Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01529 006699 22571907 na godz. na dobę w sumie
Teorie mitu - ebook/pdf
Teorie mitu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2071-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsza w Polsce publikacja poświęcona teoriom mitu literackiego. W książce omówione zostały najważniejsze zagadnienia poruszane przez współczesnych literaturoznawców francuskich w dyskusji nad związkami mitu z literaturą.

Autor:
• prowadzi rozważania nad uniwersalnymi kwestiami teoretycznoliterackimi, jak koncepcje mitu literackiego, mitologiczne korzenie literatury, mity jako źródło literackich inspiracji, mitotwórcza funkcja literatury, typy transformacji mitów u różnych pisarzy, sposoby funkcjonowania opowieści mitycznej i postaci mitycznych w tekście literackim
• systematyzuje najważniejsze zagadnienia literaturoznawcze, np. rozróżnienie między mitem, baśnią a legendą
• szczegółowo omawia tradycyjne i najnowsze metody badania mitów w literaturze oraz najnowsze teorie dotyczące relacji między mitem a literaturą
• proponuje oryginalną koncepcję mitu literackiego, która spotkała się z uznaniem najlepszych specjalistów we Francji i w Hiszpanii

Książka została napisana bardzo przystępnym językiem i jest adresowana nie tylko do specjalistów, ale również do studentów poszukujących informacji na temat różnych koncepcji mitu literackiego oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych obecnością mitów w kulturze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp 5 Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku związki mitu z literaturą stały się jednym z głównych przedmiotów refleksji wielu francuskich literaturoznawców. Termin „mit”, stosowany dotychczas przede wszystkim w etnologii i historii reli- gii, zaczął powszechnie pojawiać się w studiach literaturoznawczych. Ich autorzy nie ograniczali się już do – praktykowanej od lat – analizy motywów zapożyczo- nych z mitologii, lecz zaczęli podejmować ogólne kwestie, takie jak natura mitu, mechanizmy funkcjonowania opowieści mitycznych w tekstach literackich, prze- kształcanie się mitu w literaturę, proces mityzacji utworów i postaci literackich czy też przyczyny ciągłej obecności w literaturze historii o bogach i herosach, w których istnienie nikt już od dawna nie wierzy. Równocześnie poszukiwali od- powiedzi na pytania dotyczące obszaru i celów badań nad mitami w literaturze, a także użyteczności wykorzystywanych przez nich narzędzi badawczych. W niniejszej książce pragnę przybliżyć polskiemu czytelnikowi najważniej- sze zagadnienia poruszane w dyskusji nad mitami w literaturze i metodami ich analizy, zapoczątkowanej przez Pierre’a Albouy w pionierskim studium Mythes et mythologies dans la littérature française z 1969 roku. We Francji zaintere- sowanie mitami literackimi z pewnością nie słabnie, czego dowodem są poja- wiające się wciąż nowe publikacje poświęcone tej problematyce oraz regularnie organizowane konferencje mitokrytyczne. Chcąc jednak zachować choćby nie- wielki dystans wobec poglądów i zjawisk, które staram się obiektywnie przed- stawić na kolejnych stronach, postanowiłem ograniczyć swoje rozważania do studiów opublikowanych do roku 2010 i jedynie zasygnalizować tendencje do- minujące w najnowszych badaniach nad mitami. Kluczowe kwestie dotyczące szeroko pojętej mitokrytyki zostały w tej książce naświetlone z kilku różnych perspektyw, aby umożliwić jej odbiorcy wielopłasz- czyznowe spojrzenie na główne problemy nurtujące współczesnych francuskich 6 Wstęp badaczy mitów w literaturze. Zastosowany w przypisach system wewnętrznych odniesień do rozdziałów, w których omawiane są poszczególne aspekty określo- nego zagadnienia, ma pomóc czytelnikowi w szybkim odnalezieniu interesują- cych go informacji. Poprzez zestawienie głosów wielu literaturoznawców próbowałem odtworzyć – ożywiany nierzadko ostrymi polemikami – złożony polilog, toczący się nie- przerwanie od końca lat sześćdziesiątych. Moim zamiarem było zwrócenie uwa- gi czytelnika na tematy przewodnie tej dyskusji, a także pokazanie, że niekiedy przeradza się ona w swoisty „dialog głuchych”, w którym termin „mit” stosowa- ny jest tak dowolnie, że trudno mówić o rzeczywistej wymianie myśli. Prezentując różne koncepcje i podejścia badawcze, koncentrowałem się głów- nie na ich specyfice, ale starałem się też wyeksponować istniejące między nimi podobieństwa. Przy omawianiu niektórych studiów uwidaczniałem pojawiające się w nich niedopowiedzenia, niejasności i logiczne sprzeczności, uniemożliwia- jące pełne zrozumienie przedstawionych w nich poglądów. Rozdział 1 niniejszej książki poświęcony jest kwestii granic znaczeniowych „mitu”, które francuscy literaturoznawcy próbują wyznaczyć, zagłębiając się w historię tego pojęcia, konfrontując mit z innymi „formami narracyjnymi”, ana- lizując związki pomiędzy mitem a rodzajami i gatunkami literackimi, badając relacje między mitem a archetypem czy też zestawiając „mit” z tradycyjnymi terminami komparatystycznymi, takimi jak motyw, temat i topos. W rozdzia- le 2 omówione zostały różne koncepcje mitu stanowiące punkt odniesienia dla literaturoznawców, a także te stworzone przez nich samych, zogniskowane na związkach mitu z literaturą. Rozważania zawarte w kolejnym rozdziale doty- czą różnych aspektów relacji pomiędzy mitem a literaturą, a w szczególności mitologicznych korzeni literatury, mitów jako źródła literackich inspiracji, mi- totwórczej funkcji literatury, specyfiki relacji pomiędzy mitem a literaturami nieeuropejskimi oraz związków mitu z literaturą fantastyczną. W rozdziale 4 jest mowa o różnych typach transformacji mitów dokonywanych przez pisarzy, a także o sposobach funkcjonowania opowieści mitycznej i postaci mitycznych w tekście literackim. W rozdziale 5 znaleźć można ogólne informacje na temat prowadzonych we Francji studiów nad mitami w literaturze i najważniejszych kwestii metodologicznych stanowiących przedmiot refleksji francuskich kryty- ków. W rozdziale 6 zaprezentowane zostały najbardziej popularne metody ana- lizy mitów w literaturze. Rozdział 7 poświęcony jest rozważaniom na temat nadużyć terminów „mit” i „mityczność” oraz merytorycznej wartości niektórych prac literaturoznawczych autorstwa badaczy ogarniętych „tęsknotą za mitem”. W ostatnim rozdziale mowa jest o nowych strategiach badania mitów, przyjętych przez część literaturoznawców pod wpływem przewrotu w myśleniu o micie, za- inicjowanego na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku przez hellenistów i antropologów. Wstęp 7 Czytelnik tej książki nie znajdzie w niej szczegółowych informacji dotyczą- cych konkretnych prac mitokrytycznych ani nawet ogólnych wniosków z roz- ważań nad obecnością określonych mitów w twórczości jakiegoś pisarza czy w literaturze jakiejś epoki. Rzadkie odwołania do wybranych studiów, w których prezentowane metody są stosowane w praktyce, mają jedynie ilustrować aktual- nie omawiane zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Niniejsza książka jest, jak się zdaje, pierwszą w Polsce próbą kompleksowe- go spojrzenia na literaturoznawcze teorie mitu i stan badań mitokrytycznych we Francji. Jeśli pomoże ona czytelnikowi zorientować się w zawiłościach rozważań teoretycznych francuskich literaturoznawców na temat mitu i skłoni go do re- fleksji nad możliwością wykorzystania zaprezentowanych w niej metod badaw- czych, to będzie to oznaczać, że mój cel został osiągnięty.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teorie mitu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: