Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 011027 24121848 na godz. na dobę w sumie
Techniki obróbki zdjęć cyfrowych w 40 ujęciach - książka
Techniki obróbki zdjęć cyfrowych w 40 ujęciach - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-809-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Popraw jakość cyfrowych obrazów

Nie wszystkie cyfrowe zdjęcia są doskonałe. Na niektórych portretach widać czerwone oczy, na zdjęciach krajobrazów razi niewłaściwy kontrast, a zdjęcia wykonywane przy świetle lampy błyskowej często wyglądają zbyt sztucznie. Na szczęście w takich przypadkach z pomocą przychodzą możliwości komputerowej obróbki obrazu. Możemy ją także wykorzystać, aby 'wycisnąć' coś więcej z dobrych zdjęć -- czasem chcemy, aby były jeszcze lepsze, a kiedy indziej staramy nadać im inny klimat. Niezależnie od tego, jak i z jakiego powodu chcemy obrabiać cyfrowe zdjęcia, możliwości, jakie oferuje nam komputer i odpowiednie oprogramowanie, są niemal nieograniczone.

'Techniki obróbki zdjęć cyfrowych w 40 ujęciach' to książka przedstawiająca podstawowe techniki, niezbędne każdemu cyfrowemu fotografowi. Znajdziesz w niej omówienie jednego z najlepszych narzędzi do cyfrowego retuszu -- aplikacji Photoshop Elements 2.0. Dowiesz się, jak wykorzystać ją do poprawiania nieudanych zdjęć i udoskonalania dobrych. Nauczysz się korygować kolorystykę i stosować efekty specjalne, za pomocą których nadasz zdjęciom zupełnie nowy wygląd.

Dołącz do grona profesjonalnych fotografów,
poznając stosowane przez nich techniki.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach Autorzy: Zack Lee, Youngjin.Com T³umaczenie: Piotr Cieġlak ISBN: 83-7361-809-0 Tytu³ orygina³u: 40 Digital Photo Retouching Techniques Format: B5, stron: 200 Popraw jakoġæ cyfrowych obrazów • Skoryguj kolorystykê i kontrast • Nadaj nowe ¿ycie portretom • Zastosuj zaawansowane efekty specjalne Nie wszystkie cyfrowe zdjêcia s¹ doskona³e. Na niektórych portretach widaæ czerwone oczy, na zdjêciach krajobrazów razi niew³aġciwy kontrast, a zdjêcia wykonywane przy ġwietle lampy b³yskowej czêsto wygl¹daj¹ zbyt sztucznie. Na szczêġcie w takich przypadkach z pomoc¹ przychodz¹ mo¿liwoġci komputerowej obróbki obrazu. Mo¿emy j¹ tak¿e wykorzystaæ, aby „wycisn¹æ” coġ wiêcej z dobrych zdjêæ — czasem chcemy, aby by³y jeszcze lepsze, a kiedy indziej staramy nadaæ im inny klimat. Niezale¿nie od tego, jak i z jakiego powodu chcemy obrabiaæ cyfrowe zdjêcia, mo¿liwoġci, jakie oferuje nam komputer i odpowiednie oprogramowanie, s¹ niemal nieograniczone. „Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach” to ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca podstawowe techniki, niezbêdne ka¿demu cyfrowemu fotografowi. Znajdziesz w niej omówienie jednego z najlepszych narzêdzi do cyfrowego retuszu — aplikacji Photoshop Elements 2.0. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ j¹ do poprawiania nieudanych zdjêæ i udoskonalania dobrych. Nauczysz siê korygowaæ kolorystykê i stosowaæ efekty specjalne, za pomoc¹ których nadasz zdjêciom zupe³nie nowy wygl¹d. • Photoshop Elements 2.0 • Poprawa kontrastu i kolorystyki zdjêæ • Retusz cyfrowych portretów • Korekcja czerwonych oczu • Edycja kszta³tu i rozmiaru obrazu • £¹czenie fotografii • Efekty specjalne • Tworzenie galerii fotografii Do³¹cz do grona profesjonalnych fotografów, poznaj¹c stosowane przez nich techniki S p i s t r e ś c i Wstęp | Kilka słów o programie Photoshop Elements Wstêp | Kilka s³ów o programie Photoshop Elements 7 7 8 Podstawowe funkcje 8 Podstawowe funkcje 10 Piksele i rozdzielczoœæ obrazu 10 Piksele i rozdzielczość obrazu 14 Ró¿nice pomiêdzy formatami plików graficznych 14 Różnice pomiędzy formatami plików graficznych 17 Interfejs programu Photoshop Elements 17 Interfejs programu Photoshop Elements Otwieranie pliku z obrazem 20 20 Otwieranie pliku z obrazem 20 Podstawowe informacje o programie Photoshop Elements Podstawowe informacje o programie Photoshop Elements 20 23 Okno przegl¹darki plików: trochê szczegó³ów Okno przeglądarki plików: trochę szczegółów 23 25 Zapisywanie pliku z obrazem Zapisywanie pliku z obrazem 25 Bli¿sze spojrzenie na okno dialogowe Save As (zapisz jako) 26 Bliższe spojrzenie na okno dialogowe Save As (zapisz jako) 26 Bli¿sze spojrzenie na okno dialogowe File/Save for Web Bliższe spojrzenie na okno dialogowe File/Save for Web (plik/zapisz dla Internetu) (plik/zapisz dla Internetu) Zmiana widoku Zmiana widoku Rozdział 1. | Korekcja kontrastu Rozdzia³ 1. | Korekcja kontrastu 1 Diagnozujemy kontrast zdjêcia 1 Diagnozowanie kontrastu zdjęcia 2 Korygujemy nieostre fotografie 2 Korygowanie nieostrych fotografii 3 Jak to robi¹ zawodowcy? 3 Jak to robią zawodowcy? Bliższe spojrzenie na okno dialogowe Levels (poziomy) Bli¿sze spojrzenie na okno dialogowe Levels 4 Korygujemy oœwietlenie t³a 4 Korygowanie oświetlenia tła 5 Rozjaœnianie okreœlonego miejsca 5 Rozjaśnianie określonego miejsca Rozdział 2. | Zabawa z kolorami Rozdzia³ 2. | Zabawa z kolorami (barwa/nasycenie) 6 Zmiana kolorów 6 Zmiana kolorów Bliższe spojrzenie na okno dialogowe Hue/Saturation Bli¿sze spojrzenie na okno dialogowe Hue/Saturation 7 Zamiana koloru 8 Usuwanie koloru z wybranych fragmentów zdjêcia 7 Zamiana koloru 9 Przekszta³canie obrazów kolorowych 8 Usuwanie koloru zwybranych fragmentów zdjęcia 9 Przekształcanie obrazów kolorowych 10 Kolorowanie czarno-bia³ych fotografii 11 Efekt sepii 10 Kolorowanie czarno-białych fotografii Mieszanie barw 11 Efekt sepii Mieszanie barw 12 Jak wyczarowaæ jesieñ latem? 12 Jak wyczarować jesień latem? w zdjêcia czarno-bia³e w zdjęcia czarno-białe Rozdzia³ 3. | Poprawianie portretów Rozdział 3. | Poprawianie portretów 13 Usuwanie efektu „czerwonych oczu” 14 Usuwanie przebarwieñ skóry 13 Usuwanie efektu „czerwonych oczu” 14 Usuwanie przebarwień skóry 27 27 28 28 33 33 34 34 36 36 38 38 40 40 41 41 44 44 47 47 48 48 50 50 51 53 51 53 57 60 57 67 60 69 67 69 70 70 75 75 76 78 76 78 15 Nak³adanie makija¿u 15 Nakładanie makijażu 16 Powiêkszanie oczu i retusz podbródka 16 Powiększanie oczu i retusz podbródka 17 Powrót do m³odoœci 17 Powrót do młodości 18 Otwórz oczy! 18 Otwórz oczy! 19 W zdrowym ciele — zdrowy duch 19 W zdrowym ciele — zdrowy duch 20 T³o prosto ze studia i pakiety fotografii 20 Tło prosto ze studia i pakiety fotografii 21 Dodajemy ramkê zdjêcia 21 Dodawanie ramki zdjęcia Rozdział 4. | Zaawansowane opcje edycji obrazu Rozdzia³ 4. | Zaawansowane opcje edycji obrazu i efekty specjalne i efekty specjalne 22 Korygowanie wielkoœci i kszta³tu fragmentów zdjêcia 22 Korygowanie wielkości i kształtu fragmentów zdjęcia 23 Porz¹dkujemy t³o fotografii 23 Porządkowanie tła fotografii Jak kreślić linie proste za pomocą klawisza Shift Jak kreœliæ linie proste przy pomocy klawisza Shift 24 Tworzenie odbiæ 24 Tworzenie odbić 25 Efekty tekstowe 25 Efekty tekstowe 26 £¹czenie tekstu i obrazów 26 Łączenie tekstu i obrazów 27 Efekt zbli¿enia 27 Efekt zbliżenia 28 Efekt wirowania 28 Efekt wirowania 29 £¹czenie fotografii 29 Łączenie fotografii 30 £¹czenie zdjêæ produktów 30 Łączenie zdjęć produktów 31 Tworzenie zdjêæ panoramicznych 31 Tworzenie zdjęć panoramicznych Rozdział 5. | Efekty Bardzo Specjalne Rozdzia³ 5. | Efekty Bardzo Specjalne 32 Rozmycie poruszaj¹cych siê obiektów 32 Rozmycie poruszających się obiektów 33 Ostroœæ wybiórcza 33 Ostrość wybiórcza 34 Mg³a 34 Mgła 35 Pada œnieg… 35 Pada śnieg… 36 Naœladowanie ekranu telewizyjnego 36 Naśladowanie ekranu telewizyjnego 37 Postarzanie zdjêæ 37 Postarzanie zdjęć 38 Blask neonów 38 Blask neonów Rozdział 6. | Przygotowanie grafiki Rozdzia³ 6. | Przygotowanie grafiki do umieszczenia w Internecie do umieszczenia w Internecie 39 Tworzenie banera reklamowego 39 Tworzenie banera reklamowego 40 Internetowa galeria zdjêæ 40 Internetowa galeria zdjęć 81 81 87 87 91 91 96 96 100 100 106 106 116 116 121 121 122 122 131 131 133 133 135 135 138 138 140 140 144 144 145 145 146 146 150 150 155 155 159 159 160 160 162 162 166 166 169 169 172 172 175 175 178 178 183 183 184 184 189 189 R o z d z i a ³ 1 Korekcja kontrastu Jeśli pasjonujesz się fotografią, to zapewne dosko- nale zdajesz sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa na zdjęciach oświetlenie. Na pewno z doświadcze- nia wiesz także, że uzyskanie dobrych warunków oświetleniowych w przypadku niektórych ujęć jest praktycznie niemożliwe. Niekiedy nie da się na przykład uniknąć sytuacji, w których główne obiek- ty zdjęcia oświetlone są od tyłu. W rozdziale tym dowiesz się, w jaki sposób oszaco- wać kontrast zdjęcia w programie Photoshop Elements i w profesjonalny sposób wprowadzić niezbędne poprawki. Ponadto, zapoznasz się z technikami umożliwiającymi sztuczne poprawienie ostrości zdję- cia właśnie poprzez zmianę jego kontrastu. Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach Z d j ę c i e p r z e ś w i e t l o n e 1 ł a i z d z o R 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 Diagnozujemy Diagnozowanie kontrastu zdjęcia kontrast zdjêcia Z d j ę c i e n i e d o ś w i e t l o n e Jednym z najczęściej spotykanych w fotografii błędów jest niewłaściwa ekspozycja ujęcia. Choć w przypadku nie- jednego zdjęcia wystarczy rzut wprawnego oka, by oce- nić, czy zostało ono niedoświetlone czy prześwietlone, to jednak warto zapoznać się ze specjalnym narzędziem ułatwiającym oszacowanie wyglądu fotografii. W progra- mie Photoshop Elements rolę takiego narzędzia spełnia funkcja Histogram. Kilka s³ów o histogramie Działanie histogramu polega na pogrupowaniu wszystkich pikseli w obrazie według ich wartości tonalnej i zbu- dowaniu na tej podstawie odpowiedniego wykresu. Jeśli zatem największe wartości na wykresie będą skon- centrowane w obrębie cieni, to znaczy, że zdjęcie zawiera wiele ciemnych obszarów. Fotografie o pełniejszej i bardziej zrównoważonej charakterystyce tonalnej będą zobrazowane wykresami o odpowiednio wyrównanym rozkładzie. Poprawne odczytanie informacji w oknie dialogowym Histogram umożliwi Ci błyskawiczne osza- cowanie jakości zdjęcia i wybranie tych elementów, które wymagają korekcji tonalnej. Analiza fotografii przeœwietlonej -1 Wydaj polecenie File/Open (plik/otwórz) z głównego menu. Pojawi się okno dialogowe Open (otwórz). -2 Otwórz plik SampleChapter 1Tech0101.tif z płyty CD dołączonej do tej książki. 34 Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach -3 Wydaj polecenie Image/Histogram (obrazek/histogram) z głównego menu. Gdy pojawi się okno dialogowe Histogram, ze znajdującej się w jego górnej części roz- wijanej listy Channel (kanał) wybierz opcję Luminosity (jasność). Zwróć uwagę, że najwyższe wartości odnotowane na histogramie znajdują się po prawej stronie wykresu. To dowód, że całe zdjęcie jest zbyt jasne. Taką fotografię niekiedy określa się mianem high-key (o jasnym charakterze tonalnym). -4 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Histogram. Wskazówka. Jeśli pracujesz z obrazem RGB, możesz wyświetlić histogramy obra- zujące rozkład tonalny barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej. Analiza fotografii niedoœwietlonej -1 Wydaj polecenie File/Open (plik/otwórz) z głównego menu. Pojawi się okno dialogowe Open (otwórz). -2 Otwórz plik SampleChapter 1Tech0102.tif z płyty CD dołączonej do tej książki. -3 Wydaj polecenie Image/Histogram (obrazek/histogram) z głównego menu. Pojawi się wówczas okno dialogowe Histogram. W przeciwieństwie do wykresu poprzednio analizowanego zdjęcia, tym razem najwyższe wartości zobrazowane na wykresie skupione są po jego lewej stronie. Wskazuje to na niedostateczne doświetlenie zdjęcia. Fotografia taka niekiedy określana jest jako low-key (o ciemnym charakterze tonalnym). Wskazówka. Oprócz wspomnianych już zdjęć high-key czy low-key, możemy wyróżnić także fotografie average-key. Wysokie wartości na histogramie charakterystyki tonalnej takich zdjęć skupione są w środku wykresu. Obrazy o takiej charakterystyce wyglądają naj- częściej mdło i niewyraźnie, ponieważ zazwyczaj są zdominowane przez różne odcienie szarości i tonów średnich. Korekcja kontrastu 35 Przed 1 ł a i z d z o R 1 6 7 8 9 10 2 3 4 5 2 Korygujemy Korygowanie nieostrych fotografii nieostre fotografie Po Jeśli jakieś zdjęcie wyszło Ci odrobinę nieostro, możesz spróbować poprawić jego jakość, zwiększając jaskrawość i kontrast obrazu. W żaden sposób nie można niestety przy- wrócić ostrości fotografiom, które są bardzo niewyraźne — w takich wypadkach trzeba byłoby ujęcie powtórzyć, jeśli to tylko możliwe. Pracując nad retuszem zdjęcia, pamiętaj o złotej regule „i Salomon z próżnego nie naleje” — uzyskany efekt może być najwyżej tak dobry, jak foto- grafia źródłowa. -1 Wydaj polecenie File/Open (plik/otwórz) z głównego menu. Pojawi się okno dialogowe Open (otwórz). -2 Otwórz plik SampleChapter 1Tech02.tif z płyty CD dołączonej do tej książki -3 Korzystając z głównego menu, wydaj polecenie Enhance/Adjust Brightness/ Contrast/Brightness/Contrast (skoryguj/popraw jaskrawość/kontrast/jaskrawość/ kontrast). Pojawi się okno dialogowe Brightness/Contrast (jaskrawość/kontrast). -1 Ustaw wartość Brightness (jaskrawość) na 20. Zaznacz pole Preview (podgląd), aby przekonać się o efekcie działania tego polecenia bez konieczności zamykania okna dialogowego. Zwróć uwagę, że zdjęcie stało się jaśniejsze. Wskazówka. Zawsze włączaj podgląd zmian kontrastu. Dzięki temu będziesz pewien, że korygując ostrość nie poświęcisz naturalnej kolorystyki obrazu. 36 Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach -5 Ustaw wartość Contrast (kontrast) na 40 Dzięki temu zdjęcie będzie wydawało się ostrzejsze. Wskazówka. W większości przypadków najlepsze rezultaty przynosi zmia- na kontrastu o wartość dwukrotnie większą niż zmiana jasności. -6 Kliknij przycisk OK. Wskazówka. Możesz również zmienić jasność czy kontrast za pomocą dostępnych suwaków, jednak wprowadzenie określonej wartości bezpośrednio za pomocą klawiatury jest zazwyczaj znacznie szybsze i bardziej precyzyjne; szczególnie, jeśli identycznej korekcji chcemy poddać kilka kolejnych zdjęć. Wskazówka. Wciśnięcie klawisza Alt podczas przeprowadzania zmian w oknie dialogowym Brightness/Contrast (jaskrawość/kontrast) spowoduje, że przycisk Cancel (anuluj) zostanie zastąpiony przyciskiem Reset. Klikając ten przycisk przy- wrócisz początkowe, zerowe wartości dla suwaków jaskrawości i kontrastu. Wskazówka. Ogólnie rzecz biorąc, zmiana jaskrawości praktycznie zawsze pociąga za sobą zmianę kontrastu. Jeśli rozjaśnisz obraz, nie zmieniając kon- trastu, cienie na zdjęciu będą wydawały się zbyt jasne, co nada fotografii cha- rakter starego, wyblakłego zdjęcia. W zilustrowanym obok przykładzie wartość parametru Contrast (kontrast) została zwiększona do 80. Patrząc na ilustrację, można z łatwością dostrzec, że tak wyso- ka wartość kontrastu znacznie uszczupliła zakres tonalny fotografii. Dalsze zwięk- szenie kontrastu spowodowałoby przekształcenie zdjęcia w obraz czarno-biały. Korekcja kontrastu 37 1 2 3 4 3 Jak to robi¹ zawodowcy? 6 5 7 8 9 10 Przed Po 1 ł a i z d z o R Zrobienie dobrych zdjęć reklamowych częstokroć wyma- ga posiadania bardzo zaawansowanego sprzętu, którego Zrobienie dobrych zdjęć reklamowych częstokroć wymaga cena sprawia, że jest on poza zasięgiem przeciętnego pas- posiadania bardzo zaawansowanego sprzętu, którego cena jonata-fotografika. Bardzo ciekawe i profesjonalnie sprawia, że jest on poza zasięgiem przeciętnego pasjonata- wyglądające efekty można jednak osiągnąć także za fotografika. Bardzo ciekawe i profesjonalnie wyglądające efek- pomocą polecenia Levels (poziomy) w programie Photo- ty można jednak osiągnąć także za pomocą polecenia Levels shop Elements. (poziomy) w programie Photoshop Elements. Polecenie Brightness/Contrast a polecenie Levels Wspomniane już polecenie Brightness/Contrast (jaskrawość/kontrast) pozwala dostosować jasność i kontrast zdjęcia; prze- znaczenie funkcji Levels (poziomy) jest podobne — jednak ze względu na sposób jej stosowania, stanowi ona znacznie bar- dziej precyzyjne i zaawansowane narzędzie umożliwiające subtelną korekcję cieni, świateł i półcieni zdjęcia. -1 Wydaj polecenie File/Open (plik/otwórz) z głównego menu. Pojawi się okno dialogowe Open (otwórz). -2 Otwórz plik SampleChapter 1Tech03.tif z płyty CD dołączonej do tej książki. Zdjęcie to jest nieco zbyt mdłe, jeśli więc chcemy, aby wyglądało rześko i wyraziście, musimy trochę je rozjaśnić. -3 Wydaj polecenie Enhance/Adjust Brightness/Contrast/ -3 Wydaj polecenie Enhance/Adjust Brightness/Contrast/ Levels (skoryguj/popraw jaskrawość/kontrast/poziomy) z głów- Levels jaskrawość/kontrast/poziomy) nego menu. z głównego menu. (skoryguj/popraw Wskazówka. Niektórzy użytkownicy przed skorygowaniem kontrastu znacznie powiększają wybrany, najbardziej kłopotliwy fragment zdjęcia. Choć faktycznie ułatwia to szybkie poprawki szczególnie przejaskrawionych czy niewyraźnych miejsc, to jednak utrudnia osza- cowanie wyglądu zdjęcia jako całości. Wszędzie tam, gdzie zmiany kontrastu dotyczyć będą całego obrazu, najlepiej będzie więc zmniej- szyć powiększenie tak, by całe zdjęcie zmieściło się w swoim oknie. 38 Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach -4 Z kształtu histogramu wynika, że zdjęcie jest już sto- -4 Z kształtu histogramu wynika, że zdjęcie jest już sto- sunkowo jasne; tym niemniej, należy je dodatkowo skory- sunkowo jasne; tym niemniej, należy je dodatkowo skory- gować. Przeciągnij w lewo mały trójkątny suwak znajdujący gować. Przeciągnij w lewo mały trójkątny suwak znajdujący się po prawej stronie, pod histogramem Input Levels (pozio- się po prawej stronie, pod histogramem Input Levels (pozio- my wejściowe). Czynność tę ilustruje rysunek obok. my wejściowe). Czynność tę ilustruje rysunek obok. Spowoduje to dalsze rozjaśnienie jasnych fragmentów i usunie szary kolor z tła fotografii. -5 Przeciągnij czarny trójkątny suwak znajdujący się pod histogramem Input Levels (poziomy wejściowe) w prawo, co ilustruje rysunek obok. Czynność ta spowoduje pogłębienie barw ciemnych fragmen- tów zdjęcia, w wyniku czego wzrośnie kontrast całej fotografii. Wskazówka. Zwróć uwagę, że podczas przesuwania suwaka zmianie ulegają wartości liczbowe w polach tekstowych ponad wykresem. Korzystając z tych pól możesz również z powodzeniem dostosować położenie suwaków histogramu — bez konieczności ich ręcznego przeciągania. Możliwość taka przydaje się szcze- gólnie wówczas, gdy chcemy poddać zdjęcie precyzyjnej, ściśle wyliczonej korekcie. -6 Przeciągnij szary, trójkątny suwak w lewo, aby rozjaś- nić półcienie zdjęcia. Przyjrzyj się wartościom liczbowym w polach tekstowych Input Przyjrzyj się wartościom liczbowym w polach tekstowych Input Levels (poziomy wejściowe) nad histogramem. Wartość 50 Levels (poziomy wejściowe) nad histogramem. Wartość 50 w w pierwszym polu (odpowiadająca położeniu czarnego suwa- pierwszym polu (odpowiadająca położeniu czarnego suwa- ka) oznacza, że wszystkie piksele położone na lewo od tej war- ka) oznacza, że wszystkie piksele położone na lewo od tej war- tości staną się czarne. Wartość 190 w ostatnim polu (biały tości staną się czarne. Wartość 190 w ostatnim polu (biały suwak) sprawia, że wszystkie piksele położone na wykresie suwak) sprawia, że wszystkie piksele położone na wykresie na na prawo od wartości 190 staną się białe. Wartość 1,45 w środ- prawo od wartości 190 staną się białe. Wartość 1,45 w środ- kowym polu powoduje nieznaczne rozjaśnienie półcieni. kowym polu powoduje nieznaczne rozjaśnienie półcieni. Korekcja kontrastu 39 Bliższe spojrzenie na okno dialogowe Levels (poziomy) Bli¿sze spojrzenie na okno dialogowe Levels Okno dialogowe Levels (poziomy) zawiera rozwijaną listę Channel (kanały), histogram oraz suwaki poziomów wejściowych i wyjściowych. Suwak poziomów wejściowych wykorzystywany jest do korekcji jaskrawości i kontrastu zdjęć, zaś suwak pozio- mów wyjściowych do zmiany charakterystyki tonalnej fotografii. 1 ł a i z d z o R 7a 7b 7c 7g 7f 7d 7e 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g Rozwijana lista Channel (kanały): wybierając odpowiednią opcję z tego menu, możesz dostosować charakterystykę tonalną całego zdjęcia bądź jednej z barw składowych: zielonej, czerwonej i niebieskiej. Poziomy wejściowe: wprowadzając odpowiednią wartość w polach tekstowych Input Levels (poziomy wejściowe), możesz skorygować cienie, półcienie i światła zdjęcia. Analogiczne działanie mają także odpowiadające poszczególnym polom suwaki znajdujące się pod histogramem. Poziomy wyjściowe: zmieniając położenie dwóch suwaków znajdujących się poniżej pól tekstowych Output Levels, możesz zmienić ogólną charakterystykę tonalną zdjęcia. Przesunięcie białej strzałki w lewą stronę powoduje przyciem- nienie obrazu, zaś przesunięcie czarnej strzałki w prawo — jego rozjaśnienie. Kroplomierz punktu czerni: klikając najpierw przycisk z kroplomierzem punktu czerni, a następnie klikając w wybranym miejscu zdjęcia, sprawisz, że wszystkie piksele ciemniejsze niż kliknięty piksel staną się czarne. Kliknięcie tym kroplo- mierzem w miejscu, które jest całkowicie czarne, nie będzie miało żadnego wpływu na wygląd zdjęcia. Kroplomierz półcieni: przycisk ten wykorzystywany jest do skorygowania półcieni zdjęcia. Kliknięcie tym kroplomierzem w wybranym miejscu zdjęcia spowoduje, że wartość kontrastu dla klikniętego piksela stanie się punktem odniesienia dla półcieni na całej fotografii. Kroplomierz punktu bieli: klikając najpierw przycisk z kroplomierzem punktu bieli, a następnie klikając w wybranym miejscu zdjęcia, sprawisz, że wszystkie piksele jaśniejsze niż kliknięty piksel staną się białe. Kliknięcie tym kroplomierzem w miejscu, które jest całkowicie białe, nie będzie miało żadnego wpływu na wygląd zdjęcia. Przycisk Auto: przycisk ten służy do przeprowadzenia automatycznej kalibracji kontrastu zdjęcia. Czynność ta będzie miała identyczny efekt, jak wydanie polecenia Enhance/Auto Levels (skoryguj/automatyczne poziomy) z głównego menu. 40 Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach P r z e d 1 6 7 8 9 10 2 3 4 5 4 Korygujemy oœwietlenie t³a Korygowanie oświetlenia tła Po Oświetlenie padające od tyłu obiektu często sprawia poważne problemy podczas fotografowania. Na zdjęciu podpisanym „Przed”, zilustrowanym po lewej stronie, masyw górski w tle oświetlony jest przez słoneczne, rozjaśnione niebo. Samo niebo sprawia wrażenie przesadnie jaskrawego, podczas gdy góry i inne części zdjęcia wydają się na jego tle odrobinę zbyt ciemne. W wyniku złego oświetlenia ucierpiała szczegółowość zdjęcia i zachwiana została jego równowaga tonalna. Nie martw się jednak — z takimi problemami świetnie radzi sobie funkcja Adjust Backlighting (popraw oświetlenie od tyłu), dostępna w programie Photoshop Elements. -1 Wydaj polecenie File/Open (plik/otwórz) z głównego menu. -1 Wydaj polecenie File/Open (plik/otwórz) z głównego menu. Pojawi się okno dialogowe Open (otwórz). -2 Otwórz plik SampleChapter 1Tech04.tif z płyty CD dołączonej do tej książki. Fotografia ta stanowi przykład kompozycji oświetlonej od tyłu. Innym typowym przykładem takich kompozycji są ujęcia portretowe, na których model stoi przed źródłem światła, przesłaniając je. -3 Wydaj polecenie Enhance/Adjust Brightness/Contrast/Levels (skory- guj/popraw jaskrawość/kontrast/poziomy). Pojawi się okno dialogowe Levels (poziomy). -4 Ustal wartości w polach Input Levels (poziomy wejściowe) na odpo- wiednio: 45, 1,00 i 255, aby przyciemnić cały obraz. Ponieważ niebo jest zdecydowanie zbyt jasne, to zmiany wywołane działaniem polecenia Levels mogą być stosunkowo subtelne. Korekcja kontrastu 41 -5 Wybierz narzędzie Magic Wand (różdżka) ( narzędzi programu. -6 Korzystając z paska opcji, wprowadź odpowiednie para- metry działania narzędzia — zostały one zilustrowane na poniższym rysunku. ) z paska 1 ł a i z d z o R -7 Kliknij w dowolnym miejscu nieba, aby zaznaczyć je w całości. Wskazówka. Narzędzie Magic Wand (różdżka) umożliwia auto- matyczne wyszukanie i zaznaczenie fragmentów obrazu o zbliżonych kolorach, bez konieczności odręcznego ich obrysowywania. Opcje narzędzia umożliwiają dostosowanie zakresu kolorów lub toleran- cji na różnice w odcieniach, co oczywiście wpływa na zasięg otrzy- manego zaznaczenia. Im wyższa wartość tolerancji, tym większa liczba sąsiednich barw zostanie uwzględniona w obrębie zazna- czenia. A zatem, przy tolerancji równej 0 nie zostaną zaznaczone żadne inne, poza klikniętym, odcienie, zaś tolerancja wynosząca 255 spowoduje zaznaczenie całego zdjęcia. -8 Korzystając z głównego menu programu, wydaj polecenie Enhance/Adjust Lighting/ Adjust Backlighting (skoryguj/popraw oświetlenie/popraw oświetlenie od tyłu). Pojawi się okno dialogowe Adjust Backlighting (skoryguj oświetle- nie tylne). 42 Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach -9 Ustal wartość parametru Darker (ciemniej) na 40. -10 Kliknij przycisk OK. Niebo zostanie przyciemnione. -11 Wydaj polecenie Select/Deselect (zaznacz/anuluj zazna- czenie) z głównego menu. Spowoduje to anulowanie bieżącego zaznaczenia. Wskazówka. Do anulowania bieżącego zaznaczenia służy także skrót klawiaturowy Ctrl+D. Korekcja kontrastu 43 P r z e d 1 ł a i z d z o R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 Rozjaœnianie okreœlonego miejsca Po Niekiedy chcielibyśmy rozjaśnić lub przyciemnić jedynie niektóre fragmenty zdjęcia, bez wpływu na pozostałe ele- menty fotografii. Chcąc przeprowadzić tak precyzyjne retu- sze, należy najpierw zaznaczyć obszar, który chcemy poddać modyfikacji. Należy też zadbać o to, aby korygo- wany fragment nie odcinał się od pozostałej części zdję- cia po retuszu. Wszystko to można z łatwością osiągnąć dzięki programowi Photoshop Elements. -1 Wydaj polecenie File/Open (plik/otwórz) z głównego menu Pojawi się okno dialogowe Open (otwórz). -2 Otwórz plik SampleChapter 1Tech05.tif z płyty CD dołączo- nej do tej książki. Ten zimowy, górski widoczek jest zbyt ciemny, szczególnie w tych miejscach, gdzie elementy krajobrazu nie były pokryte śniegiem. -3 Wybierz narzędzie Lasso ( ) z paska narzędzi programu. -4 Za pomocą Lassa zaznacz zbyt ciemne fragmenty fotografii. 44 Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach -5 Wydaj polecenie Select/Feather (zaznacz/wtapianie) z głównego menu programu. Pojawi się okno dialogowe Feather Selection (wtapianie zaznaczenia). Pojawi się okno dialogowe Feather Selection (wtapianie zaznaczenia). -6 Wartość Radius (promień) wtapiania ustal na 50. -7 Kliknij przycisk OK. Spowoduje to zmiękczenie krawędzi zaznaczenia i płynne scalenie go z pozostałą częścią zdjęcia. -8 Korzystając z głównego menu programu, wydaj polecenie Enhance/Adjust Brightness/Contrast/Levels (skoryguj/popraw jaskrawość/kontrast/poziomy). Pojawi się okno dialogowe Levels (poziomy). Pojawi się okno dialogowe Levels (poziomy). -9 Wprowadź następujące wartości w polach Input Levels (poziomy wej- ściowe): 7, 2.3, 255. Wskazówka. Zaznacz opcję Preview (podgląd) w oknie dialogowym Levels (poziomy), aby przekonać się, jaki wpływ na fotografię mają wprowadzane zmiany. -10 Kliknij przycisk OK. -10 Kliknij przycisk OK. Zaznaczony fragment zostanie rozjaśniony. -11 Wydaj polecenie Select/Deselect (zaznacz/anuluj zaznaczenie) z główne- go menu lub wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+D. Spowoduje to anulowanie bieżącego zaznaczenia. Korekcja kontrastu 45
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Techniki obróbki zdjęć cyfrowych w 40 ujęciach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: