z dziełem sztuki bezpośrednio. Takiego kontak tu nie zastąpi nawet najdokładniejsza informacja na temat wymiarów, materiału czy techniki wykonania dzieła. I znów – na szczęście – istnieje w Muzeum Narodowym w Warszawie Galeria Sztuki Starożytnej i jej najobszerniejszy dział – sztuka grecka. I nie jest istotne, że nie można tam spotkać Fidiasza ani Praksytelesa – można jednak odnaleźć autentyzm sztuki greckiej. Wszystkie powyższe uwagi zmierzają do uświadomienia Czytelnikowi, że opracowanie to ma raczej charakter przewodnika niż podręcznika, że stanowi zaledwie wstęp do dalszych poszukiwań na polu sztuki starożytnej. A pole jest rozległe. Wybrana literatura w jęz. polskim: J. Wolski, Historia powszechna. Starożyt- ność, Warszawa 1965; B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, III , Warszawa 1988–1992; O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1968; W. Tatar- kiewicz, Historia estetyki, t. I: Estetyka starożytna, Warszawa 1985; K. Kuma- niecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1954; M.L. Bern- hard, Historia starożytnej sztuki greckiej, t. I: Sztuka grecka archaiczna, t. II: Sztuka grecka V w. p.n.e., t. III: Sztuka grecka IV w. p.n e., t. IV: Sztuka helle- nistyczna, Warszawa 1970–1989; S. Parnicki-Pudełko, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1975; Kultura materialna starożytnej Grecji, t. I–III, Warsza- wa – Wrocław – Kraków – Gdańsk 1975–1978. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka grecka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: