Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00055 003555 22429048 na godz. na dobę w sumie
TY - marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego - książka
TY - marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2513-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Branding osobisty pomoże Ci stworzyć markę:


TY - najlepsza marka w mieście

Marki rządzą dziś naszym życiem. Ludzie gotowi są zapłacić znacznie więcej za produkt firmowy - czyli taki, który znają i któremu ufają. W życiu, podobnie jak w biznesie, branding przynosi znacznie lepsze i trwalsze rezultaty niż marketing czy działania sprzedażowe. Jest również skuteczną metodą eliminacji konkurencji.

Nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad swoją osobistą marką oraz komunikatem, który przekazuje ona innym. Zacznij aktywnie kształtować Twój własny wizerunek. Pozwoli Ci to dynamicznie się rozwijać i wyróżniać spośród tłumu. Światowej klasy specjalista pokaże Ci, jak robią to profesjonaliści.

Stwórz markę, która pozwoli Ci:


Pamiętaj jednak, że Twoja osobista marka powinna być szczera i naturalna, musi zatem zawsze odzwierciedlać Twój prawdziwy charakter, marzenia, cele życiowe, wartości, wyjątkowość, talenty, pasje oraz zamiłowania. Jest ona również kluczem do satysfakcjonującego życia - dzięki takiej postawie będziesz automatycznie przyciągać do siebie najodpowiedniejszych ludzi i najlepsze okazje. Zyskasz też większe szanse na maksymalne wykorzystanie swoich możliwości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: TY — MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO Autor: Hubert K Rampersad Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-2513-0 Tytuł oryginału: Authentic Personal Branding Format: 158 × 235, stron: 344   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Branding osobisty pomoże Ci stworzyć markę: • silną, konsekwentną, spójną, trwałą, przekonującą • znaczącą, wyróżniającą się, fascynującą, inspirującą • przemawiającą do odbiorcy, kryształowo czystą i zapadającą w pamięć TY — najlepsza marka w mieœcie Marki rządzą dziœ naszym życiem. Ludzie gotowi są zapłacić znacznie więcej za produkt firmowy — czyli taki, który znają i któremu ufają. W życiu, podobnie jak w biznesie, branding przynosi znacznie lepsze i trwalsze rezultaty niż marketing czy działania sprzedażowe. Jest również skuteczną metodą eliminacji konkurencji. Nadszedł czas, byœ przejął kontrolę nad swoją osobistą marką oraz komunikatem, który przekazuje ona innym. Zacznij aktywnie kształtować Twój własny wizerunek. Pozwoli Ci to dynamicznie się rozwijać i wyróżniać spoœród tłumu. Œwiatowej klasy specjalista pokaże Ci, jak robią to profesjonaliœci. Stwórz markę, która pozwoli Ci: • uwolnić Twój potencjał; • wzbogacić relacje z innymi; • wzmocnić poczucie własnej wartoœci; • kreować wizerunek osoby godnej zaufania, profesjonalnej i charyzmatycznej. Pamiętaj jednak, że Twoja osobista marka powinna być szczera i naturalna, musi zatem zawsze odzwierciedlać Twój prawdziwy charakter, marzenia, cele życiowe, wartoœci, wyjątkowoœć, talenty, pasje oraz zamiłowania. Jest ona również kluczem do satysfakcjonującego życia — dzięki takiej postawie będziesz automatycznie przyciągać do siebie najodpowiedniejszych ludzi i najlepsze okazje. Zyskasz też większe szanse na maksymalne wykorzystanie swoich możliwoœci. Spis treĂci ...7... Spis treĂci O autorze ...................................................................................................................9 Sïowo wstÚpne ........................................................................................................11 Przedmowa .............................................................................................................13 PodziÚkowania ........................................................................................................21 1. Wprowadzenie ..................................................................................................23 CzÚĂÊ I Autentyczny branding osobisty .............................................................39 2. Model autentycznego brandingu osobistego ..................................................41 3. Wyznacz i sformuïuj swoje osobiste ambicje .................................................53 4. Zdefiniuj i stwórz swojÈ osobistÈ markÚ .......................................................107 5. Opracuj swojÈ osobistÈ zrównowaĝonÈ kartÚ wyników ...............................133 6. Zastosuj i rozwijaj swoje osobiste ambicje, markÚ osobistÈ i osobistÈ zrównowaĝonÈ kartÚ wyników ......................................................165 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej z Twoimi zachowaniami i dziaïaniami; jednoĂÊ z samym sobÈ ..................187 CzÚĂÊ II Autentyczny branding firmowy .........................................................199 8. Model autentycznego brandingu firmowego ................................................201 9. Wyznacz i sformuïuj ambicje firmy ..............................................................207 10. Zdefiniuj i stwórz markÚ firmowÈ .................................................................219 11. Opracuj firmowÈ zrównowaĝonÈ kartÚ wyników .........................................239 12. Zastosuj i rozwijaj ambicje firmy, markÚ firmowÈ i firmowÈ zrównowaĝonÈ kartÚ wyników ......................................................259 13. Ujednolicanie osobistych ambicji i marki osobistej z ambicjami firmy i markÈ firmowÈ; jednoĂÊ z TwojÈ markÈ firmowÈ ......................................267 Epilog ....................................................................................................................287 Posïowie ................................................................................................................291 Dodatek A Osobiste ambicje, marka osobista i osobista zrównowaĝona karta wyników ......................................................299 ...8... TY – marka inna niĝ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego Dodatek B Schemat coachingowy oraz program certyfikacji Certified Personal Brand Coach (CPBC) ......................................................303 Dodatek C Personal BrandSoft ...........................................................................325 Dodatek D Mój system zarzÈdzania ĝyciem osobistym ....................................329 Bibliografia ...........................................................................................................333 Spis rysunków i tabel ...........................................................................................337 ...187... ROZDZIA’ 7 Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej z Twoimi zachowaniami i dziaïaniami; jednoĂÊ z samym sobÈ Staram siÚ, ĝeby moje ĝycie nie byïo scenariuszem pisanym przez innych. Jestem przekonana, ĝe jeĝeli czïowiek nie ĝyje w zgodzie ze sobÈ, to ĝyje tylko czÚĂciÈ ĝycia i co gorsza inni teĝ maja z tego czÚĂÊ. — Henryka Bochniarz Wspaniaïa toĝsamoĂÊ marki osobistej, potÚĝna historia marki osobistej, skuteczna krótka prezentacja oraz Twoja unikalna wartoĂÊ mogÈ uczyniÊ CiÚ czïowiekiem sukcesu. JeĂli jednak nie bÚdÈ odzwierciedlaÊ Twojej faktycznej natury i w rezul- tacie uniemoĝliwiÈ Ci wypeïnienie obietnic skïadanych przez TwojÈ markÚ, te same czynniki mogÈ zadecydowaÊ o tym, ĝe zostaniesz wielkim przegranym. Nie speïniasz skïadanych obietnic? To gwarantowany sposób na utratÚ reputacji i zniszczenie sobie kariery. Postanów zatem, ĝe bÚdziesz ĝyï i postÚpowaï zgodnie z autentycznÈ obietnicÈ Twojej marki, a zanim coĂ obiecasz, upewnij siÚ, ĝe bÚdziesz w stanie dotrzymaÊ sïowa. JeĂli tego nie zrobisz, caïy Twój branding osobisty bÚdzie jedynie zabiegiem kosmetycznym, egoistycznym dziaïaniem, przejawem chciwoĂci i nieczystÈ zagrywkÈ. Ludzie oczekujÈ, ĝe wywiÈĝesz siÚ ze skïadanych im obietnic. JeĂli powiedziaïeĂ, ĝe coĂ zrobisz, nie pomogÈ Ci ĝadne wymówki. Kaĝda zïamana obietnica szkodzi wizerunkowi Twojej marki osobistej. Powinie- neĂ równieĝ dotrzymywaÊ tych obietnic, które skïadasz sobie sam. Jeĝeli zïamiesz takÈ obietnicÚ, nie zaznasz spokoju wewnÚtrznego i nie wyksztaïcisz w sobie oso- bistej charyzmy oraz przejrzystoĂci — tymczasem sÈ to cechy bardzo istotne dla Twojej marki osobistej. Musisz konsekwentnie trzymaÊ siÚ wyznawanych przez ...188... TY – marka inna niĝ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego siebie wartoĂci, powinieneĂ takĝe postÚpowaÊ absolutnie przejrzyĂcie i wiarygod- nie. Marka osobista zbudowana na kïamstwach w pewnym momencie zawali siÚ z hukiem (prawda zawsze wychodzi na jaw), natomiast marka zbudowana na Twojej prawdziwej osobowoĂci pozostanie trwaïa i silna. Warto w tym miejscu przy- toczyÊ sïowa Dwighta Eisenhowera: „Osoba, która wyĝej od zasad ceni sobie przy- wileje, bardzo szybko utraci jedno i drugie”. Twój autentyczny branding osobisty powinien odzwierciedlaÊ to, kim naprawdÚ jesteĂ, musi byÊ równieĝ zgodny z kodeksem moralnym i kodeksem zachowañ, które wypïywajÈ bezpoĂrednio z Twoich osobistych ambicji. Oznacza to, ĝe Twoja marka powinna odzwierciedlaÊ to, kim jesteĂ, na czym Ci zaleĝy i co jest TwojÈ pasjÈ. JeĂli chcesz zapracowaÊ sobie na zaufanie innych, musisz postÚpowaÊ zgodnie z tymi wartoĂciami (czyli po prostu byÊ sobÈ). Jeĝeli ludzie uwierzÈ, ĝe jesteĂ osobÈ autentycznÈ, ĝe ĝyjesz zgodnie z wyznawanymi zasadami i stanowisz jednoĂÊ z samym sobÈ, znacznie ïatwiej bÚdzie im obdarzyÊ CiÚ zaufaniem. Zaufa- nie jest pochodnÈ spójnoĂci wyznawanych wartoĂci z postawami i zachowaniami — masz po prostu byÊ szczery wobec samego siebie. PamiÚtaj, ĝe najwaĝniejsze relacje brandingowe utrzymujesz wïaĂnie ze sobÈ. Nie wystarczy, ĝe bÚdziesz auten- tyczny w kontaktach z innymi luděmi. Budowanie zaufania rozpoczyna siÚ od szczeroĂci i autentyzmu w relacjach z samym sobÈ. W zwiÈzku z powyĝszym powi- nieneĂ znaleěÊ równowagÚ miÚdzy osobistymi ambicjami i markÈ osobistÈ a Two- imi dziaïaniami — w ten sposób zbudujesz stabilny fundament pod zaufanie. Caïa sztuka polega na tym, by osiÈgnÈÊ jednoĂÊ z samym sobÈ. WewnÚtrzna jed- noĂÊ jest bardzo waĝnym krokiem na drodze do rozwoju osobistego i wzmacnia- nia swojej uczciwoĂci, szczeroĂci, solidnoĂÊ, wiarygodnoĂci, przejrzystoĂci oraz charyzmy osobistej. Jeĝeli w taki sposób patrzysz na wïasne ĝycie, wyĝej cenisz równieĝ ĝycie innych. JednoczeĂnie gotowy jesteĂ równieĝ wspieraÊ innych w budowaniu solidnych fundamentów, na których oni równieĝ mogliby budowaÊ wïasnÈ solidnoĂÊ, szczeroĂÊ i wiarygodnoĂÊ. Osoby posiadajÈce wspomniane wyĝej cechy: „ PostÚpujÈ tak, jak deklarujÈ. „ DotrzymujÈ danego sïowa — ich czyny zawsze odzwierciedlajÈ ich sïowa, a takĝe ich osobiste ambicje i markÚ osobistÈ. „ DotrzymujÈ obietnic skïadanych za poĂrednictwem swojej marki — miÚdzy ich postÚpowaniem a zaïoĝeniami marki osobistej nie ma rozbieĝnoĂci. „ RobiÈ to, co obiecaïy, nawet jeĂli muszÈ pokonaÊ bardzo istotne przeszkody. Rozdziaï 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej ...189... OsiÈgnÈwszy wewnÚtrznÈ jednoĂÊ, bÚdziesz mógï pozytywnie oddziaïywaÊ na lojalnoĂÊ, poziom motywacji oraz zaangaĝowania ludzi ze swojego otoczenia. W ten sposób zdecydowanie ïatwiej bÚdzie Ci promowaÊ siÚ z wykorzystaniem Twojej marki osobistej — wysiïki te bÚdÈ równieĝ skuteczniejsze i bardziej trwaïe. W ten sposób zadbasz o to, by Twój osobisty wizerunek (to, z czym identyfikujÈ CiÚ inni) byï spójny z TwojÈ markÈ osobistÈ (tym, jak inni CiÚ postrzegajÈ). Twój wizerunek bÚdzie stanowiÊ zatem odzwierciedlenie Twojej marki. Ujedno- licenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej z Twoim postÚpowaniem jest niezbÚdne — inaczej Twoja reputacja i marka osobista mogÈ powaĝnie ucierpieÊ. WïaĂnie dlatego zawsze dobrze jest obiecywaÊ nieco mniej, a nastÚpnie oferowaÊ nieco wiÚcej. Jak juĝ wspominaïem, osobiste ambicje, deklaracja marki osobistej oraz osobista zrównowaĝona karta wyników, nieznajdujÈce przeïoĝenia na prawe i uczciwe postÚpowanie, bÚdÈ jedynie zabiegami kosmetycznymi i nie przyczyniÈ siÚ do naturalnego rozwoju Twojej osoby i Twojej marki. Nie da siÚ równieĝ w ten sposób stworzyÊ solidnych fundamentów pod skuteczne przywództwo osobiste. William C. Miller i Peter Pruzan stwierdzajÈ: „WĂród wspóïczesnych nam liderów biznesowych widoczna jest palÈca potrzeba odbudowania zaufania. GdzieĂ po drodze liderzy utracili pokorÚ, wspóïczucie oraz empatiÚ. Stracili równieĝ kon- takt z Bogiem”1. Najbardziej intymne relacje utrzymujesz z samym sobÈ. JeĂli chcesz wzmocniÊ te relacje i osiÈgnÈÊ prawoĂÊ, powinieneĂ ujednoliciÊ swoje osobiste ambicje i markÚ osobistÈ ze swoimi zachowaniami i dziaïaniami, czyli tym, kim i czym naprawdÚ jesteĂ. „Autentyczne ja” oznacza TwojÈ osobowoĂÊ, ducha, charakter. Proces ujed- nolicania polega na znalezieniu odpowiednich interakcji miÚdzy Twoimi marze- niami, aspiracjami, intencjami, celem i wartoĂciami (czyli Twoimi osobistymi ambicjami oraz markÈ osobistÈ) a tym, w jaki sposób postrzegajÈ CiÚ inni (czyli Twoimi zachowaniami). Wyznawane przez Ciebie wartoĂci (bÚdÈce elementem osobistych ambicji i marki osobistej) to zasady, zgodnie z którymi ĝyjesz, myĂlisz, odczuwasz i postÚpujesz. Gdy Twoje dziaïania, zachowania i myĂli stanowiÈ odzwierciedlenie wyznawanych przez Ciebie wartoĂci, jesteĂ czïowiekiem prawym. PrawoĂÊ ma z kolei pozytywny wpïyw na Twoje relacje z innymi i samym sobÈ. 1 W.C. Miller, P. Pruzan, Spiritual-based leadership: a matter of faith and confidence, Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Puttaparthi 2003. ...190... TY – marka inna niĝ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego Istnieje potencjalna róĝnica miÚdzy tym, jak odbierasz sam siebie (kim chciaïbyĂ byÊ), a tym, jak oceniajÈ CiÚ inni (jak jesteĂ przez nich postrzegany). Samych siebie oceniamy na podstawie pewnych niewidocznych schematów zachowañ, inni oceniajÈ nas w oparciu o widoczne schematy zachowañ, czyli na podstawie tego, co robimy, co mówimy i w jaki sposób postÚpujemy. Te oceny to nic innego jak wyobraĝenia na temat Twojej osoby funkcjonujÈce w gïowach innych ludzi. Dlatego im bardziej charakterystyczne bÚdzie Twoje zachowanie, tym lepiej postrzegana bÚdzie Twoja marka. Aby staÊ siÚ ucieleĂnieniem wizerunku nakre- Ălonego w deklaracjach osobistych wartoĂci i marki osobistej, musisz wiedzieÊ, jak inni CiÚ postrzegajÈ i co o Tobie myĂlÈ. DysponujÈc takÈ wiedzÈ, moĝesz posta- raÊ siÚ zwiÚkszyÊ efektywnoĂÊ swoich dziaïañ, a w rezultacie wzmocniÊ swojÈ markÚ. Naleĝy zatem stwierdziÊ, ĝe proces autentycznego brandingu osobistego wymaga równieĝ wypracowania równowagi miÚdzy osobistymi ambicjami i markÈ osobistÈ (wyĝszy poziom ĂwiadomoĂci) a podejmowanymi dziaïaniami (czyli Twoim bieĝÈcym zachowaniem i postÚpowaniem; porównaj rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Ujednolicanie osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dziaïaniami Jak juĝ wspominaïem, Twoje nastawienie ma ogromny wpïyw na charakter Twoich osobistych ambicji i marki osobistej. W Twojej postawie uwidaczniajÈ siÚ czynniki motywujÈce CiÚ do dziaïania oraz wewnÚtrzne potrzeby, które manife- stujÈ siÚ równieĝ w postaci dziaïañ. Aby zaczÈÊ siÚ trwale rozwijaÊ i wyróĝniÊ siÚ na tle innych, musisz znaleěÊ równowagÚ miÚdzy osobistymi ambicjami i markÈ osobistÈ a zachowaniami i dziaïaniami: Rozdziaï 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej ...191... OSOBISTE AMBICJE I MARKA OSOBISTA = ZACHOWANIA I DZIA’ANIA Osobista wizja+misja+kluczowe role+specjalizacja+usïugi+najwaĝniejszy atrybut+obszar = zachowania i dziaïania Aby z powodzeniem przeprowadziÊ proces ujednolicania, powinieneĂ znaleěÊ odpowiedzi na nastÚpujÈce pytania: „ Czy postÚpujÚ zgodnie z moim sumieniem i wyznawanymi wartoĂciami? „ Czy konsekwentnie urzeczywistniam wïasne postanowienia? „ Czy moje ideaïy, ambicje, intencje, potrzeby, najgïÚbsze pragnienia oraz marka osobista odpowiadajÈ moim bieĝÈcym dziaïaniom? „ Czy moje myĂli i moje dziaïania sÈ spójne? „ Czy zawsze dziaïam zgodnie z moimi osobistymi ambicjami i markÈ osobistÈ? „ Czy moje osobiste ambicje i marka osobista odzwierciedlajÈ mojÈ potrzebÚ postÚpowania zgodnie z zasadami etyki? „ Czy moje osobiste ambicje sÈ sprzeczne z mojÈ markÈ osobistÈ? „ W jakim stopniu moje zachowania wpïywajÈ na moje poglÈdy i vice versa? „ Czy dotrzymujÚ obietnic, które skïadam sam sobie? „ W jaki sposób postrzegajÈ mnie inni? Jak postrzegajÈ wyznawane przeze mnie wartoĂci? „ Czy inni sÈ Ăwiadkami, ĝe zawsze pozostajÚ wierny moim przekonaniom i zawsze pozostajÚ jednoĂciÈ z samym sobÈ? Twoje osobiste ambicje, marka osobista i Twoje dziaïania muszÈ stanowiÊ jednoĂÊ. Harmonia miÚdzy tymi elementami pozwoli Ci uniknÈÊ konfliktu z wïasnym sumieniem. BÚdziesz mógï podejmowaÊ autentyczne wysiïki zmierzajÈce do wpro- wadzenia na rynek swojej marki i nie bÚdziesz musiaï rezygnowaÊ przy tym z wewnÚtrznego spokoju ani marnowaÊ energii. BÚdziesz dziÚki temu coraz bardziej charyzmatyczny, bÚdziesz dziaïaÊ przejrzyĂcie, a ludzie zacznÈ Ci ufaÊ. Robin Sharma powiedziaï kiedyĂ: „BÈdě panem swojej woli i sïugÈ swego sumienia”. G.P. Gupta uwaĝa, ĝe: ...192... TY – marka inna niĝ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego ¥wiadomoĂÊ jest „wewnÚtrznym aspektem” ĝycia. Skïada siÚ z dwóch elemen- tów: (1) wiedzy na temat wïasnego ja oraz róĝnych rzeczy, (2) siï oraz mocy ĂwiadomoĂci. Pierwszym koniecznym elementem jest wiedza. Róĝne rzeczy musisz sobie uĂwiadamiaÊ na róĝnych poziomach ĂwiadomoĂci i w odpo- wiedni sposób — powinieneĂ widzieÊ je takimi, jakimi sÈ. Sama wiedza jednak nie wystarczy. Potrzebne sÈ jeszcze Wola i Siïa, które sprawiÈ, ĝe ĂwiadomoĂÊ bÚdzie przynosiÊ efekty (…). Gdy zmienisz swojÈ ĂwiadomoĂÊ, caïy Ăwiat zmieni dla Ciebie swoje oblicze (…). ZarzÈdzanie na podstawie Ăwiadomo- Ăci powinno siÚ odbywaÊ zgodnie z modelem „od wewnÈtrz na zewnÈtrz”. Z kolei Selvazajan Yesudian stwierdza: Nasze sumienie jest naszym wewnÚtrznym gïosem, który przemawia do nas z przekonaniem i pomaga nam odróĝniaÊ dobro od zïa, fakty od fikcji. Jest gïosem, który podpowiada nam, w czym jesteĂmy najlepsi, i który kieruje naszym codziennym ĝyciem. Moĝemy mu ufaÊ i budowaÊ na nim caïÈ naszÈ egzystencjÚ. Jest jedynym niezawodnym kompasem, który wskazuje nam drogÚ w sytuacjach konfliktu miÚdzy gïosem rozumu a gïosem serca. Harmonia miÚdzy osobistymi ambicjami i markÈ osobistÈ a zachowaniami i dzia- ïaniami gwarantuje, ĝe wszystkie Twoje czyny bÚdÈ zgodne z Twoim sumieniem. BÚdziesz mógï lepiej zrozumieÊ swoje zachowania, swoje mocne i sïabe strony oraz zaïoĝenia osobiste lub zaïoĝenia marki. Harmonia ta nie pozostaje równieĝ bez wpïywu na Twoje poczucie solidarnoĂci z innymi. Warto zapamiÚtaÊ sïowa Alberta Schweitzera: „Pierwszy krok w rozwoju etyki to poczucie solidarnoĂci z innymi istotami ludzkimi”. Harmonia miÚdzy osobistymi ambicjami i markÈ osobistÈ a zachowaniami i dziaïaniami przekïada siÚ równieĝ na wzrost poziomu koncen- tracji — skïania do nieustannego monitorowania wïasnych dziaïañ oraz oddzia- ïywania na innych ludzi, zwierzÚta, roĂliny oraz szeroko pojÚte Ărodowisko natu- ralne (odpowiedzialnoĂÊ spoïeczna). ZwiÚkszenie poziomu koncentracji bÚdzie miaïo pozytywny wpïyw na Twoje dziaïania — bÚdziesz jeszcze bardziej wraĝ- liwy na kwestie etyczne. W wyksztaïceniu takiej koncentracji pomoĝe Ci opisane wczeĂniej Êwiczenie z oddychania i wyciszenia oraz medytacja nad stopniem ujed- nolicenia osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dziaïaniami. DziÚki temu staniesz siÚ lepszym czïowiekiem i wzmocnisz swojÈ markÚ. Rozdziaï 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej ...193... SUKCES NAJLEPIEJ JEST ROZPATRYWAm PRZEZ PRYZMAT PONI¿SZYCH PYTA”: „ Czy zawsze postÚpujÚ zgodnie z moim sumieniem? „ Czy zawsze postÚpujÚ zgodnie z moimi osobistymi ambicjami? „ Czy zawsze postÚpujÚ zgodnie z mojÈ markÈ osobistÈ? „ Czy zawsze maksymalnie angaĝujÚ siÚ w to, co robiÚ? „ Czy zawsze robiÚ to, co sïuszne? UmiejÚtnoĂÊ uczciwego i otwartego spojrzenia na samego siebie jest umiejÚtnoĂciÈ kluczowÈ z punktu widzenia budowania silnej i wiarygodnej marki osobistej. Ludzie bÚdÈ darzyÊ CiÚ zaufaniem, jeĂli stwierdzÈ, ĝe Twoje dziaïania sÈ konse- kwentne i wiarygodne oraz ĝe zawsze robisz to, co sïuszne. WïaĂnie dlatego tak waĝne jest, by to, kim jesteĂ, i to, jak o sobie mówisz, zawsze stanowiïo w oczach innych ludzi jednoĂÊ. W ten sposób budujesz wartoĂÊ marki, na którÈ skïadajÈ siÚ poziom wiarygodnoĂci, niezawodnoĂÊ i wyznawane wartoĂci2. Wzór na sïuszne dziaïanie osobiste Ujednolicanie osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dziaïaniami gwarantuje, ĝe wszystkie Twoje dziaïania podejmowane na forum spoïecznym bÚdÈ zawsze sïuszne i zgodne z Twoim sumieniem. Thomas Huxley powiedziaï kiedyĂ: „Najpierw musisz dotrzeÊ do prawdy, ĝeby móc robiÊ to, co sïuszne”. Debashis Chatterjee uwaĝa, ĝe sïuszne dziaïanie wypïywa z istoty ĝycia3. Profesor Chatterjee definiuje „istotÚ ĝycia” jako pierwotnego ducha kaĝdego dziaïania. OsobiĂcie uwaĝam, ĝe „istotÚ ĝycia” naleĝy kojarzyÊ przede wszystkim z misjÈ osobistÈ — ĝe chodzi w niej o moĝliwoĂÊ poznania samego siebie przez pryzmat autentycznych osobistych ambicji i marki osobistej oraz ĝe te ostatnie powinny byÊ zrównowaĝone z osobistymi dziaïaniami i zachowaniami (jednoĂÊ z samym sobÈ). Tylko wówczas czïowiek jest w stanie podejmowaÊ sïuszne dziaïania. Samo 2 D. McNally, K.D. Speak, Be your own brand, Berrett-Koehler Publishers, San Fran- cisco 2003. 3 D. Chatterjee, Light the fire in your heart, Full Circle Publishing, New Delhi 2002. ...194... TY – marka inna niĝ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego dziaïanie równieĝ jest bardzo waĝne, poniewaĝ pozwala doskonaliÊ swoje umiejÚt- noĂci i nieustannie podejmowaÊ nowe wyzwania (wróÊ do rozdziaïu 6., poĂwiÚco- nego cyklowi Plan — Wdroĝenie — Dziaïanie — Wyzwanie). Sformuïowaïem zatem nastÚpujÈcÈ definicjÚ „sïusznego dziaïania osobistego”: Sïuszne dziaïanie osobiste = autentyczne osobiste ambicje+autentyczna marka osobista+dziaïanie+jednoĂÊ z samym sobÈ Warto zapamiÚtaÊ sïowa Thomasa Jeffersona: „Chcesz wiedzieÊ, kim jesteĂ? Nie pytaj. Dziaïaj! Twoje dziaïanie CiÚ okreĂli i zdefiniuje”. Warto równieĝ wspomnieÊ sïowa Johanna Wolfganga Goethego: „MyĂleÊ jest ïatwo, dziaïaÊ trudno — dziaïaÊ zgodnie ze swymi myĂlami jest rzeczÈ najtrudniejszÈ w Ăwiecie”. Definiowanie samego siebie przez pryzmat autentycznych osobistych ambicji i marki osobistej to kwestia ĂciĂle zwiÈzana z zagadnieniem pogïÚbiania wiedzy na temat samego siebie. Wzór na wiedzÚ na temat samego siebie Trudno jest kochaÊ siebie i innych, gdy tak naprawdÚ nie zna siÚ samego siebie. Wiedza na temat samego siebie jest wiedzÈ domyĂlnÈ. Jest silnie powiÈzana z autentycznymi osobistymi ambicjami i markÈ osobistÈ. Osobista zrównowaĝona karta wyników zamienia tÚ wiedzÚ w wiedzÚ ĂwiadomÈ, dziÚki czemu ïatwiej jest Ci pogïÚbiaÊ i wykorzystywaÊ informacje na temat wïasnego ja. Przeksztaïcenie wiedzy domyĂlnej w wiedzÚ ĂwiadomÈ ma równieĝ pozytywny wpïyw na TwojÈ kreatywnoĂÊ. Jestem zdania, ĝe na wiedzÚ na temat samego siebie skïadajÈ siÚ cztery podstawowe elementy: autentyczne osobiste ambicje, autentyczna marka oso- bista, myĂlenie oraz dziaïanie (porównaj rysunek 7.2). Wiedza na temat samego siebie = f (autentyczne osobiste ambicje, auten- tyczna marka osobista, myĂlenie, dziaïanie) Funkcja f opisuje zaleĝnoĂÊ miÚdzy wiedzÈ na temat samego siebie a autentycz- nymi osobistymi ambicjami, autentycznÈ markÈ osobistÈ, myĂleniem i dziaïaniem. Osobiste ambicje oraz marka osobista sÈ powiÈzane z TwojÈ ĂwiadomoĂciÈ, ponie- waĝ skïadajÈ siÚ na nie posiadane przez Ciebie informacje na temat samego siebie. Rozdziaï 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej ...195... Rysunek 7.2. Wiedza na temat samego siebie jako spoiwo SÈ powiÈzane z Twoimi marzeniami, czynnikami motywujÈcymi, wartoĂciami, talentami, wyjÈtkowoĂciÈ, zakresem specjalizacji oraz najwaĝniejszym atrybutem (elementy te stanowiÈ natomiast podstawÚ dla Twoich zachowañ i dziaïañ). AbyĂ mógï tÚ wiedzÚ pozyskaÊ, niezbÚdne jest myĂlenie — w tym celu w rozdziale 3. wprowadziïem Êwiczenie z oddychania i wyciszenia. Okazuje siÚ, ĝe oddychanie i myĂlenie wywodzÈ siÚ z tych samych ěródeï w ludzkim mózgu. Kontrolowanie procesu myĂlenia umoĝliwia kontrolowanie procesu oddychania i na odwrót. WykonujÈc Êwiczenie z oddychania i wyciszenia, moĝesz skoncentrowaÊ uwagÚ na swoim wnÚtrzu i przejÈÊ kontrolÚ nad swojÈ ĂwiadomoĂciÈ. Milczenie sprzyja wyostrzeniu procesów myĂlowych i lepszemu zrozumieniu wïasnego ducha, co pozwala wprowadziÊ umysï w stan spokoju, który z kolei rozjaĂnia myĂli. Tego rodzaju proces myĂlowy pozwala zrównowaĝyÊ funkcjonowanie lewej i prawej póïkuli mózgu, sprzyjajÈc jednoczeĂnie myĂleniu nieszablonowemu. Warto zapa- miÚtaÊ sïowa Alberta Einsteina, który powiedziaï, ĝe „nie moĝna rozwiÈzywaÊ problemów za pomocÈ takiego samego myĂlenia, które przyczyniïo siÚ do ich powstania”. Dziaïanie jest niezbÚdne, aby urzeczywistniÊ Twoje osobiste ambicje i markÚ osobistÈ (co dokonuje siÚ poprzez realizacjÚ zaïoĝeñ osobistej zrównowa- ĝonej karty wyników). Dziaïanie pozwala nabywaÊ nowe umiejÚtnoĂci — groma- dzimy doĂwiadczenia, wyciÈgamy wnioski i podejmujemy nowe wyzwania. WïaĂnie ...196... TY – marka inna niĝ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego z myĂlÈ o dziaïaniu wprowadziïem w rozdziale 6. koncepcjÚ cyklu Plan — Wdroĝenie — Dziaïanie — Wyzwanie. Trzeba uczyÊ siÚ poprzez dziaïanie, ponie- waĝ osobiste ambicje i marka osobista opierajÈ siÚ nie tylko na Twojej wiedzy na temat samego siebie, ale równieĝ na ocenie rzeczywistoĂci zewnÚtrznej i informa- cjach zwrotnych pochodzÈcych od innych osób. Dziaïanie jest zatem pochodnÈ Twoich zdolnoĂci, umiejÚtnoĂci i doĂwiadczenia — chodzi o to, co wiesz, co rozu- miesz i co potrafisz zrobiÊ. JeĂli chcesz byÊ skuteczny i wydajny, musisz nie- ustannie siÚ uczyÊ. Uczenie siÚ moĝna okreĂliÊ jako ciÈgïÈ transformacjÚ osobistÈ. Jest to cykliczny proces aktualizowania wiedzy na temat samego siebie (wzboga- cania wiedzy juĝ posiadanej o nowe elementy), majÈcy na celu jakoĂciowÈ poprawÚ podejmowanych dziaïañ. DziĂ, kiedy koncepcja zatrudnienia na caïe ĝycie odcho- dzi do lamusa, a coraz waĝniejsza staje siÚ nieustajÈca atrakcyjnoĂÊ dla rynku pracy, Twoja wiedza na temat samego siebie musi byÊ przez caïy czas aktualna. W koñcu najwiÚksze sukcesy odnoszÈ ci, którzy potrafiÈ siÚ szybko uczyÊ i szybko poszerzaÊ wiedzÚ na temat samych siebie. Wydajne funkcjonowanie w naszym coraz bardziej zïoĝonym spoïeczeñstwie wymaga nieustannej nauki i ciÈgïego poszerzania, mobilizowania, wzbogacania, oceniania, wykorzystywania i utrzy- mywania wiedzy na temat samego siebie. Tylko takie podejĂcie do ĝycia pozwala dziĂ stworzyÊ solidny fundament, na którym budowaÊ bÚdziemy nasze wyksztaï- cenie. Warto po raz kolejny przytoczyÊ mÈdre sïowa Alberta Einsteina: „Wyksztaï- cenie to coĂ, co pozostaje, gdy zapomnimy juĝ wszystko, czego nauczyliĂmy siÚ w szkole”. Warto równieĝ zapamiÚtaÊ sïowa Nelsona Mandeli: „Wyksztaïcenie jest najpotÚĝniejszÈ broniÈ, jakÈ moĝna zastosowaÊ w celu wprowadzania zmian na Ăwiecie (…). Wyksztaïcenie jest potÚĝnym motorem napÚdowym rozwoju osobistego. To wïaĂnie dziÚki wyksztaïceniu córka chïopa moĝe zostaÊ lekarzem, syn górnika moĝe zostaÊ dyrektorem kopalni, a dziecko z wiejskiej rodziny moĝe zostaÊ prezydentem wiel- kiego narodu. Czïowieka wyróĝnia to, co jest w stanie osiÈgnÈÊ, korzystajÈc z tego, co ma, nie zaĂ z tego, co otrzymaï od innych”. Naleĝy zatem stwierdziÊ, ĝe optymalne przyswajanie wiedzy wymaga moĝliwoĂci podejmowania dziaïañ. NaukÚ moĝna podzieliÊ na dwie kategorie: samodzielne uczenie siÚ oraz zbiorowe uczenie siÚ (organizacyjne uczenie siÚ). Proces samodziel- nego uczenia siÚ — ten opisany powyĝej — stanowi pierwotne ěródïo wszelkiego uczenia siÚ. W przypadku tego procesu absolutnie konieczne jest zrozumienie wïasnych osobistych ambicji oraz marki osobistej. Ludzie, którzy nie dysponujÈ tÈ wiedzÈ, majÈ problemy ze skutecznym uczeniem siÚ. Bez samodzielnego uczenia siÚ proces zbiorowego uczenia siÚ nie mógïby istnieÊ. DziÚki procesowi samo- dzielnego uczenia siÚ poszczególni pracownicy organizacji uczÈ siÚ i doĂwiad- Rozdziaï 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej ...197... czajÈ indywidualnych zmian behawioralnych. W przypadku procesu zbiorowego uczenia siÚ niezbÚdne jest natomiast zrozumienie ambicji firmy i marki firmowej, o których bÚdÚ pisaï w czÚĂci II tej ksiÈĝki. Aby wyksztaïciÊ i pielÚgnowaÊ wiedzÚ zbiorowÈ i stworzyÊ stabilne podstawy do zbiorowego uczenia siÚ, naleĝy zdefiniowaÊ i sformuïowaÊ ambicje firmy, markÚ firmowÈ oraz firmowÈ zrównowaĝonÈ kartÚ wyników (jednoĂÊ z firmÈ). Tylko w taki sposób moĝna osiÈgnÈÊ wysoki stopieñ kompatybilnoĂci (najlepsze moĝliwe dopasowanie) pomiÚdzy celami osobistymi i firmowymi. Konieczne jest równieĝ wspólne generowanie wartoĂci, które bÚdzie rozbudzaÊ zaangaĝowanie pracow- ników oraz miïoĂÊ, szczÚĂcie, poĂwiÚcenie, pasjÚ i radoĂÊ w firmie. Wszystkie te zagadnienia zostanÈ omówione w czÚĂci II.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

TY - marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: