Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 008136 23359511 na godz. na dobę w sumie
Tablice informatyczne. PHP7 - ebook/pdf
Tablice informatyczne. PHP7 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 8
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4575-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Programuj szybko i bez wahania — ze ściągą pod ręką!

PHP to język, którego dziś nikomu przedstawiać nie trzeba, a wersja PHP7 okazała się naprawdę przełomowa — jest niesamowicie wydajna, szybka, wygodna w użyciu i w stosunku do poprzedniej wersji numer 5 ma mocno ujednoliconą składnię. Jeśli projektujesz dynamiczne strony WWW, z pewnością używasz tego języka w swojej pracy. Z praktyki wiesz, że nie sposób zapamiętać wszystkich poleceń.

Jeśli nie chce Ci się za każdym razem szukać w książkach potrzebnej instrukcji, zmiennej czy funkcji, zainteresuj się Tablicami informatycznymi. PHP7. Przejrzysty układ z podziałem tematycznym ułatwia szybkie znalezienie dowolnego elementu języka, a krótkie komentarze pomagają we właściwym użyciu tego elementu. Doceń prostotę i funkcjonalność tego rozwiązania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

UMIESZCZANIE SKRYPTÓW W KODZIE HTML Skrypty PHP są najczęściej wykonywane przez serwer WWW (choć nie wyklucza to zastosowań lokalnych). W celu wy- odrębnienia kodu skryptu od innych elementów (np. kodu HTML) niezbędne jest umieszczenie go wewnątrz znaczni- ków. Przetwarzane będą jedynie te fragmenty kodu, które znajdą się pomiędzy znacznikiem otwierającym i zamykają- cym. W PHP7 do dyspozycji są dwa typy znaczników: • znaczniki kanoniczne, • znaczniki typu SGML (skrócone). Znaczniki kanoniczne Znaczniki kanoniczne to standardowe i najczęściej spotykane znaczniki PHP w postaci: Są one zawsze rozpoznawane niezależnie od tego, jakie opcje włączy się w pliku konfiguracyjnym. Zaleca się stosowanie wyłącznie takich znaczników. Jeżeli plik zawiera jedynie kod skryptu, można pominąć znacznik zamykający: Dzięki temu poza trybem PHP nie pozostaną żadne niepo- trzebne białe znaki (spacje, entery, tabulatory). Znaczniki typu SGML Znaczniki typu SGML mają następującą postać: ?php //kod skryptu ? ?php //kod skryptu ? //kod skryptu ? Jest to najkrótsza forma znaczników bloku PHP, jaką można zastosować (wymaga to umieszczenia w pliku konfigura- cyjnym php.ini linii short_open_tag = On). Nie należy ich stosować w przypadku zagnieżdżania kodu PHP w plikach XML i XHTML. Inne typy znaczników Wcześniejsze wersje PHP obsługiwały również znaczniki typu ASP ( , ) i znaczniki skryptów HTML ( script language= php , /script ), które w PHP7 zostały wycofane i nie należy ich stosować. Wyprowadzanie danych W celu wysłania danych do standardowego wyjścia (pot. wysłanie do przeglądarki, wyświetlenie) używa się instrukcji echo: KOMENTARZE Zamiast instrukcji echo można też zastosować print: echo ( Witam na stronie! ); echo (100); print ( Witam na stronie! ); print (100); echo Witam na stronie! ; print 100; Nawias okrągły może być pominięty: Różnica jest taka, że print zachowuje się jak funkcja, natomiast echo jest tylko konstrukcją języka. W związku z tym print może być użyte w złożonych wyrażeniach, a echo — nie. Każdą instrukcję kończy się średnikiem. Przykład skryptu Najprostszy skrypt po prostu wyświetla napis na ekranie: Po zagnieżdżeniu takiego skryptu w kodzie HTML5 uzyskamy: ?php echo Mój pierwszy skrypt ; ? !DOCTYPE html html head meta charset= utf-8 title Moja strona /title /head body ?php echo Mój pierwszy skrypt ; ? /body /html Instrukcja echo istnieje też w wersji skróconej. Zapis wygląda tak: co jest odpowiednikiem konstrukcji: ?=wyrażenie? ?php echo wyrażenie ? ?=1 + 2 * 3? ?= Mój pierwszy skrypt ? np. Po zagnieżdżeniu we fragmencie kodu HTML mogłoby to wyglądać tak: div p ?= Mój pierwszy skrypt ? /p /div Zapis skrócony dostępny jest standardowo we wszystkich wersjach PHP, począwszy od 5.4.0. W wersjach wcześniej- szych konieczne jest włączenie w pliku konfiguracyjnym opcji short_open_tag. W kodzie PHP można zastosować trzy rodzaje komentarzy — dwa zapożyczone ze składni języków takich jak C i C++ oraz jeden stosowany w powłokach uniksowych. Komentarz blokowy Ten typ komentarza zaczyna się od sekwencji znaków /*, a kończy sekwencją */. Wszystko to, co znajduje się pomiędzy nimi, zostanie zignorowane przez analizator składniowy PHP: ?php /* To jest komentarz blokowy */ ? Komentarz jednowierszowy Komentarz tego typu rozpoczyna się od znaków // i obo- wiązuje do końca bieżącego wiersza. ?php //To jest komentarz jednowierszowy ? Komentarz jednowierszowy uniksowy Komentarz tego typu rozpoczyna się od znaku # i obowiązuje do końca bieżącego wiersza. ?php #To jest komentarz jednowierszowy ? ELEMENTY JĘZYKA Typy danych Występujące w PHP typy danych można podzielić na: • typy proste (skalarne, ang. primitive types, scalar types), • typy złożone (ang. compound types, complex types), • typy specjalne (ang. special types). TYPY PROSTE Typ boolean Typ logiczny przyjmujący jedną z dwóch wartości: true (prawda) lub false (fałsz). W przypadku konwersji innych typów na typ boolean obowiązuje zasada, że wartość false powstaje z przekształcenia: • typu integer o wartości 0, • typu float o wartości 0.0, • typu łańcuchowego o wartości pustej , • typu łańcuchowego o wartości 0 , • tablicy o zerowej liczbie elementów, znaczników. • typu obiektowego o zerowej liczbie elementów, • typu specjalnego null, • obiektu SimpleXML, utworzonego z pustych W każdym innym przypadku w wyniku konwersji otrzymy- wana jest wartość true. Typ integer Typ całkowitoliczbowy (oznaczany jako int) reprezentuje zarówno dodatnie, jak i ujemne liczby całkowite. Liczby te mogą być zapisane w formatach: dziesiętnym, ósemkowym (oktalnym), szesnastkowym (heksadecymalnym) i, począwszy od PHP 5.4.0, dwójkowym (binarnym). Domyślnie stoso- wany jest format dziesiętny. Aby zapisać liczbę ósemkową, należy poprzedzić ją znakiem 0 (zero), liczbę szesnastkową należy poprzedzić znakami 0x lub 0X, liczbę dwójkową znakami 0b: • 16 to liczba w systemie dziesiętnym o wartości 16, • 020 to liczba ósemkowa o wartości 16 dziesiętnie, • 0x10 to liczba szesnastkowa o wartości 16 dzie- • 0b10000 to liczba dwójkowa o wartości 16 dzie- Maksymalny zakres typu całkowitego zależy od platformy sprzętowo-systemowej, na jakiej uruchamiane jest PHP. Typowe zakresy wartości: siętnie, siętnie. System Liczba bajtów Min. Maks. 32-bitowy 64-bitowy 4 8 –231 –263 231–1 263–1 w wyniku 1. daje w wyniku 0. do najbliższej liczby całkowitej. Rozmiar typu w danej implementacji może być odczytany ze stałej PHP_INT_SIZE, maksymalna dopuszczalna wartość — ze stałej PHP_INT_MAX, natomiast mi- nimalna wartość (począwszy od PHP 7.0.0) — ze stałej PHP_INT_MIN. W przypadku przekroczenia zakresu wartość jest konwertowana na typ float. Przy konwersji z typów boolean i float na typ integer obowiązują następujące zasady: • Konwersja z typu boolean o wartości true daje • Konwersja z typu boolean o wartości false • Konwersja z typu float powoduje zaokrąglenie w dół Uwaga: jeśli wartość typu float przekracza zakres liczb typu integer, wartość, jaka powstaje w wyniku konwersji, jest nieokreślona. W przypadku konwersji z typu string obowiązują na- stępujące zasady: • Jeśli ciąg znaków rozpoczyna się od prawidłowej liczby całkowitej nieprzekraczającej dopuszczalnego zakresu (np. 256 , -512 , 64xyz ), wynikiem jest wartość reprezentowana przez ten ciąg. • Jeśli ciąg znaków rozpoczyna się od prawidłowej liczby zmiennopozycyjnej (np. 1.2 , -2.4 , 3.6e2 , 2.8e4xyz ) lub przekracza do- puszczalny zakres, najpierw wykonywana jest kon- wersja do typu float. liczby, wynikiem jest wartość zero. • Jeśli ciąg znaków nie rozpoczyna się od prawidłowej Konwersja z innych typów niż wymienione nie została zdefi- niowana i takiej konwersji nie należy wykonywać. Typ float Typ float (oznaczany również jako double) reprezentuje liczby zmiennopozycyjne (ang. floating point). Ich zakres, podobnie jak dla typu integer, zależy od platformy sprzętowo-systemowej (z reguły maksymalna wartość jest zbliżona do 1.8e308). Typowy jest zapis z kropką dziesiętną, czyli np. 1.5. Dostępna jest też notacja wykładnicza w po- staci XeY, gdzie X jest liczbą w notacji z kropką dziesiętną, a Y to żądana potęga liczby 10, np.: • 1.2e1 to 12, • 4e2 to 400, • 0.12e4 to 120. Podczas konwersji do typu zmiennoprzecinkowego ze wszystkich typów (z wyjątkiem łańcuchowego) najpierw wykonywana jest konwersja do typu integer, a następnie z integer do float (przy próbie wykonania konwersji z typu obiektowego zostanie wygenerowane ostrzeżenie). Przy konwersji z typu string obowiązują następujące zasady: • Jeśli ciąg znaków rozpoczyna się od prawidłowej licz- by całkowitej (np. 256 , -512 , 64xyz ), której wartość nie przekracza dopuszczalnego zakresu dla typu integer, najpierw jest wykonywana kon- wersja do typu integer. • Jeśli ciąg znaków rozpoczyna się od prawidłowej liczby zmiennopozycyjnej (np. 1.2 , -2.4 , 3.6e2 , 2.8e4xyz ) bądź też zaczyna się od liczby całkowitej przekraczającej dopuszczalny zakres dla typu integer, wynikiem jest wartość reprezentowana przez ciąg. • Jeśli ciąg znaków nie rozpoczyna się od prawidłowej liczby, wynikiem jest wartość 0. Typ string Typ string to typ łańcuchowy, który służy do zapamię- tywania sekwencji bajtów (maksymalnie 2 GB). Pojedynczy znak zapamiętywany jest na jednym bajcie, nie ma więc bezpośredniej obsługi standardu Unicode (jest to ciąg bajtów, a nie znaków). Łańcuch znaków można utworzyć w jednym z podanych niżej sposobów zapisu. Znaki apostrofu Ciągi znaków ujęte w znaki apostrofu prostego nie są in- terpretowane przez PHP i są wyświetlane w niezmienionej postaci: Przykładowy łańcuch znaków Wyjątkiem jest jedynie sam znak apostrofu. Aby go uzyskać, należy poprzedzić go znakiem lewego ukośnika (backslash): Znak apostrofu wygląda tak: \ Znaki cudzysłowu Ciągi znaków ujęte w cudzysłów prosty są przetwarzane przez PHP, a występujące w nich zmienne zamieniane na wartości tych zmiennych. Obowiązują przy tym następujące zasady: • Jeżeli zmienna jest typu znakowego, zawarty w niej ciąg znaków jest wklejany do ciągu bieżącego. • Jeżeli zmienna jest innego typu niż znakowy, najpierw następuje jej konwersja na typ string, a następnie zostaje ona wklejona do ciągu bieżącego. • Jeżeli zmienna nie zawiera żadnej wartości, jest trak- towana jak pusty ciąg znaków. W ciągach tego typu można stosować następujące sek- wencje specjalne: Znaczenie nowy wiersz tabulator pionowy tabulator poziomy ucieczka (Escape) powrót na początek wiersza Sekwencja \n \r \t \v \e \f \\ \$ \ Jeśli ukośnikiem zostanie poprzedzona liczba, zostanie ona potraktowana jako kod znaku w notacji oktalnej (ósemkowej). Przykładowy ciąg: przewinięcie strony znak cudzysłowu znak dolara ukośnik zostanie potraktowany tak samo jak napis: \145\143\150\157 echo Jeśli przed liczbą pojawi się sekwencja \x, zostanie ona potraktowana jako kod znaku w notacji heksadecymalnej (szesnastkowej). Przykładowy ciąg: zostanie potraktowany tak samo jak napis: \x65\x63\x68\x6F echo Jeśli w ciągu pojawi się sekwencja \u{kod}, zostanie ona potraktowana jako kod znaku notacji Unicode (kodowanie UTF-8; tylko w PHP 7.0.0 i wyższych). Przykładowy ciąg: zostanie potraktowany tak samo jak napis: \u{65}\u{63}\u{68}\u{6F} echo Składnia heredoc W przypadku składni heredoc łańcuch znakowy rozpoczy- na się od sekwencji , po której następuje identyfikator. Następnie wykorzystuje się ten identyfikator, aby zasygnali- zować koniec łańcucha znakowego. ID1 Przykładowy ciąg znaków ID1; Nazwa identyfikatora musi się zaczynać od znaku podkreśle- nia lub litery oraz może zawierać dowolną kombinację liter, cyfr i znaków podkreślenia. Linia kończąca nie może zawierać żadnych innych znaków oprócz identyfikatora i średnika. Uwaga ta dotyczy wszystkich znaków, również spacji, tabulatorów itp. Składnia nowdoc Składnia typu nowdoc została wprowadzona w PHP 5.3.5. Ciągi tego typu nie są przetwarzane przez PHP (jak przy PHP7TABLICE INFORMATYCZNE • Marcin Lis
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tablice informatyczne. PHP7
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: