Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 004001 21765303 na godz. na dobę w sumie
Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje - ebook/pdf
Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2842-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Każdy, kto kiedykolwiek choć raz próbował łapać spadające ceny akcji czy zniżkujące kursy futures wie, jak jest to trudne i groźne dla portfela. Nie każda bowiem zniżka powinna być wychwytywana przez inwestora w celu wejścia w pozycje. Istnieją ogromne różnice pomiędzy kupowaniem spadających akcji w hossie a kupowaniem ich w trakcie bessy. Sztuka łapania brzytwy nie polega na kupowaniu akcji w trakcie silnej, długoterminowej przeceny, ale gdy wyprzedaż występuje w krótkim terminie lub widoczne są pierwsze symptomy jej zakończenia. Musisz być świadomy, że tylko w takich momentach wolno grać przeciwko fali wyprzedaży czy krótko-średnioterminowej tendencji spadkowej. 
Dlatego przygotowaliśmy poradnik, z którego dowiesz się , jak łapać spadające akcje, które spółki i sektory wybierać, jaką metodą analizy technicznej się kierować, a przede wszystkim, jak to praktycznie wykonywać. Prezentujemy Ci sztukę łapania brzytwy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Michał Pietrzyca Bartosz Stawiarski Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje S z t u k a ł a p a n i a b r z y t w y , c z y l i k i e d y k u p o w a ć s p a d a j ą c e a k c j e 39,90 zł brutto UOI 04 ISBN: 978-83-269-2842-0 UOI04 okladka.indd 1 5/23/2014 7:49:25 PM B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Dowiedz się, jak bezpiecznie zarządzać spółką z o.o.! W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH KORZYSTANIE Z USŁUG PARABANKÓW – CZĘSTE BŁĘDY Obecna sytuacja rynkowa często zmusza przedsiębiorców, szczególnie drobnych, jak też udziałowców małych spółek z o.o. do poszukiwania różnych sposobów dofi- nansowania. Rozwiązaniem w takim przypadku mogą być pożyczki oferowane przez parabanki, które często reklamują korzystne produkty. Na polskim rynku usług finan- sowych pojawia się coraz więcej firm oferujących łatwe i szybkie pożyczki. Fakt, że działają bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finanso- wym powoduje, że należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do korzystania z instrumentów finansowych przez nie oferowanych. UCZCIWA KONKURENCJA W PZP – NORMY POSTĘPOWANIA Najczęstszym problemem, jaki możemy zaobserwować w związku z zamówieniami publicznymi jest odwołanie wnoszone wobec czynności zamawiającego. Prezesi firm często spotykają się z niezgodnym z przepisami ustawy przygotowaniem i przepro- wadzaniem postępowania. Przykładowo może być to sposób przygotowania, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, czyli innymi słowy narusza art. 7 ustawy o zamówieniach publicznych. Warto zatem pamiętać, że zasada równości nakłada na zamawiającego obowiązek równego trakto- wania wszystkich wykonawców. W artykule przybliżamy przepisy prawa, które regulują ograniczenia, jakie mogą zostać wprowadzone w umowie o zamówienie publiczne. Zmian(cid:92) w prawie MAJĄTEK SPÓŁKI – BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI Kodeks spółek handlowych nakłada odpowiedzialność na członków zarządu lub likwi- datorów w razie bezskutecznie przeprowadzonej egzekucji z majątku spółki. Jednak odpowiedzialność ponoszą tylko osoby, które są członkami zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia zobowiązania spółki, o ile nie zaistniały przesłanki egzoneracyjne. W artykule omawiamy, jak kształtuje się odpowiedzialność zarządu oraz jakie kroki należy podjąć, aby jej uniknąć. Wskazujemy kiedy bezskuteczność egzekucji wymaga formalnego stwierdzenia. Sama istota bezskuteczności ogranicza się bowiem wyłącz- nie do wykazania negatywnego rezultatu zakończonego postępowania egzekucyjnego. Wyjaśniamy etapy postępowania komornika, w sytuacji gdy nie znalazł on majątku dłużnika, z którego można przeprowadzić skuteczną egzekucję. 1 lute(cid:74)o • Weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem (Dz.U. z 2014 r., poz. 146) lut(cid:92) 1s 2n (cid:624)3p 4w 5ś (cid:25)cz 7p 8s 9n (cid:624)10p 11w 12ś 13cz 14p 15s 1(cid:25)n (cid:624)17p 18w 19ś 20cz 21p 22s 23n (cid:624)24p 25w 2(cid:25)ś 27cz 28p • Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności rzecznika ubezpieczonych i jego biura (Dz.U. z 2014 r. poz. 153). • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. Z a p i sZ s i ę n a b eZ p ł a t n y n e w s l e t t e r poz. 1717). • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy www.spolkazoo.pl o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2014 r. poz. 84). Marzec • Weszło w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1326). 2 2 1 O Z A 17 lute(cid:74)o • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 85) • Weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107). 1s 2n (cid:624)3p 4w 5ś (cid:25)cz 7p 8s 9n (cid:624)10p 11w 12ś 13cz 14p 15s 1(cid:25)n (cid:624)17p 18w 19ś 20cz 21p 22s 23n (cid:624)24p 25w 2(cid:25)ś 27cz 28p 29s 30n (cid:624)31p 3 marca • Wchodzi w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 151). 10 marca • Wchodzi w życie ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1474). Opłat(cid:92) uiszczane do Zakładu U(cid:69)ezpieczeń społeczn(cid:92)c(cid:75) stawki o(cid:69)owiązujące w 2014 roku 31 marca • Wchodzi w życie ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1152). • Wchodzi w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. z 2013 r. poz. 1297)). składki ZUs za st(cid:92)czeń – (cid:74)rudzień 2014 Emerytalne 438,73 zł Ubezpieczenia społeczne Rentowe 179,81 zł Chorobowe 55,07 zł Wypadkowe 43,38 zł Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy 270,40 zł 55,07 zł stawki o(cid:69)owiązujące w 2013 roku składki ZUs(cid:98)za(cid:98)st(cid:92)czeń – (cid:74)rudzień 2013 Emerytalne 434,87 zł Ubezpieczenia społeczne Rentowe 178,22 zł Chorobowe 54,58 zł Wypadkowe 43,00 zł Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy 261,73 zł 54,58 zł Źródło: Kwoty na podstawie obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej pod- stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 roku oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2013 r. poz. 1028). 2 2 1 O Z B Każdy może inwestować i zarabiać. Aby jednak inwestycja nie skończyła się klapą, Aby jednak inwestycja nie skończyła się klapą, Zdobądź fachową trzeba bezwzględnie przestrzegać wiedzę na temat sprawdzonych zasad. inwestycji na giełdzie i zacznij zarabiać! Dlatego też przygotowaliśmy cykl książek „Biblioteczka Inwestora”. Zamów na: www.fabrykawiedzy.com lub skontaktuj się naszym Centrum Obsługi Klienta email: cok@wip.pl, tel.: 22 518 29 29 D o r a d c a p r e z e s a s p ó ł k i z o . o . a k t u a l i z a c j a M a r z e c – K w i e c i e ń 2 0 1 4 DP R A W O • Z A R Z (cid:107) D Z AN I E • F IN A N SE oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. marzec–kwiecień, nr 1 (122) issn 2353-429X t e m a t m i e s i ą c a transaKCJe assets Deal i sHare Deal Na popularności zyskują w ostatnich latach transakcje assets deal oraz share deal. Wykorzystywane przy transakcjach fuzji i przejęć stały się jednym z głównych sposobów zdoby- wania rynku, koncentracji kapitału, a nawet sposobem na ochronę przed upadłością lub likwidacją spółki. W bie- żącym numerze szczegółowo omawiamy konstrukcję prawną umów, skutki związane z przeprowadzeniem takich transakcji oraz samą procedurę ich przeprowadzenia. 2 7 12 pO raD eK sperta rOtaCJe persOnalne – KOnseKwenCJe Dla FirMy Organ zarządzający spółką nie jest strukturą niezmienną i powinien być stworzony tak, aby zapewniać jej stabilny rozwój. Warto więc posiadać wiedzę, jak go zbudować lub zmienić, gdy stanie się to konieczne. Należy jednak pamiętać także o negatywnych skutkach tej decyzji. Są nimi formalności związane ze zmianą w ścisłym składzie menedżerskim, ale także mogą być to konsekwencje finansowe. W numerze omawiamy negatywne konsekwencje częstych rotacji personalnych na stanowiskach zarządzających spółki. str. 53 19 18 I Instytucja tag along w umowie spółki 10 Zobowiązania spółki z o.o. w organizacji 11 Brak absolutorium a odpowiedzialność 12 Podstawa prawna działania członka zarządu 14 Automatyczne umorzenie udziałów Zabezpieczenie wspólnika O Powołanie zarządu W na czas nieokreślony Zmiana aktu T założycielskiego C Aport wniesiony a do firmy 20 N Wyłączenie dziedziczenia w spółce 22 Z c Likwidacja spółki z o.o. 23 C Sprzeciw wspólnika 25 E d Z R O a r o 17 . OrZeCZenie nUMerU weKsel MUsi iDentyFiKOwaĆ wystawCę Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym stwierdził, że weksel pozostaje ważny bez określenia formy prawnej spółki, ale z podaniem jej aktualnego numeru z KRS. Weksel musi być sporządzony ściśle według obowiązujących przepisów – taki formalizm wynika z jego abstrakcyjnego i gwarancyjnego charakteru. Sąd Najwyższy uznał jednak, że najistotniejsza jest możliwość jednoznacznej identyfikacji wystawcy weksla in blanco, która może nastąpić za pomocą prawidłowo wskazanego numeru KRS. sKUtKi MObbinGU w MieJsCU praCy – ODpOwieDZialnOŚĆ Pracodawca jest odpowiedzialny za skutki mobbingu. Odpowiada, zarówno gdy sam się go dopuścił, marzec–kwiecień, nr 1 (122) jak i wtedy, gdy sprawcą był inny pracownik, a on tolerował takie zachowanie. 15 issn 2353-429X Warto pamiętać, że skutkami wykrytego w firmie mobbingu mogą być m.in. zarówno pogorszenie jej wizerunku (reputacji) w związku z wykrytymi działaniami, częstsza absencja chorobowa pracowników, pogorszona wydajność ich pracy, jak i konkretne O str. 73 roszczenia odszkodowawcze pracowników. O Dane OsObOwe – JaK Je CHrOniĆ i prZetwarZaĆ Każda firma, która dysponuje danymi osobowymi (np. jeśli zatrudnia pracowników, gromadzi bazę Z klientów itp.), powinna dane te chronić, m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i wprowadzenie związanych z tym procedur, tak by przede wszystkim I K zabezpieczyć te dane przed ich utratą oraz dostępem do nich osób nieupoważnionych. wyłUDZenie pODatKU tO pranie pienięDZy Sprawnie działający system ochrony danych osobowych w firmie, o czym warto Sąd Najwyższy orzekł, że można skazać przedsiębiorcę Ł w pierwszej kolejności pamiętać, powinien opierać się na kilku podstawowych wyłudzającego VAT zarówno za przestępstwo skarbowe, Ó zasadach, które omawiamy w aktualnym wydaniu. jak i za przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Jednocześnie SN nadał uchwale moc zasady prawnej, co oznacza jej zwiększoną P „skuteczność” – każdy skład orzekający w podobnej sprawie S musi zastosować się do jej sentencji. A S E Z E R P ZarZ(cid:107)D nie ODpOwie Za nieOpłaCOny ZUs Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że to ZUS ma obowiązek wykazania, iż istnieją zaległości spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi ponadto udowodnić, że zobowiązania powstały w okresie pełnienia funkcji przez członka zarządu, którego dotyczą, a także że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. Członka zarządu obciąża natomiast obowiązek wykazania istnienia str. 17 przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność. str. (cid:25) str. 9 str. 87 Z aD a J p y t a n i e eK s p e r t O M, p rZ e Ś l iJ J e n a aD r e s Z O @ w i p. p l D ZaGraniCZn(cid:107) sp(cid:153)łKę MO(cid:191)na pOZwaĆ prZeD s(cid:107)D pOlsKi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że jeśli doszło do naruszenia majątkowych praw autorskich, to poszkodowany autor może wnieść przed sąd swojego kraju pozew przeciwko naruszającemu, którego siedziba jest w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Sytuacja dotyczyła zwielokrotnienia utworu na nośniku materialnym rozpowszechnianym za pośrednictwem sieci Internet przez inne osoby w innych krajach str. 35 członkowskich. p On a D t O (cid:29) tylko w drodze wyjątku (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) ZA(cid:48)(cid:208)WI(cid:40)(cid:316) P(cid:56)BLI(cid:38)Z(cid:49)(cid:60)(cid:38)(cid:43) Zatrzymanie wadium jest zgodne z prawem (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) (cid:38)(cid:60)WIL(cid:49)(cid:40) Sąd ma prawo do ingerowania w kar(cid:280) umowną (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) P(cid:53)A(cid:38)(cid:60) Pracodawca nie odpowiada za szkod(cid:280)(cid:15) która powstała(cid:15) gdy pracownik nie wykonywał swoic(cid:75) obowiązków (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) P(cid:53)A(cid:38)(cid:60) (cid:56)mowy z pracownikami o zakazie konkurencji są dozwolone pomimo stwierdzenia braku konkurencji na rynku (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) P(cid:53)A(cid:38)(cid:60) Zawarcie kolejnej umowy na okres próbny jest możliwe jednak jedynie w przypadku zmiany zakresu obowiązków Z a D a J p y t a n i e e Ks p e r t O M , p rZ e Ś li J J e n a a D r es ZO @ wi p. p l 7 1 1 1 4 1 (cid:25) 1 7 „Doradca Prezesa spółki z o.o.” to w (cid:470)(cid:469)(cid:469)(cid:674) praktyczna p(cid:50)b(cid:41)ikac(cid:39)a(cid:510) która powstała na bazie rzeczywistych kwestii dotyczących spółek z o.o.    W jednym miejscu znajdziesz zestaw praktycznych porad dla zarządu, obejmujących m.in. przepisy KSH, kodeksu cywilnego, prawa pracy. Nasi eksperci pomogą Ci rozwiązywać bieżące problemy związane z zarządzaniem spółką, a Ty będziesz mógł spać spokojnie. Możesz być całkowicie pewien, że wszystkie informacje i porady, które znajdziesz w publikacji, są bezpieczne i gotowe do natychmiastowego wykorzystania. (cid:22)korzysta(cid:39) z porad i wskazówek zawartych w „Doradcy Prezesa spółki z o.o.” ZAMÓW PUBLIKACJĘ NA: O(cid:43) 1(cid:24)5x235 (cid:68)(cid:84)(cid:81)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:84)(cid:91) in(cid:89)(cid:71)(cid:85)(cid:86)(cid:91)(cid:69)(cid:91)(cid:76)n(cid:71).indd 1 UOI04 okladka.indd 2 2014-03-14 0(cid:27):1(cid:24):2(cid:24) ZO 250x353.indd 1 5/23/2014 7:49:27 PM 2014-03-13 10:42:15 Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje Michał Pietrzyca Bartosz Stawiarski UOI04 srodki.indd 1 UOI04 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:02 PM 5/23/2014 7:55:02 PM Autorzy: Michał Pietrzyca, analityk, Dom Maklerski BOŚ – rozdziały I–VII Bartosz Stawiarski – rozdział VIII Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2842-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powo- łaniem się na źródło. Publikacja „Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje” nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów rozporządzenia mini- stra fi nansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instru- mentów fi nansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwa- lifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzial- ności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji. UOI04 srodki.indd 2 UOI04 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:10 PM 5/23/2014 7:55:10 PM Spis treści Spis treści I. Sztuka łapania brzytwy ................................................................................................ II. Krótki test: kiedy kupujesz akcje ................................................................................. III. Formacja spadającej brzytwy ..................................................................................... 1. Co to jest strefa brzytwy ....................................................................................................... 2. Jak odróżnić trend spadkowy od wzrostowego ................................................................. IV. Wskaźnik DMI/ADX .................................................................................................. 1. W jaki sposób uzyskać prawdziwy zakres zmiany ............................................................ 2. Jak zastosować DMI/ADX przy łapaniu brzytwy .............................................................. V. Wstęga Guppy’ego ....................................................................................................... 1. Jak łapać brzytwę za pomocą wstęgi Guppy’ego ................................................................ VI. Cykl stanów wykupienia i wyprzedania .................................................................... VII. Ćwiczenia .................................................................................................................. VIII. Sposoby na zarabianie na spadkach ....................................................................... 1. Instrumenty „liniowe” – kontrakty futures, CFD oparte na akcjach.............................. 2. Instrumenty „nieliniowe” – opcje europejskie, cyfrowe .................................................. 3. Opcje typu egzotycznego: opcja binarna ........................................................................... 4. Indeks zmienności VIX ........................................................................................................ 5. Inne klasy instrumentów i taktyki inwestycyjne .............................................................. IX. Słownik inwestora ...................................................................................................... 5 5 7 9 9 10 11 12 13 15 17 21 43 43 48 54 55 57 58 3 UOI04 srodki.indd 3 UOI04 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:10 PM 5/23/2014 7:55:10 PM Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje 4 UOI04 srodki.indd 4 UOI04 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:10 PM 5/23/2014 7:55:10 PM I. Sztuka łapania brzytwy I. Sztuka łapania brzytwy W sferze makroekonomii pojawiło się ostatnio wiele oznak schłodzenia. Istnieje ryzy- ko, że rynki tąpną. To kwestia czasu. Musisz być na to gotowy, gdyż taki ruch może poja- wić się nagle i nieoczekiwanie. Powinieneś mieć zatem dobry plan. Inwestorzy zazwyczaj mają problem, czy kupować coś, co spada, a jeśli tak, to kiedy. Dlatego przygotowaliśmy ten poradnik. Dowiesz się z niego, jak łapać spadające akcje, które spółki i sektory wybie- rać, jaką metodą analizy technicznej się kierować, a przede wszystkim, jak to praktycznie wykonywać. Prezentujemy Ci sztukę łapania brzytwy. Każdy, kto kiedykolwiek choć raz próbował łapać spadające ceny akcji czy zniżkujące kursy futures, wie, jak jest to trudne i groźne dla portfela. Nie każda zniżka powinna być bowiem wychwytywana przez inwestora w celu wejścia w pozycje. Istnieją ogromne róż- nice pomiędzy kupowaniem spadających akcji w hossie a kupowaniem ich w trakcie bessy. UWAGA Sztuka łapania brzytwy polega na kupowaniu akcji, gdy wyprzedaż występuje w krótkim terminie lub widoczne są pierwsze symptomy jej zakończenia. Musisz być świadomy, że tylko w takich momentach wolno grać przeciwko fali wyprzedaży czy krótko-średnioterminowej tendencji spadkowej. Z tego poradnika dowiesz się, jak poznać momenty zarówno ryzykowne, jak i te ocze- kiwane. Zdobędziesz potrzebne rady i wskazówki, aby tylko i wyłącznie łapać brzytwę w bezpieczny sposób. Dzięki temu nie będziesz miał już trudności w odnalezieniu swo- jego momentu wejścia na wzrostowy rynek, jeszcze przed pojawieniem się dynamicz- nych zwyżek. II. Krótki test: kiedy kupujesz akcje Najlepszy moment na zakup akcji jest wtedy, gdy kursy są po silnych zniżkach czy wy- przedażach, o ile intratne przeceny nie doprowadziły do wyraźnej i trwałej negacji ukła- du hossy. Jest to moment, podczas którego zostaje zainicjowania nowa fala hossy, która ma dać nowy szczyt w długofalowym trendzie wzrostowym. Czy potrafi sz skutecznie taki moment wyłapywać? Spójrz na dwa schematy na str. 6. Który byś wybrał do wejścia w spadające akcje? 5 UOI04 srodki.indd 5 UOI04 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:13 PM 5/23/2014 7:55:13 PM Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje Schemat 1. Schemat 2. Który wybrałeś? Zobacz, jakie byłyby konsekwencje dla pierwszego przypadku… Schemat 3. Spadająca brzytwa – nowa fala hossy 6 UOI04 srodki.indd 6 UOI04 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:14 PM 5/23/2014 7:55:14 PM III. Formacja spadającej brzytwy …i co wydarzyło się w drugim przypadku. Schemat 4. Rynek bessy – nowa fala zniżek Nigdy nie możesz znaleźć się w drugim układzie z zakupionymi akcjami. Na sche- macie nr 2 nie było żadnego sygnału wejścia, który zezwalałby Ci na optymistyczne za- kupy. Ponadto układ średnich jasno wykazywał trwanie bessy! Istnieją ogromne różnice pomiędzy łapaniem spadających akcji w hossie a kupowaniem walorów w trakcie bessy. W dalszej części tego poradnika poznasz momenty zarówno ryzykowne, jak i te ocze- kiwane. Dzięki temu w przyszłości nie będziesz miał już trudności w odnalezieniu swo- jego momentu wejścia na rynek przed pojawieniem się dynamicznych zwyżek. III. Formacja spadającej brzytwy Formacja spadającej brzytwy stanowi systematyczny, cykliczny, często nieregular- ny ciąg zniżek, po których następuje nowa fala długoterminowego trendu wzrostowego. Formacja ta jest tylko wtedy „brzytwą”, kiedy nie odwraca układu hossy na rynku. Musi wykraczać poza standardowy zakres zmiany ostatnich korekt spadkowych, które nie od- wróciły krótkoterminowej tendencji wzrostowej. Ponadto wycena danego instrumentu musi wykraczać poza średnią rynkową z ostatnich 200 okresów. Taki stan nie może trwać długo. Mierzy się go zazwyczaj w ujęciu dwumiesięcznym. Najlepiej nałożyć na siebie dwie średnie kroczące z 50 i 200 sesji. Jeżeli kurs mocno spadł od ostatniego szczytu hossy i dodatkowo znalazł się poniżej średniej z 200 okresów, a po- wyższe średnie nie przecięły się lub nie pozostały w spadkowym przecięciu więcej niż przez dwa miesiące – wtedy jest brzytwa. 7 UOI04 srodki.indd 7 UOI04 srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:15 PM 5/23/2014 7:55:15 PM Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje Zastanawiasz się zapewne, gdzie zajmować na niej pozycje? Otóż, gdy zaobser- wujesz silną dzienną zniżkę kursu, poniżej EMA-200, po całym ciągu spadków, to jest to potwierdzenie, że znajdujesz się w epicentrum prawdziwego wyprzedażowe- go cyklonu. Wówczas musisz uważać i czekać na zwrot kursu w górę. Wystarczy jeden dzień zwyżki w tak niskich i pesymistycznych obszarach cenowych, aby brzytwa zaczęła się tępić. Mówimy wtedy o podwyższonym prawdopodobieństwie osiągnięcia przez kurs spadkowego ekstremum. Zajęcie długiej pozycji po jednym dniu wzrostów, przy spełnieniu pozostałych pa- rametrów, musi zostać w takiej formacji zabezpieczone stop lossem, aby na przykład nie okazało się, że słabość trwa więcej niż 2 miesiące i średnie EMA-50 i EMA-200 przecięły się trwale. Wtedy stop loss automatycznie ochroni Twój portfel przed od- wróceniem trendu hossy. UWAGA Poziom SL dla każdej spółki będzie stanowił inną wartość zabez- pieczenia, która jednak nie powinna przekraczać 10 poniżej wspomnianego, spadkowego rekordu. Spójrz na schemat nr 5. Tak wygląda kluczowa formacja, którą musisz nauczyć się wychwytywać, aby wchodzić w długofalowe, cykliczne zmiany hossy. Schemat 5. Formacja brzytwy (razor) 8 UOI04 srodki.indd 8 UOI04 srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:15 PM 5/23/2014 7:55:15 PM III. Formacja spadającej brzytwy 1. Co to jest strefa brzytwy Strefa brzytwy jest to obszar czasowo-cenowy, w którym z punktu widzenia metod ilościowych powinno dojść do silnego odreagowania spadków, a nawet do zainicjowania nowej fali wzrostowej. Pozytywne spełnienie warunków brzegowych, które wskazują na trwanie przecięcia się średnich kroczących z 50 i 200 okresów nie dłużej niż 2 miesiące lub zejście kursów nie głębiej niż 10 względem poprzedniego minimum, gwarantuje sukces w wyłapaniu brzytwy. Strefa ta jest zarówno momentem zajmowania pozycji, jak i momentem startowym licznika czasowego. Po prostu po zajęciu w jej strefi e długich pozycji składamy zlecenie SL i obserwujemy, czy średnie EMA-50 i EMA-200 się przecięły i ile to trwa. Jeśli dłużej niż 2 miesiące, to powinieneś wyjść z rynku, o ile wcześniej sam stop loss tego nie zrobił. Pamiętaj, że dla mniej dynamicznych instrumentów taki okres testu zajętej pozycji może być dłuższy niż 2 miesiące. Dlatego zawsze warto zbadać wstecz na wykresie, ile taki czasookres powinien wynosić. Jak to zrobić Musisz odszukać na wykresie dwa typy korekt: zwykłą i typu „razor”. Następ- nie sprawdzasz, jak brzytwa radziła sobie z niskimi poziomami poniżej EMA- 200 i czy ta średnia przecięła się z EMA-50. Jeśli istnieje sporo tych przecięć, ale nie powodują one gwałtownych spadków, to mierzysz, po jakim czasie od wspomnianego przecięcia nastąpiło powrotne przecięcie w górę i czy w tym okresie nie wystąpiła silna wyprzedaż. Jeśli nie, to uzyskane wartości uśred- niasz w górę do pełnych dat i na przykład otrzymujesz „2 miesiące”. Test brzytwy powinien trwać od 2 do 5 miesięcy. W ponad 70 ogó- łu przypadków przekroczenie tego zakresu czasowego strefy brzytwy generowało ponadprzeciętne zniżki i trwałe trendy spadkowe mocno przeceniały akcje, towary, waluty czy indeksy. 2. Jak odróżnić trend spadkowy od wzrostowego Trend wzrostowy w ujęciu łapania brzytwy powstaje, gdy kurs dynamicznie wybija się ponad średnią z 200 okresów oraz gdy w dłuższym horyzoncie czasowym średnia z 50 okresów przebywa ponad powyżej wskazaną, długoterminową średnią. Trend wzrosto- wy jest wyjątkowo silny, kiedy obie średnie przyjmują dodatnie dynamiki zmiany, czyli gdy po prostu rosną. 9 UOI04 srodki.indd 9 UOI04 srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:15 PM 5/23/2014 7:55:15 PM Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje Pojawienie się trendu wzrostowego to szansa na zysk. Jest on potwierdzeniem, że za- inwestowany kapitał w obszarze brzytwy był słusznym rozwiązaniem. Na widocznym trendzie oczywiście może wystąpić kolejna, ryzykowna zniżka typu „razor”, dzięki której będziesz ponownie wysoce aktywny w nabywaniu akcji. Wykres 1. Trend wzrostowy wg ujęcia brzytwy Trend zniżkowy czy spadkowy powstaje, gdy średnia EMA-50 przebywa dłużej niż 2 miesiące poniżej średniej EMA-200 lub/i gdy zlecenie stop loss rzędu 10 zostanie przynajmniej raz zrealizowane. Mówimy wtedy o przekształceniu się brzytwy w trend spadkowy lub mocno ryzykowną wyprzedaż. Analogicznie trend zniżkowy kończy się wg powyższych zależności wyjścia kursów górą z formacji brzytwy. IV. Wskaźnik DMI/ADX DMI/ADX to indykator/indeks ruchu kierunkowego, który sygnalizuje, z jakim tren- dem mamy do czynienia oraz jaka jest jego siła (wskaźnik ten jest dostępny nawet w dar- mowych programach do analizy technicznej czy notowań, więc nie musisz nic obliczać, tylko zaobserwować zachodzące na nim zmiany). Oblicza on, czy w czasie trendu wzrostowego dzisiejsze maksimum cenowe jest wyż- sze od wczorajszego maksimum. Odwrotnie liczy zależności cenowe w trendzie spad- 10 UOI04 srodki.indd 10 UOI04 srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/23/2014 7:55:16 PM 5/23/2014 7:55:16 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: