Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 002775 20665241 na godz. na dobę w sumie
Tajemnica bankowa w praktyce - ebook/pdf
Tajemnica bankowa w praktyce - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 357
Wydawca: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3928-9371-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

We wstępie do niej czytamy:

'Niniejsza książka jest próbą opracowania problemów prawnych związanych z tajemnicą bankową, z którymi na co dzień spotykają się wszyscy zajmujący się bankowością. Nie ogranicza się ona do omówienia podstawowych zagadnień, lecz zawiera także autorski wybór problemów wartych szerszego omówienia i zaprezentowania czytelnikom. Tym samym poza zagadnieniami podstawowymi dotyczącymi charakteru prawnego tajemnicy bankowej, podmiotów obowiązanych do jej zachowania, beneficjenta tajemnicy bankowej oraz zakresu przedmiotowego i czasowego tajemnicy bankowej, czytelnicy będą mogli poznać umotywowane poglądów autorów, między innymi na temat: dostępu sądu, prokuratora i policji do informacji objętych tajemnicą bankową, dostępu organów egzekucyjnych do tych informacji, ujawniania informacji objętych tajemnicą bankową organom podatkowym, organom kontroli skarbowej, służbom celnym i Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowe, jak również ujawniania tajemnicy bankowej na potrzeby postępowania sprawdzającego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Tym profesjonalnym wywodom starałyśmy się nadać łatwą w odbiorze formę, zarówno przy przywołaniu uregulowań ustawowych, jak i konkretnych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Tworząc niniejszą publikację korzystałyśmy nie tylko z literatury i orzecznictwa sądowego, ale również z własnych doświadczeń nabytych podczas kilkuletniej współpracy z bankami. Książka uwzględnia problemy pracowników banków dotyczące tajemnicy bankowej, z którymi zapoznawałyśmy się w trakcie spotkań z uczestnikami warsztatów na temat tajemnicy bankowej organizowanych od kilku lat przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w siedzibą w Poznaniu.

Ta książka nie powstałaby, gdyby nie wyrozumiałość i cierpliwość naszych bliskich, a zwłaszcza Piotra Jakubowskiego - męża Magdaleny Śliwińskiej i Łukasza Gniewka, którym bardzo dziękujemy'.

Autorki

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Tajemnica bankowa – istota i charakter prawny 1. Charakter prawny tajemnicy bankowej 2. Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej 3. Beneficjent tajemnicy bankowej 3.1. Upoważnienie do ujawnienia informacji osobie trzeciej 3.2. Udzielanie informacji pełnomocnikowi beneficjenta 3.3. Udzielanie informacji przedstawicielowi ustawowemu beneficjenta 3.4. Udzielanie informacji osobom trzecim 3.5. Dostęp do tajemnicy bankowej spadko- bierców beneficjenta 4. Zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej 5. Zakres czasowy tajemnicy bankowej 6. Tajemnica bankowa a ochrona danych osobowych Outsourcing, cesja wierzytelności i inne sytuacje, w których bankowi wolno ujawniać informacje chronione tajemnicą bankową 1. Wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w celu należytego wykonania umowy 2. Outsourcing 3. Ujawnienie informacji adwokatom i radcom praw- nym 4. Obrót wierzytelnościami banku 4.3. 4.4. 4.1. Kilka słów o sprzedaży wierzytelności 4.2. Sprzedaż wierzytelności zaliczonych do kategorii straconych Sekurytyzacja Sprzedaż wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o re- strukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw 5. Ujawnianie informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym należą- cym do tego samego holdingu finansowego w celu wykonania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Zasady udostępniania informacji innym bankom, instytucjom kredytowym, innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów oraz instytucjom finansowym 1. Ujawnianie informacji innym bankom oraz instytu- cjom kredytowym 2. Udzielanie informacji instytucjom finansowym (nadzór skonsolidowany) 3. Ujawnianie informacji innym instytucjom ustawo- wo upoważnionym do udzielania kredytów 4. Wymiana informacji między bankiem spółdziel- czym a bankiem zrzeszającym Dostęp sądu do informacji objętych ta- jemnicą bankową 1. Dostęp sądu do tajemnicy bankowej w sprawach karnych i karnoskarbowych 2. Dostęp sądu do tajemnicy bankowej w przypad- kach udzielania pomocy prawnej 3. Dostęp sądu do tajemnicy bankowej w sprawach cywilnych i rodzinnych Dostęp prokuratora do informacji obję- tych tajemnicą bankową 1. Żądanie uzupełnienia informacji zawartych w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 106a Pr. bank.) 2. Uprawnienia prokuratora w ramach postępowa- nia przygotowawczego (art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b Pr. bank.) 3. Wykonywanie wniosku o udzielenie pomocy prawnej (art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. c Pr. bank.) 4. Żądanie informacji o użytkowniku pojazdu prze- właszczonego na bank (art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. s Pr. bank.) 5. Postanowienie sądu jako podstawa żądania infor- macji (art. 106b Pr. bank.) 6. Informacje „z drugiej ręki” (art. 106c Pr. bank.) Uprawnienia Policji do uzyskiwania od banku informacji objętych tajemnicą bankową Uprawnienia straży gminnej (straży miej- skiej) do uzyskania od banku informacji objętych tajemnicą bankową Dostęp organów egzekucyjnych do infor- macji objętych tajemnicą bankową 1. Organy egzekucji sądowej 1.1. Przesłanki udzielenia informacji komorni- 1.2. Udzielenie informacji na potrzeby postępo- kowi sądowemu wania egzekucyjnego 1.3. Udzielenie informacji na potrzeby postępo- wania zabezpieczającego 1.4. Udzielenie informacji na potrzeby innych czynności wynikających z ustawowych zadań komornika sądowego Inne informacje udzielane komornikowi Forma żądania komornika i forma udziela- nia informacji 1.5. 1.6. 1.7. Zastępca komornika, asesor lub aplikant komorniczy 1.8. Odmowa udzielenia informacji i odpowie- dzialność za nieujawnienie informacji 2. Organy egzekucji administracyjnej 2.1. Podstawa prawna żądania udostępnienia informacji przez organ egzekucji admini- stracyjnej Informacje, które mogą być ujawnione organom egzekucji administracyjnej 2.2. 2.3. De lege ferenda Ujawnianie informacji objętych tajemnicą bankową organom podatkowym, orga- nom kontroli skarbowej, Służbie Celnej i Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 1. Organy podatkowe 1.1. Tajemnica bankowa a informacja podatko- wa 1.2. Pomoc państwom obcym 1.3. Udzielanie informacji w toku postępowania podatkowego 1.4. Udzielanie informacji w związku z czynno- ściami sprawdzającymi 2. Organy kontroli skarbowej 2.1. Żądanie informacji w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz sprawach o wy- kroczenia i wykroczenia skarbowe 2.2. Żądanie informacji w związku z postępo- waniem kontrolnym 3. Służba Celna 4. Generalny Inspektor Informacji Finansowej 4.1. Rejestrowanie transakcji i przekazywanie rejestru transakcji 4.2. Przekazywanie informacji o transakcjach na żądanie GIIF 4.3. Zawiadomienie o transakcjach podejrza- nych 4.4. Kontrola wykonania obowiązków przez instytucję obowiązaną Dostęp Zakładu Ubezpieczeń Społecz- nych do tajemnicy bankowej 1. Dostęp ZUS do tajemnicy bankowej na podstawie art. 105 ust. 2a Pr. bank. 2. Problematyka zwrotu świadczeń z zabezpieczenia społecznego nienależnie wypłaconych za okres po śmierci uprawnionych 2.1. Przesłanki zwrotu świadczenia 2.2. Wniosek organu 2.3. Zwolnienie się banku z obowiązku 2.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku 2.5. Udzielanie informacji o współposiadaczach rachunku 3. Dostęp do tajemnicy bankowej innych organów ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego Zakres uprawnień organów kontrolnych do żądania informacji chronionych tajem- nicą bankową 1. Komisja Nadzoru Finansowego 2. Biegły rewident 2.1. Badanie sprawozdania finansowego banku na zlecenie banku a dostęp do informacji stanowiących tajemnicę bankową 2.2. Badanie sprawozdania finansowego banku na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego 2.3. Uprawnienia biegłego rewidenta badające- go sprawozdanie finansowe klienta banku 3. Lustrator w banku spółdzielczym 4. Akcjonariusz banku – spółki akcyjnej i członek banku spółdzielczego 5. Powiernik w banku hipotecznym 6. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 7. Najwyższa Izba Kontroli Ujawnianie informacji organom prowa- dzącym postępowanie sprawdzające 1. Postępowanie sprawdzające i jego rodzaje 2. Organy postępowania sprawdzającego 3. Zasady udzielania i zakres informacji udzielanych organom prowadzącym postępowanie sprawdza- jące 3.1. Organy uprawnione do uzyskania informa- cji na podstawie prawa bankowego 3.2. Zakres informacji udostępnianych w związ- ku z postępowaniem sprawdzającym Problematyka biur informacji kredytowej i gospodarczej 1. Biura informacji kredytowej 2. Biura informacji gospodarczej Uprawnienia banku do pobierania opłat za przygotowanie informacji stanowią- cych tajemnicę bankową Odpowiedzialność banku i jego pracowni- ków za naruszenie obowiązków związa- nych z tajemnicą bankową 1. Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji 2. Odpowiedzialność karna za nieujawnienie infor- macji 3. Odpowiedzialność cywilna 3.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku 3.2. Ujawnienie tajemnicy bankowej a narusze- nie dóbr osobistych 3.3. Odpowiedzialność banku za działania innych osób 4. Odpowiedzialność pracowników banku Justyna Gliszczyńska – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; współautor szkoleń i warszta- tów z zakresu prawa bankowego; radca prawny specjalizujący się w obsłu- dze prawnej banków (w tym banków spółdzielczych) i przedsiębiorców Magdalena Śliwińska – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor i prowadzący licznych szkoleń z zakresu prawa bankowego, prawa cywilnego i procedury cywilnej, jak również warsztatów dotyczących problemów spotykanych w praktyce bankowej (w tym tajemnicy bankowej czy zasad zawierania umów przez banki); stały współpracownik Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu; radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej ban- ków (w tym banków spółdzielczych) i przedsiębiorców Skontaktuj się z nami i zamów książkę! 61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 20, tel. +48 61 85 62 350, fax +48 61 85 62 367, e-mail: wydawnictwo@bodie.pl BODiE, bo liczy się wiedza www.bodie.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnica bankowa w praktyce
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: