Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 003698 20994896 na godz. na dobę w sumie
Tabele i wykresy przestawne od A do Z - dynamiczna analiza dużych zbiorów danych - ebook/pdf
Tabele i wykresy przestawne od A do Z - dynamiczna analiza dużych zbiorów danych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4510-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja wprowadza w podstawy przygotowywania tabel przestawnych, a także porusza bardzo ważny temat jakości danych. Autor objaśnia podstawowe zasady, do których warto się stosować w trakcie opracowywania danych źródłowych do raportu. Ponieważ najlepiej uczyć się na praktycznych przykładach, książka zawiera również instrukcje, jak utworzyć tabelę przestawną do oceny kosztów w podziale na poszczególne MPK, przeanalizować dane sprzedażowe czy skonsolidować dane z wielu arkuszy. Wyjaśnia także, jak zwizualizować analizowane dane z użyciem raportów przestawnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z –DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH Tabele i wykresy przestawne od Ado Z –dynamiczna analiza dużych zbiorów danych Krzysztof Chojnacki Autor: Krzysztof Chojnacki Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Weronika Wota Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-4510-6 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „Tabele i wykresy przestawne od A do Z – dynamiczna analiza dużych zbiorów danych” wraz z przy- sługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce „Tabele i wykresy przestawne od A do Z – dynamiczna analiza dużych zbiorów danych” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cyto- wania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Tabele i wykresy przestawne od A do Z – dynamiczna analiza dużych zbiorów danych” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifika- cji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Tabele i wy- kresy przestawne od A do Z – dynamiczna analiza dużych zbiorów danych” oraz w innych dostęp- nych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Tabele i wykresy przestawne od A do Z – dynamiczna analiza dużych zbiorów danych” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Wstęp .......................................................................................................................................... 5 1. Tabele przestawne –podstawy ....................................................................................... 7 1.1. Tworzenie tabeli przestawnej krok po kroku .......................................................... 8 1.2. Modyfikacja układu raportu przestawnego .......................................................... 10 1.3. Selekcja danych wraporcie ...................................................................................... 11 1.4. Grupowanie danych wtabeli przestawnej ............................................................. 11 1.5. Tworzenie różnych wariantów raportów ............................................................... 13 1.6. Własne obliczenia wraportach ............................................................................... 13 2. Poprawianie układu danych źródłowych, aby zbudować tabelę przestawną ...... 15 2.1. Problemy zbudowaniem tabel przestawnych ....................................................... 15 2.2. Budowa formuł zmieniających układ danych ....................................................... 16 2.3. Zamiana formuł na wartości ................................................................................... 20 3. Tabele przestawne – triki .............................................................................................. 22 3.1. Grupowanie danych wtabelach przestawnych ..................................................... 22 3.2. Prezentacja danych wujęciu procentowym .......................................................... 25 3.3. Aktualizowanie tabeli przestawnej onowy zakres danych ................................. 27 3.4. Wyświetlanie 10 największych i10 najmniejszych wartości ............................... 29 4. Ukrywanie danych wtabeli przestawnej .................................................................... 30 4.1. Ukrywanie wierszy wraporcie ................................................................................ 30 4.2. Samodzielne przygotowanie skoroszytu ................................................................ 32 4.3. Inny sposób ukrywania danych wtabelach przestawnych ................................. 35 4.4. Filtrowanie za pomocą makra ................................................................................ 36 5. Tabele iwykresy przestawne ......................................................................................... 38 5.1. Analiza kosztów zwykorzystaniem tabeli przestawnej ....................................... 38 5.2. Dostosowywanie pól tabeli przestawnej ................................................................ 42 5.3. Modyfikacja tabeli przestawnej – pokaż strony filtru raportu ........................... 45 5.4. Obliczenia wtabeli przestawnej ............................................................................. 46 5.5. Grupowanie danych wtabeli przestawnej ............................................................. 48 5.6. Wykresy przestawne ................................................................................................. 50 6. Wizualizacja wyników sprzedażowych za pomocą tabeli przestawnej ................ 53 6.1. Tworzenie tabeli przestawnej zdanych sprzedażowych ...................................... 55 6.2. Wizualizacja wyników sprzedaży firmy ............................................................... 56 6.3. Format wyświetlanych danych wpolu Wartości .................................................. 57 6.4. Układ raportu tabeli przestawnej ........................................................................... 59 6.5. Style tabeli przestawnej ............................................................................................ 61 6.6. Sumy cząstkowe ikońcowe ..................................................................................... 62 3 52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia 6.7. Wyróżnianie elementu wtabeli przestawnej ......................................................... 63 6.8. Zmiana układu wyświetlania pól wobszarze Wartości tabeli przestawnej ...... 63 6.9. Stworzenie możliwości wyboru miesięcy – filtr tabeli przestawnej ................... 65 7. Analiza dużych zbiorów danych sprzedażowych ..................................................... 68 7.1. Opis przypadku ......................................................................................................... 68 7.2. Struktura danych wykorzystanych do tabeli przestawnej (2) ............................. 69 7.3. Tworzenie tabeli przestawnej .................................................................................. 69 7.4. Modyfikacja pól tabeli przestawnej ........................................................................ 72 7.5. Zastosowanie filtru raportu tabeli przestawnej (2) .............................................. 74 7.6. Wyświetlanie stron filtru raportu jako arkuszy .................................................... 76 8. Konsolidacja danych wjeden raport ........................................................................... 78 8.1. Przygotowanie danych cząstkowych ...................................................................... 78 8.2. Tworzenie raportu przestawnego ........................................................................... 79 9. Automatyczne generowanie dużej liczby raportów przy użyciu tabeli przestawnej ..................................................................................... 83 9.1. Raport zamówienia jako tabela przestawna .......................................................... 84 9.2. Procentowy udział wartości każdego produktu wcałości wartości zamówienia ............................................................................................ 86 9.3. Automatyczne wygenerowanie raportu dla każdego zzamówień ..................... 88 10. Tworzenie tabel przestawnych za pomocą makr ...................................................... 90 10.1. Tworzenie kodu procedury ................................................................................... 91 10.2. Układ pól tabeli przestawnej ................................................................................. 93 10.3. Formatowanie tabeli ............................................................................................... 96 10.4. Wartości procentowe wtabelach .......................................................................... 96 10.5. Ukrywanie iodkrywanie wybranych informacji ............................................... 99 10.6. Używanie makr we wszystkich skoroszytach ...................................................... 99 4 Wstęp Wstęp Tabela przestawna jest rozbudowanym i interakcyjnym narzędziem do szyb- kiego podsumowania dużych ilości danych, tworzenia analiz w interesują- cym nas układzie oraz o określonym stopniu szczegółowości. Dlatego, zanim zaczniesz budować skomplikowane formuły, spróbuj wykorzystać możliwo- ści tego narzędzia. Książka wprowadza w podstawy przygotowywania tabel przestawnych, a także porusza bardzo ważny temat jakości danych. Kluczem do tworzenia raportów przestawnych jest bowiem poprawne przygotowanie danych źródłowych. Autor objaśnia podstawowe zasady, do których warto się stosować w trakcie opracowywania danych źródłowych do raportu. Je- śli zna się odpowiednie sposoby, dane można szybko przystosować do wy- magań tabel przestawnych. Ponieważ najlepiej uczyć się na praktycznych przykładach, książka zawie- ra instrukcje, jak utworzyć tabelę przestawną do oceny kosztów w podziale na poszczególne MPK, przeanalizować dane sprzedażowe czy skonsolido- wać dane z wielu arkuszy. Dowiesz się również, jak zwizualizować analizo- wane dane z użyciem raportów przestawnych. W wielu przypadkach sposób tworzenia tabel przestawnych bywa uciążliwy. Dodatkowo wielu użytkowników nie do końca rozumie zasadę ich działania i budowy, więc unikają używania tej funkcji Excela. Jeśli również nie czu- jesz się zbyt pewnie w temacie tabel przestawnych, książka pokazuje także, jak wykorzystać do ich tworzenia makra VBA, które automatycznie będą sterować i zarządzać tabelami przestawnymi. 5 1. Tabele przestawne –podstawy Kluczem do bezproblemowego zbudowania raportów przestawnych jest po- prawne przygotowanie danych źródłowych. Oto kilka podstawowych zasad, do których warto się stosować wtrakcie opracowywania danych źródło- wych do raportu: • Należy wyraźnie zaznaczyć wiersz nagłówkowy, który powinien być pierw- szym wierszem listy zdanymi. • Nie łączymy tych samych kategorii danych wjednej kolumnie (np. data imiejsce urodzenia), gdyż znacznie ogranicza to możliwość zbudowa- nia elastycznego raportu oraz modyfikacji jego układu. • Nie stosujemy scaleń komórek wewnątrz listy, atakże staramy się wyeli- minować puste zakresy komórek, awszczególności wiersze. • Usuwamy komórki zawierające podsumowania liczb zdanej kolumny listy. • Jeśli planujemy grupować dane okresami wgotowym raporcie przestaw- nym, upewnijmy się, że daty wliście źródłowej są wprowadzone wodpo- wiednim formacie rozpoznawalnym dla Excela (poprawnie rozpoznane daty są wyrównane do prawej krawędzi komórki). Rysunek 1.1. przedstawia poprawnie sporządzoną listę źródłową, na której podstawie bez problemu zbudujemy raport przestawny. Rysunek 1.1. Przykładowa lista źródłowa 7 Tabele i wykresy przestawne od A do Z – dynamiczna analiza dużych zbiorów danych 1.1. Tworzenie tabeli przestawnej krok po kroku Do zbudowania od podstaw raportu przestawnego wykorzystamy dane zry- sunku 1.1. Wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij dowolną komórkę wobrębie listy. 2. Otwórz kartę Wstawianie iwgrupie poleceń Tabele wybierz Tabela prze- stawna. 3. Wyświetlone zostanie okno dialogowe zoznaczonym obszarem arkusza zawierającym całą tabelę źródłową. Jeśli chcesz zmienić zakres danych pobieranych do tabeli przestawnej, to określ go tutaj. 4. Udołu okna wskaż lokalizację tabeli (nowy czy bieżący arkusz) iza- twierdź ustawienia, klikając przycisk OK. Warkuszu pojawi się szkielet tabeli przestawnej widoczny na rysunku 1.2. Rysunek 1.2. Szkielet tabeli przestawnej Zprawej strony ekranu pojawi się okno Lista pól tabeli przestawnej. Będzie się uaktywniać zawsze, gdy klikniemy jedną zkomórek należących do ob- szaru raportu przestawnego. Okno to służy do rozplanowania pól wraporcie. Zwróćmy uwagę, że woknie Lista pól tabeli przestawnej znajdują się nazwy odpowiadające nagłówkom poszczególnych kolumn listy danych. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tabele i wykresy przestawne od A do Z - dynamiczna analiza dużych zbiorów danych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: