Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00426 008644 20240237 na godz. na dobę w sumie
Test wiedzy ogólnej dla kandydatów do służby w Policji. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Test wiedzy ogólnej dla kandydatów do służby w Policji. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 48
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3554-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-37%), audiobook).

Aktualne testy do Policji. Test przeznaczony jest dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego do służby w Policji jest test wiedzy ogólnej. Materiały do nauki zawierają 315 pytań z odpowiedziami, z których na egzaminie pojawi się wybranych 40. Test obejmuje tematykę dotyczącą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Odpowiedzi na pytania zawierają także odesłanie do podstawy prawnej. W Internecie znajduje się wiele błędnych odpowiedzi na pytania testowe. Nie ryzykuj i wybierz sprawdzoną wiedzę!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Uwagi ogólne Test wiedzy ogólnej (TWO) przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Składa się z 40 pytań. Na każde pytanie są 4 możliwe odpowiedzi (a, b, c, d), z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź na zadane pytanie można otrzymać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania z testu to 40. Pytania występujące na teście pochodzą z bazy pytań testowych udostępnianych na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (praca.policja.pl). Jest ich łącznie 315. Test obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. TWO nie ma charakteru selekcyjnego (eliminacyjnego) a jedynie rankingowy. Jednakże im więcej punktów uzyska z niego kandydat, tym ma większe szanse na zajęcie lepszego miejsca na jest publikowana pod koniec postępowania rekrutacyjnego. liście rankingowej, która Pytania 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed 2. Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi 3. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany 4. Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? 5. Rada Ministrów składa się z 6. Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez swobodę w 7. Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to 8. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje 9. Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki 10. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje 11. Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed 12. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek 13. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 14. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje 15. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się 16. Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest 17. Prezes Rady Ministrów wydaje 1 18. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi 19. Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do 20. Osoba ubiegająca się o urząd wojewody nie musi posiadać 21. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem 22. Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną 23. Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez 24. W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa ? 25. W drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego skład rządu 26. Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski 27. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje 28. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy 29. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie 30. Radę Gabinetową tworzy 31. Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające 32. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem 33. Sejm rozpatruje projekt ustawy w 34. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu 35. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały to 36. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 37. Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m. in., gdy 38. Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów tworzą 39. Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza 40. W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane są w 41. Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu od 42. Klub parlamentarny tworzy co najmniej 43. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują 44. Sejm RP składa się 45. Senat RP składa się 46. Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 47. Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 48. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa 49. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza 50. Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest 51. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody 2 52. O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się 53. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej 54. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje 55. Sejm uchwala 56. Sejm rozpatruje projekt ustawy w 57. Mandat posła można łączyć z funkcją 58. Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje 59. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przysługuje 60. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 61. Wybory Prezydenta RP zarządza 62. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na 63. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu 64. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski który ukończył 65. Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarządzić 66. Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed 67. Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego 68. Wybory do Sejmu są 69. Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem 70. Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu 71. Poseł może być członkiem 72. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza 73. Sejm uchwala ustawy 74. Organami Sejmu są m.in. 75. W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje 76. Komisję śledczą może powołać 77. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje 78. Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej od dnia 79. Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu? 80. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje 81. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać 82. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie do 83. Sejm i Senat obradują na 84. Regulamin Sejmu uchwalany jest przez 85. Posiedzenia Sejmu są 86. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia 87. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która 88. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 89. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do 90. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone 91. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić 3 92. Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 93. Ilu sekretarzy wybiera Sejm? 94. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu 95. Klub poselski tworzy co najmniej 96. Koła poselskie tworzy co najmniej 97. Poseł należeć może tylko do 98. Prezydium Sejmu tworzą 99. Komisje nadzwyczajne powołuje i odwołuje 100. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje 101. Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują 102. Kiedy na terytorium RP może być ustanowiony sąd wyjątkowy lub tryb doraźny? 103. Postępowanie sądowe jest 104. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje 105. Sądami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych są sądy 106. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości 107. Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu 108. Dla jakiego obszaru tworzy się sądy rejonowe? 109. Dla jakiego obszaru tworzy się sądy okręgowe? 110. Sądy dzielą się na 111. Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sędziami mają 112. W zakresie orzekania ławnicy podlegają tylko 113. Co do zasady ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do 114. Sędziów sądów powszechnych powołuje 115. Sędzia może być zatrzymany jedynie w sytuacji 116. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej instancji są 117. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa 118. Sądami wojskowymi są 119. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec 120. Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały 121. Prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powołuje 122. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie 123. Za wykroczenia sędzia odpowiada 124. Biegłych sądowych ustanawia i prowadzi ich listę 125. Ławnikiem może być 126. Prezes sądu rejonowego jest powoływany na okres 127. Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas 128. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje spośród 129. Sądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę 130. Wymiar Sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują 131. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje 132. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje 133. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 4 134. Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa 135. W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 136. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest na okres 137. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą między innymi 138. Prawo postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie 139. Cechą umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie jest 140. Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę 141. Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są 142. Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest 143. O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga 144. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia 145. Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu nie ponosi 146. Najwyższa Izba Kontroli podlega 147. Ogłoszenie aktu normatywnego 148. Na czele Prokuratury stoi 149. O zatrzymaniu sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, niezwłocznie powiadamia się 150. Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi 151. Sądami powszechnymi są sądy 152. Sądy powszechne dzielą się na 153. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto ukończył 154. Stosunek służbowy sędziego nawiązuje się 155. Ławnikiem może być wybrany ten, kto nie przekroczył 156. Ławników do sądów okręgowych wybierają 157. Podczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy osób w wieku do 158. Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi 159. Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 160. Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w 161. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 162. Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany 163. Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania, ma prawo między innymi do 164. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie 165. Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu publicznym może żądać pomocy między innymi od 166. Które z wymienionych zachowań jest przestępstwem? 167. Dominik B. po podjętym pościgu ujął nieznanego mu z nazwiska sprawcę kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien 5 168. Przejawami demoralizacji nieletnich między innymi są usług 169. Określenie podstawowych standardów przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań ministra właściwego do świadczonych 170. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada 171. Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej? 172. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest 173. Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje 174. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa 175. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest 176. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje 177. Plany zarządzania kryzysowego tworzy się na poziomie 178. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 179. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest 180. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego określa 181. Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest 182. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega 183. Zagraniczny dokument tożsamości 184. Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować wobec 185. Czas zatrzymania osoby liczy się od 186. Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania 187. Zażalenie na sposób przeprowadzenia czynności legitymowania może być złożone 188. Które z poniższych zdarzeń można uznać za katastrofę naturalną? 189. Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest 190. Podstawowym systemem informatycznym wspierającym działania Policji jest 191. W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności 192. Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest 193. Komendant powiatowy (miejski) Policji jest obowiązany udostępnić komisji bezpieczeństwa i porządku 194. Policjant nie ma prawa do 195. Różnicę pomiędzy aktem terrorystycznym a przestępstwem pospolitym stanowi 196. Działalność Al Kaidy mieści się w nurcie terroryzmu 197. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, popełniony w celu 198. Do obecnie zidentyfikowanych motywów działań terrorystycznych nie zalicza się motywów 199. Przykładami katastrof naturalnych są 200. Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją 6 201. Zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje 202. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny, jako stany 203. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na 204. W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w 205. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać stan wyjątkowy na wniosek 206. Policja jest formacją przeznaczoną do 207. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek 208. Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego w celu przywrócenia porządku publicznego mogą wkroczyć na teren szkoły wyższej bez wezwania przez rektora w czasie 209. Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez 210. Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub telekomunikacyjnych, może zostać sygnałów przesyłanych w sieciach wprowadzona w czasie 211. Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego należy do ustawowych zadań 212. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego tworzy się przy 213. Zgodę na przedłużenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej wyraża 214. Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje 215. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające, decyzję o użyciu funkcjonariuszy Straży Granicznej podejmuje 216. Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez 217. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra należy do podstawowych zadań 218. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem 219. Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom kieruje 220. W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, lub porządku publicznego spowodowanego bezpieczeństwa obywateli działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić 221. Stan klęski żywiołowej znosi się wydając 222. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej władze Polski są zobowiązane podać to do wiadomości 223. Policjanci wykonując swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania 224. Przesłanką pozwalającą uznać imprezę za imprezę masową o podwyższonym ryzyku jest 225. Organizator meczu piłki nożnej lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku 226. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają bezpośrednio 227. Naczelne organy administracji państwowej powołuje 228. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a związkami wyznaniowymi określa 7 229. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku do 230. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje 231. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez 232. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie 233. Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi 234. W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej 235. Marszałek województwa jest 236. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się 237. Zaświadczenie powinno być wydane 238. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej są rozstrzygane przez 239. Akty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu terytorialnego, tj. 240. Pracownik wyłączony z postępowania administracyjnego 241. Organem administracji samorządowej w gminie jest 242. Organ administracji publicznej załatwia sprawę co do jej istoty przez wydanie 243. Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w 244. Wojewoda jest 245. Organy niezespolonej administracji rządowej są to organy administracji podporządkowane 246. Organy administracji niezespolonej w województwie 247. Urząd wojewódzki jest aparatem pomocniczym 248. Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa stanowią 249. Urząd gminy jest 250. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest 251. W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy wydaje wójt, w formie 252. Organami gminy są 253. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest 254. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad należy do 255. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców, organem wykonawczym gminy jest 256. Wójt gminy powołuje swojego zastępcę w drodze 257. Organami powiatu są 258. Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest 259. Powiatowe przepisy porządkowe 260. Nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw finansowych sprawuje 261. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest 262. Rada gminy to organ, który 263. Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są 264. Postępowanie administracyjne jest 265. Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest 266. Organem wykonawczym powiatu jest 267. Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest 268. Wojewodę powołuje i odwołuje 269. Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest 8 270. Uchwalenie statutu powiatu należy do właściwości 271. Na straży praw i wolności obywatelskich zgodnie z Konstytucją RP stoi 272. Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej, określającym sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest 273. Konstytucja RP daje prawo powoływania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zwoływania Rady Gabinetowej, ratyfikowania umów międzynarodowych 274. Organem wykonawczym gminy jest 275. Wojewoda nie jest organem administracji 276. Decyzją administracyjną jest 277. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczy 278. Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje 279. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 280. Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada 281. Organem naczelnym administracji rządowej nie jest 282. Prezydent RP ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustaw przed 283. Do kompetencji rady gminy nie należy 284. Policja składa się z następujących rodzajów służb 285. Policjantowi corocznego przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pełnym wymiarze 286. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest 287. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są 288. Komendant wojewódzki Policji jest organem 289. Sprawy mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują w formie 290. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości 291. Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji przysługuje 292. Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym wynosi 293. Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 294. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się 295. Zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie jest 296. W postępowaniu administracyjnym występuje zasada 297. W sprawach dotyczących członków wspólnoty samorządowej przeprowadza się 298. Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci 299. Organami samorządu województwa są 300. Ustanowienie statutu województwa należy do właściwości 301. Ustalenie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości 302. Organem gminy nie jest 303. Odwołanie rady powiatu następuje w drodze 304. Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów są 305. W szczególnie skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później niż, w ciągu administracyjnym postępowaniu załatwienie sprawy 306. Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień 307. O tym, czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skargą, decyduje 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Test wiedzy ogólnej dla kandydatów do służby w Policji. Pytania i odpowiedzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: