Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00072 003521 22429277 na godz. na dobę w sumie
Tajemnica fal mózgowych. Przywróć rytm szczęśliwego i zdrowego życia - książka
Tajemnica fal mózgowych. Przywróć rytm szczęśliwego i zdrowego życia - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2899-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poprzez niezwykłą syntezę Wschodniej i Zachodniej myśli książki 'Tajemnica fal mózgowych' przedstawiają przystępny i łatwy w odbiorze program ćwiczeń, pozwalający na rozwój zdrowia i osobistą transformację. Wartość tego programu została potwierdzona przez wiele badań naukowych.
John Gruzelier,
adiunkt Goldsmithe, Uniwersytet Londyński
Książka ta zawiera wiele tematów, przemyśleń i praktycznych rozwiązań. Można ją czytać i analizować na wielu różnych poziomach. Będzie ona szczególnie interesująca dla wszystkich, którzy szukają nowych metod swojego rozwoju zdrowotnego, emocjonalnego i duchowego.
dr Elkhonon Goldberg,
autor książki The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind

Uzdrawiająca moc wibracji

Drzemie w Tobie ogromny i niewykorzystany dotąd potencjał, dzięki któremu możesz nadać swojemu życiu nowy sens i kierunek. Ta siła tylko czeka, aby się uaktywnić. Wsłuchaj się w siebie i uwolnij wibracje fal mózgowych, które sprawią, że lepiej poznasz samego siebie. Dzięki nim uzyskasz intensywniejszy kontakt ze światem zewnętrznym oraz nauczysz się bez wypowiadania choćby jednego słowa wywierać wpływ na innych.

Zasada jest bardzo prosta: Twój mózg jest kluczem do Twojego szczęścia i zdrowia, dlatego też musisz zacząć go ćwiczyć tak, jak ćwiczysz swoje ciało. Dowiedz się, jak trwale poprawić stan swojej kondycji fizycznej, emocjonalnej czy duchowej. Poznaj mechanizmy działania mózgu oraz jego współdziałania z pozostałymi partiami organizmu.

Książka została podzielona na dwie części:

Pierwsza łączy kilka głębokich spostrzeżeń na temat wschodnich tradycji filozoficznych i duchowych, a także zdrowia psychicznego i fizycznego.

Druga prezentuje ćwiczenia, których celem jest:

Docenisz ją również, jeśli starasz się odzyskać w swoim życiu równowagę i poczucie sensu lub pragniesz osiągnąć wyższy poziom samorealizacji czy spełnienia życiowego.
Patron książki:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH. PRZYWRÓĆ RYTM SZCZĘŚLIWEGO I ZDROWEGO ŻYCIA Autor: Ilchi Lee Tłumaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-2899-5 Tytuł oryginału: Brain Wave Vibration (Second Edition): Getting Back into the Rhythm of a Happy, Healthy Life Format: A5, stron: 224 Poprzez niezwykłą syntezę Wschodniej i Zachodniej myœli książki „Tajemnica fal mózgowych” przedstawiają przystępny i łatwy w odbiorze program ćwiczeń, pozwalający na rozwój zdrowia i osobistą transformację. Wartoœć tego programu została potwierdzona przez wiele badań naukowych. John Gruzelier, adiunkt Goldsmithe, Uniwersytet Londyński Książka ta zawiera wiele tematów, przemyœleń i praktycznych rozwiązań. Można ją czytać i analizować na wielu różnych poziomach. Będzie ona szczególnie interesująca dla wszystkich, którzy szukają nowych metod swojego rozwoju zdrowotnego, emocjonalnego i duchowego. dr Elkhonon Goldberg, autor książki The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind Uzdrawiająca moc wibracji Drzemie w Tobie ogromny i niewykorzystany dotąd potencjał, dzięki któremu możesz nadać swojemu życiu nowy sens i kierunek. Ta siła tylko czeka, aby się uaktywnić. Wsłuchaj się w siebie i uwolnij wibracje fal mózgowych, które sprawią, że lepiej poznasz samego siebie. Dzięki nim uzyskasz intensywniejszy kontakt ze œwiatem zewnętrznym oraz nauczysz się bez wypowiadania choćby jednego słowa wywierać wpływ na innych. Zasada jest bardzo prosta: Twój mózg jest kluczem do Twojego szczęœcia i zdrowia, dlatego też musisz zacząć go ćwiczyć tak, jak ćwiczysz swoje ciało. Dowiedz się, jak trwale poprawić stan swojej kondycji fizycznej, emocjonalnej czy duchowej. Poznaj mechanizmy działania mózgu oraz jego współdziałania z pozostałymi partiami organizmu. SPIS TREŚCI Wprowadzenie. Sprawa wibracji fal mózgu .......................................... 17 Narodziny wibracji fal mózgu .......................................................................18 SzczÚĂliwy przypadek .....................................................................................19 KorzyĂci z wibracji fal mózgu ........................................................................21 Hamowanie stresu ..........................................................................................22 RozwijajÈca siÚ ĂwiadomoĂÊ ...........................................................................24 ½ródïo cudów ..................................................................................................25 Odzyskiwanie naszej mÈdroĂci ......................................................................26 Lepszy mózg, lepsze ĝycie .............................................................................28 Wielki skok naprzód .......................................................................................29 CzÚĂÊ I. Reguïa Rozdziaï 1. ¿ycie jest wibracjÈ ................................................................ 33 PoïÈczenia mózgu ...........................................................................................34 JÚzyk ĝycia .......................................................................................................37 Z powrotem do punktu wyjĂcia .....................................................................42 Powrót do zaginionej mÈdroĂci .....................................................................45 PoïÈczenie ........................................................................................................46 Rozdziaï 2. UsïyszeÊ rytm ĝycia .............................................................. 49 Taniec z energiÈ ..............................................................................................50 Muzyczny przekaz ..........................................................................................52 Lecznicza moc rytmu .....................................................................................54 Yull-yo, czyli rytm ĝycia .................................................................................57 Rozdziaï 3. Tajemnica pnia mózgu ....................................................... 59 ¿ycie w czasach stresu ....................................................................................60 List miïosny do komórek ................................................................................63 14 SPIS TREŚCI ZarzÈdzanie energiÈ to zarzÈdzanie ĝyciem ................................................ 65 Nowa definicja zdrowia ................................................................................. 66 Rozejm z pniem mózgu ................................................................................. 68 SkÈd siÚ biorÈ cuda ......................................................................................... 72 Rozdziaï 4. ½ródïo intencji .....................................................................75 Ludzki problem .............................................................................................. 76 Aktualizacja systemu operacyjnego mózgu ................................................. 79 Ponowne uruchamianie systemu operacyjnego mózgu .............................. 81 Ciaïo podÈĝa za materiÈ ................................................................................ 84 Rozdziaï 5. Leczenie chorób informacyjnych .......................................89 Trzy choroby ................................................................................................... 90 ZarzÈdzanie informacjÈ ................................................................................. 92 Trzy lekarstwa ................................................................................................ 96 Transformacja informacji ............................................................................ 101 Rozdziaï 6. WielkoĂÊ kryje siÚ w mózgu ..............................................105 Mistrzostwo mózgu ...................................................................................... 106 Nawyk wielkoĂci ........................................................................................... 107 Era wielkoĂci ................................................................................................. 111 Rozdziaï 7. SiÚganie w nieskoñczonoĂÊ ...............................................113 Bóg i mózg .................................................................................................... 114 Postrzeganie jednoĂci ................................................................................... 115 DoĂwiadczanie jednoĂci ............................................................................... 116 Autostrada do wyĝszego „ja” ....................................................................... 118 Rozdziaï 8. Siïa nadziei .........................................................................121 Ziemia to Ty ................................................................................................. 122 Rozwiñ bardzo sprawny mózg .................................................................... 124 Rezonans wibracyjny .................................................................................... 126 Rozwijanie nieskoñczonego umysïu ........................................................... 129 Powrót do jednoĂci ....................................................................................... 131 SPIS TREŚCI 15 CzÚĂÊ II. Praktyka PoczÈtek podróĝy ................................................................................... 137 Wskazówki dla poczÈtkujÈcych ...................................................................139 Uwagi wstÚpne ..............................................................................................144 Proces wibracji fal mózgu ............................................................................147 Siedem celów wibracji fal mózgu ................................................................149 Podstawowe wibracje fal mózgu ..................................................................152 Wariacje na temat wibracji fal mózgu .........................................................156 Posïowie. Surfowanie po fali ĝycia ....................................................... 165 Dodatki Historie o leczeniu i nadziei ..............................................................................169 Badania naukowe nad metodami wibracji fal mózgu i edukacji mózgu .......199 Kwestionariusz ZRS. Oceñ swój stan zdrowia, szczÚĂcia i spokoju ...............205 PiÚÊ etapów systemu treningu edukacji mózgu ...............................................213 Bibliografia ............................................................................................. 219 O autorze ................................................................................................ 223 ROZDZIAŁ 3. Tajemnica pnia mózgu Zdrowie to coĂ, dziÚki czemu czujesz, ĝe wïaĂnie teraz jest najlepsza pora roku. — Franklin Pierce Adams, publicysta NAWET JAKO MA’E DZIECI doĂwiadczamy leczniczej mocy pnia mózgu. Jeĝeli kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ zadrapaÊ kolano, z pewnoĂciÈ pamiÚtasz, jak goiïo siÚ ono kaĝdego dnia do momentu, w którym skaleczenie zanikaïo caïkowicie. Zjawisko to, choÊ bardzo powszechne, jest swego rodzaju cudem. Co ma jednak z tym wspólnego pieñ mózgu? Otóĝ jest on czymĂ w rodzaju niewidocznego dyrygenta wielkiej orkiestry symfonicznej, na którÈ skïadajÈ siÚ poszczególne ukïady naszego organizmu. Nie potrze- bujÈc Twojej Ăwiadomej kontroli, wysyïa on sygnaïy mówiÈce sercu, jak szybko powinno biÊ, stymulujÈce biaïe krwinki do dziaïania, urucha- miajÈce ukïad trawienny czy koordynujÈce wiele innych funkcji organi- zmu, które sÈ niezbÚdne do podtrzymania naszego zdrowia. Rola pnia mózgu polega na utrzymywaniu równowagi. Ciaïo ludz- kie zostaïo zaprojektowane tak, aby utrzymywaÊ staïy poziom zdrowia. Moĝna powiedzieÊ, ĝe kaĝda choroba stanowi oznakÚ braku równowagi. 60 TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH Dlaczego jednak nasz organizm zawodzi? Czasami dzieje siÚ tak z powodu intruzów, takich jak bakterie czy wirusy, którym nasz orga- nizm nie jest w stanie siÚ przeciwstawiÊ. W obecnych czasach taki sce- nariusz nie jest jednak szczególnie popularny, gdyĝ ludzkoĂÊ nauczyïa siÚ skutecznie chroniÊ przed wieloma tego rodzaju intruzami. NajwiÚksza czÚĂÊ wspóïczeĂnie spotykanych w nowoczesnym spoïe- czeñstwie chorób jest wynikiem niewïaĂciwego stylu ĝycia. W pewnym sensie nasze codzienne decyzje sÈ sprzeczne z dziaïaniem pnia mózgu, który nie jest w stanie wykonywaÊ poprawnie swoich funkcji. Wiele wieków temu Hipokrates powiedziaï: „Kaĝdy z nas ma w so- bie osobistego lekarza, wystarczy, ĝe bÚdziemy pomagaÊ mu w jego pracy”. Wibracje fal mózgu sÈ jednym ze sposobów zezwolenia temu lekarzowi na wïaĂciwe funkcjonowanie i umoĝliwienie mu rozpoczÚcia skutecznego, dogïÚbnego leczenia. Życie w czasach stresu Prawdopodobnie zdarzyïo Ci siÚ sïyszeÊ wiele nieprzyjemnych historii o zdrowiu i higienie w dawnych czasach, kiedy to zarazy, gïód i ubó- stwo byïy na porzÈdku dziennym. Gdy myĂlimy o tamtych czasach, zwykle czujemy ulgÚ, ĝe takie problemy naleĝÈ do przeszïoĂci, przy- najmniej dla wiÚkszoĂci mieszkañców krajów rozwiniÚtych. Mimo to wciÈĝ borykamy siÚ z coraz to nowymi epidemiami, z któ- rych jedna jest wynikiem tylko i wyïÈcznie naszego wïasnego wyboru. Mam tu na myĂli stres. Stres wiÈĝe siÚ z niemalĝe kaĝdÈ chorobÈ znanÈ wspóïczesnemu spoïeczeñstwu, a dïuga lista tego rodzaju schorzeñ obejmuje m.in.: cho- roby serca, nowotwory, nadciĂnienie, astmÚ, toczeñ rumieniowaty, ar- tretyzm, fibromialgiÚ i wiele, wiele innych. Poza jednostkami chorobo- wymi reakcja stresowa wywoïuje teĝ wiele szkodliwych nawyków, które TAJEMNICA PNIA MÓZGU 61 sïuĝÈ tymczasowemu rozïadowaniu napiÚcia nerwowego, ale w dïuĝ- szej perspektywie przyczyniajÈ siÚ do dalszego zaburzania równowagi organizmu. MówiÚ tu o takich zachowaniach, jak przesadne objadanie siÚ, palenie papierosów czy spoĝywanie nadmiernych iloĂci alkoholu. Dlaczego wiÚc nie jesteĂmy w stanie pokonaÊ stresu, chociaĝ zwy- ciÚĝyliĂmy w walce z ospÈ, polio i innymi zabójczymi chorobami za- kaěnymi? Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, naleĝy zwróciÊ uwagÚ na fakt, ĝe na ogóï koncentrujemy siÚ na tym, w jaki sposób odnosimy siÚ do Ăwiata, a nie na tym, jak Ăwiat zewnÚtrzny odnosi siÚ do nas. Kiedy lekarz kontroluje zakaĝenie za pomocÈ antybiotyku, atakuje on tym samym intruza, który dostaï siÚ do organizmu z zewnÈtrz. W przypad- ku stresu musimy jednak najpierw zobaczyÊ i zaakceptowaÊ to, ĝe jego przyczynÈ jesteĂmy na ogóï my sami. OczywiĂcie byïoby bardzo miïo, gdyby stres daïo siÚ wyeliminowaÊ za pomocÈ tabletek, ale niestety, tak dobrze nie jest. Maïo prawdopo- dobne jest równieĝ to, ĝe w pewnej chwili uda siÚ nam rozwiÈzaÊ wszystkie nasze problemy i zwyciÚsko zakoñczyÊ wszystkie wyzwania. Owszem, kaĝdy z nas moĝe powiedzieÊ, ĝe w swoim ĝyciu spotyka stre- sujÈcych ludzi czy stresujÈce sytuacje, ale stres tak naprawdÚ jest czymĂ, co wytwarzamy we wïasnych umysïach. Dlatego teĝ skuteczne kontro- lowanie stresu wymaga nie zmiany otoczenia, lecz lepszego zrozumienia samego siebie. Oto przykïad. Wyobraě sobie dwóch mïodych mÚĝczyzn zdajÈcych egzaminy na studia. Obaj sÈ tak samo przygotowani i odpowiadajÈ na dokïadnie te same pytania, ale jeden z nich wchodzi do sali z szybko bijÈcym sercem i spoconymi dïoñmi, podczas gdy drugi przez caïy czas zachowuje spokój. Skoro sytuacja jest identyczna dla nich obu, to skÈd bierze siÚ ta rozbieĝnoĂÊ w zachowaniu? Róĝnica ta wynika z narracji, jakÈ kaĝdy z tych dwóch ludzi opo- wiada samemu sobie. Jeden z nich moĝe mówiÊ: „ZrobiÚ, co bÚdzie w mojej mocy. Wszystko bÚdzie dobrze”, zaĂ drugi bÚdzie powtarzaÊ: 62 TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH „Kiepsko radzÚ sobie z zamkniÚtymi testami, a od tego jednego egza- minu zaleĝy caïa moja przyszïoĂÊ”. W obu przypadkach narracja ta jest wytworem kory przedczoïowej, analizujÈcej i oceniajÈcej nasze otoczenie. W przypadku studenta ze- stresowanego wysyïanÈ przez mózg wiadomoĂciÈ bÚdzie ostrzeĝenie: „Sytuacja niebezpieczna! WïÈczyÊ alarm!”. Podwzgórze, organ nadzo- rujÈcy dziaïanie pnia mózgu, odbiera tÚ wiadomoĂÊ i nastÚpnie przeka- zuje jÈ reszcie organizmu za pomocÈ sygnaïów hormonalnych i bio- elektrycznych. Aktywacji ulega wspóïczulny ukïad nerwowy, znany teĝ jako „reakcja walki lub ucieczki”, który osïabia trawienie, podnosi tÚtno i wpïywa na krÈĝenie, w tym takĝe na dopïyw krwi do mózgu. Jak na ironiÚ, wïaĂnie ten student, któremu tak bardzo zaleĝaïo na dobrym wyniku, nie zrobiï prawie nic, ĝeby zapewniÊ sobie sukces. Lekka reakcja stresowa mogïaby pomóc mu w rozwiÈzywaniu testu, ale w tym przypadku jego poziom stresu okazaï siÚ stanowczo za wysoki i skutecznie zaburzyï wewnÚtrznÈ równowagÚ organizmu. Stres sam w sobie nie jest rzeczÈ zïÈ. Pieñ mózgu zawsze chce utrzy- maÊ równowagÚ pomiÚdzy wspóïczulnym ukïadem nerwowym wytwa- rzajÈcym reakcjÚ stresowÈ a ukïadem przywspóïczulnym, który odpo- wiada za trawienie i odpoczynek. Kiedy jednak równowaga ta zostanie zachwiana, nasz organizm najczÚĂciej zaczyna popadaÊ w chorobÚ. BezpoĂredniÈ kontrolÚ mamy wyïÈcznie nad korÈ przedczoïowÈ, a wiÚc tÈ czÚĂciÈ mózgu, która odpowiada za racjonalne myĂlenie. Krótko mówiÈc, w dzisiejszych czasach ludzie myĂlÈ za duĝo. Racjonalna czÚĂÊ mózgu caïy czas wysyïa sygnaïy trzymajÈce nasz organizm w pogoto- wiu i niepozwalajÈce mu siÚ zregenerowaÊ. Caïa sztuka polega zaĂ na wyciszeniu racjonalnej czÚĂci umysïu i uzyskaniu kontroli nad wytwa- rzanymi przez niÈ treĂciami, aby pieñ mózgu miaï moĝliwoĂÊ wypra- cowania równowagi. Kiedy juĝ zaczniesz ÊwiczyÊ wibracje fal mózgu, zwróÊ uwagÚ na narracje, które bÚdziesz tworzyÊ na swój temat. PomyĂl o tym, w jaki TAJEMNICA PNIA MÓZGU 63 sposób stres przejawia siÚ w Twoim codziennym ĝyciu, i postaraj siÚ odnaleěÊ jego przyczyny. ByÊ moĝe objawia siÚ on poprzez zjawiska somatyczne, takie jak bóle gïowy, napiÚcie miÚĂni czy nawet objawy chorobowe, a moĝe jego przejawy majÈ charakter umysïowy i przybie- rajÈ postaÊ szkodliwych nawyków, jak np. obgryzanie paznokci, huĂ- tawki nastrojów czy nadmierne objadanie siÚ. Zastanów siÚ, jakie Twoje wewnÚtrzne opowieĂci wiÈĝÈ siÚ z tymi objawami. Moĝe sÈ to opowieĂci o wïasnych lÚkach, wadach innych ludzi, a moĝe o niedostatkach otaczajÈcego CiÚ Ăwiata. Kiedy przestaniesz sobie opowiadaÊ wciÈĝ te same, negatywne historie, bÚdziesz w stanie odwaĝnie stawiÊ czoïa wy- zwaniom rzucanym przez ĝycie. List miłosny do komórek ByÊ moĝe nauczono CiÚ wierzyÊ w to, ĝe Twoja przyszïoĂÊ jest uzaleĝ- niona od Twoich genów. Jest to szczególnie deprymujÈce, gdy dowia- dujesz siÚ, ĝe Twoi rodzice lub dziadkowie cierpieli na jakÈĂ chorobÚ dziedzicznÈ. Mimo to nauki przyrodnicze pozwoliïy ostatnio na poja- wienie siÚ nowego paradygmatu myĂlenia. Niedawno biolodzy uznali bowiem, ĝe geny to tylko jeden z czynników regulujÈcych zachowanie komórek, a co za tym idzie, determinujÈcych stan zdrowia. Jak siÚ okazuje, bïona komórkowa moĝe byÊ waĝniejsza dla zdrowia niĝ geny. Wyczuwa ona bowiem i reaguje na zmiany zachodzÈce w jej Ărodowisku. Innymi sïowy, stanowi ona coĂ w rodzaju mózgu kaĝdej z komórek, przyjmujÈc i interpretujÈc sygnaïy wysyïane przez organizm. Kto jednak konkretnie wysyïa te sygnaïy, sterujÈc tym samym zacho- waniem komórek? Czy jest to ten sam element, który steruje innymi narzÈdami wewnÚtrznymi i np. pilnuje, aby serce biïo, zaĂ pïuca nabieraïy powietrza? Owszem. Takĝe w tym przypadku sterowaniem zajmuje siÚ nasz mózg. 64 TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH Energia jest jÚzykiem organizmu. Prawdopodobnie wiesz juĝ, ĝe mózg wysyïa do narzÈdów i miÚĂni sygnaïy bioelektryczne za poĂred- nictwem wïókien nerwowych. Czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ jednak zastanawiaÊ, w jaki sposób mózg porozumiewa siÚ z komórkami? Nie tak dawno temu biolodzy wierzyli, ĝe bïona komórkowa nie ma wiÚkszego znaczenia i jej jedynym zadaniem jest przyjmowanie sub- stancji odĝywczych oraz innych niezbÚdnych zwiÈzków chemicznych. Niedawno jednak naukowcy zaczÚli siÚ przyglÈdaÊ bliĝej temu, w jaki sposób bïona reaguje na swoje otoczenie. Bruce Lipton, badacz zajmu- jÈcy siÚ dziaïaniem bïon komórkowych, twierdzi, ĝe komórka reaguje na zmiany zachodzÈce w jej otoczeniu, interpretujÈc informacje nie tylko chemiczne, ale teĝ energetyczne. Nowe odkrycia dotyczÈce bïony komórkowej pozwoliïy Liptonowi oraz innym naukowcom popatrzeÊ z innej perspektywy na azjatyckÈ koncepcjÚ energii ki, która wczeĂniej byïa odrzucana jako nieracjonalna. Jak siÚ okazuje, energia emitowana przez mózg, a ĂciĂlej mówiÈc, przez fale mózgu, moĝe byÊ bardzo istotna dla ogólnego zdrowia komórek. Zdrowie komórkowe ma kluczowe znaczenie dla zdrowia caïego or- ganizmu, poniewaĝ komórki sÈ cegieïkami, z których skïada siÚ caïe nasze ciaïo. Kiedy wiÚc komórki nie sÈ zdrowe, ciaïo zaczyna przypominaÊ budynek zbudowany ze sïabych, kruszÈcych siÚ cegieï. PamiÚtaj, ĝe kaĝda choroba zaczyna siÚ na poziomie komórkowym. Przykïadowo kaĝda odmiana raka zaczyna siÚ od jednej zmutowanej komórki. Zaburzenia pracy narzÈdów równieĝ rozpoczynajÈ siÚ na po- ziomie komórek, zaĂ zgodnoĂÊ dziaïania wszystkich komórek budujÈ- cych Ăciany tÚtnic odgrywa bardzo istotnÈ rolÚ w ochronie przed roz- wojem chorób sercowo-naczyniowych. Na szczÚĂcie leczenie równieĝ przebiega na poziomie komórkowym. Twoje ciaïo wykazuje bowiem niezwykïÈ zdolnoĂÊ do leczenia i roz- woju, na czym opiera siÚ caïa technika wibracji fal mózgu. DziÚki niej moĝesz dowiedzieÊ siÚ, jak przekazywaÊ pozytywnÈ, leczniczÈ energiÚ caïemu ciaïu. TAJEMNICA PNIA MÓZGU 65 Trening wibracji fal mózgu pomaga synchronizowaÊ Twoje fale mózgowe z naturalnÈ energiÈ leczniczÈ zawartÈ w kaĝdej komórce Twojego ciaïa. Moĝesz go rozpoczÈÊ od upewnienia siÚ, ĝe treĂÊ Two- ich myĂli jest caïkowicie pozytywna. Wiele badañ wykazaïo bowiem, ĝe emocje i nastawienie odgrywajÈ bardzo waĝnÈ rolÚ w tworzeniu dïu- gofalowych skutków zdrowotnych. Pozytywne wzorce myĂlenia sprzy- jajÈ wiÚc dobremu zdrowiu. Co wiÚcej, pomagajÈ one zachowaÊ zdrowy przepïyw energii ki przez caïe ciaïo, pozwalajÈc na rozwiniÚcie poczucia zdrowia i dobrego samopoczucia. Fizyka kwantowa mówi, ĝe wszystko, co znajduje siÚ we wszechĂwiecie, jest zbudowane z energii, zaĂ wibracje fal mózgu dajÈ Ci moĝliwoĂÊ wykorzystywania swojego pnia mózgu do promieniowania pozytywnÈ, wspierajÈcÈ energiÈ, przenikajÈcÈ nie tylko caïe Twoje ciaïo, ale i caïe Twoje ĝycie. Zarządzanie energią to zarządzanie życiem Wibracje fal mózgu to sposób zarzÈdzania energiÈ, który w pewnym sensie przypomina zarzÈdzanie czasem czy pieniÚdzmi. Kiedy czujesz stres bÈdě wypalenie, moĝesz zakïadaÊ, ĝe powodem tego stanu jest nadmiar obowiÈzków. Co prawda faktycznie moĝe tak byÊ, ale w przy- padku wiÚkszoĂci ludzi wypalenie wynika z niezdolnoĂci do zarzÈdza- nia energiÈ, nie z nadmiaru pracy. Badania wykazaïy, ĝe ciaïo i umysï dziaïajÈ w cyklach krótszych niĝ jeden dzieñ, w których ciaïo przechodzi ze stanu wysokiej energii do stanu energii niskiej. W dolnej fazie cyklu trwajÈcego od 90 do 120 minut poziom energii spada, a umysï przestaje siÚ koncentrowaÊ (Schwartz). Na ten niedobór energii ludzie zwykle reagujÈ siÚgniÚciem po dodat- kowÈ filiĝankÚ kawy, zjedzeniem czegoĂ sïodkiego czy teĝ próbÈ Ăwia- domego przeïamania zmÚczenia. Tego rodzaju zachowanie w dïuĝszej perspektywie prowadzi jednak wyïÈcznie do wypalenia i nieefektyw- nych nawyków zawodowych. W rzeczywistoĂci ludzie potrzebujÈ 66 TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH odnowienia energii, nie zaĂ sztucznego zmuszania siÚ do pracy pomimo wyczerpania. Poza tym praca wykonywana przez wiÚkszoĂÊ ludzi nie jest opty- malna dla mózgu. W dzisiejszych czasach praca najczÚĂciej wymaga przetwarzania duĝej iloĂci danych przez korÚ przedczoïowÈ, zwïaszcza tÚ z lewej póïkuli, odpowiedzialnej za myĂlenie logiczne, symboliczne i sïowne. Wibracje fal mózgu mogÈ peïniÊ funkcjÚ „ïadowarki” pozwalajÈcej przywróciÊ energiÚ ciaïa i umysïu. Za kaĝdym razem, kiedy poczujesz spadek energii albo gdy trafisz na blokadÚ niepozwalajÈcÈ Ci dziaïaÊ twórczo, moĝesz wykorzystaÊ tÚ metodÚ w celu poprawienia jakoĂci ĝycia. RobiÈc to, odrzucasz napiÚcie, które pojawiïo siÚ w Twoim ciele. Co wiÚcej, wyciszajÈc myĂlÈcÈ racjonalnie czÚĂÊ umysïu, pozwalasz dojĂÊ do gïosu pra- wej póïkuli, odpowiedzialnej za innowacyjne idee oraz myĂlenie twórcze. Wedïug tradycyjnej medycyny azjatyckiej przez ciaïo ludzkie prze- biegajÈ tzw. meridiany przekazujÈce energiÚ ĝyciowÈ, znanÈ jako ki. Kaĝdy ból czy choroba jest, wedïug tej teorii, wynikiem zablokowania dopïywu energii do bolÈcego czy chorego miejsca. Akupunktura, której skutecznoĂÊ potwierdzajÈ liczne badania, ma na celu poprawienie przepïywu energii i dostrojenie go tak, aby zapewniÊ pacjentowi opty- malny poziom zdrowia. Wiele Êwiczeñ ciaïa i umysïu, takich jak tai chi bÈdě joga, takĝe pomaga otworzyÊ kanaïy energetyczne. Podobnie wi- bracje fal mózgu umoĝliwiajÈ pokonanie blokad zatrzymujÈcych energiÚ w naszym ciele. Nowa definicja zdrowia Nasze obecne podejĂcie do opieki zdrowotnej pozwoliïo zwiÚkszyÊ ĂredniÈ dïugoĂÊ ĝycia, ale nie zawsze jest to ĝycie zdrowe. W Stanach Zjednoczonych mÚĝczyěni majÈ bardzo duĝÈ szansÚ zapadniÚcia na TAJEMNICA PNIA MÓZGU 67 powaĝnÈ chorobÚ przed ukoñczeniem 67. roku ĝycia, zaĂ dla kobiet wiek ten wynosi 71 lat (¥wiatowa Organizacja Zdrowia). Oznacza to, ĝe ostatniÈ dekadÚ ĝycia ludzie najczÚĂciej spÚdzajÈ w bardzo zïym zdrowiu. Jestem gïÚboko przekonany, ĝe tak nie powinno byÊ. Mój przyjaciel Kwak-sik Min jest dobrym przykïadem tego, jak, moim zdaniem, po- winniĂmy ĝyÊ wszyscy. Min, który przed przejĂciem na emeryturÚ piastowaï urzÈd ministra edukacji, byï okazem zdrowia aĝ do chwili, w której rozstaï siÚ z tym Ăwiatem, doĝywszy 89 lat. Pomimo swojego zaawansowanego wieku Min prowadziï aktywny tryb ĝycia, na który skïadaïy siÚ liczne wystÈpienia oraz regularne uprawia- nie sportu. JednÈ z aktywnoĂci, które byïy najwaĝniejsze dla utrzymania formy, byïo w jego przypadku codzienne chodzenie, które pozwoliïo mu zachowaÊ zdrowÈ sylwetkÚ i sprÚĝysty krok. Ten mïodzieñczy spo- sób poruszania siÚ i mïodoĂÊ ducha sprawiïy, ĝe znajomi zaczÚli go na- zywaÊ „wiecznie mïodym bratem”. W dniu Ămierci rozegraï rano mecz w tenisa, poszedï na lunch, a nastÚpnie zdrzemnÈï siÚ i spokojnie zmarï we Ănie. Obecnie nadszedï czas, aby poïÈczyÊ wiedzÚ Wschodu i Zachodu, by móc zyskaÊ z ĝycia jak najwiÚcej. Naukowcy oceniajÈ, ĝe dziĂ ludzie sÈ w stanie ĝyÊ 120 lat, ale niewielu z nas doĝywa w zdrowiu choÊby dwóch trzecich tego czasu. Co prawda mamy wspaniaïÈ farmacjÚ i technologiÚ medycznÈ, ale aby cieszyÊ siÚ peïniÈ ĝycia, musimy teĝ odkryÊ nieco starej mÈdroĂci, która pozwala nawiÈzaÊ lepszy kontakt z naszym wïasnym ciaïem. Zachodnia medycyna ma wiele do zaofero- wania, ale stare metody, oparte czasami na caïych wiekach ludzkiego doĂwiadczenia, nie powinny byÊ z miejsca odrzucane. RozwaĝajÈc definicjÚ zdrowia, powinniĂmy myĂleÊ o czymĂ wiÚcej niĝ tylko o mechanicznej sprawnoĂci naszego ciaïa. Musimy zastanowiÊ siÚ nad jakoĂciÈ naszej egzystencji i treĂciÈ poszczególnych doĂwiadczeñ. Technologiczne spoïeczeñstwo, w którym ĝyjemy, daje nam wiele Ărodków 68 TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH umoĝliwiajÈcych komfortowe ĝycie, ale jednoczeĂnie separuje nas od naszego wnÚtrza. Konieczne jest zatem przeprowadzenie oceny niewi- dzialnego energetycznego elementu, który byï intuicyjnie rozumiany przez wiele wczeĂniejszych pokoleñ w róĝnych kulturach Ăwiata. Róĝnica pomiÚdzy panem Min a wiÚkszoĂciÈ ludzi w jego wieku polega nie na lepszej biologicznej sprawnoĂci tego pierwszego, ale na sile jego energetycznego ducha. Innymi sïowy, nauczyï siÚ on sprawnie zarzÈdzaÊ swojÈ energiÈ. Nasz wspóïczesny styl ĝycia przypomina jo-jo nieustannie porusza- jÈce siÚ w górÚ i w dóï. Jeĝeli zdarzaïo Ci siÚ czÚsto bawiÊ tÈ zabawkÈ, zapewne wiesz, ĝe po pewnym czasie ĝyïka ulega rozciÈgniÚciu, przez co jo-jo przestaje siÚ poruszaÊ tak gïadko jak na poczÈtku. W takich chwilach naleĝy je odïoĝyÊ, aby ĝyïka mogïa wróciÊ do stanu poczÈtko- wego. Wibracje fal mózgu moĝna potraktowaÊ jako sposób na zatrzy- manie ciÈgïego ruchu myĂli, co w rezultacie pozwala powróciÊ umysïowi do wïaĂciwego stanu. Rozejm z pniem mózgu Historia ludzkoĂci jest historiÈ ciÈgïego poszerzania granic racjonalne- go myĂlenia. DziÚki naszej zdolnoĂci do oceniania, analizowania i pla- nowania udaïo nam siÚ uzyskaÊ kontrolÚ nad znacznÈ czÚĂciÈ ludzkiej egzystencji. W pewien sposób skutecznie opanowaliĂmy niekontrolo- walne, nie do koñca poznane aspekty ĝycia na ziemi. Zaburzyïo to jed- nak równowagÚ zarówno w naszym ĝyciu, jak w ogólnie pojmowanym ĝyciu na caïej planecie. Zaburzenia równowagi na skalÚ globalnÈ sÈ coraz powszechniejsze i dokïadnie to samo dzieje siÚ z równowagÈ w naszym ĝyciu. Wspóïczesny styl ĝycia niejako zmusza nas do walki z pniem mózgu, wymagajÈc od nas tïumienia przedracjonalnych, podĂwiadomych impulsów TAJEMNICA PNIA MÓZGU 69 w imiÚ obsesyjnego kierowania siÚ rozsÈdkiem. Nasz system edukacyjny premiuje osoby wykazujÈce siÚ zdolnoĂciami do dziaïañ analitycznych, takich jak czytanie czy liczenie. Psychologowie zgadzajÈ siÚ co do tego, ĝe istnieje wiele form inteligencji, np. emocjonalna, interpersonalna czy kreatywna, ale zwykle nie przykïada siÚ do nich takiej wagi jak do my- Ălenia racjonalnego. W procesie edukacji nie uczymy caïego mózgu, ale rozwijamy i nagradzamy korÚ przedczoïowÈ, niemalĝe caïkowicie po- mijajÈc wszystkie inne jego czÚĂci. To samo dotyczy teĝ ĝycia zawodo- wego, gdyĝ osoby wykorzystujÈce w pracy zdolnoĂci poznawcze na ogóï zarabiajÈ wiÚcej i cieszÈ siÚ wiÚkszym prestiĝem spoïecznym. Rzecz jasna inne partie mózgu pracujÈ caïy czas, ale my nie dowia- dujemy siÚ, jak wykorzystywaÊ peïniÚ ich moĝliwoĂci. MyĂlenie racjonalne staje siÚ dla nas tak istotne, ĝe czÚsto oddala nas od nas samych i sprzyja negatywnemu nastawieniu. CiÈgïe wartoĂcio- wanie i ocenianie wszystkiego, z czym siÚ spotykamy, wprowadza orga- nizm w stan zwiÚkszonej czujnoĂci i braku równowagi. 70 TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH Co prawda bÚdzie to pewnym uproszczeniem, ale mózg moĝna po- traktowaÊ tak, jakby byï zïoĝony z trzech warstw. SÈ to: pieñ mózgu, sterujÈcy zachowaniami odruchowymi i nieĂwiadomymi, ukïad lim- biczny, odpowiadajÈcy za pamiÚÊ i reakcje emocjonalne, oraz kora nowa, odpowiadajÈca za „wyĝsze funkcje mózgu”, takie jak kontrola moto- ryczna czy Ăwiadome myĂlenie. Wszystkie te trzy „warstwy” wspóïdziaïajÈ ze sobÈ, przewodzÈc nasze wewnÚtrzne, zewnÚtrzne, Ăwiadome i nie- Ăwiadome doĂwiadczenia. Wibracje fal mózgu, podobnie jak inne formy edukacji mózgu, róĝ- niÈ siÚ od typowych metod edukacyjnych tym, ĝe starajÈ siÚ ÊwiczyÊ wszystkie trzy poziomy mózgu. Nasz obecny system edukacyjny skupia siÚ wyïÈcznie na najbardziej zewnÚtrznym poziomie, podkreĂlajÈc wagÚ racjonalnego myĂlenia, jÚzyka i zdolnoĂci matematycznych. Moje kon- takty z luděmi doprowadziïy mnie do wysnucia wniosku, ĝe na brak szczÚĂcia i zdrowia narzekajÈ przede wszystkim ci, którzy majÈ gïowy peïne danych rzeczowych, ale nie potrafiÈ zintegrowaÊ „mózgu racjo- nalnego” z mózgiem emocjonalnym i podĂwiadomym. WiÚkszoĂÊ nauczycieli zdaje sobie sprawÚ z istnienia róĝnych ro- dzajów inteligencji, ale mimo to nasze spoïeczeñstwo premiuje inteli- gencjÚ wykorzystujÈcÈ korÚ przedczoïowÈ, zarzÈdzajÈcÈ „funkcjami wykonawczymi”, takimi jak podejmowanie decyzji czy myĂlenie racjo- nalne. Dobrym przykïadem mogÈ byÊ egzaminy wstÚpne do liceów czy testy maturalne, które skupiajÈ siÚ wyïÈcznie na zdolnoĂciach kontro- lowanych przez korÚ przedczoïowÈ, takich jak czytanie, liczenie i kry- tyczne myĂlenie. Jest to doĂÊ dobry obraz tego, jakÈ wagÚ przywiÈzujemy do tych zdolnoĂci. Psycholog Matthew Kelly pisze o typie inteligencji, którÈ nazwaï „inteligencjÈ psychofizjologicznÈ”. Jej zadaniem jest wïaĂnie pomaganie nam w powrocie do stanu naturalnej równowagi zapewniajÈcej organizmowi zdrowie. Inteligencja ta rzadko jest uznawana przez innych, poniewaĝ nie znajduje siÚ pod ĂwiadomÈ kontrolÈ naszego myĂlÈcego mózgu. TAJEMNICA PNIA MÓZGU 71 Mimo to ten rodzaj inteligencji jest przez nas wykorzystywany kaĝdego dnia, gdyĝ codziennie nasz mózg wykonuje dziaïania majÈce na celu utrzymanie naszego ciaïa w dobrym zdrowiu. KorzystajÈc z metod edukacji mózgu, takich jak np. wibracje fal mózgu, staram siÚ odkryÊ i rozwinÈÊ wïaĂnie taki rodzaj inteligencji. Nie oznacza to, ĝe inne jej rodzaje nie sÈ waĝne, gdyĝ kaĝda z umiejÚt- noĂci jest istotna i bardzo rozsÈdnÈ rzeczÈ jest Êwiczenie mózgu tak, aby wykorzystaï on wszystkie zdolnoĂci w jak najwiÚkszym stopniu. Czy jednak moĝemy wierzyÊ w to, ĝe kiedyĂ uda nam siÚ w peïni kon- trolowaÊ nasze nieĂwiadome reakcje? Czy jesteĂmy w stanie rozwinÈÊ inteligencjÚ psychofizjologicznÈ tak, jak rozwijamy zdolnoĂci jÚzykowe lub matematyczne? OsobiĂcie sÈdzÚ, ĝe tak. Przykïadem tego rodzaju edukacji moĝe byÊ medytacja, która jest niczym innym jak Êwiczeniem spowalniania czy nawet zatrzymywania chaotycznej gonitwy myĂli i przechodzenia do stanu gïÚbokiego skupienia i wysokiej ĂwiadomoĂci. Wiele najnowszych badañ wykazaïo, ĝe medytacja ma zbawienny wpïyw na nasz mózg, gdyĝ pozwala mu odpoczÈÊ od dzia- ïañ umysïowych bÚdÈcych przyczynÈ stresu. Samo myĂlenie nie jest zïe, ale czasami konieczne jest wyjĂcie poza utarte sposoby analizowania myĂli, gdyĝ wymaga tego zdrowie nasze i osób ĝyjÈcych w naszym otoczeniu. W roku 2003 popularny magazyn „Psychology Today” przedstawiï wyniki badania przeprowadzonego przez dr. Jona Kabata-Zinna z Uni- wersytetu Massachusetts. Zinn mierzyï poziom fal mózgu u 41 pracow- ników firmy technologicznej z Madison w Stanie Wisconsin. Wszyscy ci ludzie mieli odpowiedzialnÈ i wysoce stresujÈcÈ pracÚ. Dwudziestu piÚciu z nich przeszïo trening medytacji, zaĂ pozostaïych szesnastu pozostawiono w charakterze grupy kontrolnej. Po oĂmiu tygodniach dziaïalnoĂÊ fal mózgu osób medytujÈcych przeniosïa siÚ z prawej póï- kuli do lewej. Zgodnie z tym, co taka zmiana mogïaby sugerowaÊ, me- dytujÈcy zauwaĝali u siebie poczucie spokoju i niĝszy poziom stresu niĝ przed badaniem. 72 TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH Wynika z tego, ĝe wspomniani pracownicy rozwinÚli swojÈ inte- ligencjÚ psychofizjologicznÈ, czego najprawdopodobniej nie robili w swoich poprzednich doĂwiadczeniach edukacyjnych. Wydaje siÚ caï- kowicie rozsÈdne, ĝe tego rodzaju dziaïania powinny stanowiÊ podsta- wÚ naszych umiejÚtnoĂci ĝyciowych. Mimo to wielu ludzi twierdzi, ĝe siedzenie w pozycji lotosu i opróĝnianie umysïu z chaotycznych myĂli jest bardzo trudne. Nawet ci, którym udaje siÚ skutecznie medytowaÊ, na ogóï porzucajÈ tÚ praktykÚ po krótkim czasie. WierzÚ jednak, ĝe wi- bracje fal mózgu umoĝliwiajÈ osiÈgniÚcie podobnych rezultatów, cho- ciaĝ sÈ o wiele prostsze do opanowania. Moĝna je teĝ nazwaÊ medyta- cjÈ ruchowÈ, gdyĝ za pomocÈ rytmicznych, powtarzalnych ruchów moĝliwe jest tymczasowe przeïamanie szkodliwych schematów myĂlenia i osiÈgniÚcie stanu spokoju. Dodatkowo Twoje ciaïo zyskuje przy tym wszystkie korzyĂci wynikïe z ruchu i wibracji. Skąd się biorą cuda Cuda nie sÈ rzeczÈ szczególnie rzadkÈ. PrawdÚ mówiÈc, juĝ fakt, ĝe Twój organizm dziaïa, jest sam w sobie cudem. Kiedy mówi siÚ, ĝe coĂ jest cudowne, dla mnie oznacza to, ĝe komuĂ udaïo siÚ odnaleěÊ i wy- korzystaÊ moc, która caïy czas znajdowaïa siÚ w jego wnÚtrzu. Pewna znana mi kobieta uszkodziïa sobie koĂÊ ogonowÈ i cierpiaïa na chroniczne bóle. Byïa u wielu lekarzy, ale ci twierdzili, ĝe tego pro- blemu nie da siÚ rozwiÈzaÊ. Postanowiïa wiÚc udaÊ siÚ do centrum dahn jogi ÊwiczyÊ wibracje fal mózgu, aby doznaÊ ulgi. Byïa dentystkÈ, wiÚc doĂÊ sceptycznie odnosiïa siÚ do tej metody i wÈtpiïa, ĝe pomoĝe siÚ jej ona pozbyÊ problemu. SÈdziïa, ĝe w najlepszym razie uda siÚ jej nieco ograniczyÊ ból. Ku jej zdumieniu po zaledwie trzech miesiÈcach Êwiczeñ bóle ustÈpiïy caïkowicie. TAJEMNICA PNIA MÓZGU 73 Nie piszÚ tego, aby wzbudziÊ w Tobie podziw wzglÚdem wibracji fal mózgu, gdyĝ jest to proste Êwiczenie wymagajÈce niewielkiego wysiïku. ChcÚ po prostu pokazaÊ Ci, jak wielka siïa drzemie w ludzkim organi- zmie. WierzÚ, ĝe wspomniana kobieta mogïa wyzdrowieÊ, gdyĝ pieñ mózgu doskonale wiedziaï, co naleĝy zrobiÊ, aby przywróciÊ równowagÚ w organizmie, i kobieta musiaïa jedynie przestaÊ mu w tym przeszkadzaÊ. Organizm wyposaĝony jest w cudownÈ inteligencjÚ, która wymyka siÚ naszemu poznaniu. Jest to inteligencja pnia mózgu, który zarzÈdza mechanizmami tak zïoĝonymi, ĝe myĂlÈca czÚĂÊ mózgu nie jest w stanie w peïni ich zrozumieÊ. Dobrym przykïadem przybliĝajÈcym ideÚ opisywanych tu cudów jest efekt placebo. Jak zapewne wiesz, polega on na tym, ĝe pacjenci wydajÈ siÚ zdrowieÊ w chwili, gdy wierzÈ w skutecznoĂÊ terapii, chociaĝ w rzeczywistoĂci nie wywoïuje ona ĝadnych istotnych zmian. Przykïa- dowo lekarz moĝe daÊ pacjentowi tabletki niezawierajÈce nic poza cukrem, mówiÈc jednoczeĂnie, ĝe jest to silne lekarstwo. Po zaĝyciu tych tabletek pacjent moĝe poczuÊ siÚ lepiej wyïÈcznie dlatego, ĝe wierzy w ich sku- tecznoĂÊ. OdwrotnoĂciÈ tego zjawiska jest efekt nocebo, polegajÈcy na wy- stÚpowaniu skutków ubocznych wywoïanych wiarÈ w szkodliwoĂÊ terapii. Wielu badaczy ignoruje efekt placebo, traktujÈc go jako prostÈ sztucz- kÚ naszego umysïu. Mimo to nie da siÚ zaprzeczyÊ temu, ĝe do pewne- go stopnia odpowiada on za faktyczne leczenie. Nasze przekonania na- prawdÚ mogÈ wywoïaÊ zmiany fizjologiczne w naszym ciele. Badacze Moerman i Jonas stworzyli termin „reakcja znaczÈca”, opisujÈcy fak- tyczne zmiany zachodzÈce w organizmie podczas terapii placebo. Dla mnie efekt ten oznacza, ĝe organizm, sterowany do pewnego stopnia przez mózg, posiada niewykorzystanÈ zdolnoĂÊ do samoleczenia. Czasami wystarczy nauczyÊ siÚ tego, jak mu nie przeszkadzaÊ.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnica fal mózgowych. Przywróć rytm szczęśliwego i zdrowego życia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: