Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00633 006367 23360599 na godz. na dobę w sumie
Tablice informatyczne. CSS3. Wydanie II - książka
Tablice informatyczne. CSS3. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 8
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4311-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najważniejsze informacje o CSS3 zawsze pod ręką!

CSS3 to język opisu sposobu wyświetlania stron WWW. Ten język umożliwia proste oddzielenie struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów znacznie ułatwia i przyspiesza formatowanie całych dokumentów HTML, upraszcza ich utrzymywanie i rozwijanie, a także pozwala dostosować wygląd stron do rodzaju wykorzystywanego przez użytkownika urządzenia. CSS3 jest bardzo prostym narzędziem, jednak posługiwanie się nim wymaga zapamiętania wielu nie zawsze oczywistych nazw. Jeśli masz dość wertowania opasłych podręczników w poszukiwaniu nazwy lub opisu zastosowania jakiegoś elementu, sięgnij po tablice informatyczne. Rzut oka wystarczy, aby znaleźć to, co najważniejsze, a skondensowana wiedza umożliwi szybkie rozwiązanie większości typowych problemów.

Tablice informatyczne — praktyczna wiedza w pigułce!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODSTAWOWE POJĘCIA Osadzanie stylów w dOkumencie Style wewnętrzne Styl lokalny p style= color:green;font-size:15pt; Treść dokumentu /p Styl zagnieżdżony html head style type= text/css P { color:green; font-size:15pt; } /style /head body p Tekst akapitu /p /body /html Style zewnętrzne Zewnętrzny arkusz stylów Umieszczany jest w nagłówku head dokumentu. Styl zewnętrzny obejmuje działaniem całą zawartość strony i może być wykorzystany również w podstronach. html head link href= arkusz.css rel= stylesheet type= text/css / /head body p Tekst akapitu /p /body /html W przypadku języka XHTML polecenie odpowiedzialne za podłączenie zewnętrznego arkusza stylów ma postać: SELEKTORY GrupOwanie selektOrów Wyobraź sobie, że w Twoim dokumencie tekst ma mieć kolor czarny, a wszystkie użyte nagłówki powinny być czerwone. Odpowiedni arkusz stylów może mieć postać: P { color:black; } H1 { color:red; } H2 { color:red; } H3 { color:red; } Powyższy kod możemy skrócić, grupując selektory. Uproszczona wersja może mieć postać: P { color:black; } H1, H2, H3 { color:red; } selektOr prOsty Selektorem prostym jest znacznik języka HTML przypisany do elementu, który chcesz w danym momencie formatować. Styl zdefiniowany dla przykładowego selektora P będzie się odnosił wyłącznie do akapitów zamkniętych w znaczniku p /p . P { color:red; font-size:14pt; } selektOr uniwersalny Selektor uniwersalny pozwala na ustalenie formatowania dla wszystkich elementów strony WWW. Obecnie dostępne są dwa selektory uniwersalne: BODY oraz *. * { color:red; } BODY { color:red; } selektOr pOtOmka Selektor potomka pozwala na ustawienie formatowania dla elementu występującego we wnętrzu innego znacznika. Przykład wymusza nadanie formatowania fragmentowi tekstu zamkniętego w span /span i znajdującego się w znaczniku h1 /h1 . ?xml-stylesheet type= text/css href= arkusz.css ? Dla zachowania zgodności dokumentów XHTML zaleca się umieszczanie podwójnej deklaracji wywołującej arkusz stylów. Oczywiście oba wpisy muszą znaleźć się w nagłówku kodu witryny. link rel= stylesheet type= text/css href= arkusz.css / ?xml-stylesheet type= text/css href= arkusz.css ? Styl importowany Jest pobierany z oddzielnego pliku znajdującego się pod wskazanym adresem. Podobnie jak styl zewnętrzny, działaniem obejmuje całą treść strony, na której został użyty. html head style type= text/css @import url( arkusz.css ); P { color:green; } /style /head body p Tekst akapitu /p /body /html Budowa zewnętrznego arkusza stylów Zewnętrzny arkusz jest zwyczajnym plikiem tekstowym, a jego zawartość może wyglądać tak jak na poniższym przykładzie. Ważne jest tylko to, aby plik miał rozszerzenie .css, np. arkusz.css. /* To jest przykład zewnętrznego arkusza stylów*/ P { color:green; font-size:15pt; } H1 SPAN { font-size:10pt; } selektOr dziecka Selektor dziecka jest wynikiem zależności panujących pomiędzy poszczególnymi znacznikami języka HTML. Przykładowy styl zadziała, gdy wewnątrz bloku tekstu zostanie umieszczony znacznik span /span . P SPAN { font-style:italic; text-decoration:underline; } selektOr rOdzeństwa Na podstawie tego rodzaju selektora możemy przypisać styl elementowi bezpośrednio sąsiadującemu z innymi. By warunek został spełniony, oba selektory muszą mieć wspólnego rodzica. P + SPAN { font-style:italic; text-decoration:underline; } selektOr atrybutu Selektor atrybutu odnosi się do wybranego znacznika HTML mającego ściśle określony atrybut. Przykładowy styl zadziała w przypadku nagłówka stopnia pierwszego o określonym atrybucie title. H1[title] { color:red; } selektOr atrybutu z mOżliwOścią dOpasOwania ciąGu znaków Selektor atrybutu z możliwością dopasowania ciągu znaków daje możliwość odwołania się do wybranego elementu strony na podstawie fragmentu ciągu znaków występujących jako atry- but. Dostępne są trzy sposoby odwołania się do ciągu znaków. Pierwszy z selektorów wykorzystujących ciągi znaków pozwala na podpięcie stylu tekstu, od którego zaczyna się dany ciąg znaków. Zwróć uwagę na znak ^ w zapisie selektora. Poniższy przykład dotyczy wszystkich znaczników H1, w których występu- je atrybut title zaczynający się od znaków pie. H1[title^= pie ] { color:red; } Drugi z selektorów wykorzystujących ciągi znaków pozwala na podpięcie stylu tekstu, którym kończy się dany ciąg znaków. Zwróć uwagę na znak $ w zapisie selektora. Poniższy przykład dotyczy wszystkich znaczników H1, w których występuje atrybut title kończący się na ony. H1[title$= ony ] { text-decoration:underline; } Trzeci z selektorów wykorzystujących ciągi znaków pozwala na podpięcie stylu tekstu, który występuje w dowolnym miejscu ciągu znaków. Zwróć uwagę na znak * w zapisie selektora. Poniższy przykład dotyczy wszystkich znaczników H1, w których występuje atrybut title zawierający ciąg znaków naglowek. H1[title*= naglowek ] { font-style:italic; } selektOr OGólneGO rOdzeństwa Selektor ogólnego rodzeństwa składa się z dwóch prostych selektorów rozdzielonych znakiem ~ (tyldy) i pasuje do tych elementów selektora drugiego (w poniższym przykładzie jest to P), które są poprzedzone elementami pierwszego selektora (w poniższym przykładzie jest to H1). Oba elementy muszą mieć wspólnego rodzica (w naszym przypadku jest to DIV) i dodat- kowo drugi element nie musi być bezpośrednio poprzedzony pierwszym elementem. div h1 /h1 p /p h1 /h1 p /p h1 /h1 p /p /div Przykład selektora ogólnego rodzeństwa wygląda następująco: H1 ~ P { color:red; font-weight:bolder; } GrupOwanie selektOrów Selektory można dowolnie grupować, jeżeli pewne wartości mają obowiązywać dla każdego z nich. Dzięki zbiorczemu zapisowi możemy znacznie uprościć strukturę arkusza i pracę z kodem witryny. Poszczególne selektory wchodzące w skład grupy rozdzielamy przecinkami. Poniżej przedstawiono przykład zgrupowanych selektorów H1, H2 oraz P. H1, H2, P { color:green; } identyfikatOry Identyfikator pozwala na przypisanie formatowania do wybra- nego znacznika mającego unikalny atrybut id. Dzięki temu możemy zróżnicować sposób prezentacji elementów na stronie. #pochyly { font-style:italic; font-size:20pt; } Aby skorzystać z przykładowego stylu, wybrany znacznik musi mieć dodatkowy atrybut id. p id= pochyly Treść akapitu /p Możliwy jest również inny zapis, który wymusza przypisanie identyfikatora wyłącznie do określonego znacznika. H1#pochyly { font-style:italic; font-size:20pt; } klasy Klasa umożliwia zróżnicowanie formatowania wybranych elementów na stronie w zależności od atrybutu class umiesz- czonego w znaczniku HTML. W odróżnieniu od identyfikatora klasa może być wykorzystywana wielokrotnie. .moja { color:green; font-size:14pt; } Aby skorzystać z przykładowej klasy, znacznik musi mieć zdefiniowany atrybut class z nazwą klasy. p class= moja Treść akapitu /p Klasa może zostać również powiązana z konkretnym znaczni- kiem HTML. P.moja { color:green; font-size:14pt; } pseudOklasy Specyfikacja CSS przewiduje kilka ściśle określonych klas pozwalających na formatowanie niektórych elementów doku- mentu. Do najpopularniejszych pseudoklas z całą pewnością zaliczają się pseudoklasy odsyłaczy. Pseudoklasa :link Dotyczy formatowania odnośnika w stanie nienaruszonym. A:link { color:navy; } Pseudoklasa :visited Dotyczy formatowania odnośnika, który został już odwiedzony. Pozwala na wyróżnienie go spośród innych odnośników znajdujących się na stronie. A:visited { color:green; } Pseudoklasa :hover Pozwala na ustalenie formatowania elementu, nad którym w danej chwili znajduje się kursor myszy. A:hover { color:red; text-decoration:underline; } Pseudoklasa :active Odpowiada za ustalenie wyglądu aktywnego elementu na stronie. A:active { color:silver; } Pseudoklasa :focus Pozwala na wyróżnienie aktualnie wyświetlanego elementu, np. odsyłacza. A:focus { color:braun; } Pseudoklasa :lang Jest wykorzystywana do określania formatowania dokumentów wielojęzykowych. P:lang(pl) { font-weight:bold; color:black; } Aby skorzystać z przykładowej pseudoklasy :lang zdefiniowa- nej powyżej, kod HTML musi wyglądać następująco: p lang= pl Tekst w języku polskim. /p Pseudoklasa :target Stosując pseudoklasę :target, możemy wymusić formatowa- nie elementów będących kotwicami na stronie. Formatowanie będzie mieć miejsce tylko wtedy, gdy odnośnik prowadzący do kotwicy zostanie wybrany, a adres będzie mieć postać: http://adres.pl/plik.html#kotwica. Odpowiedni arkusz stylów może mieć następującą postać: *:target { text-decoration:none; color:green; } Pseudoklasa :enabled i :disabled Stosując pseudoklasy :enabled oraz :disabled, możemy kontrolować wygląd elementów interfejsu użytkownika (formu- larzy), w zależności od tego, czy są one dostępne, czy też nie. input[type= text ]:enabled { background:#C0FFC0; } input[type= text ]:disabled { background:#FFC0C0; } Pseudoklasa :checked Dzięki pseudoklasie :checked możemy kontrolować wygląd aktywnych pól formularza typu radio lub checkbox. input:checked { border:1px solid red; color:green; width:25px; height:25px; background-color:red; } Pseudoklasa :root Pseudoklasa :root należy do grupy pseudoklas strukturalnych, za pomocą których możemy odwołać się do struktury dokumen- tu XHTML/HTML; ta struktura jest poza zasięgiem klasycznych selektorów. Omawiana pseudoklasa odnosi się do korzenia struktury, którym w przypadku dokumentów XHTML/HTML jest element HTML, i zawsze działa w całym dokumencie. :root { background-color:#C0FFC0; color:navy; } Pseudoklasa :nth-child() Dzięki pseudoklasie :nth-child() możemy odwołać się do elementu, który ma przed sobą określoną w nawiasie liczbę rodzeństwa w strukturze dokumentu. Wartość umiesz- czona w nawiasie może być numerem, słowem kluczowym lub formułą. p:nth-child(3) { color:red; } UL LI:nth-child(even) { color:red; font-style:italic; } OL LI:nth-child(odd) { color:green; font-weight:bolder; } LI:nth-child(2n+5) { color:red; font-style:italic; font-weight:bolder; } CSS3 Wydanie IITABLICE INFORMATYCZNE • Bartosz Danowski
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tablice informatyczne. CSS3. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: