Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 004020 24093393 na godz. na dobę w sumie
TCP/IP. Szkoła programowania - książka
TCP/IP. Szkoła programowania - książka
Autor: Liczba stron: 568
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0293-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szczegółowe omówienie zagadnień
związanych z działaniem sieci internetowej

TCP/IP to podstawa działania sieci komputerowych. Protokoły wchodzące w skład zestawu TCP/IP odpowiadają za poprawne funkcjonowanie wszystkiego, z czego korzystamy we współczesnych sieciach, szczególnie w internecie, czyli stron WWW, poczty elektronicznej, przesyłania plików, adresów IP i wielu innych elementów. Znajomość zasad stosowania i konfigurowania tych protokołów w różnych systemach operacyjnych jest jedną z kluczowych umiejętności administratora sieci spotykającego się w swojej pracy z problemami, których rozwiązanie wymaga takiej wiedzy.

'TCP/IP. Szkoła programowania' to podręcznik gruntownie opisujący zagadnienia związane z TCP/IP. Czytając go, poznasz podstawy modeli OSI i DoD, ze szczególnym uwzględnieniem warstw łącza danych i fizycznej. Znajdziesz w nim bardzo dokładne omówienie różnych protokołów umieszczonych w kolejnych warstwach modelu OSI. Każde zagadnienie przedstawione jest w sposób praktyczny, bez zbędnego wgłębiania się w teorię, a zatem wiedzę zdobytą dzięki tej książce z łatwością wykorzystasz w swojej pracy.

Ta książka powinna znaleźć się w biblioteczce każdego administratora sieci.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TCP/IP. Szko³a programowania Autor: Heather Osterloh T³umaczenie: Maciej Go³êbiewski, Grzegorz Kowalski ISBN: 83-246-0293-3 Tytu³ orygina³u: TCP/IP Primer Plus Format: B5, stron: 544 Szczegó³owe omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z dzia³aniem sieci internetowej (cid:129) Adresowanie i routing (cid:129) Sterowanie transmisj¹ (cid:129) Protoko³y internetowe TCP/IP to podstawa dzia³ania sieci komputerowych. Protoko³y wchodz¹ce w sk³ad zestawu TCP/IP odpowiadaj¹ za poprawne funkcjonowanie wszystkiego, z czego korzystamy we wspó³czesnych sieciach, szczególnie w internecie, czyli stron WWW, poczty elektronicznej, przesy³ania plików, adresów IP i wielu innych elementów. Znajomoœæ zasad stosowania i konfigurowania tych protoko³ów w ró¿nych systemach operacyjnych jest jedn¹ z kluczowych umiejêtnoœci administratora sieci spotykaj¹cego siê w swojej pracy z problemami, których rozwi¹zanie wymaga takiej wiedzy. „TCP/IP. Szko³a programowania” to podrêcznik gruntownie opisuj¹cy zagadnienia zwi¹zane z TCP/IP. Czytaj¹c go, poznasz podstawy modeli OSI i DoD, ze szczególnym uwzglêdnieniem warstw ³¹cza danych i fizycznej. Znajdziesz w nim bardzo dok³adne omówienie ró¿nych protoko³ów umieszczonych w kolejnych warstwach modelu OSI. Ka¿de zagadnienie przedstawione jest w sposób praktyczny, bez zbêdnego wg³êbiania siê w teoriê, a zatem wiedzê zdobyt¹ dziêki tej ksi¹¿ce z ³atwoœci¹ wykorzystasz w swojej pracy. (cid:129) Warstwy modelu OSI (cid:129) Adresowanie IP (cid:129) Protoko³y routingu (cid:129) Protoko³y warstwy transportowej (cid:129) Przesy³anie plików (cid:129) Protokó³ HTTP (cid:129) Poczta elektroniczna Ta ksi¹¿ka powinna znaleŸæ siê w biblioteczce ka¿dego administratora sieci SPIS TREŚCI O autorce ........................................................................................................................................... 15 wstęp ................................................................................................................................................. 17 Rozdział 1. Omówienie modeli i standardów branżowych ..................................................... 19 Omówienie modelu referencyjnego OSI ......................................................................... 19 Omówienie modelu Departamentu Obrony .................................................................. 22 Zalety warstwowej konstrukcji OSI ................................................................................. 22 Jasne sprecyzowanie funkcji warstw ................................................................ 23 Dobrze określony schemat dla dostawców ....................................................... 23 Mniejsza złożoność pracy w sieci ..................................................................... 23 Popieranie specjalizacji ...................................................................................... 24 Opis ogólny warstw OSI .................................................................................................... 24 Warstwa aplikacji ............................................................................................... 26 Warstwa prezentacji ........................................................................................... 27 Warstwa sesji ...................................................................................................... 27 Warstwa transportowa ....................................................................................... 28 Warstwa sieciowa ............................................................................................... 29 Warstwa łącza danych ....................................................................................... 30 Warstwa fizyczna ............................................................................................... 31 Architektura i topologie łącza danych ............................................................................. 31 Ethernet i IEEE 802.3 ......................................................................................... 31 Powolny Ethernet ............................................................................................... 38 Szybki Ethernet .................................................................................................. 39 Gigabitowy Ethernet ........................................................................................... 40 Token-Ring i IEEE 802.5 .................................................................................... 40 FDDI i ANSI X3T9.5 ........................................................................................... 42 Technologie sieci rozległych (WAN) ................................................................................ 43 Protokoły hermetyzacji WAN ............................................................................ 46 Dokumenty RFC .................................................................................................................. 47 Internet kontra intranet ...................................................................................................... 48 Grupy odpowiedzialne za technologię Internetu .......................................................... 49 Podsumowanie .................................................................................................................... 49 Pytania sprawdzające ......................................................................................................... 49 6 TCP/IP. SZKOŁA PROGRAMOWANIA Rozdział 2. Adresowanie IP ........................................................................................................... 51 Istota konwersji dwójkowo-dziesiętnej ........................................................................... 51 Adresowanie IP .................................................................................................................... 52 Klasy adresów ..................................................................................................... 53 Maski sieci i podsieci ......................................................................................... 58 Podział na podsieci. Przykłady .......................................................................... 61 Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) ........................................................................ 73 Statyczne ............................................................................................................ 74 Dynamiczne ........................................................................................................ 74 Podsumowanie .................................................................................................................... 75 Pytania sprawdzające ......................................................................................................... 76 Rozdział 3. Protokoły internetowe i warstwa sieciowa ............................................................ 77 Protokół IP ............................................................................................................................ 77 Nagłówek IP ........................................................................................................ 79 Protokół ICMP ..................................................................................................................... 90 Format nagłówków i komunikatów ICMP ..................................................................... 91 Kod komunikatów ICMP a ich rodzaje .............................................................. 92 Suma kontrolna .................................................................................................. 93 Typ komunikatu ICMP ....................................................................................................... 94 Ping: żądanie i odpowiedź echa — typy 8 i 0 ................................................... 94 Odbiorca nieosiągalny — typ 3 ......................................................................... 96 Tłumienie nadawcy — typ 4 ........................................................................... 100 Przekierowanie — typ 5 ................................................................................... 100 Ogłaszanie i poszukiwanie routera — typy 9 i 10 .......................................... 101 Przekroczony czas — typ 11 ............................................................................ 101 Problem z parametrami — typ 12 .................................................................... 103 Żądanie i odpowiedź znacznika czasu — typy 13 i 14 .................................. 103 Żądanie i odpowiedź informacji — typy 15 i 16 ............................................ 103 Żądanie i odpowiedź maski adresu — typy 17 i 18 ....................................... 104 Podsumowanie .................................................................................................................. 104 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 104 Rozdział 4. Zamiana adresów ..................................................................................................... 105 Protokół ARP ...................................................................................................................... 107 Działanie protokołu ARP ................................................................................. 107 Mechanizmy bufora ARP ................................................................................. 110 Proxy ARP ........................................................................................................................... 111 Działanie proxy ARP ........................................................................................ 111 Nagłówek ARP ................................................................................................................... 113 Typ sprzętu (Hardware Type) .......................................................................... 114 Typ protokołu (Protocol Type) ........................................................................ 114 Długość adresu sprzętowego (Hardware address Length, HLen) ................... 115 Długość adresu protokolarnego (Protocol address Length, PLen) .................. 115 Kod operacji (Operation code, Opcode) .......................................................... 115 HA nadawcy (Sender’s HA) ............................................................................. 115 SPIS TREŚCI 7 PA nadawcy (Sender’s PA) .............................................................................. 115 HA odbiorcy (Target HA) ................................................................................. 115 PA odbiorcy (Target PA) .................................................................................. 116 Protokół RARP ................................................................................................................... 116 Działanie protokołu RARP ............................................................................................... 116 Działanie ARP a działanie RARP ..................................................................... 117 Wady protokołu RARP ..................................................................................... 119 Nagłówek RARP ................................................................................................................ 119 Typ sprzętu ....................................................................................................... 119 Typ protokołu ................................................................................................... 119 Długość adresu sprzętowego (HLen) ............................................................... 120 Długość adresu protokolarnego (PLen) ........................................................... 120 Kod operacji (Opcode) ..................................................................................... 120 HA nadawcy ..................................................................................................... 120 PA nadawcy ...................................................................................................... 120 HA odbiorcy ..................................................................................................... 121 PA odbiorcy ...................................................................................................... 121 Protokół BOOTP ................................................................................................................ 121 Nagłówek BOOTP ............................................................................................ 122 Żądanie i odpowiedź BOOTP .......................................................................... 126 Protokół DHCP .................................................................................................................. 127 Przydzielanie informacji konfiguracyjnych .................................................... 128 Komunikaty DHCP ........................................................................................... 128 Wymiany komunikatów DHCP ....................................................................... 129 Nagłówek DHCP ............................................................................................... 136 Podsumowanie .................................................................................................................. 139 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 140 Rozdział 5. Routing IP .................................................................................................................. 141 Podstawy routingu IP ....................................................................................................... 141 Interfejs podłączony bezpośrednio .................................................................. 142 Routing statyczny ............................................................................................. 142 Routing domyślny ............................................................................................ 143 Routing dynamiczny ........................................................................................ 144 Protokoły routingu i najlepsza ścieżka .......................................................................... 145 Protokoły wektora odległości ........................................................................... 145 Protokoły stanu łącza ....................................................................................... 148 Protokoły hybrydowe ....................................................................................... 149 Podsumowanie .................................................................................................................. 151 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 151 Rozdział 6. Protokoły routingu ................................................................................................... 153 Wprowadzenie ................................................................................................................... 153 Protokół RIP ....................................................................................................................... 154 RIP w.1 .............................................................................................................. 155 Nagłówek RIP w.1 ............................................................................................ 158 8 TCP/IP. SZKOŁA PROGRAMOWANIA Wady protokołu RIP w.1 .................................................................................. 160 Czasomierze RIP ............................................................................................... 163 Protokół RIP a obwody tworzone na żądanie ................................................. 164 RIP w.2 .............................................................................................................. 167 Protokół OSPF .................................................................................................................... 169 Charakterystyka OSPF ..................................................................................... 170 Bazy danych OSPF ........................................................................................... 171 Działanie OSPF ................................................................................................. 172 Nagłówek LSA .................................................................................................. 176 Stany routera OSPF .......................................................................................... 178 Typy routerów OSPF ........................................................................................ 183 Działanie OSPF w różnych architekturach łącza danych .............................. 184 Typy obszarów ................................................................................................. 187 Standardowe pola pakietu OSPF ..................................................................... 190 Nagłówki dodatkowe ........................................................................................ 192 Protokół IGRP .................................................................................................................... 199 Sieci IGRP ......................................................................................................... 200 Protokół EIGRP .................................................................................................................. 202 Działanie EIGRP ............................................................................................... 202 Typy pakietów EIGRP ...................................................................................... 205 Protokół BGP ...................................................................................................................... 205 Protokoły IGP versus protokoły EGP ............................................................... 206 Routery BGP ..................................................................................................... 207 Działanie BGP ................................................................................................... 209 Nagłówek BGP .................................................................................................. 209 Atrybuty ścieżki ............................................................................................... 214 BGP w.3 a BGP w.4 .......................................................................................... 217 Podsumowanie .................................................................................................................. 217 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 218 Rozdział 7. Warstwa transportowa ............................................................................................ 221 Protokoły warstwy transportowej .................................................................................. 221 Protokoły połączeniowe ................................................................................... 223 Protokoły bezpołączeniowe ............................................................................. 225 Protokoły bezpołączeniowe a protokoły połączeniowe .................................. 225 Porty i gniazda .................................................................................................. 226 Podsumowanie .................................................................................................................. 228 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 229 Rozdział 8. Protokół sterowania transmisją (TCP) .................................................................. 231 Wprowadzenie ................................................................................................................... 231 Nagłówek TCP ................................................................................................................... 232 Port źródłowy (Source Port) ............................................................................ 233 Port docelowy (Destination Port) ..................................................................... 233 Numer kolejny (Sequence Number) ................................................................ 234 SPIS TREŚCI 9 Numer potwierdzenia (Acknowledgement Number) ..................................... 234 Przesunięcie danych (Data Offset) .................................................................. 236 Zarezerwowane (Reserved) .............................................................................. 236 Flagi (Flags) ...................................................................................................... 236 Okno (Window) ................................................................................................ 237 Suma kontrolna (Checksum) ........................................................................... 237 Wskaźnik pilności (Urgent Pointer) ................................................................ 237 Opcje (Options) ................................................................................................ 238 Podstawowe zasady działania TCP ................................................................................ 238 Ustanawianie i zrywanie połączenia ............................................................... 239 Zwielokrotnianie .............................................................................................. 240 Przesył danych ................................................................................................. 241 Sterowanie przepływem .................................................................................. 241 Niezawodność .................................................................................................. 242 Priorytety i zabezpieczenia .............................................................................. 242 Cechy charakterystyczne połączeniowości ................................................................... 244 Ustanawianie sesji ............................................................................................ 244 Zrywanie sesji .................................................................................................. 249 Sekwencjonowanie i potwierdzenia ................................................................ 250 Komunikaty utrzymywania przy życiu ........................................................... 255 Sterowanie przepływem .................................................................................. 255 Porty TCP ............................................................................................................................ 258 Podsumowanie .................................................................................................................. 259 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 259 Rozdział 9. Protokół datagramów użytkownika (UDP) ......................................................... 261 Działanie UDP .................................................................................................................... 262 Aplikacje UDP .................................................................................................. 263 Porty UDP ........................................................................................................................... 263 Nagłówek UDP .................................................................................................................. 264 Port źródłowy (Source Port) ............................................................................ 265 Port docelowy (Destination Port) ..................................................................... 265 Długość (Length) .............................................................................................. 265 Suma kontrolna (Checksum) ........................................................................... 266 Podsumowanie .................................................................................................................. 267 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 267 Rozdział 10. Protokoły górnej warstwy ..................................................................................... 269 Wprowadzenie do protokołów górnej warstwy .......................................................... 269 Warstwa aplikacji .............................................................................................................. 270 World Wide Web (sieć WWW) i HTTP (protokół przesyłania hipertekstu) ............ 271 Poczta elektroniczna oraz SMTP (prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej) ................................................ 272 Telnet (sieć telekomunikacyjna) ...................................................................................... 272 Przesyłanie plików ............................................................................................................ 273 10 TCP/IP. SZKOŁA PROGRAMOWANIA Warstwa prezentacji .......................................................................................................... 273 Warstwa sesji ...................................................................................................................... 274 NetBIOS (Network Basic Input Output System) — interfejs programowy aplikacji ............................................................................... 275 Sieciowy system plików NFS (Network File System) oraz protokoły ONC ............ 275 Podsumowanie .................................................................................................................. 275 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 276 Rozdział 11. Telnet ........................................................................................................................ 277 Komunikacja zewnętrzna ................................................................................................ 277 Usługi podstawowe .......................................................................................................... 279 Wirtualny terminal sieciowy ........................................................................... 280 NVT ASCII (American Standard Code for Information Interchange — standardowy amerykański kod wymiany informacji) ............................. 280 Polecenia protokołu Telnet .............................................................................. 281 Negocjacja opcji ................................................................................................ 283 Opcje protokołu Telnet .................................................................................... 284 Negocjacje subopcji .......................................................................................... 287 Podsumowanie .................................................................................................................. 288 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 288 Rozdział 12. Protokół przesyłu plików (FTP) ........................................................................... 289 Wprowadzenie do przesyłania plików .......................................................................... 289 Sesja FTP ............................................................................................................................. 291 Reprezentacja danych ....................................................................................................... 294 Typy danych FTP ............................................................................................. 295 Kontrola formatu .............................................................................................. 296 Struktury danych FTP ...................................................................................................... 297 Tryby transmisji FTP ....................................................................................... 298 Polecenia FTP ..................................................................................................................... 298 Odpowiedzi FTP ................................................................................................................ 301 Działanie FTP oraz przykłady ......................................................................................... 302 Anonimowy FTP ................................................................................................................ 303 Podsumowanie .................................................................................................................. 304 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 305 Rozdział 13. Prosty Protokół Przesyłania Poczty Elektronicznej (SMTP) ............................ 307 Model nazewniczy X.400 .................................................................................................. 310 Agenci Transferu Wiadomości (MTA) ............................................................................ 311 Format SMTP ..................................................................................................................... 311 Polecenia SMTP ................................................................................................................. 313 Odpowiedzi SMTP ............................................................................................................ 314 MIME ................................................................................................................................... 316 Podsumowanie .................................................................................................................. 317 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 317 SPIS TREŚCI 11 Rozdział 14. Przekształcanie nazw ............................................................................................. 319 Dlaczego potrzebujemy przekształcenia nazw? .......................................................... 319 Przestrzeń nazw ................................................................................................................ 320 Delegacja zarządu domenami DNS ............................................................................... 322 Nazwy domen internetowych .......................................................................... 325 Zapytania i mapowanie .................................................................................................... 326 Buforowanie (caching) ...................................................................................................... 326 Format wiadomości serwera domen .............................................................................. 327 Identyfikator (ID) .............................................................................................. 327 QR ..................................................................................................................... 327 Opcode .............................................................................................................. 328 Flagi .................................................................................................................. 328 Rcode ................................................................................................................ 329 Nagłówki pytań i odpowiedzi .......................................................................... 330 Typy nazw domen ............................................................................................ 330 Przykłady DNS .................................................................................................................. 331 NetBIOS .............................................................................................................................. 334 NetBIOS a TCP/IP .............................................................................................................. 335 Typy węzłów (node types) .............................................................................................. 337 B-node ............................................................................................................... 337 P-node ............................................................................................................... 337 M-node .............................................................................................................. 338 H-node .............................................................................................................. 338 WINS (Windows Internet Naming Server — internetowy serwer nazewniczy Windows) ......................................................... 338 Agent proxy WINS ........................................................................................... 339 Przykłady działania NetBIOS .......................................................................................... 339 Podsumowanie .................................................................................................................. 340 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 341 Rozdział 15. Protokół przesyłania hipertekstu (HTTP) .......................................................... 343 HTTP oraz World Wide Web ........................................................................................... 343 Cechy HTTP ....................................................................................................................... 344 Komponenty HTTP ........................................................................................................... 345 Widoczni i niewidoczni agenci proxy ............................................................. 345 Sesje HTTP .......................................................................................................................... 346 Format wiadomości HTTP ............................................................................................... 348 Wiersz startowy ................................................................................................................. 348 Nagłówek ogólny .............................................................................................................. 349 Kontrola bufora ................................................................................................ 349 Połączenie ......................................................................................................... 349 Data ................................................................................................................... 349 Pragma .............................................................................................................. 350 Stopka (trailer) .................................................................................................. 350 12 TCP/IP. SZKOŁA PROGRAMOWANIA Kodowanie transferu ........................................................................................ 350 Aktualizacja ...................................................................................................... 350 Via ..................................................................................................................... 350 Ostrzeżenie ....................................................................................................... 351 Nagłówki wiadomości (zapytania, odpowiedzi lub obiektu) .................................... 351 Nagłówek zapytania ......................................................................................... 351 Nagłówek odpowiedzi ...................................................................................... 352 Obiekt ............................................................................................................... 352 Pusty wiersz (CRLF) ......................................................................................... 352 Treść wiadomości ............................................................................................. 352 Wiadomości odpowiedzi, stan i kody błędów HTTP .................................................. 353 Wiadomości o błędzie HTTP ........................................................................................... 355 Podsumowanie .................................................................................................................. 355 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 356 Rozdział 16. Trywialny protokół przesyłania plików (TFTP) ................................................ 357 Wprowadzenie do protokołów przesyłania plików .................................................... 357 Typy pakietów TFTP ......................................................................................................... 358 Pakiety RRQ i WRQ .......................................................................................................... 360 Pakiety danych ................................................................................................. 360 Pakiet ACK ........................................................................................................ 360 Pakiety błędu .................................................................................................... 361 Działanie TFTP ................................................................................................................... 362 Rozszerzenia TFTP ............................................................................................................ 364 Pakiet OACK ...................................................................................................................... 365 Podsumowanie .................................................................................................................. 365 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 366 Rozdział 17. Prosty protokół zarządzania siecią (SNMP) ....................................................... 367 Wprowadzenie do zarządzania siecią ............................................................................ 367 SNMP ................................................................................................................................... 369 Menadżer SNMP ............................................................................................................... 369 Agenci SNMP ................................................................................................... 370 Widoki MIB ...................................................................................................... 370 Proxy ................................................................................................................. 370 Format wiadomości SNMP .............................................................................................. 371 Wersja ............................................................................................................... 371 Nazwa społeczności ......................................................................................... 372 Jednostki danych protokołu (PDU) .................................................................. 373 Pułapka PDU .................................................................................................... 373 Podsumowanie .................................................................................................................. 374 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 375 SPIS TREŚCI 13 Rozdział 18. Protokoły otwartego przetwarzania sieciowego (ONCP) ............................... 377 Wprowadzenie do protokołów otwartego przetwarzania sieciowego .................... 377 Cechy NFS .......................................................................................................................... 378 Działanie NFS ..................................................................................................................... 380 Klient NFS ........................................................................................................................... 381 Serwer NFS ......................................................................................................................... 383 Składniki i działanie automountera ................................................................ 383 Auto-polecenie ................................................................................................. 384 XDR ...................................................................................................................................... 384 RPC ...................................................................................................................................... 385 Wiadomość wywołująca ................................................................................................... 386 ID transakcji ...................................................................................................... 387 Typ .................................................................................................................... 387 Wersja ............................................................................................................... 387 Program ............................................................................................................. 387 Procedura .......................................................................................................... 389 Rodzaj uwierzytelniania .................................................................................. 390 Rozmiar uwierzytelniania w bajtach ............................................................... 390 Dane uwierzytelniania ..................................................................................... 390 Weryfikacja uwierzytelniania .......................................................................... 390 Odpowiedź ......................................................................................................................... 391 Stan ................................................................................................................... 391 Stan akceptacji ................................................................................................. 391 Przykłady działania NFS .................................................................................................. 391 Podsumowanie .................................................................................................................. 393 Pytania sprawdzające ....................................................................................................... 393 Dodatek A Dokumenty RFC wg rozdziałów ........................................................................... 395 Dodatek B Skróty i akronimy ...................................................................................................... 467 Dodatek C Numery portów TCP/UDP ...................................................................................... 477 Dodatek D Słowniczek ................................................................................................................. 479 Dodatek E Odpowiedzi do pytań sprawdzających ................................................................. 521 Skorowidz ...................................................................................................................................... 539 1 OMÓWIENIE MODELI I STANDARDÓW BRANŻOWYCH Przegląd treści rozdziału: (cid:122) Model OSI (cid:122) Model DoD (cid:122) Architektura siedmiowarstwowa (cid:122) Architektura i topologie sieci (cid:122) Technologie sieci rozległych (WAN) (cid:122) Dokumenty RFC Omówienie modelu referencyjnego OSI Na początku powstawania sieci istniały tylko systemy i protokoły wewnątrzfirmo- we. Systemy operacyjne projektowane przez duże firmy, np. SNA firmy IBM (In- ternational Business Machines) czy DECNet firmy DEC (Digital Equipment Corpo- ration), zawierały własne pakiety protokołów. Systemy te i odpowiadające im protokoły przede wszystkim umożliwiały komunikację sieciową pomiędzy kom- puterami klas mini- i mainframe. Firmy nie zapewniały jednak obsługi wzajemnych połączeń ani nie umożliwiały komunikacji z systemami zewnętrznymi. Kiedy IBM projektował SNA, a DEC — DECNet, nikt nie przewidywał obecnego rozpo- wszechnienia się mieszanych środowisk komputerowych. Komunikować się ze so- bą i wymieniać dane mogły więc tylko komputery korzystające z kompatybilnych protokołów i systemów operacyjnych. 20 TCP/IP. SZKOŁA PROGRAMOWANIA Jak nietrudno sobie wyobrazić, systemom różnych firm ciężko było komunikować się ze sobą, o ile w ogóle było to możliwe. Wkrótce okazało się konieczne stworzenie jakiegoś mechanizmu translacji protokołów, umożliwiającego firmom komunikację i współdzielenie informacji. We wczesnych latach 1970-tych amerykański Departament Obrony (DoD, Department of Defense) zaprojektował model komunikacji między- komputerowej, który stał się modelem źródłowym dla pakietu protokołów TCP/IP. Model ten został jednak w znacznym stopniu zastąpiony modelem referencyjnym OSI (OSI Reference Model), powstałym we wczesnych latach 80-tych . Model referen- cyjny OSI ma budowę (architekturę) siedmiowarstwową, określającą poszczególne funkcje sieciowe występujące w każdej z warstw (por. rysunek 1.1). W dalszym cią- gu rozdziału znajduje się szersze omówienie modelu DoD wraz z jego odwzoro- waniem w modelu OSI. Występujące w całej książce opisy przeznaczenia i funkcji protokołów, obecnych w pakiecie TCP/IP, zawierają odwołania do obu tych modeli. RYSUNEK 1.1. Model referencyjny OSI definiuje siedem warstw i ich funkcje Model referencyjny OSI umożliwia bezkonfliktową komunikację dowolnych sys- temów, oferując producentom i dostawcom schemat architektoniczny służący do projektowania sprzętu, protokołów i środowisk operacyjnych. Dzięki niemu inży- nierowie i projektanci mogą korzystać ze standardowych specyfikacji komunikacji międzysystemowej. Pozwala on także na korzystanie z różnych protokołów w róż- nych architekturach sieciowych i odnoszących się do niższych warstw typach no- śników. Choć nie zawsze da się osiągnąć bezkonfliktową komunikację, jest ona podstawowym celem modelu referencyjnego OSI. Zanim powstał model OSI, istniejące protokoły nie ułatwiały wzajemnych połączeń. W większości przypadków próba zapewnienia wstecznej kompatybilności z tymi protokołami byłaby niewykonalna. Stąd większość protokołów i sprzętu, obecnie wdra- żanych przez producentów i dostawców, spełnia wytyczne modelu OSI. Sprawna i szybka wymiana danych oraz bezkonfliktowa łączność wzajemna, wymagana w dzi- Rozdział 1. • OMÓWIENIE MODELI I STANDARDÓW BRANŻOWYCH 21 siejszych mieszanych środowiskach komputerowych, zależy od zastosowania się przez producentów i dostawców do znormalizowanego modelu referencyjnego. Model OSI jest schematem koncepcyjnym. Składa się na niego szereg standardów, definiujących co powinno się zdarzyć i jak należy zapakować dane, aby po okablo- waniu dostały się do zdalnego hosta. Warstwy logiczne tego modelu nie definiują dokładnie czynności wykonywanych w każdej warstwie, a jedynie opisują funkcje dostępne w każdej z nich. Sposób zapewnienia zestawu funkcji określonych w po- szczególnych warstwach zależy od dostawcy lub producenta, tworzącego lub wdrażającego sprzęt lub protokoły. Konkretni producenci mogą swobodnie inter- pretować i wybierać stopień wierności wobec specyfikacji danej warstwy. W rezulta- cie nie zawsze uzyskuje się całkowitą zgodność komunikacji między niepodobnymi urządzeniami, ale omawiany schemat dostarcza najlepszych możliwych wzorców do jej osiągnięcia. Model OSI składa się z następujących siedmiu warstw (od góry do dołu): ► aplikacji, ► prezentacji, ► sesji, ► transportowej, ► sieciowej, ► łącza danych, ► fizycznej. Mówiąc ogólnie, każda warstwa dostarcza odrębnych funkcji, które muszą zostać użyte wewnątrz niej, aby przygotować dane do wysłania przez okablowanie do zdalnej stacji. Dostawca może określać szczegóły wewnętrzne tych funkcji ogólnych. Innymi słowy, producenci lub projektanci definiują działanie szczegółów, tak, że dostawcy muszą troszczyć się tylko o swoją część układanki. Dopóki organizacja lub dostawca przestrzega zasad, ustalonych przez ISO (International Standards Or- ganization) dla konkretnej warstwy, produkt końcowy łatwo integruje się z innymi produktami zgodnymi z zasadami tego modelu. Warto pamiętać, że model OSI jest stosowany tylko podczas przygotowywania da- nych wysyłanych do zdalnego hosta, podobnego lub niepodobnego (tzn. korzysta- jącego z tych samych protokołów i systemu operacyjnego lub nie). Modelu referen- cyjnego OSI nie stosuje się podczas lokalnego dostępu do danych systemu. Na przykład dostęp do usług plików i wydruku wymaga jedynie dostępu do twardego dysku komputera lokalnego i otwarcia lokalnej aplikacji. W takiej sytuacji dostęp do danych nie wymaga żadnej interwencji użytkownika. Jeśli jednak to samo działanie ma zostać wykonane na zdalnym hoście, trzeba jakoś wysłać do innego urządzenia komunikat o potrzebie dostępu do plików lub drukarki, zmuszający je do odpowiedzi - przesłania danych. 22 TCP/IP. SZKOŁA PROGRAMOWANIA Aby przekierować żądanie dostępu do usług plików i wydruku, potrzebny jest re- adresator (redirector). Przekierowuje on żądanie do zdalnego hosta, celem jego przetworzenia. Zdalny host przygotowuje żądanie do transmisji przez sieć, dodając informacje nagłówkowe (header) i kontrolne, pozwalające stacji docelowej zrozu- mieć, co powinna zrobić z danymi i jak zareagować. Omówienie modelu Departamentu Obrony Historia modelu DoD zaczęła się na długo przed modelem OSI, który wkrótce go zastąpił. Już w 1973 roku Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamen- tu Obrony (DARPA, DoD Advanced Research Projects Agency) rozpoczęła program mający na celu stworzenie technologii, które mogłyby łączyć między sobą różne ro- dzaje pakietów sieciowych. Nadano mu nazwę „Internetting Project”, a jego wyni- kiem — czego można domyślać się na podstawie nazwy — jest dzisiejszy Internet. Model zaprojektowany przez agencję DARPA, będący wyjściowym standardem któremu podporządkowane są podstawowe protokoły internetowe, jest właśnie znany jako model DoD. Składa się on z następujących czterech warstw (od góry do dołu): ► aplikacji ► transportowej ► sieciowej ► dostępu do sieci Jak widać na rysunku 1.2, model DoD z grubsza odpowiada modelowi OSI. RYSUNEK 1.2. Model DoD składa się z czterech odrębnych warstw Zalety warstwowej konstrukcji OSI Warstwowa konstrukcja modelu referencyjnego OSI jest korzystna dla producen- tów sprzętu i projektantów oprogramowania oraz osób zawodowo oferujących pomoc techniczną i rozwiązywanie problemów (np. inżynierów sieciowych). Zalety tego modelu można podzielić następująco: Rozdział 1. • OMÓWIENIE MODELI I STANDARDÓW BRANŻOWYCH 23 ► Jasne sprecyzowanie ogólnych funkcji każdej warstwy. ► Zapewnienie dostawcom dobrze określonego schematu dla potrzeb pisania aplikacji i projektowania sprzętu. ► Zmniejszenie złożoności pracy w sieci dzięki skategoryzowaniu funkcji modelu. ► Zwiększenie współdziałania niepodobnych sieci i protokołów. ► Uproszczenie rozwiązywania problemów dzięki łatwiejszemu umiejscawianiu źródła problemów sieciowych. ► Przyspieszanie rozwoju branży przez ułatwienie specjalizacji. Jasne sprecyzowanie funkcji warstw Dzięki zawężeniu zakresu odpowiedzialności poszczególnych warstw, model OSI zmniejsza problemy na jakie napotykają producenci i inżynierowie sieciowi. Poza tym nie trzeba ponownie wymyślać wytycznych produktu lub protokołu dla kon- kretnych zastosowań. Dzięki jasnemu określeniu funkcji każdej z warstw dostawcy mogą projektować produkty przeznaczone dla jednej konkretnej warstwy, a nie dla wszystkich siedmiu. Pozwala im to na specjalizację w wybranych dziedzinach i zmniejsza złożoność sieci. Dobrze określony schemat dla dostawców Dostawcy mogą tworzyć specyfikacje przeznaczone dla jednej lub kilku warstw. Po- dejście warstwowe upraszcza takie tworzenie, pozwalając dostawcom koncentro- wać się i specjalizować we własnej, konkretnej warstwie modelu OSI. Dodatkowo zwiększa współdziałanie między systemami, tworząc otwarte środowisko umożliwiają- ce współistnienie wielu protokołów. Na przykład dostawca tworzący kartę sieciową (NIC, Network Interface Card) może zajmować się tylko warstwą łącza danych modelu OSI. Modułowa konstrukcja OSI umożliwia dostawcom tworzenie wyspecjalizowanych produktów. Ponieważ nie muszą zajmować się wszystkimi funkcjami od góry do dołu modelu, mogą skupić się na konkretnej warstwie i funkcji. Dzięki temu tworzenie sprzętu i oprogramowania oraz wprowadzanie go na rynek jest prostsze. Poza tym, bez względu na różne dostosowywanie się przez dostawców do zasad koncepcyj- nych każdej warstwy, samo istnienie znormalizowanego modelu zwiększa zarówno bieżący poziom współdziałania między systemami, jak i prawdopodobieństwo harmonijnego współistnienia przyszłych protokołów i produktów w tej samej sieci. Mniejsza złożoność pracy w sieci Podejście warstwowe pozwala inżynierom sieciowym rozwiązywać problemy zgodnie z zasadą „dziel i rządź”. Kiedy wiadomo, jakie procesy powinny zachodzić w każ- dej warstwie, wówczas źle działającą funkcję można zidentyfikować wiedząc, która 24 TCP/IP. SZKOŁA PROGRAMOWANIA warstwa nie spełnia swych funkcji. Protokół lub część sprzętu powinny działać zgod- nie ze specyfikacjami zdefiniowanymi dla danej warstwy. Co chyba ważniejsze, dzięki temu modelowi umiejscawianie problemów nie wy- maga zajmowania się całą strukturą, a tylko siedmioma mniejszymi jej fragmenta- mi. Gdy konkretna warstwa nie działa poprawnie, w oparciu o model można wy- dzielić i zaszufladkować problem, a dzięki temu dużo łatwiej go rozwiązać. Mówiąc ogólnie, operacje sieciowe funkcjonują jako prostsze fragmenty, a nie jedna, bar- dziej skomplikowana całość. Popieranie specjalizacji Stosowanie powszechnie przyjętego, „ogólnobranżowego” zestawu zasad obsługi sieci jest inspiracją dla powstawania jeszcze szybszych i bardziej niezawodnych progra- mów i protokołów. Dostawcy wiedząc, że mogą współzawodniczyć w ulepszaniu specyfikacji i skuteczności w dowolnej warstwie modelu referencyjnego OSI, wciąż przesuwają granice wydajności. Ponieważ wystarczy spełnianie specyficznych standardów tylko jednej warstwy, mogą specjalizować się w wytwarzaniu produk- tów spełniających specyficzne potrzeby klientów. Przykładem może być router działający na warstwie trzeciej, przeznaczony dla małego biura lub domu. Opis ogólny warstw OSI Kiedy trzeba wysłać dane (np. wiadomość poczty elektronicznej lub żądanie od- czytu pliku ze zdalnego hosta), żądanie to musi zostać przekształcone w pakiet da- nych i przekierowane. System wysyłający musi wykonać następujące działania, oparte na poszczególnych funkcjach modelu referencyjnego OSI: 1. Zaadresować żądania. 2. Skojarzyć z nim protokoły. 3. Zmodulować go. 4. Wysłać go poprzez okablowanie. Gdy system przygotowuje dane do wysłania przez okablowanie, najpierw readresator przechwytuje komunikat, nakłada na niego swoje informacje nagłówkowe i kontrol- ne, po czym przesyła go w dół do następnej warstwy. Niższe warstwy w modelu OSI obsługują warstwy wyższe, zapewniając im niezawodny transport, routing i adreso- wanie. Usługi te są stosowane nawet wtedy, gdy komunikat to zwykłe „Hej” prze- syłane od jednego użytkownika do drugiego. Każda warstwa w modelu OSI dołącza swoje informacje nagłówkowe i kontrolne tak, aby odpowiadająca jej warstwa na zdalnym hoście mogła je usunąć i wiedziała, co z nimi zrobić. Każda z warstw odgrywa odrębną rolę podczas przygotowywania Rozdział 1. • OMÓWIENIE MODELI I STANDARDÓW BRANŻOWYCH 25 danych do wysłania celem komunikacji ze zdalnym hostem partnerskim (por. ry- sunek 1.3). Wszelkie działania właściwe dla tych ról pozostają dla użytkownika niewidoczne. RYSUNEK 1.3. Każda warstwa modelu OSI dodaje informacje nagłówkowe i kontrolne, wykorzystywane przez odpowiadającą jej warstwę na hoście odbierającym Gdy komputer przekazuje dane z jednej warstwy do następnej, każda kolejna war- stwa dodaje do nich informacje nagłówkowe oraz kontrolne i tak dane te wędrują w dół do warstwy fizycznej i rzeczywistego nośnika fizycznego (przewodu czy też kabla sieciowego). Każda warstwa traktuje wszystko to, co przekazuje w dół, jako ogólne dane warstw wyższych. Przypomina to wkładanie w każdej warstwie jednej koperty do drugiej. Na przykład warstwa aplikacji dodaje informacje nagłówkowe i kontrolne, prze- znaczone dla odpowiadającej jej warstwy aplikacji na zdalnym hoście. Następnie przekazuje je wraz z danymi w dół, do warstwy prezentacji. Warstwa ta odczytuje informacje warstwy wyższej jako dane, nie dzieląc ich na informacje nagłówkowe i kontrolne ani dane. Warstwa prezentacji dodaje swoje informacje nagłówkowe i kontrolne, przeznaczone dla warstwy prezentacji na zdalnym hoście. Innymi sło- wy każda warstwa niższa (w tym przypadku prezentacji) nie zważa na informacje nagłówkowe i kontrolne ani dane warstwy wyższej, traktując to wszystko jako jed- ną całość — dane. Każda warstwa wykorzystuje jedynie informacje kontrolne i na- główkowe oraz dane odpowiadającej jej warstwy partnerskiej ze zdalnego hosta. Każda kolejna warstwa dodaje swoje własne informacje nagłówkowe i kontrolne oraz wysyła dane w dół, na następny poziom. Gdy dane osiągną poziom łącza danych, system uruchamia algorytm zwany cykliczną kontrolą nadmiarowości (CRC, Cyclical Redundancy Check) lub sekwencją kontroli ram- ki (FCS, Frame Check Sequence). Następnie dodaje wynik CRC jako stopkę (trailer) na końcu informacji, gwarantującą zgodność bitów wysyłanych z bitami odbieranymi 26 TCP/IP. SZKOŁA PROGRAMOWANIA przez hosta końcowego. Termin ramka odnosi się do logicznego pogrupowania in- formacji, jakiemu ulegają dane w warstwie łącza danych. Dalej dane te wychodzą na okablowanie jako sygnały elektryczne lub świetlne — jedynki (1) i zera (0) — a zamie- rzony host zdalny je odbiera (por. rysunek 1.4). RYSUNEK 1.4. Host odbierający usuwa nagłówki i stopki, po czym wysyła dane w górę, do następnej warstwy Po odebraniu danych proces się odwraca. Każda warstwa usuwa swoje informacje nagłówkowe i kontrolne oraz przekazuje dane w górę, do następnej warstwy, odsła- niając informacje nagłówkowe i kontrolne oraz dane właśnie tej warstwy. Gdy dane wreszcie dojdą do warstwy aplikacji, ta ściąga swoje własne informacje nagłówko- we i kontrolne oraz przekazuje dane wzwyż. Dzieje się tak z każdą pojedynczą ramką przechodzącą przez okablowanie. Każda warstwa musi dołączać do danych informacje nagłówkowe i kontrolne tak, aby jej odpowiadająca jej warstwa partnerska mogła zidentyfikować warstwę wyższą, która powinna je otrzymać jako następna. Warstwa aplikacji Czasem mylnie uważa się, że nazwa szczytowej warstwy modelu OSI odnosi się do aplikacji użytkownika, takich jak Word, Excel, PowerPoint, itp. Nazwa ta nie wiąże się jednak z samym oprogramowaniem aplikacyjnym, ale raczej z możliwością do- stępu przez sieć do danych jednej aplikacji z innej oraz z dostępem do modelu refe- rencyjnego OSI, mającym na celu przygotowanie danych do umieszczenia ich w pakiecie i wysłania przez okablowanie. Warstwa aplikacji umożliwia aplikacjom użytkownika wysyłanie danych przez sieć, po prostu zapewniając im dostęp do warstw niższych (dostęp do modelu OSI). Jej zadaniem jest dostarczenie interfejsu do stosu protokołów. W przeciwieństwie do innych warstw OSI, nie oferuje ona usług żadnym innym warstwom, udostępniając jedynie własne usługi. Usługi warstwy aplikacji obejmują m. in.: ► aplikacyjne usługi sieciowe i międzysieciowe; ► usługi plikowe i wydruku; Rozdział 1. • OMÓWIENIE MODELI I STANDARDÓW BRANŻOWYCH 27 ► pocztę elektroniczną (e-mail); ► dostęp do sieci WWW (World Wide Web) i protokół przesyłania hipertekstu (HTTP, HyperText Transfer Protocol); ► dostęp za pomocą protokołu Telnet ze zdalnego hosta; ► protokół przesyłania plików (FTP, File Transfer Protocol). Te i inne usługi zostaną omówione w niniejszej książce. Warstwa prezentacji Warstwa prezentacji zapewnia różnym platformom wspólny format danych. Od- powiada ona za następujące usługi: ► konwersję i tłumaczenie (translację) danych; ► kompresję i dekompresję; ► szyfrowanie i odszyfrowywanie. Przykładem rzeczywistego protokołu tej warstwy jest XDR (eXternal Data Repre- sentation), stosowany w opartym na schemacie klient-serwer systemie plików NFS (Network File System), stworzonym przez firmę Sun MicroSystems. Protokół ten zapewnia niezależność od platformy. Jest on w istocie włączony do kodu oprogra- mowania. System plików NFS i protokół XDR będą dokładnie omawiane w roz- dziale 18. Warstwa sesji Warstwa sesji ustanawia sesje i zarządza nimi. Sesja składa się z dialogu między warstwami prezentacji w przynajmniej dwóch systemach. Warstwa ta obsługuje też żądania dostępu do różnych usług, występujące między systemami, i zarządza od- powiedziami na te żądania. Poza tym steruje dialogiem między dwoma aplikacjami na różnych hostach i zarządza strumieniami danych. Wydajność sterowania dialogiem między hostami w warstwie sesji zależy od tego, czy komunikacja odbywa się w trybie połowicznie dwukierunkowym (half-duplex) czy całkowici
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

TCP/IP. Szkoła programowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: