Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00249 003827 21768535 na godz. na dobę w sumie
Taryfikator mandatów tabela B+C. 2011. - ebook/pdf
Taryfikator mandatów tabela B+C. 2011. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 31
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3223-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Taryfikator mandatów tabela B+C. Nowy 'taryfikator mandatów karnych', TABELA B dla wszystkich kierowców orac TABELA C dla kierowców zawodowych i przewoźników. W dniu 20 stycznia 2011r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.01.2011r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń dla kierowców, znane bardziej pod nazwą 'taryfikator mandatów'. Nowy taryfikator wprowadza wiele zmian, precyzuje m.in. zasady wymierzania kary za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmienia kary dla pieszych i rowerzystów oraz kary związane z ruchem pojazdów wewnątrz osiedli i na parkingach, zmienia także stawki za wiele wykroczeń drogowych. Rozporządzenie wprowadza również dodatkową tabelę C, w której zostały sklasyfikowane niektóre wykroczenia popełniane przez kierowców realizujących przewozy drogowe, co w praktyce dotyczy kierowców zawodowych kierujących pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub autobusami. Niniejszy ebook prezentuje 2 szczegółowe tabele z wykroczeniami i grzywnami (tabela B dla wszystkich kierowców oraz tabela C dla przewoźników). Z pewnością są to informacje, które przydadzą się każdemu z nas, kierowców, aby wiedzieć co można na drodze' a czego nam nie wolno i jaka grozi za to kara.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC KIEROWCY / POMOC KIEROWCY www. 977.pl / KIEROWCO, TO MUSISZ WIEDZIEĆ ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- © Copyright by Błażej Zasadny Grafika i projekt okładki: Błażej Zasadny ISBN 978-83-272-3223-6 Wydawca: Wydawnictwo VIRTUALO www.virtualo.pl Wydanie I 2011 ABC KIEROWCY / POMOC KIEROWCY www. 977.pl / KIEROWCO, TO MUSISZ WIEDZIEĆ ! str.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TARYFIKATOR MANDATOWY WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATÓW KARNYCH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 oraz z 2008 r. Nr 202, poz. 1249) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 1) tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia; 2) w tabeli B: a) w części II Przepisy dotyczące ruchu pojazdów : - w części C Prędkość i hamowanie lp. 36-41 otrzymują brzmienie: art. 92a Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: do 10 km/h o 11-20 km/h o 21-30 km/h o 31-40 km/h o 41-50 km/h o 51 km/h i więcej art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1] do 50 zł od 50 do 100 od 100 do 200 od 200 do 300 od 300 do 400 od 400 do 500 zł 36 37 38 39 40 41 ABC KIEROWCY / POMOC KIEROWCY www. 977.pl / KIEROWCO, TO MUSISZ WIEDZIEĆ ! str.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - w części P Przewóz osób lp. 181 i 182 otrzymują brzmienie: 181 art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1 182 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu b) w części V Znaki i sygnały drogowe lp. 228-237 otrzymują brzmienie: 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 100 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500zł § 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1] § 52 ust. 1-3, ust. 4 lub ust. 5 [1] § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1] Niestosowanie się do znaku: 1) D-11 początek pasa ruchu dla autobusów lub D-12 pas ruchu dla autobusów oraz P-22 BUS 2) D-13 początek pasa ruchu powolnego § 49 ust. 3 [1] 3) D-18 parking , D-18a parking - miejsce zastrzeżone lub D-18b parking zadaszony 4) D-18 parking lub D-18b parking zadaszony , z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a parking - miejsce zastrzeżone , z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 5) P-18 stanowisko postojowe i P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej albo P-20 koperta i P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej , umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 6) D-19 postój taksówek 7) F-10 kierunki na pasach ruchu lub F- 11 kierunki na pasie ruchu oraz P-8a strzałka kierunkowa na wprost , P-8b strzałka kierunkowa do skręcania lub P- 8c strzałka kierunkowa do zawracania § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1] § 53 [1] § 72 lub § 87 ust. 1- 2 [1] 100 zł 100 zł 100 zł 500 zł 500 zł 100 zł 250 zł art. 90 lub art. 92 § 1 228 229 230 231 232 233 234 ABC KIEROWCY / POMOC KIEROWCY www. 977.pl / KIEROWCO, TO MUSISZ WIEDZIEĆ ! str.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235 236 237 8) BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie 9) P-18 stanowisko postojowe , P-19 linia wyznaczająca pas postojowy 10) P-20 koperta § 81 ust. 4[1] 200 zł § 90 ust. 2-3 [1] 100 zł § 90 ust. 4 [1] 100 zł § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk TARYFIKATOR MANDATOWY 2011 ( po zmianach) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) (Dz. U. Nr 208, poz.2023, zm.: Dz.U. z 2008 r. nr 202, poz.1249; Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.68) / wyciąg/ W ROZPORZĄDZENIU zaznaczono kolorem niebieskim na żółtym tle nowelizacje, które weszły w życie w roku 2011. Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. 2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1). ___ 1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc: 1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 505), ABC KIEROWCY / POMOC KIEROWCY www. 977.pl / KIEROWCO, TO MUSISZ WIEDZIEĆ ! str.4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231) - które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 109, poz. 1031). ZAŁĄCZNIK WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń ( Dz.U. Nr 14, poz. 68). Zmiana weszła w życie z dniem 20 stycznia 2011r. TABELA B I. Przepisy o ruchu pieszych Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks Wykroczeń art. 90 1 art. 90 2 art. 90 3 art. 90 4 art. 97 5 art. 92 § 1 lub art. 90 art. 90 lub art. 97 6 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 1) na przejściach dla pieszych 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 1) na obszarze zabudowanym Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* art. 14 pkt 1 litera a art. 14 pkt 1 litera b Grzywna w zł 50 zł 100 zł 100 zł art. 14 pkt 7 50 zł § 30 lub § 39 w zw. z § 40 art. 14 pkt 2 50 zł 50 zł ABC KIEROWCY / POMOC KIEROWCY www. 977.pl / KIEROWCO, TO MUSISZ WIEDZIEĆ ! str.5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 art. 90 lub art. 97 2) na obszarze niezabudowanym 100 zł 8 art. 90 lub art. 97 9 art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 3 50 zł art. 14 pkt 4 50 zł 10 art. 97 Chodzenie po torowisku art. 14 pkt 5 50 zł 11 art. 97 12 art. 97 13 art. 97 14 art. 97 15 art. 97 16 art. 97 17 art. 90 lub art. 97 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pół-zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku-z pobocza Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów art. 14 pkt 6 100 zł art. 11 ust. 1 50 zł art. 11 ust. 2 50 zł art. 11 ust. 3 50 zł art. 13 50 zł art. 45 ust. 1 pkt 4 50 zł art. 11 ust. 4 50 zł II. Lp. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie przepisów Grzywna w zł Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe 18. art. 90 lub art. 97 19. art. 90 lub art. 97 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 4 150 zł art. 16 ust. 5 100 zł 20. art. 90 21. art. 97 art. 97 art. 97 art. 97 art. 97 art. 97 art. 97 art. 97 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ABC KIEROWCY / POMOC KIEROWCY www. 977.pl / KIEROWCO, TO MUSISZ WIEDZIEĆ ! str.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy Przewożenie dziecka w pojeździe: 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 16 ust. 6 250 zł art. 39 ust. 1 100 zł art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 150 zł art. 45 ust. 2 pkt 4 150 art. 45 ust. 2 pkt 3 100 zł art. 40 ust. 1 100 zł art. 45 ust. 2 pkt 3 100 zł art. 45 ust. 2 pkt 2 150 zł art. 45 ust. 2 pkt 1 200 zł 29. art. 90 lub art. 97 art. 45 ust. 1 pkt 5 100 zł 30. art. 90 31. art. 97 32. art. 97 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150 zł art. 41 150 zł art. 55 ust. 1 300 zł B. Włączanie się do ruchu Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 300 zł 33. art. 90 art. 90 34. 35. art. 90 38. 37. 36. art. 97 albo art. 92 § 1 art. 97 albo art. 92 § 1 art. 97 albo art. 92 § 1 art. 97 albo art. 92 § 1 39. 40. art. 97 albo art. 92 § 1 41. art. 97 albo art. 92 § 1 42. art. 90 43. art. 90 44. art. 97 45. art. 97 Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego o 11-20 km/h o 21-30 km/h o 31-40 km/h o 41-50 km/h o 51 km/h i więcej Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu art. 18 ust. 1 200 zł art. 18a ust. 1 200 zł art. 20 albo § 27 lub § 31 [1] do 50 zł 50 - 100 zł 100 - 200 zł 200 - 300 zł 300 - 400 zł 400 - 500 zł art. 19 ust. 2 pkt 2 100 - 300 zł art. 19 ust. 2 pkt 1 50 - 200 zł art. 19 ust. 3 200 zł art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 litera d zgodnie z lp. 36 - 41 ABC KIEROWCY / POMOC KIEROWCY www. 977.pl / KIEROWCO, TO MUSISZ WIEDZIEĆ ! str.7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Prędkość i hamowanie Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: do 10 km/h D. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem art. 22 ust. 6 pkt 4 200 - 400 zł art. 22 ust. 6 pkt 1 200 zł art. 22 ust. 5 200 zł art. 22 ust. 2 150 zł 46. art. 90 lub art. 97 art. 90 lub art. 97 47. art. 90 lub art. 97 art. 90 lub art. 97 48. 49.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Taryfikator mandatów tabela B+C. 2011.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: