Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00445 007203 20254062 na godz. na dobę w sumie
T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów - ebook/pdf
T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0204-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu

Bieda i bezdomność to jedne z najbardziej palących problemów współczesnego świata. Gigantyczne nierówności społeczne oraz brak widoków na przyszłość dla ogromnych rzesz ludzi skutkują rosnącą frustracją. Najwyższy czas, by społeczeństwa podjęły zdecydowane, skuteczne działania na rzecz ubogich i wykluczonych. Jednak także i my — jako jednostki — nie powinniśmy biernie przyglądać się obecnej sytuacji. Każdy może aktywnie przeciwdziałać skutkom bezdomności, zarówno wtedy, gdy dotyka ona nas samych, jak i wtedy, gdy zagrożony jest krewny, przyjaciel, sąsiad. Jak można pomóc sobie i innym? Kilka cennych podpowiedzi zawiera ta książka.

Wywiady z piętnastoma wizjonerami, z których większość ma za sobą bardzo trudne doświadczenia, pozwalają spojrzeć na problem biedy z różnych perspektyw, zanalizować go i podsunąć propozycje rozwiązań. Dowiesz się stąd, jak wielka jest siła umysłu i odpowiedniego nastawienia oraz jak ważne jest wyznaczenie priorytetów i ścisłe trzymanie się planu. Odkryjesz, jak nie poddawać się przy pierwszym niepowodzeniu i jak rozmawiać z innymi, by Cię zrozumieli i zaakceptowali to, co im proponujesz. Każda z osób występujących w tej książce dzieli się z Tobą tym, co ma najlepszego: głęboką wiedzą na temat sposobów zmieniania rzeczywistości. Przeczytaj i zacznij działać.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Y.E.S.: 15 Visionaries Reveal the Secret to Your Economic Solution Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski ISBN: 978-83-283-0201-3 © 2014 by Hypnotic Marketing, Inc. All rights reserved. Reproduction and distribution are forbidden. No part of this publication shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any other means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/taktak Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność (cid:54)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:285)(cid:70)(cid:76) Przedmowa (Scott C. Miller) 5 9 Wst(cid:218)p (Dr Joe Vitale) 15 Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) 43 Randy Gage: odno(cid:258) sukcesy niezale(cid:285)nie od koniunktury 67 Mark Joyner: rozwijaj si(cid:218) niezale(cid:285)nie od tego, co si(cid:218) wokó(cid:239) ciebie dzieje 93 Jackie Lapin: (cid:258)cie(cid:285)ka w(cid:239)a(cid:258)ciwego post(cid:218)powania 129 Peggy McColl: zmie(cid:241) swoje odczucia — wp(cid:239)y(cid:241) na to, czego do(cid:258)wiadczasz 147 Joan Sotkin: emocje i konto bankowe 163 Asha Tyson: ucisz mityczne podszepty 205 Arielle Ford: zdaje si(cid:218), (cid:285)e dotarli(cid:258)my ju(cid:285) do dna 229 John Assaraf: (cid:283)ród(cid:239)o lepszego (cid:285)ycia tkwi w ka(cid:285)dym z nas 247 Janet Switzer: natychmiastowy przychód 271 Lisa Nichols: graj o du(cid:285)e stawki i id(cid:283) na ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) 293 Neale Donald Walsch: efekt zwielokrotnienia 329 Peter Wink: tajemnice specjalisty od zawierania porozumie(cid:241) 413 Stephan Choiniere: gdy bank chce zlicytowa(cid:202) twój dom 451 Scott Miller: praca nad rozwojem marze(cid:241) 489 Dodatek 499 Bibliografia 501 Dodatkowe (cid:283)ród(cid:239)a informacji Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci 4 Kup książkęPoleć książkę (cid:53)(cid:82)(cid:93)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:260)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:92) Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Joe, w trakcie naszej rozmowy chcia(cid:239)bym poruszy(cid:202) kwesti(cid:218) tego, w jaki sposób ludzie mog(cid:200) poprawia(cid:202) swoj(cid:200) sytuacje materialn(cid:200) — zw(cid:239)aszcza je(cid:258)li sprawy finansowe stanowi(cid:200) dla nich powód do zmartwie(cid:241). Wygl(cid:200)da na to, (cid:285)e codzienne wiadomo(cid:258)ci budz(cid:200) w wielu takich osobach du(cid:285)e zaniepokojenie. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Có(cid:285), ciesz(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e informacje o aktualnych wydarzeniach wywo(cid:239)uj(cid:200) u nich trosk(cid:218) i obawy, poniewa(cid:285) jest to bodziec popychaj(cid:200)cy ich do osi(cid:200)gni(cid:218)cia tego, czego naprawd(cid:218) pragn(cid:200), a mianowicie wolno(cid:258)ci ekonomicznej. To w(cid:239)a(cid:258)nie st(cid:200)d wzi(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) nazwa Operacja TAK. Popieram t(cid:218) inicjatyw(cid:218) ca(cid:239)ym sercem i ch(cid:218)tnie przybli(cid:285)(cid:218) ten temat. Na pocz(cid:200)tku chcia(cid:239)bym wspomnie(cid:202) o kilku ogólnych kwestiach. Wygl(cid:200)da na to, (cid:285)e na dba(cid:239)o(cid:258)(cid:202) o w(cid:239)asne finanse, a zarazem zapewnienie sobie wolno(cid:258)ci ekonomicznej, sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) dwa aspekty. Pierwszy z nich rozgrywa si(cid:218) na poziomie wewn(cid:218)trznym, drugi doty- czy spraw zewn(cid:218)trznych — nie lubi(cid:218) jednak rozmawia(cid:202) na temat dru- giego z tych zagadnie(cid:241), dopóki nie zajm(cid:218) si(cid:218) pierwszym. Jasne, móg(cid:239)bym Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci zacz(cid:200)(cid:202) opowiada(cid:202), w jaki sposób ka(cid:285)dy mo(cid:285)e zarabia(cid:202) za po(cid:258)rednictwem internetu; nie sprawi(cid:239)oby mi równie(cid:285) (cid:285)adnego problemu przedstawienie metod tworzenia reklam. Przez ostatnich trzydzie(cid:258)ci lat z ok(cid:239)adem zajmowa(cid:239)em si(cid:218) wszelkimi istniej(cid:200)cymi aspektami marketingu, mog(cid:218) wi(cid:218)c sporo opowiedzie(cid:202) na ten temat — przedstawi(cid:202) sposoby zarabiania online, a tak(cid:285)e zaprezentowa(cid:202) pi(cid:218)cioetapow(cid:200) metod(cid:218), któr(cid:200) mo(cid:285)e wykorzysta(cid:202) praktycznie ka(cid:285)dy, kto tylko zechce to zrobi(cid:202). Za moment przejd(cid:218) zreszt(cid:200) i do tego zagadnienia. Ale… je(cid:258)li nie zajmiesz si(cid:218) wcze(cid:258)niej kwestiami wewn(cid:218)trznymi, bardzo cz(cid:218)sto b(cid:218)dziesz mie(cid:202) tendencj(cid:218) do sabotowania w(cid:239)asnych dzia(cid:239)a(cid:241). Powiesz sobie po prostu: „Có(cid:285), pomys(cid:239) Joego na pewno nie zadzia(cid:239)a”, a potem faktycznie dopilnujesz, by taka czy inna inicjatywa zako(cid:241)czy(cid:239)a si(cid:218) klap(cid:200) — po prostu b(cid:218)dziesz (cid:258)wi(cid:218)cie wierzy(cid:202) w taki w(cid:239)a(cid:258)nie fina(cid:239) sprawy. Uwa(cid:285)am, (cid:285)e zanim kto(cid:258) zabierze si(cid:218) za rzeczy zewn(cid:218)trzne, powinien zacz(cid:200)(cid:202) od przyjrzenia si(cid:218) temu, co kryje si(cid:218) we wn(cid:218)trzu jego umys(cid:239)u. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Zak(cid:239)adam, (cid:285)e przyk(cid:239)adem takich zagadnie(cid:241) wewn(cid:218)trznych, o których tu wspominasz, mo(cid:285)e by(cid:202) chocia(cid:285)by to, i(cid:285) kto(cid:258) próbowa(cid:239) ju(cid:285) swoich si(cid:239) w kilku ró(cid:285)nych przedsi(cid:218)wzi(cid:218)ciach czy te(cid:285) podj(cid:200)(cid:239) w którym(cid:258) momencie walk(cid:218) o awans, a gdy czyta te s(cid:239)owa, po g(cid:239)owie chodzi mu my(cid:258)l: „Co(cid:258) w tym jest. Dostrzegam pewien wzorzec — moje przychody osi(cid:200)gaj(cid:200) pewien poziom, a potem zaczynaj(cid:200) stopniowo spada(cid:202). Nie widz(cid:218) sposobu, by upora(cid:202) si(cid:218) z tym zjawiskiem”. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Zgadza si(cid:218), mam na my(cid:258)li dok(cid:239)adnie co(cid:258) takiego. Tak naprawd(cid:218) ka(cid:285)dy, kto zdaje sobie spraw(cid:218) z w(cid:239)asnych wzorców zachowa(cid:241), zyskuje ogromn(cid:200) przewag(cid:218) nad innymi lud(cid:283)mi. Gdy zmaga(cid:239)em si(cid:218) z bezdomno(cid:258)ci(cid:200) i ubóstwem, przechodzi(cid:239)em przez trudny okres si(cid:239)owania si(cid:218) z (cid:285)yciem i walki z depresj(cid:200), frustracj(cid:200), a nawet my(cid:258)lami samobójczymi. By(cid:239) to czas, w którym nie zdawa(cid:239)em sobie sprawy 16 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) ze swoich schematów zachowa(cid:241) — wiedzia(cid:239)em tylko, (cid:285)e jestem bardzo nieszcz(cid:218)(cid:258)liwy. Moje (cid:285)ycie by(cid:239)o piek(cid:239)em, a win(cid:200) za taki stan rzeczy obar- cza(cid:239)em wszystkich wko(cid:239)o. Je(cid:258)li jeste(cid:258) (cid:258)wiadom, jakie schematy post(cid:218)powania stosujesz, z pew- no(cid:258)ci(cid:200) jest to dla ciebie korzystna sytuacja. Takie wzorce s(cid:200) oznak(cid:200) twoich przekona(cid:241) lub tego, jak zaprogramowany zosta(cid:239) twój umys(cid:239) bez udzia(cid:239)u twojej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. Kwestiami wewn(cid:218)trznymi nale(cid:285)y zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) w pierwszej kolejno(cid:258)ci, poniewa(cid:285) nie maj(cid:200) one (cid:285)adnego zwi(cid:200)zku z twoim pracodawc(cid:200), czynni- kami zewn(cid:218)trznymi, elitami rz(cid:200)dz(cid:200)cymi twoim krajem zamieszkania, ter- roryzmem czy te(cid:285) szeroko rozumian(cid:200) gospodark(cid:200). Sprawy wewn(cid:218)trzne nie s(cid:200) zale(cid:285)ne od (cid:285)adnego z wymienionych czynników — jedyne, co si(cid:218) liczy w tej kwestii, to zawarto(cid:258)(cid:202) twojego umys(cid:239)u. Je(cid:285)eli dysponujesz w(cid:239)a(cid:258)ciwym nastawieniem, mo(cid:285)esz tak naprawd(cid:218) zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze tak, jak robi(cid:239)o to wielu ludzi w czasach wielkiego kry- zysu w latach trzydziestych XX wieku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by(cid:258) radzi(cid:239) sobie z recesjami i za(cid:239)amaniami gospodarki — i nie tylko prze- trwa(cid:239) te trudne czasy, ale równie(cid:285) (cid:258)wietnie sobie w nich radzi(cid:239). Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e pomaga(cid:202) innym, zarabiaj(cid:200)c przy tym sporo pieni(cid:218)dzy. To wszystko opiera si(cid:218) na tym, co tkwi w naszych umys(cid:239)ach. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Co ma zrobi(cid:202) kto(cid:258), kto widzi, jak wa(cid:285)ni partnerzy z jego bran(cid:285)y wcale nie sk(cid:239)adaj(cid:200) u niego zamówie(cid:241), ale wr(cid:218)cz je odwo(cid:239)uj(cid:200)? Co, je(cid:258)li taka osoba zetknie si(cid:218) z gwa(cid:239)townym spadkiem przychodów lub wr(cid:218)cz zostanie zwol- niona? Kto(cid:258) taki mo(cid:285)e sobie pomy(cid:258)le(cid:202): „Có(cid:285), Joe, zosta(cid:239)em zwolniony. Akcje firmy polecia(cid:239)y na (cid:239)eb na szyj(cid:218), a zarz(cid:200)d wyrzuci(cid:239) na bruk trzy tysi(cid:200)ce pracowników. W jaki sposób moje nastawienie mia(cid:239)o niby wp(cid:239)y- n(cid:200)(cid:202) na te wydarzenia?”. 17 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Zawsze nale(cid:285)y pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e wspó(cid:239)tworzymy nasz(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202), a wi(cid:218)c na takiej czy innej p(cid:239)aszczy(cid:283)nie bierzemy udzia(cid:239) we wszystkim, co si(cid:218) wokó(cid:239) nas dzieje. Czasem wszystko jest ca(cid:239)kiem oczywiste. Mo(cid:285)e zosta(cid:239)e(cid:258) zwolniony, poniewa(cid:285) nie spisywa(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) najlepiej na swoim stanowisku? Powiniene(cid:258) si(cid:218) zastanowi(cid:202), dlaczego wykonywana przez ciebie praca budzi(cid:239)a jakiekol- wiek w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci. Przypuszczalnie (cid:285)ywi(cid:239)e(cid:258) jakie(cid:258) wewn(cid:218)trzne przekona- nia dotycz(cid:200)ce tego, czy zas(cid:239)ugujesz na to stanowisko — a mo(cid:285)e chodzi(cid:239)o ci po g(cid:239)owie robienie tego, co jest twoj(cid:200) prawdziw(cid:200) pasj(cid:200)? Powiniene(cid:258) spojrze(cid:202) na to, w jaki sposób przyci(cid:200)gasz wszystko w swoim (cid:285)yciu. Nie mam zamiaru wyg(cid:239)asza(cid:202) tu tyrady na temat prawa przyci(cid:200)gania, filmu Sekret czy te(cid:285) którejkolwiek z moich ksi(cid:200)(cid:285)ek. Chcia(cid:239)bym, (cid:285)eby moje s(cid:239)owa by(cid:239)y dla ludzi naprawd(cid:218) przydatne. Pragn(cid:218), by zrozumieli oni, (cid:285)e nawet w tym konkretnym momencie w ich pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci obecne s(cid:200) przekonania, które nazywamy „scenariuszami finansowymi”. Oto przyk(cid:239)ad: wiele osób marzy o pieni(cid:200)dzach. Ludzie ci chcieliby zwi(cid:218)kszy(cid:202) swoje przychody, obj(cid:200)(cid:202) lepsze posady, cieszy(cid:202) si(cid:218) dobrami materialnymi i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) bogactwo. Co(cid:258) takiego wyra(cid:285)aj(cid:200) jednak jedynie na zewn(cid:200)trz. Gdzie(cid:258) w g(cid:239)(cid:218)bi ducha my(cid:258)l(cid:200) natomiast: „Pieni(cid:200)dze to z(cid:239)o. Bogaci ludzie s(cid:200) chciwymi snobami”. Korzenie takiego rozumowania tkwi(cid:200) w sposobie, w jaki zaprogramo- wano nasze umys(cid:239)y w dzieci(cid:241)stwie — to oddzia(cid:239)ywanie naszej kultury, religii oraz spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa, cho(cid:202) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas nie zdaje sobie z tego wszystkiego sprawy. Jestem przekonany, (cid:285)e musimy zrozumie(cid:202) te mecha- nizmy, uwolni(cid:202) si(cid:218) od nich i zast(cid:200)pi(cid:202) je innymi metodami rozumowania. Mia(cid:239)em kiedy(cid:258) okazj(cid:218) przeczyta(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) Conscious Finance Ricka Tay- lora i Kathleen Faulks. Dwójka autorów przedstawi(cid:239)a tam list(cid:218) przeko- na(cid:241) dotycz(cid:200)cych pieni(cid:218)dzy — jak si(cid:218) okaza(cid:239)o, sam (cid:285)ywi(cid:239)em kiedy(cid:258) 18 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) niektóre spo(cid:258)ród nich. Takie scenariusze finansowe tkwi(cid:200) w ludzkiej pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci, wp(cid:239)ywaj(cid:200) na nasze (cid:285)ycia i sprawiaj(cid:200), (cid:285)e przyci(cid:200)gasz rzeczy, których tak naprawd(cid:218) wola(cid:239)by(cid:258) unikn(cid:200)(cid:202). Oto kilka przyk(cid:239)adów: Pieni(cid:200)dze to z(cid:239)o. Bogactwo zdobyte ci(cid:218)(cid:285)k(cid:200) prac(cid:200) to jedyna forma dóbr materialnych, jak(cid:200) warto posiada(cid:202). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) bardzo bogatych ludzi odziedziczy(cid:239)a swoje fortuny. Nie wydawaj pieni(cid:218)dzy. Zawsze b(cid:218)dziesz mie(cid:202) wszystkiego na tyle du(cid:285)o, by zaspokoi(cid:202) swoje potrzeby. Nie nale(cid:285)y podejmowa(cid:202) ryzyka. Ilo(cid:258)(cid:202) pieni(cid:218)dzy kr(cid:200)(cid:285)(cid:200)ca w(cid:258)ród ludzi jest ograniczona. Nigdy nie b(cid:218)dziesz mie(cid:202) wszystkiego na tyle du(cid:285)o, by zaspokoi(cid:202) swoje potrzeby. Wi(cid:218)cej znaczy lepiej. Pod (cid:285)adnym pozorem nie zaci(cid:200)gaj kredytów. Nie ufaj ludziom, którym powierzasz swoje pieni(cid:200)dze. Ufaj ka(cid:285)demu, komu powierzasz swoje pieni(cid:200)dze. Nie jestem godny tego, by odziedziczy(cid:202) pieni(cid:200)dze, poniewa(cid:285) nie zas(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)em na takie bogactwo. Pieni(cid:200)dze przynosz(cid:200) szcz(cid:218)(cid:258)cie. Pieni(cid:200)dze szcz(cid:218)(cid:258)cia nie daj(cid:200). Pieni(cid:200)dze kiedy(cid:258) si(cid:218) sko(cid:241)cz(cid:200). Musisz ci(cid:218)(cid:285)ko pracowa(cid:202), by czego(cid:258) si(cid:218) dorobi(cid:202). Nie zas(cid:239)uguj(cid:218) na pieni(cid:200)dze. Pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) wa(cid:285)ne. Je(cid:285)eli jeste(cid:258) bogaty, zdoby(cid:239)e(cid:258) t(cid:218) fortun(cid:218) w nieetyczny sposób. Ludzie cierpi(cid:200) ubóstwo, poniewa(cid:285) s(cid:200) leniwi. Nie jeste(cid:258) wystarczaj(cid:200)co m(cid:200)dry, by mie(cid:202) pieni(cid:200)dze. 19 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci Je(cid:258)li masz pieni(cid:200)dze, nikomu o tym nie mów. Lepiej dawa(cid:202) ni(cid:285) otrzymywa(cid:202). Wszystkie te przekonania s(cid:200) (cid:283)ród(cid:239)em ogranicze(cid:241) i wp(cid:239)ywaj(cid:200) na twoje (cid:285)ycie — stanowi(cid:200) one cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) procesu tworzenia rzeczywisto(cid:258)ci, w którym uczestniczysz. Mo(cid:285)esz obwinia(cid:202) innych o to, (cid:285)e nie masz pieni(cid:218)dzy, ale prawda wygl(cid:200)da tak, i(cid:285) gdzie(cid:258) w pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci nie chcesz ich posiada(cid:202). Jeste(cid:258) przekonany, (cid:285)e bogactwa materialne s(cid:200) czym(cid:258) z(cid:239)ym, cho(cid:202) nie jest to prawda. Pieni(cid:200)dze s(cid:200) tak naprawd(cid:218) neutralne: banknoty to w rzeczywisto(cid:258)ci papier, monety s(cid:200) kawa(cid:239)kami metalu. Przypisujemy im znaczenie, a potem zak(cid:239)adamy, (cid:285)e ranga nadawana przez nas bogactwu jest si(cid:239)(cid:200) nap(cid:218)dzaj(cid:200)c(cid:200) nasze (cid:285)ycie. Mamy jednak wybór. Ka(cid:285)dy powinien oczy(cid:258)ci(cid:202) przekonania zakorzenione w swoim umy(cid:258)le, by podnie(cid:258)(cid:202) co(cid:258), co okre(cid:258)lam mianem poziomu zas(cid:239)ugiwania. Dzi(cid:218)ki takiemu procesowi cz(cid:239)owiek zaczyna czu(cid:202), (cid:285)e jest wart posiadania pie- ni(cid:218)dzy i zarabiania wi(cid:218)kszych sum ni(cid:285) dotychczas. W ten sposób docho- dzisz do tego, (cid:285)e zas(cid:239)ugujesz na prac(cid:218), której pragniesz, (cid:285)e jeste(cid:258) godzien tego, by móc pod(cid:200)(cid:285)a(cid:202) za swoj(cid:200) pasj(cid:200), i (cid:285)e masz prawo prowadzi(cid:202) inte- resuj(cid:200)c(cid:200) egzystencj(cid:218) wype(cid:239)nion(cid:200) szcz(cid:218)(cid:258)ciem. Je(cid:258)li jakiekolwiek porady maj(cid:200) si(cid:218) sprawdzi(cid:202) w twoim przypadku, musisz podnie(cid:258)(cid:202) swój poziom zas(cid:239)ugiwania. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) To bardzo trudne w sytuacji, w której widzisz, jak wokó(cid:239) ciebie ludzie trac(cid:200) prac(cid:218), a wszyscy uskar(cid:285)aj(cid:200) si(cid:218) na swoje finanse. Cz(cid:218)sto si(cid:218) s(cid:239)yszy, jak ludzie narzekaj(cid:200), (cid:285)e brakuje im funduszy. Posiadanie okre(cid:258)lonego poziomu zas(cid:239)ugiwania i przyci(cid:200)ganie zdecy- dowanie wi(cid:218)kszych sum pieni(cid:218)dzy ni(cid:285) zwykle mo(cid:285)e wi(cid:218)c wydawa(cid:202) si(cid:218) dziwne komu(cid:258), kto dopiero prze(cid:239)ama(cid:239) przyj(cid:218)te stereotypy i zaczyna 20 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) wyra(cid:283)niej dostrzega(cid:202) t(cid:218) kwesti(cid:218). Niewykluczone, (cid:285)e taka osoba b(cid:218)dzie si(cid:218) równie(cid:285) zachowywa(cid:202) nieco inaczej ni(cid:285) otaczaj(cid:200)cy j(cid:200) aktualnie ludzie. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) To prawda — jest to o tyle interesuj(cid:200)ce, (cid:285)e ludzie, w(cid:258)ród których (cid:285)yjemy, maj(cid:200) na nas wyra(cid:283)ny wp(cid:239)yw. Takie osoby zach(cid:218)caj(cid:200) nas do pozostawania w tym samym miejscu, w którym byli(cid:258)my dotychczas, cho(cid:202) wcale nie robi(cid:200) tego po to, by (cid:258)wiadomie nam zaszkodzi(cid:202). S(cid:218)k w tym, (cid:285)e ludzie z naszego otoczenia sami znajduj(cid:200) si(cid:218) na etapie uskar(cid:285)ania si(cid:218) i po pro- stu czuj(cid:200) si(cid:218) tak, jakby byli ofiarami. Je(cid:285)eli jednak kto(cid:258) zwróci uwag(cid:218) na kwestie poruszane w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, wkrótce zacznie zdawa(cid:202) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e tak naprawd(cid:218) dysponu- jemy wi(cid:218)kszym potencja(cid:239)em, ni(cid:285) si(cid:218) nam zdaje. Szybko si(cid:218) oka(cid:285)e, (cid:285)e kto(cid:258) taki b(cid:218)dzie chcia(cid:239) otacza(cid:202) si(cid:218) lud(cid:283)mi wyznaj(cid:200)cymi podobne pogl(cid:200)dy — mo(cid:285)e nawet za(cid:239)o(cid:285)y grup(cid:218) „mastermind”? Razem z Billem Hibblerem napisa(cid:239)em ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) zatytu(cid:239)owan(cid:200) Si(cid:239)a grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnie(cid:258) sukces — wyja(cid:258)nili(cid:258)my tam, czym jest grupa mastermind i w jaki sposób maksymalnie wykorzystywa(cid:202) jej potencja(cid:239). W najwi(cid:218)kszym skrócie: jest to kr(cid:200)g licz(cid:200)cy pi(cid:218)(cid:202), czasem sze(cid:258)(cid:202) osób. Taka grupa mo(cid:285)e si(cid:218) sk(cid:239)ada(cid:202) z przyjació(cid:239) czy cz(cid:239)onków rodziny i zbiera si(cid:218), by nawzajem si(cid:218) wspiera(cid:202) w my(cid:258)leniu na najwy(cid:285)szym poziomie. Cho- dzi o to, by rozumowa(cid:202) w mistrzowski i kreatywny sposób; by post(cid:218)- powa(cid:202) jak osoby, które s(cid:200) odpowiedzialne za swoj(cid:200) egzystencj(cid:218) i nie zak(cid:239)adaj(cid:200), (cid:285)e s(cid:200) w swoim (cid:285)yciu jedynie ofiarami. Nale(cid:285)y by(cid:202) (cid:258)wiadomym tego, co mówi(cid:200) ludzie znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w naszym otoczeniu — je(cid:258)li ich s(cid:239)owa nie s(cid:200) pozytywne i nie zapewniaj(cid:200) wsparcia, najlepszym rozwi(cid:200)zaniem mo(cid:285)e by(cid:202) poszukanie nowego kr(cid:218)gu przyja- ció(cid:239), w(cid:258)ród których warto by(cid:239)oby przebywa(cid:202). Z drugiej strony, nie ma te(cid:285) potrzeby gwa(cid:239)townie zrywa(cid:202) wi(cid:218)zi ze swoim dawnym (cid:258)rodowiskiem — te osoby po prostu stopniowo si(cid:218) od ciebie odsun(cid:200). 21 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci Patrz(cid:200)c wstecz na okres swojej bezdomno(cid:258)ci, zauwa(cid:285)am, (cid:285)e zna(cid:239)em wtedy wiele osób. Kiedy tkwi(cid:239)em w ubóstwie, mia(cid:239)em przyjació(cid:239). Gdy harowa(cid:239)em w miejscach, których nienawidzi(cid:239)em, otacza(cid:239)o mnie grono bliskich kumpli. W miar(cid:218) jak pracowa(cid:239)em nad sob(cid:200), dba(cid:239)em o swój poziom zas(cid:239)ugi- wania oraz rewidowa(cid:239)em wyznawane pogl(cid:200)dy, ci ludzie stopniowo odcho- dzili. Nie by(cid:239)o tak, (cid:285)e którego(cid:258) dnia zacz(cid:200)(cid:239)em do nich po kolei dzwoni(cid:202) ze s(cid:239)owami: wiesz, nie jeste(cid:258) ju(cid:285) na tym samym poziomie co ja, wi(cid:218)c spa- daj. Po prostu przestawali oni si(cid:218) ze mn(cid:200) kontaktowa(cid:202), a ja te(cid:285) nie pró- bowa(cid:239)em podtrzymywa(cid:202) takich wi(cid:218)zi. Gdy nadal si(cid:218) rozwija(cid:239)em, grono otaczaj(cid:200)cych mnie osób stopniowo si(cid:218) zmienia(cid:239)o. Nie przypominam sobie, bym kontrolowa(cid:239) ten proces (cid:258)wia- domie. Wygl(cid:200)da(cid:239)o to raczej tak, (cid:285)e w miar(cid:218) mojej pracy nad sob(cid:200), samo- rozwoju i oczyszczania moich pogl(cid:200)dów, podobny proces przechodzi(cid:239)o równie(cid:285) moje otoczenie. S(cid:200)dz(cid:218), (cid:285)e jest to co(cid:258), czego warto by(cid:202) (cid:258)wiadomym. Czy otaczaj(cid:200)cy ci(cid:218) aktualnie ludzie wspieraj(cid:200) ci(cid:218) w osi(cid:200)ganiu finansowej wolno(cid:258)ci? Mo(cid:285)e si(cid:218) zdarzy(cid:202), (cid:285)e stosowane przez nich sformu(cid:239)owania to zwroty u(cid:285)ywane przez ludzi traktuj(cid:200)cych siebie jako ofiary, a wi(cid:218)c: Otacza nas kryzys — wszyscy na tym ucierpimy. Wkrótce zacznie si(cid:218) recesja. Ka(cid:285)dego z nas czeka porcja cierpienia. B(cid:218)dziemy sta(cid:202) w kolejkach po jedzenie, tak samo jak podczas wielkiego kryzysu w latach trzydziestych. A mo(cid:285)e maj(cid:200) oni zupe(cid:239)nie inne podej(cid:258)cie? Mog(cid:200) mówi(cid:202) chocia(cid:285)by: Hej, b(cid:200)d(cid:283)my niczym Richard Branson i Donald Trump! Czy pami(cid:218)tasz mo(cid:285)e program telewizyjny The Big Idea with Donny Deutsch? Wyst(cid:218)powali tam ludzie, którzy walczyli o realizacj(cid:218) swoich marze(cid:241) — by(cid:239)y to osoby, które naprawd(cid:218) tryska(cid:239)y energi(cid:200). Tego rodzaju 22 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) audycje mog(cid:200) u(cid:239)atwia(cid:202) przeprogramowanie umys(cid:239)u i transformacj(cid:218) ocze- kiwa(cid:241). Dzi(cid:218)ki takim materia(cid:239)om zyskujesz okazj(cid:218), by nauczy(cid:202) si(cid:218) podej- (cid:258)cia w rodzaju: „Tak, mo(cid:285)esz walczy(cid:202) o swoje marzenia. Owszem, masz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) pod(cid:200)(cid:285)a(cid:202) za swoimi pasjami. Tak, masz szans(cid:218) wyrwa(cid:202) si(cid:218) z d(cid:239)ugów i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wolno(cid:258)(cid:202) finansow(cid:200)”. Ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek mo(cid:285)e pracowa(cid:202) nad swoimi przekonaniami na wiele sposobów — nale(cid:285)y do nich chocia(cid:285)by czytanie ksi(cid:200)(cid:285)ek napisanych przez pozytywnie my(cid:258)l(cid:200)ce osoby czy te(cid:285) lektura biografii ludzi, którzy odnie(cid:258)li sukces. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Wydaje si(cid:218) zatem, (cid:285)e powinni(cid:258)my kwestionowa(cid:202) nasze za(cid:239)o(cid:285)enia zwi(cid:200)zane z pieni(cid:218)dzmi i przekonania dotycz(cid:200)ce tego, co jest w(cid:239)a(cid:258)ciwe i co le(cid:285)y w zasi(cid:218)gu naszych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Zgadza si(cid:218). Podaj(cid:218) w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) absolutnie wszystko i zaczynam si(cid:218) zastanawia(cid:202), czy w ogóle mamy jakie(cid:258) ograniczenia? Taki sposób my(cid:258)le- nia przypomina dzia(cid:239)ania naukowca przepe(cid:239)nionego pozytywnym nasta- wieniem. Mia(cid:239)em okazj(cid:218) czyta(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)ki nawet o tym, jak przezwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:202) (cid:258)mier(cid:202). W tym momencie niektórym osobom mo(cid:285)e si(cid:218) to wyda(cid:202) najdziwniejsz(cid:200) rzecz(cid:200) pod s(cid:239)o(cid:241)cem — i nie ma w tym niczego z(cid:239)ego. Sk(cid:200)d mo(cid:285)emy jednak czerpa(cid:202) absolutn(cid:200) pewno(cid:258)(cid:202) dotycz(cid:200)c(cid:200) tej kwestii? Kto wie — mo(cid:285)e sama koncepcja (cid:258)mierci równie(cid:285) jest oparta na prze- konaniach i jest po prostu istniej(cid:200)cym w naszych umys(cid:239)ach ogranicze- niem? Niewykluczone, (cid:285)e (cid:285)ywimy takie prze(cid:258)wiadczenie, gdy(cid:285) rozgl(cid:200)damy si(cid:218) wko(cid:239)o i widzimy, i(cid:285) to przydarza si(cid:218) ka(cid:285)demu bez wyj(cid:200)tku. Którego(cid:258) dnia wybra(cid:239)em si(cid:218) na pogrzeb i wszystko wyda(cid:239)o mi si(cid:218) ca(cid:239)kiem realne, ale mo(cid:285)e to tylko kwestia kulturowa, z któr(cid:200) mamy kontakt od niepa- mi(cid:218)tnych czasów? 23 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci Co by by(cid:239)o, gdyby(cid:258)my zakwestionowali te pogl(cid:200)dy i zdo(cid:239)ali wyd(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) trwanie (cid:285)ycia do pi(cid:218)ciuset czy sze(cid:258)ciuset lat? Umówi(cid:239)em si(cid:218) kiedy(cid:258) na lunch z lekarzem, który powiedzia(cid:239) mi o istnieniu bada(cid:241) pokazuj(cid:200)cych, (cid:285)e korzystaj(cid:200)c z najnowszych osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) medycyny, ludzie mogliby do(cid:285)y- wa(cid:202) wieku siedmiuset lat. To mo(cid:285)e brzmie(cid:202) niedorzecznie, zupe(cid:239)nie niczym jaka(cid:258) historia science fiction, ale gdy ludzkie (cid:285)ycie si(cid:218) wyd(cid:239)u(cid:285)a, naukowcy odkrywaj(cid:200) kolejne rzeczy, które mog(cid:200) nam pomóc zachowa(cid:202) m(cid:239)odo(cid:258)(cid:202) i zdrowie. Zamiast by(cid:202) siedemsetletnim starcem, móg(cid:239)by(cid:258) by(cid:202) siedemsetletnim m(cid:239)odzieniaszkiem. Kto(cid:258) mo(cid:285)e uzna(cid:202), (cid:285)e ca(cid:239)a ta historia sprawia wra(cid:285)enie jakiej(cid:258) komedii, ale przywo(cid:239)a(cid:239)em t(cid:218) kwesti(cid:218) po to, by pokaza(cid:202), i(cid:285) powinni(cid:258)my podawa(cid:202) w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) naprawd(cid:218) wszystko — nawet (cid:258)mier(cid:202). Je(cid:258)li zaczniesz tak post(cid:218)powa(cid:202), zaczn(cid:200) ci chodzi(cid:202) po g(cid:239)owie te same my(cid:258)li, które kr(cid:200)(cid:285)(cid:200) w moim umy(cid:258)le: „Mo(cid:285)e naprawd(cid:218) nie istniej(cid:200) (cid:285)adne granice?”. To oznacza, (cid:285)e je(cid:258)li jeste(cid:258) bezdomnym, je(cid:285)eli mieszkasz w ciasnym mieszkanku lub naprawd(cid:218) ci(cid:218)(cid:285)ko walczysz z (cid:285)yciem i z d(cid:239)ugami, mo(cid:285)esz to wszystko zmieni(cid:202). Gdy zaczniesz kwestionowa(cid:202) swoje ograniczenia i za(cid:239)o(cid:285)enia, ruszysz do przodu. Ca(cid:239)a nasza rozmowa to w pewnym sensie gimnastyka umys(cid:239)u, ale to w(cid:239)a(cid:258)nie ona jest punktem wyj(cid:258)cia dla wszystkich innych rzeczy. Nale(cid:285)y poszerzy(cid:202) granice umys(cid:239)u, a wi(cid:218)c tego, co wewn(cid:218)trzne, by móc zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) kwestiami zewn(cid:218)trznymi i przygotowa(cid:202) si(cid:218) na zmiany obejmuj(cid:200)ce rów- nie(cid:285) i t(cid:218) sfer(cid:218). (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Wygl(cid:200)da na to, (cid:285)e decyzje podejmowane przez dan(cid:200) osob(cid:218) i dokonywane przez ni(cid:200) wybory s(cid:200) rezultatem tego, co uznaje ona za mo(cid:285)liwe. Je(cid:258)li za(cid:239)o(cid:285)ysz, (cid:285)e co(cid:258) jest niewykonalne, nie b(cid:218)dziesz si(cid:218) nawet nad tym zasta- nawia(cid:202) i nie spróbujesz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) czego(cid:258) takiego. Ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek ma sfer(cid:218), w której czuje si(cid:218) komfortowo — to pogl(cid:200)dy, do których jeste(cid:258)my przyzwyczajeni, wybory, których podejmowanie nie 24 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) jest dla nas wyzwaniem, a tak(cid:285)e nawyki, które wcielamy w (cid:285)ycie raz za razem. Przed momentem poruszy(cid:239)e(cid:258) jednak istotn(cid:200) kwesti(cid:218): niezale(cid:285)nie od tego, co uznamy za osi(cid:200)galne, lub te(cid:285) tego, co traktujemy jako palet(cid:218) mo(cid:285)liwych wyborów, ten potencja(cid:239) jest nieograniczony. Tak naprawd(cid:218) nale(cid:285)y wi(cid:218)c zapomnie(cid:202) o tym, co tkwi(cid:239)o w umy(cid:258)le, a potem zacz(cid:200)(cid:202) od zera, mówi(cid:200)c sobie: „No dobra, wszystko jest mo(cid:285)liwe. Co chcia(cid:239)bym teraz zrobi(cid:202)?”. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) To s(cid:239)uszne spostrze(cid:285)enie — odrzucanie tego, czego wcze(cid:258)niej si(cid:218) nauczy- (cid:239)e(cid:258), jest znakomit(cid:200) metod(cid:200), by zrobi(cid:202) krok naprzód. Je(cid:285)eli nie podoba ci si(cid:218) miejsce, w którym aktualnie si(cid:218) znajdujesz, we(cid:283) pod uwag(cid:218), (cid:285)e jest ono wynikiem tego, co wiesz, i tego, co zrobi(cid:239)e(cid:258) — mo(cid:285)e nadszed(cid:239) wi(cid:218)c czas, by zacz(cid:200)(cid:202) my(cid:258)le(cid:202) inaczej, nauczy(cid:202) si(cid:218) czego(cid:258) nowego, a potem zrobi(cid:202) co(cid:258) inaczej ni(cid:285) dotychczas. Mark Twain powiedzia(cid:239) kiedy(cid:258): „Ignorancja i pewno(cid:258)(cid:202) siebie to gwa- rancja sukcesu”, a ja uwielbiam ten cytat. Je(cid:285)eli towarzyszy ci niezachwiane przekonanie dotycz(cid:200)ce marze(cid:241), które chcesz zrealizowa(cid:202) — chcia(cid:239)by(cid:258) na przyk(cid:239)ad otworzy(cid:202) restauracj(cid:218), cho(cid:202) jeste(cid:258) w bran(cid:285)y gastronomicznej kompletnym ignorantem — mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) swój cel, pod warunkiem (cid:285)e wystarczy ci wiary w siebie. Je(cid:258)li tylko przepe(cid:239)nia ci(cid:218) pewno(cid:258)(cid:202) siebie, oka(cid:285)esz gotowo(cid:258)(cid:202) zrobie- nia wszystkiego, co mo(cid:285)liwe, b(cid:218)dziesz spodziewa(cid:202) si(cid:218) nadej(cid:258)cia sukcesu i ruszysz do przodu. Istniej(cid:200) spore szanse na to, (cid:285)e ci si(cid:218) uda, gdy(cid:285) przyj- miesz inny tok rozumowania ni(cid:285) wszyscy pozostali ludzie. Oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e masz równie(cid:285) odmienne podej(cid:258)cie do tematu ni(cid:285) reszta restauratorów, gdy(cid:285) nie dysponujesz do(cid:258)wiadczeniem podpowiadaj(cid:200)cym ci, jak wszystko musi wygl(cid:200)da(cid:202). Tak naprawd(cid:218) chodzi tu o to, by podawa(cid:202) wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202). 25 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci Nale(cid:285)y podwa(cid:285)a(cid:202) kwesti(cid:218) ogranicze(cid:241), otaczaj(cid:200)c(cid:200) ci(cid:218) aktualnie rzeczy- wisto(cid:258)(cid:202), w(cid:239)asne przekonania oraz wiedz(cid:218). Trzeba po prostu zacz(cid:200)(cid:202) bra(cid:202) pod uwag(cid:218) nowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Wspomnia(cid:239)e(cid:258) wcze(cid:258)niej, (cid:285)e gdy by(cid:239)e(cid:258) bezdomnym, jednym ze „scena- riuszy finansowych” zapisanych w twojej g(cid:239)owie by(cid:239)o zdanie: „Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) bardzo bogatych ludzi odziedziczy(cid:239)a swoje fortuny”. Rozumiem, (cid:285)e ludzie mog(cid:200) sobie my(cid:258)le(cid:202): „Có(cid:285), (cid:285)eby sta(cid:202) si(cid:218) posiada- czem bajecznej fortuny, trzeba j(cid:200) odziedziczy(cid:202). Nikt nie jest przecie(cid:285) w stanie zarobi(cid:202) takiej góry pieni(cid:218)dzy w ci(cid:200)gu swojego (cid:285)ycia. A mo(cid:285)e ci bogacze mieli naprawd(cid:218) dobr(cid:200) prac(cid:218) i korzystali z opcji na akcje lub podobnych narz(cid:218)dzi?”. Sami mogli(cid:258)my si(cid:218) jednak przekona(cid:202) na twoim przyk(cid:239)adzie, (cid:285)e by(cid:239)y czasy, w których twoja egzystencja wygl(cid:200)da(cid:239)a zupe(cid:239)nie inaczej ni(cid:285) teraz, tak wi(cid:218)c (cid:285)ycie zapewnia wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o czasu, by przeby(cid:202) t(cid:218) drog(cid:218). To mo(cid:285)e by(cid:202) warto(cid:258)ciowa wskazówka dla osób, które si(cid:218) zastanawiaj(cid:200), czy ich egzystencja mo(cid:285)e w ogóle ulec zmianie. Mog(cid:200) u(cid:285)y(cid:202) twojego przyk(cid:239)adu i powiedzie(cid:202) sobie: „Có(cid:285), skoro go(cid:258)(cid:202), który by(cid:239) bezdomnym i zmaga(cid:239) si(cid:218) z (cid:285)yciem, zdo(cid:239)a(cid:239) sta(cid:202) si(cid:218) autorem bestsellerów, a tak(cid:285)e boha- terem programów telewizyjnych i filmów, nie istnieje chyba nic, co by(cid:239)oby naprawd(cid:218) niemo(cid:285)liwe!”. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Masz ca(cid:239)kowit(cid:200) racj(cid:218). (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Zdaje si(cid:218), (cid:285)e w tamtym okresie swojego (cid:285)ycia nie dysponowa(cid:239)e(cid:258) (cid:285)adn(cid:200) odziedziczon(cid:200) czy wrodzon(cid:200) przewag(cid:200) nad innymi lud(cid:283)mi. 26 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Stary, nie sposób mówi(cid:202) o posiadaniu przeze mnie wrodzonej przewagi nad kimkolwiek. To zabawne, gdy zaczynam rozmy(cid:258)la(cid:202) na ten temat, znajduj(cid:200)c si(cid:218) w swojej posiad(cid:239)o(cid:258)ci. Mam tam wszystkie swoje samochody, jacuzzi, si(cid:239)owni(cid:218), a nawet wybieg dla kotów gwarantuj(cid:200)cy wszelkie wygody na- szym pupilom. Mówi(cid:218) tu o nowiutkiej nieruchomo(cid:258)ci zbudowanej na dzia(cid:239)ce o powierzchni 366 akrów. Z drugiej strony, wci(cid:200)(cid:285) pami(cid:218)tam, jak spa(cid:239)em na schodach prowadz(cid:200)- cych do jakiego(cid:258) biura, gdy(cid:285) warowa(cid:239)em tam, licz(cid:200)c na otrzymanie czeku, dzi(cid:218)ki któremu móg(cid:239)bym sobie kupi(cid:202) co(cid:258) do jedzenia. Zdecydowanie zdarzaj(cid:200) si(cid:218) momenty, gdy zatrzymuj(cid:218) si(cid:218) i ogarnia mnie refleksja: jak dalek(cid:200) drog(cid:218) pokona(cid:239)em od bycia bezdomnym i spa- nia na schodach a(cid:285) do miejsca, w którym znajduj(cid:218) si(cid:218) obecnie, gdy ludzie chc(cid:200) s(cid:239)ucha(cid:202) tego, co mam im do powiedzenia za po(cid:258)rednictwem nagra(cid:241) audio? Mog(cid:218) zdradzi(cid:202), (cid:285)e wielk(cid:200) tajemnic(cid:200) — o ile co(cid:258) takiego w ogóle istnieje — s(cid:200) w tym przypadku moje nieustanne starania dotycz(cid:200)ce roz- woju mojej osoby. Przez ca(cid:239)y czas pracuj(cid:218) nad swoimi przekonaniami i walcz(cid:218) z barierami istniej(cid:200)cymi w mojej g(cid:239)owie. Staram si(cid:218) kwestiono- wa(cid:202) wszystko — nawet (cid:258)mier(cid:202). Debbie Ford napisa(cid:239)a ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) zatytu(cid:239)owan(cid:200) Why Good People Do Bad Things: How to Stop Being Your Own Worst Enemy — poch(cid:239)on(cid:200)(cid:239)em j(cid:200) w ci(cid:200)gu jednego dnia. Dlaczego tak si(cid:218) rzuci(cid:239)em na ten tekst? Nie chodzi tu wcale o to, (cid:285)e nie mia(cid:239)em kompletnie nic do roboty — chcia(cid:239)em jed- nak sprawdzi(cid:202), czy nie sabotuj(cid:218) jako(cid:258) w(cid:239)asnych dzia(cid:239)a(cid:241). Pragn(cid:200)(cid:239)em wie- dzie(cid:202), czy w jaki(cid:258) sposób nie pope(cid:239)niam wci(cid:200)(cid:285) b(cid:239)(cid:218)dów stoj(cid:200)cych na mojej drodze do sukcesu. Wspomnia(cid:239)em ju(cid:285) o innej ksi(cid:200)(cid:285)ce, z jak(cid:200) mia(cid:239)em do czynienia, Conscious Finance — pozwala ona dotrze(cid:202) do ukrytych przekona(cid:241), jakie wyznajemy 27 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci na temat pieni(cid:218)dzy, dzi(cid:218)ki czemu ka(cid:285)dy mo(cid:285)e zmieni(cid:202) swoje podej(cid:258)cie do spraw finansowych. Dlaczego si(cid:218)gn(cid:200)(cid:239)em po ten tytu(cid:239)? Dlatego, (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie takie post(cid:218)powanie doprowadzi(cid:239)o mnie do punktu, w którym si(cid:218) znajduj(cid:218). Nieustannie podwa(cid:285)aj(cid:200)c w(cid:239)asne przekonania, za(cid:239)o(cid:285)enia i wiedz(cid:218), jestem w stanie si(cid:218)ga(cid:202) coraz dalej i dalej. Mam przed sob(cid:200) powa(cid:285)ne cele. Jaki(cid:258) czas temu umówi(cid:239)em si(cid:218) nawet z kobiet(cid:200) zajmuj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) feng shui, prosz(cid:200)c j(cid:200), by przyjrza(cid:239)a si(cid:218) aran(cid:285)acji mojego biura. Cho(cid:202) nie wiem jeszcze, co s(cid:200)dzi(cid:202) o przemeblowaniu przestrzeni, w której pracuj(cid:218), ten proces pomóg(cid:239) mi sformu(cid:239)owa(cid:202) mój nowy zamiar: chc(cid:218) zacz(cid:200)(cid:202) osi(cid:200)ga(cid:202) co miesi(cid:200)c 25 mi- lionów dolarów pasywnego przychodu. W jaki sposób bezdomny go(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)e doj(cid:258)(cid:202) do punktu, w którym bie- rze pod uwag(cid:218) pasywne przychody kszta(cid:239)tuj(cid:200)ce si(cid:218) na poziomie 25 milio- nów dolarów miesi(cid:218)cznie? To efekt wspomnianej przeze mnie pracy wewn(cid:218)trznej i nieustannych zmian. Warto równie(cid:285) wspomnie(cid:202) o tym, (cid:285)e nie mam poj(cid:218)cia, w jaki sposób mia(cid:239)bym osi(cid:200)ga(cid:202) takie przychody — gdy jednak postawi(cid:218) przed sob(cid:200) taki cel, to koncepcje, mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, ksi(cid:200)(cid:285)ki, artyku(cid:239)y oraz programy telewizyjne same zaczn(cid:200) si(cid:218) pojawia(cid:202) na mojej drodze. To wszystko zdaje si(cid:218) odpo- wiada(cid:202) na moje zamierzenie — to (cid:258)rodki, dzi(cid:218)ki którym b(cid:218)d(cid:218) móg(cid:239) zre- alizowa(cid:202) swój plan. Wszystko zaczyna si(cid:218) od powiedzenia sobie: „W porz(cid:200)dku, zaczynam wierzy(cid:202) w to, (cid:285)e musz(cid:218) podnie(cid:258)(cid:202) mój poziom zas(cid:239)ugiwania. Zgadza si(cid:218), mia(cid:239)em konkretne przekonania dotycz(cid:200)ce pieni(cid:218)dzy. To prawda, darzy- (cid:239)em nienawi(cid:258)ci(cid:200) swojego pracodawc(cid:218), swoj(cid:200) prac(cid:218) oraz wszystko, co si(cid:218) z ni(cid:200) wi(cid:200)za(cid:239)o. Mo(cid:285)e móg(cid:239)bym jednak postawi(cid:202) przed sob(cid:200) jaki(cid:258) cel, cho- cia(cid:285)by otwarcie restauracji, rozpocz(cid:218)cie kariery artysty, napisanie ksi(cid:200)(cid:285)ki, za(cid:239)o(cid:285)enie w(cid:239)asnej firmy czy te(cid:285) sklepu internetowego”. To, jak b(cid:218)d(cid:200) wygl(cid:200)da(cid:202) szczegó(cid:239)y takiej deklaracji, nie ma tak naprawd(cid:218) znaczenia. Niejeden cz(cid:239)owiek mówi: „Ale ja nie wiem, jak tego wszystkiego doko- na(cid:202)”. Có(cid:285), nikt z nas tego nie wie, gdy w naszych g(cid:239)owach po raz pierw- 28 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) szy pojawia si(cid:218) zamiar. Trzeba mie(cid:202) ogólne poj(cid:218)cie dotycz(cid:200)ce takiej idei, i to od niego wszystko si(cid:218) zaczyna. Twój zamiar nabiera konkretnych kszta(cid:239)tów, a ty inicjujesz wewn(cid:218)trzn(cid:200) prac(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) usuwania ograni- czaj(cid:200)cych ci(cid:218) przekona(cid:241), a nast(cid:218)pnie nie ustajesz w podejmowaniu dzia(cid:239)a(cid:241). Dok(cid:239)adnie w taki sposób dotar(cid:239)em do punktu, w którym teraz si(cid:218) znaj- duj(cid:218), i to w(cid:239)a(cid:258)nie takie post(cid:218)powanie pozwala mi posuwa(cid:202) si(cid:218) naprzód. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Wyobra(cid:285)am sobie, (cid:285)e ludzie mog(cid:200) rozmaicie reagowa(cid:202) na ustalony przez ciebie cel w postaci uzyskiwania pasywnego przychodu na poziomie 25 milionów dolarów miesi(cid:218)cznie. Chcia(cid:239)bym ich zapyta(cid:202): „Jak si(cid:218) czu(cid:239)e(cid:258), czytaj(cid:200)c te s(cid:239)owa? Co przysz(cid:239)o ci wtedy do g(cid:239)owy?”, poniewa(cid:285) takie odpo- wiedzi mog(cid:200) prowadzi(cid:202) do bardzo ciekawych wniosków. Zapisanie gdzie(cid:258) reakcji dotycz(cid:200)cej wyg(cid:239)oszonych tutaj przez ciebie stwierdze(cid:241) mo(cid:285)e pomóc ludziom w odkryciu ich przekona(cid:241) dotycz(cid:200)cych pieni(cid:218)dzy — w ten sposób ka(cid:285)dy mo(cid:285)e zobaczy(cid:202), co uwa(cid:285)a za osi(cid:200)galne. Je(cid:258)li kto(cid:258) zareaguje wyj(cid:200)tkowo negatywnie, na przyk(cid:239)ad pomy(cid:258)li sobie: „No dobrze, fajnie, (cid:285)e mówi co(cid:258) takiego, ale co ze mn(cid:200)?”, s(cid:200) to spostrze- (cid:285)enia, które mog(cid:200) mu pomóc skupi(cid:202) si(cid:218) na tym, co stanowi w jego przy- padku problem. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Masz ca(cid:239)kowit(cid:200) racj(cid:218). Kiedy(cid:258) wyg(cid:239)osi(cid:239)em wyk(cid:239)ad dla grupy niezwykle uduchowionych ludzi, a w trakcie tej przemowy opowiedzia(cid:239)em im o swoich samochodach. Powiedzia(cid:239)em im, (cid:285)e mam panoza kosztuj(cid:200)cego 130 tysi(cid:218)cy dolarów, jestem te(cid:285) posiadaczem innego pojazdu tej samej marki — rzadkiego, kolekcjonerskiego egzemplarza, który nale(cid:285)a(cid:239) kiedy(cid:258) do Stevena Tylera z Aerosmith. W moim gara(cid:285)u stoi równie(cid:285) BMW 645 CI warte 90 tysi(cid:218)cy dolarów oraz nieprodukowane ju(cid:285) BMW Z3. Oprócz tego kupi(cid:239)em tak(cid:285)e samochód swojej partnerce, Nerissie, a wi(cid:218)c i ona ma swoje cztery kó(cid:239)ka. 29 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci Posiadam pi(cid:218)(cid:202) samochodów, cho(cid:202) pracuj(cid:218) w domu. Tak naprawd(cid:218) nigdzie nimi nie je(cid:285)d(cid:285)(cid:218) — je(cid:258)li gdzie(cid:258) si(cid:218) wybieram, wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi przy- je(cid:285)d(cid:285)a po mnie i zabiera mnie na kolacj(cid:218). Gdy opowiada(cid:239)em o tym, widzia(cid:239)em, jak twarze moich s(cid:239)uchaczy zaczynaj(cid:200) nabiera(cid:202) kolorów. Jeden z obecnych tam m(cid:218)(cid:285)czyzn uniós(cid:239) grzecznie d(cid:239)o(cid:241), po czym zapyta(cid:239): „Na jakiej podstawie zak(cid:239)adasz, (cid:285)e fakt posiadania wszystkich tych samochodów wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z duchowo(cid:258)ci(cid:200)?”. Odpowiedzia(cid:239)em innym pytaniem: „Na jakiej podstawie zak(cid:239)adasz, (cid:285)e posiadanie wszystkich tych samochodów nie jest zwi(cid:200)zane z duchowo(cid:258)ci(cid:200)? Sk(cid:200)d mo(cid:285)esz mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e moje pragnienie posiadania tych pojazdów nie pochodzi bezpo(cid:258)rednio od Boskiej Mocy? Sk(cid:200)d mo(cid:285)esz to wiedzie(cid:202)?”. Gdyby mój rozmówca podj(cid:200)(cid:239) prób(cid:218) odpowiedzi na to pytanie, poka- za(cid:239)by tylko, (cid:285)e jest w sobie zadufany. Poruszam t(cid:218) kwesti(cid:218) przede wszystkim po to, by sprawdzi(cid:202), czy wywo(cid:239)am u kogo(cid:258) reakcj(cid:218) w stylu: „O rany, ten go(cid:258)(cid:202) ma tyle samo- chodów?!”. Je(cid:285)eli komu(cid:258) faktycznie przychodzi do g(cid:239)owy takie stwier- dzenie, dysponuj(cid:218) ju(cid:285) gotow(cid:200) ripost(cid:200). Zastanawia(cid:239)em si(cid:218) nad kupnem Mercedesa SLR McLarena w wersji roadster, chocia(cid:285) jest to pojazd kosz- tuj(cid:200)cy pó(cid:239) miliona dolarów, a ja dysponuj(cid:218) ju(cid:285) spor(cid:200) kolekcj(cid:200) automo- bili i nie mam gdzie trzyma(cid:202) wszystkich tych maszyn, którymi i tak nie je(cid:285)d(cid:285)(cid:218). Opowiadam o tym ludziom, poniewa(cid:285) chc(cid:218) sprawdzi(cid:202), czy wywo(cid:239)am u nich w ten sposób irytacj(cid:218). Je(cid:258)li mi si(cid:218) to uda, jest to wyra(cid:283)na oznaka, (cid:285)e dana osoba posiada przekonania, których mo(cid:285)na si(cid:218) pozby(cid:202). Je(cid:285)eli uwa(cid:285)asz, (cid:285)e obecno(cid:258)(cid:202) tych samochodów w moim gara(cid:285)u jest przejawem mojej chciwo(cid:258)ci, wyznajesz przypuszczalnie prze(cid:258)wiadczenie w stylu: „Bogaci ludzie cechuj(cid:200) si(cid:218) wyj(cid:200)tkow(cid:200) chciwo(cid:258)ci(cid:200)”. Zapewniam, (cid:285)e nie jest to prawda. Wielokrotnie opowiada(cid:239)em ju(cid:285) histori(cid:218) ma(cid:239)ego ch(cid:239)opca, o którym us(cid:239)y- sza(cid:239)em i którego jeszcze nie spotka(cid:239)em, a który w wieku sze(cid:258)ciu tygo- dni mia(cid:239) udar. Wraz z Kevinem Hoganem i kilkoma innymi osobami 30 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) przekazali(cid:258)my jego matce konkretn(cid:200) sum(cid:218) pieni(cid:218)dzy. Kilka lat pó(cid:283)niej dowiedzia(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e wci(cid:200)(cid:285) maj(cid:200) oni problemy, wi(cid:218)c przes(cid:239)a(cid:239)em tej rodzi- nie 15 tysi(cid:218)cy dolarów. To najwi(cid:218)ksza kwota, jak(cid:200) kiedykolwiek prze- kaza(cid:239)em komu(cid:258), kogo nie znam. Nigdy nie spotka(cid:239)em tych ludzi, nie odliczy(cid:239)em równie(cid:285) tej darowizny od podatku. Jednym z najistotniejszych powodów, dla których warto sta(cid:202) si(cid:218) osob(cid:200) zamo(cid:285)n(cid:200) i zabezpieczon(cid:200) pod wzgl(cid:218)dem ekonomicznym, jest posiadanie wystarczaj(cid:200)cych zasobów finansowych, by móc pomaga(cid:202) otaczaj(cid:200)cym ci(cid:218) ludziom. Staram si(cid:218) podsuwa(cid:202) innym przekonania, które mog(cid:200) oni przyswoi(cid:202) jako co(cid:258) nowego, próbuj(cid:218) równie(cid:285) naciska(cid:202) odpowiednie guzki, by na wierzch wysz(cid:239)y koncepcje, które ograniczaj(cid:200) ludzi — dzi(cid:218)ki temu b(cid:218)d(cid:200) oni mogli sami je dostrzec, a potem po prostu z nich zrezygnowa(cid:202). (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Mówi(cid:239)e(cid:258) wcze(cid:258)niej o poziomie zas(cid:239)ugiwania, czyli o zagadnieniu, które poruszy(cid:239)e(cid:258) w swojej ksi(cid:200)(cid:285)ce zatytu(cid:239)owanej Klucz do sekretu. Przyci(cid:200)gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. Gdy opowiada(cid:239)e(cid:258) histori(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) swoich samochodów, pomy(cid:258)la- (cid:239)em sobie: co kto(cid:258) móg(cid:239)by mie(cid:202) przeciwko temu? W porz(cid:200)dku, nikt nie potrzebuje samochodu sportowego, chyba (cid:285)e posiadanie takiego pojazdu w jaki(cid:258) sposób wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z wykonywanym przez dan(cid:200) osob(cid:218) zawodem. Nikt nie potrzebuje te(cid:285) trzech ani tym bar- dziej czterech maszyn w gara(cid:285)u, ale to w(cid:239)a(cid:258)nie na tym polega ca(cid:239)a kwe- stia, prawda? W ten sposób mo(cid:285)esz po prostu powiedzie(cid:202): „W porz(cid:200)dku, to nie jest zwi(cid:200)zane z moimi potrzebami, co jednak, je(cid:258)li pragn(cid:218) czego(cid:258) takiego?”. Przypu(cid:258)(cid:202)my, (cid:285)e kto(cid:258) uwa(cid:285)a, i(cid:285) ch(cid:218)(cid:202) posiadania tego, na co w rzeczy- wisto(cid:258)ci ma ochot(cid:218), jest czym(cid:258) niew(cid:239)a(cid:258)ciwym — czy twoim zdaniem jest to istotna sprawa, któr(cid:200) warto by(cid:239)oby si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202)? 31 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Zdecydowanie tak. Pozostawanie w zgodzie ze swoimi pragnieniami jest bardzo istotne, gdy(cid:285) nie wiemy tak naprawd(cid:218), sk(cid:200)d one pochodz(cid:200). Ja przyjmuj(cid:218) na przy- k(cid:239)ad, (cid:285)e s(cid:200) one rezultatem dzia(cid:239)ania Boskiej Mocy. Takie pragnienia poja- wiaj(cid:200) si(cid:218) na (cid:258)wiecie za naszym po(cid:258)rednictwem i s(cid:200) przejawem naszej mocy i osobowo(cid:258)ci. Nie widz(cid:218) w nich niczego z(cid:239)ego. W swojej ksi(cid:200)(cid:285)ce zatytu(cid:239)owanej Moc przyci(cid:200)gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) omówi(cid:239)em koncepcj(cid:218) posiadania pragnie(cid:241), a tak(cid:285)e ch(cid:218)ci wp(cid:239)ywania na dwie czy trzy inne osoby. Je(cid:285)eli robisz co(cid:258) takiego, nie wynika to z chciwo(cid:258)ci, ale z ch(cid:218)ci wniesienia cze- go(cid:258) do (cid:258)wiata. Gdy na przyk(cid:239)ad dotar(cid:239)a do mnie moja Francine, czyli samochód marki Panoz Esperante GTLM z 2005 roku, opowiedzia(cid:239)em o tym ca(cid:239)emu (cid:258)wiatu. Stworzy(cid:239)em nawet stron(cid:218) internetow(cid:200) na ten temat — mo(cid:285)na j(cid:200) znale(cid:283)(cid:202) pod adresem mrfire.com/francine/. Dlaczego tak post(cid:200)pi(cid:239)em? Cz(cid:218)(cid:258)ciowo wynika(cid:239)o to z ch(cid:218)ci podzielenia si(cid:218) z lud(cid:283)mi informacj(cid:200) na temat moich dzia(cid:239)a(cid:241), ale najistotniejszym czynnikiem by(cid:239)a wola zainspi- rowania wszystkich wko(cid:239)o. To wa(cid:285)niejszy cel ni(cid:285) pragnienie zdobycia czego(cid:258) dla siebie. Uwa(cid:285)am, (cid:285)e ch(cid:218)(cid:202) osi(cid:200)gni(cid:218)cia jakiego(cid:258) celu i akceptacja takich pragnie(cid:241) jest wyj(cid:200)tkowo zdrowa — to cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) procesu rozwoju. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Samochody to zabawki. Pami(cid:218)tam, jak w jednej z ksi(cid:200)(cid:285)ek Roberta Kiy- osakiego przeczyta(cid:239)em, (cid:285)e pieni(cid:200)dze przeznaczone na inwestycje lub (cid:258)rodki, które móg(cid:239)by zainwestowa(cid:202), wydawa(cid:239) on na rozmaite gad(cid:285)ety i rzeczy, które nie s(cid:200) niezb(cid:218)dne: wystawne kolacje, drogie samochody, najnowsze urz(cid:200)dzenia elektroniczne czy telewizory o imponuj(cid:200)cych rozmiarach. 32 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) To utkwi(cid:239)o mi w pami(cid:218)ci, poniewa(cid:285) by(cid:239)em wtedy (cid:258)wie(cid:285)o upieczo- nym ojcem. Moja rodzina w(cid:239)a(cid:258)nie si(cid:218) powi(cid:218)kszy(cid:239)a, a ja my(cid:258)la(cid:239)em sobie: w porz(cid:200)dku, rozumiem, o co mu chodzi; jasne, mogliby(cid:258)my kupi(cid:202) sobie mercedesa, ale w tym momencie by(cid:239)by to z naszego punktu widzenia gad(cid:285)et. W ten sposób mo(cid:285)esz dotrze(cid:202) do punktu, w którym pokazujesz dowolnie wybrany przedmiot i mówisz: „No có(cid:285), to co(cid:258), co chcia(cid:239)bym posiada(cid:202). Z drugiej strony, to tylko b(cid:239)ahostka — mo(cid:285)e pragnienie posia- dania wszystkich tych dóbr materialnych nie ma wielkiego zwi(cid:200)zku z duchowo(cid:258)ci(cid:200)?”, i nie ma tu znaczenia, czy chodzi o samochód, zegarek czy te(cid:285) wyjazd urlopowy. Je(cid:285)eli wykroczymy poza sfer(cid:218) zwi(cid:200)zan(cid:200) z samochodami, mówimy tu o zaakceptowaniu faktu kupowania rzeczy, bycia konsumentem i cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) ekonomii, a tak(cid:285)e o podejmowaniu tych dzia(cid:239)a(cid:241), poniewa(cid:285) s(cid:200) one dla ciebie inspiruj(cid:200)ce lub po prostu chcesz co(cid:258) takiego zrobi(cid:202). (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Uzasadnieniem takiego post(cid:218)powania mo(cid:285)e by(cid:202) równie(cid:285) rozwój osobisty. Chodzi tu o wolno(cid:258)(cid:202) finansow(cid:200), o zapewnienie sobie odpowiedniej sytuacji materialnej. Ca(cid:239)a ta koncepcja opiera si(cid:218) na tym, (cid:285)e je(cid:285)eli czego(cid:258) pragniesz — mo(cid:285)e to by(cid:202) dom, wakacje, nieruchomo(cid:258)(cid:202), firma, samochód, ubranie — a taki obiekt dynda ci przed nosem, przybieraj(cid:200)c posta(cid:202) celu, pomo(cid:285)e Ci on osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wolno(cid:258)(cid:202) finansow(cid:200). Moim ulubionym przyk(cid:239)adem zwi(cid:200)zanym z t(cid:200) materi(cid:200) jest sytuacja, w której zapragn(cid:200)(cid:239)em kupi(cid:202) auto marki BMW Z3 — dzia(cid:239)o si(cid:218) to w cza- sach, gdy je(cid:283)dzi(cid:239)em samochodami marki Saturn. Uwielbia(cid:239)em pojazdy tej firmy. Wci(cid:200)(cid:285) uwa(cid:285)am, (cid:285)e s(cid:200) to jedne z najlepszych maszyn na (cid:258)wiecie. Pewnego dnia zobaczy(cid:239)em jednak Z3 w wersji roadster i po prostu zako- cha(cid:239)em si(cid:218) w tym samochodzie. Zapragn(cid:200)(cid:239)em kupi(cid:202) sobie taki pojazd i w ten sposób zrodzi(cid:239)o si(cid:218) zamierzenie, by jako(cid:258) zebra(cid:202) fundusze, dzi(cid:218)ki którym móg(cid:239)bym si(cid:218) sta(cid:202) posiadaczem takiego BMW. 33 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci To pragnienie sprawi(cid:239)o, (cid:285)e stworzy(cid:239)em pierwszy na (cid:258)wiecie kurs odby- waj(cid:200)cy si(cid:218) za po(cid:258)rednictwem internetu. W obecnej chwili jest to bardzo popularna metoda zdobywania wiedzy — istniej(cid:200) zaj(cid:218)cia, w których przypadku wszystko odbywa si(cid:218) za pomoc(cid:200) poczty elektronicznej i jest to jedyny sposób, w jaki mo(cid:285)na wzi(cid:200)(cid:202) udzia(cid:239) w takim programie eduka- cyjnym. Ja stworzy(cid:239)em jednak co(cid:258) takiego dzi(cid:218)ki posiadaniu okre(cid:258)lonego celu — by(cid:239) nim w(cid:239)a(cid:258)nie samochód. To oznacza, (cid:285)e cele mog(cid:200) by(cid:202) czym(cid:258), co zdo(cid:239)asz wykorzysta(cid:202) do zwi(cid:218)k- szania swojej wolno(cid:258)ci finansowej. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Zgadzam si(cid:218) z twoim pogl(cid:200)dem, (cid:285)e je(cid:258)li wyrazisz swój cel w formie kwoty, nie b(cid:218)dzie to stanowi(cid:239)o tak silnego bod(cid:283)ca, jak skupienie si(cid:218) na emocjach zwi(cid:200)zanych z tym, co te pieni(cid:200)dze ci zapewni(cid:200). (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Pieni(cid:200)dze jako takie nigdy nie s(cid:200) dla mnie czynnikiem motywuj(cid:200)cym. Móg(cid:239)bym powiedzie(cid:202): „Dobrze, zarobi(cid:218) dwa miliony dolarów”, b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) powzi(cid:200)(cid:202) zamierzenie w rodzaju wspomnianych wcze(cid:258)niej w tej roz- mowie 25 milionów miesi(cid:218)cznie. To jednak nie zapewnia mi takiej moty- wacji jak my(cid:258)l o tym, na co móg(cid:239)bym wyda(cid:202) te (cid:258)rodki, ile dobra móg(cid:239)- bym dokona(cid:202) na (cid:258)wiecie, jakie organizacje móg(cid:239)bym wspomóc i jakie fundacje zdo(cid:239)a(cid:239)bym utworzy(cid:202). Tak naprawd(cid:218) chcia(cid:239)bym rozwi(cid:200)za(cid:202) problem bezdomno(cid:258)ci. Nie wiem jeszcze, jak tego dokona(cid:202), ale jednym z moich celów i moich zamierze(cid:241) jest stworzenie funduszu zapewniaj(cid:200)cego pomoc w tej kwestii b(cid:200)d(cid:283) przy- (cid:239)(cid:200)czenie si(cid:218) do grupy, która zajmuje si(cid:218) ju(cid:285) czym(cid:258) takim. Wspominam tu zatem o zamierzeniu zwi(cid:200)zanym z 25 milionami dolarów, ale wi(cid:218)ksz(cid:200) moc ma dla mnie: „Kurcz(cid:218), gdybym bardzo tego chcia(cid:239), naprawd(cid:218) zdo(cid:239)a(cid:239)bym kupi(cid:202) sobie tego mclarena; je(cid:258)li nasz(cid:239)aby mnie taka ch(cid:218)(cid:202), móg(cid:239)bym sta(cid:202) si(cid:218) posiadaczem zamku zbudowanego na 34 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) dzia(cid:239)ce o powierzchni 366 akrów; by(cid:239)bym równie(cid:285) w stanie pomaga(cid:202) rodzinom takim jak ta z ma(cid:239)ym ch(cid:239)opcem po udarze”. (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) posiadania takich pragnie(cid:241) mo(cid:285)e ci pomóc w odniesie- niu sukcesu w(cid:239)asnymi si(cid:239)ami i u(cid:239)atwi(cid:202) ci wydobycie si(cid:218) z bagna, w któ- rym tkwisz. (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Wydawanie pieni(cid:218)dzy ma potem wyra(cid:283)ny wp(cid:239)yw na gospodark(cid:218). Gdy post(cid:218)pujesz w taki sposób, przyczyniasz si(cid:218) do przyspieszenia obiegu (cid:258)rodków finansowych. Powiedzmy, (cid:285)e kupujesz samochód. Osoba, od której go naby(cid:239)e(cid:258), staje si(cid:218) automatycznie posiadaczem poka(cid:283)nej sumki — mo(cid:285)e przeznaczy(cid:202) te (cid:258)rodki na nakarmienie swojej rodziny, kupno akcji, obstawienie wyniku wy(cid:258)cigów konnych lub te(cid:285) cokolwiek innego. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Dok(cid:239)adnie! (cid:38)(cid:85)(cid:68)(cid:76)(cid:74)(cid:29) Te (cid:258)rodki p(cid:239)yn(cid:200) w gospodarczym krwiobiegu i sprawiaj(cid:200), (cid:285)e wszystko si(cid:218) zmienia. Dochodzi do tego, poniewa(cid:285) wyda(cid:239)e(cid:258) pieni(cid:200)dze znajduj(cid:200)ce si(cid:218) wcze(cid:258)niej w twoim posiadaniu. (cid:45)(cid:82)(cid:72)(cid:29) Zgadza si(cid:218) — pieni(cid:200)dze musz(cid:200) kr(cid:200)(cid:285)y(cid:202). Gdy je wydajesz, wspierasz gospo- dark(cid:218), a w rezultacie wszystkich ludzi znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w twoim otoczeniu. Czasem mo(cid:285)esz kierowa(cid:202) swoimi (cid:258)rodkami, wydaj(cid:200)c je tak, by trafi(cid:239)y w konkretne miejsce — najcz(cid:218)(cid:258)ciej nie jest to jednak mo(cid:285)liwe i wspierasz system, który funkcjonuje w dosy(cid:202) tajemniczy sposób. Nie zobaczysz, dok(cid:200)d konkretnie w(cid:218)druj(cid:200) twoje (cid:258)rodki finansowe, a jednak kupuj(cid:200)c produkty i us(cid:239)ugi, wydaj(cid:200)c pieni(cid:200)dze oraz zarabiaj(cid:200)c je, podtrzymujesz funkcjonowanie ca(cid:239)ego tego uk(cid:239)adu. 35 Kup książkęPoleć książkę T.A.K.! – Twój Algorytm Korzy(cid:258)ci Jak ju(cid:285) wspomina(cid:239)em, chcia(cid:239)bym, by ludzie pracowali nad swoim nastawieniem i zmieniali kwestie wewn(cid:218)trzne — je(cid:285)eli jednak chodzi o kwestie zewn(cid:218)trzne, mog(cid:218) tu przedstawi(cid:202) wspomniany wcze(cid:258)niej pi(cid:218)cio- stopniowy program pozwalaj(cid:200)cy zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze za po(cid:258)rednictwem internetu. Tak naprawd(cid:218) nauczy(cid:239)em si(cid:218) tego od kogo(cid:258) innego, ale zaadaptowa- (cid:239)em ten system i wiem, (cid:285)e sprawdza si(cid:218) on w praktyce. Pierwszym krokiem jest wybór jakiego(cid:258) zagadnienia, o którym co(cid:258) ju(cid:285) wiesz lub które wzbudza twoj(cid:200) ciekawo(cid:258)(cid:202) i ch(cid:218)tnie dowiedzia(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) o nim czego(cid:258) wi(cid:218)cej. Je(cid:258)li jest to temat, który b(cid:218)dzie interesuj(cid:200)cy równie(cid:285) dla innych ludzi, b(cid:218)dzie to jego dodatkow(cid:200) zalet(cid:200). To naprawd(cid:218) mo(cid:285)e by(cid:202) dowolna rzecz, jaka tylko przyjdzie ci do g(cid:239)owy. Si(cid:218)gnijmy tutaj po przyk(cid:239)ad gry na gitarze. Wczoraj po raz pierwszy od d(cid:239)u(cid:285)szego czasu si(cid:218)gn(cid:200)(cid:239)em po swój instrument i zacz(cid:200)(cid:239)em rozmy(cid:258)la(cid:202) o tym, jak bardzo go uwielbiam i z jak(cid:200) ch(cid:218)ci(cid:200) nauczy(cid:239)bym si(cid:218) lepiej na nim gra(cid:202). Nie jestem wirtuozem gitary, ale poniewa(cid:285) ten temat wzbudza moje zainteresowanie, móg(cid:239)bym potraktowa(cid:202) go jako zagadnienie, na którym chc(cid:218) si(cid:218) skupi(cid:202). Drugim etapem dzia(cid:239)ania jest nawi(cid:200)zanie kontaktu z dziesi(cid:218)cioma osobami, które s(cid:200) naprawd(cid:218) dobre w wybranym przez ciebie temacie. Je(cid:258)li chodzi o podany przeze mnie przyk(cid:239)ad, uda(cid:239)bym si(cid:218) do dziesi(cid:218)ciu gitarzystów. Nie musieliby to by(cid:202) muzycy znani na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie — nie chodzi o to, (cid:285)e koniecznie musia(cid:239)bym si(cid:218) spotka(cid:202) z Erikiem Claptonem. Wystarczy, (cid:285)e uda(cid:239)bym si(cid:218) do osób, które ju(cid:285) znam, jak chocia(cid:285)by do mojego przyjaciela Pata O’Bryana. Móg(cid:239)bym si(cid:218) z nim spotka(cid:202), a potem za jego po(cid:258)rednictwem znale(cid:283)(cid:202) kilka osób, które graj(cid:200) na gitarze i uwiel- biaj(cid:200) ten instrument. Rozmawiaj(cid:200)c z nimi, zadawa(cid:239)bym im pytania w rodzaju: Jak przed- stawiaj(cid:200) si(cid:218) tajemnice gry na gitarze? Jakie s(cid:200) sekrety zdobywania bieg(cid:239)o- (cid:258)ci technicznej w pos(cid:239)ugiwaniu si(cid:218) tym instrumentem? Jakich konkretnie chwytów potrzebuj(cid:218) si(cid:218) nauczy(cid:202)? W jaki sposób u(cid:285)ywa(cid:202) palców, by uzy- 36 Kup książkęPoleć książkę Joe Vitale: podawaj wszystko w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) ska(cid:202) takie, a nie inne akordy?. By(cid:202) mo(cid:285)e dobrym pomys(cid:239)em by(cid:239)oby nagrywanie tych rozmów, dzi(cid:218)ki czemu dysponowa(cid:239)bym potem dziesi(cid:218)- cioma wywiadami z dziesi(cid:218)cioma ró(cid:285)nymi muzykami. Trzeci krok to zebranie nagra(cid:241) z tych rozmów, spisanie ich w formie tekstowej, a nast(cid:218)pnie umieszczenie wszystkich tych materia(cid:239)ów w inter- necie w formie produktu, który ludzie mog(cid:200) kupowa(cid:202) i pobiera(cid:202). Chc(cid:200)c zarejestrowa(cid:202) nazw(cid:218) domeny, skorzysta(cid:239)bym z us(cid:239)ug firmy w rodzaju GoDaddy.com. Gdybym nie mia(cid:239) poj(cid:218)cia, jak za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) stron(cid:218) internetow(cid:200), zrobi(cid:239)bym u(cid:285)ytek z platform takich jak www.eLance.com czy www.fiverr.com i zamie(cid:258)ci(cid:239) tam og(cid:239)oszenie: „Szukam kogo(cid:258), kto stworzy dla mnie stron(cid:218) internetow(cid:200)”. Niewykluczone, (cid:285)e w Indiach znalaz(cid:239)by si(cid:218) kto(cid:258), kto podj(cid:200)(cid:239)by si(cid:218) tego zadania za 50 dolarów. Na tym etapie musia(cid:239)bym co prawda zainwestowa(cid:202) w ca(cid:239)e przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cie 100 dolarów, ale mia(cid:239)bym dzia(cid:239)aj(cid:200)c(cid:200) stron(cid:218) internetow(cid:200). Czwarta faza dzia(cid:239)ania to umieszczenie moich materia(cid:239)ów na stronie www.ClickBank.com. Wspomniany portal to wspania(cid:239)e miejsce pozwala- j(cid:200)ce kupowa(cid:202) i sprzedawa(cid:202) materia(cid:239)y udost(cid:218)pniane w formie plików do pobrania — sprawdza si(cid:218) on szczególnie dobrze, gdy dopiero zaczynasz swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202). To oczywiste, (cid:285)e klienci powinni mie(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) pobie- rania wspomnianych wcze(cid:258)niej plików audio z wywiadami oraz zapisów tekstowych tych rozmów, wi(cid:218)c na pocz(cid:200)tek umie(cid:258)ci(cid:239)bym je w(cid:239)a(cid:258)nie na stronie ClickBank. Ostatnim etapem opisywanego przeze mnie programu jest zapocz(cid:200)t- kowanie procesu dzielenia si(cid:218) z lud(cid:283)mi informacjami na temat mojej strony internetowej i oferowanego przeze mnie produktu. Komu nale(cid:285)a(cid:239)oby o tym powiedzie(cid:202)? Wszystkim, którzy tak samo jak ja chc(cid:200) nauczy(cid:202) si(cid:218) gra(cid:202) na gitarze. Móg(cid:239)bym wykorzysta(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wyszukiwarki Google, rozgl(cid:200)d
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: