Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 002853 20668861 na godz. na dobę w sumie
Technika HDR. Warsztaty fotograficzne - książka
Technika HDR. Warsztaty fotograficzne - książka
Autor: , Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2585-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fotografuj metodą HDR, aby pokazać kunszt i potęgę swojej wyobraźni

Jeśli zgłębisz tajemnice fotografii o wysokiej rozpiętości tonalnej (HDR), zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci przekładać Twoje artystyczne wizje na fantastyczne obrazy o niezwykłym bogactwie szczegółów. W książce, którą trzymasz w rękach, odnajdziesz źródło twórczej inspiracji oraz wiedzę o tym, jak wykorzystać możliwości tej niezwykłej techniki - od dokładnych instrukcji w kwestii wykonywania zdjęć, po ich perfekcyjną obróbkę metodą HDR.

Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się oceniać potencjał scen pod kątem techniki HDR, a także fotografować krajobrazy, architekturę, pejzaże miejskie, wnętrza i ludzi w wielu różnych stylach. Dowiesz się, jakie narzędzia warto zastosować i w jaki sposób połączyć kilka ekspozycji, aby uzyskać zdjęcia przypominające impresjonistyczne sceny lub surrealistyczne wizje. Poznasz sposoby wykorzystywania programów komputerowych Photomatix i Photoshop Elements do przetwarzania zdjęć w celu uzyskania doskonałej szczegółowości obrazu i zadziwiającego efektu artystycznego.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Technika HDR. Warsztaty fotograficzne Autorzy: Pete Carr, Robert Correll T³umaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-2585-7 Tytu³ orygina³u: HDR Photography Photo Workshop Format: 180×235, stron: 304 Fotografuj metod¹ HDR, aby pokazaæ kunszt i potêgê swojej wyobraŸni (cid:129) Jak technika HDR kompensuje ograniczenia aparatu? (cid:129) Jak stworzyæ kilka plików HDR z jednego zdjêcia? (cid:129) Jak przetwarzaæ zdjêcia HDR za pomoc¹ programów Photomatix i Photoshop Elements? Jeœli zg³êbisz tajemnice fotografii o wysokiej rozpiêtoœci tonalnej (HDR), zdobêdziesz umiejêtnoœci, które pozwol¹ Ci przek³adaæ Twoje artystyczne wizje na fantastyczne obrazy o niezwyk³ym bogactwie szczegó³ów. W ksi¹¿ce, któr¹ trzymasz w rêkach, odnajdziesz Ÿród³o twórczej inspiracji oraz wiedzê o tym, jak wykorzystaæ mo¿liwoœci tej niezwyk³ej techniki – od dok³adnych instrukcji w kwestii wykonywania zdjêæ, po ich perfekcyjn¹ obróbkê metod¹ HDR. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê oceniaæ potencja³ scen pod k¹tem techniki HDR, a tak¿e fotografowaæ krajobrazy, architekturê, pejza¿e miejskie, wnêtrza i ludzi w wielu ró¿nych stylach. Dowiesz siê, jakie narzêdzia warto zastosowaæ i w jaki sposób po³¹czyæ kilka ekspozycji, aby uzyskaæ zdjêcia przypominaj¹ce impresjonistyczne sceny lub surrealistyczne wizje. Poznasz sposoby wykorzystywania programów komputerowych Photomatix i Photoshop Elements do przetwarzania zdjêæ w celu uzyskania doskona³ej szczegó³owoœci obrazu i zadziwiaj¹cego efektu artystycznego. (cid:129) Rozpiêtoœæ tonalna w fotografii cyfrowej (cid:129) Ekspozycja (cid:129) Oœwietlenie i filtry (cid:129) Fotografia HDR (cid:129) Metody uzyskiwania kilku ekspozycji (cid:129) Fotografia krajobrazowa, uliczna i portrety (cid:129) Programy komputerowe – Photomatix i Photoshop Elements (cid:129) Metody przetwarzania fotografii (cid:129) Zdjêcia czarno-bia³e (cid:129) Krosowanie Spis treści Podziękowania Wprowadzenie ROZDZiAł 1 Rozpiętość tonalna w fotografii cyfrowej Rozpiętość tonalna Jak działa matryca? Głębia bitowa Problemy z ekspozycją Co to j­est ekspozycj­a? Wartość ekspozycj­i Pomiar Ograniczenia pojedynczej ekspozycji Niebo Budynki Kontury i zachody słońca Tradycyjne rozwiązania Oświetlenie Filtry neutralne Maska kontrastów Łączenie różnych ekspozycj­i Dopasowanie świateł i cieni Rozj­aśnianie i ściemnianie Funkcj­e Fill Light i Recovery Przetwarzanie pliku raw Fotografia HDR Metody uzyskiwania kilku ekspozycj­i Przetwarzanie HDR 6 19 23 24 24 25 27 27 28 30 31 31 32 33 34 34 36 37 38 39 39 41 43 43 43 44  49 50 50 51 52 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 61 62 62 62 63 63 64 64 65 67 68 69 70 Przygotowania ROZDZiAł 2 Zacznijmy od ogólnego obrazu Rodzaje aparatów Lustrzanka cyfrowa Aparat kompaktowy Funkcje aparatów Tryby robienia zdj­ęć Automatyczna zmiana ekspozycj­i Szybkość robienia zdj­ęć Rodzaj­e plików zdj­ęciowych Przydatne akcesoria Statywy Monopod Przycisk zdalnego wyzwalania migawki Światłomierz Filtry Obiektywy i HDR Obiektyw zmiennoogniskowy Obiektyw szerokokątny Obiektyw stałoogniskowy Teleobiektyw Obiektyw makro Programy Photomatix Photoshop Elements Photoshop Corel Paint Shop Pro Photo Lightroom Aperture 10 ROZDZiAł 3 Style fotografii HDR Wybór sceny Sztuka fotografii HDR Światło i synchronizacj­a W poszukiwaniu wysokiego kontrastu Szczegóły Próby, błędy i wytrwałość Przygotowanie ujęcia Stabilizacj­a Korzystanie z lampy błyskowej­ Korzystanie z filtrów Konfiguracja aparatu Tryb fotografowania Przysłona Autofocus a ręczne ustawianie ostrości ISO Autobracketing Pomiary Szukanie optymalnej­ ekspozycj­i Alternatywna metoda pomiaru Wykonanie zdjęć Autobracketing Ręczne ustawianie sekwencj­i Przetwarzanie sekwencji w zdjęcie HDR Wywoływanie plików raw Generowanie zdj­ęć HDR w Photomatiksie Mapowanie tonów w Photomatiksie Przykładowe mapowania tonów inne metody przetwarzania Funkcj­a scalania zdj­ęć HDR w Paint Shop Pro Photo X2 Funkcj­a Merge to HDR w Photoshopie Alternatywne podejście, czyli jednoekspozycyjne zdjęcia HDR 73 74 74 75 77 78 79 80 80 81 81 81 81 82 83 83 83 84 84 84 85 85 86 86 86 86 89 91 94 95 96 98 11 Dodatkowa obróbka Redukowanie szumu Korygowanie barw Poprawianie histogramu ROZDZiAł 4 Krajobrazy Ocena krajobrazu Wybiórczość Przywracanie życia pej­zażom za pomocą techniki HDR Analiza kadru Światło Zdj­ęcia o wschodzie i zachodzie słońca Mgła Balans bieli Jak uchwycić wspaniałe niebo Przetwarzanie chmur za pomocą techniki HDR Jak uchwycić niebo obiektywem szerokokątnym Jak fotografować szybko płynące chmury Zdjęcia panoramiczne Wykonywanie zdj­ęć panoramicznych Przetwarzanie na plik HDR Łączenie elementów panoramy 100 100 101 102 105 107 107 107 109 111 111 115 116 119 119 119 123 124 124 126 127 12 ROZDZiAł 5 Architektura i pejzaże miejskie Fotografowanie architektury Kształty i style Powierzchnie budynków Fotografowanie detali Uwzględnienie nieba dla zwiększenia efektu Fotografowanie pejzaży miejskich Konteksty miejskie Problem z filtrami Budowy Rozpad i zniszczenie Stare budynki Kościoły Stodoły Architektura klasyczna ROZDZiAł 6 Wnętrza Podstawowe informacje o wnętrzach Rozmiar, kształt i przestrzeń Światło we wnętrzach Naturalne światło i cienie Skraj­nie wysoki kontrast Fotografowanie dużych wnętrz techniką HDR Zacienione sufity Słabe oświetlenie Posadzki Podkreślanie detali Zdjęcia HDR w mniejszych wnętrzach Zwężony punkt widzenia Mniej­ dramatyzmu, a więcej­ detali Rozwiązywanie problemów za pomocą techniki HDR 133 134 134 134 138 140 141 144 144 146 148 151 151 153 156 159 160 160 161 162 163 165 165 167 168 170 172 172 173 175 13 177 177 179 183 184 184 186 187 188 191 193 196 196 196 199 201 201 203 Podsumowanie Fotografowanie z wnętrza Zaglądanie do środka z zewnątrz ROZDZiAł 7 Fotografia czarno-biała Myślenie w kategoriach czerni i bieli Na co zwrócić uwagę Centrum uwagi Pochmurne dni Ludzie Czarno-białe kraj­obrazy HDR Zrozumienie kanałów barw Przekształcanie zdjęć HDR w czarno-białe Naj­pierw HDR, potem czarno-białe Konwersj­a w programie Photoshop Elements Rozjaśnianie i ściemnianie Dodawanie odcieni Poprawianie za pomocą barwy Dodawanie odcieni w Photoshop Elements 14 ROZDZiAł 8 Fotografowanie ludzi Ludzie i HDR HDR w fotografii codziennej­ Portrety Praca z fleszem i bez flesza Korzystanie z zewnętrznej­ lampy błyskowej­ Korzystanie ze światła naturalnego łączenie zdjęć HDR z normalnymi Łączenie modeli z tłem przetworzonym za pomocą techniki HDR Łączenie zdj­ęcia HDR z normalnym ROZDZiAł 9 Fotografia uliczna Fotografia uliczna Bądź w centrum zdarzeń Bliskie i osobiste uj­ęcia Ustawienia aparatu Obiektyw szerokokątny w fotografii ulicznej Fotografowanie z zoomem średniego zasięgu Korzystanie z aparatu kompaktowego Techniki Praca w naturalnym oświetleniu Praca w ruchu Naturalne zdj­ęcia reportażowe Czekanie na właściwą chwilę 209 210 211 213 215 215 216 219 219 221 229 230 230 232 234 236 238 241 242 242 244 246 248 15 ROZDZiAł 10 Inne kreatywne możliwości Zdjęcia HDR o zmierzchu Długi czas naświetlania Fotografowanie o zmierzchu Kompensacj­a oświetlenia ulicznego Środki transportu Statki Z wnętrza samolotu Samochody Stare poj­azdy Krosowanie Stosowanie techniki Przykłady zdj­ęć po krosowaniu 251 253 254 256 257 260 260 263 265 268 269 270 272 16 Zasoby internetowe DODATeK A Programy HDR Programy do obróbki zdjęć Fotografowie HDR Fora internetowe Słowniczek Skorowidz 279 280 280 281 282 285 291 17 R o z d z a ł i 6 W n ę T R z a podstawowe inFormacJe o wnętrZach FotograFowanie dużych wnętrZ techniką hdr ZdJęcia hdr w mnieJsZych wnętrZach podsumowanie © Pete Carr Dzięki uprzejmości Dziekana i Kapituły York W tym rozdziale wykorzystasz zdobyte informacje i umiejętności, aby fotografować wnętrza w techni- ce HDR. Tym razem nie będą Cię interesowały zło- te godziny, chmury, pora dnia czy pogoda. Pod tym względem fotografowanie wnętrz jest znacznie ła- twiejsze i często przyjemniejsze niż czekanie na ide- alne warunki na zewnątrz. Nie zmienia to faktu, że jest to trudna sztuka. Ist- nieje olbrzymia różnorodność rozmiarów, kształtów, barw i typów wnętrz stworzonych przez człowieka. Zmierzysz się zarówno z dużymi, jak i małymi; będą one wymagały wszelkich zasobów kreatywności, ja- kie posiadasz, a także umiejętności wykorzystania przestrzeni i światła. Jednym z najczęstszych problemów w późniejszej obróbce jest konieczność korekty balansu bieli. Światło we wnętrzu może mieć różną temperaturę, która inaczej zabarwi Twoje zdjęcie (to zjawisko na- zywa się dominantą barwną). Poza tym wewnętrzne oświetlenie jest zazwyczaj ciemniejsze od naturalne- go w większym stopniu, niż Ci się wydaje, co staje się problemem, gdy chcesz zrównoważyć te dwa ro- dzaje oświetlenia na jednym kadrze. PodsTaWoWe infoRmacje o WnęTRzach Wnętrza z definicji są ograniczone przez ściany, su- fity i podłogi. Musisz także stawić czoła sztuczne- mu oświetleniu, które zastępuje światło słoneczne. Może się zdarzyć, że wykorzystasz rozproszone świa- tło słoneczne jako źródło światła. W niektórych bu- dynkach będziesz miał do czynienia z mieszaniną światła naturalnego i sztucznego, co znacznie kom- plikuje ustawianie ekspozycji. Wszystkie te czynniki mają olbrzymi wpływ na Twoje fotografie. rozmiar, kształt i Przestrzeń W przeciwieństwie do krajobrazów wnętrza przyj- mują różne ograniczone kształty. Mogą mieć plan kwadratu lub prostokąta; mogą być regularne lub mieć pofalowane ściany i dziwne kształty; mogą mieć sklepienie łukowe, sufit o nieregularnych krzy- wiznach lub schody, które rozdzielają kadr; wresz- cie — mogą być wyposażone we wszelkiego rodzaju meble i akcesoria. Gdy obserwujesz wnętrze, musisz się zdecydować, co chcesz przekazać. To może być uchwycenie roz- miarów, skali, barw, kształtów lub różnych detali. Centrum handlowe na zdjęciu 6-1 emanuje detala- mi, jaskrawymi barwami i złożonością życia. Mimo tego natłoku kadr cechuje się symetrią. Zauważ, że zdjęcie zostało zrobione z góry, przez co jest inne i ciekawe. Fotografowanie ciasnych przestrzeni obiektywem szerokokątnym z góry (lub z dołu) uwy- datnia wyjątkową perspektywę. W tym przypadku celem zastosowania techniki HDR było podkreślenie szczegółów i barw. W Pho- tomatiksie wybraliśmy ustawienia, które pomagają wydobyć detale z ciemniejszych obszarów. Strength (natężenie) i Luminosity (jasność) były dość wyso- kie. Maksymalizacja tych parametrów może spra- wić, że zdjęcie będzie wyglądało sztucznie, dlatego podnieśliśmy nieco Micro-smoothing (mikrowygła- dzanie), aby zredukować ten efekt. wskazówka gdy oglądasz zdjęcie w Photomatiksie i jasne miejsca dominują nad ciemnymi lub ciemne nad jasnymi, musisz zrówno- ważyć oświetlenie. znalezienie odpowiednich ustawień, które to skorygują, jest czasami kwestią prób i błędów, lecz duży wpływ mają tu ustawienia Micro-smoothing (mikrowygładzania), Luminosity (jasności), White Point (poziomu bieli) i Microcontrast (mikrokon- trastu). Przesuń wskaźnik każdego parametru z jednego końca na drugi, aby sprawdzić wpływ na oświetlenie. będziesz miał wrażenie, jakby ktoś zapalał i gasił światło. następnie poszukaj punktu w środku, w którym zdjęcie będzie przyjemnie zrównoważone. 160 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza Wnętrze centrum handlowego Grand Central w Liverpoolu mieni się tysiącami barw. Zdjęcie HDR uzyskane z jednej ekspozycji raw wywołanej jako trzy szesnastobitowe TIFF-y. ISO 800, f/4, 1/50 sekundy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr 6-1 ł 6 R o z d z a i śWiatło We Wnętrzach W wielu sytuacjach musisz polegać wyłącznie na zastanym oświetleniu. Zdjęcie zrobione w cen- trum handlowym w Stanach Zjednoczonych zawie- ra mnóstwo konkurujących ze sobą źródeł światła, które odbija się od ścian, podłogi i sufitu. W dale- kim końcu hali mamy światło zewnętrzne, po prawej oświetlenie ze sklepu, pewną ilość bezpośredniego światła, lampy punktowe w hali i na środku kadru oraz światło ze świetlika padające na fontannę. Oryginalne zdjęcie nie było złe, ale część obszarów okazała się zbyt jasna, niemal jak niebo na grani- cy prześwietlenia. W takich sytuacjach wyśmieni- cie sprawdza się technika HDR, która uwydatnia kontrast i podkreśla szczegóły. W Photomatiksie Strength (natężenie) zostało ustawione bardzo wyso- ko, przez co zwiększył się kontrast lokalny. Podnie- śliśmy także Micro-smoothing (mikrowygładzanie), aby zrównoważyć oświetlenie fontanny i sufitu. wskazówka sztuczne oświetlenie ma inną temperaturę bar- wową niż światło słoneczne. Większość apara- tów daje możliwość dopasowania balansu bieli do dominujące- go oświetlenia kadru. jeśli zdjęcia wyglądają zbyt żółto, spróbuj ustawić światło żarówkowe lub fluorescencyjne. zapisanie zdję- cia w formacie raw umożliwia późniejszą korektę tego parametru. Więcej informacji na temat temperatury barw i balansu bieli znaj- dziesz w rozdziale 4. 161 To zdjęcie HDR przedstawiające kolorową fontannę w centrum handlowym zostało wygenerowane z jednej długiej ekspozycji. ISO 100, f/22, 2 sekundy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Robert Correll 6-2 Zauważ, że to zdjęcie jest dość realistyczne. Innymi słowy, wygląda jak fotografia, a nie artystyczna inter- pretacja rzeczywistości. Piękno HDR polega na tym, że możesz uzyskać zarówno jeden, jak i drugi efekt. naturalne śWiatło i cienie Bywa, że fotografujesz wnętrza w naturalnym oświetleniu. Światło słoneczne wpadające przez okna, świetliki czy drzwi często nie wystarcza do uzyskania poprawnej ekspozycji. Wówczas stajesz przed dylematem — albo doświetlić wnętrze, aby wydobyć z niego więcej detali, albo nie doświetlić tego, co znajduje się na zewnątrz, żeby nie prześwie- tlić szczegółów obszaru. Musisz osiągnąć i pierwszy, i drugi cel, jak na zdjęciu 6-3. Dla tego zdjęcia waż- ne są zarówno wnętrze stodoły, jak i jesienne drze- wa na zewnątrz. Brak któregokolwiek z tych ele- mentów poważnie zubożyłby obraz. W Photomatiksie Luminosity (jasność) zwiększono, aby wydobyć usłojenie drewna, natomiast Micro- contrast (mikrokontrast) podniesiono w celu zwięk- szenia kontrastu. Strength (natężenie) zostało usta- wione na maksimum, ponieważ chcieliśmy uzyskać dramatyczny, przerysowany efekt. 162 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza Zagrody dla koni w amerykańskiej stodole z widokiem na jesienne liście w czasie złotych godzin. Zdjęcie HDR uzyskane z trzech ekspozycji raw o naświetleniu –2/0/2 EV. ISO 100, f/8, 1/8 sekundy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6, ustawiony na 20 mm © Robert Correll 6-3 ł 6 R o z d z a i skrajnie Wysoki kontrast We wnętrzach często możesz się natknąć na skraj- nie wysoki kontrast, jak na zdjęciu 6-4. Pierwszy plan jest bardzo ciemny i ulega stopniowemu rozja- śnieniu aż do wyjścia, które jest tak jasno oświetlo- ne przez słońce, że nie widać żadnych szczegółów. Żeby wydobyć detale z obu ekstremów, trzeba użyć techniki HDR. Zdjęcie po obróbce (6-5) powstało z sekwencji trzech zdjęć wykonanych na tym placu budowy z ręki. Nie chodziło o przesadzanie z dra- matyzmem, lecz o coś, co wpisałoby się w otoczenie — swego rodzaju kadr z życia. Nie wszystkie detale zostały wydobyte, lecz na ścianach, ziemi i suficie, a także na zewnątrz pojawiło się ich na tyle dużo, żeby udało się uzyskać ciekawszą i bardziej zrówno- ważoną fotografię. To było ujęcie o skrajnym kontraście ze względu na słabe oświetlenie wnętrza i bardzo jasny widok na zewnątrz. Aby to zrównoważyć, w Photomatik- sie ustawiliśmy Luminosity (jasność) na maksimum. Dość znacznie podnieśliśmy też Strength (natę- żenie), a w celu zredukowania szumów odrobinę zwiększyliśmy Micro-smoothing (mikrowygładzanie). uwaga istota techniki hdR nie polega na całkowitym zniwelowaniu kontrastu, ponieważ w efekcie uzyskałbyś jedynie szarą plamę. chodzi o to, aby zdjęcie o nad- miernym kontraście inteligentnie poddać mapowaniu tonów oraz uzyskać rozpiętość tonalną możliwą do wyświetlenia i obróbki. W wielu przypadkach podnosisz przecież kontrast w obszarach o dużej ilości detali. Rzecz w tym, aby kontrast mieścił się w rozpię- tości, którą możemy pokazać w zwykłym pliku graficznym. 163 6-4 Zdjęcie 6-4 przedstawia plac budowy Liverpool One w Anglii i samo w sobie nie jest zbyt przekonujące. Zdjęcie 6-5 to plik HDR uzyskany z trzech ekspo- zycji raw o naświetleniu –2/0/2 EV, które umożliwiły wydoby- cie szczegółów i znaczne popra- wienie zdjęcia. ISO 800, f/5,6, 1/60 sekundy, obiektyw Sig- ma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 usta- wiony na 10 mm. Oba zdjęcia: © Pete Carr 6-5 164 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza foTogRafoWanie dużych WnęTRz TechniKą hdR Rozmiar i skala rozległych wnętrz budzą podob- ne uczucie podziwu jak majestatyczny krajobraz lub pejzaż miejski. Szukaj imponujących konstruk- cji takich jak Grand Central Station w Nowym Jor- ku lub British Museum w Londynie. Wypatruj wy- sokich sufitów i szerokiej perspektywy. Rozglądaj się za kopułami lub łukami, długimi schodami lub roz- ległymi przestrzeniami publicznymi o różnym stop- niu otwartości. Obszerne i otwarte wnętrza znaj- dziesz na przykład w katedrach i innych budynkach religijnych, w urzędach, bibliotekach, a nawet w no- woczesnych hotelach. Trudno oświetlić duże wnętrza, a jeszcze trudniej zrobić to równomiernie, co stanowi problem dla tradycyjnej fotografii. Technika HDR świetnie ra- dzi sobie z tą kwestią. Uzbrojony w obiektyw szero- kokątny i statyw (gdy chcesz zrobić sekwencję) mo- żesz uchwycić wnętrza, które dorównają każdemu innemu tematowi fotografii HDR. zacienione sufity W rozległych i wysokich pomieszczeniach sufi- ty często toną w cieniu, czego skutkiem jest znacz- na rozpiętość tonalna. Przykładem może być zdję- cie 6-6, które przedstawia wnętrze dużego, stare- go budynku. Konstrukcja sufitu jest oszałamiająca, lecz zbyt słabo oświetlona. Światło wpadające przez okna oświetla sufit w zbyt słabym stopniu, żeby nie było konieczności bardzo długiej ekspozycji, która doprowadzi do prześwietlenia detali okien (zdjęcie 6-7). Rozwiązaniem jest technika HDR. Najlepiej będzie, gdy ustawisz ujęcie i wykonasz se- kwencję fotografii, aby uchwycić szczegóły w całej rozpiętości tonalnej sceny. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Nasze zdjęcie ukazuje potencjał wywoła- nia pliku raw jako trzech TIFF-ów o różnej ekspo- zycji i wygenerowania z nich pliku HDR w taki sam ł 6 R o z d z a i 6-6 6-7 Te zdjęcia Victorian Building w Liverpoolu stanowią praktyczną ilustrację roz- piętości tonalnej. Zdjęcie 6-6 jest niedoświetlone, aby nie doszło do prześwietle- nia okien, natomiast 6-7 jest prześwietlone, aby szczegóły w cieniach stały się wi- doczne. sposób, jak zrobiłbyś w przypadku trzech osobno wykonanych zdjęć. Dopiero teraz można pokazać szczegóły sufitu bez utraty detali w oknach (zdjęcie 6-8). Aby zrównoważyć oświetlenie ciemnego sufi- tu i reszty pomieszczenia, ustawiliśmy wysokie Lu- minosity (jasność). Strength (natężenie) także było dość wysokie, aby poprawił się wygląd zdjęcia, a Micro-smoothing (mikrowygładzanie) podnieśli- śmy, aby zredukować szum. odsyłacz Więcej informacji na temat konwersji zdjęcia hdR na czarno-białe znajdziesz w rozdziale 7. 165 Wersja HDR ujęcia pokazanego na zdjęciach 6-6 i 6-7. Zdjęcie HDR uzyskane z jednego pliku raw przetworzonego na trzy szesnastobitowe TIFF-y. ISO 1250, f/4, 1/60 sekundy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr 6-8 JEDNOEKSPOZYCYJNE ZDJĘCIA HDR. część purystów nieprzychylnie wyraża się o tworzeniu zdjęć hdR z jednego pliku raw. chociaż prawdą jest, że pojedyncza klatka, formalnie rzecz biorąc, rejestruje mniejszą rozpiętość tonalną niż sekwencja zdjęć, eksperymentuj z obiema technikami i samodzielnie zdecyduj, która z nich lepiej się sprawdzi w danych okolicznościach. Technika pojedynczej ekspozycji umożliwia wydobycie z pliku raw imponującej ilości szczegółów i pozwa- la ominąć aktualne ograniczenia edytorów raw. jeśli dobrze przetworzysz zdjęcie, będziesz w stanie w peł- ni przekazać jego potencjał. Poza tym metoda ta jest bardziej elastyczna, ponieważ nie wymaga takich usta- wień i zabiegów jak wykonanie sekwencji. możesz robić zdjęcia „z marszu” i fotografować przedmioty, które się poruszają. z kolei wykonanie sekwencji przynajmniej trzech zdjęć daje większe szanse na uchwycenie pełnej rozpięto- ści tonalnej kadru. Weź statyw, zrób sekwencję i zbadaj pełny potencjał techniki hdR. im więcej fotografu- jesz, tym stajesz się szybszy — a dodatkowo możesz wykorzystywać centralne zdjęcia sekwencji i generować z nich jednoekspozycyjne pliki hdR, aby następnie porównywać efekty obu technik. 166 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza ł 6 R o z d z a słabe ośWietlenie W Liverpoolu znajdują się dwie światowej klasy ka- tedry. Pierwsza jest w stylu gotyckim, a druga wy- gląda dość abstrakcyjnie. Chociaż różnią się kon- strukcyjnie, łączy je jedno — mają olbrzymie i in- spirujące wnętrza. Są one tak wysokie i potężne, że zaczynasz się zastanawiać, czy cała konstrukcja na Ciebie nie runie. Oczywiście katedry są oświetlone stosownie do swego przeznaczenia, które nie ma nic wspólnego z fotografią. Odzwierciedla ono religijny charakter miejsca oraz zachęca do cichej refleksji i modlitwy. Niedobór światła utrudnia uchwycenie wielkich, otwartych przestrzeni chociaż z minimalnym pozio- mem szczegółowości, jak na zdjęciu 6-9. Widać na nim pierwszy plan, lecz poza tym niewie- le więcej. Chociaż katedra może pełnić swoją funk- cję, gdy część szczegółów tonie w mroku, na zdjęciu są one jak najbardziej przydatne. Technika HDR umożliwia ich wydobycie bez konieczności instalo- wania kosztownego sztucznego oświetlenia. 6-9 Oświetlenie wnętrza kate- dry anglikańskiej w Liverpo- olu nie sprzyja fotografowa- niu. ISO 200, f/22, 30 sekund, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr i Z jednego pliku raw można wydobyć zaskakują- cą ilość detali, jak widać na zdjęciu 6-10. Udało się na nim zlikwidować głębokie cienie, a wnętrze wy- gląda tak, jakby było oświetlone specjalnie dla ce- lów fotografii. Co najbardziej zaskakujące, z mroku wyłoniły się nawet najbardziej odległe obszary zdję- cia. Te dane były zapisane w pliku raw, a technika HDR wydobyła to, co przeoczył standardowy edy- tor raw. W Photomatiksie wszystkie ustawienia były wy- sokie. Luminosity (jasność) i Strength (natężenie) podkreśliły szczegóły aż do najdalszego planu. Light Smoothing (wygładzanie przejść tonalnych) było jak zwykle bardzo wysokie, co pozwoli- ło uniknąć jasnych obramowań i sztucznego wy- glądu. Wyłączyliśmy natomiast Micro-smoothing (mikrowygładzanie). odsyłacz szczegółowe informacje na temat wywoływa- nia pliku raw jako sekwencji różnie naświetlo- nych zdjęć znajdziesz w rozdziale 3. 167 6-10 Wnętrze katedry anglikańskiej w Liverpoolu. Zdjęcie HDR uzyskane z jednego pliku raw wywołanego jako trzy szesnastobitowe TIFF-y. ISO 200, f/22, 20 sekund, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr PosaDzki Większość osób nie poświęca zbyt dużo uwagi po- sadzkom, lecz w starych, potężnych budynkach sta- nowią one kopalnię szczegółów, a technika HDR idealnie sprawdza się w podkreślaniu ich przepychu. Na przykład zdjęcie 6-11 to tradycyjna fotografia St George’s Hall. Przedstawia ona olbrzymie wnę- trze z niezwykłymi żyrandolami, ornamentami, fila- rami i sufitem. Spójrz jednak w dół. Posadzka skła- da się z 30 tysięcy ręcznie układanych kostek, lecz ich szczegóły są niewidoczne, bo zdjęcie jest płaskie i przytłumione (z tego powodu w oknach z tyłu tak- że brakuje detali). odsyłacz Więcej informacji na temat przetwarzania se- kwencji zdjęć raw w celu wygenerowania pliku hdR znajdziesz w rozdziale 3. Drugim poważnym problemem zdjęcia jest balans bieli. Jak widzisz, ma ono zbyt ciepłą kolorystykę, która przechyla się w stronę barwy pomarańczo- wej. Przyczyną są żyrandole. Łatwo to skorygować w trakcie fotografowania (jeśli się zorientujesz i zro- bisz zdjęcie jeszcze raz) lub w trakcie wywoływania plików raw. W przypadku tego zdjęcia funkcja au- tomatycznego ustawiania balansu bieli usunęła po- marańczowy poblask. 168 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza ł 6 R o z d z a i 6-11 Wnętrze St George’s Hall w Liverpoolu. ISO 200, f/22, 2 sekundy, obiektyw Nikon 14 – 24 mm, f/2,8 ustawiony na 14 mm. © Pete Carr Jeśli to nie poskutkuje, reguluj temperaturę barw (oraz odcień, jeśli będzie taka konieczność), aż w edytorze raw uzyskasz właściwy wygląd. Po skorygowaniu balansu bieli dla trzech ekspo- zycji (o standardowym naświetleniu –2/0/2 EV) w Adobe Camera Raw wygenerowaliśmy plik HDR w Photomatiksie i poddaliśmy go mapowaniu to- nów. Odpowiednie ustawienia Luminosity (jasno- ści), Strength (natężenia), Microcontrast (mikrokon- trastu) i Micro-smoothing (mikrowygładzania) po- zwoliły na wydobycie szczegółów okien w głębi oraz rzadko pokazywanej w pełnej krasie posadzki. Następnie otworzyliśmy zdjęcie w programie Light- room w celu dalszej obróbki. Te same poprawki można bez problemu wykonać także w Photoshop Elements. Dopasowaliśmy poziomy, aby uwydatnić kontrast, oraz ponownie wyregulowaliśmy balans bieli. W efekcie powstało zdjęcie 6-12, które zawiera znacznie więcej detali niż pierwotna fotografia. wskazówka Korzystaj z narzędzia Levels (Poziomy), gdy chcesz precyzyjnie poprawić kontrast oddziel- nie dla różnie naświetlonych obszarów. Poszczególnymi suwaka- mi możesz wyregulować cienie, półcienie i podświetlenia. zwykła zmiana kontrastu wpływa na całe zdjęcie, niezależnie od pozio- mów jasności. 169 6-12 Wnętrze St George’s Hall w Liverpoolu. Na tym zdjęciu widać znacznie więcej szczegółów niż na poprzednim. Zdjęcie HDR uzyskane z siedmiu ekspozycji o naświetleniu –3/–2/–1/0/1/2/3 EV. ISO 200, f/22, 2 sekundy, obiektyw Nikon 14 – 24 mm, f/2,8 ustawiony na 14 mm. © Pete Carr PoDkreślanie Detali Innym uzasadnieniem korzystania z techniki HDR we wnętrzach jest chęć podkreślenia detali. Zdję- cie 6-13 przedstawia salę balową w Town Hall w Liverpoolu, w której — ze względu na jej kon- strukcję — odbywa się wiele wystaw i uroczystości ślubnych. Niestety, to zdjęcie jest bardzo ciemne i większość detali posadzki tonie w mroku. Oświe- tlenie stanowi tu poważny problem. Żyrandole rzu- cają żółte światło, natomiast dalszy plan jest oświe- tlony na niebiesko. Za pomocą techniki HDR oczywiście nie można poprawić wszystkiego. Po mapowaniu tonów nie- bieska poświata będzie nadal niebieska. Musisz więc zmienić balans barw lub pozbyć się oryginal- nej poświaty w edytorze raw, jeszcze przed wyge- nerowaniem pliku HDR i poddaniem go mapowa- niu tonów. Za pomocą techniki HDR można jednak wydobyć detale. Zdjęcie 6-14 stanowi kolejny świetny przy- kład jej skuteczności. Udało się podkreślić deta- le w nierównomiernie oświetlonym pomieszczeniu o dużej rozpiętości między cieniami a światłami. Zwróć uwagę na tory kolejowe, duże lustro po lewej, żyrandole i samą wystawę. W Photomatiksie usta- wiliśmy wysokie wartości Strength (natężenia) i Lu- minosity (jasności). Ten drugi parametr zrównowa- żył problematyczne jasne światła. 170 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza Wnętrze Town Hall w Liverpo- olu w trakcie wystawy „Respect- able”. ISO 1600, f/4, 1/10 sekun- dy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr 6-13 6-14 Wnętrze Town Hall w Liverpo- olu w trakcie wystawy „Respect- able” po zastosowaniu techni- ki HDR. Zdjęcie HDR uzyskano z jednego pliku raw wywołane- go jako trzy szesnastobitowe TIFF-y. ISO 1600, f/4, 1/10 sekun- dy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr ł 6 R o z d z a i 171 zdjęcia hdR W mniejszych WnęTRzach Nie ma reguły, która nakazuje wykorzystywanie ultraszerokokątnych obiektywów o ogniskowej 10 mm wyłącznie do krajobrazów, pejzaży miej- skich i olbrzymich wnętrz. Na drugim krańcu tego spektrum znajdują się małe pomieszczenia, które stanowią równie ważny temat dla fotografii HDR. Cel jest podobny jak we wszystkich zdjęciach HDR — szukasz wysokokontrastowych kadrów za- wierających szczegóły, które możesz wydobyć. zWężony Punkt WiDzenia Zdjęcie 6-15 stanowi przykład skutecznego zastoso- wania techniki HDR w małym wnętrzu. Widok jest znacznie mniej rozległy niż w głównej nawie kate- dry. To zwykłe schody wiodące w górę. Oryginal- ne zdjęcie miało łagodniejszy kontrast i zawiera- ło mniej szczegółów, które zostały wydobyte tech- niką HDR. Fotografia ta stanowi kolejny przykład jednoekspozycyjnego zdjęcia HDR. Podobnie jak na większości zdjęć w tym rozdziale problemem są jasne okna i ciemne wnętrze. Zwiększając Strength (natężenie), podkreślasz detale, natomiast podwyż- szenie Luminosity (jasności) pozwala wydobyć ich jeszcze więcej i jednocześnie zrównoważyć oświetle- nie zdjęcia. 6-15 Zdjęcie HDR przedstawiające schody w Victoria Building w Liverpoolu. Uzyskano je z jednego pliku raw wywołanego jako trzy szesnastobitowe TIFF-y. ISO 1250, f/4, 1/100 sekundy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr wskazówka obiektyw szerokokątny (lub ultraszerokokątny) nadaje się nie tylko do rozległych przestrzeni. możesz go użyć także w ma- łym pomieszczeniu, aby je w pełni zarejestrować. Pionowy układ kadru zdjęcia 6-15 pozwolił objąć całą wysokość scho- dów wraz z sufitem, a mimo to zdjęcie zachowało intymny nastrój. 172 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza ł 6 R o z d z a i światło i szczegóły giną w cieniu. Pomiar punktowy umożliwiłby wydobycie detali żyrandola, lecz żarów- ki przypuszczalnie zostałyby prześwietlone. To nie tylko irytujące, lecz także tragiczne, ponieważ ży- randol jest naprawdę wspaniały. Zdjęcie 6-17 stanowi kolejny dowód, który po- twierdza wartość techniki HDR. Aparat rejestru- je na pliku raw zarówno światło, jak i detale w cie- niu (co jest niemożliwe w przypadku plików JPEG ze względu na ich znacznie mniejszą rozpiętość to- nalną), lecz standardowa obróbka nie jest w stanie tego pokazać. Najlepiej jest wykonać sekwencję trzech zdjęć, aby uchwycić większą rozpiętość tonalną, lecz w tym przypadku było to niemożliwe. Dlatego wywołaliśmy jeden plik raw jako trzy szesnastobitowe TIFF-y. mniej Dramatyzmu, a Więcej Detali Gdy wykonasz jeszcze większe zbliżenie, możesz uchwycić interesujące Cię detale i zobaczyć je bez powiększania zdjęcia do rozmiarów billboardu. To jest technika HDR w mniejszej skali. Być może znajdziesz interesujące szczegóły w tym samym po- mieszczeniu, w którym wykonywałeś ogólniejszą fotografię, czego świetnym przykładem jest zdjęcie 6-16. Przedstawia ono żyrandol z St George’s Hall ze zdjęcia 6-12, lecz w znacznie większym zbliżeniu — ogniskowa obiektywu wynosiła 70 mm. Problem z tym zdjęciem jest oczywisty. Aparat usta- wił ekspozycję na żarówki, a nie na detale żyran- dola, skutkiem czego są one znacznie niedoświetlo- ne. Ten sam problem pojawia się na wielu tradycyj- nych fotografiach — aparat ustawia ekspozycję na Żyrandol w St George’s Hall. Pomiar ekspozycji wykonano na żarówki, a nie na jego de- tale. ISO 200, f/4, 1/125 sekun- dy, obiektyw Sigma 24 – 70 mm, f/2,8 ustawiony na 70 mm. © Pete Carr 6-16 173 Kluczowa dla zdjęcia była wartość Luminosity (ja- sności), która pozwoliła zredukować blask żarówek i wydobyć szczegóły w pozostałych miejscach. odsyłacz Więcej informacji na temat przetwarzania jed- nego pliku raw w sekwencję zdjęć znajdziesz w rozdziale 3. Po przetworzeniu w Photomatiksie konieczna była dodatkowa obróbka. Okazało się, że proces mapo- wania tonów podkreślił pewne barwy, które nie wy- glądały dobrze. Aby rozwiązać ten problem — czyli usunąć zielo- ne smugi wychodzące od żarówek oraz pozbyć się żółtego zabarwienia — zmieniliśmy balans bieli na nieco zimniejszy i zredukowaliśmy nasycenie ziele- ni. Ta druga korekta była szczególnie na miejscu, gdyż na zdjęciu praktycznie nie było żadnej innej zieleni. Niestety, nawet po tych poprawkach śro- dek żyrandola wciąż pozostawał lekko niedoświetlo- ny. To nic nadzwyczajnego. Wystarczy użyć pędzla Dodge (Rozjaśnianie), aby rozjaśnić wybrany obszar i wydobyć więcej szczegółów. Żyrandol w St George’s Hall w wersji HDR. ISO 200, f/4, 1/125 sekundy, obiektyw Sigma 24 – 70 mm, f/2,8 ustawiony na 70 mm. © Pete Carr 6-17 uwaga nie przejmuj się tym, że zdjęcia hdR często wy- magają dodatkowej obróbki, aby wyglądały na- prawdę dobrze. Większość fotografii z tej książki wymagała pod- jęcia sporego wysiłku i zwracania uwagi na szczegóły w ostatniej fazie przetwarzania. 174 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza ł 6 R o z d z a i Fotografia ta nie prosi się o obróbkę HDR. Nie ma tu wysokiego kontrastu, a oświetlenie instalacji wy- różnia ją na tle palącego się czerwonego napisu „The Magnet”. Zadaniem świateł jest jednak głów- nie oświetlanie sceny, a nie pozostałej części po- mieszczenia. Dobrze by było rozjaśnić tło, aby poka- zać jego detale. Technika HDR przydaje się w wielu sytuacjach, które na pozór wcale na takie nie wyglądają. Jeśli możesz, w słabym oświetleniu zawsze wykonuj se- kwencję trzech różnie naświetlonych zdjęć. W ta- kich warunkach operowanie pojedynczym plikiem raw jako bazą dla zdjęcia HDR doprowadzi do wy- generowania znacznej ilości szumów. Jeśli chodzi o mapowanie tonów, Strength (natę- żenie) było dość wysokie, co podkreśliło szczegó- ły pokoju. Podnieśliśmy także Luminosity (jasność) w celu zrównoważenia oświetlenia ciemniejszych obszarów i częściowo oświetlonej sceny. Micro-smoothing (mikrowygładzanie) zostało usta- wione na jedną trzecią. To zredukowało efekt Otrzymany rezultat w porównaniu z oryginałem jest niesamowity. Widać znacznie więcej detali ży- randola, a na wielu żarówkach powstał efekt pro- mieniującej gwiazdy. Zwróć uwagę na to, że są one teraz dużo wyraźniejsze i nieprześwietlone. rozWiązyWanie ProblemóW za Pomocą techniki hDr Zdarzają się sytuacje, gdy wybrana scena nieko- niecznie nadaje się do obróbki za pomocą techni- ki HDR. To może być wnętrze pomieszczenia o ma- łym kontraście, gdzie zamierzasz użyć lampy błysko- wej lub gdzie zastane oświetlenie jest wystarczające. W takich sytuacjach nie zawsze zależy Ci na ubar- wianiu lub podkreślaniu wszystkich detali. Choć nie przychodzi Ci wtedy do głowy technika HDR, może ona stanowić idealne rozwiązanie. Zdjęcie 6-18 przedstawia instalację artystyczną o nazwie Superlambanana. Została ona umieszczo- na w interesującym miejscu, czyli na jednej ze scen klubu muzycznego The Magnet w Liverpoolu. 6-18 „Superlambanana” we wnę- trzu The Magnet, słabo oświe- tlonego klubu muzycznego w Liverpoolu. Nic dziwnego, że jedynym dobrze oświetlonym miejscem była scena. ISO 100, f/8, 0,8 sekundy, obiektyw Sig- ma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 usta- wiony na 14 mm. © Pete Carr 175 nadmiernego przetworzenia i jasnych obwódek oraz zmniejszyło poziom zakłóceń. Jednak po przetworzeniu za pomocą techniki HDR zdjęcie nadal nie wyglądało dobrze. Dlatego zmniej- szyliśmy selektywnie nasycenie samej rzeźby. Jeśli także tego potrzebujesz na swoim zdjęciu, wykonaj następujące kroki: 1. W Photoshop Elements wybierz narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie), aby wskazać obiekt, który chcesz poprawić. W ten sposób zabezpieczysz resztę zdjęcia. 2. Wybierz Enhance (Ulepsz), Adjust Color (Do- pasuj kolor) i Adjust Hue/Saturation (Dopasuj barwę/nasycenie). 3. Ustaw nasycenie na pożądanym poziomie, w tym przypadku na zero. Ostateczny efekt przedstawia zdjęcie 6-19. Teraz wi- dać znacznie więcej szczegółów sceny, centralne- go parkietu, ścian, sufitu i dalszej części pomiesz- czenia. Co interesujące, temat fotografii został przy- puszczalnie w najmniejszym stopniu przetworzony za pomocą techniki HDR. Jednak całe otoczenie świetnie współtworzy atmosferę zdjęcia. 6-19 „Superlambanana” w klubie muzycznym The Magnet w wersji HDR po selektywnym zmniejszeniu nasycenia. ISO 100, f/8, 0,8 sekundy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 14 mm. © Pete Carr 176 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza ł 6 R o z d z a PodsumoWanie Dotychczas dowiedziałeś się, jak fotografować duże i małe wnętrza. Teraz czas na podsumowanie tych informacji i wykonanie zdjęcia HDR w warunkach wysokiego kontrastu, które pokaże detale wnę- trza i tego, co znajduje się na zewnętrz. Właściwe oświetlenie i przetworzenie zdjęcia pozwoli uchwy- cić znaczną ilość szczegółów zarówno w środku, jak i na zewnątrz. fotografoWanie z Wnętrza Najlepszą porą na uchwycenie detali na zewnątrz są złote godziny — nawet gdy fotografujesz z wnętrza. Na przykład zdjęcie 6-20 przedstawia kawiarnię w dużym centrum handlowym z przyjemnym wido- kiem na okoliczny park. O tej porze słońce oświe- tlało park i część kawiarni. Fotografia jest niemalże bez zarzutu. Po normalnej obróbce nadawałaby się do pokazania klientowi, który przypuszczalnie by ją zaakceptował. Pojawia 6-20 Pierwotne zdjęcie wnętrza ka- wiarni w dużym centrum han- dlowym. ISO 100, f/9, 1/50 sekun- dy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr i się jednak na niej pewien problem. Prawy brzeg ka- dru jest nieco za ciemny. Próba rozjaśnienia całości w edytorze raw doprowadziłaby do prześwietlenia lewej strony. Filtr neutralny połówkowy z kolei przy- ciemniłby także sufit i inne szczegóły wnętrza, a nie tylko widok za oknem. odsyłacz Więcej informacji o filtrach znajdziesz w roz- dziale 2. Technika HDR pozwala uzyskać bardziej zrów- noważone oświetlenie, jak widać na zdjęciu 6-21. W celu wygenerowania pliku HDR w Photomatik- sie użyliśmy sekwencji trzech zdjęć. Chociaż prawa strona jest wciąż nieznacznie ciemniejsza, ogólnie zdjęcie jest równomiernie oświetlone. Czerwony ak- cent wnętrza został wyeksponowany i powstrzymu- je wzrok od uciekania w lewą stronę. Kontrast jest lepszy, a szczegóły uwydatnione. Zauważ, że w po- równaniu z oryginałem podłoga nabrała atrakcyjne- go blasku. 177 6-21 Zdjęcie wnętrza kawiarni w centrum handlowym po przetworzeniu za pomocą techniki HDR. Uzyskane z trzech ekspozycji o naświetleniu –2/0/2 EV. ISO 100, f/9, 1/50 sekundy, obiektyw Sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6 ustawiony na 10 mm. © Pete Carr Zwróć także uwagę na to, że niebo zyskało na wyra- zistości. Zdjęcie ma teraz znacznie większą siłę od- działywania i takie też było nasze zamierzenie. Celem obróbki było uchwycenie widoku na ze- wnątrz w taki sposób, aby zdjęcie nie wygląda- ło sztucznie lub jak wygenerowane komputerowo. W Photomatiksie Strength (natężenie) i Lumino- sity (jasność) ustawiliśmy tuż powyżej połowy. To był wczesny poranek o dość dobrym świetle, a takie ustawienie tych parametrów pozwoliło na wydoby- cie dodatkowych detali chmur na zewnątrz oraz na rozjaśnienie wnętrza. W tym przypadku przesadą byłoby stworzenie peł- nego dramatyzmu, artystycznego zdjęcia. Chodzi- ło o zrównoważenie oświetlenia, zwiększenie ilości szczegółów i przedstawienie kawiarni jako przyjem- nego miejsca ze wspaniałym widokiem. Bez żad- nego dodatkowego oświetlenia udało się pokazać szczegóły wewnątrz i na zewnątrz. 178 TechniK a hdR . WaRsz TaT y foTogRaficzne / Wnętrza ł 6 R o z d z a i zagląDanie Do śroDka z zeWnątrz Nie myśl, że możesz wyłącznie fotografować od we- wnątrz. Technika HDR nadaje się także do zdjęć wnętrz wykonywanych z zewnątrz. Możesz zacho- wać szczegóły budynków i jednocześnie zajrzeć do środka, co w przypadku tradycyjnej fotografii bywa często niemożliwe. Przykładem jest zdjęcie 6-22. Budynek został uchwycony poprawnie, lecz wnę- trze, w którym znajdowała się instalacja artystycz- na imitująca odbicie ulicy, zostało prześwietlone. Fotografia została wykonana o zmroku, a ponieważ aparat był ustawiony na matrycowy pomiar światła, ekspozycja wydobyła detale budynku. Całość jest jednak przytłoczona przez jasne wnętrze, w którym gubi się większość szczegółów. 6-22 Zdjęcie instalacji artystycz- nej w oknie sklepu w Garston w Liverpoolu. Dobrze wi- dać fasadę, lecz wnętrze jest prześwietlone. ISO 100, f/8, 20 sekund, obiektyw Sigma 24 – 70 mm, f/2,8 ustawiony na 25 mm. © Pete Carr odsyłacz Więcej informacji na temat trybów pomiaru światła znajdziesz w rozdziałach 1. i 2. Aby wygenerować plik HDR, wykonaliśmy sekwen- cję trzech zdjęć — normalnie naświetlone, usta- wione na fasadę budynku i ustawione na szczegó- ły wnętrza. Efekt prezentuje zdjęcie 6-23. Szczegóły we wnętrzu i na zewnątrz są bardziej równomier- nie oświetlone. Całość w znacznie większym stop- niu wygląda jak to, co byś zobaczył, gdybyś tam stał. Podobnie jak w przypadku zdjęcia 6-21 cho- dziło o uzyskanie normalnie wyglądającej fotogra- fii o zrównoważonym oświetleniu, aby pokazać za- równo to, co wewnątrz, jak i to, co na zewnątrz. Strength (natężenie) ustawiliśmy nieznacznie powy- żej połowy, aby wydobyć szczegóły bez przesadzania. Podobnie ustawiliśmy Luminosity (jasność), co po- mogło zbalansować oświetlenie wnętrza i fasady. 179 Głównym problemem w ostatecznej obróbce była korekta balansu bieli. Wewnętrzne oświetlenie mia- ło zupełnie inną temperaturę barwową niż świa- tło lamp ulicznych. Korekta jednego wpłynęłaby na drugie, więc w Photoshopie posłużyliśmy się dwie- ma maskami odcinania na górze i dole zdjęcia (ich granicami były cegły u góry i chodnik na dole), któ- rych nasycenie zostało obniżone o 20. W ten spo- sób pozbyliśmy się żółtego zabarwienia. wskazówka Pamiętaj, że technika hdR nadaje się zarówno do wykonywania olśniewających dzieł sztuki, jak i do rozwiązywania codziennych problemów fotograficznych. 6-23 Zdjęcie instalacji artystycznej w oknie sklepu w Garston w Liverpoolu w wersji HDR. Uzyskane z trzech ekspozycji o naświetleniu –2/0/2 EV. ISO 100, f/8, 20 sekund, obiektyw Sigma 24 – 70 mm, f/2,8 ustawiony na 25 mm. © Pete Carr 180 zadanie na koniec rozdziału sfotografuj wnętrze w zastanym świetle i zastosuj technikę hDr W rozdziale tym zawarliśmy mnóstwo różnych informacji związanych z fotografowaniem wnętrz techniką hdR. zobaczyłeś przykłady typowych problemów, na jakie możesz natrafić, oraz dowiedziałeś się, jak foto- grafować duże i małe pomieszczenia zarówno z wnętrza, jak i z zewnątrz. W tym zadaniu będziesz musiał wykorzystać tę wiedzę w praktyce. znajdź wnętrze o wysokim kontraście, które chcesz uwiecznić. może być duże lub małe, pełne detali lub niezwykle dramatyczne, o dziwnej per- spektywie, precyzyjnie dobranym wyposażeniu lub szalonym i dzikim wystroju. Podejmij wyzwanie i wy- konaj zdjęcie bez użycia flesza i innych akcesoriów oświetleniowych. Tylko Ty i wnętrze. Pamiętaj, aby sko- rygować balans bieli i rozwiązać inne problemy albo w aparacie, albo w późniejszej obróbce. Pete wykonał zdjęcie z wnętrza tunelu birkenhead, który łączy Wirral z Liverpoolem. To scena o zaskaku- jąco wysokim kontraście. ze względu na łagodne oświetlenie tunelu (o pomarańczowym zabarwieniu, aby widoczność z samochodu była lepsza) i ekstremalną jasność na zewnątrz Pete zrobił sekwencję trzech zdjęć o naświetleniu –2/0/2 eV. iso 200, f/4, 1/125 sekundy, obiektyw sigma 10 – 20 mm, f/4 – 5,6, ustawio- ny na 10 mm. spróbuj znaleźć wnętrze o podobnym kontraście i wykorzystaj technikę hdR, aby wydobyć szczegóły z cieni i jasnych miejsc.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Technika HDR. Warsztaty fotograficzne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: