Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00431 003203 20878188 na godz. na dobę w sumie
Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola z złożonym świecie - ebook/pdf
Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola z złożonym świecie - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 134
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8342-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-28%), audiobook).

Oddana do rąk Czytelników monografia dołącza do licznych publikacji książkowych, poświęconych problematyce ładu korporacyjnego, dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Można wskazać cztery poruszone w niej wątki badawcze o charakterze teoriopoznawczym, które stanowią oryginalny wkład Autorów do dyskusji na temat niezwykle złożonych i wielowymiarowych procesów tworzących systemy nadzoru nad działalnością korporacji. Są to propozycje typologii teoretycznych koncepcji ładu korporacyjnego, zastosowania sieciowego i systemowego podejścia do opisu i analizy ładu korporacyjnego oraz wykorzystanie aparatu pojęciowego nowej ekonomii instytucjonalnej w badaniu zagadnień związanych ze sprawowaniem kontroli nad spółkami publicznymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Agata Adamska − Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162 Czesław Mesjasz − Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 Piotr Urbanek − Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENT Stanisław Rudolf REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Joanna Balcerak SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07177.15.0.K Ark. wyd. 8,0; Ark. druk. 8,375 ISBN 978-83-8088-341-3 e-ISBN 978-83-8088-342-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty ładu korporacyjnego 1.4.1. Teoria agencji 1.4.2. Teoria służebności 1.4.3. Teoria interesariuszy 1.4.4. Teoria hegemonii menedżerskiej 1.4.5. Teoria zasobowa 1.4.6. Teoria kosztów transakcyjnych 1.1. Wprowadzenie 1.2. Ład korporacyjny – dychotomiczność ujęć 1.3. Narodowy kontekst ładu korporacyjnego 1.4. Przegląd teorii – teorie ortodoksyjne 1.5. Przegląd teorii – teorie nieortodoksyjne 1.5.1. Teoria agencji – ujęcie społeczne 1.5.2. Teoria uwarunkowań kulturowych 1.5.3. Teoria polityczna 1.5.4. Teorie etyki 1.5.5. Teoria legitymizacji 1.6. Podsumowanie Rozdział 2 Zastosowanie modeli sieciowych w badaniu władania korporacyjnego 2.1. Wprowadzenie 2.2. Sieci jako narzędzie opisu i badania organizacji 2.3. Modele sieciowe władania korporacyjnego 2.4. Modele sieciowe kontroli korporacyjnej 2.5. Podsumowanie 7 13 13 14 22 27 27 28 30 33 35 37 39 39 41 44 46 48 50 55 55 56 62 67 70 6 Spis treści Rozdział 3 Systemy złożone w teorii i praktyce władania korpora- cyjnego 3.2.1. Definicje złożoności 3.3.1. Złożoność organizacji 3.3.2. Władanie społeczno-polityczne a władanie korporacyjne 3.3.3. Determinanty złożoności władania korporacyjnego 3.1. Wprowadzenie 3.2. Złożoność w teorii systemów 3.3. Władanie korporacyjne jako system złożony 3.4. Interpretacje złożoności władania korporacyjnego 3.5. Posumowanie 3.4.1. Cybernetyczne koncepcje złożoności władania korporacyjnego 3.4.2. Złożone struktury organizacyjne a władanie korporacyjne 3.4.3. Podstawowe cechy złożoności władania korporacyjnego Rozdział 4 Kontrola nad spółkami publicznymi z perspektywy no- wej ekonomii instytucjonalnej 4.1. Wprowadzenie 4.2. Instytucje a sprawowanie kontroli nad spółkami 4.3. Konflikt agencji jako główny problem ładu korporacyjnego 4.4. Prawa własności jako podstawa kontroli nad spółkami 4.5. Koszty transakcyjne w sprawowaniu kontroli nad własnością 4.6. Podsumowanie Bibliografia 73 73 74 74 83 83 87 90 92 92 95 97 102 105 105 106 110 115 119 121 123 Wstęp Termin corporate governance jest obecny w dyskusji prowadzonej w Pol- sce na temat mechanizmów nadzoru nad spółkami od ponad 20 lat. Jed- nym z wątków często podejmowanych w początkowych debatach była kwestia jego tłumaczenia na język polski. Powstało wiele interesujących i czasami emocjonujących prac, zawierających rozważania poświęcone tłumaczeniu i analizie znaczenia corporate governance, jego interpreta- cji, zapewnienia zgodności między terminologią prawną, ekonomiczną, finansową i rachunkową, właściwego umieszczenia angielskiego pier- wowzoru w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań występujących w polskiej i innych gospodarkach. Należy w tym miejscu wspomnieć o pracach R. Frydmana i A Rapaczyńskiego1, J Solarza2, B. Wawrzy- niaka3, K. Zalegi4, M. Fedorowicza5, C. Mesjasza6. Wśród propozycji polskiego odpowiednika tego terminu najczęściej pojawiają się takie tłumaczenia, jak: „nadzór właścicielski”, „nadzór korporacyjny”, „ład korporacyjny”, „władanie czy władztwo korporacyjne”. Autorzy książki, 1 2 3 4 5 6 R. Frydman, A. Rapaczyński, Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy państwo tra- ci na znaczeniu?, Kraków 1995. J. Solarz, Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa corporate governance, [w:] Raport o zarządzaniu, Konferencja naukowa, Warsza- wa 1997. B. Wawrzyniak, Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, „Organizacja i Kierowa- nie” 2000, nr 2. K. Zalega, Spór o pojęcie Corporate Governance, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 3. M. Federowicz, Corporate Governance – nadzór nie tylko właścicielski. Relacje mię- dzy kontrolą nad zarządzaniem a systemem instytucjonalnym w gospodarce, [w:] S. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Łódź 2000. C. Mesjasz, Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantycz- ny, [w:] S. Rudolf, Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łódź 2006. 8 Wstęp mając świadomość istotnych teoretycznych i praktycznych implikacji właściwego tłumaczenia terminu corporate governance, w dalszych roz- ważaniach będą stosować te dwa ostatnie terminy, pozostawiając czytel- nikom ocenę prawidłowości dokonanego wyboru. Ład korporacyjny w najprostszym ujęciu może być zdefiniowany jako system, przez który spółki są nadzorowane i kontrolowane. To proste ujęcie ładu korporacyjnego stanowi swoistą kanwę, na której są prowa- dzone przedstawione w książce rozważania. Głównym celem książki jest próba wieloaspektowego przedstawienia ładu korporacyjnego o charak- terze teoriopoznawczym. Punktem wyjścia jest reasumpcja teoretycznych koncepcji ładu korporacyjnego. Zestawienie różnych modeli opisujących procesy składające się na ład korporacyjny pokazuje jego wielowymiaro- wość. Implikacją tej cechy ładu jest konieczność wpasowania systemów nadzoru i kontroli nad korporacjami do niezwykle złożonej, instytucjo- nalnej formalnej i nieformalnej infrastruktury, charakterystycznej dla na- rodowego i organizacyjnego kontekstu relacji wewnątrzkorporacyjnych. Korporacje są elementem systemu społecznego i funkcjonują w ramach tego systemu, co implikuje występowanie określonych relacji i mechani- zmów koordynacji. Stwarza to punkt wyjścia do podejmowania prób opisu systemów nadzoru i kontroli za pomocą sieci. Sieciowe interpretacje or- ganizacji oraz relacji wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych stały się jednym z kluczowych zagadnień teorii i praktyki zarządzania. Sie- ciowe podejście badawcze stosowane jest coraz częściej do opisu i analizy ładu korporacyjnego. Wyniki tych badań wywierają coraz większy wpływ na teorię i praktykę ładu korporacyjnego oraz kontroli korporacyjnej. Teoria i praktyka corporate governance ma charakter inter- oraz mul- tidyscyplinarny i nie może być zredukowana do analizy prostych relacji między akcjonariuszami a menedżerami. Implikuje to w naturalny spo- sób stosowanie podejścia systemowego. Wzrost złożoności i niepewno- ści otoczenia oraz uwzględnianie roli wszystkich interesariuszy sprawiły, że powstała konieczność poszukiwania nowych metod opisu i analizy, wśród których szczególnie przydatne stały się koncepcje związane z sys- temami złożonymi. Są one wykorzystywane przede wszystkim do opisu władania korporacyjnego poprzez zastosowanie takich terminów, jak: adaptacja do otoczenia, samooorganizacja, struktury sieciowe, wspólna ewolucja (koewolucja), wyłaniające się zachowania i własności. Pojęciami silnie związanymi z teorią corporate governance są własność i kontrola. Struktura własności i mechanizmy kontroli są w dużej mierze uwarunkowane kształtem otoczenia instytucjonalnego. Każdy z naro- dowych systemów ładu korporacyjnego ukształtował się pod wpływem innych warunków instytucjonalnych, inaczej w nim jest rozwiązywany problem agencji, inne aspekty wykonywania praw własności są w nim Wstęp 9 ważne, inna jest również struktura kosztów transakcyjnych. W tym kon- tekście jednym z najdynamiczniej rozwijających się współcześnie nurtów heterodoksyjnych jest nowa ekonomia instytucjonalna (NEI). Zajmuje się ona badaniem zależności występujących między warunkami otocze- nia instytucjonalnego, stanowiącymi rezultat ewolucji nadającej kształt istniejącym instytucjom a zachowaniami i wynikami w sferze gospodar- czej. Wypracowany w ramach NEI aparat pojęciowy może być wyko- rzystywany w badaniu i opisie zagadnień związanych ze sprawowaniem kontroli nad spółkami publicznymi. Książka składa się z czterech rozdziałów7. Rozdział pierwszy poświęcony został prezentacji teoretycznych aspektów ładu korporacyjnego. Położono w nim akcent na wskazanie interdyscyplinarności ładu, który obejmuje ta- kie obszary wiedzy, jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, prawo, finanse, ra- chunkowość, psychologia, socjologia, politologia. Środowisko biznesowe, w którym funkcjonują współczesne korporacje, tworzy wiele krytycznych czynników, które muszą być uwzględnione w teoriach i modelach opisują- cych ład korporacyjny. Istotą ekonomicznego ujęcia ładu korporacyjnego jest opis zależności występujących między głównymi aktorami procesów wewnątrzkorporacyjnych, którymi są menedżerowie, akcjonariusze oraz pozostali interesariusze. Zrozumienie procesów tworzących ład korpora- cyjny wymaga uwzględnienia również uwarunkowań instytucjonalnych, na które składa się otoczenie legislacyjne, czynniki kulturowe, społeczne, historyczne, etyczne, kontekst polityczny i wiele innych. Celem drugiego rozdziału jest przedstawienie i próba oceny zastoso- wania koncepcji związanych z sieciami, w teorii i praktyce władania kor- poracyjnego. Wśród poruszonych w tej części książki wątków znajdują się podstawowe zagadnienia z zakresu teorii grafów i sieci, w tym klasyfika- cje modeli sieciowych. Wskazano obszary zastosowania sieci jako instru- mentów opisu i analizy systemów społecznych, w tym przedsiębiorstw. Opisane zostały również zastosowania modeli sieciowych, przede wszyst- kim sieci bezskalowych, w analizie nadzoru korporacyjnego. Sieci stoso- wane są głównie do modelowania zależności wynikających z wielokrotnej przynależności członków rad nadzorczych i zarządów (rad dyrektorów). Przedmiotem rozważań w ostatniej części rozdziału jest kontrola korpo- racyjna. Opisano tutaj wyniki badań zależności w ramach kontroli korpo- racyjnej pomiędzy wiodącymi korporacjami ponadnarodowymi. Przedmiotem rozważań prowadzonych w rozdziale trzecim książ- ki jest przedstawienie zagadnień związanych ze złożonością syste- mów w teorii i praktyce władania korporacyjnego. Przegląd obejmuje 7 Rozdziały 2. i 3. książki powstały w ramach projektu badawczego, sfinansowane- go ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/03585. 10 Wstęp zarówno wykorzystanie koncepcji teoretycznych, jak i pierwsze próby wykorzystania modeli oraz analogii i metafor związanych ze złożonością do opisu i analizy władania korporacyjnego oraz kontroli korporacyjnej. W kolejnych fragmentach rozdziału przedstawiono podstawowe defini- cje złożoności systemów oraz złożone systemy adaptacyjne, złożoność władania korporacyjnego, jej determinanty oraz interpretacje, dokonano też wstępnej oceny przydatności zastosowania modeli i metafor złożo- ności w badaniach władania korporacyjnego i zaproponowano kierunki dalszych poszukiwań. Ostatni rozdział monografii prezentuje ład korporacyjny z perspek- tywy nowej ekonomii instytucjonalnej, która zajmuje się badaniem za- leżności występujących między warunkami otoczenia instytucjonalnego a zachowaniami i wynikami w sferze gospodarczej. Na gruncie teorii tworzących nową ekonomię instytucjonalną analizowane są również zja- wiska składające się na ład korporacyjny. W rozdziale wykorzystano wy- pracowany w ramach NEI aparat pojęciowy do analizy zagadnień zwią- zanych ze sprawowaniem kontroli nad spółkami publicznymi. Oddana do rąk Czytelników monografia dołącza do licznych publikacji książkowych, poświęconych problematyce ładu korporacyjnego, dostęp- nych na polskim rynku wydawniczym. Na szczególną uwagę zasługują pozycje takich autorów, jak: M. Jerzemowska8, K. Lis i H. Sterniczuk9, A. Peszko10, J. Jeżak11, D. Dobija i I. Koładkiewicz12, seria monografii re- dagowanych przez S. Rudolfa13 i P. Urbanka14 i wiele innych. Jako auto- rzy zdajemy sobie sprawę, że poruszane w naszej monografii wątki były wielokrotnie podejmowane w innych wartościowych pozycjach literatu- rowych. Kluczowe standardy, problemy i procesy, składające się na ład korporacyjny, takie jak: cele i motywy, którymi kierują się najważniejsi 8 M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, Warszawa 2002. 9 K. A. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Kraków 2005. 10 A. Peszko, Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 2006. J. Jeżak, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, War- szawa 2010. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010. Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1999; Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Łódź 2000; Strategiczne ob- szary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Łódź 2002; Ekono- miczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łódź 2004; Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łódź 2006; Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łódź 2008. Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź 2010; Nadzór kor- poracyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź 2012. 11 12 13 14 Wstęp 11 aktorzy sceny korporacyjnej, zasady alokacji korzyści między różne grupy interesów, zasady podziału obowiązków, kompetencji i odpowiedzialno- ści między organami nadzoru i zarządzania, narzędzia kontroli i stymu- lowania efektywnych zachowań i wiele innych, były przedmiotem badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, a wyniki tych badań były prezentowane w formie artykułów, referatów konfe- rencyjnych, monografii. Mamy zarazem nadzieję, że ta książka zostanie potraktowana jako kolejny przyczynek do dyskusji na temat niezwykle złożonych i wielowymiarowych procesów tworzących ład korporacyjny. Rozdział 1 Teoretyczne aspekty ładu korporacyjnego 1.1. Wprowadzenie Wielowymiarowość ładu korporacyjnego powoduje, że brakuje kom- pleksowego ujęcia w postaci jednej spójnej teorii, istoty mechanizmów nadzoru nad działalnością spółek. „Brak szeroko definiowalnego para- dygmatu tworzy swoisty intelektualny zawrót głowy w coraz bardziej intensywnej debacie na temat reform ładu korporacyjnego”1. Istniejące teorie przedstawiają obraz funkcjonowania korporacji i mechanizmów nadzoru nad nimi, który nie oddaje w pełni złożoności, heterogenicz- ności i kompleksowości zjawiska. Eksponowanie w tych teoriach wy- branych aspektów funkcjonowania korporacji powoduje, że w obszarze analiz nie mieszczą się procesy wychodzące poza kanon zakreślony przez indywidualną teorię. W tym kontekście zasadne wydaje się zestawienie założeń, opisów i wniosków zawartych w różnych teoretycznych uję- ciach nadzoru korporacyjnego. Daje to możliwość stworzenia holistycz- nego obrazu relacji wewnątrzkorporacyjnych oraz procesów z otoczenia rynkowego, który będzie uwzględniał kluczowe problemy ładu korpo- racyjnego: struktury własności i kontroli korporacji, ochrony interesów akcjonariuszy i interesariuszy, funkcjonowania rynku kapitałowego, procesów fuzji i przejęć jako mechanizmów kontroli, odpowiedzialności rady spółki i zarządu, polityki wynagradzania kadry kierowniczej, spo- łecznej odpowiedzialności korporacji i wielu innych. Integracja różnych modeli przedsiębiorstwa nie daje możliwości peł- nego zrozumienia zasad funkcjonowania struktur nadzorczych w nowo- czesnej korporacji. Kompleksowość zjawiska, jakim jest ład korporacyjny powoduje, że panuje powszechna zgodność poglądów, że jedna perspek- tywa teoretyczna nie może ująć całego spektrum zjawisk odnoszących się do procesów nadzorczych. Właściwa reinterpretacja różnych teorii, polegająca na wyborze określonych aspektów działalności korporacji, 1 J. Pound, The Rise of the Political Model of Corporate Governance and Corporate Control, “New York University Law Review”, November 1993, No. 68. 14 przyjęciu określonych założeń dotyczących motywacji jednostek i wy- stępujących między nimi relacji oraz uwzględnieniu instytucjonalnego otoczenia korporacji umożliwia zastosowanie typologicznego podejścia i wyjście poza ramy konceptualne zakreślane przez poszczególne teorie. Różnorodność teorii opisujących mechanizmy składające się na ład korporacyjny stwarza liczne możliwości ich pozycjonowania. W niniej- szym rozdziale dokonany został podział teorii na dwie grupy: teorie or- todoksyjne i teorie nieortodoksyjne. Te pierwsze koncentrują się na swo- istym „twardym jądrze” zjawisk składających się na ład korporacyjny. Ich istotą jest opis zależności występujących między głównymi aktorami procesów wewnątrzkorporacyjnych, którymi są menedżerowie, akcjona- riusze, pozostali interesariusze. Do tej grupy teorii ładu korporacyjnego zaliczone zostały: teoria agencji, teoria służebności, teoria interesariuszy, teoria zasobowa, teoria hegemonii menedżerskiej, teoria kosztów trans- akcyjnych. Teorie nieortodoksyjne wychodzą poza ten schemat, traktując ład korporacyjny bardziej jako zjawisko społeczne, niż fenomen czysto biznesowy. Tego typu ujęcie zostało zaprezentowane w społecznej wersji teorii agencji, teorii politycznej, teorii uwarunkowań kulturowych, teo- riach etyki i teorii legitymizacji. 1.2. Ład korporacyjny – dychotomiczność ujęć Istnieje wiele różnorodnych definicji ładu korporacyjnego. Akcentują one pewne standardy i mechanizmy nadzoru, które − zdaniem autorów − są kluczowe dla właściwego zrozumienia istoty tych procesów. Cechą charakterystyczną wielu alternatywnych ujęć zjawisk składających się na ład korporacyjny jest ich dychotomiczny charakter. Uwypuklenie cech skrajnych, odróżniających pewien typ architektury nadzorczej tworzy wygodną przestrzeń do oceny występujących w praktyce narodowej i korporacyjnej rozwiązań i daje możliwość ich pozycjonowania. Do lat 80. ubiegłego wieku ład korporacyjny był postrzegany przede wszystkim jako domena prawna. Jak to zostało ujęte przez R. Gilsona, był to świat „specyficznych regulacji, mniej lub bardziej precyzyjnych zapisów statutowych, regulujących funkcjonowanie walnych zgromadzeń akcjona- riuszy, wyboru dyrektorów, wymogów informacyjnych”, które nie odnosiły się bezpośrednio do praktyki funkcjonowania korporacji2. W tej perspek- tywie standardy ładu korporacyjnego były postrzegane jako zewnętrzne 2 R. J. Gilson, Corporate Governance and Economic Efficiency: When Do Institutions Matters?, “Washington University Law Review”, January 1996, Vol. 94, s. 327. 1. Teoretyczne aspekty ładu korporacyjnego 15 w stosunku do zachodzących w swoistej „korporacyjnej czarnej skrzynce” rzeczywistych procesów gospodarczych. Zawirowania gospodarcze lat 80. wymusiły nowe spojrzenie na ład korporacyjny. Władza i kontrola nad spółką wychodzą poza granice opisane w prawie. Konsekwencją jest to, że ład korporacyjny zaczął być traktowany jako jeden z kluczowych czynni- ków determinujących efektywność ekonomiczną spółek. Swoistym wzorcem stanowiącym punkt odniesienia do określania cech nadzoru korporacyjnego są Zasady Nadzoru Korporacyjnego za- warte w dokumencie OECD3. Zgodnie z zawartą w nich definicją, „nad- zór korporacyjny wiąże się z istnieniem sieci relacji między kadrą zarzą- dzającą spółek, ich organami zarządzająco-nadzorczymi, wspólnikami/ akcjonariuszami i innymi interesariuszami (podmiotami zainteresowa- nymi działaniem spółki). Nadzór korporacyjny oferuje ponadto struktu- rę, za pośrednictwem której ustalane są cele spółki, środki realizacji tych celów oraz środki umożliwiające śledzenie wyników spółki. Dobry nad- zór korporacyjny powinien w sposób właściwy stymulować organ spółki i kadrę zarządzającą do osiągania celów, których realizacja leży w intere- sie spółki i jej wspólników/akcjonariuszy, a także powinien ułatwiać sku- teczne śledzenie wyników, sprzyjając tym samym bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów przez firmy”4. W klasycznej pozycji autorstwa A. Cadbury’ego pojęciem corporate governance określa się „system, przez który spółki są nadzorowane i kon- trolowane”5. System ten funkcjonuje w ramach ograniczeń nakładanych przez obowiązujące regulacje prawne, dostarczycieli funduszy, udział ak- cjonariuszy w walnych zgromadzeniach, statuty spółek i opinię publicz- ną. W tym kontekście można wskazać dwie perspektywy nadzoru nad korporacją: nadzór „wewnętrzny”, który odnosi się do związków wystę- pujących między jednostkami tworzącymi korporację oraz nadzór „ze- wnętrzny”, dotyczący regulacji formalnie prywatnych korporacji przez państwo6. Te dwie perspektywy są ze sobą ściśle powiązane, a ich iden- tyfikacja daje asumpt do podjęcia dyskusji na temat istoty lub natury korporacji. Podejście pierwsze eksponuje korporację jako „naturalny” produkt interakcji zachodzących między uczestnikami procesów gospo- darczych, w drugim korporacja może być traktowana jako „sztuczne” zjawisko, będące wytworem państwa. 3 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Warszawa 2004. 4 5 Ibidem, s. 11. A. Cadbury, Corporate Governance and Chairmanship. A Personal View, Oxford 2002, s. 1. T. Wuil Joo, Theories and Models of Corporate Governance, School of Law, Univer- sity of California, “Research Paper”, March 2010, s. 2. 6 1.2. Ład korporacyjny – dychotomiczność ujęć
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola z złożonym świecie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: