Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 002741 20660109 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery - książka
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-838-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj starożytne chińskie strategie w karierze zawodowej

'Sztuka wojny' generała Sun Tzu to jedna z najbardziej znaczących książek traktujących o strategii walki. Nauki Sun Tzu wykorzystywali dowódcy armii oraz wybitni stratedzy. Jednak treści zawarte w tym dziele są tak uniwersalne, że można zastosować je nie tylko w walce. Traktaty Sun Tzu poznają menedżerowie, przedsiębiorcy i wszyscy, którzy swoją pracę traktują jak wyzwanie. Przeniesienie ich na grunt procesu poszukiwania pracy i rozwijania swojej kariery może przynieść zaskakujące rezultaty. Ponadczasowe strategie mogą okazać się bardzo przydatne podczas analizowania swojej pozycji, wyboru właściwego pracodawcy i wypracowywania sobie odpowiedniej pozycji w firmie.

'Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery' to adaptacja nauk generała Sun Tzu do realiów współczesnego rynku pracy. Czytając ją, przekonasz się, jak strategie stworzone z myślą o prowadzeniu wojny mogą przydać się podczas poszukiwania i zdobywania ciekawej pracy oraz rozwijania się w niej. Opisane w książce techniki może wykorzystać każdy, kto chce świadomie kierować swoją karierą zawodową. Nie znajdziesz tu standardowych porad mówiących o właściwej motywacji czy pozytywnym nastawieniu. Przeczytasz natomiast o rozwiązaniach taktycznych sprawdzonych w tysiącach bitew, planowaniu kariery, wykorzystywaniu swoich mocnych stron i słabych stron firmy oraz walce o awans.

Poznaj nowe, wyjątkowe metody zwyciężania bitew o dobrą pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery Autorzy: Gary Gagliardi, Sun Tzu T³umaczenie: Tomasz Misiorek ISBN: 83-7361-838-4 Tytu³ orygina³u: Sun Tzus The Art of War Plus The Art of Career Building Format: A5, stron: 192 „Sztuka wojny” genera³a Sun Tzu to jedna z najbardziej znacz¹cych ksi¹¿ek traktuj¹cych o strategii walki. Nauki Sun Tzu wykorzystywali dowódcy armii oraz wybitni stratedzy. Jednak treœci zawarte w tym dziele s¹ tak uniwersalne, ¿e mo¿na zastosowaæ je nie tylko w walce. Traktaty Sun Tzu poznaj¹ mened¿erowie, przedsiêbiorcy i wszyscy, którzy swoj¹ pracê traktuj¹ jak wyzwanie. Przeniesienie ich na grunt procesu poszukiwania pracy i rozwijania swojej kariery mo¿e przynieœæ zaskakuj¹ce rezultaty. Ponadczasowe strategie mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne podczas analizowania swojej pozycji, wyboru w³aœciwego pracodawcy i wypracowywania sobie odpowiedniej pozycji w firmie. „Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery” to adaptacja nauk genera³a Sun Tzu do realiów wspó³czesnego rynku pracy. Czytaj¹c j¹, przekonasz siê, jak strategie stworzone z myœl¹ o prowadzeniu wojny mog¹ przydaæ siê podczas poszukiwania i zdobywania ciekawej pracy oraz rozwijania siê w niej. Opisane w ksi¹¿ce techniki mo¿e wykorzystaæ ka¿dy, kto chce œwiadomie kierowaæ swoj¹ karier¹ zawodow¹. Nie znajdziesz tu standardowych porad mówi¹cych o w³aœciwej motywacji czy pozytywnym nastawieniu. Przeczytasz natomiast o rozwi¹zaniach taktycznych sprawdzonych w tysi¹cach bitew, planowaniu kariery, wykorzystywaniu swoich mocnych stron i s³abych stron firmy oraz walce o awans. (cid:129) Planowanie swojej kariery (cid:129) Wybór w³aœciwej pracy (cid:129) Zmiana pracy (cid:129) Poznawanie s³abych i silnych stron pracodawcy (cid:129) Radzenie sobie z konfliktami w pracy (cid:129) Rozwijanie umiejêtnoœci dostosowywania siê do sytuacji (cid:129) Pokonywanie kolejnych etapów rozwoju zawodowego (cid:129) Zdobywanie nowej posady Poznaj nowe, wyj¹tkowe metody zwyciê¿ania bitew o dobr¹ pracê Spis treści 3. 10. 6. Wprowadzenie ......................................................................9 Wstęp ...................................................................................19 1. Analizowanie sytuacji ........................................................25 Planowanie kariery ..................................................... 27 2. Rozpoczęcie wojny ............................................................37 Zmiana pracy ................................................................39 Planowanie ataku .............................................................. 47 Wybór właściwej pracy ............................................... 49 4. Zajmowanie pozycji ...........................................................57 Walka o awans ..............................................................59 5. Nabieranie impetu .............................................................67 Impet w rozwijaniu kariery ........................................69 Słabość i siła ....................................................................... 77 Polityka w firmie ......................................................... 79 7. Konflikt zbrojny ................................................................91 Konflikt wewnętrzny ...................................................93 8. Dostosowywanie ..............................................................103 Elastyczność w rozwoju zawodowym .....................105 9. Zbrojny marsz ...................................................................111 Poszukiwanie pracy ................................................... 113 Pozycje wyjściowe .............................................................129 Ocenianie okazji ........................................................ 131 11. Rodzaje terenu ..................................................................145 Etapy rozwoju zawodowego .....................................147 12. Atakowanie ogniem .........................................................169 Zdobywanie posady ................................................... 171 13. Wykorzystanie szpiegów .................................................179 Wykorzystanie znajomości ...................................... 181 O Autorze ......................................................................... 191 Rozdział 1. Analizowanie sytuacji (planowanie kariery) Chociaż w chińskim oryginale pierwszy rozdział dzieła Sun Tzu nazywa się co na język polski tłumaczy się jako „plan” lub „planowanie”, jego znaczenie jest dużo bliższe temu, co nazwalibyśmy analizą sytuacji konkurencyjnej. Jeśli poważnie myślisz o kierowaniu swoją karierą, musisz tego typu analizę przeprowadzać regularnie. W pierwszym punkcie rozdziału Sun Tzu opisuje główne komponenty składające się na system konkurencyjny. W następnym punkcie przedstawia, w jaki sposób można porównać swoją sytuację konkurencyjną z sytuacją przeciwników. W kolejnym punkcie podkreśla znaczenie posiadania dobrych informacji na potrzeby analizy konkurencyjnej, szczególnie cenne są tu informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Dyskusja w kolejnym punkcie przenosi wagę z informacji na kontrolowanie informacji, czyli to, co Sun Tzu nazywa podstępem. „Podstęp” nie oznacza u niego nieuczciwości — wręcz przeciwnie, uczciwość to jedna z niezbędnych cech przywódcy. Podstęp w jego rozumieniu to raczej umiejętność świadomego kontrolowania informacji, które odbierają inni. W ostatnim punkcie rozdziału Sun Tzu przekonuje, że analiza konkurencyjna to sztuka porównywania — wymaga rozważenia wszystkich argumentów za i przeciw. Wszystkie wymienione wyżej koncepcje są przedstawione dokładniej w kolejnych rozdziałach — w tym znajduje się ich wstępne omówienie. Analizowanie sytuacji SUN TZU PO WIEDZIA Ł: To jest wojna. 1 Najważniejsza umiejętność w państwie. Podstawa życia i śmierci. Filozofia przetrwania lub zagłady. Musisz dobrze ją poznać. 6 Twoje umiejętności zależą od pięciu czynników. Studiuj te czynniki, gdy planujesz wojnę. Musisz poznać swoją sytuację. Omów filozofię. Omów klimat. Omów teren. Omów przywództwo. Omów metody prowadzenia wojny. 1. 2. 3. 4. 5. 14 Wszystko zaczyna się od Twojej filozofii prowadzenia wojny. Przewódź swoim ludziom w ten sposób, by mieli wyższy, wspólny cel. Możesz poprowadzić ich na śmierć. Możesz poprowadzić ich do życia. Nie mogą obawiać się niebezpieczeństwa ani nieuczciwości. Sztuka wojny (cid:106) Rozdział 1. Analizowanie sytuacji 26 Planowanie kariery 1 To jest budowanie kariery. Najważniejszy element Twojego życia zawodowego. Fundament bogactwa lub niedostatku. Punkt wyjściowy dla robienia postępów lub stagnacji. Musisz nieustannie analizować swoją karierę zawodową. O Twoim sukcesie zawodowym decyduje pięć czynników. Rozważ te czynniki, planując swoją karierę. Musisz dołożyć starań, by poznać swoją sytuację. 1. 2. 3. 4. 5. Pomyśl o swoich celach w życiu zawodowym. Pomyśl o trendach na rynku pracy. Pomyśl o możliwościach rozwoju zawodowego. Pomyśl o swoich kwalifikacjach. Pomyśl o metodach rozwijania kariery. Kierowanie karierą rozpoczynamy od określenia celów zawodowych. W swojej aktywności zawodowej musisz widzieć coś więcej niż tylko metodę zapracowania na wypłatę. Twoje decyzje mogą prowadzić do klęski. Twoje decyzje mogą prowadzić do sukcesu. Musisz być ostrożny i nigdy nie okłamywać samego siebie. 27 Sztuka planowania kariery (cid:106) Rozdział 1. Planowanie kariery 19 Dalej jest klimat. Może być słonecznie lub deszczowo. Może być gorąco lub zimno. Klimat to również zmiany pór roku. 23 Dalej jest teren. Może być daleki lub bliski. Może być trudny lub łatwy. Może być otwarty lub ograniczony. On też decyduje o Twym życiu lub śmierci. 28 Dalej jest dowódca. Musi być bystry, godzien zaufania, troskliwy, odważny i stanowczy. 30 Wreszcie masz metody prowadzenia wojny. Zawiera się w nich kształt Twojej organizacji. Wypływa on z Twojej filozofii zarządzania wojskiem. Musisz doskonalić ich wykorzystanie. 34 Każdy z tych pięciu czynników ma decydujące znaczenie. Jako dowódca, musisz zwracać na nie uwagę. Zrozumienie ich prowadzi do zwycięstwa. Zignorowanie ich oznacza klęskę. Sztuka wojny (cid:106) Rozdział 1. Analizowanie sytuacji 28 Dalej są trendy na rynku pracy. Klimat w biznesie może być dobry lub zły. Niektóre zawody są z czasem coraz bardziej cenione. Trendy na rynku pracy będą się zmieniać z upływem czasu. Dalej są możliwości rozwoju zawodowego. Możesz pozostać przy obecnym pracodawcy lub zmienić firmę. Możesz poszukać trudnego wyzwania lub czegoś łatwego do realizacji. Możesz być otwarty na nowe pomysły lub bardzo wybredny. Wybranie właściwej ścieżki decyduje o Twoim sukcesie lub porażce. Dalej są Twoje kwalifikacje. Musisz być bystry, godzien zaufania, lubiany, odważny i zdyscyplinowany. Wreszcie, potrzebujesz metody kierowania karierą. Musi ona zawierać sieć kontaktów biznesowych. Twoje metody będą naturalną konsekwencją Twoich celów. Musisz akceptować swoje dążenie do awansu. Wszystkie te czynniki mają kluczowe znaczenie. Musisz je bez przerwy analizować. Od nich uzależniony jest Twój sukces. Zignorowanie ich to droga ku porażce. 29 Sztuka planowania kariery (cid:106) Rozdział 1. Planowanie kariery Musisz uczyć się przez planowanie. 2 Musisz analizować sytuację. 3 Musisz rozważyć: Która władza wyznaje słuszną filozofię? Który dowódca ma niezbędne umiejętności? Która pora roku i które miejsce dają przewagę? Która metoda dowodzenia się sprawdza? Która grupa wojska jest silna? Którzy oficerowie i żołnierze są wyszkoleni? Które nagrody i kary odnoszą skutek? Ta analiza powie Ci, kiedy zwyciężysz, a kiedy przegrasz. Niektórzy dowódcy przeprowadzają tę analizę. Jeśli powierzysz swe siły tym dowódcom, zwyciężysz. Zachowaj ich. Niektórzy dowódcy ignorują tę analizę. Jeśli powierzysz swe siły tym dowódcom, przegrasz. Odpraw ich. Planuj przewagę, słuchając. 3 Dostosowuj się do sytuacji. Pozyskaj pomoc z zewnątrz. Wpływaj na wydarzenia. Wtedy planowanie pozwoli Ci dostrzegać okazje i uzyskać kontrolę. Sztuka wojny (cid:106) Rozdział 1. Analizowanie sytuacji 30 2 Planowanie kariery wymaga ciągłego analizowania. Musisz bezustannie rozważać swoją sytuację. Musisz zadawać sobie pytania: Które okazje pasują do Twoich celów? Czy rozwijasz swoje kwalifikacje zawodowe? Kiedy i gdzie powinieneś wypatrywać nowego stanowiska? Jakie techniki awansu zawodowego działają najlepiej? Jakie grupy sprawują kontrolę nad Twoją zawodową przyszłością? Które okazje dają Ci wiedzę niezbędną w przyszłości? Jaki bilans ryzyka i zysku się opłaca? Ta analiza powie Ci, gdzie możesz awansować, a gdzie nie. Musisz ciągle przeprowadzać taką analizę. Jeśli będziesz planować swój rozwój zawodowy, osiągniesz sukces. Pamiętaj o tym. Większość ludzi nie planuje swoich karier. Jeśli jesteś jednym z nich, nie osiągniesz niczego. Musisz się zmienić. 3 Planowanie kariery zmusza Cię, byś słuchał tego, co mówią inni. Znajomość rynku pracy daje Ci siłę. Uzyskaj opinię od ludzi spoza firmy. Znaj swoją sytuację na rynku pracy. Planowanie pozwala Ci odkryć swoje atuty i skupia Twoją energię na tym, co ważne. 31 Sztuka planowania kariery (cid:106) Rozdział 1. Planowanie kariery Prowadzenie wojny to jedna rzecz. 4 To filozofia podstępu. 3 Gdy jesteś gotowy do walki, udawaj rozbitego. Gdy działasz, udawaj biernego. Gdy jesteś blisko przeciwnika, udawaj, że jesteś daleko. Gdy jesteś daleko, udawaj, że jesteś blisko. 7 Jeśli przeciwnik zajął mocną pozycję, wywab go z niej. Jeśli przeciwnik jest niepewny, działaj stanowczo. Jeśli przeciwnik jest zwarty, przygotuj się przeciw niemu. Jeśli przeciwnik jest silny, unikaj go. Jeśli przeciwnik jest gniewny, sfrustruj go. Jeśli przeciwnik jest słabszy, wzbudź w nim arogancję. Jeśli przeciwnik jest wypoczęty, zmuś go do pracy. Jeśli przeciwnik jest zjednoczony, rozprosz go. Zaatakuj go wtedy, gdy nie jest gotowy. Odstąp, gdy się tego najmniej spodziewa. 17 Znajdziesz miejsce, w którym możesz zwyciężyć. Nie wolno Ci zbyt szybko zdradzić swoich intencji. Sztuka wojny (cid:106) Rozdział 1. Analizowanie sytuacji 32 4 Kierowanie karierą sprowadza się do jednej sprawy: Do kontrolowania tego, jak postrzegają Cię inni. Jeśli jesteś nieprzygotowany, musisz wyglądać na przygotowanego. Jeśli bardzo się przykładasz, musisz wyglądać na rozluźnionego. Gdy jesteś bliski zmiany pracy, sprawiaj wrażenie, że wolisz poczekać. Jeśli nie planujesz wykonania ruchu, wyglądaj na gotowego na zmiany. Gdy pojawia się dobre stanowisko, staraj się o nie. Gdy inni są niepewni, bądź zdecydowany. Gdy na rynku pracy zaczyna być tłoczno od konkurencji, broń swojej pozycji. Gdy ktoś jest umocniony, omiń jego pozycję. Jeśli pracodawca zatrudnia pod wpływem emocji, wykorzystaj te emocje. Gdy Twoi rywale są słabi, spraw, by stali się zbyt pewni siebie. Jeśli potencjalnemu pracodawcy jest wszystko jedno, spraw, by przejrzał na oczy. Jeśli zmiana pracy wymaga ugody, postaraj się o poparcie. Ubiegaj się o stanowiska przeoczone przez innych. Rezygnuj z pracy, gdy inni się tego najmniej spodziewają. Jesteś w stanie znaleźć stanowisko, które pozwoli na rozwój Twojej kariery. Nigdy z niego nie rezygnuj. 33 Sztuka planowania kariery (cid:106) Rozdział 1. Planowanie kariery Staraj się unikać bitwy, póki Twoja strona 5 nie będzie pewnym zwycięzcą. Musisz mieć wiele mocnych stron. Zanim staniesz do bitwy, analiza Twojej organizacji może pokazać, że nie zwyciężysz. Możesz doliczyć się niewielu mocnych stron. Wiele mocnych stron oznacza zwycięstwo. Niewiele mocnych stron oznacza klęskę. Jak możesz poznać swoje mocne strony, nie analizując? Przez obserwację możemy określić naszą pozycję. Planując, możemy przewidzieć nasze zwycięstwo lub klęskę. (cid:106) (cid:106) (cid:106) Sztuka wojny (cid:106) Rozdział 1. Analizowanie sytuacji 34 5 Zanim zaczniesz starać się o nową pracę, musisz wiedzieć, że możesz ją dostać. Musisz mieć pewność, że masz najlepsze kwalifikacje. Nie marnuj swoich wysiłków — musisz unikać stanowisk, których nie jesteś w stanie bez trudu zdobyć. Musisz wiedzieć, kiedy Twoje kwalifikacje są niewystarczające. Właściwe kwalifikacje to takie, które pozwalają na objęcie stanowiska. Niewłaściwe kwalifikacje to takie, które na to nie pozwalają. Jak możesz rozwijać swoje kwalifikacje, nie planując? Musisz wiedzieć, jak dobrze sobie radzisz na obecnym stanowisku. Dzięki planowaniu możesz kontrolować swój rozwój zawodowy. (cid:106) (cid:106) (cid:106) 35 Sztuka planowania kariery (cid:106) Rozdział 1. Planowanie kariery
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: