Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 004125 21774821 na godz. na dobę w sumie
Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury - książka
Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury - książka
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2208-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj i wykorzystaj mechanizmy testowania zabezpieczeń, a nikt nie prześlizgnie się przez Twoją witrynę!

Witryny internetowe oraz ich aplikacje stanowią swoistą wirtualną furtkę do wszystkich korporacji i instytucji. Jak zatem zadbać, aby nikt niepożądany nie przedostał się do środka? Co sprawia, że witryna jest naprawdę bezpieczna? I w jaki sposób testować aplikację, aby nie był to proces żmudny i czasochłonny, a raczej sprawny i skuteczny? Oto rozwiązanie -- niniejsza książka zawiera proste receptury, dzięki którym z łatwością znajdziesz luki w aplikacjach, zanim zrobią to różni hakerzy.

Książka 'Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury' to napisany zrozumiałym językiem podręcznik, dzięki któremu szybko poznasz mechanizmy testowania zabezpieczeń. Praktyczne przykłady zawarte w tym przewodniku sprawią, że szybko nauczysz się włączać systemy zabezpieczeń do standardowych procedur kontroli aplikacji. Bez problemu stworzysz testy dotyczące funkcji AJAX, a także przeprowadzisz rozbudowane, wieloetapowe testy podatności na klasyczne problemy: skrypty krzyżowe oraz wstrzykiwanie kodu.

Niech bezpieczeństwo Twoich aplikacji nie spędza Ci snu z powiek!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Testowanie bezpieczeñstwa aplikacji internetowych. Receptury Autor: Paco Hope, Ben Walther T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-83-246-2208-5 Tytu³ orygina³u: Web Security Testing Cookbook Format: 168x237, stron: 312 Poznaj i wykorzystaj mechanizmy testowania zabezpieczeñ, a nikt nie przeœlizgnie siê przez Twoj¹ witrynê! • Jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ narzêdzia do testowania zabezpieczeñ? • Jak szybko i sprawnie znaleŸæ problemy w aplikacjach? • Jak wykorzystywaæ testy powtarzalne? Witryny internetowe oraz ich aplikacje stanowi¹ swoist¹ wirtualn¹ furtkê do wszystkich korporacji i instytucji. Jak zatem zadbaæ, aby nikt niepo¿¹dany nie przedosta³ siê do œrodka? Co sprawia, ¿e witryna jest naprawdê bezpieczna? I w jaki sposób testowaæ aplikacjê, aby nie by³ to proces ¿mudny i czasoch³onny, a raczej sprawny i skuteczny? Oto rozwi¹zanie — niniejsza ksi¹¿ka zawiera proste receptury, dziêki którym z ³atwoœci¹ znajdziesz luki w aplikacjach, zanim zrobi¹ to ró¿ni hakerzy. Ksi¹¿ka „Testowanie bezpieczeñstwa aplikacji internetowych. Receptury” to napisany zrozumia³ym jêzykiem podrêcznik, dziêki któremu szybko poznasz mechanizmy testowania zabezpieczeñ. Praktyczne przyk³ady zawarte w tym przewodniku sprawi¹, ¿e szybko nauczysz siê w³¹czaæ systemy zabezpieczeñ do standardowych procedur kontroli aplikacji. Bez problemu stworzysz testy dotycz¹ce funkcji AJAX, a tak¿e przeprowadzisz rozbudowane, wieloetapowe testy podatnoœci na klasyczne problemy: skrypty krzy¿owe oraz wstrzykiwanie kodu. • Bezpieczeñstwo oprogramowania • Instalacja darmowych narzêdzi i rozszerzeñ • Kodowanie danych w Internecie • Manipulowanie danymi wejœciowymi • Fa³szowanie informacji przesy³anych w nag³ówkach przez przegl¹darki • Przesy³anie na serwer plików o du¿ej objêtoœci • Obchodzenie ograniczeñ interfejsu u¿ytkownika • Autoryzacja masowego skanowania • Ataki przeciwko aplikacjom AJAX • Manipulowanie sesjami • Testy wielostronne Niech bezpieczeñstwo Twoich aplikacji nie spêdza Ci snu z powiek! Spis treści Słowo wstępne .............................................................................................................11 Przedmowa .................................................................................................................. 13 1. Wprowadzenie ............................................................................................................23 23 27 31 36 37 1.1. Co to jest testowanie zabezpieczeń? 1.2. Czym są aplikacje internetowe? 1.3. Podstawowe pojęcia dotyczące aplikacji internetowych 1.4. Testowanie zabezpieczeń aplikacji internetowej 1.5. Zasadnicze pytanie brzmi: „Jak” 2. Instalacja darmowych narzędzi .................................................................................. 41 42 2.1. Instalacja przeglądarki Firefox 42 2.2. Instalacja rozszerzeń przeglądarki Firefox 43 2.3. Instalacja rozszerzenia Firebug 2.4. Instalacja programu WebScarab grupy OWASP 44 45 2.5. Instalowanie Perla i pakietów w systemie Windows 46 2.6. Instalacja Perla i korzystanie z repozytorium CPAN w systemie Linux 47 2.7. Instalacja narzędzia CAL9000 2.8. Instalacja narzędzia ViewState Decoder 47 48 2.9. Instalacja cURL 49 2.10. Instalacja narzędzia Pornzilla 2.11. Instalacja środowiska Cygwin 49 51 2.12. Instalacja narzędzia Nikto 2 52 2.13. Instalacja zestawu narzędzi Burp Suite 2.14. Instalacja serwera HTTP Apache 53 5 3. Prosta obserwacja .......................................................................................................55 56 58 60 64 68 3.1. Przeglądanie źródła HTML strony 3.2. Zaawansowane przeglądanie kodu źródłowego 3.3. Obserwacja nagłówków żądań „na żywo” za pomocą dodatku Firebug 3.4. Obserwacja danych POST „na żywo” za pomocą narzędzia WebScarab 3.5. Oglądanie ukrytych pól formularza 3.6. Obserwacja nagłówków odpowiedzi „na żywo” 69 71 73 74 76 78 za pomocą dodatku TamperData 3.7. Podświetlanie kodu JavaScript i komentarzy 3.8. Wykrywanie zdarzeń JavaScript 3.9. Modyfikowanie specyficznych atrybutów elementów 3.10. Dynamiczne śledzenie atrybutów elementów 3.11. Wnioski 4. Kodowanie danych w internecie ................................................................................79 80 82 84 85 85 88 89 91 93 94 96 4.1. Rozpoznawanie binarnych reprezentacji danych 4.2. Korzystanie z danych Base64 4.3. Konwersja liczb zakodowanych w Base36 na stronie WWW 4.4. Korzystanie z danych Base36 w Perlu 4.5. Wykorzystanie danych kodowanych w URL 4.6. Wykorzystywanie danych w formacie encji HTML 4.7. Wyliczanie skrótów 4.8. Rozpoznawanie formatów czasowych 4.9. Programowe kodowanie wartości oznaczających czas 4.10. Dekodowanie wartości ViewState języka ASP.NET 4.11. Dekodowanie danych zakodowanych wielokrotnie 5. Manipulowanie danymi wejściowymi ........................................................................99 100 103 104 107 108 110 112 115 117 118 120 122 123 124 5.1. Przechwytywanie i modyfikowanie żądań POST 5.2. Obejścia ograniczeń pól wejściowych 5.3. Modyfikowanie adresu URL 5.4. Automatyzacja modyfikowania adresów URL 5.5. Testowanie obsługi długich adresów URL 5.6. Edycja plików cookie 5.7. Fałszowanie informacji przesyłanych przez przeglądarki w nagłówkach 5.8. Przesyłanie na serwer plików o złośliwych nazwach 5.9. Przesyłanie na serwer plików o dużej objętości 5.10. Przesyłanie plików XML o złośliwej zawartości 5.11. Przesyłanie plików XML o złośliwej strukturze 5.12. Przesyłanie złośliwych plików ZIP 5.13. Przesyłanie na serwer przykładowych plików wirusów 5.14. Obchodzenie ograniczeń interfejsu użytkownika 6 | Spis treści 6. Automatyzacja masowego skanowania ...................................................................127 128 6.1. Przeglądanie serwisu WWW za pomocą programu WebScarab 6.2. Przekształcanie wyników działania programów typu pająk 130 133 134 134 136 138 138 140 142 143 144 145 146 148 do postaci listy inwentaryzacyjnej 6.3. Redukowanie listy adresów URL do testowania 6.4. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do redukcji listy 6.5. Tworzenie kopii lustrzanej serwisu WWW za pomocą programu LWP 6.6. Tworzenie kopii lustrzanej serwisu WWW za pomocą polecenia wget 6.7. Tworzenie kopii lustrzanej specyficznych elementów za pomocą polecenia wget 6.8. Skanowanie serwisu WWW za pomocą programu Nikto 6.9. Interpretacja wyników programu Nikto 6.10. Skanowanie serwisów HTTPS za pomocą programu Nikto 6.11. Używanie programu Nikto z uwierzytelnianiem 6.12. Uruchamianie Nikto w określonym punkcie startowym 6.13. Wykorzystywanie specyficznego pliku cookie sesji z programem Nikto 6.14. Testowanie usług sieciowych za pomocą programu WSFuzzer 6.15. Interpretacja wyników programu WSFuzzer 7. Automatyzacja wybranych zadań z wykorzystaniem cURL .....................................151 152 153 154 7.1. Pobieranie strony za pomocą cURL 7.2. Pobieranie wielu odmian strony spod adresu URL 7.3. Automatyczne śledzenie przekierowań 7.4. Wykorzystanie cURL do testowania podatności na ataki za pomocą skryptów krzyżowych 7.5. Wykorzystanie cURL do testowania podatności na ataki typu „przechodzenie przez katalog” 7.6. Naśladowanie specyficznego typu przeglądarki lub urządzenia 7.7. Interaktywne naśladowanie innego urządzenia 7.8. Imitowanie wyszukiwarki za pomocą cURL 7.9. Pozorowanie przepływu poprzez fałszowanie nagłówków referer 7.10. Pobieranie samych nagłówków HTTP 7.11. Symulacja żądań POST za pomocą cURL 7.12. Utrzymywanie stanu sesji 7.13. Modyfikowanie plików cookie 7.14. Przesyłanie pliku na serwer za pomocą cURL 7.15. Tworzenie wieloetapowego przypadku testowego 7.16. Wnioski 155 158 161 162 165 166 167 168 169 171 171 172 177 Spis treści | 7 8. Automatyzacja zadań z wykorzystaniem biblioteki LibWWWPerl ........................ 179 180 181 8.1. Napisanie prostego skryptu Perla do pobierania strony 8.2. Programowe modyfikowanie parametrów 8.3. Symulacja wprowadzania danych za pośrednictwem formularzy 183 184 185 188 190 192 193 195 197 198 200 z wykorzystaniem żądań POST 8.4. Przechwytywanie i zapisywanie plików cookie 8.5. Sprawdzanie ważności sesji 8.6. Testowanie podatności na wymuszenia sesji 8.7. Wysyłanie złośliwych wartości w plikach cookie 8.8. Przesyłanie na serwer złośliwej zawartości plików 8.9. Przesyłanie na serwer plików o złośliwych nazwach 8.10. Przesyłanie wirusów do aplikacji 8.11. Parsowanie odpowiedzi za pomocą skryptu Perla w celu sprawdzenia odczytanych wartości 8.12. Programowa edycja strony 8.13. Wykorzystanie wątków do poprawy wydajności 9. Wyszukiwanie wad projektu ....................................................................................203 204 206 207 209 211 213 215 217 219 221 222 9.1. Pomijanie obowiązkowych elementów nawigacji 9.2. Próby wykonywania uprzywilejowanych operacji 9.3. Nadużywanie mechanizmu odzyskiwania haseł 9.4. Nadużywanie łatwych do odgadnięcia identyfikatorów 9.5. Odgadywanie danych do uwierzytelniania 9.6. Wyszukiwanie liczb losowych w aplikacji 9.7. Testowanie liczb losowych 9.8. Nadużywanie powtarzalności 9.9. Nadużywanie operacji powodujących duże obciążenia 9.10. Nadużywanie funkcji ograniczających dostęp do aplikacji 9.11. Nadużywanie sytuacji wyścigu 10. Ataki przeciwko aplikacjom AJAX ............................................................................225 227 10.1. Obserwacja żądań AJAX „na żywo” 228 10.2. Identyfikacja kodu JavaScript w aplikacjach 229 10.3. Śledzenie operacji AJAX do poziomu kodu źródłowego 230 10.4. Przechwytywanie i modyfikowanie żądań AJAX 232 10.5. Przechwytywanie i modyfikowanie odpowiedzi serwera 234 10.6. Wstrzykiwanie danych do aplikacji AJAX 236 10.7. Wstrzykiwanie danych w formacie XML do aplikacji AJAX 237 10.8. Wstrzykiwanie danych w formacie JSON do aplikacji AJAX 239 10.9. Modyfikowanie stanu klienta 10.10. Sprawdzenie możliwości dostępu z innych domen 240 10.11. Odczytywanie prywatnych danych dzięki przechwytywaniu danych JSON 241 8 | Spis treści 11. Manipulowanie sesjami ...........................................................................................245 11.1. Wyszukiwanie identyfikatorów sesji w plikach cookie 246 248 11.2. Wyszukiwanie identyfikatorów sesji w żądaniach 249 11.3. Wyszukiwanie nagłówków autoryzacji 11.4. Analiza terminu ważności sesji 252 256 11.5. Analiza identyfikatorów sesji za pomocą programu Burp 258 11.6. Analiza losowości sesji za pomocą programu WebScarab 262 11.7. Zmiany sesji w celu uniknięcia ograniczeń 11.8. Podszywanie się pod innego użytkownika 264 265 11.9. Preparowanie sesji 11.10. Testowanie pod kątem podatności na ataki CSRF 266 12. Testy wielostronne ....................................................................................................269 269 271 273 274 276 277 279 281 12.1. Wykradanie plików cookie za pomocą ataków XSS 12.2. Tworzenie nakładek za pomocą ataków XSS 12.3. Tworzenie żądań HTTP za pomocą ataków XSS 12.4. Interaktywne wykonywanie ataków XSS bazujących na modelu DOM 12.5. Pomijanie ograniczeń długości pola (XSS) 12.6. Interaktywne przeprowadzanie ataków XST 12.7. Modyfikowanie nagłówka Host 12.8. Odgadywanie nazw użytkowników i haseł metodą siłową 12.9. Interaktywne przeprowadzanie ataków wstrzykiwania kodu w instrukcji włączania skryptów PHP 12.10. Tworzenie bomb dekompresji 12.11. Interaktywne przeprowadzanie ataków wstrzykiwania poleceń systemu operacyjnego 12.12. Systemowe przeprowadzanie ataków wstrzykiwania poleceń systemu operacyjnego 12.13. Interaktywne przeprowadzanie ataków wstrzykiwania instrukcji XPath 12.14. Interaktywne przeprowadzanie ataków wstrzykiwania SSI 12.15. Systemowe przeprowadzanie ataków wstrzykiwania SSI 12.16. Interaktywne przeprowadzanie ataków wstrzykiwania LDAP 12.17. Interaktywne przeprowadzanie ataków wstrzykiwania zapisów w dziennikach 283 285 286 288 291 293 294 296 298 Skorowidz ................................................................................................................. 301 Spis treści | 9 ROZDZIAŁ 4. Kodowanie danych w internecie Jeśli chodzi o obserwację, los nagradza tylko przygotowane umysły. — Louis Pasteur Pomimo że aplikacje internetowe spełniają cały szereg różnych funkcji, mają różne wymagania i oczekiwane zachowania, istnieją podstawowe technologie i bloki budulcowe, które pojawiają się częściej niż inne. Jeśli zapoznamy się z tymi blokami budulcowymi i opanujemy je, bę- dziemy dysponować uniwersalnymi narzędziami, które można zastosować do różnych apli- kacji internetowych, niezależnie od specyficznego przeznaczenia aplikacji lub technologii użytych do ich zaimplementowania. Jednym z takich podstawowych bloków budulcowych jest kodowanie danych. W aplikacjach internetowych pomiędzy serwerem WWW a przeglądarką dane przesyłane są na wiele spo- sobów. W zależności od typu danych, wymagań systemu oraz preferencji określonego programi- sty dane te mogą być zakodowane lub spakowane z wykorzystaniem wielu różnych formatów. W celu przygotowania użytecznych przypadków testowych często trzeba zdekodować dane, wykonać na nich operacje i ponownie je zakodować. W szczególnie skomplikowanych sytu- acjach trzeba przeliczyć prawidłowe wartości testów integralności takie jak sumy kontrolne lub skróty (ang. hash). Znakomita większość testów w środowisku internetowym obejmuje mani- pulowanie parametrami przekazywanymi pomiędzy serwerem a przeglądarką. Zanim jednak przystąpimy do wykonywania operacji z parametrami, powinniśmy zrozumieć, w jaki sposób są one pakowane i przesyłane. W niniejszym rozdziale opowiemy o rozpoznawaniu, dekodowaniu i kodowaniu różnych formatów: Base64, Base36, czasu Unix, kodowania URL, kodowania HTML i innych. Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale nie mają pełnić roli materiałów referencyjnych (istnieje wiele dobrych materiałów na ten temat). Mają one jedynie pomóc w rozpoznaniu podstawowych formatów i sposobów manipulowania nimi. Dopiero gdy będziemy mieli pewność, że aplika- cja zinterpretuje dane wejściowe w sposób, jakiego się spodziewamy, będziemy mogli uważ- nie opracować testowe dane. Typy parametrów, które będziemy analizować, są wykorzystywane w wielu niezależnych miejscach podczas interakcji z aplikacją internetową. Mogą to być ukryte wartości pól formularzy, parametry GET przekazywane za pośrednictwem adresów URL oraz wartości w obrębie plików 79 cookie. Mogą to być krótkie informacje, na przykład sześcioznakowy kod rabatu, lub rozbu- dowane dane, na przykład setki znaków o wewnętrznej wielowarstwowej strukturze. Tester powinien przeprowadzić testy przypadków granicznych oraz testy negatywne dotyczące in- teresujących przypadków. Nie można jednak stwierdzić, co jest interesujące, jeśli się nie ro- zumie formatu danych. Trudno jest metodycznie wygenerować wartości graniczne i dane te- stowe, jeśli nie zna się struktury danych wejściowych. Na przykład jeżeli zobaczymy ciąg dGVzdHVzZXI6dGVzdHB3MTIz w nagłówku HTTP, możemy czuć pokusę, aby zmodyfikować go w losowy sposób. Wystarczy jednak zdekodować ten ciąg za pomocą dekodera Base64, aby dowiedzieć się, że kryje się pod nim ciąg testuser:testpw123. W tym momencie Czy- telnik powinien mieć znacznie lepsze rozeznanie na temat danych i wiedzieć, że należy je modyfikować zgodnie ze sposobem ich wykorzystania. Dzięki temu można przygotować prawidłowe przypadki testowe, które są właściwie ukierunkowane na działanie aplikacji. 4.1. Rozpoznawanie binarnych reprezentacji danych Problem Zdekodowaliśmy pewne dane w obrębie parametrów, pól wejściowych lub pliku danych i chce- my przygotować dla nich właściwe przypadki testowe. Powinniśmy określić, jakiego typu są to dane, abyśmy mogli przygotować dobre przypadki testowe pozwalające na manipulowa- nie danymi w interesujący sposób. Analizie poddamy następujące rodzaje danych: • szesnastkowe (Base16), • ósemkowe (Base8), • Base36. Rozwiązanie Dane szesnastkowe W skład cyfr szesnastkowych (Base16) wchodzą znaki cyfr dziesiętnych 0 – 9 oraz litery A – F. Czasami są pisane samymi wielkimi bądź samymi małymi literami. Rzadko jednak można spotkać pisownię, w której wielkość tych liter jest mieszana. Występowanie dowolnych liter, które w alfabecie są za literą F, oznacza, że nie mamy do czynienia z danymi Base16. Chociaż informacje, które tu przedstawiamy, to komputerowy elementarz, warto go powtó- rzyć w kontekście testowania. Każdy bajt danych jest reprezentowany w wyniku przez dwa znaki. Warto tu zwrócić uwagę na kilka szczególnych przypadków, na przykład że ciąg 00 oznacza bajt o wartości 0, czyli NULL. Jest to jedna z naszych ulubionych wartości granicznych wykorzystywanych do testowania. Z kolei ciąg FF to 255 lub –1 w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wartością ze znakiem, czy bez. To kolejna nasza ulubiona wartość gra- niczna. Do innych interesujących wartości należy 20 — kod ASCII znaku spacji oraz 41 — kod ASCII wielkiej litery A. Powyżej kodu ASCII 7F nie ma drukowalnych znaków. W więk- szości języków programowania wartości szesnastkowe można rozróżnić po literach 0x na po- czątku. Jeśli zobaczymy ciąg 0x24, powinniśmy instynktownie interpretować tę wartość jako 80 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie liczbę szesnastkową. Inny popularny sposób reprezentacji wartości szesnastkowych polega na oddzieleniu poszczególnych bajtów dwukropkami. W ten sposób często przedstawiane są sieciowe adresy MAC, wartości MIB protokołu SNMP, certyfikaty X.509, a także inne proto- koły i struktury danych korzystające z kodowania ASN.1. Na przykład adres MAC można przedstawić w następujący sposób: 00:16:00:89:0a:cf. Należy zwrócić uwagę na to, że nie- którzy programiści pomijają niepotrzebne wiodące zera. Zgodnie z tym powyższy adres MAC można przedstawić w następujący sposób: 0:16:0:89:a:cf. Chociaż w takim ciągu niektóre dane są pojedynczymi cyframi, nie oznacza to, że nie jest to seria bajtów szesnastkowych. Dane ósemkowe Kodowanie ósemkowe — Base8 — jest stosunkowo rzadkie, ale od czasu do czasu można się z nim spotkać. W odróżnieniu od innych rodzajów kodowania BaseX (16, 64, 36) w tym przypadku wykorzystywanych jest mniej niż dziesięć cyfr i w ogóle nie są używane litery. Używane są jedynie cyfry od 0 do 7. W językach programowania liczby ósemkowe są często reprezentowane za pomocą wiodącego zera — na przykład 017 to taka sama wartość jak 15 dziesiętnie lub 0F szesnastkowo. Nie należy jednak zakładać, że wybrana liczba jest ósem- kowa wyłącznie na podstawie wiodącego zera. Dane ósemkowe występują zbyt rzadko, aby na podstawie tej jednej wskazówki przyjmować takie założenie. Wiodące zera zwykle ozna- czają stały rozmiar pola i niewiele poza tym. Kluczową cechą rozpoznawczą danych ósem- kowych jest to, że składają się one z samych cyfr, z których żadna nie jest wartością większą od 7. Oczywiście ciąg 00000001 również pasuje do tego opisu, choć raczej nie są to dane ósemkowe. W rzeczywistości powyższy ciąg może być zapisany z użyciem dowolnego ko- dowania i nie ma to znaczenia. 1 zawsze oznacza 1, niezależnie od kodowania! Base36 Base36 to rzadko spotykana hybryda pomiędzy kodowaniem Base16 a Base64. Podobnie jak w przypadku Base16, cyfry rozpoczynają się od 0, a za cyfrą 9 są wykorzystywane w tej roli litery alfabetu. Ostatnią cyfrą w tym przypadku nie jest jednak F. W skład cyfr kodowania Base36 wchodzi wszystkie dwadzieścia sześć liter, aż do Z. Jednak w odróżnieniu od kodo- wania Base64 wielkość liter nie ma tu znaczenia oraz nie są wykorzystywane żadne znaki interpunkcyjne. A zatem jeśli zobaczymy mieszankę liter i cyfr, gdzie wszystkie litery będą wielkie bądź małe oraz gdzie będą występowały litery alfabetu spoza F, będzie to prawdo- podobnie liczba zapisana z użyciem kodowania Base36. Co powinniśmy wiedzieć o kodowaniu Base36? Najważniejszą rzeczą, którą należy wiedzieć o kodowaniu Base36, podobnie jak w przypad- ku innych systemów liczenia, jest fakt, iż jest to liczba, pomimo że wygląda jak dane. Pod- czas wyszukiwania problemów związanych z przewidywalnymi i sekwencyjnymi identyfi- katorami (omówimy je w recepturze 9.4) powinniśmy pamiętać, że następna wartość za 9X67DFR to 9X67DFS, natomiast o jeden niższa to 9X67DFQ. Kiedyś spotkaliśmy się ze skle- pem internetowym, w którym dzięki manipulowaniu parametrami zapisanymi z wykorzy- staniem kodowania Base36 przekazywanymi w adresie URL udało się nam uzyskać dziewięć- dziesięcioprocentowy rabat! 4.1. Rozpoznawanie binarnych reprezentacji danych | 81 Dyskusja Znalezienie narzędzia do kodowania Base16 i Base8 jest bardzo proste. Do tego celu można posłużyć się nawet prostym kalkulatorem w systemie Windows. Znalezienie narzędzia ko- dowania (dekodowania) dla standardu Base36 jest jednak nieco trudniejsze. 4.2. Korzystanie z danych Base64 Problem Kodowanie Base64 wypełnia bardzo szczególną niszę: pozwala na kodowanie danych binar- nych, które są niedrukowalne lub nie są bezpieczne dla kanału, w którym są przesyłane. Da- ne są kodowane do postaci stosunkowo nieczytelnej dla człowieka i bezpiecznej do transmisji za pomocą wyłącznie znaków alfanumerycznych i kilku znaków interpunkcyjnych. Często można spotkać złożone parametry zakodowane w Base64. W związku z tym bardzo potrzeb- na jest umiejętność ich dekodowania, modyfikowania i ponownego kodowania. Rozwiązanie Należy zainstalować OpenSSL w środowisku Cygwin (w systemie Windows) lub upew- nić się, że mamy dostęp do polecenia openssl w przypadku korzystania z innego systemu operacyjnego. Pakiet OpenSSL występuje we wszystkich znanych dystrybucjach systemu Linux i Mac OS X. Dekodowanie ciągu echo Q29uZ3JhdHVsYXRpb25zIQ== | openssl base64 -d Kodowanie całej zawartości pliku openssl base64 -e -in input.txt -out input.b64 Wykonanie powyższego polecenia spowoduje umieszczenie wyniku zakodowanego w Base64 w pliku o nazwie input.b64. Kodowanie prostego ciągu znaków echo -n a=1 b=2 c=3 | openssl base64 -e Dyskusja Z kodowaniem Base64 można się spotkać bardzo często. Wykorzystuje się je w wielu na- główkach HTTP (na przykład w nagłówku Authorization:). Także większość wartości prze- syłanych w plikach cookie jest kodowana za pomocą Base64. Również wiele aplikacji koduje złożone parametry za pomocą Base64. Jeśli zobaczymy kodowane dane, zwłaszcza zawiera- jące znaki równości, najpierw powinniśmy założyć, że są to dane Base64. 82 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie Zwróćmy uwagę na opcję -n w instrukcji echo. W taki sposób wyłącza się dodawanie znaku przejścia do nowego wiersza na końcu ciągu znaków przekazanego jako argument. Jeśli nie wyłączy się dodawania znaku przejścia do nowego wiersza, stanie się on częścią wyniku. W li- stingu 4.1 zamieszczono dwa różne polecenia wraz z odpowiadającymi im wynikami działania. Listing 4.1. Wbudowane znaki przejścia do nowego wiersza w ciągach znaków zakodowanych z użyciem standardu Base64 echo -n a=1 b=2 c=3 | openssl base64 -e # Prawidłowo. JmE9MSZiPTImYz0z echo a=1 b=2 c=3 | openssl base64 -e # Nieprawidłowo. JmE9MSZiPTImYz0zCg== Niebezpieczeństwo występuje także wtedy, gdy wstawimy dane binarne do pliku, a następ- nie skorzystamy z opcji -in w celu zakodowania całego pliku. Prawie wszystkie edytory do- dają znak przejścia do nowego wiersza na końcu ostatniego wiersza w pliku. Jeśli nie o to nam chodzi (ponieważ plik zawiera dane binarne), to powinniśmy zachować szczególną ostroż- ność podczas tworzenia danych wejściowych. Dla wielu czytelników może być zaskakujące to, że do kodowania danych z wykorzystaniem Base64 używamy OpenSSL, skoro wyraźnie widać, że nie ma tu SSL ani innego szyfrowania. Polecenie openssl jest w pewnym sensie szwajcarskim nożem wojskowym. Za jego pomocą można wykonać wiele operacji, nie tylko kryptograficznych. Rozpoznawanie kodowania Base64 W kodowaniu Base64 wykorzystuje się wszystkie znaki alfabetu, wielkie i małe litery oraz cyfry 0 – 9. W sumie daje to sześćdziesiąt dwa znaki. Ponadto wykorzystuje się znaki plusa (+) oraz ukośnika (/), co w sumie daje sześćdziesiąt cztery znaki. Znak równości również na- leży do zestawu dostępnych znaków, ale dodaje się go wyłącznie na końcu. Ciągi zakodo- wane w Base64 zawsze zawierają liczbę znaków podzielną przez 4. Jeśli dane wejściowe po zakodowaniu nie zawierają liczby bajtów podzielnej przez 4, dodaje się jeden lub kilka zna- ków równości (=), tak by uzyskać liczbę znaków będącą wielokrotnością 4. Tak więc w ciągu zakodowanym w Base64 będą występowały maksymalnie trzy znaki równości, choć może ich tam nie być wcale bądź może występować tylko jeden lub dwa znaki. Co więcej, jest to jedyne kodowanie, w którym wykorzystuje się kombinację wielkich i małych liter alfabetu. Należy pamiętać o tym, że Base64 to kodowanie. Nie jest to szyfrowanie (ponieważ można je w prosty sposób odwrócić, bez konieczności wykorzystania specjalnych kluczy). Jeśli zetkniemy się z bardzo ważnymi danymi (na przykład poufnymi da- nymi, danymi mającymi wpływ na bezpieczeństwo, danymi do zarządzania pro- gramami) zakodowanymi w Base64, powinniśmy traktować je tak samo, jakby były zapi- sane zwykłym tekstem. Biorąc to pod uwagę, Czytelnik może założyć swój czarny hakerski kapelusz i zapytać siebie, co zyskuje, potrafiąc czytać zakodowane dane. Zwróć również uwagę na to, że w danych zakodowanych w Base64 nie wykorzy- stuje się kompresji. Wręcz przeciwnie, zakodowane dane zawsze mają większą ob- jętość od niezakodowanych. Może to stwarzać problemy, na przykład podczas pro- jektowania bazy danych. Jeśli zmienimy w programie sposób przechowywania identyfikatorów użytkownika — z danych w postaci zwykłego tekstu (na przy- kład o maksymalnym rozmiarze ośmiu znaków) na dane zakodowane w Base64 — będziemy zmuszeni do zwiększenia rozmiaru pola do dwunastu znaków. Może to mieć istotny wpływ na projekt całego systemu — jest to zatem dobre miejsce do przeprowadzania testów zabezpieczeń. 4.2. Korzystanie z danych Base64 | 83 Inne narzędzia W tym przykładzie posłużyliśmy się OpenSSL, ponieważ jest to program szybki, niewielki i łatwo dostępny. Kodowanie i dekodowanie w standardzie Base64 można również z łatwością wy- konać za pomocą programu CAL9000. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamiesz- czonymi w recepturze 4.5, ale wybrać Base64 jako typ kodowania lub dekodowania. Także w przypadku korzystania z programu CAL9000 powinniśmy się zabezpieczyć przed przy- padkowym wklejaniem znaków przejścia do nowego wiersza w polach tekstowych. Można również skorzystać z modułu MIME::Base64 dla języka Perl. Chociaż nie jest to mo- duł standardowy, z pewnością większość czytelników ma go w swoim systemie, ponieważ instaluje się on razem z modułem LibWWWPerl, który omówimy w rozdziale 8. 4.3. Konwersja liczb zakodowanych w Base36 na stronie WWW Problem Potrzebujemy zakodować lub zdekodować liczby Base36, a nie chcemy pisać w tym celu skryptu lub programu. Sposób zaprezentowany w tej recepturze jest prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem okazjonalnej konwersji liczb zapisanych w różnych systemach kodowania. Rozwiązanie Brian Risk stworzył demonstracyjny serwis WWW pod adresem http://www.geneffects.com/briarskin/ programming/newJSMathFuncs.html. Można w nim przeprowadzać dowolne konwersje z jednego systemu kodowania na inny. Aby przeprowadzić konwersję z kodowania Base10 na Base36 (lub odwrotnie), wystarczy wprowadzić wartości podstaw systemów kodowania w odpo- wiednich polach formularza. Przykład konwersji dużej liczby Base10 na Base36 pokazano na rysunku 4.1. Aby przeprowadzić konwersję z kodowania Base36 na Base10, wystarczy za- mienić wartości 10 i 36 na stronie WWW. Rysunek 4.1. Konwersja pomiędzy kodowaniem Base36 i Base10 84 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie Dyskusja Fakt, że konwersja jest wykonywana w przeglądarce, nie oznacza, że w celu jej przepro- wadzenia trzeba być podłączonym do internetu. Można zapisać kopię tej strony na lokalnym dysku twardym i załadować ją w przeglądarce w momencie, gdy zajdzie potrzeba wykonania konwersji (analogicznie jak w przypadku programu CAL9000 — zobacz: receptura 4.5). 4.4. Korzystanie z danych Base36 w Perlu Problem Mamy potrzebę kodowania lub dekodowania dużej ilości danych w standardzie Base36. Na przykład jest wiele liczb, które należy poddać konwersji, lub trzeba przeprowadzić progra- mowe testowanie. Rozwiązanie Spośród narzędzi zaprezentowanych w niniejszej książce do tego zadania najbardziej nadaje się Perl. Zawiera bibliotekę Math::Base36, którą można zainstalować za pomocą repozytorium CPAN lub z wykorzystaniem standardowej metody instalacji modułów ActiveState (patrz: roz- dział 2.). Sposób kodowania i dekodowania liczb w standardzie Base36 pokazano w listingu 4.2. Listing 4.2. Skrypt Perl do konwersji liczb Base36 #!/usr/bin/perl use Math::Base36 qw(:all); my $base10num = 67325649178; # Po konwersji powinna przyjąć postać UXFYBDM my $base36num = 9FFGK4H ; # Po konwersji powinna przyjąć postać 20524000481 my $newb36 = encode_base36( $base10num ); my $newb10 = decode_base36( $base36num ); print b10 $base10num\t= b36 $newb36\n ; print b36 $base36num\t= b10 $newb10\n ; Dyskusja Więcej informacji na temat modułu Math::Base36 można uzyskać za pomocą polecenia perldoc Math::Base36. Jedną z możliwości, jaką oferuje moduł, jest wypełnienie liczb dziesiętnych wio- dącymi zerami z lewej strony. 4.5. Wykorzystanie danych kodowanych w URL Problem W danych kodowanych w URL wykorzystuje się znak i cyfry szesnastkowe po to, by prze- syłać w adresie URL dane, których nie można przesyłać tam bezpośrednio. Kilka przykładów 4.5. Wykorzystanie danych kodowanych w URL | 85 znaków tego typu to spacja, nawiasy trójkątne ( i ) oraz ukośnik (/). Jeśli w aplikacji inter- netowej występują dane kodowane w URL (na przykład w postaci parametrów, danych wej- ściowych lub kodu źródłowego), które chcemy zrozumieć bądź przetworzyć, musimy najpierw je zdekodować bądź zakodować. Rozwiązanie Najprościej operacje te można wykonać za pomocą programu CAL9000 grupy OWASP. Jest to seria stron WWW w HTML, które wykorzystują JavaScript do wykonywania podstawo- wych obliczeń. Za ich pomocą można interaktywnie kopiować i wklejać dane oraz kodować je i dekodować na żądanie. Kodowanie Należy wprowadzić zdekodowane dane w polu Plain Text, a następnie kliknąć opcję Url ( XX) znajdującą się z lewej strony w obszarze Select Encoding Type. Ekran aplikacji z wynikami tej ope- racji pokazano na rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Kodowanie URL za pomocą narzędzia CAL9000 Dekodowanie Należy wprowadzić zakodowane dane w polu Encoded Text, a następnie kliknąć opcję Url ( XX) znajdującą się z lewej strony w obszarze Select Decoding Type. Ekran aplikacji z wynikami tej operacji pokazano na rysunku 4.3. 86 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie Rysunek 4.3. Dekodowanie danych zakodowanych w URL za pomocą narzędzia CAL9000 Dyskusja Dane kodowane wewnątrz adresu URL powinny być znane wszystkim osobom, które kiedy- kolwiek oglądały kod źródłowy HTML lub dowolne dane przesyłane z przeglądarki WWW do serwera WWW. Ten sposób kodowania zapisano w dokumencie RFC 1738 (ftp://ftp.isi.edu/ in-notes/rfc1738.txt). Standard ten nie wymaga kodowania niektórych znaków ASCII. Warto zwrócić uwagę na to, że chociaż nie jest to obowiązkowe, nic nie stoi na przeszkodzie, by kodo- wać te znaki. Przykład pokazano w zakodowanych danych na rysunku 4.3. Nadmiarowe ko- dowanie to jeden ze sposobów, w jaki napastnicy maskują złośliwe dane wejściowe. Nieskompli- kowane systemy „czarnych list” sprawdzające występowanie ciągu script lub nawet 3cscript 3e mogą nie zauważyć ciągu 3c 73 63 72 69 70 74 3e, który oznacza dokładnie to samo co dwa poprzednie. Jedną z doskonałych własności programu CAL9000 jest fakt, iż w rzeczywistości nie jest to program. Jest to raczej kolekcja stron WWW zawierających osadzony kod JavaScript. Nawet jeśli w jakiejś firmie jest stosowana drakońska polityka zabraniająca instalowania czegokol- wiek na stacjach roboczych, można przecież otworzyć strony WWW w przeglądarce i uruchomić odpowiednie funkcje. Strony WWW można bez trudu zapisać na dysku USB i załadować je bezpośrednio z niego, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania czegokolwiek. 4.5. Wykorzystanie danych kodowanych w URL | 87 4.6. Wykorzystywanie danych w formacie encji HTML Problem Specyfikacja HTML zapewnia sposób kodowania znaków o specjalnym znaczeniu, tak by nie były interpretowane jako HTML, JavaScript czy innego rodzaju polecenia. Aby można było generować przypadki testowe i przeprowadzać potencjalne ataki, trzeba umieć kodować i deko- dować dane zgodnie z tym standardem. Rozwiązanie Kodowanie i dekodowanie tego typu najłatwiej przeprowadzić za pomocą narzędzia CAL9000. Nie będziemy tu zamieszczać szczegółowych instrukcji posługiwania się programem CAL9000, ponieważ jest to narzędzie, którego używa się w dość prosty sposób. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w recepturze 4.5. W celu zakodowania specjalnych znaków należy wprowadzić specjalne znaki w polu Plain Text i wybrać swoje kodowanie. W polu Trailing Characters w programie CAL9000 należy wprowadzić średnik (;). Dekodowanie znaków zakodowanych w postaci encji HTML wykonuje się tak samo, ale w od- wróconej kolejności. Należy wpisać lub wkleić zakodowane dane w polu Encoded Text, a następ- nie kliknąć opcję HTML Entity znajdującą się z lewej strony, w obszarze Select Decoding Type. Dyskusja Kodowanie za pomocą encji HTML to obszar, w którym można popełnić wiele potencjalnych pomyłek. W naszej pracy spotykaliśmy się z wieloma przypadkami, w których w pewnych miejscach aplikacji stosowano kodowanie encji HTML (na przykład znak ampersand był ko- dowany jako amp;amp;), a w innych nie. Ważne jest nie tylko to, aby kodowanie było wy- konywane prawidłowo. Okazuje się, że ze względu na występowanie wielu odmian kodo- wania encji HTML napisanie aplikacji internetowej, która właściwie obsługuje kodowanie, jest bardzo trudne. Różne odmiany encji HTML Istnieje co najmniej pięć lub sześć prawidłowych i stosunkowo dobrze znanych sposobów kodowania tego samego znaku za pomocą encji HTML. Kilka możliwości kodowania tego samego znaku — symbolu „mniejszy niż” ( ) — zaprezentowano w tabeli 4.1. Tabela 4.1. Różne odmiany kodowania encji Odmiana kodowania Encje identyfikowane przez nazwę Wartości dziesiętne (ASCII lub ISO-8859-1) Wartości szesnastkowe (ASCII lub ISO-8859-1) Wartości szesnastkowe (długa liczba całkowita) Wartości szesnastkowe (liczby całkowite sześćdziesięcioczterobitowe) Zakodowany znak lt; #60; #x3c; #x003c; #x0000003c; 88 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie Istnieje nawet kilka dodatkowych metod kodowania specyficznych dla przeglądarki Internet Explorer. Z punktu widzenia możliwości testowania, jeśli mamy do przetestowania wartości graniczne lub specjalne, mamy do sprawdzenia co najmniej sześć do ośmiu permutacji: dwie lub trzy wersje kodowania w adresie URL oraz cztery lub pięć wersji kodowania za pomocą encji HTML. Diabeł tkwi w szczegółach Obsługa kodowania jest bardzo trudna dla programisty aplikacji z wielu powodów. Na przykład występuje wiele różnych miejsc, w których trzeba wykonywać kodowanie i dekodowanie, oraz istnieje wiele niezwiązanych ze sobą komponentów, które wykonują funkcje kodowania i dekodowania. Weźmy pod uwagę przypadek najbardziej popularny — proste żądanie GET. W pierwszej kolejności kodowaniem danych zajmuje się przeglądarka WWW. Przeglądarki różnią się jednak pomiędzy sobą kilkoma szczegółami. Następnie serwer WWW (na przy- kład IIS lub Apache) wykonuje kodowanie na danych wchodzących w stosunku do tych znaków, które nie zostały zakodowane przez przeglądarkę WWW. W dalszej kolejności na każdej platformie, na której uruchamiany jest kod, podejmowane są próby interpretacji, ko- dowania lub dekodowania niektórych strumieni danych. Na przykład w środowiskach we- bowych .Net i Java kodowanie URL i encje HTML są w większości obsługiwane niejawnie. Na koniec sama aplikacja może kodować bądź dekodować dane zapisane w bazie danych, pliku lub pamięci trwałej innego rodzaju. Próba zapewnienia tego, aby dane pozostawały zakodowane w prawidłowej formie w całej sekwencji wywołań (od przeglądarki do aplikacji), jest, mówiąc najbardziej ogólnie, bardzo trudna. Równie trudna jest analiza przyczyn wy- stąpienia problemów. 4.7. Wyliczanie skrótów Problem Kiedy aplikacja korzysta ze skrótów (ang. hash), sum kontrolnych lub innych sposobów kontroli integralności danych, trzeba umieć je rozpoznawać i ewentualnie je wyliczać w odniesieniu do danych testowych. Osobom, dla których pojęcie skrótów nie jest znane, polecam zapoznanie się z ramką „Czym są skróty?” w dalszej części tego rozdziału. Rozwiązanie Tak jak w przypadku innych zadań związanych z kodowaniem, do wyboru mamy co najmniej trzy dobre możliwości: OpenSSL, CAL9000 i Perl. MD5 echo -n my data | openssl md5 c:\ type myfile.txt | openssl md5 4.7. Wyliczanie skrótów | 89 SHA-1 #/usr/bin/perl use Digest::SHA1 qw(sha1); $data = my data ; $digest = sha1($data); print $digest\n ; Czym są skróty Skrót to jednokierunkowe przekształcenie matematyczne. Niezależnie od ilości danych wej- ściowych wynik ma zawsze taki sam rozmiar. Skróty silne pod względem kryptograficznym — takich używa się w większości istotnych funkcji zabezpieczeń — charakteryzują się kilkoma ważnymi właściwościami: • odpornością na odgadnięcie przeciwobrazu (ang. preimage resistance): dla kogoś, kto wejdzie w posiadanie skrótu, znalezienie dokumentu bądź danych wejściowych, które generują ten skrót, powinno być trudne; • odpornością na kolizje: dysponując określonym dokumentem lub danymi wejściowymi powinno być trudne znalezienie innego dokumentu lub danych wejściowych, które generują taki sam skrót. W obydwu tych właściwościach mówimy, że wykonanie określonej operacji powinno być „trudne”. Oznacza to, że pomimo iż jest to teoretycznie możliwe, powinno być to na tyle czasochłonne i na tyle mało prawdopodobne, aby napastnik zrezygnował z danej właściwo- ści skrótu do przeprowadzenia praktycznego ataku. Dyskusja Skróty MD5 zaprezentowano z wykorzystaniem pakietu OpenSSL w systemie Unix lub Win- dows. W OpenSSL jest również funkcja sha1 obsługująca skróty SHA-1. Zwróćmy uwagę na konieczność użycia opcji -n w uniksowej instrukcji echo, aby zabezpieczyć się przed doda- waniem znaku przejścia do nowego wiersza na końcu danych. Chociaż w systemie Windows również występuje polecenie echo, nie można wykorzystywać go tak samo jak w środowisku Unix, ponieważ nie pozwala ono na pomijanie zestawu znaków CR/LF na końcu komunikatu przekazywanego do niego w formie argumentu. Przypadek zastosowania skrótów SHA-1 zaprezentowano na przykładzie skryptu Perla ko- rzystającego z modułu Digest::SHA1. W Perlu jest również moduł Digest::MD5, który działa tak samo dla skrótów MD5. Zwróć uwagę na to, że nie ma możliwości dekodowania skrótów. Skróty są przekształcenia- mi matematycznymi, które działają tylko w jedną stronę. Niezależnie od ilości danych wej- ściowych wynik ma zawsze taki sam rozmiar. Skróty MD5 Skróty MD5 generują dokładnie 128 bitów (16 bajtów) danych. Skróty MD5 można zapre- zentować na kilka różnych sposobów: 90 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie 32 cyfry szesnastkowe df02589a2e826924a5c0b94ae4335329 24 znaki Base64 PlnPFeQx5Jj+uwRfh//RSw==. W takiej postaci skróty MD5 występują w przypadku, gdy skrót MD5 w postaci binarnej (128 bitów binarnych) zostanie zakodowanych w standar- dzie Base64. Skróty SHA-1 Skróty SHA-1 zawsze generują dokładnie 160 bitów (20 bajtów) danych. Podobnie jak w przy- padku skrótów MD5, można je zaprezentować na kilka różnych sposobów: 40 cyfr szesnastkowych bc93f9c45642995b5566e64742de38563b365a1e 28 znaków Base64 9EkBWUsXoiwtICqaZp2+VbZaZdI= Skróty a bezpieczeństwo Częstym błędem w zabezpieczeniach aplikacji jest założenie, że zapisywanie lub przesyłanie haseł w postaci skrótów jest bezpieczne. Skróty są również często wykorzystywane w odnie- sieniu do kart kredytowych, numerów NIP oraz innych prywatnych danych. Problem z ta- kim podejściem z punktu widzenia bezpieczeństwa polega na tym, że skrótów można użyć w taki sam sposób jak haseł, które one reprezentują. Jeśli do uwierzytelniania aplikacji wy- korzystuje się identyfikator użytkownika oraz skrót SHA-1 hasła, aplikacja w dalszym ciągu może być narażona na niebezpieczeństwo. Do uwierzytelnienia napastnikowi może wystar- czyć przechwycenie i użycie skrótu hasła (choć same hasło pozostanie dla niego tajemnicą). Należy podchodzić sceptycznie do skrótów haseł bądź innych wrażliwych informacji. Często napastnik nie musi znać informacji w postaci zwykłego tekstu — wystarczy, że przechwyci skrót hasła i odpowiednio go użyje. 4.8. Rozpoznawanie formatów czasowych Problem Czas może być reprezentowany na wiele różnych sposobów. Umiejętność rozpoznawania re- prezentacji czasu pozwala na budowanie lepszych przypadków testowych. W pisaniu ukierun- kowanych przypadków testowych pomaga nie tylko umiejętność rozpoznania, że określone dane oznaczają czas, ale także znajomość podstawowych założeń, jakie przyjął programista podczas pisania kodu. Rozwiązanie W najbardziej oczywistych formatach czasowych jest kodowany rok, miesiąc i dzień. Dane te występują w popularnych układach, przy czym rok jest reprezentowany za pomocą dwóch lub czterech cyfr. W niektórych formatach czasu występują godziny, minuty i sekundy, a czasami 4.8. Rozpoznawanie formatów czasowych | 91 dziesiąte części sekund i milisekundy. Kilka reprezentacji daty 1 czerwca 2008, 17:32:11 i 844 milisekundy pokazano w tabeli 4.2. W niektórych formatach określone części daty bądź godziny nie są reprezentowane. Te fragmenty są pomijane. Tabela 4.2. Różne reprezentacje czasu Kodowanie YYYYMMDDhhmmss.sss YYMMDDhhmm Czas Unix (liczba sekund od 1 stycznia 1970) POSIX wg standardu „C” Przykładowy wynik 20080601173211.844 0806011732 1212355931 Nie 1 Cze 17:32:11 2008 Dyskusja Na pozór można by sądzić, że rozpoznawanie czasu jest dość oczywistą umiejętnością i nie jest ważne dla kogoś, kto testuje aplikacje internetowe. Jesteśmy zdania, że jest to bardzo ważne. Spotykaliśmy się z wieloma aplikacjami, gdzie projektanci uważali czas za informa- cję, której nie da się odgadnąć. Używano go w identyfikatorach sesji, tymczasowych nazwach plików, tymczasowych hasłach i numerach kont. Osoba przeprowadzająca symulowane ataki powinna wiedzieć, że czasu nie wolno uznać za nieprzewidywalny. Planując „interesujące” przypadki testowe dla określonego pola wejściowego, można znacznie zawęzić zbiór do- puszczalnych wartości testowych, jeśli się wie, że informacje te dotyczą czasu z niedawnej przeszłości lub z najbliższej przyszłości. Milisekundy a losowość Nie dajmy się nikomu przekonać, że wartości wyrażone w milisekundach są nieprzewidywalne. Intuicyjnie można oczekiwać, że nikt nie będzie w stanie przewidzieć, kiedy użytkownik prześle żądanie do serwera WWW. W związku z tym, jeżeli program czyta zegar i wyodrębnia z tej wartości tylko milisekundy, każda z tysiąca możliwości (0 – 999) powinna być jednakowo prawdopodobna. Intuicja podpowiada nam „tak”, ale prawdziwa odpowiedź brzmi „nie”. Okazuje się, że niektóre wartości są znacznie bardziej prawdopodobne od innych. Z różnych względów (na przykład dokładność odmierzania odcinków czasu przez jądro systemu ope- racyjnego — zarówno Unix, jak i Windows — dokładność zegara, przerwania i wiele innych) zegar jest bardzo złym generatorem liczb losowych. Znacznie dokładniejszy opis tego zjawi- ska zamieszczono w rozdziale 10. książki autorstwa Johna Viega i Gary’ego McGrawa Building Secure Software (Addison-Wesley). Tester nie powinien ufać żadnemu systemowi oprogramowania, który do generowania lo- sowych wartości wykorzystuje czas. Jeśli odkryjemy takie elementy w testowanych pro- gramach, powinniśmy natychmiast rozważać takie kwestie jak: „A co się stanie, jeśli komuś uda się odgadnąć tę wartość” lub „Jak zachowa się aplikacja, jeśli dwie pozornie losowe wartości okażą się takie same?”. 92 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie 4.9. Programowe kodowanie wartości oznaczających czas Problem Ustaliliśmy, że w naszej aplikacji jest wykorzystywany czas w interesujący sposób. Chcemy teraz wygenerować specyficzne wartości w specyficznych formatach. Rozwiązanie Do wykonania tego zadania idealnie nadaje się Perl. Do wykonywania operacji na warto- ściach czasu w formacie systemu Unix będziemy potrzebowali modułu Time::Local. Będzie nam również potrzebny moduł POSIX, który udostępnia funkcję strftime. Oba są modułami standardowymi. W listingu 4.3 zaprezentowano cztery różne formaty czasu i sposoby mani- pulowania nimi. Listing 4.3. Kodowanie różnych wartości czasowych w Perlu #!/usr/bin/perl use Time::Local; use POSIX qw(strftime); # 1 czerwca 2008, 17:32:11 i 844 milisekundy . $year = 2008; $month = 5; # Miesiące są numerowane, począwszy od 0! $day = 1; $hour = 17; # w celu zapewnienia lepszej czytelności skorzystamy z 24-godzinnego zegara $min = 32; $sec = 11; $msec = 844; # Czas w formacie UNIX (liczba sekund od 1 stycznia 1970 roku) 1212355931 $unixtime = timelocal( $sec, $min, $hour, $day, $month, $year ); print UNIX\t\t\t$unixtime\n ; # Wypełniamy danymi kilka wartości (wday, yday, isdst), które będą potrzebne do wykonania funkcji strftime. ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime($unixtime); # YYYYMMDDhhmmss.sss 20080601173211.844 # Wykorzystujemy funkcję strftime(), ponieważ uwzględnia ona numerowanie miesięcy od zera, które jest typowe dla Perla. $timestring = strftime( Y m d H M S , $sec, $min, $hour, $mday, $mon, $year, $wday, $yday, $isdst ); $timestring .= .$msec ; print YYYYMMDDhhmmss.sss\t$timestring\n ; # YYMMDDhhmm 0806011732 $timestring = strftime( y m d H M , $sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst ); print YYMMDDhhmm\t\t$timestring\n ; # POSIX według standardu języka C Nie Cze 1 17:32:11 2008 $gmtime = localtime($unixtime); print POSIX\t\t\t$gmtime\n ; 4.9. Programowe kodowanie wartości oznaczających czas | 93 Dyskusja Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwych sposobów formatowania czasu, można sko- rzystać z poleceń perldoc Time::Local lub man strftime. Osobliwości obsługi czasu w Perlu Chociaż Perl jest bardzo elastyczny i z całą pewnością jest dobrym narzędziem do wykonywania tego zadania, charakteryzuje się pewnymi osobliwościami. Podczas wykonywania operacji na wartościach czasowych podobnych do tych, które poka- zaliśmy w powyższym przykładzie, należy zwrócić szczególną uwagę na wartości miesięcy. Z pewnych trudnych do wyjaśnienia powodów liczenie miesięcy rozpo- czyna się od 0. Zgodnie z tym styczniowi odpowiada liczba 0, natomiast lutemu 1. Właściwość ta nie dotyczy dni. Pierwszy dzień miesiąca ma numer 1. Co więcej, na- leży zwrócić uwagę na sposób kodowania roku. Numer roku odpowiada liczbie lat, które upłynęły od roku 1900. Tak więc dla roku 1999 wartość ta wynosi 99, nato- miast dla roku 2008 jest to liczba 108. Aby uzyskać prawidłowy numer roku, do tej wartości należy dodać 1900. Pomimo całego szumu wokół roku 2000 w dalszym ciągu można spotkać serwisy WWW, które pokazują daty typu 28-06-108. 4.10. Dekodowanie wartości ViewState języka ASP.NET Problem Język ASP.NET dostarcza mechanizmu, dzięki któremu stan może być zapisywany po stronie klienta zamiast po stronie serwera. Przeglądarka WWW może przesyłać z każdym żądaniem jako pola formularzy nawet stosunkowo rozbudowane obiekty opisu stanu (po kilka kilo- bajtów). Mechanizm ten nosi nazwę ViewState. Obiekt opisu stanu jest przechowywany jako pole wejściowe formularza __VIEWSTATE. Jeśli aplikacja korzysta z mechanizmu ViewState, to należy przeanalizować sposób, w jaki informacje przekazane tą drogą są wykorzystywane przez logikę reguł biznesu, i opracować testy obejmujące wykorzystanie zmodyfikowanych danych ViewState. Aby można było opracowywać testy wokół zmodyfikowanych danych ViewState, trzeba zrozumieć sposób posługiwania się danymi ViewState w aplikacji. Rozwiązanie Należy pobrać aplikację ViewState Decoder z witryny Fritz Onion (http://www.pluralsight.com/ tools.aspx). Najprostszy sposób jej użycia polega na skopiowaniu adresu URL aplikacji (lub okre- ślonej strony) do adresu URL. Na rysunku 4.4 pokazano zrzut z ekranu pochodzący z wersji 2.1 aplikacji ViewState Decoder oraz niewielki fragment wyniku jej działania. Dyskusja Czasami programowi nie udaje się pobrać informacji ViewState ze strony WWW. W rzeczywisto- ści nie jest to duży problem. Wystarczy przejrzeć źródło strony WWW (patrz: receptura 3.2) i poszukać ciągu input type= hidden name= __VIEWSTATE … . Należy skopiować wartość tego pola wejściowego i wkleić do dekodera. 94 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie Rysunek 4.4. Dekodowanie danych przesyłanych za pomocą mechanizmu ViewState języka ASP.NET Gdyby w przykładzie pokazanym na rysunku 4.4 była nasza aplikacja, można by na tej podsta- wie znaleźć kilka potencjalnych ścieżek testowania. W danych ViewState są adresy URL. Czy mogą one zawierać kod JavaScript lub kierować użytkownika do innego, złośliwego serwisu WWW? A co z różnymi liczbami całkowitymi? Jeśli aplikacja wykorzystuje ASP.NET i mechanizm ViewState, należy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań: • Czy jakiekolwiek dane z pola ViewState są wstawiane do adresu URL lub kodu HTML strony w czasie, gdy serwer ją przetwarza? Zwróćmy uwagę na adresy URL widoczne na rysunku 4.4. Co by się stało, gdyby łącza na- wigacyjne do strony w tej aplikacji pochodziły z danych ViewState? Czy haker zdołałby na- kłonić kogoś do wizyty w złośliwym serwisie WWW poprzez wysłanie mu „skażonych” informacji ViewState? • Czy pole ViewState jest zabezpieczone przed możliwością modyfikowania? ASP.NET dostarcza kilku sposobów zabezpieczania pola ViewState. Jeden z nich to zastoso- wanie prostego skrótu. Dzięki niemu serwer może wykryć sytuację wyjątkową w przy- padku nieoczekiwanej modyfikacji pola ViewState. Drugi to zastosowanie mechanizmu 4.10. Dekodowanie wartości ViewState języka ASP.NET | 95 szyfrującego, dzięki czemu pole ViewState stanie się nieczytelne z poziomu klienta oraz potencjalnego napastnika. • Czy jakakolwiek część logiki programu ślepo polega na wartości odczytanej z pola ViewState? Wyobraźmy sobie aplikację, w której dane na temat typu użytkownika (zwykły bądź administrator) są zapisane w polu ViewState. Napastnik musiałby tylko zmodyfikować te dane, aby zmienić swoje prawa w aplikacji. Podczas tworzenia testów bazujących na uszkodzonych danych ViewState do wstawiania nowych wartości należy wykorzystać takie narzędzia jak TamperData (patrz: receptura 3.6) lub WebScarab (patrz: receptura 3.4). 4.11. Dekodowanie danych zakodowanych wielokrotnie Problem Czasami dane są zakodowane wiele razy. Bywa, że jest to celowe, innym razem jest to efekt uboczny przekazywania danych przez oprogramowanie pośrednie. Na przykład w ciągach znaków zakodowanych w Base64 (patrz: receptura 4.2) często można spotkać znaki niealfanume- ryczne (=, /, +), które są zakodowane według reguł obowiązujących dla adresów URL (patrz: receptura 4.5). Na przykład ciąg V+P//z== może wyświetlać się jako V 2bP 2f 2f 3d 3d. Należy o tym pamiętać i po zakończeniu jednego etapu skutecznego kodowania traktować wynik jako dane, które potencjalnie są zakodowane innym sposobem. Rozwiązanie Czasami pojedynczy parametr jest w rzeczywistości specjalną strukturą, w której jest zapisanych wiele parametrów. Na przykład jeśli zobaczymy ciąg AUTH=dGVzdHVzZXI6dGVzdHB3MTIz, mo- że się nam wydawać, że AUTH jest jednym parametrem. Kiedy przekonamy się, że po zdekodo- waniu wartość przyjmuje postać testuser:testpw123, zdamy sobie sprawę z tego, że w rzeczy- wistości jest to parametr złożony zawierający identyfikator użytkownika i hasło oddzielone od siebie dwukropkiem. W związku z tym w naszych testach musimy osobno przetwarzać składowe tej wartości. Reguły przetwarzania identyfikatorów użytkownika i haseł w aplika- cjach internetowych niemal na pewno są różne. Dyskusja Zazwyczaj nie zamieszczamy ćwiczeń jako dodatków do receptur, ale w tym przypadku warto to zrobić. Rozpoznawanie kodowania danych jest dość ważną umiejętnością. Wykona- nie kilku ćwiczeń może pomóc w ugruntowaniu zaprezentowanych informacji. Należy pa- miętać, że niektóre z nich mogą być zakodowane więcej niż raz. Spróbujmy sprawdzić, czy potrafimy rozpoznać rodzaj kodowania w poniższych przypadkach (odpowiedzi zamieszczono w przypisach): 96 | Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie 1. xIThJBeIucYRX4fqS+wxtR8KeKk=1 2. TW9uIEFwciAgMiAyMjoyNzoyMSBFRFQgMjAwNwo=2 3. 4BJB39XF3 4. F8A80EE2F6484CF68B7B72795DD315754 5. 07230345055602315 6. 713ef19e569ded13f2c7dd379657fe5fbd44527f6 1 Skrót MD5 zakodowany w Base64. 2 Skrót SHA-1 zakodowany w Base64. 3 Base36. 4 Skrót MD5 zapisany szesnastkowo. 5 Liczba ósemkowa. 6 Skrót SHA-1 zapisany szesnastkowo. 4.11. Dekodowanie danych zakodowanych wielokrotnie | 97
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: