Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 011003 24121762 na godz. na dobę w sumie
Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty - książka
Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-907-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jedną z największych zalet fotografii cyfrowej jest możliwość późniejszej komputerowej obróbki wykonanych zdjęć. Programy takie jak Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop czy Corel Photo-Paint pozwalają nie tylko na dokonanie retuszu obrazów cyfrowych i poprawę ich jakości; odpowiednio zastosowane filtry i efekty specjalne umożliwiają stworzenie prawdziwych dzieł sztuki.

Książka 'Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty' prezentuje w praktyce możliwości obróbki obrazów uzyskanych za pomocą aparatu cyfrowego. Autor omawia krok po kroku 50 projektów obejmujących wszystkie najważniejsze techniki, od prostych korekt ostrości i kolorystyki aż po tworzenie kolaży i fotomontaży.

Opisano:Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych. Praktyczne projekty Autor: Gregory Georges T³umaczenie: Marcin Samodulski ISBN: 83-7197-907-X Tytu³ orygina³u: 50 Fast Digital Photo Techniques Format: B5, stron: 296 Jedn¹ z najwiêkszych zalet fotografii cyfrowej jest mo¿liwoġæ póĥniejszej komputerowej obróbki wykonanych zdjêæ. Programy takie jak Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop czy Corel Photo-Paint pozwalaj¹ nie tylko na dokonanie retuszu obrazów cyfrowych i poprawê ich jakoġci; odpowiednio zastosowane filtry i efekty specjalne umo¿liwiaj¹ stworzenie prawdziwych dzie³ sztuki. Ksi¹¿ka „Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych. Praktyczne projekty” prezentuje w praktyce mo¿liwoġci obróbki obrazów uzyskanych za pomoc¹ aparatu cyfrowego. Autor omawia krok po kroku 50 projektów obejmuj¹cych wszystkie najwa¿niejsze techniki, od prostych korekt ostroġci i kolorystyki a¿ po tworzenie kola¿y i fotomonta¿y. Opisano: • Podstawy przygotowania zdjêæ do dalszej obróbki (kadrowanie, usuwanie zarysowañ, korektê kolorów i nasycenia, poprawê ostroġci) • Pracê z kolorami (efekt dodatkowego oġwietlenia, tworzenie obrazów monochromatycznych) • £¹czenie zdjêæ (techniki fotomonta¿u, tworzenie zdjêæ panoramicznych) • Obróbkê portretów (usuwanie efektu czerwonych oczu, tworzenie karykatur) • Tradycyjne techniki fotograficzne (efekt ziarna, zdjêcia w kolorze sepii, symulowanie ruchu) • Komputerow¹ symulacjê technik malarskich (akwarela, gwasz, tempera) • Tworzenie te³, tekstur i ramek Na do³¹czonym do ksi¹¿ki CD-ROM-ie znajdziesz wszystkie zdjêcia u¿yte w projektach, zarówno przed jak i po obróbce. Zamieszczono równie¿ wersje testowe programów Adobe Photoshop Elements i Paint Shop Pro, których mo¿esz z powodzeniem u¿yæ do wykonania omówionych w ksi¹¿ce projektów. Spis treści O Autorze ........................................................................................................................7 Słowo wstępne .................................................................................................................9 Przedmowa....................................................................................................................11 Rozdział 1. Przygotowanie zdjęcia bazowego ...........................................................17 Projekt 1. Ukształtowanie kadru............................................................................................ 19 Projekt 2. Usuwanie zanieczyszczeń i zarysowań ................................................................. 27 Projekt 3. Dopasowanie kolorów i nasycenia........................................................................ 31 Projekt 4. Poprawianie zakresu tonalnego i kontrastu na zdjęciu ........................................ 35 Projekt 5. Usuwanie przebarwień .......................................................................................... 41 Projekt 6. Wyostrzanie obrazu............................................................................................... 45 Projekt 7. Naprawiane i klonowanie...................................................................................... 49 Rozdział 2. Projekty szybkie i proste.........................................................................53 Projekt 8. Tworzenie artystycznej grafiki.............................................................................. 55 Projekt 9. Tworzenie plakatów .............................................................................................. 59 Projekt 10. Malowanie pędzlem Sumi-e................................................................................ 63 Projekt 11. Imitacja pędzla .................................................................................................... 67 Projekt 12. Tworzenie niepowtarzalnych zdjęć przy użyciu kilku filtrów........................... 73 Rozdział 3. Kolorowanie obrazów..............................................................................77 Projekt 13. Zmiana kolorów .................................................................................................. 79 Projekt 14. Efekty atmosferyczne i oświetlenie .................................................................... 83 Projekt 15. Zmiana koloru elementów zdjęcia ...................................................................... 87 Projekt 16. Radykalne przekształcenia kolorystyczne........................................................... 91 Projekt 17. Obraz monochromatyczny .................................................................................. 95 Projekt 18. Zmiana kolorów na podstawie drugiego zdjęcia................................................ 99 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć ..............................................................................103 Projekt 19. Łączenie dwóch zdjęć ....................................................................................... 105 Projekt 20. Umieszczanie obiektów na zdjęciu ................................................................... 111 Projekt 21. Zdjęcia panoramiczne uzyskiwane metodą sklejania zdjęć............................. 117 Projekt 22. Przenoszenie nieba ze zdjęcia na zdjęcie .......................................................... 123 Projekt 23. Klonowanie obrazów......................................................................................... 127 Projekt 24. Fotomontaż......................................................................................................... 133 6 Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty Rozdział 5. Portrety...................................................................................................137 Projekt 25. Uzyskiwanie doskonałych odbitek.................................................................... 139 Projekt 26. Tworzenie winiety............................................................................................. 147 Projekt 27. Cyfrowe karykatury........................................................................................... 153 Projekt 28. Tworzenie strony do albumu............................................................................. 157 Projekt 29. Animacje przedstawiające osobowość.............................................................. 163 Rozdział 6. Tradycyjne techniki fotograficzne .......................................................169 Projekt 30. Zamiana zdjęcia kolorowego na czarno-białe.................................................. 171 Projekt 31. Ręcznie malowane czarno-białe fotografie....................................................... 175 Projekt 32. Zdjęcia w kolorze sepii ..................................................................................... 181 Projekt 33. Dodawanie efektu ziarna do fotografii czarno-białych.................................... 185 Projekt 34. Symulowanie głębi ostrości .............................................................................. 189 Projekt 35. Symulowanie ruchu........................................................................................... 193 Rozdział 7. Tradycyjne techniki malarskie.............................................................197 Projekt 36. Tworzenie szkiców............................................................................................ 199 Projekt 37. Efekt akwareli ................................................................................................... 207 Projekt 38. Kreska i akwarelki............................................................................................. 213 Projekt 39. Radosna twórczość cyfrowa.............................................................................. 219 Projekt 40. Stylizacja na gwasz lub temperę ....................................................................... 225 Projekt 41. Łączenie wielu środków malarskich ................................................................. 229 Rozdział 8. Tworzenie teł, tekstur i ramek..............................................................233 Projekt 42. Tworzenie teł..................................................................................................... 235 Projekt 43. Wykorzystywanie danego zdjęcia jako tekstury na innym zdjęciu ................. 241 Projekt 44. Efekt pędzla........................................................................................................ 245 Projekt 45. Cyfrowe oprawianie zdjęć i nakładanie matówek ........................................... 251 Projekt 46. Oprawianie obrazka na potrzeby ekspozycji w Internecie............................... 259 Rozdział 9. Projekty niestandardowe ......................................................................265 Projekt 47. Techniki mieszane............................................................................................. 267 Projekt 48. Wykorzystywanie naturalnych teł..................................................................... 273 Projekt 49. Odwracanie fragmentów zdjęcia....................................................................... 277 Projekt 50. Moduły dodatkowe............................................................................................ 281 Dodatek A Tabele konwersji pomiędzy programami ...........................................285 Skorowidz....................................................................................................................297 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć 104 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć W pierwszych trzech rozdziałach, w 18 projektach, pyokazaliśmy, w jaki sposób przy użyciu szybkich i prostych filtrów zmodyfikować, poprawić i wzbogacić fotografie cyfrowe. Przed- stawiliśmy także wiele wariantów zmiany kolorów na zdjęciach. W tym rozdziale pre- zentujemy sześć projektów, w których wykorzystujemy użyteczne sposoby łączenia ze sobą dwóch lub większej liczby zdjęć. Nauczymy się umieszczać dwa lub więcej zdjęć na warstwach, a następnie łączyć je w całość przy wykorzystaniu potężnych możliwości trybów przenikania. W dwóch pierwszych pro- jektach zajmiemy się sposobami „wycinania i wklejania” fragmentów obrazu, dzięki którym możemy wyciąć daną część jednego zdjęcia i wstawić ją niezauważalnie do innego zdjęcia. Inny projekt opisuje narzędzie Photomerge programu Photoshop Elements, którego możemy używać do sklejania dwóch lub więcej zdjęć, uzyskując poziome lub pionowe zdjęcia panoramiczne. Dowiemy się również, jak używać narzędzia klonowania Clone Brush, aby namalować fragment danego zdjęcia bezpośrednio na innym zdjęciu. Szósty i ostatni projekt omawia sposób, w jaki elementy każdego z omawianych w tym rozdziale projektów mogą zostać połączone w celu uzyskania złożoynego i fascynującego dzieła. Projekt 19. Łączenie dwóch zdjęć 105 Projekt 19. Łączenie dwóch zdjęć Kiedy po raz pierwszy ujrzałem grupę trzech angielskich kutrów przedstawionych na rysunku 19.1 (patrz kolorowa wkładka), pomyślałem, że stanowiłyby one motyw dla wspaniałego zdjęcia. Zacząłem fotografować i uświadomiłem sobie, jak trudno będzie uzyskać dobre zdjęcie. Jasne (niemalże białe) niebo pozostawało w skrajnym kontraście z ciemnymi (prawie czarnymi) kadłubami kutrów ukrytymi w głębokim cieniu, co uniemożliwiało prawidłową ekspozycję zdjęcia. Po kilku próbach zaniechałem dalszych wysiłków, marząc o tym, abym mógł kiedyś wrócić w to miejsce i zrobić zdjęcie w bar- dziej korzystnych warunkach oświetleniowych. Na nieszczęście, nie wszystkie marzenia się spełniają. Kilka dni później u wybrzeży wyspy Skye w Szkocji, miałem okazję sfotografować malutki kuter, również przedstawiony na rysunku 19.1 (patrz kolorowa wkładka). Gdy wykonałem kilka zdjęć, siłą rzeczy pomyślałem, jak wspaniale wspomniane trzy duże kutry wyglądałyby na tle wybrzeża pokolorowanego przez słońce na pomarańczowy kolor. Projekt 19. pokazuje, jak prosto połączyć te dwa zdjęcia, aby uzyskać fotografię, o której marzyłem, przedstawioną na rysunku 19.2 (patrz kolorowa wkładka). Najwięk- szą zaletą tego projektu jest łatwość wykonania. Rysunek 19.1. (patrz kolorowa wkładka) Rysunek 19.2. (patrz kolorowa wkładka) O fotografii „Trzy kutry” i „Wyspa Skye” — Aparat średnioobrazkowy Kowa, fotografie o wielkości 3½ ×3½ zeskanowane za pomocą skanera HP ScanJet 4c, obraz o rozmiarze 1175×1131 pikseli, plik .tif o rozmiarze 4 MB. 106 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Krok 1: Otwórz pliki ♦ Wybierz polecenie File/Open (Ctrl+O), aby wyświetlić okno dialogowe Open. Po otworzeniu folderu /19, przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij pliki orangecoast.tif i fishingboats.tif, aby je zaznaczyć. Następnie kliknij przycisk Open, aby je otworzyć. Krok 2: Skopiuj zdjęcie kutrów i wklej je do zdjęcia włybrzeża ♦ Kliknij okno ze zdjęciem fishingboats.tif, aby uczynić je aktywnym. Wybierz Select/All (Ctrl+A), aby zaznaczyć całe zdjęcie, a następnie kliknij Edit/Copy (Ctrl+C), aby skopiować zdjęcie do schowka. ♦ Kliknij okno ze zdjęciem orangecoast.tif, aby uczynić je aktywnym, a następnie wybierz Edit/Paste (Ctrl+V). W ten sposób utworzymy nową warstwę nad zdjęciem „pomarayńczowego wybrzeża”. ♦ Jeśli paleta Layers nie jest widoczna, wybierz Window/Show Layers, aby ją wyświetlić, jak na rysunku 19.3. Rysunek 19.3. Jeśli nie widzisz zawartości warstwy „pomarańczowe wybrzeże”, ponieważ zasłoniła ją warstwa zawierająca kutry, wykorzystaj paletę Layers, aby odsłonić zasłonięte warstwy. Aby zobaczyć warstwę znajdującą się pod spodem, kliknij ikonę z okiem usytuowaną po lewej stronie warstwy Layer 1. Tym samym ukryjesz warstwę Layer 1, co umożliwi zo- baczenie warstwy tła. Ponownie kliknij ikonę oka po lewej stronie warstwy Layer 1, aby kontynuować. Krok 3: oba zdjęcia ułóż tak, aby były widoczne jednocześniłe Wybierzemy teraz tryb przenikania, który opisuje, w jaki sposób piksele zdjęcia przed- stawiającego kutry będą przenikać piksele znajdującego się poniżej zdjęcia „pomarańczowe wybrzeża”. Aby wybrać tryb przenikania, rozwiń listę w lewym górnym rogu palety Layers. Dostępne tryby przenikania to: Normal, Dissolve, Multiply, Screen, Overlay, Soft Light, Hard Light, Color Dodge, Color Burn, Darken, Lighten, Difference, Exclusion, Hue, Saturation, Color i Luminosity. ♦ Rozwiń listę trybów przenikania i wybierz tryb Multiply. Spośród 17 dostępnych trybów przenikania na pewno wybierzesz jeden, który najbardziej odpowiada potrzebom i twojemu gustowi. Oprócz wyboru danego trybu przenikania możesz także ustawić wartość przezroczystości warstwy Opacity w zakresie od 0 do 100 . Projekt 19. Łączenie dwóch zdjęć 107 Najlepszym sposobem poznania charakterystyk różnych trybów przenikania jest ekspery- mentowanie. Zanim przejdziemy do następnego kroku, poświęć kilka minut i wypróbuj działanie każdego z trybów z listy. Być może rezultaty działania innych trybów wydadzą ci się bardziej interesujące niż działanie trybu Multiply. Czasami obraz uzyskany przy wykorzystaniu któregoś z trybów przenikana może zostać ulepszony poprzez zmianę poło- żenia suwaka Opacity. Zanim przejdziesz do następnego kroku, pamiętaj, aby z powrotem ustawić tryb przenikania na Multiply. Krok 4: scal zdjęcia ♦ Wybierz Layer/Flatten Image, aby ostatecznie scalić zdjęcia do postaci pojedynczyej warstwy. Na palecie Layers ujrzysz pojedynczą warstwę tła. Miniaturka przedstawia teraz wynik scalenia dwóch warstw. Krok 5: dokonaj końcowych poprawek Udało nam się wykonać zamierzony wcześniej plan. Trzy kutry znajdują się w scenerii pomarańczowego wybrzeża wyspy Skye. Jednak wspaniały pomarańczowy odcień na zdjęciu „Wyspa Skye” wydaje się trochę wyblakły. W rozdziale 1. zaprezentowano kilka sposobów radzenia sobie z takim problemem. Natomiast rozdziale 3. zawarto kilka projek- tów, w których poprawialiśmy kolory na zdjęciu. Jednakże Photoshop Elements to program obfity w przeróżne funkcje, które będziemy sukcesywnie prezentować dla pełnego po- znania aplikacji. ♦ Wybierz Enhance/Variations, aby otworzyć okno dialogowe Variations, pokazane na rysunku 19.4. Rysunek 19.4. 108 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Funkcja Variations jest potężnym narzędziem, które w szybki, obrazowy sposób pozwala zmienić kolory na zdjęciu. Oprócz tego, że na ekranie wyświetlane są różne wariacje kolo- rystyczne obrazu, mamy również możliwość wybrania wersji jaśniejszej lub ciemniejszej. W samym środku okna Variations znajduje się bieżąca wersja zdjęcia, nosząca nazwę Current Pick. Aby dodać (lub usunąć) żółty odcień, kliknij miniaturkę z podpisem More Yellow (lub Less Yellow). Aby uczynić zdjęcie jeszcze bardziej żółtym (lub jeszcze mniej żółtym), ponownie kliknij miniaturkę More Yellow (lub Less Yellow). Klikaj tyle razy, ile potrzeba do uzyskania satysfakcjonującego cię odcienia. Podobnie możesz zmieniać od- cienie zielonego, cyjanu, niebieskiego i magenty. Funkcja Variations pozwala także ograniczyć zakres działania danej modyfikacji do stref: cienia Shadows, półtonów Midtones lub rozbłysków Highlights. Dodatkowo klawisz Satu- ration umożliwia zmianę nasycenia kolorów. Podczas eksperymentów z narzędziem Variations, po kliknięciu różnych wariantów danego zdjęcia często zachodzi potrzeba powrotu do pierwotnej wersji kolorystycznej. Aby usunąć wszelkie przekształcenia, naciśnij klawisz Alt, a przycisk Cancel zmieni się w Reset. Kliknij klawisz Reset, jednocześnie przytrzymując wciśnięty klawisz Alt. Powrócisz do wersji pierwotnej. Możesz zacząć eksperymenty od nowa. ♦ Zdjęcie przedstawione na rysunku 19.2 (patrz kolorowa wkłyadka) zostało uzyskane przez wybranie opcji Midtones i kliknięcie miniaturki podpisanej Darker. Modyfikacje zostały zatwierdzone klawiszem OK. ♦ Aby zapisać plik, wybierz File/Save As (Shift+Ctrl+S), na ekranie pojawi się okno dialogowe Save As. Wybierz odpowiedni folder, nazwij plik, wybierz forymat pliku i kliknij przycisk Save, żeby go zapisać. Informacja o warstwach Jedną z najpotężniejszych zalet zaawansowanych programów do obróbki obrazów jest możliwość umieszczenia dwóch lub więcej obrazów w jednym pliku na przenikających się warstwach. To uwarstwienie przypomina ułożenie kilku arkuszy kalki jeden na drugim. Jeśli liczba arkuszy nie jest zbyt duża, rysunki ze wszystkich arkuszy kalkid sprawiają wrażenie spójnej całości. W programie Photoshop Elements możemy w pełni kontrolować kolejność i sposób przenikania warstw. Rysunek 1 przedstawia paletę Layers zawierającą tło i cztery dodatkowe warstwy, któ- rych użyjemy do wykonania zdjęcia „Piłkarze” w projekcie d23. Rysunek 1. Projekt 19. Łączenie dwóch zdjęć 109 Aby zaznaczyć warstwę, skopiować, zmienić nazwę, scalić, połączyć, zablokować, uczynić ją wi- doczną, ukryć, ustawić tryb przenikania lub wartość przezroczystości, użyj palety Layers. Paleta Layers ułatwia wizualne zarządzanie warstwami, a ponadto każdej warstwie, która się na niej znajduje, przyporządkowany jest miniaturowy obrazek przedstawiający zawartość danej warstwy. Inne polecenia umożliwiające zarządzanie warstwami dostępne są w menu Layers. Warstwa tła, inaczej niż inne warstwy, zawsze znajduje się na samym spodzie. Tryb przenikania (określający sposób, w jaki warstwy przenikają się nawzajem) i wartość przezroczystości Opacity (określająca przezroczystość danej warstwy w zakresie od całkowitej nieprzezroczystości do zupełnej przezro- czystości) dla warstwy tła nie mogą być zmieniane. Możesz jednak warstwę tła zamienić na war- stwę normalną i wtedy wszelkie modyfikacje będą możlidwe. Aby zmienić kolejność warstw, kliknij warstwę, którą chcesz przesunąć. Warstwa ta zostanie podświetlona, co oznacza, że jest aktywna. Następnie przeciągnij myszą, umieszczając warstwę w żądanym miejscu. System warstw często sprawia problemy użytkownikom, dla których jest on nowym doświadcze- niem. Kiedy na przykład próbują zastosować określony filtr, tryb przenikania lub w inny sposób zmodyfikować warstwę, nie mogą tego uczynić. Dlaczego? Zwykle problem tkwi w tym, że war- stwa poddawana przekształceniom nie jest aktywna lub widoczna. Prosta rada brzmi następują- co: upewnij się, że dana warstwa jest aktywna i widoczna, zanim zaczniesz ją modyfikować, po- nieważ w przeciwnym razie doprowadzisz się do szaleńsdtwa. Inną wadą warstw jest fakt, że zajmują miejsce w pamięci. Każda nowa warstwa to dodatkowa zajęta pamięć. Aby wyświetlić informację o rozmiarze bieżącego pliku i innych jego właściwo- ściach, kliknij trójkącik znajdujący się przy dolnej krawędzi okna aplikacji. Następnie wybierz od- powiednią opcję z menu przedstawionego na rysunku 2. Informacje o wybranej pozycji zostaną wyświetlone po lewej stronie trójkącika. Rysunek 2. Gdy pracujesz z dużymi zdjęciami i wieloma warstwami, może zdarzyć się, że zapełnisz całą do- stępną pamięć. Jeśli tak się stanie, być może konieczne stanie się scalenie kilku warstw lub zmniejszenie rozmiaru zdjęcia. Zarówno instrukcja obsługi program Adobe Photoshop, jak i sy- tem pomocy zawierają wskazówki na temat optymalizacjdi użycia pamięci. 110 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Projekt 20. Umieszczanie obiektów na zdjęciu 111 Projekt 20. Umieszczanie obiektów na zdjęciu W tym projekcie pokażemy, w jaki sposób połączyć motywy pochodzące z różnych zdjęć na jednym zupełnie nowym — w tym przypadku fotografii przedstawiającej „niemożliwe”. Projekt ten jest pewną modyfikacją projektu 19. z tym wyjątkiem, że zamiast scalania całych zdjęć będziemy scalać z tłem różne powycinane oybiekty. Obserwując chłopca i dziewczynkę skaczących na trampolinie, spostrzegłem, że w pewnej chwili wiszą oni nieruchomo w powietrzu, co przedstawia rysunek 20.1 (patrz kolorowa wkładka). Błyskawicznie wyjąłem aparat i z zastosowaniem teleobiektywu 75 – 300 mm wykonałem zdjęcie w momencie, kiedy dzieci osiągają najwyższy punkt ruchu, w którym przez krótką chwilę są nieruchome. Kilka lat później oglądając wykonaną przeze mnie foto- grafię mew, postanowiłem połączyć wszystkie wymienione zdjęcia na tle morskiej plaży. Rysunek 20.1. (patrz kolorowa wkładka) Rysunek 20.2. (patrz kolorowa wkładka) O fotografii „Szybowanie o zmierzchu” — Canon A2E, teleobiektyw EF 75 – 300 mm f / 4.0 – 5.6 USM oraz teleobiektyw 28 – 105 mm f/3.5 – 4.5 USM, odbitki wielkości 4 ×6 zeskanowane za po- mocą skanera HP ScanJet 4c, obraz bazowy 1738×1165 pikseli, plik .tif o rozmiarze 5,8 MB. Mam nadzieję, że projekt ten stanie się jednym z twoich ulubionych. Jeśli połączysz kilka własnych fotografii i stworzysz fotografię doskonałą, proszę, przyślij mi jedną odbitkę, abym mógł obejrzeć efekty twojej pracy. 112 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Krok 1: otwórz pliki ♦ Wybierz polecenie File/Open (Ctrl+O), aby wyświetlić okno dialogowe Open. Po otworzeniu folderu /20, przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij pliki seascape.tif i girl.tif, aby je zaznaczyć. Następnie kliknij przycisk Open, aby je otworzyć. Krok 2: zaznacz i wytnij postać dziewczynki Aby zaznaczyć i wyciąć ze zdjęcia postać dziewczynki, użyj narzędzia Magnetic Lasso, które znajdziesz na palecie narzędzi (lewa kolumna, druygie od góry). ♦ Kliknij ikonę narzędzia Lasso i przytrzymaj klawisz myszy, dopóki nie pojawi się lista dostępnych modyfikacji narzędzia Lasso. Wybierz modyfikację o nazwie Magnetic Lasso. Narzędzie Magnetic Lasso działa w następujący sposób: kiedy zaznaczamy obiekt posiada- jący krawędzie, linia zaznaczenia zachowuje się niczym magnes i przykleja się do krawędzi obiektu. Umożliwia to znacznie łatwiejsze i dokładniejsze zaznaczanie obiektów, niż ma to miejsce w przypadku podstawowego narzędzia Lasso. Po wybraniu narzędzia Magnetic Lasso, użyj takich samych parametrów jak na rysunku 20.3. Wszystkie te parametry pozwalają w różny sposób kontrolować obszar zaznaczenia. Więcej na temat znaczenia poszczególnych parametrów dowiesz się z pomocy do programu Adobe Photoshop Elements, którą wywołujemy, wybierając Help/Help Contents. Rysunek 20.3. ♦ Aby zaznaczyć obiekt za pomocą narzędzia Magnetic Lasso, kliknij punkt na zdjęciu, od którego chcesz rozpocząć zaznaczanie. Aby kontynuować,y ostrożnie przeciągaj obwiednię obszaru zaznaczenia wzdłuż krawędzi postaci ydziewczynki. Gdy dotrzesz do punktu początkowego, kliknij go, a obwiednia obszaru zaznaczenia zacznie pulsować. Jeśli pominiemy jakiś fragment zdjęcia, możemy go dołączyć do obszaru zaznaczenia, klika- jąc ikonę Add to selection, znajdującą się na pasku opcji narzędzia Lasso. Analogicznie usu- wamy fragmenty zaznaczenia, klikając ikonę Subtract from selection i zaznaczając fragment przeznaczony do usunięcia. ♦ Aby wygładzić krawędzie zaznaczenia, wybierz Select/Feather (Alt+Ctrl+D). Wpisz jako wartość parametru Feather Radius i kliknij OK. ♦ Po zaznaczeniu sylwetki dziewczynki należy wybrać Edit/Copy (Ctrl+C), aby skopiować obraz do schowka. Krok 3: postać dziewczynki wklej na zdjęcie morskiej plaży ♦ Aby wkleić postać dziewczynki na zdjęcie morskiej plaży, kliknij dowolny punkt na zdjęciu plaży, co uczyni je aktywnym, a następnie wybieyrz Edit/Paste (Ctrl+V). Projekt 20. Umieszczanie obiektów na zdjęciu 113 W jednej chwili dziewczynka wygląda, jakby unosiła się nad wodą. Na razie nie zajmujmy się położeniem postaci dziewczynki na zdjęciu. Kiedy dodamy postać chłopca i sylwetki mew, będziemy mogli ułożyć wszystkie elementy w pożądany sposób. Spędziliśmy już sporo czasu, starannie zaznaczając i wycinając obiekty ze zdjęcia, z tym większym więc zdziwieniem odkryjemy, że na płycie CD dołączonej do tej książki znajduje się przy- gotowane wcześniej zdjęcie dziewczynki wycięte z tła. Plik nosi nazwę girl.psd i możesz odnaleźć go w folderze /20. Krok 4: postać chłopca i sylwetki dwóch mew skopiuj na zdjłęcie morskiej plaży Tę samą czynność powtórzymy w przypadku chłopca i mew. Aby oszczędzić czas, zarówno sylwetki chłopca, jak i mew zostały wcześniej zaznaczone, wycięte i zapisane w osobnym pliku .psd z przezroczystym tłem, umieszczonym w katalogu /20. Wszystko, co musisz zro- bić, to otworzyć każdy plik, zaznaczyć i skopiować obraz do schowka, a następnie wkleić go na zdjęcie morskiej plaży. Jeśli chcesz poćwiczyć zaznaczanie i wycinanie obiektów, to oryginalne, nieobrobione zdjęcie chłopca o nazwie boy.tif znajduje się w katalogu /20. ♦ Wybierz polecenie File/Open (Ctrl+O), aby wyświetlić okno dialogowe Open. Po otworzeniu folderu /20 , przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij pliki boy.psd i gul1l.psd, gull2.psd, aby je zaznaczyć. Następnie kliknij przycisk Open, aby otworzyć wszystkie trzy pliki. ♦ Po wybraniu zdjęcia boy.psd wybierz Edit/Copy (Ctrl+C). Aby wkleić ten przezroczysty obraz na zdjęcie plaży, kliknij obraz pylaży, który teraz przedstawia latającą dziewczynkę. Następnie wybierz Edit/Paste (Ctrl+V), aby na zdjęcie plaży wkleić postać chłopca ze schowka. ♦ Powtórz dwie powyższe czynności w odniesieniu do zdjęć ymew. Krok 5: rozmieść latające obiekty Teraz czeka nas najprzyjemniejsza część projektu — rozmieszczenie latających obiektów. Jak zapewne zauważyłeś, gdy kolejno wklejaliśmy obiekty na zdjęcie, zostały one ułożone jeden na drugim na środku zdjęcia. Każdy z tych obiektów został wklejony jako osobna warstwa, co oznacza, że może być przemieszczany i można zmieniać jego położenie na stosie. Jeśli dany obiekt znajduje się nad innym obiektem i chcemy zmienić ten porządek, wystarczy, że na stosie palety Layers zamienimy kolejność odpowiednich warstw, klikając i przeciągając ich miniaturki. ♦ Jeśli paleta Layers nie jest widoczna, tak jak ma to miejsce na rysunku 2y0.4, wybierz Window/Show Layers. ♦ Jeśli na palecie Layers nie są widoczne wszystkie warstwy, kliknij ikonę Maksymalizuj w prawym górnym rogu palety Layers. ♦ Aby wybrać daną warstwę, kliknij odpowiednią miniaturę. Na yekranie wyświetli się obszar zaznaczenia obejmujący daną warstwę, oczywiścyie przy założeniu, że z palety narzędzi wybrano narzędzie Move. Aby wybrać narzędzie Move (V), kliknij ikonę tego narzędzia na palecie narzędzi. 114 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Rysunek 20.4. Obszar zaznaczenia nie tylko wskazuje, którą warstwę wybraliśmy, może również słu- żyć do skalowania, zmieniania kształtu (korekcja perspektywy) oraz obrotu każdego ze zdjęć. Wszystko po to, aby końcowe zdjęcie było jak najbardziej realistyczne. Podczas po- ruszania kursorem ponad obwiednią obszaru zaznaczenia jego kształt się zmienia, wskazując na sposób, w jaki możemy przekształcić daną warstwę. Żeby dokonać przekształcenia, przeciągnij uchwyty znajdujące się na obwiedni obszaru zaznaczenia. Rysunek 20.5 po- kazuje, w jaki sposób — przy użyciu obwiedni obszaru zaznaczenia — postać dziewczynki została zaznaczona i obrócona. Rysunek 20.5. Oprócz prezentowanego wcześniej sposobu, warstwę możemy zaznaczyć też, klikając bez- pośrednio obszar zdjęcia, jednak pod warunkiem, że na pasku opcji narzędzia Move za- znaczona jest opcja Auto Select Layer. To niezwykle pożyteczna opcja, którą trzeba koniecz- nie poznać. Krok 6: zapisz plik Po zakończeniu pracy nad zdjęciem powinniśmy zachować zmyiany. Gdy chcesz zachować plik wraz z układem warstw, co umożliwia późniejszy powrót i pracę nad plikiem, zapisz plik w formacie .psd. W przeciwnym przypadku zapisz plik w formacie .bmp, .tif lub innym, który wybierzesz. Jeśli zapiszesz plik zawierający warstwy w formacie typu .tif, .jpg lub .bmp, na zawsze utracisz informacje o warstwach. ♦ Jeśli chcesz zapisać zmiany razem z informacją o warstywach, wybierz File/Save As (Shift+Ctrl+S), na ekranie pojawi się okno dialogowe Save As. Wybierz odpowiedni folder, nazwij plik, upewnij się, że wybrany format plyiku to Photoshop (.psd) oraz że opcja Save Layers jest zaznaczona, a następnie kliknij przycisk Save, żeby zapisać plik. Projekt 20. Umieszczanie obiektów na zdjęciu 115 Gdy pracujesz z plikiem zawierającym warstwy, możesz nda zawsze utracić warstwy poprzez spłaszczenie obrazka w momencie zapisania pliku w formacie innydm niż wewnętrzny format Adobe Photoshop .psd. Aby prawidłowo zapisać plik z warstwami, użyj polecenia File/Save As i upewnij się, że jako format pliku wybrana jest pozycdja Photoshop (.psd), zaś opcja Save Layers jest zaznaczona. Jeżeli zapisujesz zdjęcie z wieloma warstwami, jak końcodwe zdjęcie uzyskane w projekcie 20., w formacie Photoshopa (w pliku o rozszedrzeniu .psd), to wszystkie warstwy zostaną zachowane i w późniejszym czasie będzide możliwa ich dalsza edycja. ♦ Jeżeli chcesz, aby rozmiar pliku był możliwie najmniejszy i nie zależy ci na zachowaniu układu warstw, możesz zapisać plik w formacie innym yniż .psd lub w formacie .psd, wyłączywszy opcję Save Layers. W każdym z wymienionych przypadków plik wynikowy będzie znacznie mniejszy niż plik z układem warstw. Zdjęcia wykorzystane w tym projekcie doskonale nadają się do nauki obsługi warstw. Poćwicz przemieszczanie obiektów, ich mieszanie i zmianę kolejności warstw. Wypróbuj także różne tryby przenikania Blend Modes i stopnie przezroczystości Opacity dla różnych warstw. Jeśli chcesz ukryć warstwę, pamiętaj, że najprostszym sposobem jest kliknięcie ikony oka po lewej stronie każdej warstwy na palecie ywarstw. Możesz dalej edytować zdjęcie plaży, na przykład dodać kilka zdjęć z twojej własnej ko- lekcji. Przydałoby się słońce lub księżyc. Możesz również dodać jakiś obiekt, który według ciebie uczyni tę fotografię bardziej ciekawą. Zakończ obróbkę zdjęcia, wykorzystując któryś ze sposobów z rozdziału 3. 116 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Projekt 21. Zdjęcia panoramiczne uzyskiwane metodą sklejania zdjęć 117 Projekt 21. Zdjęcia panoramiczne uzyskiwane metodą sklejania zdjęć Jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował uchwycić za pomocą aparatu szeroki bezkres pasma górskiego bądź morza, wie, jak trudne i frustrujące to zadanie. Nawet gdy używamy drogiego obiektywu szerokokątnego, wynikowa fotografia będzie przedstawiać tylko ułamek tego, co widzą oczy. Kolejnym denerwującym ograniczeniem fotografii tradycyjnej jest fakt, że niełatwo połączyć serię kilku fotografii w jedno zdjęcie panoramiczne. Chociaż można wykonać kilka zdjęć, a następnie skleić je za pomocą taśmy, to rezultat takiego zabiegu nie będzie zadowalający. Wraz z wynalezieniem programów do cyfrowego łączenia fotografii, perfekcyjne połączenie dwóch lub więcej zdjęć stało się możliwe. Możemy w ten sposób uzyskać bardzo duże wydru- ki (długie lub wysokie bądź długie i wysokie). Wiele nowoczesnych drukarek atramentowych pozwala na wydruk na papierze szerokości do 44 lub nawet szerszym, z zastosowaniem pa- pieru z roli. Dlatego też to, co stworzymy za pomocą komputera, możemy także wydrukować. W tym projekcie pokażemy jak używać funkcji Photomerge programu Photoshop Ele- ments do tworzenia zarówno wysokich, jak i długich wydruków panoramicznych na pod- stawie kilku zdjęć częściowych. Narzędzie to jest wystarczająco zaawansowane do łączenia zdjęć, które zostały wykonane bez użycia statywu. Oba zestawy zdjęć z katalogu /21 to zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym „z ręki”. Dzięki wykorzystaniu statywu możemy otrzymać jeszcze lepsze rezultaty. Rysunek 21.1. (patrz kolorowa wkładka) Rysunek 21.2. (patrz kolorowa wkładka) O fotografii „Pasmo górskie Sedona w Arizonie” — Aparat cyfrowy Nikon 995 trzymany w ręku, jakość Fine, 1600×1200 pikseli, pliki .jpg o rozmiarze od 709 do 847 kB. 118 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Krok 1: skopiuj pliki do nowego katalogu Najprostszym sposobem użycia narzędzia Photomerge jest umieszczenie wszystkich plików przeznaczonych do połączenia w osobnym katalogu. ♦ Po utworzeniu na dysku twardym nowego katalogu o nazwie yphotomerge skopiuj pliki sedona1.jpg, sedona2.jpg, sedona3.jpg i sedona4.jpg z katalogu /21 do nowo utworzonego katalogu. Krok 2: wybierz pliki ♦ Wybierz File/Photomerge, aby wyświetlić okno dialogowe, które przedstawiono yna rysunku 21.3. Aby otworzyć folder /photomerge (do którego skopiowaliśmy cztery zdjęcia, które mamy połączyć), kliknij klawisz Add. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Open. Gdy odszukasz folder /photomerge, kliknij dwukrotnie jego nazwę, aby go otworzyć. Rysunek 21.3. ♦ Żeby zaznaczyć cztery pliki, naciśnij i przytrzymaj klyawisz Shift, a następnie kliknij pierwszy i ostatni plik. Kliknij Open, aby wyświetlić okno dialogowe Photomerge, podobne do przedstawionego na rysunku 21.3, z tą różnicą, żye teraz w okienku widnieją nazwy czterech zaznaczonych przez ciebie plików. ♦ Upewnij się, że opcje Attempt to Automatically Arrange Source Images i Apply Perspective są zaznaczone. Ustaw parametr Image size reduction na 50 (chyba że masz więcej niż 128 MB pamięci RAM i szybki procesor). Kliknij OK, aby rozpocząć łączenie. Jeśli ujrzysz komunikat Photomerge can t automatically arrange the images into a single panorama, kliknij OK, aby kontynuować. Oznacza on, że jedno lub więcej zdjęć będziemy musieli ręcznie ustawić w prawidłowej kolejności. Projekt 21. Zdjęcia panoramiczne uzyskiwane metodą sklejania zdjęć 119 Krok 3: połącz zdjęcia Po wybraniu plików i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK, twoim oczom ukaże się główny ekran narzędzia Photomerge, przedstawiony na rysunku 21.4. Na tym ekranie układamy zdjęcia ręcznie, gdy narzędzie Photomerge nie było w stanie wykonać tego au- tomatycznie. Mamy również do dyspozycji kilka innych opcji, takich jak: Cylindrical Map- ping i Advanced Blending. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych funkcji, propo- nuję kliknąć klawisz Tutorial w oknie dialogowym Photomerge. Rysunek 21.4. ♦ W lewym górnym rogu okna Photomerge widzimy zdjęcie, które nie zostało automatycznie dołączone do panoramy. Kliknij je i przeciyągnij na obszar roboczy, na którym dotychczas znajdowały się trzy inne zdjęcia. Jeyśli chcesz, możesz zmniejszyć powiększenie widoku panoramy, wykorzystując do tego okyienko Navigator znajdujące się w oknie dialogowym Photomerge. Starannie umieść zdjęcie na właściwym mu miejscu. Gdy zwolnisz przycisk myszki, Photomerge precyzyjnie ustali ostateczne położenie zdjęcia. Gdybyśmy ponownie wykonali zdjęcia tej scenerii, wykorzystując statyw, Photomerge mógłby automatycznie połączyć je wszystkie w panoramę. Na podstawie tego zestawu zdjęć zobaczyliśmy, że chociaż użycie statywu jest wskazane, to nie jest niezbędne. Jeżeli chcesz spróbować połączyć zdjęcia wykonane przy użyciu statywu, proponuję, aby wy- korzystać osiem zdjęć pasma górskiego Wind River Mountains w Wyoming. W kilka minut perfekcyjnie połączyć zdjęcia i uzyskać wspaniały widok pokrytego śniegiem pasma, gotowy do wydruku na drukarce atramentowej. Zdjęcia znajdują się w katalogu /21/windriver-mtns. Jeśli nie posiadasz dużej ilości pamięci RAM i szybkiego procesora, do połączenia nie wybieraj wszystkich zdjęć. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat techniki robienia zdjęć panoramicznych, przeczytaj rozdział pomocy zatytułowany Taking pictures for use with Photomerge, który może zostać wyświetlony po kliknięciu klawisza Help Contents (F1). 120 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć ♦ Upewnij się, że opcje Apply Advanced Blending i Cylindrical Mapping są zaznaczone. ♦ Jeśli chcesz mieć podgląd wyników łączenia zdjęć, kliknij przycisk Preview. W oknie Preview kliknij przycisk Exit Preview, aby powrócić. ♦ Kliknij OK, aby rozpocząć łączenie. Proces ten jest obliczeniowo iy pamięciowo złożony, dlatego musisz uzbroić się w cierpliwość. Kiedy procesy łączenia zdjęć dobiegnie końca, efekt pracy zostanie wyświetlony na ekranie głównym proygramu Photoshop Elements, co przedstawia rysunek 21.5. Rysunek 21.5. Może zdarzyć się, że ujrzysz komunikat: could not complete the Photomerge command because there is not enough memory (RAM). Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, spróbuj pozamykać inne programy, pozostawiając Adobe Photoshop Elements jedyną aktywną aplikacją. Możesz nawet zrestartować komputer, aby zapewnić jak najwięcej pamięci RAM. Jeśli komunikat nadal się pojawia, zmniejsz rozmiar zdjęcia poprzez zmianę parametru Image size reduction. Krok 4: przytnij zdjęcie ♦ Wybierz narzędzie Rectangular Marquee (M), klikając jego ikonę na palecie narzędzi. Wykorzystując narzędzie zaznaczenia, rozciągnij obszar zaznaczenia tak, aby obejmował jak największą część zdjęcia bez fragmentów białej powierzchni. Obszar zaznaczenia powinien wyglądać podobnie do zaznaczenia na rysunku 21.6. Poy zaznaczeniu odpowiedniego obszaru zdjęcia wybierz polecenie Image/Crop, aby przyciąć zdjęcie do krawędzi obszaru zaznaczenia. Rysunek 21.6. Projekt 21. Zdjęcia panoramiczne uzyskiwane metodą sklejania zdjęć 121 Przed zapisaniem zmian do pliku, dokonaj końcowego retuszu obrazu, którego może być wymagany. Dobrymi narzędziami retuszerskimi są funkcje: Levels, Variations, Color Cast i Hue/ Saturation. Podoba mi się również efekt działania transformacji obrazu akware- lowego, opisanej w projekcie 37. ♦ Aby zapisać plik, wybierz File/Save As (Shift+Ctrl+S), na ekranie pojawi się okno dialogowe Save As. Wybierz odpowiedni folder, nazwij plik, wybierz forymat pliku i kliknij przycisk Save, żeby go zapisać. Nawet po zmniejszeniu rozmiaru wynikowego zdjęcia o 50 ma ono rozmiar 2190×492 piksele i zajmuje około 3 MB miejsca na dysku twardym. Jeśli chcesz uzyskać duży wydruk, użyj wartości 75 lub None dla parametru Image size reduction w kroku 2. Zamiast pa- rametru Image size reduction — w celu powiększenia zdjęcia — możesz użyć także polece- nia Image/Resize/Image Size, jednak zabieg ten zmniejszy jego jakość w stopniu zależnym od wielkości powiększenia. Oczywistym zastosowaniem narzędzia Photomerge jest tworzenie poziomych zdjęć pa- noramicznych. Jednak równie dobrze zdjęcia można łączyć w pionie. Udało mi się uzyskać doskonałe rezultaty, łącząc cztery zdjęcia wysokiego, strzelistego drzewa, zrobione z więk- szej odległości z zastosowaniem teleobiektywu. Wynikowy wydruk miał 8 (20 cm) szero- kości i 44 (110 cm) wysokości! 122 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Projekt 22. Przenoszenie nieba ze zdjęcia na zdjęcie 123 Projekt 22. Przenoszenie nieba ze zdjęcia na zdjęcie Kiedy fotografujemy na wolnym powietrzu, rzadko zdarza się, że niebo idealnie pasuje do motywu zdjęcia. Natomiast równie często, gdy fotografujemy piękny zachód słońca lub chmury niesamowitych kształtów, w okolicy nie istnieją żadne dobre motywy, dla któ- rych niebo stanowiłoby doskonałe tło. Jeśli ktoś zapoznał się z materiałem poprzednich projektów z tego rozdziału, będzie doskonale wiedział, o czym mówi ten projekt. Wyse- lekcjonuj właściwe zdjęcia i za pomocą programu do obróbki obrazów umieść wybrany fragment nieba jako tło dla odpowiednich motywów. W istocie to bardzo łatwe. Rysunek 22.1. O fotografii Rysunek 22.2. „Kościół w Asheville” — Canon EOS 1v, obiektyw 28 – 70 mm f / 2.8, film pozytywowy Fuji Velvia zeskanowany za pomocą skanera do filmów Polaroid SprintScan 4000, rozmiar 1598×2412 pikseli, plik .tif o rozmiarze 11,0 MB. 124 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Krok 1: otwórz pliki ♦ Wybierz polecenie File/Open (Ctrl+O), aby wyświetlić okno dialogowe Open. Po otworzeniu folderu /22, przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij pliki church.tif i sky.tif, aby je zaznaczyć. Następnie kliknij przycisk Open, aby je otworzyć. Krok 2: zaznacz sylwetkę kościoła i wklej na zdjęcie z łniebem ♦ Kliknij okno ze zdjęciem kościoła, aby uczynić je aktyywnym. ♦ Kliknij narzędzie Magic Wand (W), które znajduje się na palecie narzędzi (rysunek 22.3) w prawej kolumnie. To drugie narzędzie od góry. Rysunek 22.3. ♦ By zaznaczyć obszar nieba, za pomocą narzędzia Magic Wand kliknij niebo na zdjęciu kościoła. Dostosuj ustawienia narzędzia do tych przedsytawionych na pasku opcji na rysunku 22.4. Rysunek 22.4. I znów odrobina eksperymentów jest niezbędna. Jeśli klikniesz niebo bliżej górnej krawędzi zdjęcia, obszar zaznaczenia nie obejmie części znajdującej się tuż przy kościele. Klikając niebo bliżej jego środka, zaznaczysz większy obszar. Istnieje kilka innych sposobów, aby zaznaczyć całe niebo. Naciskając i przytrzymując klawisz Shift, klikaj obszary nieba nieujęte w obszarze zaznaczenia. Obszary te zostaną dodane do obszaru zaznaczenia. Możesz również zmienić wartość parametru Tolerance na pasku opcji, co spowoduje, że kliknięcie nieba za pomocą narzędzia Magic Wand spo- woduje zaznaczenie większego obszaru. Gdy wartość parametru Tolerance będzie zbyt wysoka, kliknięcie nieba spowoduje ujęcie w obszarze zaznaczenia iglic na wieżyczkach kościoła oraz przylegającego do kościoła budynku. Aby właściwie ustawić wartość tego parametru, konieczne będzie wykonanie kilku prób. Projekt 22. Przenoszenie nieba ze zdjęcia na zdjęcie 125 Innym rozwiązaniem jest wybranie opcji Add to selection poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na pasku opcji. Następnie należy dodawać do obszaryu zaznaczenia kolejne fragmenty nieba, kolejno klikając niezaznaczone obszary. Następnym i ostatnim sposobem jest wykorzystanie narzędzia Magic Eraser, które znaj- duje się na palecie narzędzi, w lewej kolumnie, w siódmym rzędzie od góry. Inaczej niż w podejściu „zaznacz i wytnij”, narzędzie Magic Eraser wycina tło w sposób zależny od ustawień parametrów na pasku opcji tego narzędzia. Jest tak niewiele nieba i tyle sposobów, aby je usunąć. Wypróbuj różnych narzędzi, a zwięk- szy się twoja wiedza na ich temat. ♦ Na tym etapie na naszym zdjęciu całe niebo jest już zayznaczone. Chcemy jednak, aby zaznaczony był kościół. Aby odwrócić zaznaczenie, wyybierz Select/Inverse. Na skutek wykonania tej operacji obszar zaznaczenia zamiast nieba będzie obejmował kościół, co przedstawiono na rysunku 22.5. Rysunek 22.5. ♦ Wybierz Edit/Copy (Ctrl+C), aby skopiować kościół do schowka. Następnie kliknij okno ze zdjęciem nieba i wybierz Edit/Paste (Ctrl+V), aby wkleić kościół na zdjęcie nieba. Nareszcie mamy przepiękny kościół na tle dynamiczynego nieba. Krok 3: spłaszcz zdjęcie i dokonaj ostatecznych modyfikacjił ♦ Jeśli otrzymane zdjęcie jest zadawalające, wybierz Layer/Flatten Image. Zdjęcie zostanie spłaszczone, co umożliwi dokonanie ostatecznych modyfikacji obrayzu. Ponieważ pierwotnie oba zdjęcia zostały wykonane aparatem cyfrowym, wynikowe zdjęcie powinno łatwo poddać się retuszowi przy wykorzystaniu technik opisanych w rozdziale 1. Według mnie, powinniśmy nasze zdjęcie wyostrzyć i popraywić jego zakres tonalny. 126 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć ♦ Wybierz Filter/Sharpen/Unsharp Mask, aby wyświetlić okno dialogowe przedstawione na rysunku 22.6. Ustaw wartości parametrów Amount, Radius i Threshold odpowiednio na 50, 5 i 15. Rysunek 22.6. ♦ Wybierz Enhance/Brightness/Contrast/Levels (Ctrl+L), aby poprawić zakres tonalny zdjęcia. Proponuję wartości parametrów Input Levels ustawić na , i jak przedstawiono na rysunku 22.7. Rysunek 22.7. ♦ Aby zapisać plik, wybierz File/Save As (Shift+Ctrl+S), na ekranie pojawi się okno dialogowe Save As. Wybierz odpowiedni folder, nazwij plik, wybierz forymat pliku i kliknij przycisk Save, żeby go zapisać. Projekt 23. Klonowanie obrazów 127 Projekt 23. Klonowanie obrazów W projekcie 20. pokazaliśmy, jak dany obiekt starannie zaznaczyć, wyciąć ze zdjęcia i wkleić do drugiego zdjęcia. Patrząc na fotografię z rysunku 23.2 (patrz kolorowa wkładka), można przypuszczać, że została ona uzyskana w podobny sposób, czyli z zastosowaniem techniki „wytnij i wklej”. Lecz to nie jest prawda. Zamiast wspomnianego sposobu, który wymaga starannego i czasochłonnego obrysowywania i wycinania zdjęć, użyjemy innej techniki, która umożliwi zaoszczędzenie czasu oraz sprawi, że zdjęcie, które otrzymamy, będzie miało oryginalny wygląd. W projekcie tym będziemy malowali za pomocą narzędzia Clone Stamp (S). Istnieją dwa podejścia do zagadnienia „klonowania piłkarzy”. Wykorzystując narzędzie Clone Stamp, moglibyśmy przerysować postać piłkarza z jednego zdjęcia do drugiego. Czyniąc tak, jeste- śmy zmuszeni decydować, w którym miejscu zdjęcia wynikowego sylwetka danego piłkarza zostanie umieszczona oraz jaki będzie jej rozmiar. Dodatkowo ponosimy ryzyko zniszczenia docelowego zdjęcia podczas malowania. W przypadku tego podejścia nie mamy możliwości przemieszczania, skalowania ani obracania sylwetek piłykarzy. Drugie podejście polega na przerysowaniu każdej postaci ze zdjęcia źródłowego na przezro- czystą warstwę należącą do zdjęcia wynikowego. To daje olbrzymią elastyczność, o czym przekonamy się zaraz. Rysunek 23.1. (patrz kolorowa wkładka) Rysunek 23.2. (patrz kolorowa wkładka) O fotografii „Piłkarze w żółtych koszulkach” — Canon EOS1N, obiektyw 400 mm f / 2.8 EOS USM, odbitka 4 ×6 zeskanowany za pomocą skanera HP ScanJet 4c, rozmiar 2520×1680 pikseli, plik .tif o rozmiarze 12,7 MB, pozostałe pliki o rozmiarach od 6,1 ddo 8,4 MB. 128 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Krok 1: otwórz plik bazowy i pliki dodatkowe ♦ Wybierz polecenie File/Open (Ctrl+O), aby wyświetlić okno dialogowe Open. Po otworzeniu folderu /23, przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij pliki baseimage.tif, catch.tif, catch2.tif, walking.tif i throw.tif, aby je zaznaczyć. Następnie kliknij przycisk Open, aby je otworzyć. Jeśli nie posiadasz więcej niż 128 MB pamięci RAM, otwórz tylko zdjęcie bazowe base- image.tif i jedno ze zdjęć dodatkowych. Ułożenie otwartych zdjęć jak na rysunku 23.3 ułatwi ich edycję. Jeśli paleta Layers nie jest widoczna, wybierz Window/Show Layers. Rysunek 23.3. Krok 2: utwórz przezroczystą warstwę na zdjęciu bazowym Na rysunku 23.3 przedstawiono ułożenie w obszarze roboczym okna z plikiem bazowym baseimage.tif, które zostało usytuowane po prawej stronie ekranu, oraz okna z plikiem catch2.tif, znajdującego się na lewo od pliku bazowego i zawierającego pierwszą sylwetkę piłkarza, która zostanie przerysowana na zdjęcie bazowye. ♦ Przed utworzeniem nowej przezroczystej warstwy upewnijy się, że okno z plikiem baseimage.tif jest aktywne, co możesz uczynić, klikając dowolny fraygment zdjęcia. Wybierz Layer/New/Layer (Shift+Ctrl+N), aby wyświetlić okno dialogowe New Layer, przedstawione na rysunku 23.4. Kliknij OK. Na palecie Layers pojawi się nowa warstwa, jak pokazano na rysunku 23.5. Ważne jest, aby nowa warstwa była aktywna, ponieważ to na nią w następnym kroku bę- dziemy przerysowywać postać piłkarza. Projekt 23. Klonowanie obrazów 129 Rysunek 23.4. Rysunek 23.5. Krok 3: za pomocą narzędzia Clone Stamp przerysuj postać piłkarza na zdjęcie bazowe W projekcie 7. wykorzystaliśmy narzędzie Clone Stamp do rekonstrukcji fragmentu zdjęcia, przerysowując nieskazitelne obszary na obszar uszkodzony. W tym przypadku sklonujemy całą postać piłkarza i umieścimy ją na przezroczystejy warstwie obrazu baseimage.tif. ♦ Wybierz narzędzie Clone Stamp, klikając ikonę Clone Stamp (S) na palecie narzędzi. Po wybraniu narzędzia zobaczysz pasek opcji Clone Stamp, przedstawiony na rysunku 23.6. Dostępne są różne typy i rozmiary pędzla. Na początek pyroponuję pędzel Soft Round 45 Pixels. Upewnij się również, że tryb przenikania Mode to Normal, wartość parametru Opacity to 100 , oraz że zaznaczona jest opcja Aligned, a opcja Use All Layers jest wyłączona. Rysunek 23.6. ♦ Kliknij okno zawierające zdjęcie catch2.tif, aby uczynić je aktywnym. Następnie naciśnij klawisz Alt i kliknij piłkę, aby ustalić punkt początkowy klonowaynia. ♦ Żeby rozpocząć malowanie za pomocą narzędzia Clone Stamp, ponownie kliknij okno ze zdjęciem baseimage.tif, czyniąc je aktywnym. Wybierz miejsce na zdjęciu, w którym chcesz rozpocząć malowanie. Każde przytrzymanyie wciśniętego przycisku myszy i przesunięcie kursora powoduje sklonowanie fragymentu zdjęcia catch2.tif. Maluj, dopóki nie sklonujesz całej postaci piłkarza oyraz piłki. Podczas malowania możesz zmieniać rodzaje pędzla, by oszczędzić czas i yzwiększyć dokładność. Malując na zdjęciu baseimage.tif, zwróć uwagę na drugi kursor poruszający się po zdjęciu catch2.tif, który wskazuje fragment klonowany w danej chwili. Chociaż powinniśmy przery- sować tylko piłkarza i piłkę, to nie jest wymagane, aby zrobić to perfekcyjnie. Powinniśmy jednak przerysować całego piłkarza i całą piłkę. Krok 4: wygładź sklonowaną postać piłkarza Kiedy przerysujesz piłkarza i piłkę, możesz dokonać ostatecznych poprawek, wyłączając widok warstwy tła i — za pomocą jednego z wielu narzędzyi — modyfikując obraz. 130 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć ♦ Kliknij ikonę oka po lewej stronie warstwy tła na palecyie Layers, aby wyłączyć widok tej warstwy. ♦ Upewnij się, że warstwa Layer 1 jest warstwą aktywną. Jeśli warstwa Layer 1 nie jest podświetlona, kliknij, aby uczynić ją aktywną. ♦ W tej chwili widoczny jest tylko piłkarz z piłką, znayjdujący się na warstwie Layer 1. Użyj wybranego przez ciebie narzędzia, by poprawić obraz na zaznaczonej warstwie. Według mnie, należy użyć kombinacji następujących narzędzi: Eraser (E), Lasso (L), Magic Wand (W). Wybierając narzędzie Eraser, ustaw tryb na Paintbrush i korzystaj z małych i miękkich pędzli. Powiększ widok, aby krawędzyie były lepiej widoczne. Jeśli krawędzie sylwetki piłkarza lub piłki są zbyt myiękkie, to w efekcie na zdjęciu wynikowym będą wyglądać jak rozmyte. Jeśli krawędzie natomiast będę zarysowane zbyt ostro (jak miałoby to miejsce w przypadku wykoyrzystania narzędzia Eraser w trybie Block lub z zastosowaniem twardego pędzla), piłkarz wyglądałyby jak naklejony na zdjęcie bazowe. Gdy ukończysz pracę nad warstwą z piłkarzem, kliknij ikonę oka po lewej stronie warstwy tła na palecie Layers, aby przywrócić jej widok. Możesz teraz sprawdzić, jak warstwy się łączą. Krok 5: powtórz kroki 2, 3 i 4 odnośnie każdego z pozostałyłch zdjęć piłkarzy Dwóch z pięciu piłkarzy widnieje teraz na zdjęciu bazowym. Aby dodać postaci pozostałych trzech piłkarzy, powtórz kroki 2, 3 i 4 dla zdjęć walking.tif, catch.tif i throw.tif. Kiedy wszystkie zdjęcia zostaną sklonowane, zdjęcie bazowe zawierać będzie 4 warstwy i tło, jak na rysunku 23.7. Rysunek 23.7. Krok 6: warstwy ułóż w odpowiedniej kolejności i zmień ichł skalę, jeśli zajdzie taka potrzeba Kiedy umieścisz sylwetki piłkarzy na zdjęciu bazowym, zapewne zauważysz, że któraś z nich znajduje się przed lub za postacią innego piłkarza, co powoduje, że zdjęcie nie wygląda realistycznie. Również rozmiar i położenie warstyw może być nieprawidłowe i będzie wymagać modyfikacji. Przy włączonym widoku wszystkich warstw zdjęcie powinno wy- glądać podobnie do zdjęcia na rysunku 23.8. Rysunek 23.8. Projekt 23. Klonowanie obrazów 131 Każda postać piłkarza na osobnej warstwie może zostać przeskalowana, obrócona lub prze- sunięta, aby zdjęcie wyglądało realistycznie. ♦ Wybierz Select/All (Ctrl+A), a następnie Image/Transform/Perspective. Klikaj i przeciągaj narożniki warstwy, aby przeskalować ją zgoydnie z życzeniem. Aby zachować stałe proporcje, podczas skalowania naciśnijy i przytrzymaj klawisz Shift. Zmiana kolejności warstw odbywa się poprzez odpowiednie ich przeciąganie na palecie Layers. Krok 7: plik zapisz w formacie Photoshop (.psd), a następnie spłałszcz obraz ♦ Aby zapisać plik baseimage.tif z zachowaniem układu warstw (rzecz bardzo ważna, jeśli masz zamiar pracować z plikiem w późniejszym cyzasie), kliknij File/Save As. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Save As. Sprawdź, czy opcja Save Layers jest zaznaczona i czy format pliku to Photoshop (.psd). ♦ Gdy zapiszesz plik z układem warstw, aby można było yponownie go edytować, spłaszcz zdjęcie, wybierając polecenie Layer/Flatten Image. Krok 8: dokonaj końcowego retuszu Istnieje wiele sposobów, dzięki którym można dokonać końcowego retuszu zdjęcia. Po- nieważ przy klonowaniu postaci piłkarzy wraz z piłkami nie byłem szczególnie precyzyjny, postanowiłem poddać fotografię działaniu takiego filtru wygładzającego krawędzie, który w jak największym stopniu zachowałby realistyczny wyglyąd fotografii. ♦ Wybierz Filter/Brush Strokes/Dark Strokes, aby wyświetlić okno dialogowe Dark Strokes, przedstawione na rysunku 23.9. Użyj , i jako wartości parametrów — odpowiednio Balance, Black Intensity i White Intensity. 132 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Rysunek 23.9. ♦ Aby zapisać plik, wybierz File/Save As (Shift+Ctrl+S). Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe Save As. Wybierz odpowiedni folder, nazwij plik, wybierz forymat pliku i kliknij przycisk Save, żeby go zapisać. Projekt 24. Fotomontaż 133 Projekt 24. Fotomontaż Jednym z niebezpieczeństw używania komputera do tworzenia sztuki jest nadmierna pre- cyzja, perfekcjonizm lub przewidywalność ukryta w komputerowych dziełach — chyba że podejdziesz do tego zagadnienia niezbyt poważnie. Od zawsze i regularnie dla samej zabawy lub dla rozbudzenia świadomości, iż nadal jestem twórczy, wybieram kilka zdjęć i robię z nimi niestworzone, zwariowane rzeczy. Czasami wynik nie jest zachwycający, lecz prawie zawsze takie ćwiczenie pomaga mi nauczyć się czegoś, co bardzo przydaje się później. W tym ostatnim projekcie tego rozdziału zrelaksujemy się trochę, usiądziemy wygodnie w fotelu przed komputerem i stworzymy coś innego. Ścisłe przestrzeganie zamieszczo- nych tutaj precyzyjnych poleceń nie jest wymagane. Po prostu przeanalizuj poszczególne kroki, informacje i sugestie. Istnieje szansa, że kiedy ukończysz ten projekt, stworzysz coś unikatowego, coś, czego dotychczas nikt inny nie stworzył. Twoja kreatywność, smak i umiejętność posługiwania się programem do edycji obrazów cyfrowych będą jedynymi ograniczeniami procesu twórczego. Rysunek 24.1. (patrz kolorowa wkładka) Rysunek 24.2. (patrz kolorowa wkładka) O fotografii „Twórca ogrodowych instalacji” — Sześć zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym Nikon 950, jakość Fine, 1600×1200 pikseli, pliki .jpg o rozmiarach od 627 do 841 kB. 134 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Jak dotąd dowiedzieliśmy się, w jaki sposób połączyć obrazy za pomocą technik kopiowa- nia i wklejania obiektów z jednego zdjęcia na nowe warstwy drugiego zdjęcia. Dodatkowo poznaliśmy tryby przenikania Blend, oddziaływujące na sposób wzajemnego przenikania dwóch lub więcej warstw. Powinniśmy także posiadać umiejętność w miarę sprawnego posługiwania się narzędziami zaznaczania. W katalogu /24 znajdziesz sześć zdjęć, których użyjemy w tym projekcie. Zdjęcia w folderze /24 przedstawiają kowala i jego artystyczne dzieła małejy architektury ogrodowej, powstałe na skutek zespawania znalezionych gdzieś zardzewiałych metalowych przedmiotów. Celem tego projektu jest stworzenie pojedynczego obrazu przedstawiającego wszystkie dzieła kowala oraz podkreślającego ich rustykalny, pomysłowy i jakby irracjo- nalny charakter. Niech opęta nas szaleństwo. Jaskrawe i osobliwe kolory są jak najbardziej na miejscu. Ciemne i przerdzewiałe barwy też się nadają. yWszystko się nadaje. Krok 1: otwórz pliki ♦ Wybierz polecenie File/Open (Ctrl+O), aby wyświetlić okno dialogowe Open. Po otworzeniu folderu /24, przytrzymując klawisz Ctrl kliknij pliki artist.jpg i irrational1.jpg, planter.jpg i sunrisedesign.jpg, aby je zaznaczyć. Następnie kliknij przycisk Open, aby je otworzyć. ♦ Zanim przejdziesz do kroku 2., rozłóż okna i palety na pulpicie tak, jak ma to miejsce na rysunku 24.3. Rysunek 24.3. Uporządkowanie powierzchni roboczej pozwala skoncentrować się na tym, co się robi, a nie na narzędziach, których się używa. Tak uporządkowana powierzchnia robocza to możliwość szybkiego wyboru dostępnych zdjęć oraz sprawnego przeniesienia ich na zdjęcie bazowe. Projekt 24. Fotomontaż 135 ♦ Jeśli paleta Layers nie jest widoczna, wybierz polecenie Window/Show Layers. Paleta Navigator również się przydaje. Jeśli jest niewidoczna, wybierz yWindow/ Show Navigator. Krok 2: zdecyduj, które ze zdjęć będzie zdjęciem bazowym i dokonaj niezbędnej korekty obrazu Zdjęcia zapisane w plikach irrational1.jpg i sunrisedesign.jpg świetnie nadają się na tło. Jeśli użyjesz zdjęcia irrational1.jpg lub irrational2.jpg, popraw kolory za pomocą funkcji Enhance/Auto Levels (Shift+Ctrl+L). Tym sposobem uzyskasz nasycone rdzawe kolory. Zamiast tego możesz skorzystać z innego dowolnego sposobu wzbogacania kolorów wedle twojego uznania. Zdjęcie sunrisedesign.jpg również świetnie spełniałoby rolę tła. W przypadku, gdy wy- bierzesz to właśnie zdjęcie, możesz odrobinę przyciemnić jego najjaśniejsze obszary za pomocą funkcji Enhance/Brightness/Contrast/Levels (Ctrl+L). Krok 3: dodaj inne zdjęcia do zdjęcia bazowego oraz dokonaj ich korekty oraz retuszu Wybierz i wklej pozostałe zdjęcia na zdjęcie bazowe. Kiedy wkleisz wszystkie zdjęcia, możesz je skalować i tym samym dopasowywać rozmiarem do tła. Za każdym razem, gdy wklejasz obraz jako nową warstwę, wokół tej warstwy widoczna jest obwiednia obszaru zaznaczenia (przy założeniu, że aktualnie wybranym narzędziem jest Move). Przedstawiono to na rysunku 24.4. Aby przesunąć warstwę, wybierz narzędzie Move (V) z palety narzędzi. Gdy przesuniesz warstwę w żądane miejsce, kliknij wnętrze obszaru zaznaczenia. Aby po- większyć lub zmniejszyć obraz, kliknij jeden z kwadracików znajdujących się w narożnikach obwiedni obszaru zaznaczenia. Przeciąganie narożników powoduje zmianę rozmiaru ob- razu. Aby zachować stałe proporcje, podczas przeciągania narożnika naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Rysunek 24.4. W przypadku zdjęcia planter.jpg wydaje się, że należałoby wyciąć donicę z tła, ponieważ zielona trawa może nie współgrać z przyjętą wcześniej kolorystyką. Żeby wyciąć donicę, najpierw użyj narzędzia Lasso (L). Posłuży ono do wykonania pierwszego cięcia. Następnie tak wycięty fragment zdjęcia wklej na zdjęcie bazowe i za pomocą narzędzia Magic Wand (W) zaznacz i usuń pozostałe fragmenty zielonej trawy. Trawę usuniesz także za po- mocą gumki, czyli narzędzia Eraser (E). 136 Rozdział 4. Łączenie wielu zdjęć Oprócz przemieszczania i skalowania warstwy, masz do dyspozycji kilka innych prze- kształceń, takich jak: Free Transform (Ctrl+T), Skew, Distort lub Perpective. Gdy do zdjęcia bazowego wstawisz już wszystkie inne zdjęcia, możesz zwolnić trochę pamięci RAM, zamykając wszystkie otwarte okna za wyjątkiem okna zawierającego zdjęcie bazowe, które z kolei składa się z kilku warstw. Używając okna Navigator, zwiększ rozmiar roboczy zdjęcia tak, aby wypełniło całe okno aplikacji, lub wyybierz View/Fit on Screen (Ctrl+0). Krok 4: ułóż warstwy w odpowiedniej kolejności Jeśli prawidłowo usytuowaliśmy i przeskalowaliśmy zdjęcia, w dalszej kolejności możemy zmienić uporządkowanie warstw. Aby ułożyć warstwy, odpowiednie warstwy po prostu przeciągnij w palecie Layers na nowe miejsca, jak pokazano na rysunku 24.5. Układając warstwy, możesz eksperymentować z trybami przenikania Blend i z parametrem przeźro- czystości Opacity. Dla naszych zdjęć, spróbuj użyć trybów Multiply, Overlay, Hard Light, Color Burn, Darken i Luminosity. Rysunek 24.5. Krok 5: spłaszcz zdjęcie i dokonaj końcowych poprawek Na tym etapie nasze twoje zdjęcie składa się z kilku warstw. Aby dokonać dalszych popra- wek na wszystkich warstwach jednocześnie, trzeba spłaszczyć zdjęcie. Jeśli zrobisz to przed zapisaniem pliku w formacie zachowującym układ warstw, już nigdy nie będziesz mógł pracować z pojedynczymi warstwami. Z tego powodu przed dokonaniem końcowych po- prawek zapisz plik w formacie .psd. ♦ Aby zapisać plik, wybierz File/Save As (Shift+Ctrl+S), na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe Save As. Ustaw format jako Photoshop (.psd). Wybierz odpowiedni folder, nazwij plik, wybierz jego format i kliknij pryzycisk Save, żeby go zapisać. ♦ Wybierz Layer/Flatten Image, aby spłaszczyć wszystkie warstwy do postaci warstwy tła. Przy takiej postaci zdjęcia możesz dokonywać końcyowych p
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: